Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 10. oktober 2011

Mødedato
10-10-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Jyllandsgade 79c. 2.sal. 6700 Esbjerg.

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Poul Sækmose
 • Margot Torp
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Regionstandplejen
  2. En af os - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  3. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis
  4. Systematisk Kronikeromsorg – opfølgning på kronikerstrategien
  5. Rekruttering af udenlandske praktiserende læger til Region Syddanmark.
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/224
  1. Besøg hos Regionstandplejen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Praksis- og Kommuneudvalget afholdes hos Regionstandplejen i Esbjerg. Besøget vil blive indledt med en rundvisning samt efterfølgende orientering om Regionstandplejens arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/6228
  2. En af os - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume

  Præsentation af "En af os" - et afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kampagnekoordinator Ulla Lindgren vil på mødet orientere om "En af os" og kommunal involvering heri. "En af os" er et fem-årigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom.

  Nærmere information findes på hjemmesiden www.en-af-os.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3434
  3. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har på sit møde den 26. september 2011 vedtaget, at spareforslaget som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis opretholdes.

  Samarbejdsudvalget med alment praktiserende læger har i flere omgange drøftet tilrettelæggelse af en henteordning for blodprøver taget i almen praksis til analyse på sygehuslaboratorium. Baggrunden har været Sundhedsstabens ønske om at etablere en ensartet transport af blodprøver i hele regionen. Grundlaget for dette forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

  Der har i samarbejdsudvalget ikke kunnet opnås enighed om sagen, idet indførelse af en afhentningsordning i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere vejle Amt vil betyde et indtægtsfald for de praktiserende læger på 14,5 mio. kr. årligt. Dette svarer til ca. 4 pct. af den samlede indtægt i praksis inkl. basishonorar. Denne merindtægt har de pågældende praksis haft siden 2002 efter indgåelse af rammeaftale herom i de nævnte amter. Praksisudvalget anførte tillige, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at etablere en afhentningsordning, som foreslået af Sundhedsstaben.

  Sundhedsstaben fandt og finder stadig, at grundlaget for en etablering er tilstrækkeligt belyst, men anbefalede Praksis- og Kommuneudvalget den 29. august 2011, at beslutningsgrundlaget blev sendt til høring i Praksisudvalget og at der skulle tages en politisk drøftelse inden endelig beslutning i sagen.

  Praksisudvalget har i høringssvar af 18. september 2011 knyttet nogle kommentarer til forslaget om at opsige rammeaftalerne og i stedet indføre afhentningsordning. Praksisudvalgets bemærkninger vedlægges som bilag, ligesom Praksisafdelingens bemærkninger hertil.

  Det er lovet lægerne, at der afholdes møde med Praksisudvalget i SU-regi inden endelig beslutning træffes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4687
  4. Systematisk Kronikeromsorg – opfølgning på kronikerstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en redegørelse for status for opfølgning på kronikerstrategien og Systematisk Kronikeromsorg som led i konkretiseringen af kvalitetsstrategien med henblik på at udvalgets vurdering og drøftelse af retning fremover.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 den ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2011-2014. Strategien er konkretiseret i 3 indsatsområder:

  1) I mål med FAM
  2) Patientsikkerhed
  3) Systematisk Kronikeromsorg


  Herudover er der særligt fokus på dokumentation og på udviklingen i den elektive aktivitet (CPR-creep).

  Praksis- og kommuneudvalget blev på møde den 6. juni 2011 orienteret om arbejdet med konkretiseringen af kvalitetsstrategien, herunder Systematisk Kronikeromsorg.

  I forbindelse med det aktuelle øgede fokus på kronikerindsatsen har sundhedsstaben fulgt op på Implementeringen af den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark", som Regionsrådet vedtog den 29. september 2008. Strategien beskriver 21 initiativer i almen praksis, kommuner og sygehuse samt tværgående initiativer.

  Initiativerne og opfølgningen herpå gennemgås skematisk i vedlagte notat ”Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien”.

  På mødet den 10. oktober 2011 (dette møde) vil sundhedsstaben give en status for opfølgningen af indsatsen for Systematisk Kronikeromsorg med udgangspunkt i kronikerstrategiens 21 initiativer, herunder bl.a. overvejelser om et projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Status vil blive gennemgået med henblik på drøftelse og eventuel fokusering af den fremadrettede indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1079
  5. Rekruttering af udenlandske praktiserende læger til Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Resume

  Ved denne sidste rekrutteringsrunde har Region Syddanmark rekrutteret 5 praktiserende læger, 4 tyske og 1 spansk læge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks regionale projekt med rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale til sygehusene, psykiatrien, Lægelig Videreuddannelse og almen praksis har haft et betydeligt strategisk sigte, og det er lykkedes at etablere en struktur for vidensdeling, erfaringsudveksling og en grundlæggende struktur for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale.

  Særligt har de decentrale HR afdelinger på sygehusene fået opbygget en erfaring og kompetence i forhold til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, som vil være væsentlig for en eventuel fortsat eller ny indsats.

  Projektet har haft et efterspørgselsorienteret sigte, således at det er de enkelte sygehusenheders efterspørgsel, der har dimensioneret indsatsen. Derfor måtte rekruttering af sygeplejersker indstilles, da behovet svandt.

  Rekruttering af nyuddannede læger fra Østrig har været et målrettet rekrutteringstiltag, hvor der er etableret en hensigtsmæssig struktur og organisation for indsatsen. Imidlertid vil behovet for at rekruttere flere østrigske læger ophøre, da Sundhedsstyrelsen har meddelt, at Region Syddanmark fremover vil blive tildelt et større antal danske kliniske basislæger, hvorfor behovet for denne lægegruppe fremover dækkes af danske læger.

  Rekruttering af udenlandske speciallæger har haft fokus på en mere individuel håndtering, således at de kliniske afdelingers behov for konkrete specialistkompetencer er søgt imødekommet. 

  Der vil fortsat være behov for at rekruttere speciallæger inden for særlige områder til regionen. For at sikre udenlandske speciallæger med relevant faglighed og specialiseringsgrad, vil de lokale sygehuses HR afdelinger have en fortsat rolle i rekrutteringsindsatsen sammen med de kliniske afdelingers specialister.  Regionsrådet har besluttet, at rekrutteringsinitiativer som udgangspunkt fremover skal varetages af de enkelte enheder, og at styregruppen nedlægges, og at vidensdeling og erfaringsudveksling om udenlandsk rekruttering programsættes på møder i HR lederkredsen, med henblik på at udnytte enhedernes erfaringer. Det er ligeledes besluttet, at øvrig rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale til sygehusene fremover skal finansieres af sygehusene.

  Da der fortsat kunne konstateres en speciallægemangel inden for almen medicin blev det besluttet, at der ved en sidste rekrutteringsrunde i 2011 kunne ansættes op til 6 almen medicinske speciallæger med tilskud fra den regionale pulje. 

  Målgruppen for rekrutteringsprojektet var læger, der havde erfaring fra almen praksis, og som var anerkendte speciallæger fra et EU-land, fortrinsvis tyske eller østrigske læger. Der var som udgangspunkt afsat midler til rekruttering af 6 læger.

  Praksisafdelingen har haft 10 praksis fra de rekrutteringsvanskelige områder med i rekrutteringsrunden. Der har været afholdt "rekrutteringsmesse" i Wien og Hamburg. 20 udenlandske læger har vist deres interesse. 8 læger blev udvalgt og deltog i informationsweekenden på Hotel Arnbjerg i Varde. 2 andre læger har besøgt området og praksis på egen hånd. Lægerne er blevet screenet fagligt, personligt og sprogligt.

  Følgende praksis tildeles en udenlandsk læge: 

  • Lægerne i Felsted pr. 01.12.2011. 
  • Kristian Jepsen, Aabenraa pr. 01.01.2012.
  • Jørgen Solgaard og Susanne Smits, Tønder pr. 01.01.2012.  
  • Lægerne Skibbroen v/Jens Ehlers, Tønder pr. 01.04.2012.
  • Lægerne Nørretorv v/Kim Kristiansen, Grindsted pr. 01.01.2012.

  Som udgangspunkt ansættes lægerne i en 14 måneders evaluerings-/introduktionsstilling hvoraf de første 3 måneder er intensiv sprogtræning på Vejle Sygehus. De to af lægerne taler imidlertid flydende dansk og har erfaring fra det danske sundhedsvæsen, hvorfor deres ansættelser er kortere.

  Der var yderligere tre kandidater, som var interessante for regionen. En har fundet andet arbejde i Tyskland. En er umiddelbart meget interesseret i Gørding, men er ikke helt afklaret i forhold til sin familie. Gørding er meget interesseret i at få ham ansat. Den sidste læge er heller ikke helt afklaret på grund af sin partner. Vi arbejder fortsat på at få en eller to af disse læger ansat. 

  Region Syddanmark har tidligere med succes rekrutteret 6 udenlandske speciallæger i almen medicin, 5 tyske og 1 østrigsk. De 5 læger arbejder fortsat i Region Syddanmark, enten som amanuensis med henblik på kompagniskab/dele, vikar eller har allerede nedsat sig i almen praksis. Den sidste "udklækkes" ultimo oktober 2011 i Nørre Nebel, og har meddelt Regionen, at han forventer at blive i området. Derudover har en tysk læge søgt lykken i psykiatrien efter endt uddannelse, og 1 polsk læge har måttet opsiges pga. af sprogproblemer efter 3 måneders ansættelse. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 14. november - Sygehus Lillebælt, Fredericia kl. 14.00
  • 02. december - Praksisenheden i Esbjerg - kl. 09.00
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. november 2011, kl. 14.00 på Sygehus Lillebælt i Fredericia.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/224
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 10-10-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 15-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring