Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - tillægsdagsorden - 29. august 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - tillægsdagsorden - 29. august 2011

Mødedato
29-08-2011 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Margot Torp, A

 • Luk alle punkter Referat - tillægsdagsorden


  1. Principielle spørgsmål i forbindelse med implementering af Sydtrafiks 2. etape og Sydtrafiks budgetforslag 2012 til høring
  2. Høring om nedlæggelse af de mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen


  Sagsnr. 11/18507
  1. Principielle spørgsmål i forbindelse med implementering af Sydtrafiks 2. etape og Sydtrafiks budgetforslag 2012 til høring
  fold dette punkt ind Resume

  Sydtrafik har udarbejdet køreplaner for 2. etape af implementeringen af trafikplanen, som vil ske i forbindelse med køreplanskiftet i juni 2012.

  Sydtrafik har desuden sendt forslag til budget 2012 i høring med svarfrist 1. august. Foreløbigt høringssvar er vedlagt.

  2. etape af trafikplanen består af 3 ”pakker”, ændringer på og omkring Als (Alspakken), ændringer i området mellem Haderslev, Vejen og Ribe (Kongeåpakken) samt ændringer for forbindelserne mellem Billund Lufthavn og henholdsvis Kolding og Herning (Billund Lufthavnspakken 2).

  Efter gennemførslen af 1. etape, har der dannet sig en praksis i forhold til en række problemstillinger. Alligevel er der i 2. etape enkelte principielle forhold at tage stilling til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er følgende fire problemstillinger:

  • Er ruter på Als regionale ruter/regionalt finansierede ruter?
  • Vil regionen i praksis finansiere halvtimesdrift mellem Haderslev og Vojens?
  • Skal kommunerne betale for alle "mindre omvejskørsler" eller kun de, der kommer til udover, hvad Sydtrafik foreslår i sit første udspil?
  • Medfinansiering af rute mellem Oksbøl og Blåvand.

  Af principperne for regional busbetjening fremgår, at Sønderborg, Nordborg, Danfoss og Fynshav er regionale rejsemål. Forbindelse mellem disse rejsemål vil dog i alle tilfælde være busser, der ikke overskrider en kommunegrænse. Dermed er det busser, der ifølge principperne ikke vil være regionalt finansierede. Sydtrafik regner dog i deres planlægning med, at ruterne på Als er regionalt finansierede, og for at understrege den regionale betydning, er ruterne alle videreførelse af ruter fra henholdsvis Flensburg og Aabenraa.

  Mellem Haderslev og Vojens, som jo også er en kommuneintern forbindelse, vil der med planerne for etape 2, blive skabt regionalt finansieret halvtimeskørsel. Tilsvarende skete også i etape 1 f.eks. på strækningen mellem Billund og Grindsted. Begge steder er det geografien, der betinger, at nogle kommuner kan få forbundet to rejsemål i kommunen. Mellem Haderslev og Vojens, er det ruterne Vejen-Haderslev og Ribe-Haderslev, der løber sammen på strækningen mellem Vojens og Haderslev. Hvis halvtimesdrift mellem Vojens og Haderslev ikke ønskes for regionale midler, er en mulighed at kræve, at den ene af ruterne kun kører til Vojens, og man så her må skifte til den anden rute.

  I løbet af etape 1 dannede sig en praksis, hvor et kommunalt ønske om en mindre omvejskørsel kunne imødekommes under betingelse af dels, at Sydtrafik vurderede ønsket gennemførligt og dels, at kommunen betalte de ekstra minutters køretid uden at få del i indtægterne. I etape 2 er der flere eksempler på, at Sydtrafik foreslår sådanne mindre omvejskørsler (f.eks. Bovrup mellem Sønderborg og Aabenraa og Hammelev mellem Haderslev og Vojens). I etape 1 kom kommunerne ikke til at betale køretid for disse af Sydtrafik oprindeligt foreslåede omvejskørsler, men kun for de, der senere kom til. Spørgsmålet er, om der bør være en større konsekvens, så alle afvigelser fra den direkte linje betinger en kommunal medfinansiering?

  Køreplansændringen vedr. rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) skulle have været en del af etape 1, men blev udsat på grund af Vestbanesagen. Varde Kommune foreslår ruten bibeholdt mellem Oksbøl og Blåvand, og med regional medfinansiering fra Udkantspuljen.

  Sydtrafik har tidligere foreslået hele ruten bibeholdt og finansieret af Udkantspuljen. Udkantspuljen er i Sydtrafiks område indgået i den samlede økonomiske ramme, mens den på Fyn er brugt til at finansiere en række uddannelsesruter. Spørgsmålet er derfor, om Udkantspuljen fortsat skal bibeholdes og dermed give forrang til en række ruter, som ellers ikke ville blive regionalt finansierede, eller Udkantspuljen (som det hos Sydtrafik i praksis er sket) skal være en del af den samlede økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ruterne på Als som foreslået af Sydtrafik, indgår som en del af det regionalt finansierede rutenet,

  at ruterne Vejen-Haderslev og Ribe-Haderslev begge føres igennem til Haderslev og dermed etablerer regionalt finansieret halvtimesdrift mellem Vojens og Haderslev,

  at enhver afvigelse fra den direkte rute, uanset hvornår i planperioden den kommer ind, kræver en kommunal finansiering af den nødvendige ekstra køretid uden at kommunen får del i indtægterne og

  at Udkantspuljen indgår i den samlede generelle økonomiske ramme for regional finansieret buskørsel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Udvalget konstaterer, at ruterne på Als betjener regionale rejsemål. Sydtrafik anmodes om at tilpasse køreplanerne med henblik på den bedst mulige opfyldelse af de regionale principper inden for den udmeldte tilskudsramme.

  Udvalget stadfæster, at enhver afvigelse fra den forudsatte regionale rute, uanset hvornår i planperioden den kommer ind, kræver en kommunal medfinansiering af den nødvendige ekstra køretid uden at kommunen får del i indtægterne.

  Udvalget ønsker at opretholde den særlige udkantspulje - dog således at puljen udmøntes af trafikselskaberne i overensstemmelse med puljens formål. Trafikselskaberne redegør årligt for puljernes udmøntning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/10193
  2. Høring om nedlæggelse af de mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume

  Sydtrafik har sendt et forslag i høring om, at nedlægge de seks mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen, samt foretage en nærmere analyse af et syvende standsningssted. Høringen løber frem til 15. september 2011, og beslutning om nedlæggelsen er planlagt til at ske på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 30. september 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden for Sydtrafiks forslag er dels, at de seks standsningssteder er meget lidt benyttede, og dels, at med den forventede samkørsel på strækningen til Esbjerg, bliver det nødvendigt med billetteringsudstyr på perronerne. Der kan derfor både opnås hurtigere kørsel og besparelser ved, at nedlægge de mindst benyttede standsningssteder.

  Fem af de seks standsningssteder benyttes ikke dagligt, hvorfor det formodes, at det ikke er skolebørn, uddannelsessøgende eller pendlere, der benytter disse standsningssteder. Ét standsningssted har fire skoleelever, der benytter det til og fra skole. For disse er der et brugbart alternativ i form af lokalbus. Sydtrafik bemærker, at nogle af de pågældende standsningssteders perroner skal forlænges.

  Der indkøbes til Vestbanen to nye togsæt. De vil imidlertid indgå i Arrivas samlede togpark, og vil således komme til at køre over hele Vestjylland, ligesom der også vil køre andre af Arrivas tog på Vestbanen. Sydtrafik har derfor gennemgået en række alternative muligheder for billettering, både før og efter rejsekortets indførelse. Alle andre løsninger end en mobilbillet-løsning i den forholdsvis korte periode, indtil rejsekortet forventes indført, vil være urimelig dyr. Hvis mobilbilletter bliver mellemløsningen, er der i mellemperioden ingen billetteringsmæssig besparelse ved at nedlægge standsningssteder, men rejsekortinstallationen vil på de seks standsningssteder beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at tilslutte sig Sydtrafiks forslag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Udvalget konstaterer, at en nedlæggelse af et antal standsningssteder vil være en ændring i forhold til de hidtidige kendte forudsætninger for Vestbanens videreførelse.


  Det er udvalgets anbefaling, at spørgsmålet må afklares mellem Vestbanens ejerkreds under hensyntagen til en samlet optimering af områdets kollektive trafikbetjening.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 06-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring