Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSygehusstrukturudvalgetpilSygehusstrukturudvalget - Referat - 20. september 2011

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 20. september 2011

Mødedato
20-09-2011 kl. 14:00
 
Mødested
Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, direktionens mødelokale 1, 7100 Vejle
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Finn T. Hansen
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
   
 • Finn T. Hansen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Willy Sahl
 • Bjarne Juel Møller

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. TEMA, Vejle Sygehus som specialsygehus
  2. Ændringer til udbygning af Kolding Sygehus
  3. Projektstatus på Sygehusbyggerier 3. kvt. 2011
  4. Status på hjerteområdet
  5. Mødeplan 2011
  6. Siden sidst
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/202
  1. TEMA, Vejle Sygehus som specialsygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om arbejdet med at udbygge Vejle Sygehus som specialsygehus inden for kræftbehandlingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet vil Sygehus Lillebælt orientere om arbejdet med at udvikle Vejle Sygehus som specialsygehus inden for kræftbehandlingen.

  Emnerne vil omfatte:

  • hurtig diagnostik med patienten i fokus
  • patienternes kræftsygehus
  • nye apparatur- og bygningsmæssige muligheder for udvikling af kræftbehandlingen.

  Der vil blive givet oplæg om emnerne og arrangeret rundvisning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder

  • Patienternes kræftsygehus
  • Diagnoseklinikkens foreløbige resultater
  • Samarbejde mellem specialer og sygehusenheder
  • Organ- og plastikkirurgiske kræftpakker
  • Forskning og rehabilitering
  • Onkologiens udbygning og faglige udvikling
  • Fokus på de bløde værdier, det medmenneskelige.

  Sagsnr. 08/14270
  2. Ændringer til udbygning af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med at planlægningen af fase 2 og 3 for udbygningen af Kolding Sygehus er blevet mere konkret, har det vist sig muligt at lave en mere optimal placering af børneambulatorium og modtageområde, samt en forbedret varmegenindvinding og dermed en besparelse på energiforbruget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 26. april 2010 godkendt og frigivet en tillægsbevilling til mor-barn-centret på 29,665 mio. kr.(indeks 123,4).
  Den 27. juni 2011 godkendte regionsrådet, at 13,63 mio. kr.(indeks 123,9), af ovennævnte bevilling, overflyttes til fase 2 og 3, da der her etableres en del af de nødvendige kontorer/lettere sygehusfunktioner.

  I forbindelse med planlægningen af fase 2 og 3 har det nu vist sig muligt at lave en mere optimal løsning.

  I det oprindelige projekt indgår indretning af ambulatorium og modtageområde i en del af blok 12.
  Der foreslås i stedet at placere ambulatorium/modtageområde på ca. 635 m2  i det nye bygningsareal over blok 10, plan 3. I sammenhæng med dette bygges der endvidere ca. 370 m2 kontorlokaler. De nuværende kontorlokaler i blok 12, der skulle have været ombygget til ambulatorium, bibeholdes.

  Ved at indrette børneambulatorium og modtageområde i en ny bygning, sker der en bedre planløsning og arealudnyttelse. Endvidere vil der bliver separate venteområder for indlagte og ambulante børn, hvilket minimerer smitterisikoen.

  Forudsætningerne og arealer i det oprindelige projekt er fortsat opfyldt. Det ændrede projektforslag koster 12,389 mio kr (indeks 124,4) fordelt med 0,504 mio. kr. i 2011 (indeks 124,4) og 11,933 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012.

  Der er således 4,133 mio. kr. (indeks 124,4)  til rådighed, der ikke anvendes i fase 1.

  Statens Serum Institut har netop godkendt en ny type varmegenvindingsveksler på ventilationsanlæg. Dette vil medføre en besparelse på energiforbruget til rumventilering på op til 15-20%. Installationen af disse kræver at højden på tekniketagen i fase 3 - den nye sengebygning - øges med 90 cm. Forøgelse af etagehøjden medfører en bedre udnyttelse af  arealet i tekniketagen, og dermed øget fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i tekniketagen under sengebygningen. Der frigives ca. 1.040 m2 ledigt areal, der opføres som råhus med vinduer og installationer, der senere kan indrettes til ambulatorier, kontorer eller lignende aktivitet. Denne projektændring koster ca. 4,150 mio. kr. (indeks 124,9), hvilket foreslås finansieret ved en overflytning af midler fra fase 1.

  Vedlagt er tegningsmateriale til projektforslaget for fase 2 og 3 i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus. Næste politiske behandling vil være godkendelse af licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling for fase 2-3. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at ændringen til byggeprogrammet for fase 1 godkendes
  • at den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 4,133 mio. kr. (indeks 124,4)
  • at det afsatte rådighedsbeløb vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 4,133 mio. kr. (indeks 124,4) i 2011 og der overføres et rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på 11,933 mio. kr. (indeks 124,9)
  • at ændringen i byggeprogrammet for fase 2 og 3 godkendes
  • at det afsatte rådighedsbeløb vedrørende fase 2 og 3 øges med 4,150 mio. kr. (indeks 124,9) i 2013. Rådighedsbeløbet finansieres af reduktionen af rådighedsbeløbet til fase 1.
  • at tegningsmateriale til projektforslaget godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  3. Projektstatus på Sygehusbyggerier 3. kvt. 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gives der en orientering omkring status på sygehusbyggerier i regionen.

  Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/13752
  4. Status på hjerteområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde med virkning fra hhv. 1. august 2010 og 1. januar 2011. Der gives status herpå samt på samarbejde med HjerteCenter Varde, herunder ablationsbehandling efter udvidet frit sygehusvalg.

  Hjemtagning og aktivitet på Odense Universitetshospital

  I forbindelse med beslutningen om hjemtagning af aktivitet blev det forudsat, at der kunne hjemtages max. 100 hjerteoperationer og ca. 260 PCI-behandlinger fra Skejby Sygehus årligt, og ca. 200 hjerteoperationer og ca. 200 PCI-behandlinger fra Hjertecenter Varde årligt. Samtidig var der dog tvivl om den samlede fremtidige aktivitet pga. en generel nedgang i antallet af hjerteoperationer.

  I forhold til det aktuelle aktivitetsniveau (se tabel 1 og 2 i bilag 1) kan det konkluderes, at der er sket en fuld hjemtagning af både hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Hjertecenter Varde, mens aktiviteten på Skejby Sygehus er markant lavere efter 1. august 2010. Det vurderes samlet set, at hjemtagningen er gennemført fuldt ud i det omfang det kan lade sig gøre, og at den nuværende aktivitet i Århus er udtryk for det naturlige aktivitetsniveau som følger af frit sygehusvalg samt princippet om, at akutte patienter køres til nærmeste relevante sygehus.

  Med fremskrivning af hjertekirurgisk aktivitet på Odense Universitetshospital i tabel 1 til årsniveau forventes aktiviteten i 2011 at blive ca. 815 hjerteoperationer (heraf ca. 45 fra Region Sjælland). Odense Universitetshospital opfylder således Sundhedsstyrelsens volumenkrav om mindst 750 hjerteoperationer årligt.

  Hen over sommeren 2011 har 4 patienter været omvisiteret til hjertekirurgi på Aalborg Sygehus på grund af kapacitetsproblemer på intensivområdet på Odense Universitetshospital. I samme periode har HjerteCenter Varde opereret 8 patienter fra Region Syddanmark. Intensivområdet på OUH er tilført yderligere kapacitet og der åbnes yderligere to midlertidige postoperative intensivpladser den 1. oktober 2011. Samtidig arbejdes der med en permanent løsning på baggrund af yderligere tilførte midler på intensivområdet.

  Samarbejde med HjerteCenter Varde

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at HjerteCenter Varde indenfor rammerne kan fortsætte behandlingen af offentlige patienter også i 2012 under forudsætning af at Odense Universitetshospital påtager sig det overordnede ansvar for opgavevaretagelsen på HjerteCenter Varde. Sundhedsstyrelsen har noteret sig indholdet af den aftale som Odense Universitetshospital og HjerteCenter Varde har indgået herom. Aftalen baserer sig på en række visitationskriterier og kvalitetsopfølgning i forhold til de komplikationer der måtte være i forbindelse til det konkrete aktivitetsniveau. HjerteCenter Varde har således fortsat aftale med Danske Regioner som aftalesygehus på området for det udvidede frie sygehusvalg, indtil videre i 2011.

  Radiofrekvensablationer

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med hjemtagning af hjerteoperationer og PCI, at der skulle ske fornyet tilbudsindhentning vedr. radiofrekvensablation/lungeveneablation (behandling af hjerterytmeforstyrrelser), da der på daværende tidspunkt var meget lang ventetid på de offentlige sygehuse og der var kapacitetsbehov på området.

  Ventetiden er pt. 12 uger til ablationsbehandling på Odense Universitetshospital, og man åbner endnu en ablationsstue på Odense Universitetshospital i september 2011 og forventer at nå 450 ablationer i 2011 stigende til 600 i 2012. Dette skal ses i forhold til, at man lavede 300 ablationer i 2009.

  Hvis behandlingen ikke kan ske indenfor 1 måned fra henvisningen til sygehuset, har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg. Frem til august 2011 har 144 patienter fra Region Syddanmark benyttet sig heraf.

  Set i lyset af at HjerteCenter Varde er eneste privatsygehus i Danmark, der er godkendt til at varetage denne behandling samt det relativt store administrative arbejde der er ved tilbudsindhentning vurderes det mest hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet med HjerteCenter Varde som hidtil efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  5. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 11. oktober 2011, kl. 14.00 - regionshuset
  • 8. november 2011, kl. 14.00 - Sønderborg Sygehus
  • 6. december 2011, kl.14.00 - regionshuset

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 11. oktober 2011, kl. 14.00 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  6. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Udvalgets formand foreslog, at udvalget på næste møde får forelagt en status angående Nyt OUH.


  Sagsnr. 11/202
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 21-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring