Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 13. september 2011

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 13. september 2011

Mødedato
13-09-2011 kl. 12:30 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • René Lundegaard (O) (midlertidig for Freddie H. Madsen)
 • Lillian B. Thomsen
 • Claus Sersar Thomsen
 • Kirsten Hansen
 • Henry Johannsen
 • Minna Holm-Nielsen
 • Azra Hasanbegovic
 • Jeppe Bruun-Petersen
 • Steen Andersen
 • Karen Margrete Nielsen

 • Afbud
 • Finn T. Hansen (F)
 • Lillian B. Thomsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning på referat af mødet den 21. juni 2011
  2. Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering
  3. Spørgsmål fra Minna Holm-Nielsen, LAP
  4. Tvangsmæssig overspisning (BED). Holdninger og behandling
  5. Orientering om kampagnen "En af Os" og PsykInfo
  6. Evaluering af pjecen "Nyttig information"
  7. Spørgsmål rejst i forbindelse med drøftelse af Psykiatriens Topmøde
  8. ´Psykiatrien i bevægelse´ - virksomhedsgrundlag for Psykiatrien i Region Syddanmark
  9. Forebyggelse af seksuelle overgreb i psykiatrien
  10. Navneskilte i psykiatrien
  11. Direkte kontakt mellem Psykiatrisk Dialogforum og borgerne
  12. Drøftelse af mødeform og emner
  13. Mødekalender 2011
  14. Mødekalender 2012
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1175
  1. Opfølgning på referat af mødet den 21. juni 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Opfølgning på referat af mødet den 21. juni 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under pkt. 1 i referatet nævnes, at benchmarking vil blive sat på dagsordnen på Psykiatrisk Dialogforums næste møde. Dette bliver tidligst muligt på Psykiatrisk Dialogforums møde i december, da rapportering endnu ikke foreligger.

  Under eventuelt fremsatte Steen Andersen ønske om dagsordensættelse af shared care. Dette punkt sættes på dagsordenen på mødet den 20. december.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Psykiatrisk Dialogforum ønsker at se det nye indkaldelsesbrev nævnt under pkt. 15. Det udsendes sammen med dagsorden til decembermødet i Psykiatrisk Dialogforum.  Sagsnr. 11/1175
  2. Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil kvalitetsmanager Peter Jezek give et oplæg om psykiatriens arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med særligt fokus på standarder, der relaterer sig til patient- og pårørendepolitikken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark skal igennem en akkrediteringsproces i oktober 2011. Det sker som et led i arbejdet med DDKM. DDKM har opstillet en lang række akkrediteringsstandarder for sygehuse. En del af disse omhandler patientinddragelse, information og kommunikation.

  På mødet vil kvalitetsmanager Peter Jezek give et oplæg om psykiatriens arbejde med DDKM med særligt fokus på de standarder, der relaterer sig til patient- og pårørendepolitikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Peter Jezek orienterede om Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med særlig fokus på patient- og pårørende-inddragelse. DDKM er opbygget således, at et sygehus skal leve op til en lang række akkrediteringsstandarder for at blive akkrediteret. Der er i Psykiatrien i Region Syddanmark udarbejdet retningslinjer for opfyldelse af standarderne, og i uge 40 akkrediteres psykiatrien af et korps af eksterne surveyors.

  Akkrediteringen gælder hele behandlingspsykiatrien, og dermed også lokalpsykiatriske centre.

  Samlet oversigt over akkrediteringsstandarder kan ses via dette link:

  http://ikas.dk/Sygehuse/Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse.aspx

  Et eksempel på en retningslinje udarbejdet af Psykiatrien i Region Syddanmark vedlægges referatet til orientering.

  Resultatet af akkrediteringen offentliggøres på psykiatriens hjemmeside.www.psykiatrienisyddanmark.dk

  Orientering om resultatet sættes på dagsordenen til decembermødet i Psykiatrisk Dialogforum.


  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  3. Spørgsmål fra Minna Holm-Nielsen, LAP
  fold dette punkt ind Resume

  Minna Holm-Nielsen, LAP, rejser to spørgsmål om skader ved henholdsvis medicinering og vægtstigning under psykiatrisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Minna Holm-Nielsen har rejst to spørgsmål til mødet i Psykiatrisk Dialogforum. Et om skader i forbindelse med medicinering og et om vægtøgning under behandling.

  Det første spørgsmål lyder:

  Der er en del mennesker, der får svære skader på grund af den medicin, de får. Enten frivilligt, under pres eller endog under tvang. Bør disse mennesker ikke have en lægefaglig samt socialt korrekt behandling af skaderne, og bør en patient, der oplever skader, ikke have ret til hjernescanning og diverse neurologiske og neuropsykologiske undersøgelser? Min oplevelse er, at psykiatrien prøver på at skjule vore skader, og at vi bliver nægtet undersøgelser og behandling samt de hjælpemidler, der skal til i det daglige, for at vi kan få hverdagen til at fungere.

  Det andet spørgsmål lyder:

  Som alle ved, hersker der en udbredt tilstand af overvægt, svær overvægt samt fedme indenfor gruppen af mennesker, der bliver udsat for psykofarmaka, og det er yderst svært for dem at blive behandlet for denne tilstand med sygdomme som diabetes og hjerte-karsygdomme til følge. Og efter min erfaring er det svært bare at blive kontrolvejet eller behandlet for overvægten i psykiatrien i Region Syddanmark.

  Hvilken indsats vil man fra Region Syddanmark sætte ind, for at patienter ikke øger vægten dramatisk, og hvad vil man gøre, for at patienter kan tabe sig og beholde en normalvægt?

  Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov vil på mødet svare på spørgsmålene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Ole Ryttov orienterede om, at psykofarmaka har bivirkninger, og nogle gange alvorlige bivirkninger. Det centrale er samarbejdet mellem patient og behandler.

  Psykiatrien har særligt fokus på vægtproblemet. Alle patienter ernæringsscreenes, og på baggrund heraf iværksættes de nødvendige tiltag. Der er gennemført undervisning på alle afdelinger, og alle afdelinger kan søge rådgivning hos særligt uddannet diætist.

  Hvad angår neurologiske og andre bivirkninger, er det lægens faglige vurdering, der i dialog med patienten afgør, om undersøgelser iværksættes.

  Minna Holm-Nielsen fremhæver dystoni, hvor der er et halvt års ventetid i Århus samt smerteklinikken i Odense, hvor der er tre års ventetid, hvilket er lang tid, når man får morfin med risiko for at blive misbruger. Hun påpeger endvidere, at det er problematisk med 9 måneders ventetid på en diætist i lokalpsykiatrien.


  Sagsnr. 11/1175
  4. Tvangsmæssig overspisning (BED). Holdninger og behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, ønsker en drøftelse af regionens holdninger til og behandling af personer, der lider af tvangsmæssig overspisning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, ønsker en drøftelse af regionens holdninger til og behandling af personer, der lider af BED (Binge Eating Disorder / tvangsmæssig overspisning). Herunder om de, der får tilbudt en fedmeoperation inden operationen scannes for at lide af BED. Endelig ønskes en afklaring af den udtalelse, der den 30. juli blev citeret i Politiken som værende udtryk for holdningen i Psykiatrien i Region Syddanmark. ("Stik imod Sundhedsstyrelsens vurdering mener Psykiatrien i Region Syddanmark, at tvangsoverspisning ikke er en psykiatrisk lidelse. Derfor er der intet tilbud til de patienter i psykiatrien").

  Der vedlægges to artikler om BED. Steen Andersen vil på mødet uddybe disse. På mødet vil sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov redegøre for Psykiatrien i Region Syddanmarks holdning til og behandling af BED.

  Politikens citat er ikke udtryk for Psykiatrien i Region Syddanmarks holdning. Overspisning kan være en psykiatrisk lidelse, og to af sygehusets afdelinger - Psykiatrisk Afdeling Odense og Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - behandler på regionsniveau og på højt specialiseret niveau patienter med spiseforstyrrelser – inkl. patienter med Binge Eating Disorder. Psykiatrisygehusets fagfolk ser alle henviste patienter, og sygehuset behandler dem, der på dette grundlag vurderes at have brug for den specialiserede behandling, som sygehuset har ansvar for at levere. For nogle patienters vedkommende sker behandlingen i samarbejde med blandt andet medicinske afdelinger.

  Proceduren omkring fedmeoperationer i Region Syddanmark er, at praktiserende læge ved henvisning til behandlingen bl.a. skal redegøre for spiseforstyrrelser, bulimiske træk, aften- og natspisning, psykisk sygdom, antal år med overvægt/fedme, antal forsøg på vægttab, eventuelt misbrug m.m. I forbindelse med indkaldelse til behandling på endokrinologisk afdeling ved Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitets Hospital sender sygehuset et spørgeskema til patienten, som denne skal udfylde og medbringe til første konsultation på sygehuset. Her skal patienten selv redegøre for de samme forhold, som den praktiserende læge skulle angive i henvisningen. Ved konsultationen spørger endokrinologen ind til ovenstående. Afklaringsprocessen skal være grundig, da spiseforstyrrelse er en kontraindikation for operation. Der anvendes ikke et særligt screeningsredskab, da man ikke på afdelingerne mener, at der findes et egnet, effektivt, valideret screeningsredskab til formålet.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Agnete Philipsen orienterede om, at BED ikke en diagnose, der står i diagnosesystemet. Spørgsmålet er drøftet på psykiatridirektørmøde. Ingen regioner har målrettet tilbud. På et tidspunkt bliver det en del af diagnosesystemet, som psykiatrien skal tage sig af behandling. Derfor er det løbende vigtigt at forholde sig til målgruppe og afgrænsningsproces. Samtidig er det klart, at mennesker, hvor en psykiatrisk lidelse er en del af problemstillingen, selvfølgelig skal behandles psykiatrisk. Psykiatrisk Dialogforum vil løbende blive orienteret om drøftelserne i Danske Regioner.

  Steen Andersen orienterede om, at skøn over antal med lidelsen ligger mellem ca. 35.000 og 50.000. Han vurderer, at mellem 4.000 og 6.000 mennesker har behov for behandling her i regionen.

  I sammenlignelige lande har Schweiz behandlingstilbud. Sverige og Norge har nok ikke. Det hænger sammen med, hvilke diagnosticeringssystemer, man bruger.

  Den efterfølgende drøftelse havde fokus på tilbud i feltet mellem praktiserende læge og psykiatri. Terapeutisk behandling i sundhedscentre og livsstilscentre a la Brædstrup blev nævnt som muligheder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6228
  5. Orientering om kampagnen "En af Os" og PsykInfo
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en mundtlig orientering om status på "En af Os" og PsykInfo, og der udpeges medlemmer til regional styregruppe for "En af Os"

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det nationale kampagnesekretariat har opfordret de fem regioner til, at de nedsætter en regional styregruppe, og at der i denne sidder en patient-repræsentant, en pårørende-repræsentant, repræsentation fra kommunerne samt almenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. På den baggrund opfordres foreningsrepræsentanterne af Psykiatrisk Dialogforum at foranledige udpegning af repræsentanter. Det kan oplyses, at de fire øvrige regioner har valgt at give en plads til hver af organisationerne LAP, SIND og Bedre Psykiatri.

  Den centrale regionale PsykInfo er ultimo august 2011 flyttet fra Vejle til Middelfart.

  Leder af PsykInfo og regional koordinator for "En af Os", Ulla Lindgren, vil på mødet mundtligt orientere om status på kampagne, flytning af PsykInfo og etablering af lokale PsykInfo følgegrupper. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at foreningsrepræsentanterne foranlediger udpegning af en patient- og en pårørenderepræsentant til den regionale styregruppe for "En af Os". Eller alternativt beslutter, at hver af organisationerne LAP, SIND og Bedre Psykiatri udpeger et medlem til styregruppen

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Ulla Lindgren orienterede om, at kampagnen har fået navnet ”En af os”. Et kommunikationsbureau arbejder på at synliggøre kampagnen. Efter uge 38 synliggøres kampagnen i gadebilledet. I november kommer fjernsynsudsendelser i DR, hvor 10 personer skal bedømmes af professionelle.

  Den officielle kampagnestart bliver den 10. oktober, der også er verdens mentale sundhedsdag. I Region Syddanmark vil en række initiativer markere kampagnestart.

  Kampagnens tema i efteråret er den brede offentlighed og ansatte i sundhedsvæsenet.

  Temaet for foråret 2012 bliver arbejdsmarkedet.

  En regional koordinationsgruppe er under etablering. Her skal udpeges foreningsmedlemmer.

  Steen Andersen roser regionerne for at tage hånd om kampagnen. Foreningen Det Sociale Netværk af 2009 tager også nogle initiativer. Bl.a. er det drøftet, hvad man kan kalde dem, der er syge. Betegnelsen bør nuanceres, så der ikke kun bruges ordet ”bruger”, for det er stigmatiserende i sig selv.

  Det siges, at medarbejderne skulle være nogle af dem, der er værst til at stigmatisere. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne engageres i hele kampagnen, så de er aktører på alle indsatsfelter.

  Foreningerne udpegede følgende medlemmer til koordinationsgruppen:

  Minna Holm-Nielsen, LAP

  Azra Hasanbegovic, PTSD-foreningen

  NN fra Bedre Psykiatri (Kirsten Hansen finder person)

  NN fra angst- eller OCD-foreningen (Claus Thomsen finder person).   


  Sagsnr. 10/1097
  6. Evaluering af pjecen "Nyttig information"
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives kort opsummering på evaluering af pjecen "Nyttig information".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum besluttede på sit møde den 15. december 2009 at udarbejde en pjece om patient- og pårørende-politikken for Psykiatrien i Region Syddanmark. Oplægget til pjecen kom fra den af dialogforum nedsatte arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til åbenhed og inddragelse. Tanken med pjecen var, at medarbejderne i psykiatrien, ved det første møde med patienter og pårørende, skulle udlevere et lille skrift, der ikke var større, end det kunne være i en skjortelomme. Pjecen skulle primært indeholde informationer om, hvad patienter og pårørende kan forvente af psykiatrien. 

  På mødet den 15. december 2009 besluttede Psykiatrisk Dialogforum endvidere, at arbejdsgruppen skulle fortsætte som implementeringsgruppe for patient- og pårørendepolitikken, og at pjecen skulle evalueres i form af fokusgruppeinterviews.

  Fokusgruppeinterviews blev i forsommeren gennemført på to almenpsykiatriske afdelinger med henholdsvis patienter, pårørende og personale. Udover pjecen blev der under interviewene også sat fokus på kommunikation generelt, og der fremkom mange spændende synspunkter, som nu behandles af implementeringsgruppen.

  Patienter og pårørende er positive i forhold til pjecen. Mange mener ikke at have set den før ved interviewets gennemførelse, men udtrykker, at de gerne ville have haft den fra start. Pjecen opfattes dog som for ’lyserød’ i forhold til, hvad medarbejderne har tid og mulighed for at levere – og der er en del kritik af formen, bl.a. en række kommentarer til sprog, format, tekststørrelse osv. Overordnet set efterlyser både patienter og pårørende mere konkrete eksempler fra dagligdagen, der illustrerer den ønskede relation mellem personale og patienter/pårørende. 

  Dele af personalet er skeptisk overfor pjecen. Der stilles spørgsmål ved, om der er tale om nyttig information, og om patienten kan rumme pjecens indhold tidligt i forløbet. Endvidere viser interviewene, at der ligger en udfordring i at etablere procedurer, der sikrer udlevering af pjecen.   

  Implementeringsgruppen har besluttet, at fokusgruppeinterviews præsenteres for og drøftes med kredsen af oversygeplejersker samt psykiatriens kvalitetsudvalg på baggrund af vedlagte foreløbige rapport. Herefter udarbejdes endelig rapport, der efter drøftelse i implementeringsgruppen forelægges Psykiatrisk Dialogforum.

  Ole Ryttov og Finn Sørensen vil på mødet orientere om proces og interviews.     

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Ole Ryttov orienterede om evalueringen.

  Psykiatrisk Dialogforum opfordrer til, at pjecen og andet materiale ikke kun udgives på dansk.   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  7. Spørgsmål rejst i forbindelse med drøftelse af Psykiatriens Topmøde
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse af en række spørgsmål og udfordringer rejst på møde i Psykiatrisk Dialogforum den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har den 20. og 21. januar 2011 afholdt Psykiatriens Topmøde. Resultaterne fra topmødet blev drøftet på Psykiatrisk Dialogforums møde den 10. februar 2011. Under denne drøftelse blev det af Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, foreslået, at der arbejdes videre med følgende spørgsmål:

  • Ligestilling mellem det somatiske og det psykiske - er der ligestilling her?
  • Hvornår er noget et psykisk problem, og hvornår er det en psykisk sygdom? Hvad gør vi for at skelne? Kan henvendelser tackles på en anden måde, og kan penge spares?
  • Større erfaringsudveksling mellem regionerne.
  • Sammenhængen mellem regionens og kommunens opgaver. Opfattes af organisationerne som manglende omsorg for borgeren. Skal ske ud fra borgerens og ikke systemets synspunkt.
  • Det evidensbaserede og pakkeløsninger - noget kan behandles som standard. Andet kan ikke.
  • Regionernes ansvar for de ikke-psykotiske. De psykotiske fylder i økonomien. De ikke-psykotiske fylder i antal.

  Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov vil på mødet give oplæg til en første drøftelse af disse centrale spørgsmål og udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Ole Ryttov gennemgik de stillede spørgsmål. Overheads vedlægges referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  8. ´Psykiatrien i bevægelse´ - virksomhedsgrundlag for Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Præsentation af ´Psykiatrien i bevægelse´ som er virksomhedsgrundlaget for Psykiatrien i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at skabe et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i organisationen over de kommende 5 år, har Psykiatrien i Region Syddanmark udarbejdet virksomhedsgrundlaget ’Psykiatrien i Bevægelse’.

   

  Virksomhedsgrundlaget er sygehusets fælles fundament, og det sætter med dets beskrivelse af mission, vision, værdier og overordnede strategier retning og pejlemærker for de psykiatriske ydelser fra 2011 til 2015.

  Psykiatrien i Region Syddanmarks mission er at yde behandling og pleje på højt specialiseret niveau med det formål, at mennesker med en sindslidelse bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve et værdigt liv integreret i samfundet.

  Visionen for psykiatriens virke er blandt andet, at patienter og pårørende skal opleve, at medarbejderne i Psykiatrien i Region Syddanmark møder dem individuelt og med empati, at der er lige adgang til psykiatrisk udredning og behandling, at der er gode og sammenhængende patientforløb og at der, med lokalpsykiatrierne som indgangsporte til al psykiatrisk behandling, sikres samklang med døgnafsnittene.

  Psykiatrisygehuset bygger sin virksomhed på de fælles nationale værdier for psykiatri: RESPEKT, FAGLIGHED og ANSVAR samt Region Syddanmarks borgerrettede og personalemæssige værdier. I de tre strategier for sygehuset: ’Sygehuset i Bevægelse’, Patienten i Bevægelse’ og ’Medarbejderne i Bevægelse’ sættes rammerne for de kommende års arbejde.

  Med afsæt i de tre strategier har sygehusledelsen, sammen med afdelingsledere og det Fælles MED-udvalg, prioriteret en række fokusområder for 2011 – 2015. Fokusområderne skal på sygehusniveau og på afdelings- og funktionsniveau følges op af handleplaner, der sikrer sammenhæng mellem virksomhedsgrundlaget, værdierne og det daglige virke.   

  Psykiatrisygehuset fremlægger virksomhedsgrundlaget ’Psykiatrien i Bevægelse’ til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Psykiatrisk Dialogforum foreslår, at værdigrundlaget evalueres.

  Ved genoptryk bør det på side 5 sikres, at hjemmesiden ”Psykisk sårbar” ikke omtales som en organisation.

  Endvidere påpeges, at ordet ”psykiatrisygehuset” signalerer mursten snarere end væsen.

  Det nævnes fra foreningsside, at de praktiserende læger mangler i papiret. Set fra en borgervinkel er praktiserende læger en del af råderummet for psykiatrien.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  9. Forebyggelse af seksuelle overgreb i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort beskrivelse af procedurerne i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under pkt. 10 på mødet i Psykiatrisk Dialogforum den 21. juni 2011 drøftedes forebyggelse af seksuelle overgreb på patienter. Under drøftelsen efterlyste Steen Andersen en beskrivelse af, hvordan Psykiatrien i Region Syddanmark forebygger på området.

  Der foreligger ingen specifik procedure for forebyggelse af medarbejderes seksuelle overgreb på patienter. Der findes dog en række procedurer, der sammen med en værdibaseret tilgang kan siges at udgøre den efterlyste forebyggelse.

  Ved nyansættelser indhentes straffeattest og for børne- og ungdomspsykiatrien også børneattest, ligesom der altid hentes referencer hos tidligere arbejdsgivere. På denne måde screenes for, om en potentiel kommende medarbejder tidligere er blevet afsløret i seksuelle overgreb. Der indhentes også børneattest på visse eksterne centrale samarbejdspartnere. Eksempelvis chauffører, der varetager patienttransport. Der findes på afdelingerne procedurer for, at patienter, der er bæltefikserede, aldrig må lades alene og uden opsyn. Dette bl.a. for at forebygge patienters seksuelle overgreb på patienter.

  Herudover er tilgangen baseret på værdien respekt, på ledelse og på organisationstænkning. Alle patienter skal behandles med respekt. Det betyder, at patienten skal høres. Og det betyder også, at patienten ikke må udsættes for unødige overgreb hverken fysisk, psykisk, kulturelt eller seksuelt. Grænsen for, hvornår der er tale om overgreb er flydende såvel socialt, som kulturelt og individuelt. Løsningen er vedvarende italesættelse. Værdibaseret ledelse og organisationstænkning er til stadighed at sætte fokus på den respektfulde omgang med patienterne. At drøfte faldgruber og vantetænkning. At tage ved lære af uheldige episoder etc. På denne måde arbejder psykiatrien til stadighed med udvikling af den respektfulde omgang med patienten. Og dermed også med forebyggelse af seksuelle overgreb mod patienter.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Ole Ryttov korrigerede sagsfremstillingen. Procedurerne omkring indhentelse af straffeattest er ikke helt på plads på alle afdelinger, men det kommer de snarest.

  Steen Andersen påpeger, at ”medarbejder til medarbejder”-ansvaret  også bør være en del af den løbende italesættelse.  Sagsnr. 11/1175
  10. Navneskilte i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Alle psykiatriens medarbejdere forsynes nu med et navneskilt med billede. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum har på et tidligere møde drøftet uniformering i psykiatrien. En konklusion på drøftelsen var, at det er vigtigt, at det på en psykiatrisk afdeling er synligt for alle, hvem der er medarbejdere.

  I forlængelse heraf blev det meldt ud til alle afdelingsledelser, at de har ansvaret for, at alle medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark bærer et synligt navneskilt med billede. Der er nu udarbejdet et fælles design for navneskilte. Fra uge 35 blev det muligt for afdelingerne at bestille navneskilte, og leveringen starter fra den 12. september. 

  Der vedlægges eksempel på navneskilt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Det drøftedes, hvorvidt udgående personale skal have navneskilt på. Det synliggør for naboer m.fl., at der er tale om en sindslidelse. På den anden side er det måske stigmatiserende at skjule, at der er tale om psykiatrisk behandling.

  Det blev påpeget, at kortet indeholder for mange informationer, hvilket skjuler den helt centrale information, nemlig navnet på bæreren af kortet.   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  11. Direkte kontakt mellem Psykiatrisk Dialogforum og borgerne
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunikation foreslår, at e-mailadresser på medlemmerne af Psykiatrisk Dialogforum lægges på Region Syddanmarks hjemmesider, så borgere kan henvende sig direkte med spørgsmål, ideer og lignende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien er blevet kontaktet af kommunikationsafdelingen i Region Syddanmark. Anledningen er, at regionen gerne vil øge borgernes mulighed for at komme i kontakt med regionen. Et element heri er, at synliggøre de brugerråd, der er nedsat. Nemlig Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk Dialogforum og Kontaktforum for Handicap.

  Kommunikation foreslår, at e-mailadresser på medlemmerne af disse fora lægges på Region Syddanmarks hjemmesider, så borgere kan henvende sig direkte med spørgsmål, ideer og lignende. Det vil signalere åbenhed og være medvirkende til at nedbryde den mentale grænse mellem system og borger.

  Derfor ønsker kommunikationsafdelingen, at Psykiatrisk Dialogforum drøfter og afklarer, om de enkelte medlemmer er klar på den direkte kontakt med borgerne. Såfremt det er tilfældet, vil kommunikationsafdelingen umiddelbart efter mødet kunne føje Psykiatrisk Dialogforum til den liste over direkte "indgange til indflydelse", der arbejdes på til hjemmesiden. Herudover vil kontaktinformationerne blive tilføjet på www.psykiatrienisyddanmark.dk

  Det vil på siderne blive understreget, at henvendelser til Psykiatrisk Dialogforums medlemmer ikke kan dreje sig om personsager eller klager.

  Sundhedsbrugerrådet har sagt ja til forslaget. Kontaktforum for Handicap behandler spørgsmålet på møde i oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatrien indstiller, at Psykiatrisk Dialogforum siger ja til, at medlemmers e-mail-adresser lægges på Region Syddanmarks hjemmesider.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Alle foreningsmedlemmer af Psykiatrisk Dialogforum ønsker at stå på hjemmesiden med mail-adresse.

  Psykiatrisk Dialogforum anbefaler, at der på hjemmesiden står, at man ikke kan forvente, at der svares på alle mails.

  Det aftaltes, at hvert enkelt medlem kontaktes for aftale om, hvilken mail-adresse, der skal lægges på hjemmesiden.
  Sagsnr. 11/1175
  12. Drøftelse af mødeform og emner
  fold dette punkt ind Resume

  Der blev på et tidligere møde i Psykiatrisk Dialogforum foreslået, at Psykiatrisk Dialogforum kunne mødes under andre former til tematiserede møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev på et tidligere møde i Psykiatrisk Dialogforum foreslået, at Psykiatrisk Dialogforum kunne mødes under andre former til tematiserede møder. På den baggrund foreslås en drøftelse af emner og spørgsmål, der kunne dagsordensættes som bredere temaer som med fordel kan behandles under andre former end omkring det traditionelle mødebord.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011


  Følgende emner blev foreslået:

  ·          Pårørende-politik.

  ·          Psykisk sygdom og arbejdsmarked.

  ·          Patient-politik.

  ·          Værdigrundlaget ”Psykiatrien i bevægelse” indeholder stof til flere emner.


  Sagsnr. 11/1175
  13. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011:

  20. december 2011 kl. 13.00 i mødelokale 4 (mødet afsluttes med julefrokost)

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  20. december. Sluttes med julefrokost


  Sagsnr. 11/1175
  14. Mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås mødeplan for 2012 for Psykiatrisk Dialogforum.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 startende med frokost kl. 12:30:

  • Torsdag den 8. marts 2012
  • Torsdag den 7. juni 2012
  • Torsdag den 6. september 2012
  • Torsdag den 29. november 2012

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/1175
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 13-09-2011

  Steen Andersen orienterede om, at Det Sociale Netværk af 2009 afholder topmøde den 1. oktober på Frederiksberg Gymnasium. Deltagelse er gratis. Temaet er børn og unge.

  Karen Margrete Nielsen orienterede om stort heldagsarrangement i Odense på Sindets Dag den 10. oktober.


  Siden er sidst opdateret 05-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring