Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 31. oktober 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 31. oktober 2011

Mødedato
31-10-2011 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Billund Lufthavn

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Billund Lufthavn
  2. Temaer for uddannelsespuljen 2012
  3. Drøftelse af temaer til møde mellem regionernes udviklingsudvalg og Europapolitisk Panel
  4. Orientering om rapporten ”Veje og omveje i gymnasiet”
  5. Orientering om kollektiv trafik
  6. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  7. Orientering fra internationale organisationer
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt
  10. Næste møde


  Sagsnr. 10/8027
  1. Præsentation af Billund Lufthavn
  fold dette punkt ind Resume

  Projektudviklingschef Anders Nielsen præsenterer Billund Lufthavn fra kl. 15.00-15.30.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/2475
  2. Temaer for uddannelsespuljen 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Uddannelsesaftale blev indgået i september 2009 og gælder i fire år. Regionsrådet har besluttet, at uddannelsespuljen primært skal øremærkes til aktiviteter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010-2013. Regionsrådet skal fastlægge temaer for uddannelsespuljen 2012. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler på baggrund af en drøftelse af udkast til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013, tre temaer for Uddannelsespuljen 2012 til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. om at nå målet om, at 95% får en ungdomsuddannelse.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale besluttede dertil i juni 2011, at udvide Syddansk Uddannelsesaftale til at omfatte målet om, at 50% af de unge gennemfører en videregående uddannelse, samt målsætningen om Region Syddanmark som Scienceregion. 

  Temaer for uddannelsespuljen 2012

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 6. oktober 2011, blev temaerne for uddannelsespuljen 2012 drøftet, med udgangspunkt i udkast til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013. Handlingsplanen og Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012 – 2015, skal begge behandles i regionsrådet i december 2011.

  Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet nedenstående temaer og ansøgningsfrister til uddannelsespuljen for 2012:

                        

                         1. Syddanske talenter (13. januar 2012)

  - Alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet, både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, og på de videregående uddannelser. Temaet retter sig mod 95% målet, 50% målet og sciencemålet.

  2. Uddannelsessamarbejder (1. juni 2012)

  - Nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre, kan være en vej til at styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  3. Praktikpladser til alle (1. juni 2012)

  - Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  Alle tre temaer udspringer af udkast til Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan for 2012-2013, og svarer i store træk til de tre fyrtårne i handlingsplanen, som der vil blive sat særligt fokus på, hvis Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 godkendes af regionsrådet i december 2011. Den største forskel er, at campus ikke indgår i overskriften på det foreslåede tema om Uddannelsessamarbejder, men kan indgå i projekter under temaet.

  Styregruppen anbefaler dertil regionsrådet, at uddannelsespuljen på ca. 18 mio. kr. bliver delt op i to, så halvdelen er til rådighed til første tema i januar 2012, og den anden halvdel er til rådighed til de to temaer i juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet,

  at temaerne for uddannelsespuljen og ansøgningsfrister i 2012 bliver:

  1. Syddanske talenter (13. januar 2012).

  2. Uddannelsessamarbejder (1. juni 2012).

  3. Praktikpladser til alle (1. juni 2012), og

  at uddannelsespuljen deles i to lige store puljer til hhv. ansøgningsfristen i januar 2012 og fristen i juni 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet tema 2 omformuleres til "Uddannelsessamarbejde, herunder campus".


  Sagsnr. 10/8027
  3. Drøftelse af temaer til møde mellem regionernes udviklingsudvalg og Europapolitisk Panel
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har nedsat et Europapolitisk Panel, som frem til sommeren 2012 har fået til opgave, at rådgive bestyrelsen om temaer og lovgivningsmæssige tiltag på europæisk plan af betydning for regionsrådenes portefølje. Europapolitisk Panel skal endvidere bidrage til forankring af europapolitiske emner i regionsrådenes løbende arbejde, og bidrage til yderligere sammenhæng mellem national og europæisk politik.

  Panelet vil gerne på et fælles møde med repræsentanter fra regionernes udviklingsudvalg, drøfte temaer på den europæiske dagsorden.

  Mødet mellem Europapolitisk Panel og de fem regioners udviklingsudvalg finder sted i Regionshuset i Vejle den 21. november 2011, (mødetidspunkt meddeles senere), forud for det ordinære møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  Administrationen foreslår en række temaer til drøftelse på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temaerne for mødet mellem Europapolitisk Panel og regionernes udviklingsudvalg, er det danske EU formandskab og regionale budskaber, synspunkter og mærkesager.

  Administrationen forslår, at følgende temaer drøftes: 

  • Region Syddanmarks grænseoverskridende samarbejde og det internationale samarbejde (handlingsplan).
  •  Den kommende strukturfondsreform, med særlig henblik på administrativ forenkling og øget samspil og smidighed ved privat-offentlig samarbejde inden for bl.a. klima- og velfærdsområdet.
  •  Europæisk infrastrukturpolitik, herunder TEN-T og EU’s Hvidbog om transport.
  •  2020-strategien for Nordsøsamarbejdet.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  De foreslåede temaer blev godkendt.


  Sagsnr. 11/27096
  4. Orientering om rapporten ”Veje og omveje i gymnasiet”
  fold dette punkt ind Resume

  Gymnasieskolernes Rektorforening har fået foretaget en forløbsanalyse af elevernes vandringer gennem de fire gymnasiale ungdomsuddannelser stx, hf, hhx og htx. Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at det især er karaktergennemsnittet fra grundskolen, som er helt afgørende for gennemførelse af en gymnasial ungdomsuddannelse. Samtidig viser analysen, at frafaldet er lavest på stx og højest på hf, samt at resultatet af de forskellige skolers frafaldsindsatser stort set er det samme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rektorforeningen gik i 2010 i gang med det hidtil første analysearbejde af sin art, om frafald og omvalg på de gymnasiale ungdomsuddannelser i Danmark. Undersøgelsen er baseret på den årgang, som påbegyndte en gymnasial uddannelse i 2005.

  Undersøgelsen viser, at der er forskel på forekomsten af omvalg og frafald på tværs af de fire gym­nasiale ungdomsuddannelser stx, hf, htx og hhx.

  Frafaldet på de gymnasiale ungdomsuddannelser fordeler sig således:

  Ungdomsuddannelse

  Frafaldsprocent

  Det almene gymnasium (stx)

  6%

  Højere handelseksamen (hhx)

  10%

  Højere teknisk eksamen (htx)

  10%

  Højere forberedelseseksamen (hf)

  29%

  Undersøgelsen viser helt overordnet for alle de gymnasiale ungdomsuddannelser, at de fleste elever falder fra mellem skoleår. Samtidig fastslår undersøgelsen, at frafaldet sker hurtigst på hf og senest på stx, mens frafaldet på hhx og htx ligger midt imellem.

  Rapportens hovedkonklusioner vedr. årsager til frafaldet er følgende:

  ·     Karaktergennemsnittet fra grundskolen har afgørende betydning for frafald.

  ·     Frafaldsrisikoen for en elev, som har et gennemsnit på under 8 (gammel 13-skala) fra grundskolen, er knapt 7,5 gange så stor som en elev, der – alt andet lige – har et gennemsnit på over 9.

  ·     Fars uddannelsesniveau.

  ·     Familiestrukturen (brug af psykofarmaka, kriser i familien).

  ·     Sociale problemer.

  ·     Hvilken landsdel eleven har bopæl i.

  ·     Etnicitet er ikke årsag til hverken frafald eller omvalg.

   

  Analysen fastslår endvidere, at den enkelte institution ingen forklaringskraft har i forhold til afbrud af uddan­nelse. Årsagerne til frafald skal dermed findes hos eleven og ikke på den enkelte institution.

  Analysen underbygger dermed udkast til ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale, som udvalget har behandlet på møde den 29. august 2011. Heri peges der netop på de unges forudsætninger fra grundskole som en af de 4 udfordringer, der skal arbejdes på for at nå 95% målet.

  Det overordnede formål med Syddansk Uddannelsesaftale er at realisere målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, så der i fremtiden er adgang til en veluddannet arbejdsstyrke.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  5. Orientering om kollektiv trafik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Til orientering, herunder om implementering af Sydtrafiks trafikplan fase 1 og 2, samt rute 810 på Fyn.


  Sagsnr. 10/8027
  6. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Lasse Krull orienterede om arbejdet i Fynbus’ bestyrelse.


  Sagsnr. 10/551
  7. Orientering fra internationale organisationer
  fold dette punkt ind Resume

  De udvalgsmedlemmer, der repræsenterer Region Syddanmark i internationale organisationer, vil orientere om aktuelle temaer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udpeget udvalgsmedlemmer til følgende internationale organisationer:

  Assembly of European Regions (AER):

  Preben Jensen, næstformand i Komité 1 for Regional Udvikling

  Karsten Uno Petersen, næstformand i Komité 2 for Sundhed, medlem af bestyrelsen (bureau).

  European Assembly of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL):

  Karsten Uno Petersen, medlem af bestyrelsen, ansvarlig for budget og regnskab (treasurer).

  Nordsøkommissionen (NSC)

  Preben Friis-Hauge, næstformand i transportgruppen, møderet i bestyrelsen (Executive Committee).

  Derudover har Danske Regioner udpeget Karsten Uno Petersen som medlem med Lasse Krull som suppleant i EU’s Regionsudvalg og som medlemmer af Danske Regioners Europapolitiske Panel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Udsat.


  Sagsnr. 10/8027
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Lasse Krull orienterede om, at Innovationshøjskolen i Esbjerg snarest vil indbyde udvalget til præsentation af højskolen.

   

  Lasse Krull oplyste, at der afholdes møde med Region Sjælland den 15. december 2011 kl. 17.00-19.00 i Vejle. Temaer på mødet vil være det grænseoverskridende samarbejde, herunder INTERREG og revision af Den Regionale UdviklingsPlan.


  Sagsnr. 10/8027
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  10. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. november 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Forud for mødet er der møde mellem Europapolitisk Panel og de fem regioners udviklingsudvalg.

  Mødet den 19. december 2011 kl. 15.00, afholdes i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011

  Næste møde er mandag den 21. november 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Forud for mødet er der møde mellem Europapolitisk Panel og de fem regioners udviklingsudvalg fra kl. 11.00-15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 07-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring