Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 22. november 2011

Mødedato
22-11-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Psykiatrisk afdeling i Ribe, Ribevej 27, 6760 Ribe

Deltagere
 • Freddie H. Madsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)

 • Afbud
 • Finn T. Hansen (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning på museet i Hviding og orientering om stedet
  2. Orientering
  3. Region Syddanmarks status på anbefalingerne i rapporten "Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed"
  4. Ledelsesgrundlag for Psykiatrien i Region Syddanmark
  5. Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostisk og behandling
  6. Rapport fra studietur til Bergen og Stockholm 4. - 7. oktober 2011
  7. Akkreditering af Psykiatrien i Region Syddanmark
  8. LUKKET punkt - Lejekontrakt Esbjerg
  9. Mødeplan for 2012
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/162
  1. Rundvisning på museet i Hviding og orientering om stedet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning på museet i Hviding ved museumsguide Egon Asberg Olesen, samt orientering om psykiatrisk afdeling i Hviding v/ ledende overlæge René Andersen og oversygeplejerske Jens Egon Hansen.

  Varighed ca. 1 time, herefter selve udvalgsmødet, der foregår i Mødelokale nr. 1 på 1. sal i aktivitetshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en rigtig spændende rundvisning.


  Sagsnr. 11/162
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Ny ledende overlæge på psykiatrisk afdeling i Odense er Sonja Rasmussen.


  Sagsnr. 10/17619
  3. Region Syddanmarks status på anbefalingerne i rapporten "Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed"
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har udgivet rapporten "Retspsykiatri – kvalitet og sikkerhed" i 2011, som opfølgning på den tværsnitsundersøgelse, der bl.a. fandt sted i retspsykiatrien i Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 8. november 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har udgivet rapporten "Retspsykiatri – kvalitet og sikkerhed" i 2011, som opfølgning på den tværsnitsundersøgelse, der bl.a. fandt sted i retspsykiatrien i Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 8. november 2010.

  Baggrunden for rapporten var det fokus retspsykiatrien havde haft i 2010, særligt hvad angår rømninger fra de retspsykiatriske afdelinger og det faktum, at et stigende antal personer idømmes en psykiatrisk særforanstaltning. Regionerne ønskede en diskussion af, i hvilken retning retspsykiatrien skal bevæge sig fremover, og igangsætte en analyse af de problemer og udfordringer, som retspsykiatrien står overfor.

  Rapporten indeholder 29 anbefalinger til, hvordan kvaliteten af behandlingsarbejdet samt sikkerheden i afdelingerne kan øges i retspsykiatrien.

  Der er udarbejdet et statusnotat på, hvor langt Psykiatrien i Region Syddanmark er nået i forhold til rapportens anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1969
  4. Ledelsesgrundlag for Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har i foråret 2011 udarbejdet et virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusledelsen har på baggrund af psykiatriplanen "Fremtidens Psykiatri" i foråret 2011 udarbejdet et virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag for psykiatrisygehuset. Virksomhedsgrundlaget blev præsenteret for psykiatriudvalget på mødet den 24. maj 2011.

  Ledelsesgrundlaget for Psykiatrien i Region Syddanmark forelægges nu udvalget til orientering.

  Realiseringen af psykiatriplanen "Fremtidens Psykiatri" er et væsentligt element i at sikre, at mennesker med psykiske lidelser får den rigtige behandling på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt - uanset hvor i regionen de bor.

  På vejen mod målet skal der både arbejdes med nyorganisering på behandlings- og afdelingsniveau og med harmonisering, samarbejde og kulturdannelse inden for den enkelte afdeling og i sygehuset som helhed.

  Virksomhedsgrundlaget beskriver sammenhænge, udfordringer og perspektiver, og anviser vejen at gå for at visionen for psykiatrisygehuset skal blive virkelighed.

  Ledelsesgrundlaget for Psykiatrien i Region Syddanmark ligger i en naturlig forlængelse heraf og giver et samlet overblik over, hvad ledelse er og skal være indenfor psykiatrien.

  Ledelse er en central forudsætning for at understøtte og udvikle medarbejdere og kerneydelsen, så Psykiatrien i Region Syddanmark samlet set lever op til sygehusets mission.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30334
  5. Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostisk og behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har netop udgivet rapporten "Kvalitet i Psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har netop udgivet rapporten "Kvalitet i Psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling".

  Regionerne afholdt i januar 2011 "Psykiatriens Topmøde". Et gennemgående træk ved topmødets konklusioner var et udtalt ønske om, at løfte kvaliteten, og sikre større ensartethed i behandlingen af de psykiske sygdomme, f.eks. gennem indførelse af pakkeforløb.

  Danske Regioners benchmarkingrapport fra marts 2011 har påvist store og uforklarlige forskelle indenfor psykiatrien på tværs af landet.

  Derfor har regionerne besluttet at igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt, hvis overordnede formål er at højne kvaliteten i den behandlingsindsats, som udgår fra psykiatrien.

  Følgende fem målsætninger danner udgangspunkt for det fælles kvalitetsarbejde, der præsenteres i nærværende rapport:

  1. Vi skal være bedre til at stille den korrekte diagnose.  
  2. Vi skal organisere udredning og behandling mere effektivt.
  3. Vi skal sikre en standardiseret behandling af høj kvalitet.
  4. Vi skal øge middellevetiden for mennesker med psykisk sygdom.
  5. Vi skal lade os måle på kvaliteten.


  En af rapportens væsentligste anbefalinger er et forslag til, hvordan der kan indføres pakkeforløb i psykiatrien. En model herfor præsenteres i rapportens afsnit 3. Derudover præsenteres i afsnit 2 forslag til styrkelse af det diagnostiske arbejde samt i afsnit 4 forslag til forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme, som mange psykisk syge lider af og dør af.


  En samlet oversigt over rapportens anbefalinger findes i bilag 1. Rapporten er udarbejdet i august-september 2011 af fem arbejdsgrupper, der hver har haft en af de fem regioners lægefaglige direktør som formand. Næste skridt bliver implementeringen af rapportens anbefalinger i hver af de fem regioner. Psykiatrien i Region Syddanmark vil snarest udarbejde forslag hertil. Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen er tovholder for implementeringsprocessen i Region Syddanmark.

  Psykiatriudvalget vil blive holdt orienteret om status for implementeringen af rapportens anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2828
  6. Rapport fra studietur til Bergen og Stockholm 4. - 7. oktober 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Rapport fra studieturen til Bergen og Stockholm den 4. - 7. oktober 2011 for medlemmer af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev i perioden den 4. - 7. oktober 2011 afholdt en studietur til Bergen og Stockholm for medlemmer af regionsrådet, fortrinsvist tegnet ved Psykiatriudvalget i Region Syddanmark. Turen blev arrangeret og afholdt i samarbejde med Danske Regioner og Region Midtjylland.

  Turens formål var at indsamle erfaringer fra de to lande på psykiatri- og socialområdet. Turen havde følgende temaer:

  • Retspsykiatri, gradueret sikkerhed og psykiatrisk ambulance (Psykiatrisk Divisjon, Helse Bergen)
  • Samarbejde mellem sundhedsvæsen og kriminalforsorg om behandling af voksne med ADHD – herunder også samtidige misbrugsproblemer (Karolinska Instituttet, Stockholm og Norrtälje Anstalten)
  • Internetbaseret behandling af depression og fobi (Karolinska Instituttet, Stockholm)
  • Implementering af evidensbaseret tilgang på socialområdet (Socialstyrelsen, Stockholm)
  • Erfaringer med psykologordninger (Norge og Sverige) 

  Rapporten er vedhæftet som bilag til dagsordenen og udleveres endvidere på udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatri- og socialstaben indstiller, at Psykiatriudvalget drøfter rapporten med henblik på anbefaling til regionsrådet om opfølgende initiativer på baggrund af turen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Rapporten blev drøftet.

  Der var enighed om, at arbejde videre med følgende emner:

  Internetbaseret behandling

  ADHD behandling i fængsler

  Sættes på dagsordnen til næste socialudvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/162
  7. Akkreditering af Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om resultatet af akkrediteringen af Psykiatrien i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det psykiatriske sygehus gennemgik akkrediteringsprocessen i perioden 3.-7. oktober 2011.

  Akkrediteringsnævnet kan tildele tre slags akkrediteringsstatus:

  1. Akkrediteret

  2. Akkrediteret med bemærkninger, som kræver opfølgning.

  Det betyder, at der er forhold, der skal bringes i orden. Opfølgningen kan enten ske via indsendelse af dokumentation for, at forbedringen er sket, eller ved at surveyorteamet eller dele heraf tager på et ekstra besøg. Det er udelukkende praktiske overvejelser, der afgør, hvordan opfølgningen foregår.

  3. Ikke akkrediteret. 

  Kan en institution eller virksomhed ikke umiddelbart opnå akkrediteringsstatus efter survey, kan akkrediteringsnævnet indstille til resurvey. Institutionen får maksimalt tre måneder til at foretage forbedringer.

  Psykiatrien har nu modtaget den endelige akkrediteringsstatus fra Akkrediteringsnævnet. Sygehuset er blevet "akkrediteret med bemærkninger og opfølgning i form af fokuseret genbesøg." Dette betyder i praksis, at sygehuset er blevet akkrediteret, men skal følge op på visse af standarderne.

  Sygehuset er blevet vurderet på i alt 88 standarder. Af disse er der 7 standarder, der er delvist opfyldte og 4 standarder, der ikke er opfyldte. Status for samtlige standarder fremgår af vedlagte bilag.

  Sygehuset har mulighed for at forbedre sin akkrediteringsstatus til "akkrediteret" ved at sikre, at sygehuset lever op til de standarder, Akkrediteringsnævnet har haft bemærkninger til.

  Til orientering er status for akkreditering af psykiatrien i Nordjylland, Sjælland og Midtjylland at de ligeledes er blevet "akkrediteret med bemærkninger".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/162
  8. LUKKET punkt - Lejekontrakt Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/162
  9. Mødeplan for 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der er foreslået mødeplan for 2012 for psykiatriudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er foreslået følgende mødeplan for 2012 med start kl. 14.00:

  • Tirsdag den 28. februar 2012 i lokalpsykiatri Fredericia, Fynsgade 12, 7000 Fredericia
  • Tirsdag den 15. maj 2012 i psykiatrien i Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.
  • Tirsdag den 18. september 2012 i Sundhedscenter Brørup, Skolegade 12, 6650 Brørup
  • Torsdag den 8. november 2012 i Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle

  Det har ikke været muligt at flytte mødet den 28. februar 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/162
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 23-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring