Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 19. december 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 19. december 2011

 

Mødedato
19-12-2011 kl. 13:25 - 15:35
 
Mødested
Syddanske Forskerparker
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Kommissorium vedr. undersøgelse af mulighederne for regionens eventuelle involvering i letbaneprojektet i Odense
  2. Høringssvar vedr. 2-årigt hf i Faaborg
  3. Studieretninger 2012
  4. Initiativer til markering af 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl
  5. Status på det internationale samarbejde 2011 og aktivitetsplan 2012
  6. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2012
  7. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup, Assens Kommune
  8. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg, Assens Kommune
  9. Orientering om resultat af Region Syddanmarks 4 års indsats over for jordforurening på børneinstitutioner
  10. Orientering om pulje til kollektiv trafik - "Flere med bussen"
  11. Afslutning af tre uddannelsesprojekter
  12. Orientering og indstilling fra Vækstforum
  13. Orientering fra internationale organisationer
  14. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  15. Meddelelser
  16. Eventuelt
  17. Næste møde


  Sagsnr. 11/32248
  1. Kommissorium vedr. undersøgelse af mulighederne for regionens eventuelle involvering i letbaneprojektet i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der enighed om at undersøge mulighederne for, at regionen kan indgå i letbaneprojektet i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I vedlagte udkast til kommissorium forudsættes følgende hovedpunkter belyst:

  - Kort beskrivelse af aktuel status på projektet.

  - Forventet passagerunderlag og passagerstrømme i forhold til alternativ kollektiv bustrafik, herunder skønnet betydning for erhvervsudviklingen.

  - Det retlige grundlag, herunder ansvars- og finansieringsfordeling samt proces vedrørende anlægslov.

  - Konsekvensbeskrivelse i forhold til alternative ejerforhold samt organisations- og finansieringsmodeller, herunder OPP.

  Der ønskes en drøftelse af udkast til kommissorium for dette arbejde med henblik på anbefaling til regionsrådet.

  Der vedlægges status vedr. letbaneprojektet i Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til kommissorium, eventuelt med justeringer, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det præciseres i kommissoriet, at en letbanes konsekvenser for den øvrige kollektive trafik, herunder busruter, beskrives.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29610
  2. Høringssvar vedr. 2-årigt hf i Faaborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  VUC FYN & FYN´s HF-kursus har rettet henvendelse til Region Syddanmark med ønske om, at regionsrådet vil afgive en positiv indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om oprettelse af 2-årigt HF i Faaborg. Administrationen anbefaler, at regionsrådet ikke anbefaler oprettelsen af 2-årigt hf i Faaborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen ved VUC FYN & FYN´s HF-kursus (VUC Fyn) vil anmode Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at oprette 2-årigt hf i Faaborg.

  Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen (hf) (§§ 10 – 11 i bekendtgørelse af lov om institutioner nr. 880).

  I september 2008 anmodede VUC Fyn ligeledes om tilladelse til at oprette 2-årige hf-uddannelser i såvel Glamsbjerg som Faaborg. Regionsrådet anbefalende dengang begge udbudssteder, idet det blev vurderet, at et udbud af 2-årigt hf ville kunne få søgningen til hf til at stige blandt de mere voksne unge, det vil sige de 17 – 25-årige. Undervisningsministeriet godkendte dog alene en placering i Glamsbjerg, idet det blev vurderet, at der kun var søgningsmæssigt grundlag for ét udbudssted i området.

  I dag udbydes der af Faaborg Gymnasium og VUC Fyn henholdsvis almen studentereksamen, stx, og enkeltfags hf. Begge uddannelser er beliggende i samme bygning i Faaborg, og der er derfor et undervisningsmiljø med såvel unge som mere voksne unge.

  VUC Fyn angiver i anmodningen til regionsrådet, at et udbud af 2-årigt hf i Faaborg kan øge søgningen til 2-årigt hf på Fyn, og dermed tiltrække flere unge i alderen 17 – 25 år. VUC Fyn angiver desuden, at de vil forsøge at tiltrække talenter indenfor elektroniske medier, herunder film/tv.

  Administrationen har indhentet en udtalelse fra det forpligtende samarbejde på Fyn, som består af alle gymnasier samt VUC på Fyn. Det forpligtende samarbejde forholder sig kritisk til anmodningen fra VUC Fyn, idet de frygter for negative konsekvenser for såvel Faaborg Gymnasium som Svendborg Gymnasium, idet antallet af unge vil være faldende de kommende 10 år.

  VUC Fyn har indsendt en mindretalsudtalelse, som er vedlagt som bilag tillige med høringssvaret fra det forpligtende samarbejde.

  Administrationen indstiller, at regionsrådet ikke anbefaler oprettelse af 2-årigt hf i Faaborg af følgende grund:

  • Et 2-årigt hf i Faaborg vurderes, at ville være i direkte konkurrence med Faaborg Gymnasium om de 16 – 17 årige. Faaborg Gymnasium er det mindste gymnasium på Fyn med et nyoptag svarende til 3 – 4 klasser årligt, hvorfor gymnasiet vurderes at være sårbart overfor et evt. fald i søgningen.

  Vurderingen underbygges af følgende:

  • På den nye 2-årige hf uddannelse i Glamsbjerg er 60 % af eleverne 16 – 17 år, og de fleste kommer direkte fra grundskolen. Det samme søgemønster må antages at ville gælde for Faaborg.
  • Antallet af 16 – 19-årige falder med 15 % i de næste 10 år i Faaborg-Midtfyn kommune, hvorfor det er usikkert, om der er søgningsmæssigt grundlag for et udbud af 2-årigt hf i Faaborg. Faldet i antal 16 – 19-årige må forventes isoleret set, at have konsekvenser for Faaborg Gymnasium.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at det indstilles til Ministeriet for Børn og Undervisning, at der ikke oprettes 2-årig hf i Faaborg, og

  at vedlagte høringsbrev med bilag sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  Kristian Grønbæk Andersen anbefaler mindretalsudtalelsen fra VUC Fyn om oprettelse af 2-årig hf i Faaborg. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/392
  3. Studieretninger 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2012, og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for, at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10, stk.1.

  I forhold til gymnasierne skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

  Gymnasierne indenfor de 4 forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2012.

  Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelt undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/21747
  4. Initiativer til markering af 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2012 har regionsrådet afsat 1 mio. kr. til markering af 150-året i 2014 for Slaget ved Dybbøl. Til udmøntning heraf, foreslås der etableret et Syddansk Dybbøl-Forum med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen.

  Syddansk Dybbøl-Forum skal bidrage med forslag, der sætter markeringen af 150 års jubilæet for Dybbøl ind i et fremadrettet og grænseoverskridende vækstperspektiv og give input til en aktivitets- og handlingsplan frem til 2014, som forelægges regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks budget for 2012, der blev vedtaget af regionsrådet den 26. september 2011, er der afsat 1 mio. kr. til at finansiere regionens deltagelse i markeringen af 150 året i 2014 for Slaget ved Dybbøl. Af budgetvedtagelsen fremgår det, at et forslag til aktivitets- og handlingsplan frem til 2014 forventes forelagt for regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  Region Syddanmarks tilgang til markering af 150 års jubilæet af Slaget ved Dybbøl vil have et nutidigt og fremadrettet fokus, der tager afsæt i at synliggøre det gode dansk-tyske samarbejde og de muligheder, det giver for at udnytte grænseregionens særlige potentiale for vækst og mellemfolkelig forståelse. Aktiviteterne foreslås at tilskynde til en folkelig og politisk debat og involvering af befolkningen, erhvervslivet, kulturelle institutioner, uddannelserne, politikere m.fl.

  Til realisering af dette foreslås det, at Region Syddanmark etablerer et Syddansk Dybbøl-Forum bestående af repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen. Forslag til Syddansk Dybbøl-Forums sammensætning er vedlagt som bilag.

  Syddansk Dybbøl-Forum skal udvikle forslag til aktiviteter, der lever op til det skitserede fokus, og som udmønter det afsatte budgetbeløb på 1 mio. kr. Disse indgår som input til en aktivitets- og handlingsplan frem til 2014, der forelægges regionsrådet i begyndelsen af 2012.  

  Via sit bagland skal Syddansk Dybbøl-Forum sikre en hensigtsmæssig involvering og dialog med relevante aktører og borgere. Dette gælder også for det parallelt arbejdende ”1864-2014-udvalg”, der har en primært historisk tilgang til 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at regionsrådet etablerer et Syddansk Dybbøl-Forum, med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen,

  at Syddansk Dybbøl-Forum sammensættes som foreslået i bilaget, 

  at regionsrådet anmoder parterne, som er nævnt i bilaget, om at udpege repæsentanter til Syddansk Dybbøl-Forum,

  at regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Syddansk Dybbøl-Forum, hvoraf det ene skal være formand, og

  at input fra Syddansk Dybbøl-Forum indgår i udarbejdelse af en handlings- og aktivitetsplan frem til 2014, der forelægges til godkendelse i regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  5. Status på det internationale samarbejde 2011 og aktivitetsplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til beslutning i regionsrådet skal der årligt følges op på den internationale handlingsplan 2010-2013, i form af en orientering og drøftelse i det relevante udvalg på baggrund af en status på det forgangne år, og en plan for aktiviteterne i det kommende år.

  Status 2011 og aktivitetsplan 2012 tager afsæt i Region Syddanmarks målsætning om, at det internationale samarbejde skal understøtte de prioriteringer, der afstikkes i Den Regionale UdviklingsPlan samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, ved at hente midler, tilføre viden og inspiration samt opnå indflydelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011, Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-13. Handlingsplanen fokuserer på den del af regionens internationale samarbejde, der ligger ud over det dansk-tyske, og tager udgangspunkt i strategier og prioriteter for området Regional Udvikling. Det fremgår af handlingsplanen, at der skal ske en årlig opfølgning i form af en status på aktiviteterne samt en fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år til orientering og drøftelse i det relevante udvalg.

  Af status for de internationale aktiviteter og resultater i 2011 fremgår det, at Region Syddanmark kan konstatere en række resultater af sit internationale arbejde. Som eksempel kan nævnes følgende:
   

  • Under forretningsudvalgets studiebesøg i Bruxelles i maj 2011, blev der etableret relationer med relevans for Region Syddanmarks videre engagement, når det drejer sig om at yde indflydelse på og drage nytte af den kommende strukturfondsperiode 2014-2020. 
    
  • Med bidrag fra Region Syddanmarks medlem i bestyrelsen (ExCom) i CPMR’s Nordsøkommission, er der i 2011 blevet udarbejdet forslag til en Nordsø-strategi 2020, som forventes at få betydning for tilrettelæggelsen af det fremtidige INTERREG B-program for Nordsøen og syddanske aktørers mulighed for at søge udviklingsmidler til relevante projekter.
    
  • Via Region Syddanmarks varetagelse af to næstformandsposter i komiteer under AER, er der ydet positive bidrag til vigtige temaer med betydning for EU’s budget 2014-2020 samt givet konkrete eksempler på, hvorledes strukturfondene gøres nemmere for støttemodtagerne.
    
  • I regi af EARLALL medvirkede Region Syddanmark i 2010 til udformning af et positionspapir om den fremtidige socialfond. På baggrund af papiret, har der i 2011 været lavet intenst lobbyarbejde, som vurderes at have påvirket EU-Kommissionens udspil på socialfondsområdet i positiv retning.
    
  • En delegation fra forretningsudvalget deltog i november 2011 i den kinesiske samarbejdsprovins Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival. Dette affødte forstærkede relationer og gode drøftelser af det fremtidige samarbejder, herunder aftale om, at sende en politisk ledet syddansk erhvervsdelegation med fokus på energi-området til Guangdong i 2012.

  Hovedpunkterne i aktivitetsplanen for det internationale samarbejde i 2012 er:
   

  • Etablering af samarbejdsrelationer med Helsinki og/eller Skotland, herunder en studietur for Udvalget for Regional Udvikling.
    
  • Gennemførelse af en politisk ledet erhvervsdelegation til Guangdong med fokus på energi-området.
    
  • Forstærket fokus på Nordsø-kommissionen med henblik på at påvirke Nordsø-strategien 2020 og drage nytte af det kommende INTERREG B-program for Nordsøen.
    
  • Fortsat varetagelse af tillidsposter i AER, CPMR/NSC og EARLALL med henblik på positionering af Region Syddanmark samt syddanske aktører, herunder muligheden for dannelsen af strategiske hhv. projektnetværk.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget tager status for det internationale samarbejde i 2011 til orientering, og

  at aktivitetsplan for det internationale samarbejde i 2012 drøftes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Status for det internationale samarbejde i 2011 blev taget til orientering, og aktivitetsplan for det internationale samarbejde i 2012 blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31291
  6. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2012. Størstedelen af aktiviteterne i 2012 er videreført fra 2011, fastlagt i strategi og tidligere handleplaner eller de er lovbundne.

  Efter behandling i udvalget sendes forslaget til regionsrådsformanden, som er bemyndiget til at sende det i lovpligtig offentlig høring, jf. regionsrådsmødet den 31. januar 2011, i 4 uger indtil den 16. februar 2012. De indkomne høringssvar vil blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan på regionsrådets møde den 29. maj 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2012

  Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til hvor i regionen, der skal startes nye forurenings­undersøgelser og oprensninger i 2012. Størstedelen af regionens aktiviteter i 2012 er videreført fra 2011 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i strategien ”Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening” (2008). Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere.

  Forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2012. Det er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og er i overensstemmelse med den strategirevision, som regionsrådet har sendt i høring frem til den 16. december 2011. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvands­indsatsområderne, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Jordforureningsafdelingen foreslår følgende videregående indsats i 2012:

  1. Grundvand: Der igangsættes 8 forureningsundersøgelser i højt prioriterede grundvandsområder. En af forureningsundersøgelserne sættes også i gang med henblik på at sikre menneskers sundhed i forhold til indeklimaet.
    
  2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 6 forureningsundersøgelser og 2 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden påvirker indeklimaet i boliger. En af undersøgelserne sættes også i gang med henblik på at sikre menneskers sundhed i forhold til kontakten med jorden.
    
  3. Kontakt med forurenet jord: Der igangsættes 1 forureningsundersøgelse med henblik på at sikre menneskers sundhed i forhold til kontakt med forurenet jord, da forureningens farlighed og koncentration kan udgøre en risiko.  

  Hvis regionen får mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det, i overensstemmelse med forslaget til strategirevision, ske i områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

  Lister med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet (bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grund­vands­kortlægningsområderne. Ud over de foreslåede nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, videreføres en række undersøgelser og oprensninger prioriteret tidligere år.

  Forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse.

   

  Økonomi

  Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforurenings­området går i 2012 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i handleplaner mv. samt til lovbundne opgaver.

  Offentlig høring og tidsplan

  Efter behandling i udvalget sendes forslaget til regionsrådsformanden, som er bemyndiget til at sende det i lovpligtig offentlig høring, jf. regionsrådsmødet den 31. januar 2011. Høringen varer i 4 uger indtil den 16. februar 2012. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan på regionsrådets møde den 29. maj 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionrådsformanden, at forslag til forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, udsendes i høring i 4 uger indtil den 16. februar 2012. Efter behandling af de indkomne høringssvar forelægges forslag til endelig plan til regionsrådets godkendelse på mødet den 29. maj 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionrådsformanden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31259
  7. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup. Arealerne er beliggende udenfor graveområde, hvorfor regionen skal give samtykke jf. Råstofplan 2008 retningslinie 4.3.4 og 4.3.5.

  Assens Kommune oplyser, at indvindingen er foretaget, og den kommende tilladelse er derfor en lovliggørende tilladelse. Det ansøgte/udgravede areal er på ca. 1,1 ha., og der er indvundet 5.000 m3 i perioden den 1. maj 2011 til den 1. juli 2011. Der er gravet til ca. 1 meter, med ca. 0,2 meter muld øverst.

  Arealet anvendes i dag til jordbrugsformål. Langs arealets østlige kant findes et beskyttet dige.

  Arealet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, men dog uden for indvindingsopland til vandværker. Afstanden til nærmeste boring tilhørende alment vandværk er ca. 1.400 meter.

  Arealet ligger inden for interesseområde for ler på Skovbjerg lerfladbakke. På grundlag af boringer på lerfladbakken, vurderes lertykkelsen over grundvandsmagasinet til ca. 20 meter. Der er således en større mægtighed ler på lokaliteten, hvorfor infiltrationen til grundvandet er meget begrænset. Sårbarheden af grundvandet vurderes derfor særdeles begrænset. En indvinding af rødbrændende ler, hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, vurderes ikke at formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler. Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til efterfølgende arealanvendelse som følge af råstofindvindingen, og at arealet derfor kan efterbehandles til jordbrugsformål.

  Arealet ligger inden for et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer, at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Det vurderes, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, og det vurderes endvidere, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune opfatter sagen som fuldt belyst, og er indstillet på at give en lovliggørende tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler med vilkår til sikring af miljø og natur.

  Boringer i området bekræfter, at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af  smeltevandsler på op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. De tre nærmeste dybere boringer, har henholdsvis moræneler til 20 m under terræn og de to andre til bunden af boringerne 40 m under terræn.

  Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig, at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31262
  8. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 23,3 ha., og der forventes at blive indvundet op til 20.000 m3/år i perioden 1/2-2012 til 31/12-2022. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes at være ca. 0,2 meter muld. Der graves etapevis, således at 2 ha. er åbent ad gangen.

  Gennem begrænsninger i tilladelsen vil det blive sikret, at beskyttede diger og et mindre areal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (sø/mose) i området ikke vil blive berørt af lerindvindingen.

  Det ansøgte graveareal ligger inden for et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer, at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Kommunen oplyser, at arealet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplandet til Tommerup Vandværker. Afstanden til nærmeste boring tilhørende vandværket er ca. 750 meter. Det ansøgte areal ligger på Skalbjerg lerfladbakke. Assens Kommune har vurderet forholdene ud fra geofysiske undersøgelser og boringer og tolker disse således, at lertykkelsen over grundvandsmagasinet øverst består af et ca. 10-15 meter tykt lag af smeltevandsler, herunder 20 meter moræneler. Sårbarheden af grundvandet vurderes som særdeles begrænset, og Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til den efterfølgende arealanvendelse. Desuden vurderes, at en indvinding af rødbrændende ler, hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, ikke vil formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, og det vurderes endvidere, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen sker etapevis og med afstand på 3 m til beskyttede diger og beskyttede naturtyper.

  På baggrund af redegørelsen fra Assens Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m smeltevandsler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen, at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15642
  9. Orientering om resultat af Region Syddanmarks 4 års indsats over for jordforurening på børneinstitutioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i 2008 at videreføre amternes forebyggende indsats over for jordforurening på børneinstitutioner. Denne indsats er nu afsluttet, og det har resulteret i, at der er undersøgt i alt 173 institutioner i regionen. Der er foretaget oprensning af jordforurening på 6 børneinstitutioners legepladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I 2008 igangsatte Region Syddanmark en særlig indsats overfor børneinstitutioner. Strategien var at screene alle børneinstitutioner for jordforurening, som ligger i byområder fra før ca. 1940, eller inden for 200 meter fra en kendt aktivitet eller virksomhed, der kan være kilde til diffus forurening (luftbåren forurening). Indsatsen blev primært rettet mod den jyske del af regionen, da Fyns Amts børneinstitutioner allerede var screenet. Derudover er der undersøgt enkelte institutioner på Fyn, hvor kommunerne har forelagt materiale, som har givet begrundet mistanke om en forureningsrisiko.

  Regionens indsats førte til en henvendelse fra daværende miljøminister Connie Hedegaard til alle regionsråd og kommuner om, at prioritere den afklaring højt – indsatsen har således været landsdækkende.

  Indsats og resultater

  Resultaterne af den gennemførte indsats

  I alt undersøgt

  Ingen forurening

  Lettere forurenet

  Oprensning

  igangsat eller afsluttet

  Esbjerg

  24

  17

  7

  -

  Fanø

  1

   

  1

  -

  Vejle

  19

  16

  1

  2

  Kolding

  33

  30

  1

  1 + 1 dybt liggende*

  Sønderborg

  19

  18

  1

  -

  Aabenraa

  15

  13

  2

  -

  Haderslev

  14

  10

  3

  1 dybt liggende*

  Billund

  1

  1

  -

  -

  Fredericia

  11

  8

  1

  1 + 1 dybt liggende*

  Tønder

  15

  12

  3

  -

  Varde

  6

  4

  -

  2

  Vejen

  6

  6

  -

  -

  Middelfart

  1

  1

  -

  -

  Svendborg

  2

  1

  1

  -

  Nyborg

  1

  1

  -

  Odense

  3

  1

  2 dybt liggende*

  *Dybt liggende: Der er konstateret dybt liggende forurening, som ikke udgør en risiko.

  Regionen har brugt ca. 8,5 mio kr. og 6 årsværk på opgaven siden 2008.

   

  Effekt af regionens indsats

  Regionen har med screeningsundersøgelserne af jorden i børneinstitutionerne udført en forebyggende indsats.

  Indsatsen har bidraget til at sikre sunde rammer for de børn, der vokser op i Region Syddanmark og tryghed for deres forældre. Størstedelen af de undersøgte institutioner er heldigvis uforurenede, og her har indsatsen skabt en værdifuld vished for de undersøgte institutioner. De institutioner, der har vist sig at være forurenede, er nu renset op, således at forureningen ikke udgør en risiko for børnenes sundhed - og har dermed skabt tryghed i institutionerne og hos forældrene.

   

  Medieomtale/reaktioner

  Indsatsen er udført i tæt dialog med både de berørte kommuner og børneinstitutioner. Der har været en særdeles høj grad af information og opfølgning omkring sagerne, bl.a. via mediedækning i form af pressemeddelelser og nyheder fra regionen (6), artikler i diverse regionale og landsdækkende aviser (25), artikler på internetsider (36) og indslag i radio og TV Syd (9) samt forældremøder og møder med kommuner.

  Derudover er der udarbejdet informationsmateriale til de berørte institutioner og forældre om de forestående undersøgelser, og igen om undersøgelsernes resultater. Regionen har høstet stor ros for det gode informationsniveau hos både de berørte kommuner og institutioner.

  På regionens hjemmeside er der ligeledes lavet et link til hver af de undersøgte institutioner, hvor undersøgelsernes resultater fremgår http://www.regionsyddanmark.dk/wm206208. Flere kommuner og institutioner har valgt at linke direkte op til regionens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/7962
  10. Orientering om pulje til kollektiv trafik - "Flere med bussen"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget ønskede på udvalgsmødet den 31. oktober 2011, at der på et kommende møde blev orienteret om den pulje til kollektiv trafik - "Flere med bussen", der blev afsat i forbindelse med budgetforliget vedr. budget 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetforliget vedr. budget 2012, blev der i forlængelse af tidligere års initiativer afsat en pulje på i alt 4,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til målrettede kampagner for, at understøtte målsætningen om at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Finansieringen sker via det midlertidige råderum.

  Det er meddelt begge trafikselskaber, at der er afsat en pulje på 4 mio. kr. samt overført en restpulje på ¾ mio. kr. til projekter, der kan bidrage til at sikre flere passagerer i busserne.

  Trafikselskaberne er opfordret til at udarbejde projekter, som understøtte målsætningen. Puljen udmøntes i konkrete projekter i dialog med Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/31547
  11. Afslutning af tre uddannelsesprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har siden 2008 bevilget støtte til uddannelsesprojekter fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Tre projekter er nu afsluttet. Det drejer sig om KRÆS, Parallel pædagogik og DM i Skills. Regionsrådet orienteres om projekternes resultater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har siden 2008 bevilget støtte til uddannelsesprojekter fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Tre projekter er nu afsluttet. Det drejer sig om KRÆS, Parallel pædagogik og DM i Skills. Regionsrådet orienteres om projekternes resultater.

  KRÆS – Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb

  Regionsrådet bevilgede den 23. juni 2008 et tilskud på 1.190.000 kr. til projektet ”KRÆS - Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb” til VUC Fredericia i samarbejde med Snoghøj Højskole, IBC og Det Danske Musicalakademi.

  Formålet med KRÆS var at udvikle en ny 2-årig HF, der lagde vægt på de kreative/æstetiske læringsformer, og som derved kunne tiltrække en gruppe af unge, som ønsker en gymnasial uddannelse, samtidig med at de får mulighed for at dyrke og styrke deres kunstneriske interesser. Det blev vurderet i 2008, at KRÆS ville kunne medvirke til, at flere unge ville gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

  Evalueringen af KRÆS viser, at det er lykkedes at udvikle en ny 2-årig HF med navnet KRÆS. Der startede 21 elever i 2009, 19 elever i 2010 og her i 2011 er der 25 nye elever. Uddannelsen er bæredygtig og forventes også at blive udbudt i de kommende år.

  Som afslutning på projektet, er der lavet en konceptbeskrivelse af tre projektforløb i KRÆS med beskrivelser af undervisningens rammer, organisering, metoder og indhold. Konceptbeskrivelserne bliver offentliggjort på regionens hjemmeside, så andre gymnasiale uddannelser kan få glæde heraf.

  Evalueringen konkluderer, at der er indikationer på, at KRÆS med sin kreative tilgang til det boglige er med til, at tiltrække og fastholde eleverne på HF-uddannelsen. Uden en kreativ æstetisk HF (KRÆS), ville nogle af eleverne ikke have fået en ungdomsuddannelse. Det underbygges af, at gennemførelsesprocenten på KRÆS ligger højere end på det almindelige 2-årige HF. På KRÆS gennemfører 81,3 % af eleverne, mens blot 42 % af eleverne i perioden 2006-2010 gennemførte HF på VUC Fredericia.

  Parallel pædagogik

  Regionsrådet bevilgede den 25. august 2008 et tilskud på 1.103.845 kr. til projektet ”Parallel pædagogik” til VUC Sønderjylland og VUC FYN & FYN´s HH-kursus.

  Formålet med Parallel pædagogik var, at udvikle en undervisningsform på hf enkeltfag, der via brugen af video og IT muliggør samtidig undervisning af kursister (parallel undervisning), der befinder sig i to forskellige byer/geografiske lokationer. Undervisningsformen skulle bruges til at sikre et undervisningstilbud i de tyndtbefolkede områder, hvor der ofte ellers ikke vil kunne samles nok kursister til et helt hold. Projektet ville dermed bidrage til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Evalueringen af Parallel pædagogik viser, at det er lykkedes at udvikle en parallel undervisningsform, hvor kursister på to forskellige lokaliteter er blevet undervist samtidig.

  Der er blevet oprettet hold mellem:
   

  ·        Tønder og Gram.

  ·        Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

  ·        Nyborg og Glamsbjerg.

  Søgningen til holdene har været stor, og frekvenser for gennemførsel og frafald svarer til, hvad der ses på ordinære hold. Projektet har således bidraget til at forbedre uddannelsestilbuddet i tyndt befolkede egne i Syddanmark.

  Flere af kursisterne på holdene med parallel undervisning giver udtryk for, at de nok ville have deltaget i hf-undervisningen, selvom parallel undervisning ikke havde været en mulighed, men at de ville have haft ekstra kørsel til undervisningen. De ser parallel undervisning som en stor fordel, fordi det sparer dem for ekstra transport.

  I projektet er der dels udviklet en samlet pædagogisk og didaktisk strategi for parallel pædagogik og dels udviklet undervisningsmaterialer til flere fag. Dette er tilgængeligt på projektets hjemmeside www.parallelundervisning.dk. Andre uddannelsesinstitutioner har dermed gode muligheder for at lære af projektets erfaringer og evt. selv begynde at arbejde med parallel pædagogik.

  Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser

  Regionsrådet bevilgede den 21. december 2009 et tilskud på 690.000 kr. til projektet "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser" til Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle.

  Formålet med projektet var at tydeliggøre valgmuligheder for erhvervsuddannelser efter folkeskolen og øge prestigen af og kendskabet til erhvervsuddannelserne.

  Det ser ud til at være lykkedes, idet tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler på Fyn er et af de få steder i landet, hvor søgningen ikke er gået ned i 2011.

  Som en del af projektet blev der afholdt indledende konkurrencer på 36 grundskoler i Region Syddanmark. Til det afsluttende nationale mesterskab for 9. klasser deltog i alt 108 grundskoleelever fordelt på 36 hold på Odense Congress Center i januar 2011.

  I forbindelse med projektet er der blevet opbygget en opgavebank til 9. klasseskonkurrencerne. Opgavebanken indeholder skriftligt materiale og en film, og skal fremover fungerer som fundamentet i forhold til det videre arbejde med henblik på at gøre DM for 9. klasser landsdækkende.

  Evalueringen viser, at formidlingen omkring DM for 9. klasser har været succesfuld. Således er beslutningstagere, deltagere og andre aktører blevet informeret om DM for 9. klasser. Det kan også nævnes, at 14.500 børn, unge og voksne lagde vejen forbi Odense Congress Center i dagene den 27.- 29. januar 2011 for, at se på DM for erhvervsuddannelserne samt DM for 9. klasserne i Region Syddanmark.

  I forbindelse med undervisningsministerens sommermøde i 2011 i Sorø, blev SkillsDenmark og UU i Odense bedt om, at arrangere en ”folkeskolekonkurrence” for deltagerne i sommermødet samt fortælle om arrangementet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/295
  12. Orientering og indstilling fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøfter på sit møde den 8. december 2011, et revideret budget på det syddanske Grøn Vækst program. Derudover drøftes ansøgningen Flexhospital, som søger om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grøn Vækst pulje til regioner  og kommune

  Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region og kommuner har i samarbejde udarbejdet og indsendt en programansøgning til fristen den 1. oktober 2011, som krævet for at få del i den særlige pulje.

  Vækstforum har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 20. september 2011. Kommunekontaktrådets formandskab har godkendt programmet og ansøgningen. Regionsrådet har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 26. september 2011. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum, afsat en ramme på 20 mio. kr. til medfinansiering af projekter under det syddanske Grøn Vækst program.

  Samlet har de danske regioner i samarbejde med kommuner søgt om mere end 280 mio. kr. I det syddanske program er der søgt en ramme på 84 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram.

  Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har den 4. november 2011 meddelt, at den syddanske ansøgning er tildelt en ramme på 69,4 mio. kr. fra EU´s landdistriktsmidler, hvilket er 14,6 mio. kr. mindre end ansøgt.

  På baggrund af den udmeldte ramme til det syddanske Grøn Vækstprogram, er der behov for at revidere budgettet i programmet. Det reviderede budget skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, før ansøgere kan begynde at indsende ansøgninger til regionen. Ansøgning om ændringer, kan indsendes frem til 1. januar 2012.

   

  Ansøgt budget i mio. kr.

  Indsatsområde

  De syddanske kommuner

  Region Syddanmark

  EU’s landdistriktsprogram

  I alt

  Turisme

  10

  10

  20

  40

  Fødevare

  10

  10

  20

  40

  Natur

  22

  0

  22

  44

  Energi

  22

  0

  22

  44

  I alt

  64

  20

  84

  168

  Med udgangspunkt i fastholdelse af den procentvise fordeling af midlerne mellem indsatsområder, foreslås følgende revideret budget.

   

  Forslag til revideret budget i mio. kr.

  Indsatsområde

  De syddanske kommuner

  Region Syddanmark

  EU’s landdistriktsprogram

  I alt

  Turisme

  8,25

  8,25

  16,5

  33

  Fødevare

  8,25

  8,25

  16,5

  33

  Natur

  18,2

  0

  18,2

  36,4

  Energi

  18,2

  0

  18,2

  36,4

  I alt

  52,9

  16,5

  69,4

  138,8

  Det reviderede budget er godkendt af Kommunekontaktrådets formandskab med bemærkning om, at der skal være fleksibilitet mellem indsatsområderne.

  Formandskabet drøftede på sit møde den 22. november 2011, om der bør omfordeles flere midler til turisme end forsat i ovenstående budget. Sekretariatet blev anmodet om at undersøge, om turismemidlerne i Grøn Vækst puljen til regioner og kommuner kan anvendes til destinationsudviklingsprojekter. Tilbagemeldingen er, at der kan anvendes midler under Grøn Vækst programmet inden for nogle nærmere definerede rammer.


  Første ansøgningsfrist til det syddanske Grøn Vækst program er fortsat den 3. januar 2012. Disse ansøgninger behandles på møde i det syddanske Grøn Vækst udvalg og i Vækstforum (i det omfang der er søgt om regional medfinansiering) den 27. marts 2012.

  Til orientering kan det oplyses, at Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har udmeldt følgende finansieringsrammer fra EU´s landdistriktsprogram til øvrige regioner: Region Nordjylland: 77,0 mio. kr., Region Sjælland: 55,2 mio. kr., Region Midtjylland 46,2 mio. kr., Region Hovedstaden/Bornholm: 32,2 mio. kr.


  Ansøgningen Flexhospital

  Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af en ansøgning til Højteknologifonden om en såkaldt højteknologisk platform. En højteknologisk platform er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Målet med platformen er langsigtet udvikling af ny banebrydende teknologi, som for de deltagende virksomheder kan muliggøre indtil flere nye kommercielle aktiviteter og føre til markante teknologiløft for de involverede brancher.

  Højteknologifonden har afholdt en præ-kvalifikationsrunde, og projektet Flexhospital er et af de projekter, som er gået gennem prækvalifikationsrunden og nu deltager i den endelige ansøgningsrunde.

  Et flexhospital er et industrielt fremstillet hospital, der fleksibelt kan tilpasses det ideelle patientforløb og den teknologiske udvikling og organisation. Et sådant flexhospital forventes at kunne opføres på 2-3 år imod de nuværende ca. 10 år for et hospitalsbyggeri. Da moderne hospitaler på grund af den hurtige teknologiske og medicinske udvikling forventes at skulle modernisere dele af deres bygningsmasse ca. hver tiende år, er der ligeledes store fordele i at udvikle moduler til hospitaler, som relativt hurtigt og fleksibelt kan udskiftes. Dermed mindskes gener og omkostninger ved tilpasning af bygninger i forhold til den teknologiske udvikling.

  En udviklet platform vil blive afprøvet på Odense Universitetshospital/NytOUH, på G10 – Center for brugerfokuseret innovation i Odense og på Lindø.

  Konsortiet har deltagelse af partnere fra hele landet. Vækstforumsekretariatet lægger dog vægt på, at konsortiet planlægger at etablere udviklingsfaciliteter og -kontor med tilhørende 20-25 medarbejdere i Forskerparken i Odense. Dermed vil en ganske væsentlig del af projektets aktiviteter ligge i Region Syddanmark – i umiddelbar sammenhæng med regionens testcenter G10, Nyt OUH og Syddansk Universitet.

  Vækstforums indstilling til regionsrådet

  Vedr. Grøn Vækst

  -  at regionsrådet tager orienteringen til efterretning. 

  Vedr. ansøgningen Flexhospital

  -  at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.022.903 kr., –    bevillingen kan maksimalt udgøre 2% af de godkendte støtteberettigede udgifter,

  -  at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Højteknologifonden,

  -  at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og

  -  at det forudsættes, at testlaboratorium og medarbejdere i Flexhospital A/S placeres i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  13. Orientering fra internationale organisationer
  fold dette punkt ind Resume
   

  De udvalgsmedlemmer, der repræsenterer Region Syddanmark i internationale organisationer, vil orientere om aktuelle temaer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udpeget udvalgsmedlemmer til følgende internationale organisationer:

  Assembly of European Regions (AER):

  Preben Jensen, næstformand i Komité 1 for Regional Udvikling

  Karsten Uno Petersen, næstformand i Komité 2 for Sundhed, medlem af bestyrelsen (bureau).

  European Assembly of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL):

  Karsten Uno Petersen, medlem af bestyrelsen, ansvarlig for budget og regnskab (treasurer).

  Nordsøkommissionen (NSC)

  Preben Friis-Hauge, næstformand i transportgruppen, møderet i bestyrelsen (Executive Committee).

  Derudover har Danske Regioner udpeget Karsten Uno Petersen som medlem med Lasse Krull som suppleant i EU’s Regionsudvalg og som medlemmer af Danske Regioners Europapolitiske Panel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Preben Jensen orienterede om arbejdet i AER, herunder i Udvalget for Regional Udvikling og revision af EU’s strukturfonde. Endvidere orienterede han om Bruxelleskontoret, herunder at Vækstforum har godkendt, at kontoret kan deltage i projekter, der ligger inden for Vækstforums strategi- og handlingsplan.

  Karsten Uno Petersen orienterede om arbejdet i EARLALL og i AER’s Udvalg for Sundhed og Sociale Anliggender samt om årsmødet i AER.

  Preben Friis-Hauge har skriftligt orienteret om arbejdet i Nordsøkommissionen.

  Lasse Krull orienterede om arbejdet i Regionsudvalget, herunder om revision af reglerne for EU-udbud.


  Sagsnr. 10/8027
  14. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Lasse Krull orienterede om arbejdet med revision af de regionale principper og tilskudsfordelingen mellem Sydtrafik og Fynbus.

  William Jensen orienterede om, at Fynbus har sendt udskiftning af eksisterende billetteringssystem med rejsekortet i høring blandt ejerne med høringsfrist den 1. marts 2012.

  Karsten Uno Petersen orienterede om, at Sydtrafiks bestyrelse på december-mødet, behandler forslag om nedlæggelse af 3 standsningssteder på Vestbanen. 

  Preben Friis-Hauge har skriftligt orienteret om Sydtrafik og Vestbanen. 

  Udvalget anmodede regionrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus om, at deltage i møde torsdag den 22. december 2011 om revision af de regionale principper og tilskudsfordelingen mellem Sydtrafik og Fynbus med deltagelse af ovennævnte og økonomidirektøren.


  Sagsnr. 10/8027
  15. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Lasse Krull orienterede om betjeningen af Randbøldal med rute 143, og drøftelser med Vejle kommune.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  17. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 23. januar 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Næste møde er mandag den 23. januar 2012 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 02-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring