Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 03. oktober 2011

Mødedato
03-10-2011 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested

14:00 - 15:00 - SDU - Klinisk Institut, Winsløwparken 25, 5000 Odense C.

16:00 – 17:00 - OUH - Kløvervænget 8, 1 sal. Lokale 14.
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Thies Mathiasen deltog ikke i punkterne 2 – 11

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg hos SDU - Klinisk Institut
  2. Etablering af kræftrådgivningscentre ved Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle
  3. Sundhedsforskning. Revision af "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  4. Aflyste operationer på Odense Universitetshospital
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  6. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  7. Orientering om "En af os" - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  8. Studietur for Sundhedsudvalget
  9. Mødeplan
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/629
  1. Besøg hos SDU - Klinisk Institut
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødested er Winsløwparken 25, stuen (auditoriet) 5000 Odense. Der er parkering udenfor bygningen og parkeringsvagten er annulleret på dagen.

  14:00-14:10
  Velkomst v/ Uffe Holmskov, Institutleder, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet Dr. med., ph.d. Professor, overlæge

  14:10-14:25
  Forskningsmæssigt samarbejde mellem SDU, OUH og de regionale hospitaler v/ Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut, Syddansk Uiversitet Professor, Overlæge, Endokrinologisk Afdeling M, OUH

  14:25-14:50
  Besøg i Biomedicinsk Laboratorium (WP23) (opdelt i to grupper)

  14:50-15:00
  Vi går i samlet flok til OUH – Kløvervænget 8, 1. Sal (lokale 14) hvor udvalgets møde afholdes

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Uffe Holmskov og Kim Brixen orienterede:

  • Forskning på Institut for Molekylær Medicin, herunder forholdet til København og Aarhus.
  • Forskning på klinisk institut og OUH.
  • Forskningsstrategi, herunder solidt samarbjede, bedre udnyttese af synergimuligheder, konsolidering af højt specialiserede funktioner, nye udviklingsmuligheder nødvendige.

  Sagsnr. 07/1082
  2. Etablering af kræftrådgivningscentre ved Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse har der været en dialog med regionen om opførelse af nye Kræftrådgivninger tættere på Vejle Sygehus og OUH med bla. det formål at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i et samlet sygdomsforløb. På den baggrund foreslås, at der indgås et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om etablering af rådgivningsfunktioner på de to sygehuse, samt at der i den forbindelse sker udlejning af egnet grundstykke til Kræftens Bekæmpelse til opførelse af bygningerne. Kræftens Bekæmpelse/Realdania finansierer opførelsen af de nye centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Realdania udviklet et nyt koncept for fremtidens kræftrådgivninger, som indeholder en målsætning om at etablere 7 nye kræftrådgivninger for kræftpatienter og deres pårørende med en tættere placering på de største onkologiske centre i Danmark (Herlev, Århus, Odense, Ålborg, Næstved, Vejle og Herning). Der er fra Kræftens Bekæmpelse/Realdania afsat 150 mio. kr. til etablering af de nye rådgivningscentre.

  Kræftrådgivninger yder psykosocial rådgivning til kræftpatienter og deres pårørende og spænder over en række både individuelle og gruppebaserede aktiviteter omhandlende rådgivningssamtaler, patientundervisning, fysiske aktiviteter, kostvejledning mv. Region Syddanmark har en eksisterende aftale med Kræftens Bekæmpelse om kræftrådgivningen, hvor regionen yder et årligt tilskud på 2 mio. kr. til Kræftens Bekæmpelse til varetagelse af opgaver inden for psykosocial rådgivning, supervision og undervisning af sygehuspersonale mv. Denne aftale fortsætter, idet nærværende sag primært knytter sig til et spørgsmål om at flytte rådgivningsfunktionerne tættere på sygehusene.  

  Formålet med placering af de nye rådgivninger tættere på de onkologiske centre er bla. at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i hele sygdomsforløbet, således at rådgivning kan gives tæt på patienter både under og efter behandling, ligesom tilbuddene bedre kan udvides til andre målgrupper, som i dag i mindre grad benytter sig af mulighederne. Samtidig vil placeringen på sygehusene udvide mulighederne for samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

  På baggrund af dette koncept har regionen været i dialog med Kræftens Bekæmpelse om mulighederne for etablering af nye kræftrådgivninger på det eksisterende Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle. På begge sygehusenheder lægges der op til en løsning, hvor Kræftens Bekæmpelse lejer et egnet grundstykke på sygehusmatriklen og som nybyggeri finansierer og opfører et nyt kræftrådgivningscenter.

   

  Vejle Sygehus

  Etablering af et rådgivningscenter tættere på sygehuset skal bla. ses som led i udviklingen af Vejle Sygehus som specialsygehus med fokus på kræftområdet og ambitionen er således at et samarbejde om disse funktioner kan være med til at give patienterne et bedre og mere sammenhængende forløb i forbindelse med udredning og behandling for en kræftsygdom.    

  Konkret foreslås at Kræftens Bekæmpelse på et lejet areal ved Beriderbakken opfører og finansierer et nyt Kræftrådgivningscenter på forventet ca. 1.000 m2. Udover de rene rådgivningsfunktioner er der lagt op til, at sygehuset også skal have funktioner i bygningen, idet det planlægges at etablere en palliativ rehabiliteringsenhed i bygningen, hvor bla. det palliative team skal have til huse. Det betyder, at Vejle Sygehus forventer at leje sig ind i dele af det nye center - 200-400 m2.  

   

  OUH

  På det eksisterende OUH lægges der tilsvarende op til at Kræftens Bekæmpelse opfører en permanent bygning, ca. 600 m2 på et lejet areal ved C.M. Madsens sti. Kræftens Bekæmpelse har herudover foreslået at opføre en træningshal på 100-150 m2 med henblik på gennemførelse af rehabiliteringsaktiviteter for kræftpatienter. OUH er i princippet indstillet på at indgå i et samarbejde om udbygning og anvendelse af træningsfaciliteterne til rehabilitering/specialiseret genoptræning af kræftpatienter. De nærmere vilkår for samarbejdet skal aftales mellem Kræftens Bekæmpelse og OUH. Muligheden for at indplacere palliative funktioner vil også blive overvejet.

  I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH forventes det, at Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Nyt OUH etablerer et kræftrådgivningscenter på det nye hospital. Ved udflytning til Nyt OUH og salg af det nuværende OUH er det aftalt, at værdien af den bygning som Kræftens Bekæmpelse har opført søges opgjort og afregnes til Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med salget af det gamle OUH. Referencerammen er den værdi denne bygning vil udgøre af det samlede bygningskompleks på OUH.

  Der skal indgås konkrete leje- og driftsaftaler med Kræftens Bekæmpelse om lejemålene og drift af bygningerne. De præcise vilkår for og omfanget af sygehusenes lejemål i kræftrådgivningscentre kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det bemærkes at såfremt værdien af lejemålet overstiger 5 mio. kr. vil der skulle ske deponering af et tilsvarende beløb. I givet fald vil sagen blive forelagt regionsrådet igen på et senere tidspunkt.

  På nuværende tidspunkt forventes det at de nye rådgivninger kan være etableret i 2. halvår 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler Regionsrådet,

  • at regionsrådet godkender, at der indgås aftale med Kræftens Bekæmpelse om etablering af Kræftrådgivninger på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle.
  • at der som skitseret udlejes et grundstykke til Kræftens Bekæmpelse til formålet.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå de konkrete drifts- og lejeaftaler.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/14203
  3. Sundhedsforskning. Revision af "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget præsenteres for et forslag til revideret udgave af ”Politik for Sundhedsforskning”

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Processen vedr. revision af ”Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark” indledtes i Sundhedsudvalget på mødet den 28. september 2010. Her drøftede Sundhedsudvalget status for sundhedsforskningen i Region Syddanmark og for ”Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark”.

  Sundhedsudvalget besluttede på den baggrund at anbefale overfor regionsrådet, at der blev igangsat en proces, der skulle føre til en revideret udgave af ”Politik for Sundhedsforskning”.


  Regionsrådet besluttede herefter den 22. november 2010, foranlediget af Sundhedsudvalgets indstillinger, at igangsætte en proces, der skal føre til en revision af "Politik for Sundhedsforskning" og:

  • at processen involverer alle relevante interessenter,
  • at arbejdet udgår fra det regionale strategiske forskningsråd, og
  • at Sundhedsudvalget orienteres løbende om processen.

  Sundhedsudvalgt er blevet orienteret på møderne den 29. marts 2011 og 7. juni 2011 om det regionale strategiske forskningsråds fremskridt i arbejdet og om processen med involveringen af interessenterne.

  Det regionale strategiske forskningsråd har på baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelser og interessenternes input udarbejdet et forslag til en revideret udgave af ”Politik for Sundhedsforskning.”

  Målet har været at skabe et udkast til revision af ”Politik med Sundhedsforskning”, som tager højde for, at sundhedsforskningen skal have en meget aktiv rolle, når de nye udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, skal takles, og hvis vi skal være på forkant og udnytte de nye muligheder, som er opstået for sundhedsforskningen. Samtidigt skal det momentum som ” Politik for Sundhedsforskningen fra 2007” har tilført sundhedsforskningen opretholdes og udvikles.

  Den endelige version af revideret ”Politik for Sundhedsforskning” præsenteres og drøftes i Sundhedsudvalget den 25. oktober 2011 og med indstilling overfor regionsrådet til beslutning den 28. november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/23255
  4. Aflyste operationer på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august 2011 præsenteret for en statistik over aflyste planlagte operationer som bl.a. viste, at antallet af aflyste operationer på Odense Universitetshospital (OUH) i første halvår af 2010 udgjorde 0,3 %, mens det tilsvarende tal for 2. halvår af 2010 var på 1,8 %. Der er efterfølgende blevet fulgt op på datakvaliteten og fundet en forklaring på den markante udvikling af aflyste operationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aflyste operationer på Odense Universitetshospital

  Det var i første omgang ikke umiddelbart muligt at forklare den meget markante udvikling i antallet af aflyste operationer på OUH, men de store ændringer fra 1. til 2. halvår samt den meget store spredning i antallet af aflyste operationer gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved datakvaliteten.

  Efterfølgende er der fundet en forklaring. Udtræk af data efter de udtrækskriterier, der er anvendt for 2. halvår 2010 viser, at opgørelserne indberettet til Sundhedsstyrelsen for 2. halvår af 2009 og 1. halvår af 2010 ikke var korrekte pga. forkert dataudtræk samt uensartet indrapportering til Sundhedsstyrelsen for 1. halvår af 2008, idet ikke alle sygehuse på det tidspunkt indberettede registrerede antal aflysninger, der var foretaget pga. sygehuskonflikten. Der synes således at være behov for særlig fokus på datakvalitet med bla. ensartet udtrækskriterier og registrering.

  De reviderede tal tegner et nogenlunde ens niveau mellem regionens sygehuse med aflysninger på 2 – 4 %. Friklinikken har en noget højere aflysningsprocent, men er vanskelig at sammenligne med øvrige sygehuse, da det overvejende er dagkirurgiske (mindre syge patienter) operationer, og erfaringsmæssigt udebliver/aflyser patienterne langt oftere til dagkirurgiske operationer end til stationære operationer.

  I forhold til at følge udviklingen i antallet af aflysninger ses af tidligere indmeldte tal til Sundhedsstyrelsen, at fordelingen mellem aflysninger pga. patienten og aflysninger pga. sygehuset har ændret sig over tid, således at der i 2010 ses en tendens til, at andelen af aflysninger, som sygehusene er årsag til, falder, mens aflysninger, der skyldes patienterne, er stigende.

  De regionale tal afspejles i tallene fra OUH, hvor der ses et tydeligt billede af, at andelen af aflysninger som sygehuset er årsag til falder, mens aflysninger der skyldes patienterne er stigende. Dog ses en svag stigende tendens i OUH´s aflysninger for 2. halvår 2010 og 1. halvår 2011.

  Fremtidig registreringer af aflyste operationer

  Som led i regionernes afbureaukratisering er det fra primo 2011 ikke længere et krav fra Sundhedsstyrelsen, at regionerne indberetter antallet af aflyste operationer. I Region Syddanmark har man fra administrativ side indtil videre bedt sygehusene bibeholde registreringerne af aflyste operationer. Spørgsmålet er imidlertid, om sygehusene skal fortsætte og i givet fald, hvad formålet med registreringerne skal være.

  Et formål kan være at anvende registreringerne til at sikre en optimal drift, hvilket dog vurderes tilgodeset via regionens økonomiske styringsmodel med incitamenter til meraktivitet.

  Et andet formål kan være at anvende registreringerne til at kontrollere og forklare, hvad aflysningen skyldes og i relation hertil at kunne iværksætte regionale tiltag, der evt. kan nedbringe patienternes udeblivelser fra operationer. Alternativt kan dette formål muligvis tilgodeses på anden vis evt. ved landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser.

  Som opfølgning på den landsdækkende beslutning om, at registreringerne ikke længere skal indberettes til Sundhedsstyrelsen foreslås det, at der i Region Syddanmark arbejdes videre på:

  1. at undersøge og forbedre kvaliteten af regionens eksisterende registreringer.
  2. at undersøge alternative metoder, hvorpå aflysninger af operationer kan følges og evt. forbedres.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Drøftedes.

  Sundhedsstaben arbejder videre med at undersøge alternative metoder. Udvalget præsenteres for et oplæg på et senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  5. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sundhedsudvalgets møde den 30. august 2011 fremlagde Sundhedsstaben resultater på kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte for 1. halvår 2011. Resultaterne viste, at der er behov for, at sygehusene igangsætter initiativer for at opnå målopfyldelse.

  Sundhedsdirektionen og sygehusledelserne arbejder i øjeblikket på en plan for opfølgning på kvalitetsmålet, herunder hvordan sygehusene vil nå målet om at 90 % af patienterne opereres inden 24 timer pr. 1. januar 2012. Heri indgår bla.:

  • Omprioritering af anæstesiressourcer
  • Samarbejde mellem 2 eller flere sygehuse i de tilfælde, hvor patienten ikke kan opereres inden 24 timer
  • Audit på forløb, hvor der opereres efter 24 timer
  • Opfølgning på antallet af udskudte operationer, dvs. hvor operationstidspunktet er flyttet.

  På mødet den 15. november 2011 vil sundhedsdirektionen fremlægge en detaljeret plan for opfølgning på kvalitetsmålet.

  Målet om operation inden for 24 timer er skrevet ind i det Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP), som beskriver forløb med smerter i hoften. Det pågældende STP-forløb pilottestes i efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/23836
  6. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres: 

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b),
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5),
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6),
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12),
  • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, mave-tarmkræft hhv. brystkræft: Hurtig indkaldelse, Udredningsvarighed og Ventetid på behandling (kvalitetsmål 7)

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6228
  7. Orientering om "En af os" - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om "En af os" - en afstigmatiseringskampagne i forhold til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sundhedsudvalgets kommende møde den 25. oktober 2011 vil kampagnekoordinator Ulla Lindgren orientere nærmere om "En af os" og kommunal involvering heri.

  "En af os" er et femårigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom. Bag kampagnen står Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Socialministeriet, Det sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden og Trykfonden. Kampagnen løber i tidsrummet 2011-2015. Nærmere information findes på hjemmesiden www.en-af-os.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4647
  8. Studietur for Sundhedsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På det seneste møde besluttede Sundhedsudvalget, at studieturen vedrørende det grænseoverskridende EU-samarbejde på sundhedsområdet flyttes til første kvartal af 2012, og at turens varighed afkortes med en dag til 4 dage i alt.

  Studieturen foreslås afviklet fra tirsdag den 28. februar 2012 til fredag den 2. marts 2012.

  Sundhedsstaben arbejder på at færdiggøre det endelige program, som vil blive forelagt på udvalgets næste møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/629
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 25. oktober 2011
  • Tirsdag den 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • Tirsdag den 13. december 2011
  • Tirsdag den 3. januar 2012
  • Tirsdag den 24. januar 2012
  • Tirsdag den 28. februar 2012
  • Tirsdag den 20. marts 2012
  • Tirsdag den 24. april 2012
  • Tirsdag den 22. maj 2012
  • Tirsdag den 19. juni 2012
  • Tirsdag den 28. august 2012
  • Tirsdag den 25. september 2012
  • Tirsdag den 23. oktober 2012
  • Tirsdag den 20. november 2012
  • Tirsdag den 18. december 2012

  Møderne starter som udgangspunkt kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at næste møde afholdes den 25. oktober 2011 kl. 15.00 i regionshusets mødelokale 4.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/629
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Epilepsihospitalet Filadelfia.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om status, herunder overvejelser at sikre tilbud om patientbehandling fremover.

  Drøftedes.


  Sagsnr. 11/629
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 04-10-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring