Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 19. februar 2015

Mødedato
19-02-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 4, Regionshuset

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Status vedrørende Odense Letbane
  2. Nyt OUH, status for arbejdet med dispositionsforslaget, februar 2015
  3. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2014
  4. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  5. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  6. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. 12. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2014
  8. CoLab Denmark - Status på opstart og etablering
  9. Vækstpartnerskabsaftale for 2015 indgået mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  10. Dagsorden for møde i USE 6. februar 2015
  11. Studietur
  12. Mødeplan
  13. Siden sidst
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 14/42500
  1. Status vedrørende Odense Letbane
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget gives en orientering om status vedrørende Odense Letbane.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 21. oktober 2014 er der indgået en aftale mellem Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune om finansiering af Region Syddanmarks omkostninger ved placering af Letbaneprojektet med køreledninger centralt gennem Nyt OUH.

  Aftalen regulerer samarbejdet om tidsplaner for de to anlægsprojekter og udbudsmaterialet for letbaneprojektet.

  Odense Letbane var tænkt udbudt som DBOM (Design Build Operate Maintain) med offentliggørelse den 15. april 2015.

  Odense Letbane har valgt at ændre strategi for udbuddet, så i stedet for DBOM udbydes opgaven i fire dele.

  • Civil works - Byggemodning, udgravning og rør
  • Transportsystem – skinner, master m.m.
  • Togmateriale – levering af tog m.m.
  • Drift af letbane

  Denne ændring medfører at udbuddet forventes indledt i november 2015.

  Ved en forskydning af udbud af letbanen vil der blive tale om større grad af tidsmæssigt sammenfald.

  Der gives på innovationsudvalgsmødet en orientering om status vedrørende Odense Letbane.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/15021
  2. Nyt OUH, status for arbejdet med dispositionsforslaget, februar 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget gives en orientering om status for arbejdet med færdiggørelse af dispositionsforslaget for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er på innovationsudvalgsmøderne i maj til december 2014 givet en orientering om status for arbejdet med dispositionsforslaget for Nyt OUH.

  Den 1. februar 2015 afleverede totalrådgiver et færdigt dispositionsforslag, hvor økonomien var i balance. Dispositionsforslaget bliver nu gransket af Projektafdelingen for Nyt OUH, bygherrerådgiver samt bygningsafdelingen.

  I dispositionsforslaget er bygningsvolumenet komprimeret og optimeret. Nyt OUH har fået et mindsket fodaftryk i forhold til byggeprogrammet. Komprimeringen har gjort bygningsanlægget enklere og mere koncentreret, så selve udførelsen af byggeriet samles på et mindre areal, hvorved der opnås bedre mulighed for en mere rational opførelse.

  Udvidelsesmulighederne er nu i højere grad planlagt horisontalt, og ikke i højden.

  Det endelige logistikkoncept er ikke besluttet, og logistikkonceptet er derfor åbent i dispositionsforslaget, da det er disponeret så en række forskellige logistikanlæg kan rummes inden for det afsatte logistikareal. 

  Dispositionsforslaget skal behandles/vedtages på styregruppemødet den 27. februar 2015.

  Dispositionsforslaget forventes at blive fremlagt for de politiske udvalg og regionsrådet i henholdsvis marts og april 2015.

  Der gives på innovationsudvalgsmødet en fornyet orientering om status for arbejdet med færdiggørelse af dispositionsforslaget for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om revideret dispositionsforslag, herunder konsekvenser i forhold til tidligere forslag. Dispositionsforslaget forventes at blive forelagt for innovationsudvalget den 26. marts 2015.

  - Drøftedes, herunder brutto/nettofaktor med videre.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  3. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2014
  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  3. kvartal 2014
  I forhold til 3. kvartal 2014 er det de samme projekter med opdateret status.

  4. kvartal 2014
  Beskrevne projekter:

  1. OUH (Odense Universitetshospital), FAM (Fælles Akutmodtagelse) i Svendborg.
  2. Generalplan Svendborg.
  3. Generalplan Vejle.
  4. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  5. P-hus Kolding.
  6. Fase 2, Sønderborg.
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis til input for udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/17788
  4. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodningen, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet.

  Bygherre og bygherrerådgivers granskning af dispositionsforslaget, der blev afleveret i 2. kvartal 2014, ledte til en række spørgsmål vedrørende tid, økonomi samt organisering. Overordnet blev der sået tvivl om overholdelse af anlægsrammen med det nuværende projekt.

  Totalrådgiver udarbejdede på denne baggrund et review af projektet, som reducerer i antallet af kvadratmeter, der ikke bliver benyttet til kliniske formål. Dette betyder blandt andet en reduceret grundplan og kælderudlæg samt yderligere optimering af disponeringen af sygehuset og en tilpasning af landskabsarbejderne.

  Det reviderede dispositionsforslag blev afleveret den 1. februar og granskes frem til den 17. februar 2015.

  På grund af forlængelse af dispositionsforslagsfasen forventes den endelige aflevering af projektet at ske medio 2022.

  Foruden reduktion af arealet, stiller Medic OUH med en ny organisation og bemanding, som regionen har tillid til kan færdiggøre dispositionsforslaget og gennemføre de næste faser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  At rapporteringen for 4. kvartal 2014 på Nyt OUH tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/16891
  5. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Ved arbejdet med udbygning af FAM blev der dog ultimo 4. kvartal konstateret skimmelsvamp på en del af de indvendige vægge, hvilket medførte en periode med kortlægning og udbedring af skaden. Hverken patienter eller ansatte har været udsatte for skimmelsvampen. Det forventes ikke at have nogen konsekvenser for gennemførelsen af projektet.

  I forbindelse med ombygningerne i fase 2 er det konstateret at der er en risiko for at arbejdet ikke kan udføres efter den udbudte rokadeplan uden konsekvenser for den kliniske drift. Der arbejdes derfor på en ny rokadeplan der er acceptabel for den kliniske drift. Status for tid for fase 2 er derfor forværret til gul.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Årlig rapportering
  Ud over den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og status på ramme til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at der er budgetteret med 100 mio. kr. (2009-pl) til it, udstyr og apparatur fordelt på Fase 1 og Fase 2. Rammen på minimum 100 mio. kr. er fastsat i tilsagnsbetingelserne fra staten. Rapporteringen vedr. ”change request” viser, at den reviderede opgørelse beløber sig til ca. 29,3 mio. kr. Listen opdateres løbende efterhånden som projektet skrider frem.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/15285
  6. Rapportering nr. 17 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede kvartalsrapportering for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden er vedlagt følgende obligatoriske rapporteringer, som også indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: årlig, faseskift og effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Tid er markeret grøn ligesom i 3. kvartal. Indflytningen i de nye bygninger blev afsluttet med udgangen af oktober 2014 som planlagt, og bygningerne er officielt indviet.

  Økonomi er forbedret fra rød i forrige kvartal til gul i 4. kvartal 2014, idet underskuddet på håndværkerudgifterne vurderes at blive lavere, og overskuddet på apparatur vurderes at blive højere end ved forrige rapportering. Forbedringen tyder på, at der vil kunne overføres nogle uforbrugte midler fra apparaturrammen i Fase 1 til apparaturrammen i Fase 2, når regnskabet for Fase 1 er gjort op. Der forventes fortsat et overskud på krav/modkrav. Den økonomiske ramme for Fase 1 vurderes derfor at kunne overholdes, omend der er usikkerhed omkring udfaldet af krav og modkrav.    

  Regionsrådet blev den 24. marts 2014 orienteret om, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i december 2013 havde meddelt Region Syddanmark, at projektet i Aabenraa skulle overgå til tættere opfølgning på grund af projektets konstaterede forsinkelse samt reserveforbrug. Orienteringen har omfattet reserveforbruget i Fase 1 og er foregået på administrativt plan hver 6. uge. Ministeriet har i februar 2015 meddelt Region Syddanmark, at den tættere opfølgning af Fase 1’s reserveforbrug i det nuværende 6-ugers interval bringes til ophør, da det ikke længere er nødvendigt.  

  Status på Fase 2
  Tid er uændret markeret grøn i kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014, idet den overordnede tidsplan fortsat overholdes. Regionsrådet godkendte byggeprogrammet og et ”change request” katalog for Fase 2 på mødet den 27. oktober 2014, og dispositionsforslaget er udarbejdet og gennemgår i øjeblikket en granskning.

  Økonomi for Fase 2 er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af Fase 1, omend det økonomiske billede af Fase 1 er forbedret siden forrige kvartal. En eventuel budgetoverskridelse på Fase 1 vil skulle finansieres af Fase 2.

  Fase 2 følger fortsat rammerne for kvalitet, idet der ikke er foretaget ændringer heri. Kvalitet er derfor fortsat markeret grøn.   

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at der er budgetteret med 200 mio. kr. (2009-pl) til it, udstyr og apparatur fordelt på Fase 1 og Fase 2. Rammen på minimum 200 mio. kr. er fastsat i tilsagnsbetingelserne fra staten. Rapporteringen vedr. ”change request” viser, at den reviderede opgørelse beløber sig til 60,4 mio. kr., i modsætning ”change request” listen fra byggeprogrammet i oktober 2014, som beløb sig til 47,9 mio. kr. Listen opdateres løbende i takt med, at projektet bearbejdes og konkretiseres.    

  Faseskiftrapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved faseovergange i projektet fremsende en beskrivelse af fasens vigtigste milepæle samt justeringer foretaget i projektet. På baggrund af faseskiftet i forbindelse med regionsrådets godkendelse i oktober 2014 af byggeprogrammet for Fase 2 er faseskiftrapporteringen vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.

  Rapporteringen viser, at i forhold til regionens udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, godkendt af regionsrådet den 24. september 2012, er arealsammensætningen ændret. I udbetalingsanmodningen indeholdt det samlede projekt et bruttoareal på 38.823 m² nybyggeri og 17.067 m² ombygning (brutto). Det reviderede projekt indeholder nu et bruttoareal på 41.059 m² nybyggeri og 10.440 m² ombygning (brutto). Kvalitetsfondsprojektet indeholder således mere nybyggeri og mindre ombygning end oprindeligt forudsat.

  Bearbejdningen af projektet har ført til en bedre logistikmæssig løsning og har skabt mulighed for en mere ekstensiv anvendelse af eksisterende sygehus. Det betyder, at et større areal i det eksisterende sygehus kan anvendes uden ombygninger, hvilket medfører en besparelse, der giver økonomisk mulighed for et større nybyggeri.

  Rapporteringen viser endvidere, at antallet af senge, intensivpladser og operationsstuer ikke er forandret siden udarbejdelse af udbetalingsanmodningen, dog er et større antal af sengene placeret i nybyggeri og færre i ombygning i forhold til udbetalingsanmodningen.

  Effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. På baggrund af faseskiftet i forbindelse med byggeprogrammet for Fase 2 er rapporteringen på effektiviseringsgevinster for projektet vedlagt og indstilles godkendt med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at Sygehus Sønderjylland forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 103 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Ibrugtagningstidspunktet er p.t. fastsat til primo 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At rapporteringen for effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/15286
  7. 12. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2014 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsmæssigt er status forbedret siden sidste rapportering.

  Status for tid for Fase 1 og samlet er forbedret. Fælles Akut Modtagelse (FAM) projektet forløber tilfredsstillende, i et samarbejde mellem totalrådgiver og hovedentreprenør er det lykkedes at forcere byggeriets fremdrift. Således afleveres den 28. april 2015 en fuldt fungerende FAM med 51 senge. Hele FAM projektet med 61 énsengsstuer forventes færdigt i april 2016.

  Udbud for fase 2, ny sengebygning gennemføres nu. Licitation afholdes februar, hvorefter projekterne præsenteres af de bydende primo marts 2015. Udbuddet er gennemført med afsæt i det godkendte byggeprogram for ny sengebygning. Licitationsresultat forventes indstillet til regionsrådets godkendelse 27. april 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporten for 4. kvartal 2014 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6920
  8. CoLab Denmark - Status på opstart og etablering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  CoLab Denmark (tidligere Center for Borgernær Velfærdsteknologi) er igangsat med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder mod en højere grad af effektive processer for vurdering, udvikling, og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi.

  Baggrunden for denne satsning er regionens strategier om:

  • At udvikle borgernes og patienternes egen rolle i henholdsvis bedre sundhedsadfærd og i behandlingen af deres sygdom. (Du har ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom).
  • At sundheds- og socialområdet skal understøtte erhvervsudviklingen i Region Syddanmark.

  De økonomiske rammer til design, konceptudvikling og opstart af CoLab Denmark udgøres af midler fra Syddansk Vækstforum. Dertil kommer en bevilling fra regionens Vækst og Teknologipakke (regionale udviklingsmidler) på 10 mio. kr. årligt i 2014 – 2016 til at idriftsætte og forankre konceptet med henblik på at det kan være økonomisk selvbærende gennem indtægter, projektstøtte og puljebevillinger. Design, udvikling og opstart af konceptet koordineres af Syddansk Sundhedsinnovation og udføres i samarbejde med relevante både offentlige og private aktører.

  Der er afholdt officiel åbningsreception af CoLab Denmark den 17. december 2014 i Forskerparken i Odense. Her blev konceptets nye officielle navn CoLab Denmark samt konceptets ydelser lanceret. Herudover var der en livedemonstration af henholdsvis CoLab Recovery & Rehab (laboratorium for psykiatrien og socialområdet) og CoLab Plug’n’Play.

  Koncept
  Med CoLab Denmark etableres et koncept, der skal fremme den velfærdsteknologiske udvikling ved at udbrede nye modeller for samarbejde på tværs af sektorer og med virksomheder. Med afsæt i faktiske behov for udvikling af konkrete løsninger hos henholdsvis virksomheder og i sundhedsvæsenet, strategiske satsninger på udvikling af velfærdsteknologi, faglig udvikling af sundhedsvæsenet og vækst i regionen, samt en standardiseret infrastruktur skal CoLab Denmark sikre:

  • Robuste og accelererede processer for udvikling.
  • Anerkendte vurderinger af løsninger i sundhedsvæsenet.
  • Grundlag for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger – ikke bare i Region Syddanmark, men også nationalt og internationalt.

  I CoLab Denmark konceptet er der udviklet fire generiske ydelseskategorier der udbydes:

  • Rådgivning: Forretningsudvikling, juridisk vejledning, fundraising (privat/offentlig).
  • Research & Development: Brugerundersøgelser, markedsanalyser, udvikling i driften.
  • Test: Real Life test i drift og i hverdagen, evidensbaseret effektmåling og dokumentation, teknisk præ-test.
  • Implementering: Organisatorisk implementering, værdirealisering og skalerbarhed, effektvurdering.

   

  Lokale CoLabs
  Konceptet bliver operationaliseret ved etableringen af fem lokale CoLabs forankret omkring regionens sygehusenheder samt et Plug’n’Play Lab. Der er valgt at satse på en lokal forankring med sygehuse, kommuner, praksis og borgere, for at sikre en stærk forankring i driften af sundhedsvæsenet. Der vil dog skulle arbejdes efter fælles standarder for samarbejde med virksomhederne, vurderinger af værdi m.m. Dette samles i den fælles del af CoLab Denmark som i øvrigt fungerer som supportfunktion, der skal bistå de lokale labs med kompetencer, træning, og vidensdeling på tværs og ud til omverdenen.

  For alle lokale CoLabs fastlægges en overordnet tematisk ramme som afspejler labbets fælles tværsektorielle udviklingsstrategi. Den tematiske ramme danner udgangspunktet for samarbejdet med private virksomheder. Samarbejdet med virksomheder kan initieres på tre forskellige måder. Det kan initieres indefra og ud, udefra og ind eller gennem fælles initiering.

  Principper for udmøntning af økonomiske rammer
  Regionsrådets Vækst- og Teknologipakke skal i henhold til beslutningen ved udmøntning anvendes til at etablere en standardiseret testinfrastruktur, opbygge lokale testmiljøer forankret omkring regionens fem sygehusenheder samt funktioner, der understøtter offentlig-privat samarbejde.

  I udmøntningen af Vækst- og Teknologipakkens samlede bevilling på 30 mio. kr. fordeles midlerne til:

  • 24 mio. kr. anvendes til etablering og opstart af de fem CoLabs samt CoLab Plug’n’Play

  o   0,5 mio. kr. pr. lab til udvikling af rammer (i alt 3 mio. kr.).

  o   2,0 mio. kr. pr. lab til opstart og etablering (i alt 12 mio. kr.).

  o   9,0 mio. kr. til en aktivitetspulje som labs kan søge om støtte fra.

  • 6 mio. kr. anvendes til etablering og opstart af supporterende funktioner i form af fælles enhed.

  En mere uddybende beskrivelse af principper for udmøntning af Vækst og Teknologipakken findes i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Til orientering.

  - Drøftedes, herunder samarbejde med virksomheder, projektets succeskriterier med videre.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  9. Vækstpartnerskabsaftale for 2015 indgået mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har den 19. december 2014 indgået en vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Aftalen rummer særligt tre hovedtemaer med relation til Innovationsudvalgets arbejdsområde:

  Samarbejde om sundhed og velfærdsteknologi

  • Det undersøges, hvorledes partnerne kan samarbejde om konkrete offentlige-private forsøgsprojekter, hvor der udvikles nye services og ydelser, der løser udfordringerne i fremtidens socialsektor og sundhedsvæsen og bidrager til vækst og jobskabelse i regionen.
  • Det undersøges, hvorledes Center for Borgernær Velfærdsteknologi (nu CoLab Denmark) kan anvendes til test og udbredelse af nye velfærdsteknologier, som kan bidrage til at løse fremtidige udfordringer inden for socialsektoren.
  • Vækstforum og Socialstyrelsen vil afklare, hvordan Center for Borgernær Velfærdsteknologi (nu CoLab Denmark) kan anvendes til test og udbredelse af nye teknologier, som kan bidrage til at løse fremtidige udfordringer inden for socialsektoren.

  En styrket indsats for vækstiværksættere inden for velfærdsteknologi

  • Parterne er enige om at styrke samspillet om at udvikle en stærk international forsknings- og erhvervsmæssig styrkeposition inden for velfærdsteknologi ved at synliggøre Welfare Tech og tiltrække globale talenter og vækstiværksættere. Konkret aftales det bl.a. at Syddansk Vækstforum gennemfører et demonstrationsprojekt med en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde globale iværksættertalenter/vækstiværksættere til regionen inden for velfærdsteknologi m.v.

  Partnerskaber med Japan inden for velfærds- og robotteknologi

  • Vækstforum og Erhvervs- og Vækstministeriet vil undersøge erhvervsperspektiverne i et styrket samarbejde med Japan inden for velfærds- og robotteknologi. Målet med et eventuelt samarbejde vil være at skabe erhvervsmæssig vækst og gevinst for de danske virksomheder, vidensinstitutioner og øvrige aktører.

  Aftalen i den fulde længde kan findes nederst på siden "Strategi, handlingsplan og Vækstpartnerskabsaftale": http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm221075

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/4301
  10. Dagsorden for møde i USE 6. februar 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde den 6. februar 2015. Dagsorden for mødet er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9404
  11. Studietur
  fold dette punkt ind Resume

  På initiativ fra Innovationsudvalget fremlægges et forslag til rammeprogram for en studietur til Silicon Valley. Formålet med turen er at få en øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På initiativ fra Innovationsudvalget fremlægges et forslag til en studietur til Silicon Valley fra den 30. august til den 5. september 2015. Formålet med studieturen er få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  Studieturen skal bidrage til grundlaget for regionsrådets og udvalgenes arbejde med innovation herunder sundhedsinnovation. Fokus vil være på innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang. Særligt vil der blive lagt vægt på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation herunder indblik i gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget skal give deltagerne et godt billede af, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Region Syddanmark samt give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.

  Det skønnes, at studieturen inkl. rejseomkostninger, hotelovernatning, måltider m.v. vil få en personpris på cirka 34.000 kr.

  Det bemærkes, at rammeprogrammet er udarbejdet med forbehold for, at der endnu ikke er foretaget bestillinger eller truffet endelige aftaler om besøget.

  Der vil inden for kort tid blive efterspurgt foreløbige tilmeldinger til studieturen blandt regionsrådets medlemmer med henblik på at skabe et overblik over tilslutningen til turen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At økonomioverslag og rammeprogram godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Foreløbig drøftelse af studietur. Der arbejdes videre med forslag til studietur, hvor blandt andet programmet komprimeres, økonomioverslaget reduceres, kun innovationsudvalgets medlemmer deltager med videre.

  Der afholdes ekstraordinært møde i Innovationsudvalget mandag den 23. februar 2015 umiddelbart efter regionsrådsmødet, hvor revideret udkast til studietur drøftes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  12. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 – torsdage kl. 15.00-18.00:

  • 26. marts 2015 –    Endvidere fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl.                              15.00-16.00
  • 16. april 2015
  • 21. maj 2015
  • 25. juni 2015
  • 20. august 2015
  • 17. september 2015
  • 29. oktober 2015
  • 26. november 2015
  • 17. december 2015

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2015.

  Oversigt over forslag til eksterne mødesteder vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde afholdes den 26. marts 2015 samt fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00-16.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Godkendt.

  Endvidere godkendte udvalget forslag til eksterne mødesteder i 2015.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  13. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  Formanden orienterede om international konference vedrørende indkøb.


  Sagsnr. 15/133
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-02-2015

  -


  Siden er sidst opdateret 27-03-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring