Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 15. november 2011

Kommunekontaktudvalget - Referat - 15. november 2011

 

Mødedato
15-11-2011 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, Region Syddanmark
 • Finn Brunse, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Aase Nygaard, Sønderborg Kommune
 • Laurids Rudebeck, Tønder Kommune
 • Gylling Haahr, Varde Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Tove Larsen, Aabenraa Kommune

 • Afbud
   
 • Thomas Banke, Fredericia Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
 • Curt Sørensen, Svendborg Kommune
 • Karsten Landro, Ærø Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status på infrastrukturindsatser inden for Regional Udvikling
  2. Temadrøftelse om uddannelse i KKU
  3. Relationerne mellem region og kommuner i Region Syddanmark
  4. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  5. Orientering om kampagnen "En af os"
  6. Rapport fra Region Syddanmarks ligestillingsarbejdsgruppe i høring
  7. Mødekalender for 2012
  8. Næste møde
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/8570
  1. Status på infrastrukturindsatser inden for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Firmaet Waterfront har til opgave at synliggøre de syddanske infrastruktur-prioriteringer. Karsten Madsen fra Waterfront gør status på arbejdet under tre overskrifter:

  • Jernbanestrategi, herunder højhastighedsforbindelser
  • Hvordan virker offentligt-privat partnerskab (OPP) i relation til infrastruktur
  • Enighed om de syddanske prioriteter

  Det bemærkes i denne forbindelse, at regionsrådet den 22. november 2010 tiltrådte en plan med syv projekter for udmøntning af det økonomiske råderum på 10 mio. kr. inden for Regional Udvikling  i 2011.

  Et af disse projekter var en analyse af muligheden for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Projektet er medfinansieret af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Rapporten med de færdige resultater er nu tilgængelig.

  Overordnet set konkluderer rapporten, at det er en samfundsøkonomisk god forretning at bygge en fast forbindelse mellem Als (Fynshav) og Fyn (Bøjden). Men forbindelsen vil omvendt aldrig kunne tjene sig hjem via brugerbetaling.

  Der er i rapporten regnet på to typer af en fast forbindelse. Én løsning med motortrafikvej, og én løsning med 4-sporet motorvej med opkobling til Svendborgmotorvejen. Anlægspriserne er udregnet efter gældende manual udstedt af Transportministeriet. For scenariet med motortrafikvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 10 mia. kroner. For scenariet med motorvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 18,8 mia. kroner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Karsten Madsen, Waterfront, gjorde i sin præsentation status vedr. infrastrukturindsatsen og skitserede en række mulige, videre perspektiver for arbejdet. Plancherne i Karsten Madsens præsentation blev omdelt til mødedeltagerne.

  Som indledning på den efterfølgende drøftelse orienterede Carl Holst bl.a. om et kommende møde, hvori transportministeren, KKR’s formandskab og han selv deltager, samt om afholdte møder med Aarhus’ borgmester og det nye bystyre i Hamborg.

  Mødedeltagerne udtrykte stor tilfredshed med, at der var en fælles forståelse om de tre syddanske positioner (styrkelse af timemodellen i relation til jernbanedriften, en hærvejsløsning til grænsen for så vidt angår motorvejstrafikken og en parallel forbindelse over Lillebælt). Der var enighed om nødvendigheden af at fokusere stærkt på disse fælles syddanske positioner.

  Det blev aftalt, at et talmateriale, som belyser trafikudviklingen over tid, og som skal sendes til Hamborg, ligeledes udsendes til de syddanske kommuner.

  Infrastrukturområdets nordiske og europæiske perspektiver blev drøftet. Der blev i den forbindelse peget på, at regionen gennem sine kontakter til Slesvig-Holsten og Hamborg kan sikre alliancepartnere til støtte for de syddanske positioner.  

  Behovet for også fagligt at kvalificere diskussionen om de fremtidige, danske infrastrukturinvesteringer blev understreget.

  Med hensyn til styringen af den fremtidige syddanske indsats på infrastrukturområdet blev det aftalt, at en embedsmandsgruppe, som mødes løbende, skulle udarbejde et oplæg.

  Det blev desuden aftalt, at information om nyheder vedr. infrastrukturindsatsen frem over skulle formidles via en netportal.

  Med de bemærkninger blev statusredegørelsen om infrastrukturindsatsen taget til orientering.  


  Sagsnr. 11/18075
  2. Temadrøftelse om uddannelse i KKU
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  På mødet i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011 blev det besluttet, at der er behov for at synliggøre indsatsen på uddannelsesområdet noget mere, fastholde det politiske engagement og få planerne omsat i handling. Det blev på den baggrund besluttet, at Kommunekontaktudvalget skal have en temadrøftelse om uddannelsesområdet. En del af grundlaget for temadrøftelsen er et oplæg til, hvordan frafaldet på ungdomsuddannelserne kan reduceres med 20 pct.

  Region Syddanmark har i regi af Syddansk Uddannelsesaftale og med udgangspunkt i analyser defineret de udfordringer, der vurderes at være de væsentligste i forhold til at øge gennemførselsprocenten. Der er tale om følgende udfordringer:

  • De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart
  • Afstand til ungdomsuddannelse
  • Manglende praktikpladser

  Såvel styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, regionsrådets udvalg for regional udvikling og Kommunekontaktudvalget har haft udfordringerne og løsningsforslagene til drøftelse.

  I lyset af Kommunekontaktudvalgets beslutning den 30. august 2011 om at omsætte planerne til handling besluttede regionen at få løsningsforslagene kvalificeret af de unge selv. Ved at spørge de unge til råds hører vi for første gang fra dem, hvordan de ser udfordringerne og får deres forslag til, hvordan de kan løses.

  Region Syddanmark afholdt derfor 3. november 2011 en 12 timers uddannelsescamp for ca. 100 elever fra ni forskellige ungdomsuddannelser i regionen. På campen arbejdede de unge i workshops med udgangspunkt i de fire ovennævnte udfordringer. Derudover blev de unge bedt om at være kreative i forhold til at komme med løsningsforslag og anbefalinger til, hvordan frafaldet på ungdomsuddannelser kan reduceres.

  Administrationen vil som optakt til temadrøftelsen give en kort præsentation af resultaterne fra uddannelsescampen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Til drøftelse og afgivelse af anbefalinger i forhold til det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Mikkel Hemmingsen præsenterede indledningsvis status og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet samt idéer og løsningsforslag, som bl.a. var fremkommet på uddannelsescampen. Plancherne i Mikkel Hemmingsens præsentation blev omdelt til mødedeltagerne.

  Under den efterfølgende temadrøftelse blev der bl.a. givet udtryk for, at det var et godt materiale, som bl.a. gav stof til eftertanke i forhold til resultaterne af tidligere årtiers indsats på uddannelsesområdet. Herudover blev der peget på:

  - at der kunne sættes spørgsmålstegn ved realismen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse, når udgangspunktet – den nuværende situation – blev taget i betragtning;

  - at det var en mulighed at reducere ambitionsniveauet gennem fastlæggelse af en lavere målsætning, men at det ikke var noget bidrag til at løse det grundlæggende problem;

  - at det i relation til ungdomsuddannelserne også var afgørende at se på, hvilke kompetencer eleverne har, når de forlader folkeskolen;

  - at en kobling mellem uddannelsesinstitutionerne og Syddansk Universitet også kunne bidrage til at belyse problemstillingerne og finde veje til at gøre tingene smartere.;

  - at der er en række dilemmaer på uddannelsesområdet. Et eksempel: uddannelser bliver centraliseret for at højne kvaliteten – samtidig tabes måske potentielle elever, som ikke ønsker at skulle rejse så langt efter uddannelse. Behovet for at se uddannelsesområdet i sammenhæng og for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker blev understreget.

  Det blev aftalt, at kommunerne skulle have det talmateriale, som lå til grund for temadrøftelsen, ligesom der var enighed om, at der var behov for at kvalificere oplæggets idéer og løsningsforslag yderligere.

  I forlængelse heraf blev det konkluderet, at en uddannelseskonference den 2. december 2011 skulle bruges som et forum, hvor deltagerne kunne komme med konkrete forslag til den videre proces og det fortsatte arbejde, inden sagen igen forelægges Kommunekontaktudvalget.


  Sagsnr. 10/2585
  3. Relationerne mellem region og kommuner i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Såvel kommunalbestyrelserne som regionsrådet er midtvejs i indeværende valgperiode, og det er på den baggrund naturligt at foretage en midtvejsevaluering af relationen mellem region og kommuner i Region Syddanmark.

  KKR´s formandsskab og regionsrådsformanden har derfor aftalt, at Kommunekontaktudvalget den 15. november 2011 drøfter denne relation.

  Kommunekontaktudvalgets drøftelse skal også ses i lyset af den nye regerings udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Egon Fræhr introducerede punktet og pointerede i den forbindelse, at hensigten ikke var at lægge op til en større evaluering af relationen mellem region og kommuner, men en refleksion over, om der på nogle punkter var behov for justeringer i samspillet.

  I forlængelse heraf blev frekvensen af og dagsordenerne til Kommunekontaktudvalgets møder drøftet.

  Det blev i den forbindelse bemærket:

  at de syddanske udfordringer talte for tre årlige møder;

  at det skulle sikres, at dagsordenspunkterne havde relevans for et borgmesterforum;

  at det kunne overvejes også at inddrage samarbejdspartnere som virksomheder og uddannelsesinstitutioner i møderne.

  Det blev konkluderet, at der skulle arbejdes videre mod, at Kommunekontaktudvalgets møder i højere grad får karakter af temamøder.


  Sagsnr. 11/295
  4. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13

  Vækstforum godkendte den 20. september 2011udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 samt handlingsplan 2012-13 med enkelte præciseringer. Det drejer sig bl.a. om en præcisering af, at definitionen af bæredygtig energi dækker teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer, samt en præcisering vedr. fødevarer i handlingsplanen.

  Derudover er der tilføjet et nyt tværgående vurderingskriterium, hvor det fremhæves, at der lægges afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Erhvervsstrategien og handlingsplanen forelægges til endelig godkendelse på Vækstforums møde den 8. december 2011.

  Efter den forventede godkendelse i Vækstforum vil den første ansøgningsrunde til handlingsplan 2012-13 være den 3. januar 2012. Disse ansøgninger forelægges til beslutning i Vækstforum den 27. marts 2012.

  Erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen lanceres på et åbent arrangement i Panorama Lillebælt Biografen i Middelfart den 18. november 2011 kl. 14-16.

   

  Turisme

  Syddansk Turisme skifter i fremtiden navn til Visit Syddanmark, som fremover skal være koordinator, sparringspart, vejleder og formidler i samspil med de regionale aktører. Visit Syddanmark skal på initiativ og opfordring fra aktører kunne være tovholder på regionale markedsføringsopgaver og partner i nationale markedsføringstiltag på turismeområdet. Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark. VisitSyddanmark skal understøtte destinationernes udviklingsarbejde og sikre, at der ikke sker overlap i aktiviteter gennem vejledning og sparring. VisitSyddanmark skal formidle viden indenfor erhvervsturisme og ferieturisme til destinationer og aktører gennem hjemmeside og direkte henvendelser.

  Visit Syddanmark skal ikke selv være projektejer og stå for drift af projekter, skal  ikke udføre markedsføringskampagner, skal ikke udarbejde ansøgninger eller gennemføre udviklingsforløb og skal ikke bearbejde data til analyser og rapporter.

  Bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer bestående af 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne/subregionerne, 1 fra Kommunekontaktrådet, 2 medlemmer udpeget af Vækstforum og 1 fra Visit Denmark.

  Med udgangspunkt i det udvidede forslag til Visit Syddanmarks fremtidige opgaver, har vækstforumsekretariatet vurderet Visit Syddanmarks fremtidige ressourcebehov til ca. 4,75 mio.kr. årligt. Syddansk Turismes nuværende bevilling er 7,4 mio. kr. årligt. Syddansk Vækstforum behandler sagen på sit møde den 22. november 2011.

   

   

  Grøn vækst

  Vækstforum godkendte på sit møde den 20. september 2011 programansøgning til Fødevareministeriets særlige pulje på 280 mio. kr. i aftalen om Grøn Vækst. Den syddanske ansøgning på 84 mio.kr. er den 1. oktober 2011 sendt til Fødevareministeriet.

  Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem region og kommuner. Kommunekontaktrådets formandskab har godkendt ansøgningen, og regionsrådet har godkendt den på sit møde den 26. september 2011.

  Samlet har de danske regioner i samarbejde med kommuner søgt om mere end 280 mio. kr. Det er derfor usikkert, om det syddanske program får hele den søgte ramme på 84 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram.

  Der forventes svar på ansøgningen primo november 2011. Første ansøgningsfrist til det syddanske Grøn Vækst-program bliver den 3. januar 2012. Disse ansøgninger behandles på møde i det syddanske Grøn Vækst udvalg og i Vækstforum (i det omfang der er søgt om regional medfinansiering) den 27. marts 2012. Syddansk Grøn Vækst-udvalg består af Syddansk Vækstforum og formandskabet i KKR i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Kommunekontaktudvalget tog statusredegørelsen vedr. arbejdet i Vækstforum til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6228
  5. Orientering om kampagnen "En af os"
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen vil på mødet orientere om kampagnen ”En af Os” og den kommunale involvering heri. ”En af Os” er et fem-årigt, landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i relation til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Agnete Philipsen orienterede om afstigmatiseringsprojektet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation. Præsentationens plancher blev omdelt til mødedeltagerne.

  Agnete Philipsen opfordrede afslutningsvis borgmestrene til at understøtte indsatsen i kommunerne.


  Sagsnr. 10/17873
  6. Rapport fra Region Syddanmarks ligestillingsarbejdsgruppe i høring
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har haft nedsat en politisk arbejdsgruppe, som har arbejdet med ligestilling i bred forstand. Arbejdsgruppen har bl.a. haft til opgave at beskrive de væsentligste udfordringer for regionen i forhold til ligestilling og vurdere regionsrådets handlemuligheder - herunder vurdere, hvor der vil være mest potentiale for at opnå størst mulig effekt af initiativer.

  Regionsrådet har besluttet at sende rapporten i høring for bl.a. at få input til, hvorledes de foreslåede initiativer skal prioriteres. Da rapporten indeholder forskellige forslag, som involverer kommunerne, er rapporten bl.a. fremsendt til høring hos Kommunekontaktudvalget.

  Rapporten beskæftiger sig med ligestilling på følgende overordnede områder:

  • Ulighed i sundhed
  • Uddannelsesudfordringen
  • Regionen som arbejdsplads
  • Almen lægepraksis
  • Ligestillingsudfordringer på socialområdet

  En række af de forslag, der fremgår af rapporten, involverer kommunerne.

  Eksempelvis kan nævnes, at det foreslås, at den borgerrettede forebyggelse kan understøttes ved, at regionen tilbyder velfunderet rådgivning til kommunerne om deres indsats inden for forebyggelse og sundhedsfremme, herunder social ulighed i sundhed. Her kan regionen tage udgangspunkt i viden om de forskelle, der er mellem kommunerne (bl.a. via "Sundhedsprofilen").

  Det er også foreslået, at regionen kan understøtte kommunernes muligheder for at løse problemstillingerne omkring forebyggelse af livsstilssygdomme ved at tilvejebringe og sprede viden om denne problematik.

  Endvidere foreslås i rapporten, at regionen sammen med praktiserende læger og kommuner kan igangsætte forsøg, der skal belyse potentialet i forebygende helbredsundersøgelser, bl.a. med fokus på at kompensere for ulighed i sundhed. Målet er at fokusere indsatsen mod den del af befolkningen, der har det største behov - og som måske ikke selv henvender sig til lægen (eksempelvis således, at mænd i højere grad finder det naturligt at henvende sig  til lægen). Indsatsen vil således indebære screening/stratificering af patienter i forhold til risikofaktorer.

  På baggrund af de indkomne høringssvar vil regionsrådet tage endelig stilling til prioritering og iværksættelse af forslagene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Sagen blev taget af dagsordenen. Region Syddanmark indhenter kommunale synspunkter vedr. ligestillingsrapporten på anden vis.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/2585
  7. Mødekalender for 2012
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødetidspunkter foreslås for Kommunekontaktudvalget i 2012:

  • torsdag den 29. marts kl. 10.00 - 12.00
  • fredag den 31. august kl. 10.00 - 12.00
  • onsdag den 21. november kl. 15.00 - 17.00.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Forslaget til mødekalender for Kommunekontaktudvalget i 2012 blev godkendt.


  Sagsnr. 10/2585
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under forudsætning af, at de foreslåede mødedatoer for 2012 godkendes (jf. tidligere dagsordenspunkt), afholdes næste møde torsdag den 29. marts 2012 fra kl. 10.00 - 12.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Mødet afholdes som foreslået.


  Sagsnr. 10/2585
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 15-11-2011
   

  Ingen bemærkninger.


  Siden er sidst opdateret 21-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |