Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedsbrugerrådetpilSundhedsbrugerrådet - Referat - 13. oktober 2011

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 13. oktober 2011

Mødedato
13-10-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Erik Arrild
 • Marie Rotvig
 • Mariette Rytter Larsen
 • Mette Thyssen
 • Hanne Grønborg
 • John Arne Sørensen
 • Rita Bruun
 • Gunner Nielsen

 • Afbud
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Mette Thyssen
 • Rita Bruun

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  2. Præsentation af En af os - et afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  3. Kommunikationsindsats i forhold til sundhedsbrugerrådet
  4. Orientering om Sundhedsaftaler
  5. Initiativer på skadestueområdet
  6. Gensidig orientering
  7. Mødeplan 2012
  8. Ønsker til dagsordenspunkter
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/634
  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 11/6228
  2. Præsentation af En af os - et afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume

  Præsentation af den landsdækkende kampagne "En af os" - et afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Kampagnekoordinator Ulla Lindgren vil på mødet orientere om ”En af Os” og kommunal involvering heri. ”En af Os” er et fem-årigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom.”

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Orienteredes.

  Pjecen "En af Os" vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/634
  3. Kommunikationsindsats i forhold til sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet drøftes kommunikationsindsatsen i forhold til sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådet har senest på mødet den 10. maj 2011 drøftet mulige kommunikationsindsatser for at få kommunikeret budskaberne fra rådet, samt dermed få øget kendskabet til rådet og dets generelle arbejde.

  På baggrund af mødet den 10. maj 2011 har Kommunikationsafdelingen arbejdet videre med de tilkendegivelser, der blev givet fra sundhedsbrugerrådet. 

  Der ligger nu tre produkter klar til sundhedsbrugerrådets drøftelse. Det drejer sig om en opfriskning og gennemskrivning af hjemmesiden, materiale til info-tv og annonceforslag til Region Syddanmarks sundhedsmagasin, Sund i Syd.

  Journalist Kristoffer Voigt Rasmussen vil på mødet præsentere ovenstående.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Drøftedes.

  Der var opbakning til de fremlagte forslag til kommunikation (hjemmeside, info-tv og Sund i Syd), herunder tilslutning til at billede, adresse og telefonnummer må figurere på hjemmesiden.


  Sagsnr. 11/25540
  4. Orientering om Sundhedsaftaler
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Direktør Per Busk, Region Syddanmark, fortæller om sundhedsaftalerne.

  Der er i februar 2011 indgået nye sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner. Sundhedsaftalerne gælder frem til 2014, og implementeringen og resultaterne følges løbende af et politisk udvalg, Sundhedskoordinationsudvalget, som består af kommunale og regionale politikere.

  Oplægget vil indeholde et kort resume af resultaterne fra første generation af sundhedsaftaler (perioden 2007 - 2010). Dernæst vil der i hovedtræk blive redegjort for indholdet i de nye grundaftaler, og udvalgte projekter som især er i fokus i aftaleperiodens første halvdel bliver kort præsenteret.

  Sundhedssamarbejdet omkring indsatsen for personer med kronisk sygdom er et vigtigt fokusområde i de nye sundhedsaftaler, og der vil blive en gennemgang af aktuelle og kommende projekter og initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Orieneteredes og drøftedes.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/5860
  5. Initiativer på skadestueområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om iværksatte tiltag vedrørende skadebehandling på regionernes skadestuer og skadeklinikker. Her indførte regionsrådet i 2010 servicemål for ventetider på skadebehandlinger og besluttede at undersøge mulighederne for at udvikle et informationssystem til visning af ventetider på skadebehandling. Som en konsekvens af denne undersøgelse besluttede regionsrådet i foråret 2011 at indføre et informationssystem.

  Nedenfor gives en kort status på overholdelsen af servicemålene samt status på indførelsen af informationssystemets enkelte delelementer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  På et regionsrådsmøde i september 2010 besluttede regionsrådet at indføre servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark. Beslutningen blev taget på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der havde deltagelse fra regionens skadestuer. Arbejdsgruppen anbefalede, at man indførte servicemål for ventetid på skadebehandlinger og i samme ombæring fik ensartet definitionerne for registreringer af patienter. Herudover anbefalede gruppen at undersøge videre, hvorvidt der kunne etableres et fælles informationssystem til visning af ventetider.

  En mindre del af den oprindelige arbejdsgruppe arbejdede videre med udarbejdelse af et forslag til et informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling (visning af ventetider på hjemmeside og infoskærme med mere). Regionsrådet vedtog forslaget på regionsrådsmøde i maj 2011 med forventet start i september 2011.


  Servicemål

  Målene er differentieret så der er et mål gældende for skadeklinikkerne og to mål gældende for skadestuerne.


  Skadeklinikker: 95 % af alle skadeklinikpatienter bliver sat i behandling inden for én time.

  Skadestuer:  75 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for én time.

  95 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for tre timer

  Servicemålene har været afrapporteret til politikerne siden 1. januar 2011 i form af kvartalsopfølgninger. Første afrapportering viste at alle skadeklinikkerne overholder deres servicemål. På skadestuerne er servicemålet om at 75 % skal tilses inden en time i det store hele blevet opfyldt. Opfyldelsen af det andet servicemål for skadestuerne har gennemgået en positiv udvikling og i juli måned opfyldte skadestuerne i Region Syddanmark alle servicemål

  Der vil stadig kunne opleves dage med lang ventetid, men overordnet set, har skadestuerne meget fokus på ventetider og nedbringelse af denne  i forbindelse med skadebehandling.

  Informationssystem

  Informationssystemet vil initialt bestå af en hjemmeside, en mobil hjemmeside samt visning af ventetider på Info-tv, der er placeret på skadestuerne – umiddelbart efter følger en såkaldt app ”Akut hjælp” (mobilapplikation).

  Hjemmesiden og den mobile hjemmeside er pt. i pilottest og forventes at komme i rigtig drift inden udgangen af oktober. Visningen af ventetider på info-tv’s i regionens skadestuer har været i fuld drift siden 1. september 2011. App’en er nu sat i udvikling og forventes også klar ved udgangen af oktober.

  Hjemmeside

  Der er blevet udviklet en hjemmeside, der kører på regionens net (iCMS). Ventetiden vises som et regionskort med en geografisk visning af skadestuer/skadeklinikker i Region Syddanmark. Under navnet på den enkelte skadestue/skadeklinik på regionskortet, vises den aktuelle ventetid for behandling. Navnet på skadestuen står som et link, der leder frem til en underside med yderligere oplysninger. Herudover kan patienten tilvælge oplysninger på kortet om placering af apoteker, lægevagtsordninger med mere.

  Mobil hjemmeside

  Den mobile hjemmeside viser de samme informationer, som den ”store” hjemmeside. Dog kun ventetidsoplysninger, der vises i listeform. For at siden indlæses hurtigt på telefonen er lavet en speciel skabelon, der fjerner alt unødvendigt grafik og samtidig optimeres menuen til visning på en mobiltelefon/smartphone.

  Info-tv

  Info-tv’s (store fladskærme) findes i dag i alle skadestuers venteværelser og viser forskelligt sundhedsrelevant materiale i form af slides, der kører i tidsbegrænsede sløjfer. Visse af skadestuerne anvender allerede i dag skærmene til visning af ventetider – her indtaster skadestuerne manuelt tiderne i et dertil indrettet program. Dette er ikke længere nødvendigt, da info-tv’et løbende bliver opdateret fra den webformular, der også opdaterer hjemmesiderne.

  Info-tv’s bruges til at informere patienterne om ventetiden på behandling på den skadestue, hvor patienten opholder sig. Skærmen viser også ventetider på de skadestuer/skadeklinikker, der ligger nærmest skadestuen og informerer patienten om, hvilke muligheder patienten har for at lade sig behandle et andet sted.

  Visningen er geografisk betinget: eksempelvis kan en patient, der venter på skadestuen i Esbjerg,  se ventetider fra Grindsted Skadeklinik.

  App

  Oprindelig var idéen med app’en, at den skulle vise ventetider for den nærmeste skadestue/skadeklinik samt give en rutevejledning dertil. Der har dog fra flere sider været ønske om at udvide app’en og kommunikationsafdelingen har derfor indhentet tilbud fra 4 forskellige firmaer og har valgt en løsning, der kan være klar inden udgangen af november.

  App’en udvides så den vil indeholde flere funktioner end oprindelig tiltænkt (visning af hjertestarter, lokation af apotek, basal førstehjælp med mere). Dog vil den første version stadig være baseret på visning af ventetider som hovedfunktion. App’en registrerer ud fra telefonens geografiske placering, hvor de nærmeste skadestuer er placeret, og når patienten har valgt hvilken skadestue/skadeklinik vedkommende vil til, en rutevejledning ved at aktivere telefonens GPS enhed. Der fokuseres på, at app’en er hurtig og brugervenlig, da man ofte vil skulle bruge den i en akut og stresset situation.

  Den valgte løsning indeholder visning af ventetider, rutevejledning til behandlingsstedet, visning af apotek, telefonnumre til forskellige vagtordninger, som lægevagt, tandlægevagt med mere. Tilbuddet indeholder også prissætninger på de næste etaper – vejledning til førstehjælp. Det kan være en illustration af hvordan man giver hjertemassage, der kan suppleres med speak og billeder.

  Sundhedstelefon

  Som et supplement til informationssystemet er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække muligheden for at supplere informationssystemet med en sundhedstelefon, hvortil borgere kan ringe ved akut skade. Det tænkes at borgerne kan ringe på et regionalt telefonnummer til de sundhedsfaglige disponenter på AMK (vagtcentralen), der kan give telefoniske råd og vejledning om skaden og samtidig oplyse om forventet ventetider på skadestuer og skadebehandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/634
  6. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Formand Flemming Bay-Jensen orienterede fra formændene for de andre regioners sundhedsbrugerråd og Danske Patienter.

  Erik Arrild orienterede om informationsmøde hos Danske Patienter og angående brugerinvolvering i Odense.


  Sagsnr. 10/1099
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på mandage med start kl. 14:

  Mandag den 16. januar 2012, kl. 14-16

  Mandag den 7. maj 2012, kl. 14-16

  Mandag den 3. september 2012, kl. 14-16

  Mandag den 3. december 2012, kl. 14-16

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsbrugerrådet godkender forslag til mødeplan for 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/634
  8. Ønsker til dagsordenspunkter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Emner til kommende møde:

  • Forløbsprogrammer for kronikere

  Sagsnr. 11/634
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 13-10-2011

  Orientering om regionsrådets beslutning om, at regionsældrerådet i Syddanmark tildeles en plads i sundhedsbrugerrådet.

  John Arne Sørensen orienterede fra møde i det regionale diabetesudvalg angående fælles akutmodtagelser og lægelig tilstedeværelse.


  Siden er sidst opdateret 05-12-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |