Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - Referat - 02. december 2011

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 02. december 2011

Mødedato
02-12-2011 kl. 09:00 - 11:00

Mødested
Praksisenheden i Esbjerg

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Poul Sækmose
 • Frede Skaaning

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Praksisenheden i Esbjerg
  2. Forslag til del-praksisplan for anæstesiologispecialet i Esbjerg
  3. Udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  4. Status på arbejdet med implementering af fødeplanen
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/224
  1. Besøg hos Praksisenheden i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  Mødet i Praksis- og Kommuneudvalget afholdes hos Praksisenheden i Esbjerg. Besøget vil blive indledt med en rundvisning af praksiskoordinator Jytte Møller samt efterfølgende orientering om Praksisenhedens arbejdsområder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/4084
  2. Forslag til del-praksisplan for anæstesiologispecialet i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionen skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan på speciallægeområdet. For specialet anæstesi har det været nødvendigt at udarbejde vedlagte del-praksisplanudkast. Baggrunden herfor er Sundhedsstyrelsens krav til anæstesi til børn, set i relation til regionens sygehusplanlægning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Med henblik på at etablere en systematisk, gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehusene og praksissektoren, foretager regionen med udgangspunkt i de enkelte specialer, en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen. I henhold til speciallægeoverenskomstens kapitel 2, § 4,

  Regionens udkast til en praksisplan forelægges "Samarbejdsudvalget for speciallæger", og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplanen.

  På nuværende tidspunkt er der udarbejdet praksisplaner på øjen-, øre-næse-hals- og dermatologi-området. Endvidere pågår der en planlægning for de øvrige specialer.

  For specialet anæstesi har det været nødvendigt at udarbejde vedlagte del-praksisplanudkast. Baggrunden herfor er Sundhedsstyrelsens krav til anæstesi til børn på sygehuse, set i relation til regionens sygehusplanlægning. 

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at anæstesi til børn kun sker på sygehuse med både fælles akutmodtagelse og pædiatri. Herudover anfører Sundhedsstyrelsen, at det bør sikres, at den akutte funktion omkring anæstesi varetages af speciallæger med kompetence i behandlingen af børn hele døgnet hele året. Det forudsættes, at den enkelte speciallæge varetager 300 børneanæstesier årligt.

  På baggrund af Sundhedsstyrelsen udmeldinger har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til den fremtidige organisering af børneanæstesier i Region Syddanmark. Den fremtidige organisering skal sikre, at der er det tilstrækkelige volumen pr. speciallæger pr. år.

  Det er arbejdsgruppens anbefaling, at man fastholder børneanæstesi på de 4 akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg/Aabenraa.

  For at imødekomme Sundhedsstyrelsens volumenkrav om 300 børneanæstesier pr. speciallæge pr. år på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er der behov for en justering af kapaciteten i den sydvestjyske del af regionen mellem sektorerne.

  I henhold til speciallægeoverenskomsten kan regionen, i forbindelse med planlægning af den samlede ambulante behandling, beslutte at reducere i antallet af praksis. Reduktionen af antallet af praksis kan ske ved en speciallæges naturlige afgang eller efter aftale mellem regionen og speciallægen.

  Ved reduktion i antal praksis i henhold til regionens beslutning, skal regionen yde speciallægen en godtgørelse svarende til 90 % af den gennemsnitlige udbetaling fra regionen vedr. gruppe 1-sikrede patienter i de sidste 3 regnskabsår.

  Praktiserende speciallæge Hans Ersgaard, Esbjerg er 65 år. Hans Ersgaard har til regionen oplyst, at han overvejer at gå på pension og vil være indstillet på at indgå en aftale med regionen.

  Del-praksisplanens anbefalinger.

  Det anbefales,

  • at der sker en justering af kapaciteten i den sydvestjyske del af regionen mellem sektorerne, således at det eksisterende fuldtidsydernummer i Esbjerg nedlægges og konverteres til 2 – 3 deltidsydernumre til hospitalsansatte anæstesiologer på Sydvestjysk Sygehus,
  • at dækningen indenfor anæstesi i ørelægepraksis i Esbjerg-området herefter sker af hospitalsansatte anæstesiologer,
  • at der indgås en § 64-aftale mellem Region Syddanmark, "Samarbejdsudvalget for Speciallæger" og de deltidspraktiserende speciallæger, der tildeles et ydernummer, der dels sikre dækningen af anæstesi i øre-næse-halspraksis i Esbjerg-området og dels forhindrer mulighed for videresalg,
  • at dækning af smertebehandling herefter varetages i sygehusregi, og
  • at der til fuldtidspraktiserende speciallæge Hans Ersgaard, Esbjerg udbetales en erstatning på ca. 2,5 mio. kr. svarende til 90 % af den gennemsnitlige udbetaling fra regionen vedr. gruppe 1-sikrede patienter i de sidste 3 regnskabsår, jf. overenskomstens § 6 stk. 5.


  Høring og politisk behandling

  Udkast til del-praksisplanen forelægges "Samarbejdsudvalget for Speciallæger" den 29. november 2011. Udvalgets eventuelle bemærkninger til planen vil blive eftersendt eller omdelt på mødet.

  Praksisplanen med eventuelle bemærkninger forelægges regionsrådet. Planen vil, efter godkendelse i regionsrådet, blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt hørringsrunde regionsrådet for endelig stillingtagen til organisering af specialet. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget vedr. praksis- og kommunesamarbejde anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til del-praksisplan for anæstesiologispecialet godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/3062
  3. Udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til Landsoverenskomsten om psykologhjælp udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

  Der har af samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til formål at iværksætte og udføre arbejdet med den første udviklingsplan inden for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte høringsudkast til udviklingsplan, som blev godkendt til videre politisk behandling på samarbejdsudvalgets møde den 26. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Landsoverenskomsten om psykologhjælp udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

  På baggrund heraf nedsatte samarbejdsudvalget en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et udkast til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har dels taget udgangspunkt i de rammer, der er i overenskomsten omkring indholdet af udviklingsplanen (en behovsanalyse, geografisk placering af praksis, prioritering af særlige indsatsområder m.m.) samt de overordnede sundhedspolitiske målsætninger, der er på området. Overordnet er det ønsket om et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen, hvor der tænkes i helheder for den enkelte patient, og hvor der er kvalitet og sammenhæng i de sundhedsydelser, der leveres i henholdsvis praksis og på sygehusene.

  Med udgangspunkt i ovenstående har arbejdsgruppen udarbejdet et høringsudkast til en udviklingsplan for psykologhjælp gældende i perioden 2011 - 2014, som indeholder en række anbefalinger. Høringsudkastet blev godkendt af samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp den 26. oktober 2011. På baggrund heraf forelægges høringsudkastet til godkendelse i regionsrådet.

  Herunder ses en kort præsentation af anbefalingerne.

  Anbefalinger

  Omkring kapaciteten er der for nuværende ikke planer om at udvide antallet af ydernumre. I forbindelse med opslag af nye ydernumre anbefales det, at følgende generelle principper følges:

  • at der tilstræbes en jævn fordeling af psykologpraksis i regionen med særlig fokus på udkantsområder,
  • at udviklingen i ventetiden følges med henblik på eventuelt justering af kapaciteten, og
  • at der ved en udvidelse af personkredsen berettiget til sygesikringstilskud sker en vurdering af kapaciteten.

  Samordning og samarbejde mellem de sundhedsaktører, som er i berøring med de borgere, der er berettiget til psykologbehandling med tilskud, anses af samarbejdsudvalget for at være essentiel. Der er fokus på 4 relationer, og for dem alle gælder, at der i dag kun er tale om lidt formaliseret samarbejde. Samarbejdsudvalget finder, at der i planperioden er behov for at arbejde for et tættere samarbejde mellem de involverede parter og har forskellige forslag til, hvordan et sådant samarbejde kunne iværksættes. Samarbejdsudvalget finder, at behovet for et tættere samarbejde mellem psykiatrien og de praktiserende psykologer er særlig vigtigt, ikke mindst set i lyset af, at der med indførelsen af psykologbehandling med tilskud til personer med let til moderat depression og tilsvarende personer med let til moderat angst/OCD i højere grad end tidligere er sket en udviskning af forskelle mellem de to sundhedsaktørers klientgruppe.

  Samarbejdsudvalget anbefaler ligeledes, at der fortsat skal arbejdes med kvalitetsudvikling inden for psykologhjælp. I den forbindelse peges der på, at planerne om indarbejdelse af Den Danske Kvalitetsmodel aktivt understøttes af samarbejdsudvalget. Endvidere er der fokus på styrkelse af den faglige udvikling, bl.a. gennem efteruddannelse og formidling af faglig viden. Det anbefales, at nogle af de centrale efteruddannelsesmidler skal gå til oprettelse/styrkelse af lokale efteruddannelsesgrupper. Endelig anbefales det, at der arbejdes med kvalitetssikring af psykologhenvisninger.

  Det er samarbejdsudvalgets vurdering, at der generelt ikke er problemer med at rekruttere velkvalificerede psykologer til de opslåede ydernumre. Dog anbefales det at følge udviklingen tæt dels som følge af, at adskillige psykologer inden for de næste par år forventes at forlade arbejdsmarkedet, dels hvis der sker en udvidelse af personkredsen berettiget til psykologbehandling med tilskud.

  It er blevet en mere integreret del af hverdagen for de praktiserende psykologer. Den nye overenskomst på området indeholder en række krav og anbefalinger i forhold til bl.a. journalsystem og kommunikation med de praktiserende læger. Samarbejdsudvalget finder det væsentligt, at udvalget understøtter implementeringen af disse tiltag.

  Endelig har samarbejdsudvalget peget på ét indsatsområde, der skal være særlig fokus på i planperioden: Sårbare unge mellem 15 - 25 år med selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd. Det er en gruppe som de praktiserende psykologer fra tid til anden er i berøring med, dog ikke via sygesikringsordningen, idet ansvaret for ovennævnte gruppe som udgangspunkt  ligger hos kommunen. Samarbejdsudvalget anbefaler, at det nærmere undersøges, hvorvidt et tættere samarbejde med de praktiserende psykologer kan medføre en bedre forebyggende indsats over for gruppen.

  Implementeringen af udviklingsplanen vil være udgiftsneutral for regionen

  Høring og politisk behandling

  Udviklingsplanenen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Udviklingsplanen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/19257
  4. Status på arbejdet med implementering af fødeplanen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil, på mødet blive orienteret om status på arbejdet med at implementere fødeplanen i Region Syddanmark, herunder hvordan arbejdet er organiseret og hvordan der sikres opfølgning og løbende kvalitetsovervågning og -udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte midlertidigt nedenstående mødeplan 2012 for det udvalg, som forventes at skulle afløse Praksis- og kommuneudvlget.


  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først endelig kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012.


  Tirsdag den 17. januar 2012
  Mandag den 6. februar 2012
  Tirsdag den 13. marts 2012
  Onsdag den 18. april 2012
  Tirsdag den 15. maj 2012
  Tirsdag den 12. juni 2012
  Tirsdag den 21. august 2012
  Tirsdag den 18. september 2012
  Tirsdag den 9. oktober 2012
  Mandag den 12. november 2012
  Tirsdag den 11. december 2012


  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Orienteredes.

  Til førstkommende møde udarbejdes forslag til mødesteder.


  Sagsnr. 11/224
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 05-12-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring