Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 12. december 2011

 

Mødedato
12-12-2011 kl. 15:00 - 16:30
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Bjarne Juel Møller, O, Niels Erik Søndergaard stedfortræder.

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering
  2. Budgettilpasning
  3. Overførsler fra 2011 til 2012
  4. Etablering af nyt Sct. Maria Hospice i Vejle
  5. Etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH
  6. Idéoplæg for P-hus på Svendborg Sygehus
  7. Principper for udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur 2012
  8. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  9. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  10. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  11. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  12. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  13. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  14. Fyn-Als screeningsrapport
  15. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder
  16. Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  17. Opdateret boligplan for socialområdet
  18. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  19. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 5.- 8. september 2011
  20. Udpegning af nyt medlem til Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR)
  21. Udpegning af observatør til det dansk-tyske kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig
  22. Budgetseminar 2012 - ændring af dato
  23. LUKKET PUNKT - Ambulanceområdet
  24. LUKKET PUNKT - Lokalpsykiatrisk center i Esbjerg - lejekontrakt
  25. LUKKET PUNKT - Stillingen som psykiatri- og socialdirektør


  Sagsnr. 11/8910
  1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering
  fold dette punkt ind Resume
   

  I løbet af 2011 skal der aflægges tre rapporteringer vedrørende den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål med videre. Dette er den tredje afrapportering for 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forventningen til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2011 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere uddybende gennemgang findes dels i et sammenfatningsnotat, dels i notaterne vedrørende Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. 

   

  Område

  Aktivitet

  Økonomi

  Sundhed

  Samlet forventes en aktivitetsstigning på 4,2 %, hvilket giver en meraktivitetsafregning på 231 mio.kr.

  Forventes mindreforbrug

  Samlet forventes der et mindreforbrug.

  Somatik: Forventes mindreforbrug på sygehusene. Pt. forventes det at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret.

  Psykiatri: Forventes balance.

  Sygesikring: Forventes mindreforbrug, som skyldes mindreforbrug på ca. 49 mio. kr. vedr. medicin.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Social og Specialundervisning

  Belægningsprocenten forventes samlet at blive 89,2 %, hvilket er 8,1 procentpoint lavere end den budgetterede belægning

  Forventes overskud

  Det forventes at det akkumulerede underskud kan afdrages med 4 mio. kr., mod de budgetterede 30,3 mio.kr.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Regional Udvikling

  Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

  Forventes balance

  Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2012.

  Uforbrugte midler overføres til 2012 til samme formål, der er planlagt overførsler på 104,6 mio.kr. til 2012

  Fælles formål og administration

   

  Forventes merforbrug

  Der forventes merudgifter i størrelsesorden 35 mio. kr. som skyldes øget udgifter til it. Merforbruget bliver finansieres af hovedkonto 1 og 3

  Renter mv.

   

  Forventes merforbrug

  Pt. forventes merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Skønnet er dog forbundet med betydelig usikkerhed, bl.a. afhængigt af udviklingen i renteniveauet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den trejde økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30581
  2. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet samt en mindre tilpasning på øvrige områder.

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2011 efter regionens takststyringsmodel, bevilling til afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen, etableringsudgifter til lokalpsykiatriske centre og udmøntning af kommunal medfinansiering til SATS-pulje projekter 2010-2013. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  Endelig indgår en række tilpasninger vedrørende anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2011, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning for forventet meraktivitet i 2011 efter grundprincipperne i regionens takststyringsmodel. De somatiske sygehuse afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55% af DRG/DAGS taksten. 

  Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginalafregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f. eks implantater og dyr medicin)

  Samlet foreslås en afregning for 2011 på 231,412 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Vurderingen for aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er fortsat usikker, og det foreslås derfor, at sundhedsdirektøren i lighed med tidligere år, bemyndiges til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

  I budgettilpasningen indgår endvidere bevilling til afledte driftsudgifter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen på Sygehus Lillebælt og de sidste budgettilpasninger knyttet til Varde-matriklen.

  Lokalpsykiatriske centre skal etableres i de større byer/kommuner senest i 2015. Budgettilpasningen indeholder en anlægsbevilling til etableringsudgifter i den forbindelse på 11,1 mio. kr. fordelt over perioden 2012-2015.

  Projekter under SATS pulje 2010-2013 har ikke fået udmøntet den kommunale medfinansiering, som indgår i projekterne. Region Syddanmark har ikke modtaget finansieringen fra disse projekter, men Danske Regioner forventer at få korrigeret fejlen i næste års lov- og cirkulæreprogram. Budgettilpasningen indeholder en udmøntning til Psykiatrisygehuset på 7,125 mio. kr. for projekter 2010-2013.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Akutlægebil Sønderborg
  • Nyt billedarkivsystem til røntgenbilleder og beskrivelser
  • Diætistuddannelse – alle sygehuse
  • Ekstraordinære elever – alle sygehuse
  • Energiprojekt  -  SHS
  • Revidering af budget, Syddanske Vaskerier
  • Teletrombolyse - SHS
  • Sundhedsprofilundersøgelse 2012-2015
  • Besparelser på indkøbsområdet – alle sygehuse
  • PAS-EPJ
  • Konteringspraksis vedrørende selvbetalere - SLB
  • Samhandel med Region Midt -  SLB
  • Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer - SLB
  • Projekter Danske Regioner
  • Tilpasning af budget på Friklinikken
  • Bariatri – SVS
  • Tjenestemænd –SLB
  • Justering af investeringsrammer – OUH og SLB
  • Nyt billedsystem til SLB
  • Cosmic booking
  • Permanentgørelse af SATS projekt på RCT-området
  • Overflytning af stilling fra Anlægssekretariatet til Psykiatrisygehusets serviceafdeling
  • Psykiatriens IT-Udviklingspulje
  • Konverteringer mellem drift til anlæg
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet

  Bidrag til fælles formål og administration

  Med virkning fra 2011 er bloktilskuddet reduceret som følge af, at arbejdet med rammeaftaler er overgået til kommunerne. De udgiftsmæssige konsekvenser af primært denne beslutning, samt opnormering af juristfunktionen i HR-huset, indebærer en ændring af driftsområdernes bidrag til fælles formål og administration.

  De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningerne er indarbejdet i budgettet for 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer-/mindreaktivitet i 2011 med 231,412 mio. kr. jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2012.

  At Psykiatrisygehuset tilføres 7,125 mio. kr. til dækning af manglende kommunal medfinansiering på SATS pulje projekter 2010-2013 finansieret af kommunal medfinansiering.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,153 mio. kr. netto i 2011, i alt 14,211 mio. kr. netto i 2012, i alt 9,550 mio. kr. netto i 2013,  i alt 11,180 mio. kr. netto i 2014  og i alt 6,280 mio. kr. netto i 2015 til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 41,504 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling til ”Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer” samt ”Nyt billedsystem på Sygehus Lillebælt”.

  At psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte anlægsrammen til ”Etableringsudgifter lokalpsykiatriske centre”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30696
  3. Overførsler fra 2011 til 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er ét-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, kan der derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevillig af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår. Overførslerne fra 2011 vedrører med enkelte undtagelser overførsel til samme formål i 2012 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 235,6 mio. kr. vedr. Sundhed og 104,6 mio. kr. vedr. Regional Udvikling.

  Overførslerne på sundhed vedrører fælles konti. For Regional Udvikling ønskes overførsler vedr bevillingsområderne Kultur, Erhvervsudvikling samt Øvrige Omkostninger.

  På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 789,2 mio. kr. vedr. Sundhed og 70,1 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning samt 5,0 vedr. Fælles formål.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -235,6 mio. kr. vedr. Sundhed og -104,6 mio. kr. vedr. Regional Udvikling og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2012 jf. bilag.

  At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2011 på -789,2 mio.kr.  vedr. Sundhed, -70,1 mio.kr. vedr. Social og Specialundervisning samt -5,0 mio. kr. vedr. Fælles formål. (index 124,4). I sammenhæng hermed meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 814,3 mio. kr. i 2012, -13,2 i 2013, og -8,9 i 2014 vedr. Sundhed, 55,3 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning, samt 5,0 mio. kr. vedr. Fælles formål i 2012. (index 124,9).

  At uforbrugte rådighedsbeløb vedr. Elektronisk kommunikation samt Mammascreening overføres til Rammen vedr. investeringer i Sundheds IT-Systemer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18491
  4. Etablering af nyt Sct. Maria Hospice i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med Sct. Maria Hospice Center om drift af 12 hospice-pladser i Vejle, som har til huse i lejede lokaler i det gamle Sct. Maria Hospital. Dele af lokalerne er efterhånden utidssvarende, hvorfor hospice har afsøgt mulighederne for alternative placeringer til et fremtidssikret hospice. Der er opstået mulighed for, via donation, at overtage en egnet bygning.

  Der lægges op til, at eksisterende driftsoverenskomst med Sct. Maria videreføres ved fremtidig placering, samt at regionen kautionerer for Sct. Marias låntagning forbundet med ombygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med den selvejende institution Sct. Maria Hospice Center om drift af 12 hospice-pladser. Hospice har siden 1994 haft til huse i lejede lokaler på Blegbanken 3 i Vejle (Det gamle Sct. Maria Hospital).

  Da hospice blev indrettet i 1994, skete det efter, hvad der bygningsmæssigt var fysisk muligt i et hus fra 1912. Gennem årene har ændrede krav fra tilsynsmyndigheder medført, at en del af de eksisterende lokaler ikke længere er tidssvarende. Eksempelvis lever 7 af de eksisterende patientstuer på forskellig vis ikke fuldt ud op til Arbejdstilsynets regulativer. Endvidere er parkeringsforholdene med den eksisterende placering ikke optimale, og der er inden for en nærmere årrække udsigt til en reduktion i de nærliggende betalingspladser, hvilket vil forstærke problemstillingen.

  På den baggrund har bestyrelsen for hospice over en længere periode afsøgt mulighederne for at finde alternative placeringer til et nyt og fremtidssikret hospice i Vejle. På baggrund af donationer er der nu opstået en mulighed for at overtage en egnet bygning på Karl Bjarnhofs Vej i Bredballe, Vejle.

  Der er tale om en bygning på ca. 1.805 m2, placeret på en 25.000 m2 grund, som tidligere har huset DR regionalradio, og som af St. Maria vurderes egnet til ombygning til hospice. Der er bl.a. gode udenomsarealer og parkeringsfaciliteter. Regionens bygningsafdeling har også foretaget en besigtigelse af bygningen, jf. vedlagte bilag, og finder den i god vedligeholdelsesstand.

  Sct. Maria har fået tilsagn om donationer på i alt 20 mio. kr. fra fonde under Lego-koncernen (Ole Kirks Fond og Kirk Kapital i Vejle) under forudsætning af, at St. Maria Hospice køber den pågældende bygning for 12 mio. kr. fra Kirkbi med henblik på ombygning til hospice-drift. Den offentlige ejendomsvurdering af bygningen udgjorde 19,9 mio. kr. i 2010.

  Sct. Maria har fået udarbejdet en foreløbig skitse til et anlægsprojekt for ombygningen med et prisoverslag på 31,5 mio. kr. inkl. moms, og forventer at kunne foretage den samlede ombygning for maksimalt 33 mio. kr. inkl. moms. Finansiering af anlægsprojektet skal baseres på låneoptag på 30 mio. kr. samt via de modtagne donationer.

  Projektet baserer sig desuden på en forudsætning om, at lånefinansieringen af ombygningen og den efterfølgende drift af det nye hospice, skal ske inden for den eksisterende driftsoverenskomst og den nugældende økonomiske driftsramme og takst. Udgifter til rente og afdrag på lånet modsvares af fremtidigt bortfald af udgifter til husleje i det eksisterende lejemål. Sct. Maria vil her ved opsigelse søge at indgå en aftale med udlejer om tidligere frigørelse fra eksisterende lejemål.

  Med henblik på at minimere låneomkostningerne for Sct. Maria Hospice anbefales, at Region Syddanmark kautionerer for Sct. Marias låneoptag til ombygningen, således at der meddeles garanti på et lån med et provenu på 30 mio. kr. Meddelelse af en garanti er omfattet af Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v., og skal ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1. godkendes af regionsrådet.

  Det forventes på nuværende tidspunkt, at ombygningen kan gennemføres således, at det nye hospice kan være klar til drift i andet halvår 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at den eksisterende driftsoverenskomst om drift af 12 pladser videreføres ved Sct. Marias etablering i et nyt hospice, på Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst, i den pågældende bygning erhvervet via donation.

  At regionsrådet meddeler Sct. Maria Hospice en garanti for et låneoptag med et provenu på 30 mio.kr. med henblik på, at Sct. Maria kan gennemføre en ombygning med en samlet anlægsramme på 33 mio. kr., idet det samtidig forudsættes, at lånefinansieringen af ombygningen og den efterfølgende drift af det nye hospice sker inden for rammerne af nuværende driftsoverenskomst og den eksisterende sengedøgnstakst.

  At der deponeres et tilsvarende beløb af kassebeholdningen i garantiperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29144
  5. Etablering og rokade af sengeafdelinger mv. efter etablering af FAM på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt ideoplæg om gennemførelse af en rokade og etablering af sengeafdelinger mv. på den eksisterende OUH-matrikel i forlængelse af indvielsen af den nye akutmodtagelse, som forventes at ske primo 2012. Der ansøges samtidig om anlægsbevillinger til gennemførelse af denne rokade/ombygning i 2 parallelt forløbende deletaper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt vedhæftede ideoplæg for rokade/ombygning på den eksisterende OUH-matrikel i forlængelse af indvielsen af den nye akutmodtagelse. Der foreslås gennemført:

  1. en rokade/ombygning koncentreret om bygning 3, 5 og 17 i det sydøstlige hjørne af OUH´s matrikel ud mod Sdr. Boulevard.
  2. en rokade/ombygning koncentreret om højhuset og bygning 40, som udløses af AMA´s (Akut Modtage Afdeling) udflytning fra højhuset, og som involverer i alt 7 afdelinger på 6 etager i højhuset og i de lokaler neurologisk afdeling råder over i bygning 40.

  Den førstnævnte rokade/ombygning skal muliggøre indflytning af forskningsaktiviteter og palliative og administrative funktioner i 4 etager i bygning 17, som hovedsageligt er lediggjort af reduktioner i OUH´s centrale stabe. Afledt heraf kan Onkologisk afdelings lægegang flytte fra bygning 3 til bygning 5, således at der kan indrettes en ny hæmatologisk sengeafdeling (X2) i stueetagen i bygning 5, og efterfølgende etableres en ny palliativ sengeafdeling i det eksisterende hæmatologiske sengeafsnit, som i dag er placeret i Geriatrisk afdeling. Denne rokade/ombygning omfatter endvidere en rokade for de administrative funktioner i Onkologisk og Hæmatologisk afdeling.

  Den sidstnævnte rokade/ombygning skal dels skaffe gynækologisk afdeling 2-4 ekstra senge og ekstra ambulatoriekapacitet, samtidig med at gynækologisk afdelings senge, som midlertidigt er placeret i højhuset, rykkes nærmere på stamafdelingen. For gynækologisk afdeling skal endvidere løses et arbejdsmiljøproblem. I højhuset skal udflytningen af AMA give plads til aktivitetsbetingede udvidelser for Infektionsmedicinsk afdeling, Neurologisk afdeling og det nyoprettede Respirationsinsufficienscenter Syd. Endelig skal rokaden sikre de ortopædkirurgiske og plastikkirurgiske afdelinger en mere rationel lokaleplacering.

  OUH gør opmærksom på, at alene etableringen af Respirationsinsufficienscenter Syd vil medføre afledte driftsudgifter, som ikke dækkes af meraktivitetsafregning, og at regionsrådet den 28. november 2011 har behandlet en ansøgning om driftsmidler til respirationsinsufficienscenteret.

  OUH anmoder om, at der afsættes separate anlægsbevillinger til ovennævnte rokader, hhv. 15,5 mio. kr.(indeks 124,9) i 2012 til Delrokade 1 (bygning 3, 5 og 17) og 11,5 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 til Delrokade 2(Højhus og bygning 40). OUH foreslår at anlægsbevillingerne finansieres dels af det afsatte restrådighedsbeløb vedr. indretning af ændrede funktioner på OUH (66 mio. kr. puljen), hvoraf der resterer 12,322 mio. kr. regnet i indeks 124,9 og restbeløbet 14,678 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til ombygninger i forlængelse af færdiggørelsen af FAM (Fælles Akut Modtagelse) i Odense, som omregnet i indeks 124,9 udgør 20,243 mio. kr., således at der herefter henstår 5,565 mio. kr. (indeks 124,9) af nævnte rådighedsbeløb.

  Det er aftalt med OUH´s direktion, at der etableres en samlet organisering af gennemførelsen af rokaderne og ombygningerne i medfør af Region Syddanmarks regler for byggestyring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de fremsendte ideoplæg godkendes som grundlag for planlægning, projektering og udbud af de nævnte to delrokader.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb for de to nævnte delrokader med hhv. 15,5 mio. kr. og 11,5 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 og negativ anlægsbevilling på  -14,678 mio. kr.(indeks 123,9)  vedr. FAM Odense.

  At finansiering sker dels af de afsatte beløb vedr. indretning af ændrede funktioner med i alt 12,322 mio. kr.(indeks 124,9), dels reduktion af det afsatte rådighedsbeløb vedr. FAM Odense med 14,678 mio. kr.(indeks 124,9).

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende anlægsbevillingen indenfor den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/11051
  6. Idéoplæg for P-hus på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I sagen forelægges udkast til ideoplæg for byggeri af et P-hus ved Svendborg Sygehus til godkendelse. Samtidig foreslås, at der meddeles anlægsbevilling med baggrund i det rådighedsbeløb på 27 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med godkendelse af anlægsbudgettet for 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved endelig godkendelse af budget for 2012 blev der afsat rådighedsbeløb på 27 mio. kr. (indeks 124,4) til realisering af et P-hus ved Svendborg Sygehus i løbet af 2012. Med budgetgodkendelsen blev der samtidig efterspurgt en undersøgelse af, om P-huset med fordel kan realiseres som et OPP-projekt (Offentlig Privat Partnerskab).

  En projektgruppe bestående af medarbejdere fra Odense Universitetshospital (OUH) og regionshuset har udarbejdet et ideoplæg for P-huset. Ideoplægget foreslår, at der opføres et P-hus med i alt 400 P-pladser på den bestående P-plads umiddelbar vest for psykiatribygningen (bygning 36). Det bemærkes, at opførelsen af p-huset med de 400 p-pladser betyder, at der etableres 300 ekstra pladser i forhold til de p-pladser, som eksisterer i dag, da etableringen af p-huset sker på en plads, der i dag optages af 100 p-pladser. 

  Placeringen vest for psykiatribygningen foreslås med baggrund dels i de begrænsede byggemuligheder på Svendborg-matriklen, dels at man herved minimerer gåafstanden til behandlingsbygningerne og endeligt, at man herved ikke lægger fremtidige begrænsninger i anvendelsen af arealet ved den eksisterende dialysepavillon. Den endelige fastlæggelse af byggefeltet vil ske efter nærmere aftale med Psykiatrisk afdeling. Der er en vis usikkerhed om det fremtidige behov for p-pladser. Det foreslås derfor, at byggeriet udbydes med option på hhv. 100 og 200 yderligere pladser.

  Projektgruppen har i henhold til regionsrådets anmodning undersøgt, om opførelsen af P-huset hensigtsmæssigt kan ske i samarbejde med en privat part som OPP-projekt:

  For en OPP-løsning taler generelt, at Region Syddanmark herved kan reservere sine likvide reserver til andre anlægsprojekter under forudsætning af, at der kan opnås statslig tilsagn til, at projektet kan opnå dispensation for deponering af likviditet svarende til anlægsudgiften, og yderligere, at en erfaren investor eventuelt kan etablere projektet for en mindre anlægsudgift og med mindre løbende driftsudgifter end Region Syddanmark.

  Hovedargumentet mod en OPP-løsningen for offentlige myndigheder som Region Syddanmark er den merforrentning af den investerede kapital, som en ekstern investor nødvendigvis skal oppebære, set i forhold til den forrentning Region Syddanmark kan oppebære af overskudslikviditet eller betale af lån via kreditinstitution. Mod realisering af et mindre anlægsprojekt, som P-huset med en OPP-løsning taler endvidere, at omkostningerne til etablering af aftaler mv. (transaktionsomkostningerne) vil være forholdsvis høje set i forhold til en eventuel driftsøkonomisk mindreudgift.

  Det er projektgruppens opfattelse, at man kan opnå de innovative og kreative løsningsforslag, der tilstræbes ved en OPP-løsning ved i stedet at udbyde P-huset i totalentreprise, hvor valg af projekt sker efter kriteriet mest økonomisk fordelagtige pris, idet man herved i udvalget af vinderprojektet kan samveje flere kriterier, som fx. anskaffelsesudgift, driftsøkonomi og arkitektur mv. Det foreslås derfor, at projektet udbydes i totalentreprise efter kriteriet mest økonomisk fordelagtige pris med følgende kriterier og vægtning:

  Kriterium som angives på karakterskala 0-10

  Vægtning

  1. Samlet entrepriseudgift

  45 %

  2. Teknisk og driftsøkonomisk løsning

  20 %

  3. Arkitektonisk værdi

  25 %

  4. Totalentreprenørens organisering og kvalitetsstyring

  10 %

  På denne baggrund foreslås, at etableringen af P-huset sker med traditionel finansiering af regionens likvide midler, og at projektet udbydes med en forventet aflevering umiddelbart efter sommerferien i 2012.

  Der henvises til vedlagte ideoplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det forelagte ideoplæg godkendes som grundlag for realiseringen af et P-hus i Svendborg med 400 P-pladser.

  At byggeriet udbydes med optioner for hhv. 500 og 600 pladser.

  At P-huset, som er beskrevet i idéoplægget, udbydes i totalentreprise og at valg af endeligt projekt sker efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige pris.

  At der til realisering af projektet meddeles og frigives anlægsbevilling på i alt 27 mio. kr. (indeks 124,4).


  At finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22726
  7. Principper for udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i 2012, samt de principper som det anbefales at udmønte puljen til apparatur efter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I investeringsbudgettet for 2011 indgik bl.a. en langsigtet strategi for investeringer, herunder investeringer i medicoteknisk apparatur. Investeringsstrategien sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, således at omkostningseffektiviteten fastholdes og/eller forbedres. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende, at udskifte nedslidt apparatur, således at borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet.

  Også i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 på regionsrådsmødet den 26. september 2011 blev det pointeret, at investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Der var derfor enighed om at fremrykke apparaturinvesteringer for 50 mio. kr. i 2011, og samtidig blev der afsat en ramme på 124,4 mio. kr. til den medicotekniske apparaturpulje i år 2012.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 13. december 2010, foreslås videreført, jf. bilag "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2012". Forslaget indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2012:

  1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på i alt 79,7 mio. kr. (124,4 mio. kr. fratrukket midler til sygehusenes egne investeringsrammer samt midler til den fælles akutpulje).
  2. Lokale midler på sygehusene på 19,7 mio. kr., som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed.
  3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. kr. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

  Vedlagte bilag, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2012", redegør nærmere for denne sag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At der af rådighedsbeløbet i 2012 på 124,4 mio. kr. overføres 19,7 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer øremærket til apparatur under 200.000 kr.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2012 (indeks 124,9) på 19,7 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2012 (indeks 124,9) på 104,7 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3434
  8. Forslag om afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 besluttet, at spareforslag, som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis, opretholdes.

  På denne baggrund indstilles det, at rammeaftale med de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver i dele af regionen opsiges.

  Opsigelsen vil formentlig kunne ske med virkning fra 1. august 2012, idet der samtidig skal etableres afhentningsordninger i samarbejde med de berørte sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på sit møde den 26. september 2011 vedtaget at spareforslaget, som indebærer etablering af afhentningsordning for blodprøver i almen praksis, opretholdes. Dette indebærer, at rammeaftale med de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt skal opsiges. Aftalen går ud på, at praktiserende læger centrifugerer blodprøverne i egen klinik, og herefter sender den pr. post til sygehuslaboratorium. Rammeaftalen indeholder en takst svarende til 2 gange den normale takst for blodprøvetagning.

  Samarbejdsudvalget med alment praktiserende læger har i flere omgange drøftet tilrettelæggelse af en henteordning for blodprøver taget i almen praksis til analyse på sygehuslaboratorium. Baggrunden har været Sundhedsstabens ønske om at etablere en ensartet transport af blodprøver i hele regionen. Grundlaget for dette forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

  På denne baggrund indstilles, at rammeaftalen opsiges. Opsigelsen vil formentlig kunne ske med virkning fra 1. august 2012, idet der samtidig skal etableres afhentningsordninger i samarbejde med de berørte sygehuse. De hertil fornødne midler foreslås finansieret af besparelse som følge af opsigelse af rammeaftalen og ansøges frigivet ved særlig senere beslutning i regionsrådet.

  Der har i samarbejdsudvalget hidtil ikke kunnet opnås enighed om sagen, idet indførelse af en afhentningsordning i det tidligere Ribe Amt, det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt vil betyde et indtægtsfald for de praktiserende læger på 14,5 mio. kr. årligt. Dette svarer til ca. 4 % af den samlede indtægt i praksis inkl. basishonorar. Denne merindtægt har de pågældende praksis haft siden 2002 efter indgåelse af rammeaftale herom i de nævnte amter. Praksis- og kommuneudvalget anførte tillige, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at etablere en afhentningsordning, som foreslået af Sundhedsstaben.

  På landsplan har problemstillingen været taget op af PLO (Praktiserende Lægers Organisation), hvorfor Danske Regioner har indhentet og sammenfattet regionernes ønsker på området. På partsmøde, afholdt den 13. oktober 2011, blev centrifugeringsaftalen drøftet med PLO. På mødet tilkendegav PLO, at man gerne vil se på honoraret for centrifugering mod at aftalen ikke opsiges i regionerne i overenskomstperioden. Danske Regioner svarede hertil, at det bliver svært på centralt niveau, da regionerne er forskellige steder i processen, men at der er mulighed for lokal forhandling om en nedsættelse af honoraret, hvilket PLO var indforstået med.

  Danske Regioner har derudover sagt, at man gerne vil videresende de resultater, der måtte være eller komme om vurderingen af kvaliteten i håndteringen af blodprøver ved centrifugering set i forhold til en henteordning. Det er efter dette møde op til de enkelte regioner, om man vil indgå i dialog om en nedsættelse af honoraret, varighed af en eventuel "fredning" mv.

  Da der har været diskussion om det faglige grundlag for transport af blod, har Sundhedsstaben anmodet Det Lægelige Specialeråd for Klinisk biokemi om en udtalelse på baggrund af, at der i USA er godkendt en standard for transport af blodprøver, som udelukker forsendelse af blodprøver med post, idet sådanne under transporten skal opbevares under køl, dvs. 4 grader. Specialerådet har på denne baggrund udarbejdet vedlagte udtalelse, hvori man anbefaler, at prøver opbevares og transporteres som fuldblod ved stuetemperatur 20-21 grader inden for dagperioden.

  I forbindelse med sagens behandling i Praksis- og kommuneudvalget var der i indstillingen tilføjet følgende sætning: "Iværksættelsen bør ske snarest praktisk muligt". Dette fandt udvalget ikke nødvendigt og anbefalede således ikke den del af indstillingen. Indstillingen til forretningsudvalget er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-11-2011
   

  Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet opsiger rammeaftale med henblik på samtidig iværksættelse af en afhentningsordning. Den praktiske tilrettelæggelse drøftes i samarbejdsudvalget og med de involverede sygehuse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1155
  9. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den Regionale Udviklingsplan skal beskrive den ønskelige fremtid for Syddanmark og de initiativer, der iværksættes for at følge op på planen. Udviklingsplanen skal også indeholde redegørelser for infrastruktur og mobilitet samt for det grænseregionale samarbejde. Desuden skal der foreligge en miljøvurdering af planen.

  Forslaget forelægges nu til regionrådets vedtagelse. Ifølge planloven skal forslaget herefter fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger.  

  Forslaget til udviklingsplanen er udarbejdet i tæt dialog med kommunerne og andre nøgleaktører. Regionrådets RUP-udvalg har styret processen. Der har desuden været nedsat et politisk koordinationsudvalg med repræsentation fra KKR og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. juni 2011 udviklingsplanens hovedstruktur og initiativområder med henblik på udarbejdelsen af et forslag til ny Regional Udviklingsplan til vedtagelse ved årsskiftet.

  RUP-udvalget behandlede forslaget til Regional Udviklingsplan den 21. november 2011 med henblik på forelæggelse for regionsrådet til beslutning om fremlæggelse af forslaget til offentlig høring. Efter høringsperioden vedtager regionsrådet planen endeligt.

  Den Regionale Udviklingsplan er den fælles syddanske bane for en fælles indsats i de kommende 4 år. Planens virkeliggørelse beror på mange forskellige parter, men Region Syddanmark og kommunerne har et særligt ansvar for at sætte i værk og skabe rammer.

  Udfordringerne for vækst er alvorlige globalt og nationalt, men løsningerne skal findes og implementeres regionalt og lokalt. Den Regionale Udviklingsplan tager vækstudfordringen op og sætter fokus på Det Gode Liv som vækstskaber. Planen rummer 4 regionale initiativer: Viden til vækst, Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet samt Klima. Desuden er der 4 områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.

  Den Regionale Udviklingsplans initiativer indeholder konkrete tiltag, men det er sigtet, at nye tiltag udvikles i dialog i takt med erfaringer og resultater. Initiativerne bygger oven på viden og samarbejder, der er skabt under den første udviklingsplan fra 2008. Parternes input undervejs har gjort det klart, at den videre indsats skal lægge vægt på nytænkning og radikal innovation på tværs af de traditionelle sektorer.

  Dialogen gennem hele RUP-forløbet har været væsentlig og udbytterig. Da den nye Regionale udviklingsplan sætter retningen og dagsordenen for indsatsen i Syddanmark i de kommende år lægges der op til, at RUP-samarbejdet videreføres med henblik på opfølgning og fortsat udvikling af initiativerne.

  Offentlighedsperioden starter med regionsrådets vedtagelse af forslaget og foreslås at forløbe frem til 2. marts 2012. I denne periode planlægges en RUP-konference sammen med kommunerne. Der udarbejdes en særskilt webversion, der kan skabe debat og synlighed om udviklingen i Syddanmark. 

  RUP-udvalget har senest behandlet sagen på møde den 21. november 2011. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til RUP (Den Regionale Udviklingsplan) vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring frem til 2. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18075
  10. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  fold dette punkt ind Resume
   
  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi er en del af den nye Regionale UdviklingsPlan (RUP) og angiver de tre uddannelsespolitiske målsætninger for de næste 4 år, samt de seks væsentligste udfordringer i forhold til at nå målene. Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan for 2012 – 2013 er et supplement til den oprindelige Syddansk Uddannelsesaftale.
   

  Regionsrådet skal drøfte og vedtage Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 og Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye RUP (Den Regionale UdviklingsPlan) skal Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi revideres.

  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 angiver følgende vision for Region Syddanmarks langsigtede uddannelsespolitiske arbejde:

  Region Syddanmark skal være en region med uddannelser i verdensklasse på alle niveauer, og hvor alle unge udfolder deres potentiale i forhold til arbejdsmarkedet.

  Strategien angiver følgende 3 overordnede målsætninger for de næste 4 år:

  •          95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  •          50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

  •          I 2015 skal 20% flere på en ungdomsårgang gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010.

  Strategien angiver 6 hovedudfordringer, som det foreslås at fokusere indsatsen mod de næste 4 år for at opnå størst mulig effekt på målsætningerne:

  1. De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. Frafald på ungdomsuddannelse ved studiestart
  3. Afstand til ungdomsuddannelse
  4. Manglende praktikpladser
  5. For få uddanner sig indenfor sciencefag
  6. For få drenge tager en videregående uddannelse

  Udkast til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015 er vedlagt som bilag.

  Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013 er et supplement til den oprindelige Syddansk Uddannelsesaftale. Administrationen foreslår, at handlingsplanen tillige er handlingsplan for Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi for 2012 – 2013, da regionen ikke kan realisere uddannelsesstrategien alene. Via Syddansk Uddannelsesaftale er der skabt det samarbejde mellem alle aktører, som er nødvendigt for at nå målene.

  Syddansk Uddannelsesaftale er en aftale mellem en række aktører på uddannelsesområdet, der alle er selvstændige juridiske enheder. Blandt aktørerne er alle ungdomsuddannelser, kommuner, videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark m.fl.

  Handlingsplanen angiver for hver af de 6 udfordringer skitseret i uddannelsesstrategien konkrete initiativer, som kan igangsættes i løbet af den 2-årige periode. Regionens uddannelsespulje blev i efteråret 2009 primært øremærket til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Uddannelsespuljen kan derfor anvendes til at realisere initiativerne i handlingsplanen.

  Udkast til Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012 – 2013 er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At  Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi vedtages.

  At Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan som handlingsplan for både Syddansk Uddannelsesaftale og Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29388
  11. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til råstofplan 2012 fremlægges til godkendelse i regionsrådet, med henblik på offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til den 27. februar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet 56 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 27 ansøgninger til udlæg af nye råstofgraveområder.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, og har afholdt møder med alle berørte kommuner om de indkomne ansøgninger.

  Der er udarbejdet et nyt forslag til råstofplan 2012. Forslaget skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a stk. 3 i råstofloven.

  Der er udarbejdet 27 strategiske miljøvurderinger for ansøgninger til graveområder, der ligeledes skal udsendes i offentlig høring.

  Samtidig med offentliggørelse, vil forslag til 15 nye graveområder blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor de foreslåede graveområder, og beboere i boliger beliggende indenfor i størrelsesordenen 200 meter fra de nye foreslåede graveområder.

  På baggrund af den offentlige høring, skal regionsrådet udarbejde Råstofplan 2012 til endelig vedtagelse. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Forslag til råstofplan 2012 har været behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. november 2011, der anbefaler indstillingen med følgende ændringsforslag:

  For det første, at ansøgningen om udlægning af et graveområde eller interesseområde ved Vester Nebel, Kolding Kommune (se bilag: "Trekantområdet-SMV", s. 5-6) afvises med henvisning til manglende dokumentation for råstofforekomster samt landskabelige interesser, og at området helt udgår af forslag til råstofplan 2012.

  For det andet, at der i "Forslag til råstofplan 2012" under overskriften "4. Retningslinjer for råstofindvinding og efterbehandling" under punkt 4.6 tilføjes ordet "Trekantsområdet", og at der under punkt 4.6.1 tilføjes: "Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune".

  Hvis udvalgets anbefalinger følges, vil formuleringerne i "Forslag til Råstofplan 2012" blive som følger:

  "4.6 Særlige retningslinjer for Fyn, Sydvestjylland og Trekantsområdet

  4.6.1 På Fyn samt i Varde, Esbjerg,Vejen, Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommuner, hvor der ikke er udlagt graveområder med til-strækkelig rummelighed til at dække den ønskede forsyning i 24 år, vil Region Syddanmark være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i planperioden, hvis det dokumenteres, at der er en rimelig god råstofforekomst på arealet, og at der ikke er væsentlig modstrid med andre interesser."

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til Råstofplan 2012 bilagt 27 miljøvurderinger udsendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 2. januar til 27. februar 2012.

  At forslag til 15 nye råstofgraveområder udsendes i partshøring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med to ændringsforslag:

  - at ansøgning om udlægning af et graveområde eller interesseområde ved Vester Nebel, Kolding Kommune, afvises med henvisning til manglende dokumentation for råstofforekomster samt landskabelige interesser, og at området helt udgår af forslag til råstofplan 2012, samt

  - at forslag til ændring af retningslinier, retningslinie 4.6., tilføjes "Trekantsområdet". I forslag til retningslinie 4.6.1. tilføjes: "Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune", således at der også åbnes mulighed for at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i disse kommuner indenfor planperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Udvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet. Freddie Madsen tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/27690
  12. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturbudgettet er på 7,9 mio. kr. i 2011. Til Kulturpuljens oktober-uddeling til mindre projekter på 1 mio. kr. er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Otte projekter indstilles til tilskud på i alt 2,4 mio. kr., og 53 projekter på i alt 8 mio. kr. indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Til Kulturpuljens oktober-uddeling er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvoraf oktober-uddelingen udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter. Der er 5,5 mio. kr. i overskydende kulturpuljemidler fra tidligere puljer, hvorfor der er indstillet projekter på i alt 2,4 mio. kr. til tilskud. Der resterer således 3 mio. kr. i kulturpuljen, der vil blive foreslået overført til 2012 til projekter i forbindelse med den kommende kulturstrategi.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra indsatsområderne på kulturområdet og kulturstrategien.

  Kulturprojekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de understøtter kulturstrategien - herunder effekten, mulighed for videreførelse, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund følgende 8 projekter til tilskud på i alt kr. 2,407 mio. kr.:

  • 15   -  Vores Kunst Projektet - "En færge til Ærø"  - 400.000 kr.
   Projektet indgik i den nationale konkurrence "Vores Kunst", etableret af DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Projektet blev udvalgt sammen med projektet "Et kunstværk i Trekantområdet" fra Region Syddanmark. Projektet "En færge til Ærø" går ud på, at færgen til Ærø dekoreres af en kunstner. Hele projektet har et budget på 2 mio. kr., og Statens Kunstfond tildeler projektet 1,2 mio. kr. heraf.
  • 22  -   Skamlingsbanken - udvikling af kulturdelen i projektet for Skamlingsbanken - 175.000 kr.
   Kolding kommune arbejder med projektet, der kan styrke kulturarven og profilere områdets identitet som nationalt mindesmærke og hermed tiltrække flere turister og borgere til området.
  • 23  -  Vores Kunst Projekt i Trekantområdet - Et kunstværk i Trekantområdet - 400.000 kr. 
   Projektet indgik i den nationale konkurrence "Vores Kunst", etableret af DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Projektet blev udvalgt sammen med projektet "En færge til Ærø" fra Region Syddanmark. Kunstværket placeres et synligt sted i Trekantområdet. Hele projektet har et budget på 2 mio. kr., og Statens Kunstfond tildeler projektet 1,2 mio. kr. heraf.
  • 28  -  Lindø Transition Event - en kulturel og anderledes event - 300.000 kr.
   Projektet kan være medvirkende til at sætte fokus på Lindø, på bosætning og kultur i området.
  • 29  -  "Jeg er arkæolog" - et digitalt strategispil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre - 362.000 kr.
   Projektet bidrager til, at museerne synliggør arkæologien på en ny og anderledes måde. Spillet åbner for, at den enkelte borger kan få en bredere viden om arkæologi og dannelse af vores lokale, regionale og nationale historie.
  • 36  -  Syddansk Musikfestival - 8 klassiske koncerter med fokus på Carl Nielsen på slotte på hele Fyn - 75.000 kr.
   Projektet sætter fokus på komponisten Carl Nielsen, og på den kommende fejring i 2015 af 150 året for Carl Nielsens fødsel. Projektet samarbejder med Schleswig-Holstein Musik Festival og har fokus på Fyns Kulturskatte. Desuden ønskes samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.
  • 43  -  "Tá ud og tegn - Kreative børn på trafiksikre udflugter i Region Syddanmark", Trapholt Kunstmuseum - 295.000 kr.
   Projektet styrker børns kulturelle oplevelser på tværs af by og landdistrikter gennem tegning som kunstnerisk medie. Projektet videreføres gennem den eksisterende site "kunstmus.dk".
  • 48  -  Vikingetidens Jelling - Jelling stenenes nye liv - en dokumentarfilm - 400.000 kr.
   Den kommende produktion af dokumentarfilmen om de historiske og gådefulde Jelling monumenter og de videreførte arkæologiske undersøgelser omkring Jelling anlægget, der siden 1994 har været på Unescos bevaringsliste over verdens kulturarv.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 8.080.504 kr., fordelt på 53 projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At  der ydes tilskud til projekter markeret med A på vedlagte oversigt og med nr. 15-22-23-28-29-36-43-48 på i alt 2,407 mio. kr. fra kulturpuljens oktober-uddeling.

  At der gives afslag til de 53 projekter markeret med C på vedlagte oversigt i alt 8.080.504 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/4658
  13. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2010, at rute 205 (Vejle-Juelsminde) blev kategoriseret som uddannelsesrute. Region Midtjylland og Midttrafik har en anden opfattelse, nemlig at ruten bør videreføres uændret eller stort set uændret. Ruten er derfor i foreløbig ét år (til det kommende køreplanskifte) opretholdt med henblik på at det afklares, i hvilket omfang ruten skal videreføres.

  Midttrafik og Sydtrafik har nu henvendt sig for at få en afklaring af rutens fremtidige status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rute 205 er efter de midtjyske principper (byer over 1500 indb. er regionale rejsemål) en rute af regional betydning og er derfor en rute, som man i Region Midtjylland vil finansiere i stort set uændret omfang. Da principperne er anderledes i Region Syddanmark, opfattes ruten ikke her på samme måde (Juelsminde er med knap 4.000 indb. for lille til efter syddansk målestok at være et regionalt rejsemål).

  På mødet den 23. august 2010 besluttede regionsrådet, at rute 205 kunne opretholdes som pendlerrute. En pendlerrute er efter regionens principper en rute, der, til trods for at den ikke opfylder principperne fuldt ud, alligevel kan opnå regional finansiering, hvis den har - eller der er en begrundet forventning om, at den kan opnå - en selvfinansiering på 50%. Den højere selvfinansiering kan evt. opnås ved at tilrette antallet af afgange på ruten, eller ved at fravige den direkte rute og dermed få flere passagerer med. Midttrafik og Sydtrafik har oplyst, at selvfinansieringen på rute 205 er stigende, idet den er steget fra 47 % i 2009 til 51 % i 2011 (jan.-okt.) - dvs. over de 50 %, som kræves ifølge principperne.

  Kort efter beslutningen i august blev det klart, at den økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig til, at Sydtrafik kunne køre de ruter, det tidligere var bestemt. Det førte bl.a. til, at regionsrådet den 13. oktober 2010 besluttede, at rute 205 skulle opretholdes som uddannelsesrute. Uddannelsesruter er en rutetype, der supplerer de regionale principper i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til adgangen til ungdomsuddannelser.

  Denne beslutning førte til, at Region Midtjylland, Midttrafik og Sydtrafik i fællesskab understregede, at der næppe ville kunne hentes nogen væsentlig besparelse på ruten ved at nedgradere den fra pendlerrute til uddannelsesrute, og at man i Midtjylland havde et klart ønske om at videreføre ruten nogenlunde uændret.

  De to trafikselskaber har nu henvendt sig for en afklaring af rutens fremtid.

  Administrationen har forsøgt at finde en løsning og foreslår således, at trafikselskaberne får det svar, at rute 205 som minimum skal videreføres som uddannelsesrute, men at Region Syddanmark ikke har indvendinger imod, at ruten videreføres som pendlerrute. Det vil imidlertid være en forudsætning herfor, dels at selvfinansieringen er eller kan forventes at blive 50%, og dels at finansieringsudgiften kan holdes inden for den samlede ramme for Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Sydtrafik og Midttrafik meddeles, at rute 205 som minimum skal videreføres som uddannelsesrute, men at Region Syddanmark ikke har noget at indvende imod, at ruten videreføres som pendlerrute. Dette er under forudsætning af, dels at selvfinansieringen er eller kan forventes at blive 50%, og dels at finansieringsudgiften kan holdes inden for den samlede ramme for Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 10/12739
  14. Fyn-Als screeningsrapport
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner analyseret grundlaget for en eventuel fast forbindelse mellem Fyn og Als. Rapporten med resultater er nu tilgængelig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet tiltrådte den 22. november 2010 en konkret plan med 7 projekter for udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 på 10 mio. kr. indenfor Regional Udvikling.

  Et af disse projekter var en analyse af muligheden for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Projektet er medfinansieret af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Rapporten med de færdige resultater er nu tilgængelig.

  Overordnet set konkluderer rapporten, at det er en samfundsøkonomisk god forretning at bygge en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Men forbindelsen vil omvendt aldrig kunne tjene sig hjem via brugerbetaling.

  Der er i rapporten regnet på to typer af en fast forbindelse. En løsning med motortrafikvej, og en løsning med 4-sporet motorvej med opkobling til Svendborgmotorvejen. Anlægspriserne er udregnet efter gældende manual udstedt af Transportministeriet. For scenariet med motortrafikvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 10 mia. kroner. For scenariet med motorvej er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 18,8 mia. kroner.

  Rapporten drøftes på et kommende møde mellem regionsrådsformanden og transportminister Henrik Dam Kristensen.

  RUP-udvalget har behandlet sagen på deres møde den 21. november 2011 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31261
  15. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 38b og 37g Skovstrup (6,6 ha).

  Arealet ligger på Skovbjerg lerfladbakke inden for interesseområde for ler i råstofplan 2008. På grundlag af boringer på lerfladbakken vurderer kommunen  lertykkelsen over grundvandsmagasinet til ca. 20 meter. Der er således en større mægtighed smeltevandsler på lokaliteten, hvorfor infiltrationen til grundvandet er meget begrænset. Sårbarheden af grundvandet vurderes derfor særdeles begrænset. En indvinding af rødbrændende ler hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, vurderes ikke at formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler. Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til efterfølgende arealanvendelse som følge af råstofindvindingen, og arealet forudsættes efterbehandlet til jordbrugsformål.

  Arealet ligger indenfor et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, og det vurderes endvidere at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune er således indstillet på at give tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler på en række vilkår til sikring af miljø- og naturinteresser.

   

   

  Boringer i området bekræfter at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af et smeltevandsler op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. Af de tre nærmeste dybere boringer har den ene henholdsvis ler til 20 m under terræn og de to andre ler til bunden af boringerne 40 m under terræn.

  Jordforureningsafdelingen vurderer at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Sagen oversendes til endelig behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  16. Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforums forventes på møde den 8. december 2011 at vedtage den kommende erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13. Derudover drøftes resultatkontrakt med det syddanske Bruxelleskontor, etablering af Visit Syddanmark, udgifter til afvikling af Syddansk Turisme, udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet. Desuden forventes Vækstforum at udmønte bevillingen til den endelige ansøgning til projektet SPIR - Patient-at-home, som regionsrådet tidligere har bevilget midler til.

  Derudover drøftes en række indkomne ansøgninger til Vækstforum vedrørende støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vedr. sagsgangen

  Det skal bemærkes, at Vækstforum først behandler ovennævnte sager den 8. december 2011, dvs. efter udsendelse af dagsordenmateriale til regionsrådet. Beslutningerne fra Vækstforums møde vil foreligge til regionsrådets møde.

  Indstillingerne i denne sag er således med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 8. december 2011. I forhold til den sag, forretningsudvalget behandlede den 30. november 2011, er der således foretaget mindre justeringer i overensstemmelse med de endelige indstillinger til Vækstforum.

  Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13

  På mødet i Vækstforum den 20. september 2011 godkendte Vækstforum udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 samt handlingsplan 2012-13 med enkelte præciseringer. Det drejer sig bl.a. om en præcisering af, at definitionen af bæredygtig energi dækker teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer, samt en præcisering vedr. fødevarer i handlingsplanen.

  Derudover er der tilføjet et nyt tværgående vurderingskriterium, hvor det fremhæves, at der lægges afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen forelægges til endelig godkendelse på Vækstforums møde den 8. december 2011.

  Såfremt Vækstforum godkender strategien og handlingsplanen, vil den første ansøgningsrunde til handlingsplan 2012-13 være den 3. januar 2012. Disse ansøgninger forelægges til behandling på Vækstforums møde den 27. marts 2012.

  Erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen blev lanceret på et arrangement i Panorama Lillebælt Biografen i Middelfart den 18. november 2011, hvor der var ca. 170 deltagere, heraf ca. 60 virksomhedsrepræsentanter. 

  Resultatkontrakt med det syddanske Bruxelleskontor 2012-13

  På regionsrådets møde den 13. december 2010 godkendte regionsrådet en samarbejdsaftale med Bruxellesforeningen gældende for 2011-13. Aftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten for 2011 opfyldes tilfredsstillende.

  Resultatkontrakten for 2011 udløber ved årsskiftet, og det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at Bruxelleskontoret har opfyldt resultatkontrakten tilfredsstillende. Afrapportering fra Bruxelleskontoret om resultaterne er vedlagt som bilag. Derfor forelægges resultatkontrakt for 2012-13 til Vækstforums og regionsrådets godkendelse.

  I forhold til tidligere, er der nu tilføjet et mål om et samarbejde med klyngerne, ligesom der også er tilføjet et mål om screening af mindst 20 syddanske virksomheder årligt med potentiale til at indgå i EU projekter, og som kunne have behov for rådgivning. Desuden skal der indgås et strategisk samarbejde med Hanse-Kontoret i Bruxelles. Igennem dette samarbejde, der omfatter konkrete projekter, ønskes det at sikre faste samarbejdspartnere i forhold til såvel Nordsø- som Østersøprogrammer og EU’s 7. og 8. rammeprogram. Endelig fremhæves samarbejdet med Alliancen for Grøn Offshore Energi med fokus på de syddanske aktører på området.


  Derudover vil Bruxelleskontoret intensivere samarbejdet med Syddansk Universitet, herunder indgå i projektsamarbejde med dem på 7. rammeprogram.

  Resultatkontrakten følger Vækstforums kommende handlingsplan for 2012-13. Resultatkontrakten angiver, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2012-13. Kontrakten indeholder en række aktivitetsmål, der omhandler international projektudvikling, europæiske konferencer, virksomhedsgennemgang, interessevaretagelse, presse og kommunikation i Syddanmark, internationalisering af kommunerne i Syddanmark.

  Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Vækstforum/Region Syddanmarks medlemsbidrag til Bruxellesforeningen for 2012-13 udgør årligt 4.018.884. kr., hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen.
   

  Etablering af Visit Syddanmark

  Vækstforum godkendte på sit møde den 20. september 2011 et forslag om organisering af de fremtidige opgaver og roller på turismeområdet. Forslaget var resultatet af et afklarende møde om Syddansk Turismes opgaver og rolle, afholdt den 9. september 2011 med kommuner og erhverv.

  På den baggrund er det besluttet at afvikle Syddansk Turisme, og at der etableres en ny organisation med navnet Visit Syddanmark.

  Vækstforum besluttede på mødet den 20. september 2011, at et oplæg til den fremtidige organisering og finansiering af Visit Syddanmark skulle drøftes på det kommende møde i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der dækker driftsudgifter, men ikke frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. Med udgangspunkt i dette og i forslaget til fremtidige opgaver, har vækstforumsekretariat vurderet ressourcebehovet til ca. 4,75 mio.kr. årligt. Syddansk Turismes nuværende bevilling er 7,4 mio. kr. årligt. Visit Syddanmarks nye hovedaktiviteter er som nedenstående, der er uddybet i bilaget.

  Visit Syddanmark skal, i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og de grænseoverskridende initiativer, levere opgaver indenfor både erhvervs- og ferieturisme:
   

  • Viden og analyse – indsamle og formidle analyser og viden
  • Markedsføring – koordinere og rådgive i forhold til: PR, forretningsudvikling og samarbejdsmuligheder
   • Udvikling og innovation – koordinere aktiviteter, fx indenfor destinationsudvikling og rådgive, fx om udvikling af destinationer og tematurisme
  • Nationale opgaver – koordinering med Visit Denmark om international markedsføring og deltagelse i nationale og internationale projekter

   Visit Syddanmark skal være koordinator, sparringspart, vejleder og formidler. De skal på initiativ og opfordring fra aktører kunne være tovholder på regionale markedsføringsopgaver og partner i nationale markedsføringstiltag på turismeområdet. Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark. De skal understøtte destinationernes udviklingsarbejde, og sikre at der ikke sker overlap i aktiviteter gennem vejledning og sparring. Visit Syddanmark skal formidle viden og indkøb af analyser indenfor erhvervsturisme og ferieturisme til destinationer og aktører gennem hjemmeside og direkte henvendelser.

   Visit Syddanmark skal, udover Inspiring Denmark og som evt. partner i nationale markedsføringsprojekter som f.eks. Global Connected, ikke selv være projektejer eller stå for drift af projekter eller lokale markedsføringskampagner. De vil ej heller udarbejde ansøgninger.

   Bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer bestående af 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne / subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark.

   Vækstforum skal hvert andet år tage stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år. Visit Syddanmarks nuværende bevilling udløber med udgangen af 2011.

   Destinationsudvikling

   Sekretariatet har indstillet til en principiel drøftelse af, hvorvidt den konkrete destinationsansøgning skal afvente en afklaring af Visit Syddanmarks rolle, bl.a. ift. koordinering eller om Vækstforum ønsker at tage stilling til den foreliggende ansøgning på mødet. Formandskabet har drøftet dette og anbefaler, at Vækstforum som besluttet accepterer ansøgninger fra destinationerne løbende. 

   Udgifter til afvikling af Syddansk Turisme

   Som konsekvens af beslutningen om at afvikle Syddansk Turisme har bestyrelsen besluttet at foretage opsigelser i Syddansk Turisme. Desuden er lejemålet under afvikling, da den nye organisation, Visit Syddanmark, etablerer sig på færre kvadratmeter i et kontorbyggeri i Middelfart centrum.

   Der er igangsat forhandlinger med parter om at overtage Syddansk Turismes nuværende projektejerrolle i EU-projekterne Leg og Læring - Kids & Tweens og Oplevelsernes Academy. Begge projekter er blevet indstillet til støtte fra Vækstforum og har modtaget tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse tilsagn skal overføres til ny ejer. Forhandlingerne om overdragelsen tager længere tid end forventet, bl.a. fordi der stilles vilkår for overtagelse fra de to potentielle modtagere, herunder store økonomiske krav.

   Syddansk Turismes bevilling udløber med udgangen af 2011. Udgifter til afvikling af Syddansk Turismes forpligtelser pr. 1.1.2012 er under afklaring af fondens revisorer. Det drejer sig bl.a. om udgifter til afvikling af medarbejderstab, flytning, ekstraordinære regnskabs- og revisorudgifter og overdragelse af projekter til andre partnere. Det foreløbige overslag er på 2,6 mio. kr., heraf er 1,2 mio. kr. reserveret til overdragelse af de to projekter.  Der kan opstå behov for yderligere midler på baggrund at de økonomiske krav fra de modtagende parter i forbindelse med overdragelse af projekterne.

   Udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

   Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Dertil kommer, at bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme på møde den 28. okt. 2011 har godkendt, at der ansættes en ekstra projektleder med fokus på design. Projektlederen forventes placeret i Kolding i tilknytning til Design2innovate og Designskolen Kolding.

   Resultatmæssigt har Vestdansk Investeringsfremme bidraget til etablering eller fastholdelse af samlet 345 jobs i Vestdanmark. Heraf er de 25 jobs i Syddanmark, og det skal særligt bemærkes, at alle jobs er indenfor Vækstforums forretningsområder Velfærdsteknologi og –services og Energi.

   Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen. Formandsposten alene kan besættes af et medlem fra Vækstforum, der ligeledes er medlem af regionsrådet.

   I øjeblikket er Lasse Krull og Karsten Uno Petersen medlemmer af bestyrelsen, og Lasse Krull er desuden næstformand.

   Valgperioden er ifølge foreningens vedtægter på 3 år. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 9. december 2008 og vil fungere indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Regionsrådet skal efter indstilling fra Vækstforum derfor udpege 2 medlemmer og to suppleanter. Indstillingerne fra Vækstforum vil foreligge på regionsrådets møde den 12. december 2011.

   Forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet

   På Vækstforums møde den 2. december 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2010. Hertil kommer uforbrugte og disponerede midler fra den særlige ramme til sekretariatet i 2009 på i alt 747.098 kr. Det vil sige en samlet ramme for 2010 på i alt 1.747.098 kr., som er blevet videreført i 2011. For 2011 har der ikke været bevilget yderligere midler til rammen.

   Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved rammens udløb skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

   I 2010-11 er anvendt i alt 1.302.961 kr. fordelt på fem initiativer: 

   • Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger.
   • Statusevaluering af 35 Vækstforum-projekter.
   • Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 + Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09.
   • Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor.

    Vækstforum har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum og regionsrådet.

    Der er 90.305 kr. til rådighed inden for rammen. De uforbrugte midler foreslås overført til 2012, og at der yderligere bevilges 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012.

    Orientering om SPIR – Patient-at-home

    Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har lanceret et fælles udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”.

    Et konsortium med Syddansk Universitet i spidsen har vundet udbuddet og kan dermed se frem til at modtage 70 mio. kr., som ansøgt fra DSF og RTI.

    Ansøgningens samlede budget er 188 mio. kr., hvoraf den private medfinansiering udgør 78 mio. kr. Partnerne i ansøgningen bidrager med 21 mio. kr. Derudover har regionen den 22. august 2011 efter indstilling fra Vækstforum reserveret 19 mio. kr. til medfinansiering af projektet.  På mødet bemyndigede regionsrådet Vækstforum til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning, som behandles i Vækstforum den 8. december 2011, hvor ansøgningen er indstillet til tilsagn.

    Patient-at-home vil udvikle velfærdsteknologi til gavn for både patienter og sundhedssektor og vil understøtte udviklingen i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem opfulgt af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering. Projektet har fire overordnede mål: (1) at sundhedssektoren kan øge behandlingskvaliteten og samtidig sikre en optimering af ressourcer; (2) at patienter kan være engagerede ift. egen behandling og rehabilitering; (3) at private danske virksomheder får adgang til ny viden og procesværktøjer, der kan danne grundlaget for en stærk international markedsposition; og (4) at de involverede forskningsinstitutioner bliver styrket ved ny tværfaglig forskning, og adgang til testfaciliteter samt direkte samarbejde med virksomheder og sundhedssektor.

    Patient-at-home er et resultat af og bygger oven på en bevidst strategisk satsning på velfærdsteknologi og -service som vækstskaber i Region Syddanmark. Det vurderes, at projektet kan være med til at realisere ambitionen om Syddanmark som internationalt førende inden for udvikling, afprøvning og anvendelse af sundheds- og velfærdsløsninger gennem offentlig-privat samarbejde.Ansøgninger til Vækstforum

    Der er indkommet en række ansøgninger til Vækstforum vedr. støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

    En kort beskrivelse af ansøgningerne er vedlagt som bilag.

    Vækstforum har på mødet den 8. december 2011 truffet beslutninger i overensstemmelse med de udsendte indstillinger til regionsrådet.

    Vedr. indstillinger til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme:

    Vækstforum besluttede at indstille:


    Som medlemmer: Lasse Krull og Karsten Uno Petersen

    Suppleanter: Vækstforum ønskede ikke at indstille suppleanter.

   • OECD Review.

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles - med forbehold for Vækstforums beslutninger på mødet den 8. december 2011:

  Vedr. erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13:

  • At regionsrådet tager orienteringen om erhvervsudviklingsstrategi 2013-20 og handlingsplan 2012-13 til efterretning.

  Vedr. resultatkontrakten med det syddanske Bruxelleskontor 2012-13:

  • At regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2012-13. 
  • At det Syddanske Bruxelleskontor fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bevilges 4.018.884 kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 8.158.335 kr. efter pristalsregulering.

  Vedr. etablering af Visit Syddanmark

  Det indstilles:

  • At regionsrådet tager orienteringen om organisering og finansiering til efterretning.
  • At Visit Syddanmark bevilges 4,75 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 9.642.200 kr. efter pristalsregulering.

  Vedr. udgifter til afvikling af Syddansk Turisme

  Det indstilles:

  • At Syddansk Turisme bevilges en ramme på op til 2,6 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til afvikling af forpligtelser i forbindelse med overgang til ny organisation Visit Syddanmark. Det er forudsat, at overdragelse af projekter til nye parter ikke overstiger den afsatte ramme, og at Vækstforumsekretariatet påser, at beløbet holdes på et minimum.

  Vedr. udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme:

  • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Udpegningen gælder i 3 år fra bestyrelsen er konstitueret.

   Vedr. forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012.

   Vedr. orientering om SPIR – patient-at-home:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. de indkomne ansøgninger til Vækstforum:

  Vedr. ansøgningen ”Den stærke hånd” indstilles det, at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

  • At projektet modtager 604.313,80 kr. af de regionale udviklingsmidler svarende til 2,8 % af projektets samlede støtteberettigede udgifter.
  • At det er en forudsætning for tilsagnet, at Erhvervs – Byggestyrelsen godkender projektets ændrede finansieringssammensætning.

  Vedr. ansøgningen ”Energi- og innovationsuddannelser” i Region Syddanmark indstilles det, at ansøgningen indstilles til tilsagn med følgende begrundelse:

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 546.050 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,9 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. ansøgningen ”HyProvide Large-scale alkaline electrolyser” indstilles det, at ansøgningen indstilles til tilsagn herunder:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 998.759,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter for GreenHydrogen.dk´s andel af EUDP´s bevilling til projekt Hyprovide – Large-Scale alkaline electrolyser (MW).
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at der er hjemmel til at medfinansiere EUDP-bevillingen med regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår i et forpligtigende samarbejde med Lean Energy Cluster.
  • At virksomheden etablerer sig som planlagt.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. ansøgningen ”Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark” indstilles det, at ansøgningen indstilles til tilsagn herunder:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 15.146.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de revisorgodkendte støtteberettigede udgifter,
  • At der, på grund af projektets indhold af både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter er tilknyttet en række supplerende vilkår, der skal sikre, at en eventuel bevilling udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil efterfølgende blive indsat i bevillingstilsagnet.
  • At der den 1. juni 2013 gøres status på projektets økonomiske fremdrift. I det omfang Vækstforumsekretariatet kan konstatere et betydeligt underforbrug ift. det budgetterede, kan vækstforumsekretariatet bestemme, at bevillingen reduceres forholdsmæssigt.    
  • At projektet inden 1. februar 2012 til Vækstforumsekretariatet fremsender en redegørelse for, hvordan projektet vil sikre inddragelse af flere partnere, idet der sigtes mod en markedsføringsfond, der er åben for hele regionen, og at  vækstforumsekretariatet godkender redegørelsen.
  • At projektet inden 1. februar 2012 til Vækstforumsekretariatet fremsender en redegørelse for, hvordan projektet vil sikre foreningens fortsatte drift efter projektperioden, og at Vækstforumsekretariatet godkender redegørelsen.

  Vedr. ansøgningen ”Innovativ anvendelse af kompositmaterialer” indstilles ansøgningen til tilsagn, herunder:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 625.000 kr – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. ansøgningen ”Kompetence Boost” indstilles ansøgningen til afslag:

  • At afslaget er begrundet i at Vækstforum principielt ikke ser det som sin opgave at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.

  Vedr. ansøgningen ”Lån en leder” indstilles første del af projektperioden til tilsagn som ansøgt, herunder:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 583.701 kr.  bevillingen kan maksimalt udgøre 2,38 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At Væksthus Syddanmark udarbejder en konkret eksekveringsplan for rekruttering af henholsvis virksomheder og af ledere til Task Forcen og at denne plan indsendes til godkendelse i Vækstforums sekretariat forud for projektstart.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at Væksthuset i forbindelse med afrapporteringen pr. 31. august 2012, fremsender det i projektet udviklede monitoreringssystem til godkendelse af Vækstforums sekretariat.
  • At det er en forudsætning for at 2. del af ansøgningen kan indstilles til tilsagn, at der pr. 31. december 2012 er indgået aftaler med 25 virksomheder om lederlån.
  • At viser det sig, at der pr. 31. december 2012 ikke er indgået aftale med i alt 25 virksomheder om lederlån, så reduceres bevillingen til den 1. ansøgningsdel, i forhold til det faktiske antal lederlån.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. "De bedste hjerner" til Syddannmark indstilles ansøgningen til tilsagn, herunder:

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.329.396,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  •  At der udarbejdes en plan for afholdelse af informationsmøder for virksomheder i yderområderne, denne skal godkendes i vækstforumsekretariat inden første udbetaling.

  Vedr. "International Brainstormers – Elite Knowledge Performers in Southern Denmark" indstilles ansøgningen til tilsagn, herunder:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.388.069,39 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
   

   

           
           
           
           
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Lasse Krull og Karsten Uno Petersen som medlemmer af bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/27697
  17. Opdateret boligplan for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2009 godkendte regionsrådet boligplanen for det sociale område. Alle regionens tilbud på socialområdet blev gennemgået efter nutidens standarder og krav, og der har været fokus på, at den nye boligmasse skal leve op til kravene i FN`s handicapkonvention.

  Der er nu udarbejdet en status over gennemførte og igangværende projekter samt udarbejdet en plan for de tilbud, hvor renovering i første omgang ikke har været presserende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bygge – og ombygningsprojekterne er blevet sat i gang successivt. Der er således p.t. projekter i alle faser. Nogle i planlægningsfasen, nogle i projekteringsfasen, andre i udbudsfasen og endelig er en del i byggefasen. Desuden er nogle byggeprojekter afsluttet og taget i brug.

  Der har således siden planens godkendelse i 2009 været et højt aktivitetsniveau. Flere projekter er blevet fremrykket i forhold til den oprindelige plan. Periode 1 skulle efter planen løbe til og med 2014, men allerede nu arbejdes der på en tidsplan for igangsættelse af de resterende projekter.

  Der bliver arbejdet koncentreret på tilbuddene og i de projektgrupper, der nedsættes. Projektgruppernes sammensætning med de pårørende, medarbejdere og byggerådgivere giver dynamiske og produktive projektgrupper. Det er også erfaringen, at slutresultatet kvalificeres af et grundigt forarbejde med byggeprogrammet.

  Boligplanen er en dynamisk plan, hvor der hele tiden skal optimeres på tidsplan, økonomi, projekter m.v.  Der er enkelte projekter i periode 1, der enten er udskudt eller helt aflyst pga. kommunal hjemtagelse eller faldende efterspørgsel.

  Byggerierne er fremtidssikret og fleksibelt indrettet, hvis brugergruppen fremadrettet ændrer karakter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den opdaterede boligplan for socialområdet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8064
  18. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen er der efter vedtagelsen af Budget 2012 frem til slutningen af oktober foretaget justeringer i takster og budgetter på de sociale tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 26. september 2011 vedtaget budgettet for 2012 inden for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen blev beregningen af de endelige takster for 2012 afsluttet den 31. oktober 2011. Der er således i perioden efter vedtagelsen af budgettet for 2012 fortsat foretaget takstberegninger og dermed budgetkvalificeringer. Disse kvalificeringer har for alle tilbud medført behov for justeringer af taksterne og budgetterne.

  Der er samlet set tale om et fald i den gennemsnitlige takstudvikling på 3 %, eksklusiv Nyborgskolen, Center for Høretab og Egely, hvor taksterne på grund af det markante fald i efterspørgslen alene er blevet holdt i ro.

  Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er nul. 

  Taksterne udmeldes til kommunerne i Region Syddanmark medio december 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende de foreslåede ændringer i budgetterne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1634
  19. Afrapportering fra studietur for socialudvalget den 5.- 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 5.- 8. september 2011 på studietur til Stockholm med henblik på at hente inspiration til det fortsatte arbejde med metoder, målgrupper og organisering på de sikrede institutioner for børn og unge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I perioden 5.- 8. september 2011 deltog en gruppe regionsrådsmedlemmer sammen med faglige og administrative deltagere i en studietur til Stockholm. Formålet med studieturen var at opnå indsigt i, hvordan man i Sverige arbejder med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende unge kriminelle. Følgende temaer indgik i studieturen:

  Opgavefordelingen mellem Kommuner og Landsting i forhold til udsatte unge.

  National strategi i forhold til kriminelle unge.

  Orientering om arbejdet med metodeudvikling, forskning, evaluering af indsatser samt udviklingsarbejde særligt i forhold til målgruppen unge kriminelle.

  Orientering om de svensk /norske erfaringer med metoden MultifunC – samt andre metoder på de sikrede institutioner.

  Besøg på 2 sikrede institutioner.

  Der er vedlagt en rapport med mere detaljeret information om studieturen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre arbejde med udvikling og organisering af de sikrede institutioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 11-10-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/538
  20. Udpegning af nyt medlem til Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Willy Sahl ønsker at udtræde af Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR). Regionsrådet skal tage stilling til dette, og der skal i givet fald udpeges et nyt medlem hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på mødet den 25. januar 2010 regionsrådsmedlem Willy Sahl til Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR).

  Willy Sahl har efterfølgende tilkendegivet, at han ønsker at trække sig fra hvervet.

  Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Willy Sahl fra hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem. Gruppen har meddelt, at såfremt begæringen fra Willy Sahl imødekommes, besættes pladsen med regionsrådsmedlem William Jensen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Willy Sahl for hvervet som medlem af Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR).

  At regionsrådsmedlem William Jensen indtræder som nyt medlem i Regionalt Ungdomsuddannelsesråd (RUR), gældende for resten af valgperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/4557
  21. Udpegning af observatør til det dansk-tyske kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark skal udpege en politisk observatør til det permanente kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig. Udvalget har især til opgave at være styre- og bevillingsudvalg for en række dansk-tyske kulturinitiativer, herunder for Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 og den kommende fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 24. oktober 2011 et revideret aftalegrundlag for Region Sønderjylland-Schleswig. Vedtægterne er siden endeligt godkendt på foreningens regionalforsamling den 3. november 2011.

  Det fremgår af § 7a i aftaleteksten for Region Sønderjylland-Schleswig, at der nedsættes et permanent kulturudvalg til at varetage opgaverne inden for kultur, skole, sprog, ungdom og sport. Udvalget skal især:

  ·         fungere som styre- og bevillingsudvalg for INTERREG 4A-projektet "KulturDialog"

  ·         fungere som styreudvalg for en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig;

  ·         fungere som politisk følgegruppe for Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017;

  ·         drøfte kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans.

  Kulturudvalget har følgende medlemmer med stemmeret: Formændene for kulturudvalgene i partnerforvaltningerne (Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Flensborg, Nordfriesland og Schleswig-Flensburg), yderligere et medlem fra hvert kulturudvalg i førnævnte forvaltninger samt en repræsentant fra hhv. det danske, det tyske og det frisiske mindretal.

  Derudover består Kulturudvalget af følgende medlemmer uden stemmeret: En administrativ repræsentant for hver af de nævnte partnerforvaltninger, projektkoordinatorerne for hhv. projekt KulturDialog, Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 samt en politisk observatør for Region Syddanmark, kulturministeriet i København og Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

  Udvalget fastsætter selv sin mødefrekvens, men der forventes 4-6 årlige møder af en varighed på ca. 3 timer. Møderne holdes normalt i tidsrummet kl. 10-16 ved Region Sønderjylland-Schleswig i Bov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en politisk observatør for Region Syddanmark til Region Sønderjylland-Schleswigs permanente kulturudvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Regionsrådet udpegede Lasse Krull.


  Sagsnr. 11/31655
  22. Budgetseminar 2012 - ændring af dato
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås en ændring af tidspunkt for regionsrådets budgetseminar i marts 2012. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelse af mødekalender for 2012 besluttede regionsrådet på møde den 26. april 2011, at der afholdes budgetseminar for regionsrådet den 21. - 22. marts 2012.

  Det foreslås, at budgetseminaret i stedet afholdes den 13. - 14. marts 2012. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det aftalte budgetseminar for regionsrådet afholdes den 13. - 14. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011
   

  Regionsrådet godkendte, at seminaret placeres den 13-14. marts.


   

  23. Ambulanceområdet

  Resumé

  De nuværende ambulancekontrakter løber frem til 2013 med mulighed for yderligere 2 gange et års forlængelse. Ud fra de erfaringer regionen har gjort sig med de nuværende kontrakter, indførelse af nyt kontrolrumssystem, samt udformning af nyt udbud af ambulancetjenesten foreslås de nuværende kontrakter forlænget med et år.

  Sagsfremstilling

  Udeladt.

  Indstilling

  Udeladt.

  Beslutning i Præhospitaludvalget den 17-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   
   
   
     
     
     
     
     
     

  Sagsnr.  

  24. LUKKET PUNKT - Lokalpsykiatrisk center i Esbjerg - lejekontrakt

  Resumé

  Etablering af lokalpsykiatriske centre, der skal rumme alle ambulante behandlingsaktiviteter i almenpsykiatrien, er en af hovedhjørnestenene i regionens psykiatriplan "Fremtidens psykiatri". Der har vist sig en mulighed for i Esbjerg at flytte de nuværende ambulante almenpsykiatriske funktioner til et nybygget centralt beliggende og velegnet lejemål i Esbjerg midtby. Et udkast til lejekontrakt forelægges til godkendelse. Det indstilles, at Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark tilføres midler til dækning af merudgifter til husleje, finansieret af en central ramme på psykiatriområdet.

  Sagsfremstilling

  Udeladt.

  Indstilling

  Udeladt.

  Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011

  Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 12-12-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   
   
   
     
     
     
     
     
     

  Sagsnr.  
  25. LUKKET PUNKT - Stillingen som psykiatri- og socialdirektør
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
   
   

  Siden er sidst opdateret 01-08-2012.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring