Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedskoordinationsudv.pilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 22. november 2011

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 22. november 2011

Mødedato
22-11-2011 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Lokalpsykiatrisk Center, Vendersgade 49, 7000 Fredericia
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
   
 • Lars Erik Hornemann

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Introduktion til psykiatrien i Region Syddanmark
  2. En af os - orientering om afstigmatiseringskampagne i forhold til psykisk sygdom
  3. Tillægsaftale vedr. traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
  4. Udkast til samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling
  5. Sundhedsaftalerne 2011-2014 Kort fortalt
  6. Mødeplan 2012
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/635
  1. Introduktion til psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 22. november 2011 på Lokalpsykiatrisk Center, Vendersgade 49, 7000 Fredericia.

  Der gives en generel introduktion til psykiatrien i Region Syddanmark ved lægefaglig direktør i Psykiatrien Anders Meinert. Introduktionen efterfølges af et oplæg omkring lokalpsykiatri og det lokale samarbejde med fælles hus for den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri - der er det første af sin slags i Region Syddanmark - ved afdelingsledelsen på psykiatrisk afdeling i Vejle og Kolding, Kirsten Støvring og Heine Rasmussen og souschef, socialpsykiatrisk center, Fredericia Kommune Hans Christian Langpap.

  Der afsluttes med kort rundvisning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Til orientering.

  Udvalget opfordrer til at der i forbindelse med etablering af lokalpsykiatri indtænkes et samarbejde mellem kommune og region svarende til Fredericia.


  Sagsnr. 11/6228
  2. En af os - orientering om afstigmatiseringskampagne i forhold til psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om "En af os" - en afstigmatiseringskampagne i forhold til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kampagnekoordinator Ulla Lindgren (PsykInfo) vil orientere om kampagnen "En af os".

  "En af os" er et femårigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom. Bag kampagnen står Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Socialministeriet, Det sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden og Trykfonden. Kampagnen løber i tidsrummet 2011-2015. Nærmere information findes på hjemmesiden www.en-af-os.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/13470
  3. Tillægsaftale vedr. traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedskoordinationsudvalget forelægges "Tillægsaftale vedr. traumatiserede flygtninge og krigsveteraner" til godkendelse.


   
  Aftalen er et supplement til "Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område" og beskriver arbejdsdeling og samarbejde i den tværsektorielle indsats for målgruppen af traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har i perioden 29. juni 2011 til 20. september 2011 været afholdt høring på tillægsaftalen vedrørende traumatiserede flygtninge og krigsveteraner. Der er i høringsperioden indkommet 15 høringssvar.


   
  Arbejdsgruppen har på møde 26. september 2011 gennemgået og forholdt sig til høringssvarene. Arbejdsgruppens konklusioner på de enkelte temaer kan ses af det udarbejdede opsamlingsnotat, der er vedlagt dagsordenen. Generelt udtrykkes der tilfredshed med aftalen og den hilses velkommen af parterne.


   
  Aftalen er efter høringsfasen blevet tilrettet i forhold til de indkomne høringssvar og det endelige udkast til tillægsaftalen har været behandlet i Det Administrative kontaktforum den 28. oktober 2011.


   
  Aftalen blev godkendt med følgende bemærkninger:

  1. Der er fra kommunal side ønske om, at der arbejdes med den samme stratificeringsmodel på det psykiatriske område, som indenfor somatikken, dvs. en firedeling og ikke en tredeling af målgruppen, som det er tilfældet i aftalen.
  2. Det skal præciseres i aftalen, at det er hensigten, at kommunikation skal foregå elektronisk.

  Ad 1:  
  Angående den første bemærkning er der forsøgt en tilnærmelse, men ønsket om en sammensmeltning er vanskelig, idet tre-delingen i behandlingen af traumatiserede flygtninge og krigsveteraner netop er udtryk for en behandlingsmetode, og ikke som i kronikerfirkanten en koordinering af samarbejdet. Der er med andre ord tale om to helt forskellige udgangspunkter.
   
  Ad 2:  
  Det tilføjes i aftalen, at der arbejdes henimod brugen af elektronisk kommunikation mellem parterne efterhånden som muligheden gives.
   

  Aftalen som forelagt Det Administrative Kontaktforum er vedlagt dagsordenen. Bemærkningen ang. elektronisk kommunikation vil blive indføjet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Arbejdsgruppen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalget:

  • godkender det endelige udkast til tillægsaftale for traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16146
  4. Udkast til samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Administrative Kontaktforum (DAK) har på sit møde den 28. oktober 2011 godkendt udkastet til samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling, med få bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i det reviderede udkast til samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp, vedlagt som bilag.

  Der er i grundaftalen om Indlæggelses- og udskrivningsforløb planlagt en samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp for patienter/borgere, der har svært ved at klare sig selv.

  Implementering af samarbejdsaftalen
  Efter godkendelse af samarbejdsaftalen udarbejder arbejdsgruppen en vejledning til henholdsvis regionalt og kommunalt personale. Vejledningen skal sikre implementering af samarbejdsaftalen ved at konkretisere og operationalisere samarbejdsaftalens område, sådan at procedure og ansvarsfordeling står tydeligt for alle brugere af aftalen.

  Baggrund
  I sundhedsaftalen om Indlæggelses- og udskrivningsforløb kap. 6, fremgår det, at der skal indgås samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp. Dette skal ses i relation til, at Region Syddanmark og de 22 kommuner har formuleret ønsker om at støtte op om hjælp til patienter/borgere, som er færdigbehandlet på sygehuset, og hvor den videre livsnødvendige behandling kan etableres i eget hjem efter patientens ønske. Dette gælder også for patienter/borgere, der under indlæggelse eller anden kontakt med sygehuset har svært ved at klare sig selv.

  Det drejer sig om at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte patient og dennes pårørende og bedst mulig ressourceudnyttelse i begge sektorer. Der er derfor allerede indgået samarbejdsaftaler mellem kommunerne og regionen om patienter, der modtager behandling, pleje og omsorg i eget hjem på områderne: respiratorbehandling og peritoneal-dialyse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse med henblik på implementering

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/24329
  5. Sundhedsaftalerne 2011-2014 Kort fortalt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Afdeling for kommunesamarbejde, Region Syddanmark og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet udkast til resumé-version af sundhedsaftalerne 2011-2014.

  Publikationen har til formål at formidle et let tilgængeligt overblik over sundhedsaftalerne. Målgruppen er personer, som har brug for et overordnet kendskab - f.eks. interesserede medarbejdere, borgere, journalister, kommunale og regionale embedsmænd og politikere mv.

  Bilag: Sundhedsaftalerne 2011-2014 kort fortalt vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/635
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget følgende mødeplan for 2012:

  • Torsdag den 2. februar 2012, kl. 14.00-17.00
  • Torsdag den 3. maj 2012, kl. 14.00-17.00
  • Torsdag den 16. august 2012, kl. 14.00-17.00
  • Tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 14.00-17.00
  • Tirsdag den 4. december 2012, kl. 14.00-17.00
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 2. februar 2012, kl. 14.00-17.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Tiltrådt, dog ønskes andet forslag til møde i august.

  Til næste møde udarbejdes forslag til mødesteder.


  Sagsnr. 11/635
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/635
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 22-11-2011
   

  Orientering om regionens arbejde med ligestilling. Afrapportering fra regionens arbejdsgruppe sendes i høring i Sundhedsstrategisk Forum.

  Orientering om studietur - endeligt program udarbejdes.


  Siden er sidst opdateret 23-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap