Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | Web-tv |
Søg

HRTil Region SyddanmarkTil HR PortalenHR PortalVærdier PolitikkerMedindflydelse / BestemmelsePersonaleforholdUddannelse/udviklingArbejdsmiljøJob

Hovedudvalgets møde 4. november 2011

Mødedato
04-11-2011 kl. 09:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Mikkel Hemmingsen
 • Lone Rasmussen
 • Jytte Laen
 • Edel Marie Laursen
 • May Britt Larsen
 • Roger Lundberg
 • Thomas Tønnes
 • Leo Højrup
 • Dorte Ruge
 • Helle Marie Mogensen
 • Kirsten Thoke
 • Pernille Frøkjær Thomsen
 • Jørgen Nørris Christensen
 • Keld Hansen
 • Jesper Rønn
 • Allan Thimsen Pedersen
 • Dinah Sloth
 • Gitte Møller
 • Pia Krichau Nissen
 • Jens Elkjær
 • Agnete Philipsen
 • Jens Jørn Bøvling
 • Carsten Søgaard
 • Jane Kraglund
 • Helle Adolfsen
 • Anders Meinert Pedersen
 • Torben Bøge Mikkelsen
 • Niels Jørgen Rønje (sekretariat)
 • Maria Topholm Skarum (sekretariat)
 • Rikke Lykke Ravn (sekretariat)

 • Afbud
   
 • Mikkel Hemmingsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden Hovedudvalget 4. november 2011
   

  1. Opsamling og referat til orientering
  2. Evaluering af MED
  3. Budget 2012-2015


  Sagsnr. 11/411
  1. Opsamling og referat til orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nyborgskolen

  På Hovedudvalgets møde den 6. september blev en henvendelse fra personalet på Nyborgskolen vedr. manglende inddragelse i processen om den påtænkte flytning behandlet. Nyborgskolens MED-udvalg blev af Hovedudvalget opfordret til at komme med et høringssvar, således at MED-udvalgets eventuelle forslag kunne tages med til Socialudvalgets drøftelse af sagen. Efterfølgende er der modtaget brev fra medarbejderne på Nyborgskolen, men brevet har ikke givet anledning til drøftelse på Socialudvalgets møde. 

   

  Ytringsfrihed

  Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en pjece omkring medarbejdernes ytringsfrihed, som vil blive kommunikeret ud som aftalt på sidste møde i Hovedudvalget. 

  MTU og APV integration i Region Syddanmark

  Der er vedlagt et notat med status vedrørende integration mellem medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurderinger (APV) i Region Syddanmark.

  Regionernes arbejde med trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV)

  Der er vedlagt et notat med status på regionernes arbejde med trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV).

  Referat til orientering

  Referatet fra Hovedudvalgets møde den 6. september 2011 er vedlagt til orientering. Der er ikke er modtaget bemærkninger, der giver anledning til ændringer i referatet. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til information.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2011
   

  Punktet er behandlet skriftligt.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til punktet, og det betragtes derfor som behandlet i Hovedudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/411
  2. Evaluering af MED
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Hovedudvalgets døgnseminar blev der udtrykt ønske om, at der laves en evaluering af Hovedudvalgets rolle i MED-organisationen i Region Syddanmark, for at finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvor der er mulighed for at lave forbedringer.

  Inden en evaluering kan igangsættes, må det først afklares, hvilke områder der skal evalueres på samt selve processen for evalueringsarbejdet. 

  Tema for evaluering

  Det foreslås, at der evalueres på 2 områder:

  • Samarbejdet mellem Hovedudvalget og Fælles MED-udvalgene, herunder lokal forankring af overordnede initiativer
  • Hvordan ser Fælles MED-udvalgene Hovedudvalgets rolle, og virker Hovedudvalgets koordinerende funktion

  Proces for evaluering

  Det foreslås, at HR, i samarbejde med en ekstern konsulent, laver en evaluering af Hovedudvalgets rolle i MED-organisationen på baggrund af fokusgruppeinterviews med blandt andre formandsskaberne for henholdsvis Hovedudvalget og Fælles MED-udvalgene. En plan for evalueringen forventes at kunne forelægges på Hovedudvalgets møde den 13. december 2011.

  På baggrund af fokusgruppeinterviewene vil evalueringen af Hovedudvalgets rolle i MED-organisationen blive temasat på et dialogmøde mellem Hovedudvalget og Fælles MED-udvalgene i foråret 2012. Herefter vil drøftelserne fra dialogmødet blive forelagt Hovedudvalget med henblik på en drøftelse af Hovedudvalgets rolle fremadrettet. 

  På dagsordensudvalgets møde den 14. oktober 2011 var der enighed om at sætte processen igang som foreslået af HR.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til information.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2011
   

  Punktet er behandlet skriftligt.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til punktet, og det betragtes derfor som behandlet i Hovedudvalget.


  Sagsnr. 11/17589
  3. Budget 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 26. september 2011 budgettet for 2012 med overslagsår.

  Af ændringsforslag til det fremlagte budget, som anbefalet af forretningsudvalget, kan bl.a. fremhæves:

  Generelle initiativer

  Lavere sygefravær: Sygefraværet er allerede nedbragt til ca. 5 pct. Regionsrådet ønsker som et ambitiøst mål at nedbringe sygefraværet til 4 pct. i 2015. Regionsrådet ønsker, at der i MED-organisationen udarbejdes en strategi med forslag og værktøjer til i dialog mellem ledelse og medarbejdere at nedbringe sygefraværet frem til 2015.

  Medarbejderinvesteringer: Regionsrådet lægger vægt på, at der målrettet investeres i medarbejdernes kompetenceudvikling, så medarbejderne løbende sikres den personlige og faglige udvikling, som matcher de fremtidige jobkrav. 

  Konkurenceudsættelse: Som udmøntning af den lovpligtige udbudsstrategi udarbejdes til drøftelse i regionsrådet en bruttoliste over mulige områder, hvor der kan ske markedsaforøvning i forhold til eksterne leverandører.

  Sundhed

  Dæmpet vækst i aktiviteten: Snævrere økonomiske rammer i 2012 og kommende år betyder nok højere aktivitet, men væksten i aktiviteten skal dæmpes, så den flugter med det, der er aftalt og finansieret fra statens side. Der er enighed om, at Region Syddanmark gennem en målrettet kvalitetsstrategi skal sikre mere målrettede og omkostningseffektive sundhedsydelser, mindre spild, færre fejl og komplikationer osv. Samtidig fortsættes en systematisk indsats med henblik på omlægning af stationær behandling til ambulant behandling. Hertil kommer andre aktivitetsdæmpende initiativer, herunder hjemtagning og ændrede regler for befordringsgodtgørelse.

  Fremrykning af strukturændringer. Dæmpning af væksten i aktiviteten er en flerårig strategi. Der er derfor enighed om at fremrykke strukturændringer.

  Sparekatalog: Allerede på kort sigt er der behov for besparelser. Dels for at dække væksten på kendte områder med stigende udgifter, fx patientbefordring, patienterstatninger og respiratorpatienter i eget hjem, dels for at sikre balance i økonomien. Der er derfor enighed om at gennemføre besparelserne i sparekataloget med seks undtagelser. Med reduktionen i sparerammen disponeres det beregnede råderum fuldt ud.

  Styrkelse af støttefunktioner omkring sundhedsforskningen på OUH: "Flaskehalsene" på forskningsområdet i Region Syddanmark ligger i de støttefunktioner, der skal gøre det attraktivt at forske og muligt for forskerne at koncentrere indsatsen om selve forskningen. Der er enighed om at sikre disse funktioner særlig prioritet i udmøntningen af forskningsmidlerne.

  Psykiatri

  2012 er sidste år, hvor budgettrappen vedr. udrednings- og behandlingsretten tilfører området ekstra midler - i alt ca. 26 mio. kr. - som især udmøntes fremadrettet i forhold til psykiatrisygehusets aktivitet via aktivitetsbaseret afregning.

  Fortsat styrkelse af indsatsen: I økonomiaftalen er det aftalt, at der skal afsættes ekstra 150 mio. kr. årligt til området. Region Syddanmarks forholdsmæssige andel heraf svarer til ca. 32 mio. kr. Region Syddanmark vil via kommunekontaktudvalget tage initiativ til udbygning af samarbejdet omkring overgangen mellem behandlingspsykiatrien og lokalpsykiatrien.

  Den specifikke syddanske analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien, som regionsrådet bestilte i forbindelse med budget 2011, er snart klar. Der er enighed om at lade denne analyse danne grundlag for den videre drøftelse af indsatsen på psykiatriområdet.

  Investeringer

  Region Syddanmark har en målsætning om at gå foran med initiativer til at udlede mindre CO2. I forlængelse af vækstpakken er der enighed om, at der afsættes en ramme i de kommende år til at bringe den eksisterende bygningsmasse op til fremtidige energikrav. Samtidig anmodes administrationen om at beskrive mulige investeringer herudover, der kan bidrage til driftsbesparelser.

  Investeringer i apparatur m.v. er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlaget for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Der er derfor enighed om at fremrykke apparaturinvesteringer i 2011.

  Der er enighed om at udnytte pulje-tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at etablere en ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt, for derigennem af fremrykke projektet. Administrationen anmodes om oplæg til projektplan, så projektet kan gennemføres inden for rammerne af ministeriets godkendelse.

  Regionsrådets behandling og det samlede budgetmateriale, herunder sidepapirer til 2. behandlingen samt Resumé af og bemærkninger til Budget 2012, kan findes ved hjælp af linket: http://www.regionsyddanmark.dk/wm366180.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til information.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 04-11-2011
   

  Punktet er behandlet skriftligt.

  Fra Jens Elkjær er modtaget en bemærkning til sagsfremstillingen om, at Regionsrådet ikke bare ønsker, men har besluttet, at nedbringe sygefraværet til 4 pct. Dette tages til efterretning.

  Derudover er der ikke modtaget bemærkninger til punktet, og det betragtes derfor som behandlet i Hovedudvalget. 


  Siden er sidst opdateret 13-12-2011.
  Kontakt HR

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 |CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap