Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedskoordinationsudv.pilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 04. oktober 2011

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 04. oktober 2011

Mødedato
04-10-2011 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Vejle Kommune, Nordås 17, bygn. F, mødelokale 1, 7100 Vejle
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
   
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lars Erik Hornemann

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Tema SKU: Kræftrehabilitering i Vejle Kommune
  2. Aktivitetsforventninger på sygehusene for 2011 og 2012
  3. Drøftelse af fremtidig afrapportering fra Samordningsfora, herunder ledelsesinfo og indikatorer
  4. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark.
  5. Nedsættelse af tværsektoriel it-styregruppe
  6. Informationspjece til borgere/patienter om behandlingsredskaber og hjælpemidler
  7. Forslag til revideret mødeplan for Sundhedskoordinationsudvalget i 2012
  8. Mødeplan 2011
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Tema SKU: Kræftrehabilitering i Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om Vejle Kommunes kræftrehabiliteringsinitiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet vil Vejle Kommune præsentere kommunens kræftrehabiliteringstilbud, og der bliver en kort rundvisning i Sundhedscentret. 

  Vejle Kommune fik puljemidler til opstart af kræftrehabilitering fra foråret 2007. Da puljemidlerne ophørte, blev det politisk besluttet at videreføre kræftrehabilitering som en del af patientuddannelsestilbuddene i kommunen.

  Oplægget centrerer sig om følgende:

  1. Kræftrehabilitering i en kommunal kontekst – hvilke faglige kompetencer skal der til?
  2. Hvilke ønsker har borgerne til kommunal kræftrehabilitering?
  3. Det gode borger/patientforløb og samarbejde med andre aktører og sektorer
  4. Nogle overvejelser om driften - ressourcer og økonomi 

  Oplægsholdere:
  Sundhedschef Marit Nielsen-Man
  Leder af Sundhedcenter Vejle, afd. Nordås Anette Kring

  Kræftplan III
  I kræftplan III blev der taget beslutning om udvikling og implementering af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation.

  Formålet med udviklingen af forløbsprogrammet er at opnå en faglig indsats af høj kvalitet i hele forløbet og sikre, at den samlede indsats bliver sammenhægende for patienten.

  Regioner og kommuner skal forankre forløbsprogrammet i sundhedsaftalerne.

  Der er afsat 30 mio. kr. i 2012 og 40 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til implementering af forløbsprogrammet. Midlerne fordeles med 80 % til kommunerne og 20 % til regionerne efter bloktilskudsfordelingsnøglen.  

  Forløbsprogrammet er under udarbejdelse i regi af Sundhedsstyrelsen. Anette Kring er medlem af arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25540
  2. Aktivitetsforventninger på sygehusene for 2011 og 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I grundaftale om deling af information om aktivitet økonomi og kapacitet er det aftalt at regionen årligt oplyser om forventningerne til aktiviteten på sygehusene.

  På mødet orienteres om aktivitetsforventninger for 2011 og 2012, samt om regionens planlagte aktiviteter for at stabilisere vækstudvikling i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/3356
  3. Drøftelse af fremtidig afrapportering fra Samordningsfora, herunder ledelsesinfo og indikatorer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund


  En gang om året skal de lokale samordningsfora afrapportere status på implementering og opfølgning af de indgåede sundheds- og samarbejdsaftaler til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker forslag til, hvordan den fremtidige afrapportering fra de lokale samordningsfora kan udformes, således at det bliver nemmere at skabe overblik over udviklingsinitiativer, indsatsområder og generel status på implementering af aftalerne. Det ønskes også undersøgt, om det er muligt at supplere de hidtidige overvejende skriftlige tilbagemeldinger med egentlig generisk ledelsesinformation og/eller indikatorer, som kan styrke det samlede overblik, status på indsatsområder og initiativer.

  Forslag til drøftelse og beslutning


  Der er, med udgangspunkt i tidligere skabelon for skriftlig tilbagemelding/status for de lokale samordningsfora, udviklet en ny skabelon, som kan anvendes til den beskrivende afrapportering fra de lokale samordningsfora. Skemaet tager udgangspunkt i de elementer i aftalen, hvor der konkret forventes tilbagemeldinger fra de lokale samordningsfora, herunder også de aftalte elementer i grundaftalen om kvalitet og opfølgning. Skabelonen er umiddelbart ganske omfattende, og der kan derfor overvejes følgende:

  Der indledes drøftelse med de lokale samordningsfora omkring muligheden for at anvende forskellige former for ledelsesinformationer, der allerede i dag indsamles, og som kan supplere eller erstatte dele af den foreslåede statusskabelon.

  Det foreslås desuden, at man afventer meldingen fra Sundhedsstyrelsens indikatorarbejde, hvor det forventes, at der bliver obligatoriske indikatorer for sundhedsaftalerne, som alle regioner skal indrapportere til Sundhedsstyrelsen. Disse kan indarbejdes i de årlige afrapporteringer fra de lokale samordningsfora og erstatte eller supplere elementer i skabelonen.

  I aftalen om kvalitet og opfølgning fremgår også, at de lokale samordningsforas dispositioner og forslag med sammendrag af resultater fra de lokale kvalitetsmonitoreringer indgår i den årlige afrapportering til Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum. I beskrivelsen omkring formålet med den tværsektorielle kvalitetsstrategi fremgår desuden, at kvalitetsstrategien kan træde i stedet for specifikke elementer i aftalen om kvalitet og opfølgning, såfremt der kan opnås enighed herom mellem aftalens parter. Derfor er det muligt, at arbejdsgruppen for den tværsektorielle kvalitetsstrategi også definerer ledelsesinformationer og indikatorer, som skal indsamles og afrapporteres fra de lokale samordningsfora og som kan supplere eller erstatte elementer i den foreslåede skabelon.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og beslutter:

  • At vedlagte skabelon anvendes til den skriftlige generelle statusbeskrivelse.
  • At elementer i skabelonen suppleres eller erstattes med relevant ledelsesinformation, som identificeres og indarbejdes i samarbejde med de lokale samordningsfora.
  • At Sundhedsstyrelsens indikatorer indgår i afrapporteringen som supplement eller erstatning for elementer i statusskabelonen.
  • At elementer fra den tværsektorielle kvalitetsstrategi indgår i statusrapporteringerne fra de lokale samordningsfora, enten som erstatning eller som supplement til de elementer, der er foreslået i statusskabelonen.

  Det kan desuden overvejes, om de årlige afrapporteringer kan indgå i den årlige temadag i forbindelse med opfølgningen på visionen Fælles Sundhed, som er aftalt mellem parterne. Derved gives også mulighed for erfaringsudveksling og videndeling på tværs af de lokale samordningsfora.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/15755
  4. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Resume
   

  En styregruppe nedsat af Samarbejdsudvalget for almen Lægegerning har udarbejdet en handleplan møntet på rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark. Sygehusledelseskredsen er høringspart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af lægemanglen på almen lægeområdet nedsatte Samarbejdsudvalget for almen Lægegerning i 2009 en styregruppe, der fik til opgave at udarbejde en handlingsplan, der kunne skitsere rekrutteringstiltag i forbindelse med rekruttering af yngre læger til almen medicin med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark.

  Der er i Region Syddanmark udfordringer med henblik på at sikre lægedækningen i almen medicin, idet der er et misforhold mellem udbuddet af færdiguddannede yngre læger til almen praksis og antallet af ældre læger, der ønsker at holde op. Aktuelt anslås, at der potentielt er ca. 111 sælgere, som skal stilles over for ca. 38 købere.

  På kort sigt kan problemet blive akut i visse dele af regionen - nærmere bestemt i Vest- og Sønderjylland. Dette skyldes, at disse områder tilsyneladende ikke er attraktive for de unge læger, hverken hvad angår uddannelse eller nedsættelse i praksis. Desuden er der i disse områder en ugunstig aldersprofil og praksisstruktur. Der er en femdobbelt problemstilling vedrørende rekruttering og fastholdelse i rekrutteringsvanskelige områder, nemlig:

  1. Overvægt af 63+
  2. ledige kapaciteter
  3. vakante uddannelsesstillinger (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger) i almen medicin
  4. områderne er generelt ikke attraktive for unge at bosætte sig i
  5. en uhensigtsmæssig praksisstruktur med mange solopraksis

  I trekantsområdet og på Fyn opleves ikke helt de samme problemstillinger.

  Handlingsplanen indeholder en række oplæg til initiativer med henblik på rekruttering og dermed sikring af lægedækningen. De fleste initiativer er særligt fokuseret på Sønder- og Vestjylland, idet der særligt her kan forudses lægedækningsmæssige problemer.

  Initiativerne centrerer sig omkring følgende temaer:

  • Uddannelsesmiljø og familievilkår
  • Arbejdsvilkår som nynedsat speciallæge i almen medicin
  • Bolig- og familievilkår
  • Information og rådgivning

  Regionsrådet har tidligere afsat 10 mio. kr. årligt til rekruttering og fastholdelse i almen praksis. I takt med at fastholdelsesaftaler m.fl. udløber vil disse midler primært blive målrettet rekrutteringsinitiativer.

  Høringsudkastet har været forelagt Det Administrative Kontaktforum (DAK) på møde den 7. september 2011. Handlingsplanen blev drøftet. Der skal efter høringsfasen ske en sortering og konkretisering af forslagene i en efterfølgende proces. Kommunerne lovede at bidrage med deres erfaringer i dette arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at handlingsplanen drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Vigtigt at fokus på området opretholdes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25032
  5. Nedsættelse af tværsektoriel it-styregruppe
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der nedsættes en it-styregruppe med tværsektoriel repræsentation fra kommuner, almen praksis og regionen til udarbejdelse af ny fælles it-strategi for det tværsektorielle samarbejde. Kommissorium for it-styregruppen vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/5542
  6. Informationspjece til borgere/patienter om behandlingsredskaber og hjælpemidler
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 12. april 2011 drøftede Sundhedskoordinationsudvalget bevilling af behandlingsredskaber og hjælpemidler.

  Udvalget besluttede at anmode Følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler om at udarbejde en fælles informationspjece til borger/patient om den nuværende praksis og vilkår for bevilling af hjælpemidler, herunder orientere om mulighederne for at leje/låne hjælpemidler, som ikke er omfattet af kommunal eller regional forpligtelse.

  Følgegruppen har udarbejdet udkast til en sådan pjece, som vedlægges i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3383
  7. Forslag til revideret mødeplan for Sundhedskoordinationsudvalget i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. august 2011 blev forslag til mødeplan for 2012 godkendt med undtagelse af datoen den 6. december 2012.


  Det foreslås på den baggrund, at der i stedet afholdes møde i udvalget den 4. december 2012 kl. 14.00 – 17.00.


  Det betyder i så fald, at mødeplanen for 2012 ser ud som følger:


  • Torsdag den 2. februar
  • Torsdag den 3. maj
  • Torsdag den 16. august
  • Tirsdag den 2. oktober
  • Tirsdag den 4. december


  Alle møder afholdes i tidsrummet kl. 14.00 – 17.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/635
  8. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget følgende mødeplan for 2011:

  • 22. november 2011, kl. 14.00-17.00 - Fredericia Kommune - Tema: Arbejdet med udvikling af lokalpsykiatri og fremtidens psykiatri.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 22. november 2011, kl. 14.00 i Fredericia Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/635
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  Patientkufferten på Svendborg er gået i drift. Præcis status sendes ud til udvalgets medlemmer.

  APU-klinikken kan fortsat søge om midler til projekter.


  Sagsnr. 11/635
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 04-10-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 05-10-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap