Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Ligestillingsudvalget - Referat - 16. februar 2015

Mødedato
16-02-2015 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Susanne Eilersen, O
 • Tage Petersen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Hans Winther, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Ligestilling - helhedsorienteret eller problemorienteret tilgang
  2. Ligestillingsredegørelse 2013
  3. Kvinder i ledelse
  4. Status på projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  5. Konference om projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015
  6. Studietur 13.-15. april 2015
  7. Næste møde - 15. april
  8. Evt.


  Sagsnr. 15/2233
  1. Ligestilling - helhedsorienteret eller problemorienteret tilgang
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget præsenteres for et oplæg om helhedsorienteret eller problemorienteret tilgang til ligestillingsarbejdet v. lektor, Ph.D. Steen Baagøe Nielsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Ligestillingsudvalgets møde 3. november 2014 blev det besluttet at sætte temaet ”Ligestilling – et projekt eller en integreret del af behandlingen” på dagsordenen i 2015.

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afholdt 24. oktober 2014 en tværnordisk konference om ligestillingsvurdering af borgerrettede ydelser. Her præsenterede de en tværnordisk kortlægning af good practice og effekter i arbejdet med ligestillingsvurdering i kommuner og stat. 

  Kortlægningen er vedlagt (i pjeceform), og heri beskrives blandt andet en helhedsorienteret tilgang og en problemorienteret tilgang til ligestillingsarbejdet.

  Med en helhedsorienteret tilgang skabes der holdnings- og adfærdsændringer, som har et proaktivt fokus. Ved en problemorienteret tilgang er der fokus på konkrete udfordringer med ulighed og der skabes målrettede indsatser mod specifikke grupper af borgere, som derved bliver mere ligestillede med andre borgere.

  I Region Syddanmark arbejdes der ud fra en problemorienteret tilgang, eksempelvis i forbindelse med projekterne om Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) samt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne.

  Som indledning til det kommende arbejde i Ligestillingsudvalget i 2015 samt studieturen 13.-15. april 2015 præsenteres Ligestillingsudvalget for et oplæg ved Steen Baagøe Nielsen, forsker i køn og arbejdsmarked, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Oplægget sætter fokus på de forskellige tilgange til arbejdet med ligestilling.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Punktet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  2. Ligestillingsredegørelse 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget præsenteres for resultaterne af Ligestillingsredegørelsen 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark indberettede 1. november 2013 en ligestillingsredegørelse for perioden september 2011 – august 2013 til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Heri redegøres for Region Syddanmarks arbejde med kønsmæssig ligestilling på henholdsvis personaleområdet og i forhold til kerneydelserne.

  På baggrund af ligestillingsredegørelsen har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udarbejdet en rapport, der er offentliggjort 29. oktober 2014.

  I rapporten vurderes dels Region Syddanmarks arbejde med ligestilling ud fra et ligestillingsindeks, ligesom Region Syddanmarks placering på ligestillingsindekset sammenlignes med de øvrige regioners placering på ligestillingsindekset.

  Ligestillingsindekset består af 5 niveauer med pointgivning fra 0-100:

  Point

  Vurdering

  81-100

  Regionen arbejder i meget høj grad med ligestilling.

  61-80

  Regionen arbejder i høj grad med ligestilling.

  41-60

  Regionen arbejder i nogen grad med ligestilling.

  21-40

  Regionen arbejde i begrænset omfang med ligestilling.

  0-20

  Regionen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling.

  Af nedenstående tabel fremgår Region Syddanmarks ligestillingsindeks sammenlignet med regionerne som helhed:

  Region Syddanmark

  Regionerne som helhed

  Samlet resultat

  53

  44

  Resultat på personaleområdet

  51

  49

  Resultat på kerneydelser

  56

  39

  Ligestillingsindekset viser dels, at Region Syddanmark arbejder med ligestilling ”i nogen grad” og dels at Region Syddanmark er den af regionerne, der har fået det bedste resultat overordnet set. Det er især i forhold til resultatet på kerneydelser Region Syddanmark skiller sig ud fra de øvrige regioner.

  Ligestillingsudvalget præsenteres på mødet for resultaterne af redegørelsen, ligesom der vil blive set nærmere på den kommende ligestillingsredegørelse for 2015, som skal indleveres senest 1. november 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Der blev givet en orientering.

  Udvalget var enige om, at der ikke på baggrund af ligestillingsredegørelsen i sig selv skal igangsættes nye initiativer. Udvalget vil lade sig inspirere af studieturen i april 2015, og herefter drøfte, om det giver anledning til nye initiativer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  3. Kvinder i ledelse
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget præsenteres for resultat af undersøgelsen omkring kvinder i ledelse i Region Syddanmark v. Cand.Soc. Mette Vesterskov.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Undersøgelser viser, at der stadig er stor kønsmæssig skævhed på arbejdsmarkedet, når man ser på mænds og kvinders andel af ledelsesposter, både i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. Dette til trods for at kvinderne har overhalet mændene på uddannelsesniveau og samtidig har den tredje højeste beskæftigelsesfrekvens i EU med 72,7 procent mod et gennemsnit på 59 procent.

  Mette Vesterskov har i et specialesamarbejde med Region Syddanmark set nærmere på, hvorfor kvinder stadig kan have svært ved at opnå ledelsesavancement.

  Undersøgelsen om kvinder i ledelse i Region Syddanmark tager udgangspunkt i interviews med medarbejdere, ledere, topledere og politikere. Undersøgelsen viser, hvorfor mænd og kvinder tror, at der ikke er flere kvinder i topledelse, hvad det ville betyde med flere kvinder på toppen, og hvad de konkret synes, der kan gøres for at øge andelen af kvinder.

  Formålet har været at undersøge, hvad de interviewede fokuserer på og udpeger som det væsentlige i forhold til temaet ’kvinder i ledelse’, samt hvorvidt interviewpersonernes italesættelse af kvinder i ledelse har nogen effekt i forhold til at øge andelen af kvinder i topledelsen.

  Undersøgelsen viser, at der eksisterer fem forskellige argumenter, der præger forståelsen af kvinder i ledelse i Region Syddanmark, og som ikke kan nå til enighed om, hvad grunden til den lave andel af kvinder i topledelsen er, og hvordan en eventuel løsning bedst udformes. De fem argumenter er: biologi, talent, nytte, eksklusion og frihed.

  De fem argumenter illustrerer, hvordan forskelligartede måder at tale om kvinder i ledelse på, afføder forskellige løsningsmuligheder og forskellige muligheder for at opnå avancement. 

  Mette Vesterskov, Cand.Soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS, vil på mødet præsentere resultatet af undersøgelsen, og der lægges op til en drøftelse i udvalget af handlemuligheder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Der blev givet en orientering.  Punktet blev drøftet. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  4. Status på projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på orientering på ligestillingsudvalgsmødet 3. februar 2014 er her en status på projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 2013-2016”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på dagsordenspunkt fra ligestillingsudvalgsmødet 3. februar 2014 er her en status på projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 2013-2016”.

  Projektet tager udgangspunkt i 6 indsatsområder, der alle har til formål at øge trivsel blandt de unge for dermed at sikre flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Projektets indsatser er målrettet ungdomsuddannelser, produktionsskoler, ungdomsuddannelsesvejledninger og jobcentrenes ungeteams.

  Samlet set kører projektet efter planen med mindre justeringer undervejs – blandt andet bygges der videre på en ide fra kursusdeltagere omkring lokale fyraftens-dialogmøder med psykiatrien, ligesom der løbende knyttes bånd til relaterede projekter og indsatser i kommuner og på skoler.

  På baggrund af den positive opmærksomhed fra samarbejdspartnere, modtagere af kursustilbud og presse, planlægger Ligestillingsudvalget en konference til september 2015. Udvalget vil blive inddraget i en dialog omkring dette på nærværende møde.

  I bilaget forefindes en detaljeret status på de enkelte indsatsområder i projektet, samt pjecer for de tre kursustilbud for 2015. Pjecerne vil blive uddelt i en trykt udgave på selve mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  5. Konference om projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget ønskes inddraget med ideer og ønsker til konferencen omkring trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget planlægger en konference 7. september 2015 i projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”. Konferencen afholdes på Comwell i Middelfart.

  Det primære formål med at afholde en konference netop i sommeren 2015 er at optimere projektets sidste fase – se fremad og understøtte fremtidig forankring.

  Formålet er endvidere at samle op på erfaringerne indtil nu, samle deltagerne i projektet om gensidig udveksling af forandringstiltag samt understøtte skolernes ejerskab til forandringerne.

  Den bærende ide er at lave en dag med dynamisk præg og vekselvirkning mellem forskellige former inden for oplæg, skuespil og interaktion med deltagerne. Dagen skal give deltagerne en oplevelse af at være del af et fællesskab, der arbejder mod et fælles mål (bedre trivsel på ungdomsuddannelserne) og give input til en fremtid indsats og fortsat forankring ud over projektets fastsatte levetid (juli 2016). Deltagerne skal således opleve både at få viden/ideer med hjem, men også selv at have leveret til en fremtidig forankring af indsatserne over for øget trivsel blandt unge på ungdomsuddannelserne.

  Der ønskes ud fra vedlagte oplæg en generel drøftelse af konferencens indhold, struktur og rammer.

  Desuden ønskes en drøftelse i udvalget med fokus på følgende emner: 

  • Målet for konferencen
  • Deltagerkredsen
  • Ideer og/eller ønsker til det/de faglige oplæg om eftermiddagen
  • Ideer og/eller ønsker til indholdet i de udbudte workshops
  • Ideer og/eller ønsker til stande på markedspladsen

  På baggrund af udvalgets drøftelser samt senere bearbejdning i projektets arbejdsgruppe i marts 2015, vil udvalget få fremlagt et endeligt program til godkendelse på mødet 13. april 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Ligestillingsudvalget havde følgende ønsker og bemærkninger til konferencen 7. september 2015:

  ·        Det er vigtigt, at få hovedpersonerne selv på banen til konferencen.

  ·        Der skal indtænkes erfaringsudveksling på konferencen, da aktørerne ikke så ofte mødes i denne slags forum.

  ·        Der skal være opmærksomhed på muligheden for på konferencen at kunne skabe netværk på tværs.

  ·        Indholdet må gerne udfordre deltagerne, da det ofte giver en god debat.

  ·        Der skal være vægt på, hvad sundhed og trivsel på uddannelserne betyder for fastholdelsen af de unge.

  ·        Forebyggelse er vigtig, det skal der også lægges vægt på.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  6. Studietur 13.-15. april 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget orienteres om det planlagte program for studieturen til København, Malmø og Gøteborg 13.-15. april 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget er tidligere i januar blevet orienteret pr. mail om det overordnede program for studieturen til København, Malmø og Gøteborg 13.-15. april 2015.

  Administrationen er i fuld gang med planlægningen og vedhæftet er et opdateret program for studieturen, med forbehold for justeringer.

  I programmet er der fokus på ligestilling, dels i forhold til regionens rolle som leverandør af kerneydelser til borgerne (fx ulighed i sundhed), og dels i forhold til regionens rolle som arbejdsgiver. Formålet med studieturen er at indhente erfaringer med arbejdet med ligestilling og ligestillingsvurderinger, inspiration til arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark i de kommende år samt videndeling.

  Program og økonomioverslag forelægges regionsrådet til godkendelse 23. februar 2015. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Der blev givet en orientering om programmet for studieturen.


  Sagsnr. 15/2233
  7. Næste møde - 15. april
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag om at Ligestillingsudvalgets kommende møde 13. april flyttes til 15. april, samt orientering om planlagte punkter til det kommende møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det næste møde i Ligestillingsudvalget er planlagt til 13. april 2015. Det foreslås, at mødes flyttes til 15. april 2015 og afholdes i bussen på hjemturen fra Gøteborg til Vejle. Dels er der tidsmæssigt god mulighed for at holde mødet i bussen, og dels vil det give Ligestillingsudvalget mulighed for at drøfte temaerne fra turen og evaluere studieturen, mens det stadig er i frisk erindring.

  Til mødet 15. april 2015 planlægges følgende punkter: 

  • Mænds mødesteder – udmøntning af samarbejdsaftale
  • Drøftelse af de forskellige emner, som udvalget er blevet præsenteret for på turen, herunder hvilken viden og inspiration udvalget kan tage med i det videre arbejde
  • Evaluering af studieturen
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Ligestillingsudvalget godkender, at mødet 13. april flyttes til 15. april 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/2233
  8. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-02-2015

  Der var ingen bemærkninger til punktet.


  Siden er sidst opdateret 25-03-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring