Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 17. marts 2011

Mødedato
17-03-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, Mødelokale 5

Deltagere
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Mette Valentin (F)

 • Afbud
 • Bente Gertz (A)
 • Mette Valentin (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering
  2. Koncept for Lokalpsykiatri
  3. Udviklingen i ventetider 2010, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  4. Status på behandlingsretten 2010
  5. Spørgsmål stillet af regionsrådsmedlemmerne Claus Warming og Jens Møller
  6. Evaluering af pilotprojekt om opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. borgere med en psykisk lidelse
  7. Permanentgørelse af satspuljeprojekter 2007-2010
  8. Nye nationale psykiatrinøgletal
  9. Implementeringsoplæg for justering af Psykiatriplanen
  10. Opsamlende ansøgningsrunde for afventende specialfunktioner
  11. Fremtidig ADHD behandling i Psykiatrien
  12. Opgaveudvikling på psykiatriområdet
  13. Kulegravning af retspsykiatrien
  14. Studietur for Psykiatriudvalget samt Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner 4. - 7. oktober 2011
  15. Orientering om status for psykiatriens anlægsprojekter
  16. LUKKET PUNKT - Lejemål til Lokalpsykiatri Aabenraa
  17. Mødekalender 2011
  18. Eventuelt


  Sagsnr. 11/162
  1. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Byggeri i Esbjerg.

  Der blev aftalt et ekstra møde i Psykiatriudvalget den 6. april 2011 kl. 14.00.

  Afbud  fra Pia Tørving og Claus Warming


  Sagsnr. 09/17598
  2. Koncept for Lokalpsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark har, på baggrund af Psykiatriplanens målsætning om den ambulante psykiatri som indgangsport og omdrejningspunkt for behandlingsindsatsen, udarbejdet et koncept for lokalpsykiatri.

  Konceptet for lokalpsykiatri beskriver behandlingstilbuddene til psykiatriens målgruppe tilrettelagt ud fra den enkelte patients behov.

  Implementering af koncept for lokalpsykiatri er en løbende proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har, på baggrund af Psykiatriplanens målsætning om den ambulante psykiatri som indgangsport og omdrejningspunkt for behandlingsindsatsen, udarbejdet et koncept for lokalpsykiatri.

  Konceptet er et led i implementeringen af psykiatriplanen og sikrer et operationelt plangrundlag for implementering af det faglige indhold i lokalpsykiatrien i hele regionen. Lokalpsykiatri er en udvidelse af det distriktspsykiatriske begreb fra at omfatte almen distriktspsykiatri og opsøgende virksomhed til også at omfatte en palet af andre ambulante tilbud i en psykiatrisk afdeling.

  Konceptet for lokalpsykiatri beskriver behandlingstilbuddene til psykiatriens målgruppe tilrettelagt ud fra den enkelte patients behov. Behandlingstilbud på basisniveau er til stede i alle lokalpsykiatrier, mens specialiserede funktioner findes i enkelte lokalpsykiatrier dækkende den enkelte afdeling eller regionen som helhed.

  I hver lokalpsykiatri er der en bred vifte af behandlingstilbud bygget op omkring en:

  • almenfunktion - for patienter med behov for den distriktspsykiatriske behandlingstilgang
  • psykosefunktion - bestående af opsøgende psykoseteam samt adgang til tidlig interventionsteam. Der skal være tidlig interventionsteam fire steder i regionen, dækkende alle lokalpsykiatrier.
  • akutfunktion - for patienter med behov for hurtig, om nødvendig udgående, indsats med henblik på at undgå indlæggelse.

  Ved akut opstået sygdom tilbyder lokalpsykiatrien vurdering og samtale inden for åbningstiden mellem kl. 8-18. Alle indvisiterede patienter henvender sig direkte til deres kontaktperson i lokalpsykiatrien. Alle ikke kendte patienter henvender sig til den praktiserende læge eller i skadestuen, hvorefter der tilbydes tid.

  Samarbejde med patienter, pårørende, praktiserende læger og kommuner i optageområdet er et vigtigt fokusområde for lokalpsykiatrien. Samarbejdet skal løbende sikres og udvikles.
  Implementering af koncept for lokalpsykiatri er en løbende proces.

  Fokus for implementeringen er:

  • tilbuddene til patienterne
  • de nødvendige organisatoriske rammer herfor
  • kombineret med udvikling
  • udbygning af medarbejdernes kompetencer.

  Der er udarbejdet og vedlagt en plan for implementering af konceptet. Planen er opbygget omkring et spor med præsentation og kommunikation, et spor med fokus på den lokale implementering i den enkelte afdeling ud fra en lokal implementeringsplan. Det sidste spor i implementeringen er kompetenceudvikling af alle medarbejdere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/770
  3. Udviklingen i ventetider 2010, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Ventetiderne i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense har igennem en længere periode i 2010 været støt stigende. Nu er udviklingen i ventetiden vendt. Det er sket ved en omlægning af det ambulante arbejde. Ved årsskiftet 2010/2011 var den maksimale ventetid således nedbragt til 20 uger, hvor den tidligere på året havde været op til 40 uger. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ventetiderne til behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense var stigende fra slutningen af 2009 til efteråret 2010. Ultimo august 2010 var den maksimale ventetid op til 40 uger for nogle diagnoser, blandt andet for unge med panikangst, fobi eller personlighedsforstyrrelse. 

  Forskellige initiativer til reduktion af ventetiden blev undersøgt, både modeller for pukkelafvikling på kort sigt, og modeller for en permanent løsning. En ren pukkelafvikling blev vurderet ikke at være hensigtsmæssig. Det skyldes, at afdelingens grundlæggende problem var en for lav kapacitet i forhold til antal henvisninger og ikke en ophobning af patienter. For at afhjælpe problemstillingen blev det vurderet, at der skulle ske udbygning af kapaciteten i afdelingen for dermed at finde en permanent løsning.

  Afdelingsledelsen iværksatte således en omlægning af afdelingens ambulante arbejde med henblik på at øge produktiviteten og dermed nedbringe den maksimale ventetid. I en handleplan for afdelingen blev der sat et mål om i første omgang at reducere ventetiden til højst 20 uger ved årsskiftet 2010/2011 og på sigt nedbringe den maksimale ventetid yderligere.

  Ved årsskiftet 2010/2011 havde Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense nedbragt den maksimale ventetid til 20 uger, og dermed nået det første mål om reduktion af ventetiden. Der er forventning om, at tiltagene også fremadrettet vil medvirke til at nedbringe ventetiden yderligere.

  Nedbringelsen af ventetiden er udtryk for en omorganisering af arbejdet, så tilrettelæggelsen er mere fleksibel. Med erfaringerne fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense er der udviklet en model, der vil kunne bredes ud til andre afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Taget til orientering

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17692
  4. Status på behandlingsretten 2010
  fold dette punkt ind Resume

  Status på behandlingsretten i 2010

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark udarbejder løbende opgørelser over ventetider i afdelingerne blandt andet med henblik på at monitorere, hvorvidt afdelingerne overholde behandlingsretten og tilbyder patienterne udredning og behandling indenfor 8 uger efter henvisning.

  Vedlagt til udvalgets orientering er en status for 2010. Status omfatter børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien samt RCT området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/162
  5. Spørgsmål stillet af regionsrådsmedlemmerne Claus Warming og Jens Møller
  fold dette punkt ind Resume

  Claus Warming og Jens Møller ønsker drøftelse af nogle problemstillinger og forslag til initiativer vedrørende behandling af børn og unge i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlemmerne Jens Møller og Claus Warming ønsker:

  1. at der iværksættes en tilbundsgående undersøgelse / analyse af problemstillingerne i forbindelse med behandling af børn og unge i psykiatrien.
  2. at der iværksættes en vurdering af, hvad der konkret skal til, for at behandlingsgarantien kan overholdes i Region Syddanmark.
  3. at det undersøges om det kan være hensigtsmæssigt at indtænke yderligere strukturelle ændringer i psykiatriplanen.
  4. at der tages beslutning om en proces- og projektplan for en debat i regionsrådet.

  I vedlagte notat redegøres for punkt 2 og 3.

  Med udgangspunkt i denne redegørelse drøftes punkt 1 og 4 på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der var enighed om, at vedlagte bilag gav de ønskede oplysninger, og at der ikke er behov for yderligere initiativer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12701
  6. Evaluering af pilotprojekt om opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. borgere med en psykisk lidelse
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om evaluering af pilotprojekt om opkvalificering af jobcentermedarbejdere gennemført i et samarbejde mellem Vejen Kommune, Esbjerg Kommune og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatriudvalget blev den 20. april 2010 orienteret om, at der skulle gennemføres et pilotprojekt om opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. borgere med en psykisk lidelse.

  Pilotprojektet er nu gennemført i samarbejde med Vejen Kommune og Esbjerg Kommune. Pilotprojektet blev medfinansieret af puljemidler fra Socialministeriet, som var afsat i 2010 i forbindelse med EU’s fattigdomsår. Medfinansieringen fra den pulje var på 184.145 kr., som udgjorde halvdelen af pilotprojektets budget på 368.290 kr.

  Pilotprojektet blev planlagt i forsommeren 2010. Pilotprojektets sigte var fra starten at opstille en model for opkvalificering af de kommunale medarbejdere i jobcentrene, samt afprøve modellen, evaluere den og udbrede den til andre kommuner. Denne målsætning blev i planlægningsfasen suppleret med en målsætning om at opkvalificere psykiatriens medarbejdere ift. relevant arbejdsmarkedslovgivning, samt at opkvalificeringsforløbet ligeledes fik en fælles del, hvor jobcentermedarbejdere og psykiatriens medarbejdere sammen fokuserer på det tværsektorielle samarbejde.

  Pilotprojektet blev gennemført i efteråret 2010. Der deltog 40 medarbejdere fra jobcentrene og 40 medarbejdere fra psykiatrien. Den endelige evaluering fremlægges hermed for Psykiatriudvalget til orientering.

  Pilotprojektet har, allerede inden evalueringen blev udarbejdet, fået opmærksomhed fra både kommuner, medier og andre interessenter, hvilke indikerer, at der efterspørges viden og initiativer på området.

  I evalueringen peges på, at pilotprojektet har været en succes og tilbagemeldingerne viser, at medarbejderne vurderer, at det faglige løft og drøftelse af samarbejdet mellem jobcentre og psykiatri vil gavne rådgivningen og behandlingen af det enkelte menneske med en sindslidelse.

  I evalueringen opstilles ligeledes en anbefaling for en fremtidig opkvalificeringsmodel, der eventuelt kan gennemføres i andre kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/660
  7. Permanentgørelse af satspuljeprojekter 2007-2010
  fold dette punkt ind Resume

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har meddelt, at Psykiatriens projekter gennemført under satspuljen 2007-2010, kan permanentgøres under satspuljen 2011-2014. Psykiatriens ledelse har gennemgået projekterne i forhold til permanentgørelse og vurderet, at de alle bør videreføres i sin nuværende form. Projekterne understøtter de ønskede tiltag i Psykiatriplanen, herunder konceptet for udvikling af lokalpsykiatrien. 

  Permanentgørelsen af projekterne i deres nuværende form kræver en finansiering på 10,922 mio. kr. i 2011 og 21,844 mio. kr. i 2012 og frem, som psykiatrisygehuset skal bevilges fra puljen til udbygning af voksenpsykiatrien. Der ydes et bloktilskud fra staten på 18,308 mio. kr. årligt, som tilføres puljen for udbygning af voksenpsykiatrien. Merudgiften på 3,535 mio. kr. årligt i forhold til bloktilskuddet finansieres af puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatriens ledelse har på møde den 19. januar 2011 gennemgået psykiatriens satspuljeprojekter under satspuljen 2007-2010 med henblik på at vurdere, om de skal fortsætte efter medio 2011, og i hvilken form de skal fortsætte.

  Psykiatrien i Region Syddanmark etablerede 7 projekter under satspuljen 2007-2010, hvor 6 af disse stadig kører:

  1. Akut demensteam, Psykiatrisk Afdeling Odense
  2. Opsøgende psykoseteam ved Distrikspsykiatrisk Center i Augustenborg
  3. Skizofreniklinikken, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  4. Etablering af en retspsykiatrisk distriktspsykiatri, Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  5. Indførelse af affektive teams, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Odense
  6. Behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg
  7. Screening for B&U psykiatriske forstyrrelser

  5 af projektern er afsluttet for puljemidler pr. 31.12.2010, men er midlertidigt forlænget frem til medio 2011 for regionale midler. Projektet ”Akut demensteam” sluttede allerede for puljemidler medio 2010, og midlertidigt forlænget for regionale midler i et år. "Screening for B&U psykiatriske forstyrrelser" blev afsluttet pr. december 2009.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har, i satspuljen 2011-2014 meddelt, at projekterne kan permanentgøres via et bloktilskud på 18,308 mio. kr. årligt. Videreføres alle projekter i sin nuværende form, er der en merudgift på 3,535 mio. kr. årligt fra 2011 og frem. Finansieringen af merudgiften anbefales at ske fra psykiatriens pulje til udbygning af voksenpsykiatrien. Herefter indeholder puljen ca. 39 mio. kr. De resterende midler i puljen forventes anvendt til udbygning af retspsykiatrien, lokalpsykiatrien samt øvrige tiltag jf. psykiatriplanen.

  I vedlagte overbliksnotat gennemgås projekterne, og hvordan de kan køre videre i lyset af psykiatriplanen, herunder koncept for lokalpsykiatri.

  I forbindelse med at projekterne permanentgøres i 2011 og fremefter, vil der ske en opfølgning fra ministeriets side. Dvs. umiddelbart efter projekterne afsluttes i satspulje 2007-2010 regi, skal der ske en revurdering af projekterne, så det kan meldes ind til ministeriet, i hvilken form de skal køre videre fremadrettet. Det er denne opfølgning, der igangsættes nu.

  Det kan allerede i foråret 2011 forventes, at Psykiatrien i Region Syddanmark modtager en forespørgsel på, hvordan bloktilskuddet anvendes i forhold til projekterne.

  I satspuljen 2011-2014 er der nye indsatser, som regionerne vil kunne ansøge om midler til. Det er bl.a. et gennembrudprojekt om nedbringelse af tvang og et nyt initiativ i forhold til yderligere misbrugsbehandling af indsatte.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatriudvalget overfor regionsrådet anbefaler at

  Alle projekter permanentgøres i deres nuværende form under henvisning til de målsætninger, der er foreskrevet i Psykiatriplanen om udvikling af den ambulante behandling samt koncept for lokalpsykiatri. Dvs.

  Psykiatrisygehuset bevilges 10,922 mio. kr. i 2011 og 21,844 mio. kr. i 2012 og frem finansieret af puljen til udbygning af voksenpsykiatrien og

  Bloktilskuddet på 18,308 mio. kr. tilgår puljen til udbygning af voksenpsykiatrien, når det modtages fra staten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Indstillingerne blev anbefalet overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1668
  8. Nye nationale psykiatrinøgletal
  fold dette punkt ind Resume

  I regi af Danske Regioner, har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra psykiatrierne i regionerne, udarbejdet en ny nøgletalsrapport. Rapporten vil danne grundlag for de fremtidige nationale psykiatrinøgletal, som offentliggøres årligt. Psykiatrien i Region Syddanmark placerer sig generelt godt i nøgletallene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nøgletalsrapporten udarbejdet i regi af Danske Regioner viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark klarer sig godt i sammenligning med de andre regioner. Psykiatrien i Region Syddanmark klarer sig særligt godt mht. produktivitet og tilgængelighed. Rapporten vedhæftes som bilag. Der vedhæftes ligeledes en gennemgang af rapportens væsentligste pointer samt enkelte kommentarer til de væsentligste drøftelser i arbejdsgruppen, der udarbejdede rapporten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der var anerkendelse til ledelse og medarbejdere for de flotte tal.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/7453
  9. Implementeringsoplæg for justering af Psykiatriplanen
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsrådet beslutning 25. oktober 2010 om justering af psykiatriplanen, er der udarbejdet et oplæg til implementering af beslutningen. Dette forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 25. oktober 2011 vedtog regionsrådet en justering af psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri”.

  Regionsrådet traf beslutning vedr. placering af børne- og ungdomspsykiatriske døgnfunktioner, afdelingsledelse for almenpsykiatrien, samt tilrettelæggelse af akutberedskabet.

  Børne- og ungdomspsykiatri

  Regionsrådet besluttede at der fremover skal være børne- og ungdomspsykiatriske senge tre steder i Region Syddanmark, nemlig i Odense, Aabenraa og Esbjerg. De besluttede samtidigt, at børn og unge skal kunne modtages akut i Odense og Esbjerg.

  Organisering af ledelsen for almenpsykiatri

  Regionsrådet vedtog ligeledes, at der skal ske en ledelsesmæssig sammenlægning af de almenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle samt i Augustenborg og Haderslev.

  Akutberedskab

  Regionsrådet besluttede, at akutberedskaberne i Augustenborg og Haderslev skal lægges sammen, ligesom der skal ske en sammenlægning af akutberedskaberne i Kolding og Vejle, såfremt den fremtidige driftssituation nødvendiggør det.

  Status

  Beslutningen om sammenlægning af afdelingsledelserne i almenpsykiatrien og B og U ledelser er iværksat. De øvrige beslutninger vil blive implementeret efter vedlagte plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/400
  10. Opsamlende ansøgningsrunde for afventende specialfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har iværksat en opsamlende ansøgningsrunde vedrørende afventende specialfunktioner, som er ”Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd” samt ”Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel”.

  Psykiatrien i Region Syddanmark søger begge specialfunktioner med udgangspunkt i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion. Der etableres et formaliseret samarbejde med henholdsvis Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og CETT i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har i brev af 22. december 2010 udsendt en opsamlende ansøgningsrunde vedrørende afventende specialfunktioner.

  Der er ingen afventende specialfunktioner under børne- og ungdomspsykiatrien, men under psykiatri er der følgende 2 specialfunktioner;

  Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd med ca. 5 nye patienter årligt i Psykiatrien i Region Syddanmark.

  Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel med ca. 20 nye patienter årligt i Psykiatrien i Region Syddanmark samt evt. et efterslæb af patienter tilhørende målgruppen.

  Psykiatrien i Region Syddanmark søger derfor:

  - om regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion i et formaliseret samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  - om højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion i et formaliseret samarbejde med CETT i Vejle. Med denne funktion opbygges et behandlingstilbud til en gruppe patienter, som ikke tidligere er behandlet i Psykiatrien.

  Omkostningerne afholdes indenfor psykiatrisygehusets ramme. Grundet usikkerhed om omfanget af patienter vil finansieringen blive evalueret efter 1 år.

  Sundhedsstyrelsen har frist for ansøgningen den 22. marts 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatriudvalget anbefaler overfor regionsrådet at

  Godkende ansøgning til regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd samt ansøgning til højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel.

  Ansøgningen sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 22. marts 2011 med forbehold for regionsrådets godkendelse den 28. marts 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Indstillingerne blev anbefalet overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18511
  11. Fremtidig ADHD behandling i Psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af en kraftig stigning i antal ADHD-henvisninger både indenfor børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri er det nødvendigt at øge viden og udbygge behandlingstilbuddet til denne patientgruppe. Vedlagte notat beskriver visionerne for den fremtidige behandling af ADHD samt mulighederne for at øge indsatsen over for en stigende gruppe patienter, som bliver henvist med mistanke om en ADHD-diagnose. Finansieringen af udbygningen af tilbuddet sker fra pulje for udbygning af voksenpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har igennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i antallet af henvisninger til psykiatrien på baggrund af mistanke om ADHD. Der har alene for børne- og ungdomsområdet været en stigning inden for ADHD området på 264 pct. gennem de seneste 4 år. ADHD udgør nu 25 pct. af henvisningsårsagerne i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Denne kraftige stigning i antallet af ADHD - patienter har medført en stigning i antallet af ventende patienter i både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Da ADHD fortsat er en nyere diagnose på voksenområdet oplever psykiatrien både inden for regionen og på landsplan forskellige definitioner på diagnosen ADHD, og der opleves ligeledes forskellige opfattelser af, hvordan den rigtige behandling skal være.

  Sundhedsstyrelsen har derfor i forbindelse med specialerunden for psykiatri udtrykt ønske om at opnå en større viden om ADHD for voksne.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har på denne baggrund udarbejdet et oplæg til den fremtidige ADHD behandling.

  Oplægget indeholder et forslag til den fremtidige udvikling, som foreslås opdelt i følgende i 3 trin:


   

  Trin 1 - Hvor der indledningsvis er fokus på behandling af voksne gennem etablering af kompetencecenter, som har til opgave at opbygge og sprede viden i forhold til hovedfunktionsniveau.

  Trin 2 - Hvor der sker en øget satsning/behandling af ADHD på hovedfunktionsniveau for børne- og ungdomspsykiatri for at imødekomme det øgede pres på behandlingsområdet.

  Trin 3 - Hvor der skal opbygges en specialiseret funktion for voksne med ADHD.

  Vedlagte notat beskriver visionen og formålet for den fremtidige behandling af ADHD-behandling.

  For patienter med ADHD, som ikke er i psykiatriens målgruppe, skal ADHD kompetencecentret være samarbejdspartner i forhold til kommunernes PPR, Servicestyrelsen, praksissektoren og socialområdet.

  Kompetencecentret forankres under afdelingsledelsen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense – universitetsfunktion, men vil have tilknyttet medarbejdere fra både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Omkostningerne til etablering af et kompetencecenter forventes at blive 0,542 mio. kr. i 2011, 2,15 mio. kr. i 2012 og 2,55 mio. kr. i 2013 og fremover.

  Psykiatriens ledelse har den 19. januar 2011 godkendt oplægget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatriudvalget overfor regionsrådet anbefaler at

  Psykiatrisygehuset bevilges 0,542 mio. kr. i 2011, 2,15 mio. kr. i 2012 og 2,55 mio. kr. i 2013 og frem finansieret af puljen til udbygning af voksenpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering og indstillingerne blev anbefalet overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3134
  12. Opgaveudvikling på psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger

  Rapport fra Dansk Sundheds Institut (DSI) Januar 2011

  Bestilt og medfinansieret af KL.

  Formål

  Formålet med rapporten er at bidrage med viden om opgaveudviklingen indenfor det psykiatriske område i kommunerne for at styrke grundlaget for den fremtidige planlægning af kommunernes indsats på området.

  Metode

  Rapporten er baseret på udtræk fra Psykiatrisk Centralregister og interview af 14 kommunale socialpsykiatrichefer, 5 jobcenterchefer og 6 repræsentanter (psykiatere og sygeplejersker) for psykiatrien.

   

  Hovedpointer

  ·         Antallet af borgere med psykiske lidelser er steget

  ·         Kortere indlæggelser og mere ambulant behandling giver kommunerne nye opgaver

  ·         Mange aktører giver behov for koordinering

  ·         Der er behov for at afklare centrale begreber og sektorgrænser

  ·         Der er behov for samlet og systematisk dokumentation på tværs af kommunerne

  Konkrete løsningsforslag:

  ·         Tydelige aftaler om sektoransvar

  ·         Flere tilbud til borgere som bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital

  ·         Flere specialistkompetencer i kommunerne

  ·         Kommunal udviklingsstrategi for:

  ·         Organisering i forhold til borgernes behov for koordinering og sammenhæng

  ·         Udvikling af tilbud, herunder om kommunerne skal løfte opgaven hver for sig eller i fællesskab, evt. med regionerne.

  ·         Samlet systematisk dokumentation for hvilke og hvor mange opgaver kommunerne løser i forhold til borgere med psykiatriske problemstillinger, samt hvem der løfter dem.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/12790
  13. Kulegravning af retspsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har udarbejdet rapporten "Retspsykiatri. Kvalitet og sikkerhed". Rapporten er i god overensstemmelse med psykiatriplan for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe om retspsykiatri med det kommissorium:

  • at kortlægge udviklingen i kapacitet og patientsammensætning
  • at beskrive behandlingsindsatsen og det eksisterende sikkerhedsniveau
  • at se på samarbejdet om behandlingen af de retspsykiatriske patienter
  • at redegøre for de faglige udfordringer i retspsykiatrien
  • at vurdere den eksisterende lovgivning og behovet for ændringer
  • at fremsætte forslag til, hvordan de faglige og sikkerhedsmæssige udfordringer bedst løses fremadrettet

  Udover regionerne har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Kriminalforsorgen, Kommunernes Landsforening og Det Sociale Netværk deltaget i arbejdsgruppen.

  Region Syddanmark har været repræsenteret i arbejdsgruppen ved ledende overlæge Peter Fristed og oversygeplejerske Isabel Gindeberg. Begge fra retspsykiatrien i Middelfart.

  Rapporten viser, at 

  • antallet af retspsykiatriske patienter er fire-doblet over 20 år
  • meget af stigningen skyldes øgede anmeldelser fra offentlige instanser
  • mere end halvdelen er skizofrene patienter
  • mere end halvdelen af patienterne er diagnosticerede misbrugere
  • kun halvdelen behandles for deres misbrug
  • rømninger typisk sker blandt patienter med meget lang indlæggelsestid
  • bygningsmassen kan gøres mere flugtsikker
  • rømninger kan forebygges ved personalemæssig adfærd
  • samarbejdet mellem domstole, retspsykiatri, kriminalforsorg og kommuner kan smidiggøres.

  Rapporten indeholder ca. 30 konkrete anbefalinger. Overordnet er der stor overensstemmelse mellem rapportens anbefalinger, psykiatriplan for Region Syddanmark og byggeri af ny retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

  Rapporten blev behandlet på bestyrelsesmøde i Danske Regioner d. 3. marts 2011. Forud for dette møde har psykiatri- og socialstaben udarbejdet vedlagte sammenfattende notat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2828
  14. Studietur for Psykiatriudvalget samt Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner 4. - 7. oktober 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Social- og Psykiatriudvalget i Danske Regioner besluttede på sit møde den 16. september 2010 at tage på studietur i 3-4 dage til Norge og Sverige.

  Udvalget besluttede samtidig, at studieturen planlægges og gennemføres sammen med Psykiatriudvalget i Region Syddanmark.

  Turen er planlagt til at foregå i perioden 4.- 7. oktober 2011.

  For de medlemmer som eventuelt har problemer med at deltage i hele turen, vil sekretariatet bestræbe sig på, at sikre mulighed for, at man kan støde til undervejs.

  Oplægget til det faglige fokus for turen er:

  Psykiatriområdet:

  • Retspsykiatri,
  • Tvang i psykiatrien,
  • ADHD-problematikker blandt voksne og
  • Norske erfaringer med psykologordninger.

  Socialområdet:

  • Autismeområdet, samt
  • Hjerneskade

  Derudover er psykiatristaben i Region Syddanmark ved at undersøge, om svenske erfaringer med internetbaseret psykiatrisk behandling af lettere ikke-psykotiske lidelser kan være af interesse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Det helt centrale er, at udvalget ser områder, hvor vi kan lære noget af erfaringerne fra Norge og Sverige.


  Sagsnr. 11/162
  15. Orientering om status for psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges en orientering om aktuel status for psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under henvisning til vedlagte bilag, fremlægges der en aktuel status for psykiatriens anlægsprojekter på såvel det stationære som det ambulante område i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  16. LUKKET PUNKT - Lejemål til Lokalpsykiatri Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/162
  17. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011:

  24. maj 2011 på psykiatrisk afdeling i Svendborg, Valdemarsgade 23, 5700 Svendborg

  29. september 2011 på psykiatrisk afdeling i Augustenborg, Palævej 1, 6440 Augustenborg

  22. november 2011 på psykiatrisk afdeling i Hviding, Ribevej 27, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe

  Alle møderne er fra kl. 14.00 - 16.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/162
  18. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 16-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring