Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - Referat - 11. oktober 2011

 

Mødedato
11-10-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Nyborg - se under punkt 1
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besigtigelse i Nyborg
  2. Orientering
  3. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  4. Orientering om aktuelle initiativer ift. rehabiliteringsindsats af hjerneskade
  5. Orientering om belægningsstatus på de sociale tilbud
  6. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2011 på socialområdet
  7. Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet
  8. Fælles temadag om social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde
  9. Kampagnen "En af Os"
  10. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 4. - 8. september 2011
  11. Orientering om Nyborgskolen
  12. Næste møde
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Besigtigelse i Nyborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Besigtigelse i Nyborg, hvor socialudvalget ser de relevante lokaliteter i forbindelse med helhedsplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialudvalget mødes kl. 14.00 på adressen Grejsdalen 15, 5800 Nyborg og ser Nyborgskolens kollegiegrund. Det er her, man overvejer at bygge "Lilleskov" samt fastholde køkkendelen.

  Derefter køres der til adressen Skaboeshusevej 92, hvor Engbos byggeri samt fællesfaciliteter besigtiges.

  Herefter til Skaboeshusevej 110, hvor man ser svømmehallen og parken.

  Vi kører i egne privatbiler.

  Selve udvalgsmødet holdes efterfølgende på Skaboeshusevej 110, 2. sal i mødelokale A.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering og rundvisning.


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering om:

  Ny forstander på

  Teglgårdshuset - Kim Bøg-Jensen

  Østruplund - stillingen er i opslag

  Skovhuse - stillingen kommer i opslag

  Regeringsgrundlaget

  Evaluering af kommunalreformen.

  Evaluering af organisering af socialområdet.

  Bøge Allé - Esbjerg kommune overtager ikke Bøge Allé.


  Sagsnr. 11/691
  3. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der vil blive orienteret om den gennemførte administrative høring vedr. forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse samt de forslag til ændringer i planen, høringen medfører.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialudvalget blev den 25. august 2011 orienteret om forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse, herunder den administrative høring og orienteringsmøde den 16. august 2011 for de pårørende på Lilleskov, Skovhuse, Engbo og Østerhuse.

  Der er generel stor opbakning til den foreslåede plan. De områder, der har været bemærkninger til, er

  1. mulighed for placering af boligerne på begge sider af de almene boliger i 1A
  2. fastholdelse af køkkenfunktionen i forbindelse med tilbuddene og gerne et på hvert tilbud
  3. ønske om at fastholde svømmehallen
  4. model for afgrænsning af parken, så den ikke vil komme til at belaste driften og dermed taksterne

  Kort resumé af de 6 høringssvar, høringssvarene og optegnelser fra orienteringsmødet samt høringsmaterialet er vedlagt.

  Høringssvarene har medført følgende justeringer og forslag til den oprindelige plan:

  Ad 1. Det vurderes, at det er muligt at placere op til 16 boliger i Slugten. Denne placering forventes kun at ville medføre en mindre merudgift på grund af jordbundsforholdene. Slugten ligger, ligesom Skærehaven, inden for skovbeskyttelseslinjen, men mellem eksisterende byggeri, hvor Skærehaven er op til skoven. Det vurderes derfor som mindre sandsynligt, at der vil komme indsigelser mod placering af boliger i Slugten.
  Ad 2. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at beregne de mulige scenarier for køkkenerne, evt. af eksternt firma med speciel ekspertise på området.
  Ad 3. Det vurderes ud fra et fagligt og praktisk synspunkt, at faciliteterne i Nyborg Badeland kan give borgerne et reelt og anvendeligt alternativ til de bestående muligheder i svømmehallen på Skaboeshusevej. Den udfordring, der er i forhold til anvendelse af svømmebad, er personaleledsagelse og den økonomiske udfordring vil være der, uanset hvor svømmehallen er placeret.
  Ad 4. Der er fra Region Syddanmarks side taget kontakt på politisk niveau til Nyborg kommune med henblik på at finde en løsning på blandt andet udfordringen omkring parken.

  Driftsdelen for de involverede tilbud i den mellemliggende periode frem til realisering af planen vil blive løst i dialog med de berørte tilbud.

   

  Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg kommune forventes at tage en principiel byplanmæssig drøftelse af planen på et møde den 24. oktober 2011.


  Det forventes, at endelig forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse kan forlægges forretningsudvalget og regionsrådet i november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25711
  4. Orientering om aktuelle initiativer ift. rehabiliteringsindsats af hjerneskade
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har i juni 2011 udgivet rapporten ”Hjerneskaderehabilitering – kvalitet og økonomi i indsatsen. Desuden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet to forløbsprogrammer, der beskriver en samlet rehabiliteringsindsats til henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har været en del fokus på hjerneskadeområdet i forår og sommer 2011.

  Danske Regioner har i juni 2011 udgivet rapporten ”Hjerneskaderehabilitering – kvalitet og økonomi i indsatsen, der beskriver og analyserer rehabiliteringsindsatsen gennem de senere år på det sociale område. Rapporten har fokus på rehabilitering af hjerneskaderamte i fase 3, altså efter udskrivelsen fra sygehuset, og kommer med anbefalinger til, hvordan rehabiliteringsindsatsen kan styrkes på det sociale område. Der peges blandt andet på mere forpligtende indsatser i forhold til indhold og organisering af området.

  Sundhedsstyrelsen har i juni 2011 i samarbejde med regioner, kommuner, almen praksis og brugerorganisationer udarbejdet to forløbsprogrammer, der beskriver den samlede rehabiliteringsindsats til henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Staten har desuden afsat i alt 150 mio. kr. til styrelse af indsatsen på området.

  Forløbsprogrammerne beskriver den faglige og organisatoriske indsats ved indlæggelse og efter udskrivelse og indeholder en række anbefalinger til det videre arbejde med implementeringen af forløbsprogrammerne. Indsatsen for hjerneskadede involverer mange forskellige faggrupper på sygehuse, i kommuner og almen praksis, samt i hjerneskadetilbuddene. Dette bevirker, at der i rehabiliteringsforløbet er en række områder, hvor sygehuse, kommuner, tilbud og praktiserende læger skal samarbejde for at sikre sammenhæng i patientforløbet.

  Forløbsprogrammerne er nationale, og det er hensigten, at regioner og kommuner i samarbejde skal anvende, konkretisere og tilpasse forløbsprogrammet i deres lokale tilrettelæggelse af hjerneskaderehabiliteringen. Det er derfor besluttet, at der skal nedsættes en regional arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og regionens sundhedsområde og socialområde. Arbejdsgruppen arbejde forankres i Det Administrative Kontaktforum.  

   

  Den 27. september 2011 er der afholdt en national konference om forløbsprogrammerne, herunder hvordan programmerne kan implementeres i hverdagens rehabiliteringspraksis på tværs af tilbud.

   

  Senhjerneskadeområdet indgår også som et tema i den regionale udviklingsstrategi for 2012 (Rammeaftale 2012) i alle 5 regioner. I Syddanmark indgår det således i Udviklingsstrategi 2012, at kommunerne skal arbejde målrettet med at dokumentere og forklare ændringer på senhjerneskadeområdet og der skal i denne forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/20714
  5. Orientering om belægningsstatus på de sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om belægningsstatus på de sociale tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Belægningen for hele 2011 på de sociale tilbud forventes samlet set at blive 90 % imod den budgetterede belægning på 97 %. 

  Socialøkonomi følger løbende belægningen og økonomien på tilbuddene. Der arbejdes desuden løbende på at nedbringe omkostningerne på tilbud med ledige pladser og, hvor det er aktuelt, at nedjustere det normerede pladstal.

  Den forventede belægning på de enkelte sociale tilbud fremgår af vedlagte ledelsesoverblik.

  Ledelsesoverblikket udarbejdes kvartalsvist og ud over oplysninger omkring belægning indeholder det informationer om sygefravær og økonomi.

  Overblikket er baseret på tilbuddenes forventninger til hele 2011.

  En læsevejledning fremgår af sidste side. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25711
  6. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2011 på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har udgivet en rapport med opgørelse over de 5 regioners aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten viser kapaciteten på de sociale tilbud, der er drevet af regionerne samt driftsomkostningerne forbundet med dette.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner udgiver årligt en rapport med opgørelse over de 5 regioners aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten indeholder nøgletal for kapaciteten på de sociale tilbud, der er drevet af regionerne og driftsomkostningerne forbundet med dette. Rapporten viser, at de 5 regioner samlet set har driftsomkostninger på 3.713,800 mia. kr.(eksklusiv anlægsomkostninger) og er normeret til 5589 pladser (inkl. specialundervisning der er normeret til 547 pladser).

  Normering på børn- og ungeområdet

  Dag: Samlet pladsnormering er på 169, heraf 11 i Region Syddanmark.

  Døgn: Samlet pladsnormering er på 912, heraf 150 i Region Syddanmark.

  Driftsomkostninger på børn- og ungeområdet  

  Dag: De samlede driftsomkostninger på dagområdet er på 72,189 mio. kr. Af disse har Region Syddanmark driftsomkostninger på 5,280 mio. kr.  

  Døgn: På døgnområdet er de samlede driftsomkostninger 1.129,665 mia. kr. Af disse har Region Syddanmark driftsomkostninger på 186,055 mio. kr.

   

  Normering - voksenområdet

  Dag: Samlet normering er på 1489 pladser, heraf 240 i Region Syddanmark. 

  Døgn: Samlet normering er på 2474 pladser, heraf 511 i Region Syddanmark.

   

  Driftsomkostninger på voksenområdet

  Dag: De samlede driftsomkostninger er på 270,177 mio. kr. Heraf udgør Region Syddanmark andel af omkostninger 57,456 mio. kr.

  Døgn: De samlede driftsomkostninger er på 1.953,810 mia. kr. Region Syddanmarks andel af omkostningerne er 406,542 mio. kr.

   

  Normering på specialundervisningsområdet for børn- og ungeområdet

  Den samlede normering er på 387 pladser, heraf 59 i Region Syddanmark.

   

  Driftsomkostninger på specialundervisningsområdet for børn- og ungeområdet

  De samlede driftsomkostninger er på 164,316 mio. kr. Region Syddanmarks andel af udgifterne er på 49,693 mio. kr.

   

  Normering på specialundervisningsområdet for voksne

  Samlet er normering på 160 pladser, heraf 39 i Region Syddanmark.

   

  Driftsomkostninger på specialundervisningsområdet for voksne

  De samlede driftsomkostninger er på 50,354 mio. kr. Region Syddanmarks andel af udgifterne er på 31,651 mio. kr.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7546
  7. Samarbejde om de mest specialiserede tilbud på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er iværksat en dialog i Syddanmark om, hvordan man kan yde særlig opmærksomhed overfor konkrete sociale tilbud, der er i risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i Syddanmark. Dette initiativ indgår også i rammeaftalen for 2012, hvori der indgår en aftale om at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud med regional betydning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  KKR Syddanmark besluttede den 7. februar 2011 at igangsætte en analyse for at identificere de højt specialiserede sociale tilbud i Syddanmark. Formålet var en politisk drøftelse af, hvorvidt kommunerne skal stå sammen om at sætte særligt fokus på – og samarbejde om – de mest specialiserede tilbud i Syddanmark.

  I forbindelse med udformning af Udviklingsstrategi og Styringsaftale for 2012 er der sket en opdeling af de sociale tilbud i henholdsvis højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud samt lokale tilbud. Dermed er der udviklet en model for at identificere de højt specialiserede sociale tilbud.

  I rammeaftalen for 2012 indgår også en aftale om at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud med regional betydning. Konkret indebærer aftalen blandt andet, at KKR kan imødekomme enkelte kommuners og regionens sociale tilbud en særlig opmærksomhed.

  Mulighederne for at yde enkelte højt specialiserede sociale tilbud en særlig opmærksomhed  er drøftet i Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget i august 2011, hvor man har drøftet følgende forslag:

  En gang om året vurderer Socialdirektørforum, om der er højt specialiserede tilbud, som har særlige udfordringer, og som kommuner og region bør samarbejde særligt om. Hvis Socialdirektørforum vurderer, at tilbud skal indstilles til en særlig fælleskommunal opmærksomhed, vil Socialdirektørerne udarbejde forslag til, hvilken form for særlig opmærksomhed, der kan ydes det pågældende tilbud.

  Eksempler på mulige indsatser er blandt andet følgende:


   

  • Samarbejde mellem kommuner og evt. regionen om at videreudvikle indholdet i tilbuddet
  • Objektiv finansiering – eventuel delvis
  • Længere opsigelsesvarsler
  • Lavere belægningsprocent

  Socialdirektørforums indstilling til "særlig opmærksomhed for et socialt tilbud" skal herefter behandles i kredsen af kommunaldirektører og i KKR Syddanmark.

  Det forventes, at socialdirektørkredsen i Syddanmark i efteråret 2011 drøfter et konkretiseret forslag til proces for iværksættelse af "særlig opmærksomhed på konkrete sociale tilbud", der er i risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Punktet blev drøftet.


  Sagsnr. 11/7546
  8. Fælles temadag om social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 29. november 2011 afholdes en fælles temadag målrettet kommunernes og regionens socialudvalg om social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde.

   
   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 29. november 2011 fra kl. 12.00-16.00 afholdes en fælles temadag målrettet kommunernes og regionens socialudvalg om social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde. På temadagen vil der være oplæg ved regionsrådsformand Carl Holst, KKR-formand og borgmester i Vejen Kommune Egon Fræhr samt seniorforsker fra AKF Leif Olsen. Desuden er der lagt op til politisk dialog om det fremadrettede samarbejde og udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  Temadagen holdes på Middelfart Resort- og Konferencecenter.

  Følgende medlemmer af socialudvalget er tilmeldt:

  Bente Gertz, Susanne Linnet, Mette Valentin og Carsten Abild.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Ole Finnerup Larsen skal tilmeldes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6228
  9. Kampagnen "En af Os"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om kampagnen ”En af Os”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige eller tilbagevendende problemer. Uanset hvad, har man ret til at opleve sig som en del af fællesskabet – det vil sige "En af Os".

  På trods af at alle kan rammes af en psykisk sygdom, er der mange danskere, som ikke ved nok om psykisk sygdom. Landskampagnen "En af Os" skal derfor bidrage til at øge folks viden om psykisk sygdom. Dette er nødvendigt for at mindske stigmatisering, fordomme og social udelukkelse af mennesker, der har psykisk sygdom inde på livet, samt for at skabe større forståelse i behandlingssystemerne, uddannelsessystemet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

  Bag kampagnen står et netværk, kaldet Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 og består af partnerne: Det Sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden, TrygFonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

  Landskampagnen "En af Os" startede i september 2011 og kører frem til 2015.

  Kampagnekoordinator Ulla Lindgren vil på det næste udvalgsmøde orientere om ”En af Os” og kommunal involvering heri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/1634
  10. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 4. - 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 4.- 8. september 2011 på studietur til Stockholm med henblik på at hente inspiration til det fortsatte arbejde med metoder, målgrupper og organisering på de sikrede institutioner for børn og unge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I perioden 4.- 8. september 2011 deltog en gruppe regionsrådsmedlemmer sammen med faglige og administrative deltagere i en studietur til Stockholm. Formålet med studieturen var at opnå indsigt i, hvordan man i Sverige arbejder med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende unge kriminelle. Følgende temaer indgik i studieturen:

  Opgavefordelingen mellem Kommuner og Landsting i forhold til udsatte unge.

  National strategi i forhold til kriminelle unge.

  Orientering om arbejdet med metodeudvikling, forskning, evaluering af indsatser samt udviklingsarbejde særligt i forhold til målgruppen unge kriminelle.

  Orientering om de svensk /norske erfaringer med metoden MultifunC – samt andre metoder på de sikrede institutioner.

  Besøg på 2 sikrede institutioner.

  Se vedlagte afrapportering for mere information om studieturen. (Rapporten eftersendes inden mødet til socialudvalget).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre arbejde med udvikling og organisering af de sikrede institutioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6000
  11. Orientering om Nyborgskolen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den videre proces omkring flytning af Nyborgskolen til Fredericia

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med Hovedudvalgsmødet 6. september 2011 blev aftalt, at medarbejderne ved Nyborgskolen skulle have mulighed for at fremsende alternativt forslag til flytningen til Fredericia.

  Medarbejdernes tilkendegivelser foreligger nu, og indeholder ikke alternative forslag, men en opfordring til at få processen med flytning iværksat snarest muligt.

  Der er med baggrund heri nu ved at blive udarbejdet en procesplan for henholdsvis flytning af medarbejdere og lukning af skolen i Nyborg. Processen tager afsæt i et forventet elevtal i skoleåret 2012/2013 på 15 – 17. Forventningen baserer sig på kontakter til elever og kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/171
  12. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde den 1. december 2011 afholdes på Center for Misbrug og socialpsykiatri i Toftlund, Ørderup Kirkevej 50, 6520 Toftlund.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/171
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Intet.

   


  Siden er sidst opdateret 08-02-2013.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring