Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 30. november 2011

Mødedato
30-11-2011 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Freddie H. Madsen, O

 • Afbud
 • Bente Gertz, A
 • Lasse Krull, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering
  2. Budgettilpasning
  3. Overførsler fra 2011 til 2012
  4. Akutlægehelikopter
  5. Etablering af nyt Sct. Maria Hospice i Vejle
  6. Etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH
  7. Idéoplæg for P-hus på Svendborg Sygehus
  8. Principper for udmøntning af medicoteknisk apparatur 2012
  9. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  10. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  11. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  12. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  13. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  14. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  15. Fyn-Als screeningsrapport
  16. Opdateret boligplan for socialområdet
  17. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  18. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 5.- 8. september 2011
  19. Meddelelser
  20. LUKKET PUNKT - Ambulanceområdet
  21. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom
  22. LUKKET PUNKT - Lokalpsykiatrisk center i Esbjerg - lejekontrakt
  23. LUKKET PUNKT - Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  24. LUKKET PUNKT - Stillingen som psykiatri- og socialdirektør


  Sagsnr. 11/8910
  1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering
  fold dette punkt ind Resume

  I løbet af 2011 skal der aflægges tre rapporteringer vedrørende den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål med videre. Dette er den tredje afrapportering for 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forventningen til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2011 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere uddybende gennemgang findes dels i et sammenfatningsnotat, dels i notaterne vedrørende Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. 

  Område

  Aktivitet

  Økonomi

  Sundhed

  Samlet forventes en aktivitetsstigning på 4,2 %, hvilket giver en meraktivitetsafregning på 231 mio.kr.

  Forventes mindreforbrug

  Samlet forventes der et mindreforbrug.

  Somatik: Forventes mindreforbrug på sygehusene. Pt. forventes det at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret.

  Psykiatri: Forventes balance.

  Sygesikring: Forventes mindreforbrug, som skyldes mindreforbrug på ca. 49 mio. kr. vedr. medicin.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Social og Specialundervisning

  Belægningsprocenten forventes samlet at blive 89,2 %, hvilket er 8,1 procentpoint lavere end den budgetterede belægning

  Forventes overskud

  Det forventes at det akkumulerede underskud kan afdrages med 4 mio. kr., mod de budgetterede 30,3 mio.kr.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Regional Udvikling

  Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

  Forventes balance

  Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2012.

  Uforbrugte midler overføres til 2012 til samme formål, der er planlagt overførsler på 104,6 mio.kr. til 2012

  Fælles formål og administration

  Forventes merforbrug

  Der forventes merudgifter i størrelsesorden 35 mio. kr. som skyldes øget udgifter til it. Merforbruget bliver finansieres af hovedkonto 1 og 3

  Renter mv.

  Forventes merforbrug

  Pt. forventes merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Skønnet er dog forbundet med betydelig usikkerhed, bl.a. afhængigt af udviklingen i renteniveauet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den trejde økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30581
  2. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet samt en mindre tilpasning på øvrige områder.

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2011 efter regionens takststyringsmodel, bevilling til afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen, etableringsudgifter til lokalpsykiatriske centre og udmøntning af kommunal medfinansiering til SATS-pulje projekter 2010-2013. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  Endelig indgår en række tilpasninger vedrørende anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2011, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning for forventet meraktivitet i 2011 efter grundprincipperne i regionens takststyringsmodel. De somatiske sygehuse afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55% af DRG/DAGS taksten. 

  Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginalafregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f. eks implantater og dyr medicin)

  Samlet foreslås en afregning for 2011 på 231,412 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Vurderingen for aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er fortsat usikker, og det foreslås derfor, at sundhedsdirektøren i lighed med tidligere år, bemyndiges til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

  I budgettilpasningen indgår endvidere bevilling til afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen på Sygehus Lillebælt og de sidste budgettilpasninger knyttet til Varde-matriklen.

  Lokalpsykiatriske centre skal etableres i de større byer/kommuner senest i 2015. Budgettilpasningen indeholder en anlægsbevilling til etableringsudgifter i den forbindelse på 11,1 mio. kr. fordelt over perioden 2012-2015.

  Projekter under SATS pulje 2010-2013 har ikke fået udmøntet den kommunale medfinansiering, som indgår i projekterne. Region Syddanmark har ikke modtaget finansieringen fra disse projekter, men Danske Regioner forventer at få korrigeret fejlen i næste års lov- og cirkulæreprogram. Budgettilpasningen indeholder en udmøntning til Psykiatrisygehuset på 7,125 mio. kr. for projekter 2010-2013.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Akutlægebil Sønderborg
  • Nyt billedarkivsystem til røntgenbilleder og beskrivelser
  • Diætistuddannelse – alle sygehuse
  • Ekstraordinære elever – alle sygehuse
  • Energiprojekt  -  SHS
  • Revidering af budget, Syddanske Vaskerier
  • Teletrombolyse - SHS
  • Sundhedsprofilundersøgelse 2012-2015
  • Besparelser på indkøbsområdet – alle sygehuse
  • PAS-EPJ
  • Konteringspraksis vedrørende selvbetalere - SLB
  • Samhandel med Region Midt -  SLB
  • Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer - SLB
  • Projekter Danske Regioner
  • Tilpasning af budget på Friklinikken
  • Bariatri – SVS
  • Tjenestemænd –SLB
  • Justering af investeringsrammer – OUH og SLB
  • Nyt billedsystem til SLB
  • Cosmic booking
  • Permanentgørelse af SATS projekt på RCT-området
  • Overflytning af stilling fra Anlægssekretariatet til Psykiatrisygehusets serviceafdeling
  • Psykiatriens IT-Udviklingspulje
  • Konverteringer mellem drift til anlæg
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet

  Bidrag til fælles formål og administration

  Med virkning fra 2011 er bloktilskuddet reduceret som følge af, at arbejdet med rammeaftaler er overgået til kommunerne. De udgiftsmæssige konsekvenser af primært denne beslutning, samt opnormering af juristfunktionen i HR-huset, indebærer en ændring af driftsområdernes bidrag til fælles formål og administration.

  De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningerne er indarbejdet i budgettet for 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer-/mindreaktivitet i 2011 med 231,412 mio. kr. jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2012.

  At Psykiatrisygehuset tilføres 7,125 mio. kr. til dækning af manglende kommunal medfinansiering på SATS pulje projekter 2010-2013 finansieret af kommunal medfinansiering.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,153 mio. kr. netto i 2011, i alt 14,211 mio. kr. netto i 2012, i alt 9,550 mio. kr. netto i 2013,  i alt 11,180 mio. kr. netto i 2014  og i alt 6,280 mio. kr. netto i 2015 til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 41,504 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling til ”Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer” samt ”Nyt billedsystem på Sygehus Lillebælt”.

  At psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte anlægsrammen til ”Etableringsudgifter lokalpsykiatriske centre”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30696
  3. Overførsler fra 2011 til 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er ét-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, kan der derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevillig af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår. Overførslerne fra 2011 vedrører med enkelte undtagelser overførsel til samme formål i 2012 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 235,6 mio. kr. vedr. Sundhed og 104,6 mio. kr. vedr. Regional Udvikling.

  Overførslerne på sundhed vedrører fælles konti. For Regional Udvikling ønskes overførsler vedr bevillingsområderne Kultur, Erhvervsudvikling samt Øvrige Omkostninger.

  På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 789,2 mio. kr. vedr. Sundhed og 70,1 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning samt 5,0 vedr. Fælles formål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -235,6 mio. kr. vedr. Sundhed og -104,6 mio. kr. vedr. Regional Udvikling og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2012 jf. bilag.

  At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2011 på -789,2 mio.kr.  vedr. Sundhed, -70,1 mio.kr. vedr. Social og Specialundervisning samt -5,0 mio. kr. vedr. Fælles formål. (index 124,4). I sammenhæng hermed meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 814,3 mio. kr. i 2012, -13,2 i 2013, og -8,9 i 2014 vedr. Sundhed, 55,3 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning, samt 5,0 mio. kr. vedr. Fælles formål i 2012. (index 124,9).

  At uforbrugte rådighedsbeløb vedr. Elektronisk kommunikation samt Mammascreening overføres til Rammen vedr. investeringer i Sundheds IT-Systemer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/684
  4. Akutlægehelikopter
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om regionsrådsformandens henvendelser til øvrige regionsrådsformæd og til ministeren for sundhed og forebyggelse om akuthelikoptere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådsformanden har den 9. november 2011 taget initiativ til en henvendelse til regionsrådsformandskollegaerne i Region Sjælland Steen Bach Nielsen og Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen, om at dækningsområdet for forsøgsakuthelikopteren i Ringsted her og nu udvides til at omfatte Langeland og øerne i det Sydfynske Øhav herunder Ærø.

  Endvidere har regionsrådsformanden taget initiativ til en henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag , om at der i forbindelse med etableringen af en permanent akutlægehelikopterordning i Danmark er behov for placering af en akutlægehelikopter i Region Syddanmark.

  Brevene er vedlagt som bilag.

  Regionsrådet har i forbindelse med akutplanen besluttet, at regionsrådet går ind for en landsdækkende national akutlægehelikopterordning, samt at akutlægehelikopteren i Nibøl bør videreføres i en national akutlægehelikopterordning.

  Status på akutlægehelikoptere i Danmark er, at der er etableret en forsøgsakutlægehelikopter i Karup, der drives af  Region Midtjylland og Region Nordjylland, og fortrinsvis dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

  På Sjælland er startet en forsøgsakutlægehelikopter, der drives af Region Sjælland og Region Hovedstaden og dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden.

  Akutlægehelikopteren i Nibøl dækker fortrinsvis pga. sin placering den sydlige del af Sønderjylland.

  Region Syddanmarks dækning med akutlægehelikopterassistance er væsentlig mindre end de øvrige regioner. 

  Præhospitaludvalget har drøftet sagen på møde den 17. november 2011. Udvalget kunne tilslutte sig regionsrådsformandens henvendelser til regionsrådsformandskollegerne og til ministeren for sundhed og forebyggelse.

  .

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18491
  5. Etablering af nyt Sct. Maria Hospice i Vejle
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med Sct. Maria Hospice Center om drift af 12 hospice-pladser i Vejle, som har til huse i lejede lokaler i det gamle Sct. Maria Hospital. Dele af lokalerne er efterhånden utidssvarende, hvorfor hospice har afsøgt mulighederne for alternative placeringer til et fremtidssikret hospice. Der er opstået mulighed for, via donation, at overtage en egnet bygning.

  Der lægges op til, at eksisterende driftsoverenskomst med Sct. Maria videreføres ved fremtidig placering, samt at regionen kautionerer for Sct. Marias låntagning forbundet med ombygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med den selvejende institution Sct. Maria Hospice Center om drift af 12 hospice-pladser. Hospice har siden 1994 haft til huse i lejede lokaler på Blegbanken 3 i Vejle (Det gamle Sct. Maria Hospital).

  Da hospice blev indrettet i 1994, skete det efter, hvad der bygningsmæssigt var fysisk muligt i et hus fra 1912. Gennem årene har ændrede krav fra tilsynsmyndigheder medført, at en del af de eksisterende lokaler ikke længere er tidssvarende. Eksempelvis lever 7 af de eksisterende patientstuer på forskellig vis ikke fuldt ud op til Arbejdstilsynets regulativer. Endvidere er parkeringsforholdene med den eksisterende placering ikke optimale, og der er inden for en nærmere årrække udsigt til en reduktion i de nærliggende betalingspladser, hvilket vil forstærke problemstillingen.

  På den baggrund har bestyrelsen for hospice over en længere periode afsøgt mulighederne for at finde alternative placeringer til et nyt og fremtidssikret hospice i Vejle. På baggrund af donationer er der nu opstået en mulighed for at overtage en egnet bygning på Karl Bjarnhofs Vej i Bredballe, Vejle.

  Der er tale om en bygning på ca. 1.805 m2, placeret på en 25.000 m2 grund, som tidligere har huset DR regionalradio, og som af St. Maria vurderes egnet til ombygning til hospice. Der er bl.a. gode udenomsarealer og parkeringsfaciliteter. Regionens bygningsafdeling har også foretaget en besigtigelse af bygningen, jf. vedlagte bilag, og finder den i god vedligeholdelsesstand.

  Sct. Maria har fået tilsagn om donationer på i alt 20 mio. kr. fra fonde under Lego-koncernen (Ole Kirks Fond og Kirk Kapital i Vejle) under forudsætning af, at St. Maria Hospice køber den pågældende bygning for 12 mio. kr. fra Kirkbi med henblik på ombygning til hospice-drift. Den offentlige ejendomsvurdering af bygningen udgjorde 19,9 mio. kr. i 2010.

  Sct. Maria har fået udarbejdet en foreløbig skitse til et anlægsprojekt for ombygningen med et prisoverslag på 31,5 mio. kr. inkl. moms, og forventer at kunne foretage den samlede ombygning for maksimalt 33 mio. kr. inkl. moms. Finansiering af anlægsprojektet skal baseres på låneoptag på 30 mio. kr. samt via de modtagne donationer.

  Projektet baserer sig desuden på en forudsætning om, at lånefinansieringen af ombygningen og den efterfølgende drift af det nye hospice, skal ske inden for den eksisterende driftsoverenskomst og den nugældende økonomiske driftsramme og takst. Udgifter til rente og afdrag på lånet modsvares af fremtidigt bortfald af udgifter til husleje i det eksisterende lejemål. Sct. Maria vil her ved opsigelse søge at indgå en aftale med udlejer om tidligere frigørelse fra eksisterende lejemål.

  Med henblik på at minimere låneomkostningerne for Sct. Maria Hospice anbefales, at Region Syddanmark kautionerer for Sct. Marias låneoptag til ombygningen, således at der meddeles garanti på et lån med et provenu på 30 mio. kr. Meddelelse af en garanti er omfattet af Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v., og skal ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1. godkendes af regionsrådet.

  Det forventes på nuværende tidspunkt, at ombygningen kan gennemføres således, at det nye hospice kan være klar til drift i andet halvår 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådet godkender, at den eksisterende driftsoverenskomst om drift af 12 pladser videreføres ved Sct. Marias etablering i et nyt hospice, på Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst, i den pågældende bygning erhvervet via donation.

  At regionsrådet meddeler Sct. Maria Hospice en garanti for et låneoptag med et provenu på 30 mio.kr. med henblik på, at Sct. Maria kan gennemføre en ombygning med en samlet anlægsramme på 33 mio. kr., idet det samtidig forudsættes, at lånefinansieringen af ombygningen og den efterfølgende drift af det nye hospice sker inden for rammerne af nuværende driftsoverenskomst og den eksisterende sengedøgnstakst.

  At der deponeres et tilsvarende beløb af kassebeholdningen i garantiperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/29144
  6. Etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt ideoplæg om gennemførelse af en rokade og etablering af sengeafdelinger mv. på den eksisterende OUH-matrikel i forlængelse af indvielsen af den nye akutmodtagelse, som forventes at ske primo 2012. Der ansøges samtidig om anlægsbevillinger til gennemførelse af denne rokade/ombygning i 2 parallelt forløbende deletaper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt vedhæftede ideoplæg for rokade/ombygning på den eksisterende OUH-matrikel i forlængelse af indvielsen af den nye akutmodtagelse. Der foreslås gennemført:

  1. en rokade/ombygning koncentreret om bygning 3, 5 og 17 i det sydøstlige hjørne af OUH´s matrikel ud mod Sdr. Boulevard.
  2. en rokade/ombygning koncentreret om højhuset og bygning 40, som udløses af AMA´s (Akut Modtage Afdeling) udflytning fra højhuset, og som involverer i alt 7 afdelinger på 6 etager i højhuset og i de lokaler neurologisk afdeling råder over i bygning 40.

  Den førstnævnte rokade/ombygning skal muliggøre indflytning af forskningsaktiviteter og palliative og administrative funktioner i 4 etager i bygning 17, som hovedsageligt er lediggjort af reduktioner i OUH´s centrale stabe. Afledt heraf kan Onkologisk afdelings lægegang flytte fra bygning 3 til bygning 5, således at der kan indrettes en ny hæmatologisk sengeafdeling (X2) i stueetagen i bygning 5, og efterfølgende etableres en ny palliativ sengeafdeling i det eksisterende hæmatologiske sengeafsnit, som i dag er placeret i Geriatrisk afdeling. Denne rokade/ombygning omfatter endvidere en rokade for de administrative funktioner i Onkologisk og Hæmatologisk afdeling.

  Den sidstnævnte rokade/ombygning skal dels skaffe gynækologisk afdeling 2-4 ekstra senge og ekstra ambulatoriekapacitet, samtidig med at gynækologisk afdelings senge, som midlertidigt er placeret i højhuset, rykkes nærmere på stamafdelingen. For gynækologisk afdeling skal endvidere løses et arbejdsmiljøproblem. I højhuset skal udflytningen af AMA give plads til aktivitetsbetingede udvidelser for Infektionsmedicinsk afdeling, Neurologisk afdeling og det nyoprettede Respirationsinsufficienscenter Syd. Endelig skal rokaden sikre de ortopædkirurgiske og plastikkirurgiske afdelinger en mere rationel lokaleplacering.

  OUH gør opmærksom på, at alene etableringen af Respirationsinsufficienscenter Syd vil medføre afledte driftsudgifter, som ikke dækkes af meraktivitetsafregning, og at regionsrådet den 28. november 2011 har behandlet en ansøgning om driftsmidler til respirationsinsufficienscenteret.

  OUH anmoder om, at der afsættes separate anlægsbevillinger til ovennævnte rokader, hhv. 15,5 mio. kr.(indeks 124,9) i 2012 til Delrokade 1 (bygning 3, 5 og 17) og 11,5 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 til Delrokade 2(Højhus og bygning 40). OUH foreslår at anlægsbevillingerne finansieres dels af det afsatte restrådighedsbeløb vedr. indretning af ændrede funktioner på OUH (66 mio. kr. puljen), hvoraf der resterer 12,322 mio. kr. regnet i indeks 124,9 og restbeløbet 14,678 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til ombygninger i forlængelse af færdiggørelsen af FAM (Fælles Akut Modtagelse) i Odense, som omregnet i indeks 124,9 udgør 20,243 mio. kr., således at der herefter henstår 5,565 mio. kr. (indeks 124,9) af nævnte rådighedsbeløb.

  Det er aftalt med OUH´s direktion, at der etableres en samlet organisering af gennemførelsen af rokaderne og ombygningerne i medfør af Region Syddanmarks regler for byggestyring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de fremsendte ideoplæg godkendes som grundlag for planlægning, projektering og udbud af de nævnte to delrokader.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb for de to nævnte delrokader med hhv. 15,5 mio. kr. og 11,5 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 og negativ anlægsbevilling på  -14,678 mio. kr.(indeks 123,9)  vedr. FAM Odense.

  At finansiering sker dels af de afsatte beløb vedr. indretning af ændrede funktioner med i alt 12,322 mio. kr.(indeks 124,9), dels reduktion af det afsatte rådighedsbeløb vedr. FAM Odense med 14,678 mio. kr.(indeks 124,9).

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende anlægsbevillingen indenfor den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/11051
  7. Idéoplæg for P-hus på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen forelægges udkast til ideoplæg for byggeri af et P-hus ved Svendborg Sygehus til godkendelse. Samtidig foreslås, at der meddeles anlægsbevilling med baggrund i det rådighedsbeløb på 27 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med godkendelse af anlægsbudgettet for 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved endelig godkendelse af budget for 2012 blev der afsat rådighedsbeløb på 27 mio. kr. (indeks 124,4) til realisering af et P-hus ved Svendborg Sygehus i løbet af 2012. Med budgetgodkendelsen blev der samtidig efterspurgt en undersøgelse af, om P-huset med fordel kan realiseres som et OPP-projekt (Offentlig Privat Partnerskab).

  En projektgruppe bestående af medarbejdere fra Odense Universitetshospital (OUH) og regionshuset har udarbejdet et ideoplæg for P-huset. Ideoplægget foreslår, at der opføres et P-hus med i alt 400 P-pladser på den bestående P-plads umiddelbar vest for psykiatribygningen (bygning 36). Denne placering foreslås med baggrund dels i de begrænsede byggemuligheder på Svendborg-matriklen, dels at man herved minimerer gåafstanden til behandlingsbygningerne og endeligt, at man herved ikke lægger fremtidige begrænsninger i anvendelsen af arealet ved den eksisterende dialysepavillon. Den endelige fastlæggelse af byggefeltet vil ske efter nærmere aftale med Psykiatrisk afdeling. Der er en vis usikkerhed om det fremtidige behov for p-pladser. Det foreslås derfor, at byggeriet udbydes med option på hhv. 100 og 200 yderligere pladser.

  Projektgruppen har i henhold til regionsrådets anmodning undersøgt, om opførelsen af P-huset hensigtsmæssigt kan ske i samarbejde med en privat part som OPP-projekt:

  For en OPP-løsning taler generelt, at Region Syddanmark herved kan reservere sine likvide reserver til andre anlægsprojekter under forudsætning af, at der kan opnås statslig tilsagn til, at projektet kan opnå dispensation for deponering af likviditet svarende til anlægsudgiften, og yderligere, at en erfaren investor eventuelt kan etablere projektet for en mindre anlægsudgift og med mindre løbende driftsudgifter end Region Syddanmark.

  Hovedargumentet mod en OPP-løsningen for offentlige myndigheder som Region Syddanmark er den merforrentning af den investerede kapital, som en ekstern investor nødvendigvis skal oppebære, set i forhold til den forrentning Region Syddanmark kan oppebære af overskudslikviditet eller betale af lån via kreditinstitution. Mod realisering af et mindre anlægsprojekt, som P-huset med en OPP-løsning taler endvidere, at omkostningerne til etablering af aftaler mv. (transaktionsomkostningerne) vil være forholdsvis høje set i forhold til en eventuel driftsøkonomisk mindreudgift.

  Det er projektgruppens opfattelse, at man kan opnå de innovative og kreative løsningsforslag, der tilstræbes ved en OPP-løsning ved i stedet at udbyde P-huset i totalentreprise, hvor valg af projekt sker efter kriteriet mest økonomisk fordelagtige pris, idet man herved i udvalget af vinderprojektet kan samveje flere kriterier, som fx. anskaffelsesudgift, driftsøkonomi og arkitektur mv. Det foreslås derfor, at projektet udbydes i totalentreprise efter kriteriet mest økonomisk fordelagtige pris med følgende kriterier og vægtning:

  Kriterium som angives på karakterskala 0-10

  Vægtning

  1. Samlet entrepriseudgift

  45 %

  2. Teknisk og driftsøkonomisk løsning

  20 %

  3. Arkitektonisk værdi

  25 %

  4. Totalentreprenørens organisering og kvalitetsstyring

  10 %

  På denne baggrund foreslås, at etableringen af P-huset sker med traditionel finansiering af regionens likvide midler, og at projektet udbydes med en forventet aflevering umiddelbart efter sommerferien i 2012.

  Der henvises til vedlagte ideoplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det forelagte ideoplæg godkendes som grundlag for realiseringen af et P-hus i Svendborg med 400 P-pladser.

  At byggeriet udbydes med optioner for hhv. 500 og 600 pladser.

  At P-huset, som er beskrevet i idéoplægget, udbydes i totalentreprise og at valg af endeligt projekt sker efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige pris.

  At der til realisering af projektet meddeles og frigives anlægsbevilling på i alt 27 mio. kr. (indeks 124,4).


  At finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/22726
  8. Principper for udmøntning af medicoteknisk apparatur 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i 2012, samt de principper som det anbefales at udmønte puljen til apparatur efter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I investeringsbudgettet for 2011 indgik bl.a. en langsigtet strategi for investeringer, herunder investeringer i medicoteknisk apparatur. Investeringsstrategien sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, således at omkostningseffektiviteten fastholdes og/eller forbedres. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende, at udskifte nedslidt apparatur, således at borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet.

  Også i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 på regionsrådsmødet den 26. september 2011 blev det pointeret, at investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Der var derfor enighed om at fremrykke apparaturinvesteringer for 50 mio. kr. i 2011, og samtidig blev der afsat en ramme på 124,4 mio. kr. til den medicotekniske apparaturpulje i år 2012.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 13. december 2010, foreslås videreført, jf. bilag "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2012". Forslaget indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2012:

  1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på i alt 79,7 mio. kr. (124,4 mio. kr. fratrukket midler til sygehusenes egne investeringsrammer samt midler til den fælles akutpulje).
  2. Lokale midler på sygehusene på 19,7 mio. kr., som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed.
  3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. kr. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

  Vedlagte bilag, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2012", redegør nærmere for denne sag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At der af rådighedsbeløbet i 2012 på 124,4 mio. kr. overføres 19,7 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer øremærket til apparatur under 200.000 kr.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2012 (indeks 124,9) på 19,7 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2012 (indeks 124,9) på 104,7 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3434
  9. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 besluttet, at spareforslag, som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis, opretholdes.

  På denne baggrund indstilles det, at rammeaftale med de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver i dele af regionen opsiges.

  Opsigelsen vil formentlig kunne ske med virkning fra 1. august 2012, idet der samtidig skal etableres afhentningsordninger i samarbejde med de berørte sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har på sit møde den 26. september 2011 vedtaget at spareforslaget, som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis, opretholdes. Dette indebærer, at rammeaftale med de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt skal opsiges. Aftalen går ud på, at praktiserende læger centrifugerer blodprøverne i egen klinik, og herefter sender den pr. post til sygehuslaboratorium. Rammeaftalen indeholder en takst svarende til 2 gange den normale takst for blodprøvetagning.

  Samarbejdsudvalget med alment praktiserende læger har i flere omgange drøftet tilrettelæggelse af en henteordning for blodprøver taget i almen praksis til analyse på sygehuslaboratorium. Baggrunden har været Sundhedsstabens ønske om at etablere en ensartet transport af blodprøver i hele regionen. Grundlaget for dette forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

  På denne baggrund indstilles, at rammeaftalen opsiges. Opsigelsen vil formentlig kunne ske med virkning fra 1. august 2012, idet der samtidig skal etableres afhentningsordninger i samarbejde med de berørte sygehuse. De hertil fornødne midler foreslås finansieret af besparelse som følge af opsigelse af rammeaftalen og ansøges frigivet ved særlig senere beslutning i regionsrådet.

  Der har i samarbejdsudvalget hidtil ikke kunnet opnås enighed om sagen, idet indførelse af en afhentningsordning i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt vil betyde et indtægtsfald for de praktiserende læger på 14,5 mio. kr. årligt. Dette svarer til ca. 4 % af den samlede indtægt i praksis inkl. basishonorar. Denne merindtægt har de pågældende praksis haft siden 2002 efter indgåelse af rammeaftale herom i de nævnte amter. Praksis- og kommuneudvalget anførte tillige, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at etablere en afhentningsordning, som foreslået af Sundhedsstaben.

  På landsplan har problemstillingen været taget op af PLO (Praktiserende Lægers Organisation), hvorfor Danske Regioner har indhentet og sammenfattet regionernes ønsker på området. På partsmøde, afholdt den 13. oktober 2011, blev centrifugeringsaftalen drøftet med PLO. På mødet tilkendegav PLO, at man gerne vil se på honoraret for centrifugering mod at aftalen ikke opsiges i regionerne i overenskomstperioden. Danske Regioner svarede hertil, at det bliver svært på centralt niveau, da regionerne er forskellige steder i processen, men at der er mulighed for lokal forhandling om en nedsættelse af honoraret, hvilket PLO var indforstået med.

  Danske Regioner har derudover sagt, at man gerne vil videresende de resultater, der måtte være eller komme om vurderingen af kvaliteten i håndteringen af blodprøver ved centrifugering set i forhold til en henteordning. Det er efter dette møde op til de enkelte regioner, om man vil indgå i dialog om en nedsættelse af honoraret, varighed af en eventuel "fredning" mv.

  Da der har været diskussion om det faglige grundlag for transport af blod, har Sundhedsstaben anmodet Det Lægelige Specialeråd for Klinisk biokemi om en udtalelse på baggrund af, at der i USA er godkendt en standard for transport af blodprøver, som udelukker forsendelse af blodprøver med post, idet sådanne under transporten skal opbevares under køl, dvs. 4 grader. Specialerådet har på denne baggrund udarbejdet vedlagte udtalelse, hvori man anbefaler, at prøver opbevares og transporteres som fuldblod ved stuetemperatur 20-21 grader inden for dagperioden.

  I forbindelse med sagens behandling i Praksis- og kommuneudvalget var der i indstillingen tilføjet følgende sætning: "Iværksættelsen bør ske snarest praktisk muligt". Dette fandt udvalget ikke nødvendigt og anbefalede således ikke den del af indstillingen. Indstillingen til forretningsudvalget er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011

  Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1155
  10. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  Den Regionale Udviklingsplan skal beskrive den ønskelige fremtid for Syddanmark og de initiativer, der iværksættes for at følge op på planen. Udviklingsplanen skal også indeholde redegørelser for infrastruktur og mobilitet samt for det grænseregionale samarbejde. Desuden skal der foreligge en miljøvurdering af planen.

  Forslaget forelægges nu til regionrådets vedtagelse. Ifølge planloven skal forslaget herefter fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger.  

  Forslaget til udviklingsplanen er udarbejdet i tæt dialog med kommunerne og andre nøgleaktører. Regionrådets RUP-udvalg har styret processen. Der har desuden været nedsat et politisk koordinationsudvalg med repræsentation fra KKR og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. juni 2011 udviklingsplanens hovedstruktur og initiativområder med henblik på udarbejdelsen af et forslag til ny Regional Udviklingsplan til vedtagelse ved årsskiftet.

  RUP-udvalget behandlede forslaget til Regional Udviklingsplan den 21. november 2011 med henblik på forelæggelse for regionsrådet til beslutning om fremlæggelse af forslaget til offentlig høring. Efter høringsperioden vedtager regionsrådet planen endeligt.

  Den Regionale Udviklingsplan er den fælles syddanske bane for en fælles indsats i de kommende 4 år. Planens virkeliggørelse beror på mange forskellige parter, men Region Syddanmark og kommunerne har et særligt ansvar for at sætte i værk og skabe rammer.

  Udfordringerne for vækst er alvorlige globalt og nationalt, men løsningerne skal findes og implementeres regionalt og lokalt. Den Regionale Udviklingsplan tager vækstudfordringen op og sætter fokus på Det Gode Liv som vækstskaber. Planen rummer 4 regionale initiativer: Viden til vækst, Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet samt Klima. Desuden er der 4 områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.

  Den Regionale Udviklingsplans initiativer indeholder konkrete tiltag, men det er sigtet, at nye tiltag udvikles i dialog i takt med erfaringer og resultater. Initiativerne bygger oven på viden og samarbejder, der er skabt under den første udviklingsplan fra 2008. Parternes input undervejs har gjort det klart, at den videre indsats skal lægge vægt på nytænkning og radikal innovation på tværs af de traditionelle sektorer.

  Dialogen gennem hele RUP-forløbet har været væsentlig og udbytterig. Da den nye Regionale udviklingsplan sætter retningen og dagsordenen for indsatsen i Syddanmark i de kommende år lægges der op til, at RUP-samarbejdet videreføres med henblik på opfølgning og fortsat udvikling af initiativerne.

  Offentlighedsperioden starter med regionsrådets vedtagelse af forslaget og foreslås at forløbe frem til 2. marts 2012. I denne periode planlægges en RUP-konference sammen med kommunerne. Der udarbejdes en særskilt webversion, der kan skabe debat og synlighed om udviklingen i Syddanmark. 

  RUP-udvalget har senest behandlet sagen på møde den 21. november 2011. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til RUP (Den Regionale Udviklingsplan) vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring frem til 2. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18075
  11. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  fold dette punkt ind Resume
  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi er en del af den nye Regionale UdviklingsPlan (RUP) og angiver de tre uddannelsespolitiske målsætninger for de næste 4 år, samt de seks væsentligste udfordringer i forhold til at nå målene. Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan for 2012 – 2013 er et supplement til den oprindelige Syddansk Uddannelsesaftale.

  Regionsrådet skal drøfte og vedtage Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 og Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den nye RUP (Den Regionale UdviklingsPlan) skal Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi revideres.

  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 angiver følgende vision for Region Syddanmarks langsigtede uddannelsespolitiske arbejde:

  Region Syddanmark skal være en region med uddannelser i verdensklasse på alle niveauer, og hvor alle unge udfolder deres potentiale i forhold til arbejdsmarkedet.

  Strategien angiver følgende 3 overordnede målsætninger for de næste 4 år:

  •          95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  •          50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

  •          I 2015 skal 20% flere på en ungdomsårgang gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010.

  Strategien angiver 6 hovedudfordringer, som det foreslås at fokusere indsatsen mod de næste 4 år for at opnå størst mulig effekt på målsætningerne:

  1. De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. Frafald på ungdomsuddannelse ved studiestart
  3. Afstand til ungdomsuddannelse
  4. Manglende praktikpladser
  5. For få uddanner sig indenfor sciencefag
  6. For få drenge tager en videregående uddannelse

  Udkast til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 er vedlagt som bilag.

  Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013 er et supplement til den oprindelige Syddansk Uddannelsesaftale. Administrationen foreslår, at handlingsplanen tillige er handlingsplan for Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi for 2012 – 2013, da Regionen ikke kan realisere uddannelsesstrategien alene. Via Syddansk Uddannelsesaftale er der skabt det samarbejde mellem alle aktører, som er nødvendigt for at nå målene.

  Syddansk Uddannelsesaftale er en aftale mellem en række aktører på uddannelsesområdet, der alle er selvstændige juridiske enheder. Blandt aktørerne er alle ungdomsuddannelser, kommuner, videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark m.fl.

  Handlingsplanen angiver for hver af de 6 udfordringer skitseret i uddannelsesstrategien konkrete initiativer, som kan igangsættes i løbet af den 2-årige periode. Regionens uddannelsespulje blev i efteråret 2009 primært øremærket til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Uddannelsespuljen kan derfor anvendes til at realisere initiativerne i handlingsplanen.

  Udkast til Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013 er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi vedtages.

  At Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan som handlingsplan for både Syddansk Uddannelsesaftale og Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/29388
  12. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til råstofplan 2012 fremlægges til godkendelse i regionsrådet, med henblik på offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til den 27. februar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet 56 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 27 ansøgninger til udlæg af nye råstofgraveområder.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, og har afholdt møder med alle berørte kommuner om de indkomne ansøgninger.

  Der er udarbejdet et nyt forslag til råstofplan 2012. Forslaget skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a stk. 3 i råstofloven.

  Der er udarbejdet 27 strategiske miljøvurderinger for ansøgninger til graveområder, der ligeledes skal udsendes i offentlig høring.

  Samtidig med offentliggørelse, vil forslag til 15 nye graveområder blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor de foreslåede graveområder, og beboere i boliger beliggende indenfor i størrelsesordenen 200 meter fra de nye foreslåede graveområder.

  På baggrund af den offentlige høring, skal regionsrådet udarbejde Råstofplan 2012 til endelig vedtagelse. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Forslag til råstofplan 2012 har været behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. november 2011, der anbefaler indstillingen med følgende ændringsforslag:

  For det første, at ansøgningen om udlægning af et graveområde eller interesseområde ved Vester Nebel, Kolding Kommune (se bilag: "Trekantområdet-SMV", s. 5-6) afvises med henvisning til manglende dokumentation for råstofforekomster samt landskabelige interesser, og at området helt udgår af forslag til råstofplan 2012.

  For det andet, at der i "Forslag til råstofplan 2012" under overskriften "4. Retningslinjer for råstofindvinding og efterbehandling" under punkt 4.6 tilføjes ordet "Trekantsområdet", og at der under punkt 4.6.1 tilføjes: "Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune".

  Hvis udvalgets anbefalinger følges, vil formuleringerne i "Forslag til Råstofplan 2012" blive som følger:

  "4.6 Særlige retningslinjer for Fyn, Sydvestjylland og Trekantsområdet

  4.6.1 På Fyn samt i Varde, Esbjerg,Vejen, Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommuner, hvor der ikke er udlagt graveområder med til-strækkelig rummelighed til at dække den ønskede forsyning i 24 år, vil Region Syddanmark være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i planperioden, hvis det dokumenteres, at der er en rimelig god råstofforekomst på arealet, og at der ikke er væsentlig modstrid med andre interesser."

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At forslag til Råstofplan 2012 bilagt 27 miljøvurderinger udsendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 2. januar til 27. februar 2012.

  At forslag til 15 nye råstofgraveområder udsendes i partshøring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med to ændringsforslag:

  - at ansøgning om udlægning af et graveområde eller interesseområde ved Vester Nebel, Kolding Kommune, afvises med henvisning til manglende dokumentation for råstofforekomster samt landskabelige interesser, og at området helt udgår af forslag til råstofplan 2012, samt

  - at forslag til ændring af retningslinier, retningslinie 4.6., tilføjes "Trekantsområdet". I forslag til retningslinie 4.6.1. tilføjes: "Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune", således at der også åbnes mulighed for at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i disse kommuner indenfor planperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Udvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet. Freddie Madsen tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27690
  13. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturbudgettet er på 7,9 mio. kr. i 2011. Til Kulturpuljens oktober-uddeling til mindre projekter på 1 mio. kr. er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Otte projekter indstilles til tilskud på i alt 2,4 mio. kr., og 53 projekter på i alt 8 mio. kr. indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Til Kulturpuljens oktober-uddeling er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvoraf oktober-uddelingen udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter. Der er 5,5 mio. kr. i overskydende kulturpuljemidler fra tidligere puljer, hvorfor der er indstillet projekter på i alt 2,4 mio. kr. til tilskud. Der resterer således 3 mio. kr. i kulturpuljen, der vil blive foreslået overført til 2012 til projekter i forbindelse med den kommende kulturstrategi.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra indsatsområderne på kulturområdet og kulturstrategien.

  Kulturprojekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de understøtter kulturstrategien - herunder effekten, mulighed for videreførelse, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund følgende 8 projekter til tilskud på i alt kr. 2,407 mio. kr.:

  • 15   -  Vores Kunst Projektet - "En færge til Ærø"  - 400.000 kr.
   Projektet indgik i den nationale konkurrence "Vores Kunst", etableret af DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Projektet blev udvalgt sammen med projektet "Et kunstværk i Trekantområdet" fra Region Syddanmark. Projektet "En færge til Ærø" går ud på, at færgen til Ærø dekoreres af en kunstner. Hele projektet har et budget på 2 mio. kr., og Statens Kunstfond tildeler projektet 1,2 mio. kr. heraf.
  • 22  -   Skamlingsbanken - udvikling af kulturdelen i projektet for Skamlingsbanken - 175.000 kr.
   Kolding kommune arbejder med projektet, der kan styrke kulturarven og profilere områdets identitet som nationalt mindesmærke og hermed tiltrække flere turister og borgere til området.
  • 23  -  Vores Kunst Projekt i Trekantområdet - Et kunstværk i Trekantområdet - 400.000 kr. 
   Projektet indgik i den nationale konkurrence "Vores Kunst", etableret af DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Projektet blev udvalgt sammen med projektet "En færge til Ærø" fra Region Syddanmark. Kunstværket placeres et synligt sted i Trekantområdet. Hele projektet har et budget på 2 mio. kr., og Statens Kunstfond tildeler projektet 1,2 mio. kr. heraf.
  • 28  -  Lindø Transition Event - en kulturel og anderledes event - 300.000 kr.
   Projektet kan være medvirkende til at sætte fokus på Lindø, på bosætning og kultur i området.
  • 29  -  "Jeg er arkæolog" - et digitalt strategispil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre - 362.000 kr.
   Projektet bidrager til, at museerne synliggør arkæologien på en ny og anderledes måde. Spillet åbner for, at den enkelte borger kan få en bredere viden om arkæologi og dannelse af vores lokale, regionale og nationale historie.
  • 36  -  Syddansk Musikfestival - 8 klassiske koncerter med fokus på Carl Nielsen på slotte på hele Fyn - 75.000 kr.
   Projektet sætter fokus på komponisten Carl Nielsen, og på den kommende fejring i 2015 af 150 året for Carl Nielsens fødsel. Projektet samarbejder med Schleswig-Holstein Musik Festival og har fokus på Fyns Kulturskatte. Desuden ønskes samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.
  • 43  -  "Tá ud og tegn - Kreative børn på trafiksikre udflugter i Region Syddanmark", Trapholt Kunstmuseum - 295.000 kr.
   Projektet styrker børns kulturelle oplevelser på tværs af by og landdistrikter gennem tegning som kunstnerisk medie. Projektet videreføres gennem den eksisterende site "kunstmus.dk".
  • 48  -  Vikingetidens Jelling - Jelling stenenes nye liv - en dokumentarfilm - 400.000 kr.
   Den kommende produktion af dokumentarfilmen om de historiske og gådefulde Jelling monumenter og de videreførte arkæologiske undersøgelser omkring Jelling anlægget, der siden 1994 har været på Unescos bevaringsliste over verdens kulturarv.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 8.080.504 kr., fordelt på 53 projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At  der ydes tilskud til projekter markeret med A på vedlagte oversigt og med nr. 15-22-23-28-29-36-43-48 på i alt 2,407 mio. kr. fra kulturpuljens oktober-uddeling.

  At der gives afslag til de 53 projekter markeret med C på vedlagte oversigt i alt 8.080.504 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/4658
  14. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2010, at rute 205 (Vejle-Juelsminde) blev kategoriseret som uddannelsesrute. Region Midtjylland og Midttrafik har en anden opfattelse, nemlig at ruten bør videreføres uændret eller stort set uændret. Ruten er derfor i foreløbig ét år (til det kommende køreplanskifte) opretholdt med henblik på at det afklares, i hvilket omfang ruten skal videreføres.

  Midttrafik og Sydtrafik har nu henvendt sig for at få en afklaring af rutens fremtidige status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rute 205 er efter de midtjyske principper (byer over 1500 indb. er regionale rejsemål) en rute af regional betydning og er derfor en rute, som man i Region Midtjylland vil finansiere i stort set uændret omfang. Da principperne er anderledes i Region Syddanmark, opfattes ruten ikke her på samme måde (Juelsminde er med knap 4.000 indb. for lille til efter syddansk målestok at være et regionalt rejsemål).

  På mødet den 23. august 2010 besluttede regionsrådet, at rute 205 kunne opretholdes som pendlerrute. En pendlerrute er efter regionens principper en rute, der, til trods for at den ikke opfylder principperne fuldt ud, alligevel kan opnå regional finansiering, hvis den har - eller der er en begrundet forventning om, at den kan opnå - en selvfinansiering på 50%. Den højere selvfinansiering kan evt. opnås ved at tilrette antallet af afgange på ruten, eller ved at fravige den direkte rute og dermed få flere passagerer med. Midttrafik og Sydtrafik har oplyst, at selvfinansieringen på rute 205 er stigende, idet den er steget fra 47 % i 2009 til 51 % i 2011 (jan.-okt.) - dvs. over de 50 %, som kræves ifølge principperne.

  Kort efter beslutningen i august blev det klart, at den økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig til, at Sydtrafik kunne køre de ruter, det tidligere var bestemt. Det førte bl.a. til, at regionsrådet den 13. oktober 2010 besluttede, at rute 205 skulle opretholdes som uddannelsesrute. Uddannelsesruter er en rutetype, der supplerer de regionale principper i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til adgangen til ungdomsuddannelser.

  Denne beslutning førte til, at Region Midtjylland, Midttrafik og Sydtrafik i fællesskab understregede, at der næppe ville kunne hentes nogen væsentlig besparelse på ruten ved at nedgradere den fra pendlerrute til uddannelsesrute, og at man i Midtjylland havde et klart ønske om at videreføre ruten nogenlunde uændret.

  De to trafikselskaber har nu henvendt sig for en afklaring af rutens fremtid.

  Administrationen har forsøgt at finde en løsning og foreslår således, at trafikselskaberne får det svar, at rute 205 som minimum skal videreføres som uddannelsesrute, men at Region Syddanmark ikke har indvendinger imod, at ruten videreføres som pendlerrute. Det vil imidlertid være en forudsætning herfor, dels at selvfinansieringen er eller kan forventes at blive 50%, og dels at finansieringsudgiften kan holdes inden for den samlede ramme for Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Sydtrafik og Midttrafik meddeles, at rute 205 som minimum skal videreføres som uddannelsesrute, men at Region Syddanmark ikke har noget at indvende imod, at ruten videreføres som pendlerrute. Dette er under forudsætning af, dels at selvfinansieringen er eller kan forventes at blive 50%, og dels at finansieringsudgiften kan holdes inden for den samlede ramme for Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/12739
  15. Fyn-Als screeningsrapport
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner analyseret grundlaget for en eventuel fast forbindelse mellem Fyn og Als. Rapporten med resultater er nu tilgængelig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte den 22. november 2010 en konkret plan med 7 projekter for udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 på 10 mio. kr. indenfor Regional Udvikling.

  Et af disse projekter var en analyse af muligheden for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Projektet er medfinansieret af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Rapporten med de færdige resultater er nu tilgængelig.

  Overordnet set konkluderer rapporten, at det er en samfundsøkonomisk god forretning at bygge en fast forbindelse over Alssund. Men forbindelsen vil omvendt aldrig kunne tjene sig hjem via brugerbetaling.

  Der er i rapporten regnet på to typer af en fast forbindelse. En løsning med motortrafikvej, og en løsning med 4-sporet motorvej med opkobling til Svendborgmotorvejen. Anlægspriserne er udregnet efter gældende manual udstedt af Transportministeriet. For scenariet med motortrafikvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 10 mia. kroner. For scenariet med motorvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 18,8 mia. kroner.

  Rapporten drøftes på et kommende møde mellem regionsrådsformanden og transportminister Henrik Dam Kristensen.

  RUP-udvalget har behandlet sagen på deres møde den 21. november 2011 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27697
  16. Opdateret boligplan for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  I 2009 godkendte regionsrådet boligplanen for det sociale område. Alle regionens tilbud på socialområdet blev gennemgået efter nutidens standarder og krav, og der har været fokus på, at den nye boligmasse skal leve op til kravene i FN`s handicapkonvention.

  Der er nu udarbejdet en status over gennemførte og igangværende projekter samt udarbejdet en plan for de tilbud, hvor renovering i første omgang ikke har været presserende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bygge – og ombygningsprojekterne er blevet sat i gang successivt. Der er således p.t. projekter i alle faser. Nogle i planlægningsfasen, nogle i projekteringsfasen, andre i udbudsfasen og endelig er en del i byggefasen. Desuden er nogle byggeprojekter afsluttet og taget i brug.

  Der har således siden planens godkendelse i 2009 været et højt aktivitetsniveau. Flere projekter er blevet fremrykket i forhold til den oprindelige plan. Periode 1 skulle efter planen løbe til og med 2014, men allerede nu arbejdes der på en tidsplan for igangsættelse af de resterende projekter.

  Der bliver arbejdet koncentreret på tilbuddene og i de projektgrupper, der nedsættes. Projektgruppernes sammensætning med de pårørende, medarbejdere og byggerådgivere giver dynamiske og produktive projektgrupper. Det er også erfaringen, at slutresultatet kvalificeres af et grundigt forarbejde med byggeprogrammet.

  Boligplanen er en dynamisk plan, hvor der hele tiden skal optimeres på tidsplan, økonomi, projekter m.v.  Der er enkelte projekter i periode 1, der enten er udskudt eller helt aflyst pga. kommunal hjemtagelse eller faldende efterspørgsel.

  Byggerierne er fremtidssikret og fleksibelt indrettet, hvis brugergruppen fremadrettet ændrer karakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende den opdaterede boligplan for socialområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8064
  17. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume

  I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen er der efter vedtagelsen af Budget 2012 frem til slutningen af oktober foretaget justeringer i takster og budgetter på de sociale tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 26. september 2011 vedtaget budgettet for 2012 inden for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen blev beregningen af de endelige takster for 2012 afsluttet den 31. oktober 2011. Der er således i perioden efter vedtagelsen af budgettet for 2012 fortsat foretaget takstberegninger og dermed budgetkvalificeringer. Disse kvalificeringer har for alle tilbud medført behov for justeringer af taksterne og budgetterne.

  Der er samlet set tale om et fald i den gennemsnitlige takstudvikling på 3 %, eksklusiv Nyborgskolen, Center for Høretab og Egely, hvor taksterne på grund af det markante fald i efterspørgslen alene er blevet holdt i ro.

  Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er nul. 

  Taksterne udmeldes til kommunerne i Region Syddanmark medio december 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende de foreslåede ændringer i budgetterne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1634
  18. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 5.- 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 5.- 8. september 2011 på studietur til Stockholm med henblik på at hente inspiration til det fortsatte arbejde med metoder, målgrupper og organisering på de sikrede institutioner for børn og unge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I perioden 5.- 8. september 2011 deltog en gruppe regionsrådsmedlemmer sammen med faglige og administrative deltagere i en studietur til Stockholm. Formålet med studieturen var at opnå indsigt i, hvordan man i Sverige arbejder med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende unge kriminelle. Følgende temaer indgik i studieturen:

  Opgavefordelingen mellem Kommuner og Landsting i forhold til udsatte unge.

  National strategi i forhold til kriminelle unge.

  Orientering om arbejdet med metodeudvikling, forskning, evaluering af indsatser samt udviklingsarbejde særligt i forhold til målgruppen unge kriminelle.

  Orientering om de svensk /norske erfaringer med metoden MultifunC – samt andre metoder på de sikrede institutioner.

  Besøg på 2 sikrede institutioner.

  Der er vedlagt en rapport med mere detaljeret information om studieturen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre arbejde med udvikling og organisering af de sikrede institutioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/10
  19. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Der blev orienteret om:

  ·            Budgetseminaret for regionsrådet foreslås flyttet fra den 21.-22. marts til den 12.-13. marts. Det blev foreslået at se på datoerne 13.-14. marts også. Der arbejdes videre med flytningen, og der forelægges en sag på næste regionsrådsmøde.

  ·            Processen for besættelse af stillingen som psykiatri- og socialdirektør.

  ·            Akutfunktionen i Svendborg: statsministeren har været i samråd om sagen den 29. november, og den 1. december afholdes administrativt møde mellem regionen og sundhedsministeriet.  


  Sagsnr.
  20. LUKKET PUNKT - Ambulanceområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  21. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  22. LUKKET PUNKT - Lokalpsykiatrisk center i Esbjerg - lejekontrakt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  23. LUKKET PUNKT - Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  24. LUKKET PUNKT - Stillingen som psykiatri- og socialdirektør
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 02-12-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring