Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - Referat - 14. november 2011

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 14. november 2011

Mødedato
14-11-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sygehus Lillebælt, Fredericia

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Diabetesambulatoriet på Fredericia Sygehus og arbejdet med udvikling af forløbskoordination i Region Syddanmark
  2. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  3. Orientering om praksisplanlægning på speciallægeområdet - øvrige specialer.
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1253
  1. Orientering om Diabetesambulatoriet på Fredericia Sygehus og arbejdet med udvikling af forløbskoordination i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget besøger Diabetesambulatoriet på Fredericia Sygehus. Sygehuset præsenterer sit projekt om forløbskoordination. Herefter orienteres udvalget om Region Syddanmarks arbejde med udvikling af modeller for forløbskoordination som led i den styrkede indsats på kronikerområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Diabetesambulatoriet på Sygehus Lillebælt, Fredericia ved overlæge Hans Gjessing samt forløbskoordinator og diabetessygeplejerske Ulla Linding Jørgensen og Charlotte Chrois Møller orienterer om ambulatoriets opgaver og aktiviteter.

  Ambulatoriet har i sit forløbskoordinationsprojekt udviklet samarbejdet omkring diabetespatienter med de øvrige aktører på området. Sammen med Fredericia og Middelfart kommuner og repræsentanter fra almen praksis er de nået langt med implementeringen af forløbsprogrammet for diabetes 2-patienter, bl.a. er patientskoletilbuddene koordineret, og en ny model for henvisning til diabetesundervisning og livsstilstilbud er under implementering. 

  Projektet på diabetesområdet er finansieret af kronikermidlerne og er ét ud af fire delprojekter i Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af modeller for forløbskoordination. Projektleder Janne Horsbøl præsenterer projektet, der har til formål at udvikle og afprøve forløbskoordinatorfunktionen både organisatorisk og i borger-/patientperspektiv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/3434
  2. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har på sit møde den 26. september 2011 vedtaget, at spareforslaget, som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis, opretholdes. Dette indebærer, at rammeaftale med de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt skal opsiges.

  Samarbejdsudvalget med alment praktiserende læger har i flere omgange drøftet tilrettelæggelse af en henteordning for blodprøver taget i almen praksis til analyse på sygehuslaboratorium. Baggrunden har været Sundhedsstabens ønske om at etablere en ensartet transport af blodprøver i hele regionen. Grundlaget for dette forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

  På denne baggrund indstilles, at rammeaftalen opsiges. Opsigelsen vil formentlig kunne ske med virkning fra 1. august 2012, idet der samtidig skal etableres afhentningsordninger i samarbejde med de berørte sygehuse. De hertil fornødne midler foreslås finansieret af besparelse som følge af opsigelse af rammeaftalen og ansøges frigivet ved særlig senere beslutning i regionsrådet.

  Der har i samarbejdsudvalget hidtil ikke kunnet opnås enighed om sagen, idet indførelse af en afhentningsordning i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt vil betyde et indtægtsfald for de praktiserende læger på 14,5 mio. kr. årligt. Dette svarer til ca. 4 % af den samlede indtægt i praksis inkl. basishonorar. Denne merindtægt har de pågældende praksis haft siden 2002 efter indgåelse af rammeaftale herom i de nævnte amter. Praksis- og kommuneudvalget anførte tillige, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at etablere en afhentningsordning, som foreslået af Sundhedsstaben.

  På landsplan har problemstillingen været taget op af PLO, hvorfor Danske Regioner har indhentet og sammenfattet regionernes ønsker på området. På partsmøde, afholdt den 13. oktober 2011, blev centrifugeringsaftalen drøftet med PLO. På mødet tilkendegav PLO, at man gerne vil se på honoraret for centrifugering mod at aftalen ikke opsiges i regionerne i overenskomstperioden. Danske Regioner svarede hertil, at det bliver svært på centralt niveau, da regionerne er forskellige steder i processen, men at der er mulighed for lokal forhandling om en nedsættelse af honoraret, hvilket PLO var indforstået med.

  Danske Regioner har derudover sagt, at man gerne vil videresende de resultater, der måtte være eller komme om vurderingen af kvaliteten i håndteringen af blodprøver ved centrifugering set i forhold til en henteordning. Det er efter dette møde op til de enkelte regioner, om man vil indgå i dialog om en nedsættelse af honoraret, varighed af en eventuel "fredning" mv.

  Da der har været diskussion om det faglige grundlag for transport af blod har Sundhedsstaben anmodet Det Lægelige Specialeråd for Klinisk biokemi om en udtalelse på baggrund af, at der i USA er godkendt en standard for transport af blodprøver, som udelukker forsendelse af blodprøver med post, idet sådanne under transporten skal opbevares under køl, dvs. 4 grader. Specialerådet har på denne baggrund udarbejdet vedlagte udtalelse, hvori man anbefaler, at prøver opbevares og transporteres som fuldblod ved stuetemperatur 20-21 grader inden for dagperioden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse. Iværksættelsen bør ske snarest praktisk muligt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4084
  3. Orientering om praksisplanlægning på speciallægeområdet - øvrige specialer.
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om praksisplanlægning på speciallægeområdet - øvrige specialer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil på mødet blive orienteret om den igangværende praksisplanlægning på speciallægeområdedet og de overordnede principper herfor.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  Orienteredes.

  Udvalget anmoder om, at der bliver afholdt et fælles politisk møde med Psykiatriudvalget med henblik på at drøfte psykiatriplanen..


  Sagsnr. 11/224
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 02. december - Praksisenheden i Esbjerg - kl. 09.00
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 2. december 2011 i Praksisenheden i Esbjerg fra kl. 09.00
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/224
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 15-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring