Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - Referat - 12. september 2011

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 12. september 2011

Mødedato
12-09-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Træningscenter Hollufgård, Odense Kommune
  2. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark
  3. Status på fremdriften i projekterne angående fem kommende sundhedshuse i Region Syddanmark
  4. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  5. Aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet.
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. LUKKET PUNKT - Ølgod Sundhedscenter -administration, renovering, ejerlejlighedsopdeling og salg


  Sagsnr. 11/21937
  1. Orientering om Træningscenter Hollufgård, Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hollufgård er Odense Kommunes nye Træningscenter, som åbnede 3. januar 2011. Mødet indledes med en rundvisning og efterfølges af en kort præsentation af idéen bag centeret og dets aktiviteter. Rundvisning og præsentation vil foregå ved teamleder Mette Robel, Træningscenter Hollufgård.


  Fakta: Træningscenter Hollufgård:

  • Træningscenter Hollufgård åbnede den 3. januar 2011. 
  • Centret er på i alt 2000 m2. 
  • Ca. 1200 borgere vil besøge centret hver uge. 
  • 40 medarbejdere (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosu-assistenter og administrativt personale) vil have deres daglige gang på stedet. 
  • Arkitekt Charlotte Folke er idémageren bag indretningen af det nye center.
  • På sigt bliver Træningscenter Hollufgård genbo til Odenses nye super-sygehus.

  Hollufgård blev opført i 1577 af mursten fra den tidligere Hjallese Kirke. Odense Kommune købte gården i 1979 for at skabe et kultur- og museumscenter i naturskønne omgivelser, og herregården dannede i mange år ramme om flere af Odense Bys Museers udstillinger.
  (Kilde: Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk )

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/15755
  2. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  En styregruppe nedsat af Samarbejdsudvalget for almen lægegerning har udarbejdet en handleplan møntet på rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark. Praksis og Kommuneudvalget er høringspart. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af lægemanglen på almen lægeområdet nedsatte samarbejdsudvalget for almen lægegerning i 2009 en styregruppe, der fik til opgave at udarbejde en handlingsplan, der kunne skitsere rekrutteringstiltag i forbindelse med rekruttering af yngre læger til almen medicin med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark. 

  Der er i Region Syddanmark udfordringer med henblik på, at sikre lægedækningen i almen medicin, idet der er et misforhold mellem udbuddet af færdiguddannede yngre læger til almen praksis og antallet af ældre læger, der ønsker at holde op. Aktuelt anslås, at der potentielt er ca. 111 sælgere, som skal stilles over for ca. 38 købere.

  På kort sigt kan problemet blive akut i visse dele af regionen - nærmere bestemt i Vest- og Sønderjylland. Dette skyldes, at disse områder tilsyneladende ikke er attraktive for de unge læger, hverken hvad angår uddannelse eller nedsættelse i praksis. Desuden er der i disse områder en ugunstig aldersprofil og praksisstruktur. Der er en femdobbelt problemstilling vedrørende rekrutterings- og fastholdelse i rekrutteringsvanskelige områder, nemlig:

  1. Overvægt af 63+ årige.
  2. Ledige kapaciteter.
  3. Vakante uddannelsesstillinger (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger) i almen medicin.
  4. Områderne er generelt ikke attraktive for unge at bosætte sig i.
  5. En uhensigtsmæssig praksisstruktur med mange solopraksis.

  I trekantsområdet og på Fyn opleves ikke helt de samme problemstillinger.

  Handlingsplanen indeholder en række oplæg til initiativer med henblik på rekruttering og dermed sikring af lægedækningen. De fleste initiativer er særligt fokuseret på Sønder- og Vestjylland, idet der særligt her kan forudses lægedækningsmæssige problemer.

  Initiativerne centrerer sig omkring følgende temaer:

  • Uddannelsesmiljø og familievilkår.
  • Arbejdsvilkår som nynedsat speciallæge i almen medicin.
  • Bolig- og familievilkår.
  • Information og rådgivning.

  Regionsrådet har tidligere afsat 10 mio. kr. årligt til rekruttering og fastholdelse i almen praksis. I takt med at fastholdelsesaftaler m.fl. udløber vil disse midler primært blive målrettet rekrutteringsinitiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/13609
  3. Status på fremdriften i projekterne angående fem kommende sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 72,8 mio. kr. til etablering af fem sundhedshuse i regionen. Der gives en kort status på arbejdet med disse sundhedshuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Praksis- og kommuneudvalget den 11. april 2011 blev der orienteret om, at Region Syddanmark sammen med henholdsvis Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing kommuner er blevet tildelt i alt 72,8 mio. kr. til sundhedshuse.

  Der har nu været afholdt møder mellem regionen, de enkelte projektkommuner samt de involverede lægepraksis om den videre proces. På baggrund af disse møder er der enighed om, at sundhedshusene i det omfang, det er muligt og der er interesse for det, skal indeholde en række kommunale såvel som regionale funktioner, herunder:

  • Lægepraksis.
  • Praktiserende sundhedsfaglige, herunder bl.a. fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter, speciallæger, tandlæger mv.
  • Lokaler til lokalpsykiatrien.
  • Hjemmepleje og hjemmesygepleje.
  • Genoptræning.
  • Sygeplejeklinik.
  • Kontorfaciliteter.
  • Lokaler til diætist, diabetessygeplejerske, jordemoder mv.

  Af vedlagte bilag fremgår en kort status på fremdriften i de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/14372
  4. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  fold dette punkt ind Resume

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen i februar 2011 forelagt og præsenteret i en række regionale fora. Region Syddanmark tilbyder derudover kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark udgav i februar 2011 den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det 2010” om borgernes sundhed, trivsel og sygdom. Formålet med sundhedsprofilen er at bidrage med viden til regionale og kommunale beslutnings- og planlægningsprocesser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen forelagt  som orienteringspunkter eller præsenteret med oplæg i en række fora og interne administrativt i Region Syddanmark. Der er desuden refereret til sundhedsprofilresultaterne i Sund i Syd og i personalemagasinet Puls.

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen. Rådgivningen har indtil videre bestået af fælles, tværkommunale aktiviteter og individuelle rådgivningsopgaver. Vi har oplevet stor interesse fra kommunerne for særligt de tværkommunale aktiviteter, der har bestået af tema- og arbejdsmøder med fokus på profilens anvendelsesmuligheder i kommunal kontekst.

  De individuelle møder med kommunerne har f.eks. omhandlet formidling af resultater, udlevering af kommunespecifikke data, rådgivning om tolkning af data samt anvendelse af sundhedsprofilen i kommunal kontekst.  Indtil videre har 18 af kommunerne benyttet sig af tilbuddet om individuel rådgivning.

  Generelt er oplevelsen, at kommunerne har taget rigtig godt imod sundhedsprofilen, og at den betragtes som et meget anvendeligt værktøj i arbejdet på sundheds- og forebyggelsesområdet.

  Regionen vil i løbet af efteråret 2011 udarbejde to temarapporter baseret på resultater fra sundhedsprofilen. Rapporterne vil uddybe resultater knyttet til henholdsvis mental sundhed og fysisk aktivitet med henblik på yderligere understøttelse af kommunernes forebyggelsesindsats på disse områder.

  Sundhedsprofilundersøgelsen gentages næste gang i perioden februar-april 2013 og resultaterne offentliggæres primo 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/11082
  5. Aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet.
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indgået en 2-årig aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet pr. 1. januar 2012. Aftalen er indgået uden de store ændringer og med en uændret økonomisk ramme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en 2-årig aftale om en fornyet overenskomst pr. 1. januar 2012.

  Aftalen er indgået inden for en uændret økonomisk rammen (uden tilførsel af nye midler).

  Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Styrkelse af kvalitetsarbejdet med fokus på udvikling og implementering af kliniske retningslinjer.
  • Fysioterapeuterne forpligtes til at sende epikriser til den praktiserende læge i relevante tilfælde.
  • Fysioterapeuterne skal inden udgangen af 2012 SKS-kode deres ydelser, så de er sammenlignelige med sygehusene og kommunerne.
  • Forbedringer af tværfagligt samarbejde om konkrete patienter, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedsindsats.
  • Fleksibel anvendelse af kapacitet, således at der er mulighed for at praktisere på flere adresser efter ansøgning i Samarbejdsudvalget.
  • Praksiskonsulenter - som led i information til dialogen med kommuner og regioner, sættes der fornyet fokus på de positive effekter, der kan være ved brug af praksiskonsulenter bl.a. fordele, der kan være ved, at der etableres praksiskonsulenter på tværs af regioner og kommuner, praksiskonsulenternes rolle i forhold til den systematiske dialog samt konsulenternes opgaver i forhold til de praktiserende læger.
  • Øvrige elektroniske forbedringer er også aftalt - f.eks. oplysning om ventetider på sundhed.dk, kommunikation via digital dokumentboks, elektronisk statusredegørelse, elektronisk tidsbestilling, adgang til internationale elektroniske tidsskrifter via sundhed.dk.
  • Ridefysioterapioverenskomsten er blevet mere tidssvarende i konsekvens af den ændrede opgavevaretagelse mellem kommunerne og regionerne.
  • Mulighed for ridefysioterapeuter for konvertering af ydernummer til ejerstatus.
  • Vejledende takster for ridefysioterapeuter ved deltagelse i møder om konkrete patienter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 10. oktober
  • 14. november - Sygehus Lillebælt, Fredericia
  • 05. december
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 10. oktober 2011 kl. 14.00 i regionshusets mødelokale 3.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Mødet den 5. december 2011 ændres til 2. december 2011 kl. 9.00.

  Indstillingen blev godkendt. 


  Sagsnr. 11/224
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  -


  Sagsnr.
  8. LUKKET PUNKT - Ølgod Sundhedscenter -administration, renovering, ejerlejlighedsopdeling og salg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Punktet videresendes til regionsrådsmødet den 26. september 2011.


  Siden er sidst opdateret 29-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring