Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 29. september 2011

Mødedato
29-09-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Augustenborg Sygehus, Palævej 1, Augustenborg

Deltagere
 • René Lundegaard (O) midlertidig f Freddie H. Madsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)

 • Afbud
 • Finn T. Hansen (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Valg af midlertidig formand
  3. Orientering
  4. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  5. Status på udrednings- og behandlingsretten for psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og RCT området samt handleplan for børne- og ungdomspsykiatri.
  6. Ombudsmandsinstitutionens besøg på Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 13. december 2010
  7. Status september 2011 på psykiatriens anlægsprojekter
  8. Byggeprogram - Aabenraa
  9. LUKKET punkt - Indgåelse af lejemål til lokalpsykiatri Middelfart
  10. Mødeplan for 2012
  11. Næste møde
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 11/162
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering om Almenpsykiatrisk afdeling i Augustenborg v/ oversygeplejerske Kirsten Christensen og Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg v/ oversygeplejerske Susanne Bissenbacher.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der var rundvisning og orientering om Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg.


  Sagsnr. 10/1412
  2. Valg af midlertidig formand
  fold dette punkt ind Resume

  Freddie H. Madsen er sygemeldt.

  René Lundegaard er indtrådt i udvalget som midlertidigt medlem i Freddie H. Madsens fravær.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Freddie H. Madsen er sygemeldt fra 31. august og 2 - 3 måneder frem.

  René Lundegaard er indtrådt i udvalget som midlertidigt medlem i Freddie H. Madsens fravær.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget vælger midlertidig formand under Freddie H. Madsens fravær.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  René Lundegaard blev valgt til formand.


  Sagsnr. 11/162
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der er ønske om en orientering om ventetidssituationen for børn og unge i Odense.

  Der blev givet en orientering om:

  Studieturen til Norge og Sverige

  Afstigmatiseringskampagnen

  Akkreditering i uge 40 for Psykiatrisygehuset

  Konstituering af ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen i B og U i Odense


  Sagsnr. 11/859
  4. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres en analyse af psykiatrien i forhold til økonomi, produktivitet, kvalitet samt storbyeffekter inden for Region Syddanmarks geografi. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres en analyse af psykiatrien i forhold til økonomi, produktivitet, kvalitet samt storbyeffekter inden for Region Syddanmarks geografi. 

  I arbejdet med analysen har psykiatriledelsen fungeret som styregruppe, og arbejdsgruppen har involveret både kliniske og administrative kompetencer i udarbejdelsen af analysen. Analysen kan læses i sin helhed i den rapport, som er bilag til dagsordenen.

  Konklusioner

   

  Der kan særligt fremhæves følgende konklusioner fra rapporten:

  - I 2009 var Psykiatrien i Region Syddanmark den mest produktive psykiatri i Danmark.

  - De tværregionale sammenligninger i rapporten viser samtidig, at Psykiatrien i Region Syddanmark udover at være den mest produktive også placerer sig godt på mange andre parametre sammenlignet med psykiatrien i de øvrige regioner i Danmark.

  - Psykiatrien i Region Syddanmark har generelt en høj grad af tilgængelighed, både geografisk og med hensyn til ventetider. Der er dog en særlig udfordring i forhold til ventetiderne i  børne- og ungdomspsykiatrien.

  - Produktiviteten faldt fra 2007 til 2008 pga. strejke og overgang fra tre centre til et sygehus, men er steget igen i 2009 og 2010.

  - Psykiatrien i Region Syddanmark har siden regionens dannelse og frem til udgangen af 2010 haft en vækst i personaleudgifterne på ca. 9 pct.

  - Der er en betydelig variation i mellem afdelingerne i Psykiatrien i Region Syddanmark ift. behandlingsmetode og patientforløb. Denne variation er primært historisk og kulturelt betinget.

  - Storbyeffekter ikke har nogen betydning i Region Syddanmark.

  Perspektiver 

  Ambitionen for Psykiatrien i Region Syddanmark er at bidrage til at udvikle den danske psykiatri. Ambitionen skal underbygges med et styrket fokus på forskning, der kan bidrage til at løfte de nationale standarder. Samtidig gør analysen det klart, at der fortsat skal arbejdes med:

  - Harmonisering af psykiatrien for at sikre borgene et ensartet psykiatrisk behandlingstilbud.

  - Nedbringelse af ventetiderne. Dette er særligt et fokusområde i børne- og ungdomspsykiatrien.

  - Rekruttering af de nødvendige speciallægekompetencer til psykiatrien.

  - Fortsat arbejde med produktivitetsforbedringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatriudvalget anbefaler over for regionsrådet

  at rapporten og dens anbefalinger i perspektiveringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der blev givet en orientering.

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/10746
  5. Status på udrednings- og behandlingsretten for psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og RCT området samt handleplan for børne- og ungdomspsykiatri.
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i den løbende opfølgning på udrednings- og behandlingsretten er der pr. 15. september 2011 udarbejdet en statusopgørelse for psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og Rehabiliterings Center for Torturoverlevere (RCT) samt udarbejdet en handleplan for børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i den løbende opfølgning på behandlingsretten er der udarbejdet en statusopgørelse pr. 15. september 2011. Opgørelsen giver en status på udrednings- og behandlingsretten opgjort på afdelingsniveau og indeholder desuden en oversigt over antal henvisninger, ventetid fra henvisning til behandling og afsluttede ambulante og stationære besøg.

  Den maksimale ventetid pr. 15. september 2011 inden for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark varierer fra 8 til 28 uger.

  Den faktiske ventetid for den samlede børne- og ungdomspsykiatri viser, at 64 % af patienterne, der er taget i behandling 1. januar til 31. august 2011, har ventet under 2 måneder. I samme periode er antallet af henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien faldet set i forhold til samme periode 2010. I samme periode er antal afsluttede forløb - ambulante samt stationære - også faldet i forhold til 2010.

  I voksenpsykiatrien varierer den maksimale ventetid pr. 15. september 2011 mellem 7 og 20 uger.

  I perioden 1. januar 2011 til 31. august 2011 er 90 % af alle patienter i psykiatrien taget i behandling inden for 2 måneder. I samme periode er psykiatriens samlede antal henvisninger steget med 3 %, set i forhold til samme periode 2010. Psykiatrien har i perioden afsluttet 41% flere indlæggelsesforløb og 7 % færre ambulante forløb end i samme periode i 2010.

  På RCT området varierer den maksimale ventetid pr. 15. september 2011 mellem 3 og 8 uger. I perioden 1. januar 2011 til 31. august har 98 % af patienterne ventet mindre end 2 måneder på udredning. Den samlede henvisningskurve på RCT området er stigende. Tilgangen af henvisninger til RCT området er steget med 35 % i perioden 1. januar til 31. august 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 er. I samme periode er antallet af afsluttede forløb øget med 52 % i forhold til 2010.

  Efter endt udredning er der fortsat ventetid til behandlingsopstart. For gruppebehandling kan den være op til et par måneder. I ventetiden får patienten tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson.

  Udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien med faldende produktivitet og stigende ventetider er ikke tilfredsstillende, og sygehusledelsen har iværksat en række initiativer for at vende denne udvikling. Målet er at ventetiderne inden årets udgang reduceres permanent til maksimalt 8 uger i Kolding, Augustenborg og Esbjerg og 10-12 uger i Odense, for alle diagnoser.

  På mødet vil der blive givet en orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der blev givet en orientering.

  Udvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i ventetiderne på udvalgsmøderne .

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17808
  6. Ombudsmandsinstitutionens besøg på Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 13. december 2010
  fold dette punkt ind Resume

  Mandag den 13. december 2010 besøgte Ombudsmandsinstitutionen Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mandag den 13. december 2010 besøgte Ombudsmandsinstitutionen Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

  Formålet med besøget var "At forebygge, at frihedsberøvede personer udsættes for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, herunder med fokus på forholdet mellem ansatte og patienter, forholdet mellem patienterne indbyrdes og anvendelse af tvang".

  Besøget omfattede bl.a. drøftelse med ledelsen og ansatte, rundgang på afsnittene P2 og P4 samt samtaler med patienter.

  Ombudsmanden har meddelt, at han under sit besøg ikke fandt forhold, som gør det påkrævet at komme med bemærkninger over for de ansvarlige myndigheder. Dette er meddelt afdelingsledelsen og sygehusledelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der blev givet en kort orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1725
  7. Status september 2011 på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  En lang række anlægsprojekter er sat i gang for at gennemføre anbefalingerne i psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. Der gives en status på byggeprojekterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er igangsat en lang række anlægsprojekter med henblik på at realisere anbefalingerne i regionsrådets psykiatriplan "Fremtidens psykiatri". Projekterne gennemføres i tæt samarbejde mellem psykiatriens anlægssekretariat, regionens bygningsafdeling, sygehusadministrationen, serviceafdelingen samt ledelse og medarbejdere på de enkelte psykiatriske afdelinger og lokalpsykiatrier i regionen.

  Nedenfor er der en kort status på de enkelte projekter, der er iværksat og som ikke i forvejen er på dagsordenen for dagens møde:

   

  1. Middelfart - samling og udbygning af retspsykiatrien: 

  • Projektet er færdigtegnet og udbudsmaterialet er næsten klar.
  • Prækvalifikation af hovedentreprenører er snart på plads.
  • Licitation inden udgangen af 2011.
  • 1. spadestik forventes at blive omkring 1. februar 2012.
  • Indflytning forventes at kunne ske i august 2013 - i alt 7 mdr. forsinket i forhold til oprindelig tidsplan. Årsagerne til forsinkelsen er: Længere byggeperiode for at kunne opretholde fuld drift i byggeperioden. Forlænget projekteringstid for at kunne løse bl.a. de sikkerhedsmæssige udfordringer tilfredstillende og for at få tilpasset projektet, så det kan holdes inden for den økonomiske ramme.

   

  2. Esbjerg - samling af sengene i Hviding og Esbjerg:

  • Totalrådgiver blev valgt før sommerferien - valget faldt på Arkitema og Rambøll.
  • Brugerprocessen er igangsat og kører som planlagt.
  • Lokalplan er under udarbejdelse i samarbejde med Esbjerg Kommune. Forventes på plads i marts 2012.
  • Der arbejdes fortsat ud fra en opdeling i 2 etaper: 1. etape er etablering af de nye sengeafsnit, så Hvidings sengeafsnit kan flytte til Esbjerg hurtigst muligt. Det nye sengeafsnit forventes færdigt inden udgangen af 2013. 2. etape er ombygning af eksisterende sengeafsnit og Hovedbygningen og forventes færdig inden udgangen af 2014.

   

  3. Kolding - etablering af gerontopsykiatriske senge:

  • Projektet kører planmæssigt, og der forventes indflytning i april 2012.

   

  4. Aabenraa - lokalpsykiatri:

  • Lokalpsykiatrien flytter ind i et nybygget sundhedshus "Opnørgaarden" i centrum af Aabenraa.
  • Pga. konkurs hos en af entreprenørerne er indflytning forsinket i flere måneder. Indflytning forventes at blive i februar 2012.

   

  5. Fredericia - lokalpsykiatri:

  • Indflytning er sket i juni måned. Fortsat enkelte mindre hængepartier.
  • Indvielse forventes at kunne ske inden årets udgang.

   

  6. Esbjerg - lokalpsykiatri:

  • Der er fundet en ønsket placering i centrum af Esbjerg tæt på offentlige transportmuligheder og let at komme til i bil.
  • Der er tidligere udsendt pressemeddelelse om denne placering.
  • Der er enighed med den kommende udlejer om udkast til lejekontrakt
  • Som det næste skridt er der igangsat en brugerproces, hvor psykiatriens medarbejdere og ledelse sammen med bygherre skal projektere den kommende lokalpsykiatri-bygning. 
  • Projektering forventes færdig med udgangen af oktober.
  • Den politiske behandling afventer, at der på baggrund af brugerprocessen foreligger forslag til lejekontrakt med præcis angivelse af areal og pris. Af hensyn til fremdrift i projektet vil behandling af sagen ikke kunne afvente det næste møde i psykiatriudvalget, men skal godkendes i regionsrådet i november.


  Herudover er der en række projekter i støbeskeen eller lige ved at komme i gang:

   

  7. Psykiatrien på NytOUH:

  • Regionsrådet har som en del af forslag til investeringsbudget for 2012-2015 skullet tage stilling til, om der skulle bevilges midler til at realisere anbefalingen om, at psykiatrien skal indgå i NytOUH.
  • Som minimum ønskedes grønt lys for at projektere psykiatriens del af NytOUH parallelt med projektering af det øvrige NytOUH.
  • Forventet indflytning: 2020.

   

  8. OPP-projekt i Vejle:

  • Regionen har modtaget tilsagn om 100 mio. kr. fra regeringens deponeringsfritagelsespulje til at bygge den planlagte nye afdeling i Vejle som et OPP-projekt.
  • Projektet skal iværksættes senest i 2012 for at modtage puljemidlerne.
  • Fra projektet går i gang til det står klar til indflytning forventes der at gå ca. 4 år, dvs. forventet indflytning i 2016.
  • Der skal udarbejdes lokalplan for området (p.t. en kolonihaveforening) og gennemføres et køb af området, der p.t. er i privateje.

   

  9. Sønderborg - lokalpsykiatri:

  • Der er peget på muligheder for at flytte lokalpsykiatri Sønderborg ind i kommende ledige lokaler på Sønderborg Sygehus. Anlægssekretariatet arbejder pt. på at indkredse de oplagte placeringsmuligheder inden for rammerne af Sønderborg Sygehus.
  • Sønderborg Kommune overvejer muligheden for at flytte kommunale støttefunktioner på psykiatriområdet ind sammen med lokalpsykiatrien.
  • Lokalpsykiatrien i Sønderborg Kommune skal i følge planen være klar til indflytning i 2014.

  På mødet vil de enkelte projekter kunne uddybes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/16892
  8. Byggeprogram - Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i december 2010 godkendt et programoplæg til byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa, og skal nu tage stilling til byggeprogram og finansiering.

  Projektet, der tager udgangspunkt i generalplanen for psykiatriens fysiske rammer, skal muliggøre en samling af de psykiatriske sengeafsnit i Haderslev og Augustenborg, og etablering af et gerontopsykiatrisk og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium for hovedfunktion Sønderjylland i Aabenraa samt rumme de ungdomspsykiatriske sengepladser fra Kolding. 


  Byggeriet, der etableres i et nært fysisk og servicemæssigt samarbejde med Sygehus Sønderjylland, har en samlet anlægsudgift på 478,818 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 13. december 2010 et programoplæg for byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa.


  Der foreligger nu et byggeprogram for projektet.


  Projektet skal muliggøre en samling af de psykiatriske sengeafsnit i Haderslev og Augustenborg, flytning af de ungdomspsykiatriske senge i Augustenborg og etablering af et gerontopsykiatrisk og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium for hovedfunktion Sønderjylland i Aabenraa.

  Endvidere er der i byggeprogrammet, som et nyt punkt i forhold til programoplægget, indarbejdet regionsrådets beslutning af den 25. oktober 2010 om at flytte ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa.

  Projektet omfatter nybyggeri af 19.830 kvm.

  Byggeprogrammet indeholder følgende væsentlige elementer:

  - 5 almenpsykiatriske sengeafsnit á 16 senge, i alt 80 senge.

  - 1 gerontopsykiatrisk sengeafsnit på 16 senge, som kobles nær sammen med en ny samlet ambulant gerontopsykiatrisk funktion.

  - 2 ungdomspsykiatriske sengeafsnit med i alt 19 senge.

  - Etablering af et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i nær fysisk sammenhæng med somatikkens Familiehus.

  - Fokus på de grundlæggende principper for psykiatriens byggerier om tilgængelighed, patienten i fokus, sammenhæng i behandlingen, afstigmatisering, adgang til naturen, tryghed og overskuelighed, samt fleksibilitet i indretningen.    

  - Optimeret logistik via bygningsindretning og servicesamarbejde med somatikken, der sikrer at al vare- og sengetransport kan ske diskret og nemt udenfor de offentlige områder i bygningen.

  - Fokus på ”psykiatri i bevægelse” via etablering af aktivitetsmuligheder i og udenfor sengeafsnittene, herunder etablering af motionsarealer og en hal.

  - Nybygninger, der lever op til lavenergiklasse 2015 (50 % reduktion i energiforbrug) og andre tiltag til reduktion af de øvrige driftsudgifter.

  - Byggeriet etableres som lavt byggeri (2 etager), der følger et stærkt skrånende terræn, og som udformes i pagt med naturen via mere eller mindre plejede udeområder og facadebeklædninger af træ.   

  Tidsplan.

  Der arbejdes med byggeri i 2 etaper.

  • 1. etape omfatter etablering af børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i og i forlængelse af somatikkens Familiehus. Indflytning: Oktober 2013.
  • 2. etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske sengefunktioner og ambulatorier i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Indflytning: Oktober 2014.  

  Behov for længere tid til planlægning og projektering og ønske om at undgå at bygge over 2 vintre (mere risikofyldt og dyrere) er de primære årsager til, at ikke alle arealer vil stå klar inden udgangen af 2013, som det oprindeligt var planen.

  Anlægsøkonomi.

  Ved godkendelsen af programoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i efteråret 2011med begrundelse i usikkerheden om de anlægsmæssige konsekvenser af flytningen af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 478,818 mio. kr. i indeks 124,9.

  I forhold til det projekt, der ligger til grund for det afsatte rådighedsbeløb på 447,074 mio kr. indebærer flytningen af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa en merudgift til projektet på 31,744 mio. kr.  Denne sum vil kunne fratrækkes anlægssummen for den nye afdeling i Vejle.

  Med henblik på realisering af det foreliggende byggeprogram foreslås der udover det allerede frigivne rådighedsbeløb på 45 mio. kr. (regionsrådets beslutning 13. dec. 2010), at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 433,818 mio. kr. over perioden 2011-2014 som følger:

  2011:     1,0 mio. kr.

  2012:   30,0  mio. kr.

  2013: 202,8 mio. kr.

  2014: 200,0 mio. kr.

  Idet det allerede afsatte rådighedsbeløb forøges med 31,744 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver med henblik på flytning af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa. Som følge af udvidelsen og ændringen i projektets tidsplan forskydes anvendelsen af rådighedsbeløbene fra 2011 og 2012 til at have hovedvægten i årene 2013 og 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatriudvalget overfor regionsrådet anbefaler:

  at byggeprogrammet for etablering af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa godkendes.

  at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på i alt 433,818 mio. kr. til anlægsprojektet (indeks 124,9).

  at det afsatte rådighedsbeløb til finansiering af projektet forøges med i alt 31,744 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver, fordelt over årene 2012-2014 jf. sagsfremstilling og at rådighedsbeløbet frigives.

  at psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der blev givet en orientering.

  Udvalget anbefaler indstillingerne overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  9. LUKKET punkt - Indgåelse af lejemål til lokalpsykiatri Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/162
  10. Mødeplan for 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås mødeplan for 2012 for psykiatriudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 med start kl. 14.00:

  • Tirsdag den 28. februar 2012 i lokalpsykiatri Fredericia, Fynsgade 12, 7000 Fredericia
  • Tirsdag den 15. maj 2012 i psykiatrien i Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.
  • Tirsdag den 18. september 2012 i Sundhedscenter Brørup, Skolegade 12, 6650 Brørup
  • Torsdag den 8. november 2012 i Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Det undersøges, om mødet den 28. februar 2012 kan flyttes til en anden dato, hvis ikke fastholdes den 28. februar 2012.


  Sagsnr. 11/162
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er den 22. november 2011, kl. 14.00, og foregår på Psykiatrisk afdeling i Hviding, Ribevej 27, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Der bliver besøg på museet i Hviding fra kl. 14.00 - 15.00.

  Det ordinære møde starter kl. 15.00.


  Sagsnr. 11/162
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 30-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring