Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 16. januar 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 16. januar 2012

Mødedato
16-01-2012 kl. 15:00 - 15:50

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Jens Møller, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Valg af formand og næstformand
  2. Mødeplan 2012
  3. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  4. Råstofplanhøring – orientering fra offentlige møder
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 11/33477
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 28. november 2011 for perioden 2012 - 2013, at nedsætte 8 vederlagsgivende udvalg, herunder Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  Udvalget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har følgende kommissorium:

  "Udvalget skal rådgive regionsrådet i forhold til Region Syddanmarks visioner på miljø, jordforurening og råstofområdet.

  Herunder hører især:


   

  • Revision af vision, strategi og udpegninger i råstofplanen.

  • Revision af visionen i jordforureningsplanen, herunder følge indsatsen på de såkaldte ”megasites” der forefindes i regionen, ex. Kærgård og ved Grindsted".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget vælger formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Bent Bechmann blev valgt til formand og Karsten Uno Petersen til næstformand.


  Sagsnr. 11/33477
  2. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til mødeplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der forslås følgende mødedatoer i 2012 på torsdage på nær første møde:

  Mandag 16. januar 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 2. februar 2012 Kl. 15.00.

  Torsdag 1. marts 2012 kl. 10.00.

  Torsdag 29. marts kl. 15.00.

  Torsdag 26.april 2012. kl. 15.00.

  Torsdag 24. maj 2012 kl. 10.00.

  Torsdag 30. august 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 27. september 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 25. oktober 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 22. november 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 13. december 2012 Kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at mødeplanen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Behandlingen af mødeplanen blev udsat til næste møde.

  Der var enighed om at aflyse det planlagte møde den 2. februar 2012.

  Der var problemer med næste foreslåede mødedato den 1. marts, hvorfor den 9. marts kl. 13.00 blev aftalt indtil videre.

  Administrationen får endelig aftale på plads. 


  Sagsnr. 11/23213
  3. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden den 24. oktober 2011 givet to dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til jordforureningslovens § 52, er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig  grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011, er direktøren for Regional Udvikling bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  Der er siden den 24. oktober 2011 givet to dispensationer til modtagelse af jord i råstofgrave:

  Svendborg Kommune:

  Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område med almindelige drikkevandsinteresser(OD), og uden nærliggende vandindvindingsanlæg. Dispensationen er givet til Hulgaarden Grusgrav, Midtervej, Ø. Skerninge v/NCC, og er en forlængelse af en tidligere givet dispensation. Der må kun tilføres uforurenet jord som led i efterbehandlingen af arealet. Der er stillet særligt skærpede krav til oprindelsen af jord, der placeres under grundvandsspejlet. Dispensationen gælder indtil udgangen af 2015, hvor arealet i henhold til råstofindvindingstilladelsen skal være efterbehandlet.

  Varde Kommune:

  Der er givet dispensation til Dan-Grit A/S til modtagelse af 200.000 m3 ren jord til fortsat efterbehandling, og som midlertidigt oplag i råstofgraven på Broengvej 4, Oksbøl. Arealet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD), og der er ingen nærliggende private drikkevandsboringer.  Der er tale om en forlængelse af en eksisterende dispensation. Dispensationen gælder indtil udgangen af 2022, hvor arealet i henhold til råstofindvindingstilladelsen skal være efterbehandlet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 11/33477
  4. Råstofplanhøring – orientering fra offentlige møder
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives der en mundtlig orientering fra de offentlige møder den 10. og 11. januar 2012 vedr. råstofplanforslaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Orienteringen fra møderne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 11/33477
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Intet.


  Sagsnr. 11/33477
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 2. februar 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 16-01-2012

  Næste møde afholdes fredag den 9. marts 2012 kl. 13.00 i Vejle.

  Administrationen får tilsagn om mødedato fra de udvalgsmedlemmer, som havde sendt afbud.


  Siden er sidst opdateret 18-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring