Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 30. august 2011

Kommunekontaktudvalget - Referat - 30. august 2011

 

Mødedato
30-08-2011 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, Region Syddanmark
 • Finn Brunse, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Thomas Banke, Fredericia Kommune
 • Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune
 • Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Curt Sørensen, Svendborg Kommune
 • Aase Nygaard, Sønderborg Kommune
 • Laurids Rudebeck, Tønder Kommune
 • Gylling Haahr, Varde Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Karsten Landro, Ærø Kommune
 • Tove Larsen, Aabenraa Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune

 • Afbud
   
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Curt Sørensen, Svendborg Kommune
 • Tove Larsen, Aabenraa Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Styringsaftale 2012 på socialområdet
  2. Udviklingsstrategi 2012 på socialområdet
  3. Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet
  4. Stigning i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet
  5. Region Syddanmarks fødeplans konsekvenser for kommunerne
  6. Høring: Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  7. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2012
  8. Grøn Vækst-pulje til regioner og kommuner
  9. Syddansk Vækstforums strategi og handlingsplan
  10. Velfærdsteknologi og øget samarbejde mellem kommuner og region
  11. Status på turismeindsatsen
  12. Revision af den Regionale UdviklingsPlan
  13. Ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13
  14. Kollektiv trafik
  15. Dansk-tysk transportkommission
  16. Status for det dansk-tyske samarbejde
  17. Næste møde
  18. Eventuelt


  Sagsnr. 11/2849
  1. Styringsaftale 2012 på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med køb og salg af pladser på socialområdet.

  Styringsaftalen omfatter som udgangspunkt alle ”højtspecialiserede tilbud” og ”klyngetilbud” – altså alle tilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner, som derfor har interesse i gennemskuelige takstfastsættelser.

  Aftalen er bygget op omkring nogle politiske ambitioner for, hvad det er, kommunerne og regionen vil koordinere og styre i fællesskab. Disse ambitioner omsættes i aftaler og initiativer, som skal bidrage til, at ambitionerne opfyldes. Ambitionerne for Styringsaftalen er, at:

  •       Kommunerne og regionen får et overblik over og sætter fokus på de mest specialiserede tilbud i Syddanmark
  •       Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL
  •       Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region
  •       Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud

  Det er skrevet ind i aftalen, at KKR Syddanmark den 2. juni 2010 besluttede at anbefale alle kommuner og regionen i Syddanmark en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde. KKR Syddanmark anbefaler en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2 pct. i 2011 og yderligere 3 pct. i 2012.

  Region Syddanmark ønsker at reducere sine takster i perioden 2010 til 2013 samlet set i samme omfang, som taksterne reduceres på de kommunale tilbud.

  Ifølge loven indgås Styringsaftalen mellem kommunerne. For så vidt angår regionens tilbud indgås den dog mellem kommunerne og regionen.

  KKR Syddanmark drøfter Styringsaftalen den 25. august 2011. Efter mødet i Kommunekontaktudvalget skal den udsendes til alle byråd og regionsrådet i Syddanmark, som skal godkende den senest den 15. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Styringsaftale 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2849
  2. Udviklingsstrategi 2012 på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I marts 2011 overtog kommunerne ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde fra regionerne, ligesom der indførtes en ny model, hvor kommunerne årligt skal udarbejde en styringsaftale og en udviklingsstrategi.

  Udviklingsstrategien kan fokusere på alle fælles problemstillinger på det sociale område, der er omfattet af lovgivningen.

  Socialdirektørforum, der består af alle socialdirektører i de 22 kommuner og i regionen, har udarbejdet et forslag til den første Udviklingsstrategi i Syddanmark, som fokuserer på de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, uanset om de drives af en kommune eller region.

  Den overordnede ambition for både Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er, at det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes.

  Der foreslås følgende temaer i Udviklingsstrategien:

  • Senhjerneskadede
  • Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger
  • Dobbeltdiagnoser
  • Anbringelser af børn og unge
  • Samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning

  Region Syddanmark har ansvaret for at udarbejde en rammeaftale på specialundervisningsområdet. Da denne kun gælder for få tilbud, og indholdet i aftalen er meget sammenligneligt med Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, er rammeaftalen på specialundervisningsområdet skrevet ind i og ligger som et bilag til Udviklingsstrategien.

  Den 29. november 2011 arrangerer KKR og Region Syddanmark i fællesskab et temamøde for politikere om udviklingen på socialområdet.

  Ifølge loven udarbejdes Udviklingsstrategien af kommunerne med bidrag fra regionen for så vidt angår de tilbud, der drives af regionen.

  KKR Syddanmark drøfter Udviklingsstrategien den 25. august 2011. Efter mødet i Kommunekontaktudvalget skal den udsendes til alle byråd og regionsrådet i Syddanmark, som skal godkende den senest den 15. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Udviklingsstrategi 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2849
  3. Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  KKR Syddanmark besluttede den 7. februar 2011 at igangsætte en analyse for at identificere de højt specialiserede sociale tilbud i Syddanmark. Dette med henblik på en politisk drøftelse af, hvorvidt kommunerne skal stå sammen om at sætte særligt fokus på – og samarbejde om – de mest specialiserede tilbud i Syddanmark.

  Socialdirektørforum har udarbejdet et forslag til, hvordan kommunerne og regionen kan give de mest specialiserede tilbud særlig opmærksomhed.

  Det foreslås, at alle sociale tilbud i Syddanmark inddeles i tre kategorier, henholdsvis højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud og lokale tilbud. Der er defineret en række kriterier for, hvornår tilbud defineres som højt specialiserede:

  • Tilbud, der koster kr. 2.000 eller mere i døgnet
  • Tilbud, der sælger pladser til minimum fire kommuner udover driftskommunen, eller som sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner
  • En individuel vurdering af den enkelte udbyder ud fra faglighed, behov, specialisering og kompleksitet

  En gang om året vurderer Socialdirektørforum, om der er højt specialiserede tilbud, som har særlige udfordringer, og som kommuner og region bør samarbejde særligt om.

  Hvis Socialdirektørforum vurderer, at tilbud skal indstilles til en særlig fælleskommunal opmærksomhed, vil Socialdirektørerne udarbejde forslag til indsatser, der kan afhjælpe de udfordringer, tilbuddet står overfor.

  Socialdirektørforum vurderer, at man ikke bør lægge sig fast på en bestemt form for indsats til et tilbud, men at hvert tilbud og mulige indsatser skal vurderes individuelt fra gang til gang. Eksempler på mulige indsatser er følgende:

  • Samarbejde mellem kommuner og evt. regionen om at videreudvikle indholdet i tilbuddet
  • Vurdere driftsrationaler ved at se på sammenlignelige tilbud i andre kommuner eller regionen
  • Eksisterende tilbud kan løse opgaven med supplerende centralfaglig bistand
  • Objektiv finansiering
  • Ren brugerbetaling
  • En kombination af de to, hvor f.eks. 25 % er objektiv finansiering og resten almindelig takst (vær dog opmærksom på statsrefusion)
  • Længere opsigelsesvarsler
  • Lavere belægningsprocent

  Indstillinger fra Socialdirektørforum om tilbud til fælleskommunale indsatser skal herefter behandles i kredsen af kommunaldirektører og sendes til godkendelse i KKR Syddanmark.

  Socialdirektørforum vurderer, at relativt få tilbud vil være i en situation, hvor man vil foreslå KKR en indsats, som indebærer en væsentlig økonomisk støtte fra de andre kommuner.

  KKR Syddanmark drøftede sagen den 25. august 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget drøfter forslaget til, hvordan kommunerne og regionen kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Kommunekontaktudvalget drøftede forslaget til, hvordan kommunerne og regionen kan samarbejde om de mest specialiserede tilbud.

  Der var i den forbindelse enighed om, at regionen skal have samme mulighed som kommunerne for at fremsætte ønske om, at et tilbud skal være omfattet af særlig opmærksomhed.

  Dette skrives ind i forslaget vedr. samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning, således: ”Hvis en kommune eller regionen ønsker, at et tilbud skal være omfattet af denne særlige opmærksomhed, skal den pågældende socialdirektør sende en anmodning til Socialdirektørforum”.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2849
  4. Stigning i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark forventer en aktivitetsvækst på sygehusene i 2011. Det betyder, at de syddanske kommuners medfinansiering forventes at stige med 5 pct. Prognosen baseres på tal for 1. kvartal 2011.

  I regionernes økonomiaftale blev der aftalt en vækstramme fra 2010 til 2011 på 3 pct. Det kommunale bloktilskud i 2011 til aktivitetsbestemt medfinansiering afspejler dette forhold. Der bliver ingen midtvejsregulering.

  De syddanske kommuner estimerer følgende merforbrug til medfinansiering i 2011:

   

   

  KL´s budgetanbefaling for 2011.

  (1.000 kr.)

  Faktisk afsat budget i 2011

  (1.000 kr.)

  Forventet resultat for 2011 (+ = merforbrug)

  (1.000 kr.)

  Assens

  82.432

  81.346

  6.017

  Billund

  50.795

  50.809

  2.641

  Esbjerg

  257.169

  257.816

  15.754

  Fanø

  6.188

  5.665

  1.276

  Fredericia

  106.858

  103.406

  11.594

  Faaborg-Midtfyn

  98.390

  98.161

  5.755

  Haderslev

  117.620

  117.395

  2.605

  Kerteminde

  45.671

  45.586

  1.909

  Kolding

  173.066

  169.871

  13.062

  Langeland

  29.312

  28.339

  3.000

  Middelfart

  75.402

  75.402

  2.000

  Nordfyns

  56.939

  59.958

  3.260

  Nyborg

  66.190

  68.089

  0

  Odense

  369.204

  369.204

  14.537

  Svendborg

  116.936

  120.509

  5.256

  Sønderborg

  163.616

  165.681

  11.019

  Tønder

  81.206

  80.994

  2.463

  Varde

  96.830

  97.022

  0

  Vejen

  82.834

  80.508

  3.173

  Vejle

  208.883

  203.516

  7.793

  Ærø

  13.981

  12.814

  1.374

  Aabenraa

  118.910

  119.023

  2.977

  Alle kommuner i Region Syddanmark

  2.418.431

  2.411.114

  117.465

  KKR Syddanmark drøfter sagen den 25. august 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Der blev redegjort for kommunernes spørgsmål til status på området, herunder:

  • problemet i, at der i 2011 forventes en stigning i den kommunale medfinansiering på 5 pct., mens årets kommunale bloktilskud til formålet er fastlagt ud fra en forventet vækstramme på 3 pct.;  
  • forventningerne til 2012;
  • ønsket om øget kommunal adgang til regionens data – med det udgangspunkt, at det bl.a. vil muliggøre en større målretning af kommunernes indsats, ikke mindst på forebyggelsesområdet. 

  Per Busk understregede på denne baggrund, at hvad der udløser merudgifter for kommunerne, udløser også merudgifter for regionen. Med andre ord har region og kommuner en fælles interesse i at dæmpe aktivitetsvæksten. De redskaber, regionen vil tage i brug for at opnå en aktivitetsdæmpning omfatter: 

  • en kvalitetsstrategi, som skal målrette aktiviteterne mod det, der giver størst sundhedsmæssig gevinst;
  • særlige indsatsområder, herunder den akutte patient, den kroniske patient og fejl;
  • ændringer i regionens model for sygehusenes finansiering.

  Endvidere understregede Per Busk, at Region Syddanmark meget gerne stiller data til rådighed for kommunerne.  


  Sagsnr. 11/2849
  5. Region Syddanmarks fødeplans konsekvenser for kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  KKR Syddanmark besluttede på sit møde den 6. juni 2011, at fødeplanens konsekvenser for kommunerne skal drøftes med Region Syddanmark i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011.

  Kommunerne peger på følgende forhold i relation til Region Syddanmarks fødeplan, som kommunerne oplever som særligt problematiske:

  Registrering og taksering af ydelser

  Registreringsmæssige forhold forventes at gøre fødselsforløbene dyrere for kommunerne:

  Hovedparten af fødselsforløbene i Syddanmark vil fremover blive ambulante som resultat af fødeplanen. Kommunerne medfinansierer dog fortsat alle forløb efter den høje takst for indlæggelser – uanset om den fødende overnatter eller tager hjem samme dag.

  I dag medfinansierer kommunerne 30 pct. af DRG-taksten ved en indlæggelse, dog maksimalt 4.973 kr. Ved ambulant behandling medfinansieres 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 332 kr. pr. besøg. Som følge af medfinansieringsreformen hæves medfinansieringsandelen til 34 pct., og lofterne hæves til hhv. 13.750 kr. pr. indlæggelse og 1.357 kr. pr. ambulant besøg.

  Region Syddanmark adskiller sig fra de andre regioner ved at have flere ambulante besøg.

  På baggrund af fødeplanen indgår en række nye ydelser som led i fødselsforløbet, f.eks. besøg på barselsklinik. Kommunerne medfinansierer disse ydelser efter ambulanttaksten, men det er ikke gennemskueligt for kommunerne, hvordan der registreres og takseres, og om der registreres ensartet på fødestederne.


  Nogle kommuner erfarer, at besøgene har været planlagt, så familierne skal komme ind på sygehuset både 3., 4. og 5. dag efter fødslen, og der takseres således et ambulant besøg for både moder og barn for hvert besøg. 

  Der pågår i øjeblikket et arbejde på nationalt niveau om, hvordan ambulante fødsler skal registreres. Registreringen er forudsætningen for, at der kan takseres efter en ambulant takst. Ligeledes arbejdes der med oprettelse af nye ambulante takseringsgrupper for flere af de nye ydelser, som knytter sig til fødselsforløbet. Oprettelsen af disse grupper sker dog tidligst i 2013.

  I Region Syddanmark er det i kommunernes interesse, at der sker en ensartet og gennemskuelig registrering af ydelser i fødselsforløbet, (så kommunerne får fuld information om aktivitet og økonomi), og at ydelserne samles på få dage.

  Hjemmebesøg af jordemoder efter ambulant fødsel

  Af Sundhedsstyrelsens Anbefaling for Svangreomsorgen (2009) fremgår det, at ”Ved ambulant fødsel tilbyder jordemoderen 2 besøg, hvoraf det første bør finde sted i hjemmet 1-2 dage efter fødslen.”

  Region Syddanmark tilbyder imidlertid ikke rutinemæssigt hjemmebesøg af jordemoder efter ambulant fødsel. Det kan medføre øgede risici for den nyfødte og betyde, at den kommunale sundhedspleje får øgede opgaver.

  Opgaveglidning og stigning i antallet af behovsbesøg

  Hovedparten af fødselsforløbene i Syddanmark vil fremover blive ambulante. Region Syddanmark har endvidere som eneste region indført accelererede forløb for førstegangsfødende. Mange familier udskrives derfor inden amning er etableret. Dårlig ammeetablering medfører risiko for dehydrering, som er en potentielt farlig tilstand for nyfødte. Forløbene gør det endvidere vanskeligere at undersøge for behandlingskrævende gulsot.

  Disse forhold har sammenhæng med, at flere kommuner oplever en stigning i antallet af behovsbesøg i sundhedsplejen og fremrykning af det første besøg.

  Kommunerne er ikke blevet DUT-kompenseret på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen (2009), som ligger til grund for fødeplanen. Udviklingen kan derfor beskrives som en ufinansieret opgaveglidning fra fødestedet til kommunen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Under drøftelsen af sagen blev der fra kommunal side redegjort for problemstillinger dels vedr. registreringen af og afregningen for ydelser, dels vedr. arbejdsdelingen på området, herunder grænsefladerne mellem jordemødrenes og sundhedsplejerskernes ydelser.

  Per Busk svarede hertil:

  • at ydelsesregistreringen er undergivet meget nøje regler fastsat af Sundhedsstyrelsen;
  • at implementeringen af fødeplanen først begynder i september måned; og
  • at hvis kommuner havde oplevet nogle problematiske situationer i relation til registreringen af/afregningen for ydelser, ville disse situationer med fordel kunne indberettes til regionen, sådan at de konkret kan blive undersøgt og vurderet.

  Det blev aftalt, at sagen skulle dagsordenssættes igen på næste møde i Kommunekontaktudvalget, hvor der skal foreligge en redegørelse om, hvordan det er gået med opfølgningen på de problematiske cases vedr. registrering/afregning.


  Sagsnr. 09/12489
  6. Høring: Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige vision, som blev godkendt af forberedelsesudvalget i maj 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i august 2007. Den nye vision skal afstikke retningen for den fremtidige udvikling af sundhedsvæsenet, inklusive psykiatrien, i Region Syddanmark. Til at forestå processen er der nedsat et særligt politisk udvalg: visionsudvalget.


  Visionsudvalget har arbejdet med opgaven siden foråret 2010. Arbejdet, der bl.a. har inddraget regionsrådet (med en temadrøftelse den 26. april 2010), administrative fora,  indbudte oplægsholdere og drøftelser i sygehusledelseskredsen m.fl., er resulteret i et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010.

  Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og med størstedelen af oplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, det ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

  I foråret 2011 blev der afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere besøgte en række forskellige borgergrupper i hhv. Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her mulighed for at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

  Endvidere blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere visioner for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker, som bidrag til det videre arbejde.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk er der nu udarbejdet et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Regionsrådet besluttede på mødet den 30. maj 2011 at sende dette forslag i en bred høring. Samtlige kommuner i Region Syddanmark er høringspart. Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 15. september 2011. Høringssvar bedes afgivet elektronisk på Region Syddanmarks hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/høring.

  Kommunekontaktudvalget kan på mødet drøfte og komme med bemærkninger/høringssvar til forslaget til  ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  Kommunekontaktudvalget tager til efterretning, at kommunerne i Region Syddanmark har fået materialet til høring. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Egon Fræhr tilkendegav, at det foreliggende udkast til vision var godt, men at det i sit udgangspunkt navnlig havde sit fokus rettet mod sygehusvæsenet. Kommunerne opfordrede regionen til også at indtænke relationen til det kommunale sundhedsvæsen i visionen.  

  Det blev aftalt, at disse bemærkninger skulle indgå i det videre arbejde med den nye vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17633
  7. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hver kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget er et fast beløb pr. indbygger.

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget.

  Regionens forretningsudvalg har indstillet til regionsrådet, at udviklingsbidraget i 2012 fastsættes til 123 kr. pr. indbygger, svarende til forudsætningen i aftalerne fra juni 2012 om regionernes hhv. kommunernes økonomi for 2012. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2011, men er fremskrevet til 2012-niveau.

  Ved førstebehandlingen af forslag til budget 2012 den 22. august 2011 har regionsrådet - med forbehold for drøftelsen i Kommunekontaktudvalget - fastsat et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget over for regionsrådet anbefaler, at de kommunale udviklingsbidrag i 2012 fastsættes på et uændret, men fremskrevet niveau som foreslået.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
    Indstillingen blev tiltrådt.

  Sagsnr. 11/3391
  8. Grøn Vækst-pulje til regioner og kommuner
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark skal i fællesskab udarbejde et syddansk program. Der er ansøgningsfrist til Fødevareministeriet for programansøgninger den 1. oktober 2011. På basis af de regionale programmer kan regionale og kommunale aktører efterfølgende ansøge om projekter inden for det regionale program.

  På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at afsætte en ramme på i alt 20 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhvervet.

  Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter. Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram skal samfinansieres 1:1 med kommunale og/eller regionale midler.

  Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra vækstforumsekretariatet, Region Syddanmark og de syddanske kommuner, som skal udarbejde en programansøgning.

  Arbejdsgruppen har udarbejdet en programskitse, hvor det foreslås, at der arbejdes for tre strategiske målsætninger:

  • Højere værditilvækst i fødevareerhvervet i Syddanmark
  • Højere værditilvækst i turismen i de syddanske landdistriktskommuner
  • Nye og mere tilgængelige naturoplevelser

  Den regionale medfinansiering kan anvendes inden for fødevare- og turismeindsatserne, mens den kommunale medfinansiering kan anvendes inden for alle tre indsatsområder.

  Region Syddanmarks administration har drøftet organiseringen af programmet og behandlingen af ansøgninger med KKR sekretariatet. Følgende organisering foreslås:

  • Administrativt – en fælles kommunal/regional arbejdsgruppe udarbejder indstillinger til det politiske niveau. Der skal være en geografisk spredning, således at de forskellige egne i Syddanmark bliver repræsenteret. Der skal være repræsentanter fra Vækstforums sekretariat, de kommunale natur- og miljøforvaltninger og LAG’erne
  • Politisk - Vækstforum suppleres med KKR-repræsentanter

  Grøn Vækst-puljen behandles af KKR den 25. august 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget:

  • tilslutter sig programskitsen for et syddansk Grøn Vækst-program
  • drøfter organiseringen af et syddansk Grøn Vækst program
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Kommunekontaktudvalget tilsluttede sig programskitsen for et syddansk Grøn Vækst-program. 

  Gylling Haahr og Curt Sørensen er udpeget som de KKR-repræsentanter, der supplerer Vækstforum ved behandlingen af ansøgninger til puljen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/299
  9. Syddansk Vækstforums strategi og handlingsplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreligger nu et samlet udkast til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 samt en handlingsplan for 2012-13. I strategien er der indsat en vision for 2020, opstillet to overordnede strategiske mål samt opstillet specifikke mål på de tre forretningsområder: sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv.

   

  Klyngeudvikling, informations- og kommunikationsteknologi samt design indgår som redskaber, sammen med de vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, dvs. uddannelse/menneskelige ressourcer, iværksætteri, forskning, innovation og nye teknologier.

  Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne er tværgående indsatser.

  For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på kort sigt, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

  Der foreligger desuden et udkast til handlingsplan 2012-13, hvor der er opstillet delmål og konkrete initiativer inden for Vækstforums tre forretningsområder.

  På Vækstforums møde den 8. december 2011 forelægges den endelige version af strategi og handlingsplan til godkendelse hos Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Kommunekontaktudvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev under sagens behandling bemærket: 

  • at der i Vækstforums regi også er mulighed for at yde støtte til særlige indsatser, der ikke er omfattet af de regionale satsningsområder;
  • at fokus i høj grad er på brugerdrevet og teknologidrevet innovation, i mindre grad på radikal innovation – konkrete input til, hvordan radikal innovation kan få en mere fremtrædende plads blev efterlyst. 
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3334
  10. Velfærdsteknologi og øget samarbejde mellem kommuner og region
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum og Regionsrådet prioriterer regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler til igangsætning af udviklingsprojekter inden for velfærdsteknologier og -services. I øjeblikket er Syddansk Vækstforum ved at udarbejde en ny erhvervsudviklingsstrategi, og her har velfærds- og sundhedsinnovation fortsat en central placering.

  Senest har Syddansk Vækstforum indgået et strategisk partnerskab med Fornyelsesfonden og de øvrige regioner. Partnerskabet skal støtte udvikling og demonstration af nye kommercielle hospitalsløsninger, som er efterspurgt i alle fem regioner, og som har et erhvervsmæssigt potentiale omkring de nye sygehusbyggerier. Sideløbende arbejdes der med et opbygge en strategisk forsknings- og innovationsplatform (SPIR).

  Ligeledes er INVIA og Afdelingen for Kommunesamarbejde i samarbejde med Designskolen ved at planlægge en konference for kommunerne, hvor man afdækker nye samarbejdsmuligheder inden for to temaer: kronisk syge og det tværsektorielle samarbejde.

  Der er allerede etableret flere platforme, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer med henblik på at udvikle, afprøve og implementere velfærdsteknologier og –services. Her tænkes på aktiviteterne under Syddansk Vækstforum, bl.a. Welfare Tech Region, sundhedsaftalerne og Velfærdsteknologi.nu. 

  Det er nu i Region Syddanmark besluttet at etablere en ny stabsfunktion for anvendt Telemedicin og Teknologi, der skal være en koordineret indgang til sundhedsvæsenet i Region Syddanmark for kommuner, erhvervsliv og forskning m.m.

  Konkret betyder det, at alle regionens velfærdsteknologiske initiativer på tværs af sundhed, erhverv og forskning samles i et sekretariat med reference direkte til direktionen.

  Region Syddanmark vil med tiltaget styrke udbredelsen af innovative sundheds- og velfærdsteknologier på sygehuse, sociale institutioner og i det tværsektorielle samarbejde med kommunerne i regionen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Der indstilles, at Kommunekontaktudvalget drøfter, hvordan samarbejdet mellem kommuner og regionen yderligere kan styrkes med henblik på at udfolde potentialerne omkring sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Under behandlingen af dette punkt blev der peget på behovet for, at Vækstforum løbende følger op på effekterne af indsatsen på området.

  Kommunikationen mellem sygehuse og kommuner blev drøftet. En redegørelse for status på dette område vil blive udsendt til Kommunekontaktudvalgets medlemmer

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17489
  11. Status på turismeindsatsen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Turismes bestyrelse er ved at udarbejde en ny forretningsplan og herunder definere sin fremtidige rolle. Dette blev der orienteret om på Syddansk Vækstforums møde den 16. juni 2011. På den baggrund besluttede Vækstforum, at der skal igangsættes et arbejde, der afklarer og definerer snitfladerne mellem aktørerne på turismeområdet i Syddanmark.

  Der er derfor ved at blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til Syddansk Turismes fremtidige rolle og hovedaktiviteter med udgangspunkt i, hvordan der skabes størst mulig værdi for turisterhvervet. Arbejdsgruppen skal herunder drøfte, afklare og definere snitfladerne mellem Syddansk Turisme og øvrige aktører på turismeområdet.

  Gruppens arbejde skal tage afsæt i bl.a. resultatet fra KKRs arbejdsgruppe om turisme og efterfølgende beslutning i KKR, Syddansk Turismes bestyrelses udkast til ny forretningsplan, Vækstforums udkast til ny strategi og handlingsplan, samt øvrige deltagende aktørers turismestrategier og -arbejde. I Syddansk Turismes nye udkast til forretningsplanen lægges der op til, at organisationen i fremtiden ikke skal være leadpartner på projekter. Syddansk Turisme har påbegyndt arbejdet med at overlevere leadpartner-rollen til anden part på projekterne Oplevelsernes Academy og Kids N´ Tween – Leg og Læring. I udkastet lægges der op til, at Syddansk Turisme i fremtiden skal arbejde mere med markedsføring, viden og analyser, erhvervsturisme og destinationsudvikling.

  Slutleverancen for arbejdsgruppen er et notat til Vækstforum med anbefalinger om fremtidige snitflader, rollefordeling og opgaver for Syddansk Turisme med det formål at skabe størst mulig værdi for turisterhvervet. 

  Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges på Vækstforums møde den 8. december 2011.

  Forslag til gruppens bemanding:

  Gruppen bemandes på embedsmandsniveau med:

  3 repræsentanter for erhvervet (DE, Horesta, DI). En repræsentant for erhvervet er formand for arbejdsgruppen.

  3 repræsentanter for det kommunale niveau (gerne direktørniveau)

  2 repræsentanter for de subregionale erhvervsudviklingsselskaber

  1 repræsentant for turistcheferne i Syddanmark

  1 repræsentant for Syddansk Turisme

  1-2 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne

  Sekretariatsbetjening:

  Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Vækstforums sekretariat.

  Nedenstående forslag om deltagere til arbejdsgruppen er modtaget af Vækstforums sekretariat

  • Jesper Bengtson, chefkonsulent i HORESTA
  • Poul Fejer Christiansen, direktør i Campingrådet
  • Erik Dam, projektleder, Sydvestjysk Udviklingsforum
  • Mads Graves Larsen, udviklingsdirektør, Udvikling Fyn
  • Tove Baisgaard, kommunaldirektør i Billund Kommune
  • Karsten Justesen, bureauchef i Sønderborg Kommune
  • Rasmus Hessum Hansen, PR- og tiltrækningschef i Odense Kommune
  • Henrik Vej Kaspersen, turistchef i Esbjerg Kommune
  • Birgitte Hee Olesen, konstitueret direktør, Syddansk Turisme
  • Anni Rosengren Korsbæk, videncenterleder, UC Syddanmark
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Sagen forelægges Kommunekontaktrådet til orientering 

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Den fremtidige organisering af turismeindsatsen blev drøftet i lyset af KKR’s beslutning om at nedlægge Syddansk Turisme.

  Udgangspunktet for drøftelsen var de fire subregionale enheder. Behovet for en eventuel overbygning hertil blev drøftet, ligesom muligheden for at trække på regionens analytiske kompetencer på turismeområdet.

  Carl Holst oplyste i denne forbindelse, at Vækstforums formandskab havde besluttet at indkalde kommunerne og erhvervet til et møde om sagen, der forhåbentlig kunne afholdes inden den 20. september 2011.

  Et af formålene med mødet var at afklare erhvervets ønsker til den fremtidige organisering.


  Sagsnr. 10/1155
  12. Revision af den Regionale UdviklingsPlan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er i gang med at revidere den Regionale UdviklingsPlan (RUP’en) for årene  2012-15. RUP-forslaget forventes behandlet af regionsrådet i november/december 2011. Herefter følger 8 ugers offentlig høring.

  Arbejdet med revision af RUP’en omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase. Et centralt element i inputfasen har været de politiske møder mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner.

  Et politisk koordinationsudvalg med repræsentanter fra KKR og regionen har ligeledes løbende drøftet revisionen af RUP’en.

  Denne proces førte for det første til enighed om at fokusere på vækst og udpege tre regionale temainitiativer:

  •      uddannelse,

  •      infrastruktur og mobilitet

  •      klima

  For det andet førte kontakten med kommunerne til et ønske om særlige RUP-initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med fire områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense. Der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i fire områdeinitiativer, som sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Områdeinitiativerne skal suppleres med en indsats, der er afstemt efter de udfordringer og muligheder, der er i regionens forskellige egne.

  RUP skal ifølge planloven tegne billedet af den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive handlinger til opfølgning. Billedet skal omfatte byer, landdistrikter og udkantsområder og indtænke bl.a. erhverv, uddannelse, infrastruktur, kultur, natur og miljø samt det grænseoverskridende samarbejde.

  Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes i Vækstforum parallelt med RUP, således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling.

  Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på udvikling af virksomhederne og de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere individorienteret og langsigtet på at styrke fundamentet for vækst og "Det gode liv" i Syddanmark.

  RUP’ens initiativer vedrørende uddannelse, infrastruktur/mobilitet samt klima vil i vidt omfang blive udfoldet gennem særskilte regionale strategier og samarbejdsfora på de tre områder. Det særskilte punkt på Kommunekontaktudvalgets dagsorden om ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13 er et eksempel på dette.

  RUP’ens geografiske områdeinitiativer tænkes at integrere den regionale kulturindsats. Dermed kan kulturprojekter bruges målrettet i den regionale udvikling af Syddanmarks forskellige egne. Hvordan dette gøres bedst, tænkes drøftet med aktører på en workshop i efteråret. Den regionale kulturstrategi færdiggøres også i løbet af efteråret.

  Selve RUP-publikationen udformes som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget drøfter revisionen af RUP’en.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Der var ingen bemærkninger til sagen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18075
  13. Ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye Regionale UdviklingsPlan (RUP) skal Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi revideres. Uddannelses­strategien er en del af RUP’ens temainitiativ på uddannelsesområdet.

  Uddannelsesstrategien skal implementeres i to-årige handlingsplaner. Syddansk Uddannelsesaftale udarbejder en handlingsplan for 2012-13, som det foreslås også skal være handlingsplan for Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. Region Syddanmark har udarbejdet skitser til den nye uddannelses­strategi og til en handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale. De to skitser er vedlagt som bilag.

  Skitserne til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan er baseret på input fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale på mødet den 6. juni 2011, hvor der var opbakning til strategiens og handlingsplanens hovedudfordringer.

  Skitsen til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi lægger op til, at Region Syddanmark skal arbejde efter tre uddannelsespolitiske målsætninger:

  • 95% af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse.
  • 50% af drengene på en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse.
  • 20% flere på en ungdomsårgang skal tage en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

  Ud fra målsætningerne er der udpeget seks hovedudfordringer, som Region Syddanmarks uddannelsesstrategi skal fokusere på:

  • De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart.
  • Afstand til ungdomsuddannelse.
  • Manglende praktikpladser.
  • For få uddanner sig inden for sciencefag.
  • For få drenge tager en videregående uddannelse.

  Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan peger på en række konkrete tiltag, som Syddansk Uddannelsesaftale vil tage initiativ til at udmønte i 2012-13. Tre af tiltagene er udpeget som fyrtårnsinitiativer, som der vil blive sat særligt fokus på:

  • Uddannelsessamarbejder og campusdannelse: Nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner kan styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne.
  • Syddanske talenter: Talentmassen i hele uddannelsessystemet skal fremmes, både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.
  • Praktikpladser til alle: Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne.

  Næste skridt
  Handlingsplanen skal vedtages af styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale på mødet den 6. oktober 2011. Uddannelsesstrategien og handlingsplanen vil blive præsenteret på en uddannelseskonference den 2. december 2011 og skal vedtages af regionsrådet den 12. december 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget drøfter uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Under drøftelsen af dette punkt blev behovene for at synliggøre indsatsen på uddannelsesområdet noget mere, fastholde det politiske engagement og få planerne omsat i handling fremhævet.

   

  Det blev på den baggrund aftalt, at der på næste møde i Kommunekontaktudvalget skal være en temadebat om uddannelsesområdet. En del af grundlaget for temadebatten er et oplæg til, hvordan frafaldet på ungdomsuddannelserne kan reduceres med 20 pct. Oplægget udarbejdes uden hensyntagen til begrænsninger i kommunernes og regionens handlemuligheder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7962
  14. Kollektiv trafik
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunerne i Sydtrafiks område tog initiativ til et møde med Region Syddanmark, som fandt sted den 17. august 2011. Det blev drøftet, hvordan der med udgangspunkt i et samarbejde om en fælles kommunal og regional ejerstrategi kan ske en hensigtsmæssig planlægning af den kollektive trafik.

  Regionens administration arbejder pt. med en model for ny tilskudsfordeling til de to trafikselskaber. Det regionale tilskud til trafikselskaberne fordeles i dag efter en fast procentvis nøgle, delvis på baggrund af historiske forhold. Det er regionens ønske, at tilskuddet fremover i højere grad fordeles ud fra mere objektive kriterier og på baggrund af fælles regionale principper for kollektiv trafik i Region Syddanmark. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af trafikselskaberne, og arbejdet forventes afsluttet inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Sagen forelægges Kommunekontaktrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Kommunekontaktudvalget tog dagsordenspunktets redegørelse for status vedr. den kollektive trafik til orientering.


  Sagsnr. 11/14349
  15. Dansk-tysk transportkommission
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den dansk-tyske transportkommission er nu nedsat og har holdt sit første og konstituerende møde. Næste møde holdes i Flensborg den 12.september.

  Kommissionen skal med fokus på Jyllandskorridoren identificere og analysere udfordringer og komme med anbefalinger. Kommissionens emneområde er alle transportforhold, som er grænseoverskridende i deres natur, eller som påvirker transport og trafik i nabolandet, f.eks. infrastruktur og alle transportformer ( vej, bane, vandveje, havne og luftfart ).

  Kommissionen har lige mange danske og tyske medlemmer. Fra dansk side deltager transportministeriet, Region Syddanmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri samt en bankdirektør og formand for Tønder Erhvervsforum udpeget af transportministeren. Fra tysk side deltager transportministerierne i Kiel og Berlin samt Hamborg Handelskammer, Industri- og Handelskammer Schleswig-Holstein og erhvervsfremmeorganisationen WIREG Schleswig-Flensburg. Regionsrådsformanden og de to transportministre fra Danmark og Schleswig-Holstein deltager i kommissionens møder.

  Formandskabet i kommissionen deles mellem transportministerierne i København og Kiel. Transportkommissionens anbefalinger udformes i konsensus. Mødehyppigheden angives til mindst en gang i kvartalet. 

  Overordnet kan transportkommissionen ses som en måde at engagere de nationale myndigheder i dansk-tysk samarbejde over landegrænsen om infrastruktur og transport på en mere direkte måde.

  Infrastruktur og transport har været et hovedemne i det regionale dansk-tyske samarbejde siden 1980´erne. I maj 2008 underskrev regionsrådsformand Carl Holst og ministerpræsident Carstensen en aftale om mobilitet og infrastruktur i Syddanmark og Schleswig-Holstein. I januar 2009 formulerede Region Syddanmark og KKR de fælles syddanske krav til det nationale danske trafikforlig.

  På det seneste møde i Kommunekontaktudvalget den 29. april 2011 blev punkterne i den fælles syddanske position om kommende infrastruktur præciseret. To af disse punkter har direkte betydning for arbejdet i den dansk-tyske transportkommission : "- der ønskes en Hærvejsløsning til den dansk-tyske grænse, som er parallel med den eksisterende motorvej, og som skal samtænkes med en bedre vejbetjening til Hamborg; og -at gennemførelsen af en timemodel sikres med højhastighedstog fra København over Odense og Trekantområdet til henholdsvis Flensborg, Esbjerg og Aarhus".

  I den nedskrevne fælles dansk-tyske enighed om etablering af transportkommissionen siges om kommissionens opgaver og tidsramme: "Statusrapport, identificering af store emner og fastlæggelse af arbejde medio 2011. Midlertidig rapport ved udgangen af 2011." Det er således ikke nævnt, hvor længe kommissionen skal fungere. For Syddanmark har det betydning, at kommissionen vedvarende bliver i stand til effektivt at bringe syddanske og de dermed sammenhængende nordtyske behov for forbedringer af infrastruktur og transport ind i de to nationale planlægnings- og beslutningsmiljøer. Da mange af de væsentligste projekter, som bør komme i fokus, har lange prioriterings- og forberedelsesforløb, er der klare saglige grunde til, at kommissionen bliver opretholdt i et langt perspektiv.

  Kommissionen kan blive et omdrejningspunkt for at igangsætte det nødvendige analyse-, koordinations- og planlægningsarbejde i ministerierne i København, Berlin og Kiel. Blandt mere sammenfattende, langsigtede aktiviteter kan overvejes en forberedelse og udarbejdelse af f.eks. en investeringsplan for veje og jernbaner i Jyllandskorridoren, en fælles dansk-nordtysk banestrategi og - som for Femern-forbindelsen - en dansk-tysk regeringsaftale for udbygning af infrastrukturen i Jyllandskorridoren. En udpegning af Jyllandskorridoren som en del af EUs kommende overordnede TEN T-transportnet på linje med Femernruten ville give et markant afsæt for den fremtidige udvikling af Jyllandskorridoren og dermed hele Vestdanmark.

  En række investeringskrævende projekter og flaskehalse i Nordtyskland har betydning for syddansk infrastruktur og transport. Det gælder f.eks. et hurtigt banenet og hurtigere tog Flensborg-Hamborg, en ny baneforbindelse over/under Kielerkanalen ved Rendsborg, en anden motorvejstunnel under Elben, bedre indkørsel til Hamborg Havn og hovedbanegård, hurtigere vejforbindelse langs Vestkysten og bedre mulighed for at lede godstog uden om Hamborg. Transportkommissionen kan bidrage til at skabe klarhed over tidsforløb og muligheden for planlægning og prioritering af investeringer og bedre transportmuligheder. Der må også være fokus på ´missing links´ i det grænsenære område, som f.eks. udbygning med det andet banespor Tinglev-Padborg, ligesom lufthavne og havne kan få større underlag og bedre ydelser ved bedre relationer til nabolandet.  

  En lang række transportforhold af vidt forskellig karakter kan tages op i kommissionen, f.eks. forbedring af mulighederne for hurtige tog mod nord ud af Hamborg, bedre koordinering eller samdrift af regionaltog over landegrænsen, en banegård ved grænsen, bedre mobilitet ved mere effektive skift mellem transportformer, intelligente transportsystemer, bedre parkeringsmuligheder på motorvejsrastepladser og strømforsyning til kølebiler, konkrete screeningsanalyser og forundersøgelser, løbende tælling af relevante transportformer og effektiv udnyttelse af eksisterende transportstatistik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget drøfter transportkommissionens opgaver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
    Carl Holst understregede, at han som medlem af transportkommissionen vil bidrage til, at de syddanske synspunkter på transportområdet kommer til at indgå i kommissionens arbejde.

  Sagsnr. 11/341
  16. Status for det dansk-tyske samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status for det dansk-tyske samarbejde på følgende områder:

  • Årsplanen for aktiviteter i 2011/2012 i regi af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein
  • Det fremtidige dansk-tyske INTERREG 5A, herunder de foreløbige resultater af den nedsatte dansk-tyske arbejdsgruppe, der forbereder en redegørelse for mulige scenarier for et fremtidigt INTERREG 5A
  • Arrangement den 8. september 2011 om Sønderborg Kommunes kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017 med deltagelse af de syddanske kommuner og en række andre aktører på dansk og tysk side
  • Projekt Vækstcentret, som er et fælles dansk-tysk INTERREG-projekt igangsat i 2010 med fokus på at udvikle tiltag, der kan markedsføre hele den dansk-tyske region som én fælles vækstregion samt at bistå regionale aktører i at generere projekter, der videreudvikler de regionale, grænseoverskridende styrkepositioner.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
   

  Carl Holst orienterede om status på det dansk-tyske samarbejde.


  Sagsnr.  
  17. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde i Kommunekontaktudvalget er berammet til tirsdag den 15. november kl. 10.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
    Ingen bemærkninger.

  Sagsnr.  
  18. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 30-08-2011
    Kommunekontaktudvalget drøftede kommende, nationale prioriteringer på infrastrukturområdet, herunder argumentationen for og kommunikationen af syddanske synspunkter i denne forbindelse.

   


  Siden er sidst opdateret 11-10-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |