Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Dagsorden - 27. februar 2015

Mødedato
27-02-2015 kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Carl Holst
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose

 • Afbud
 • Henrik Dam

 • Luk alle punkter Dagsorden


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat for mødet i Formandskabet den 10. november 2014
  3. Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  4. Udvidet call vedr. Højvækstmodel
  5. Team Vækst Danmark
  6. Pulje til social inklusion
  7. Pulje til kvalificeret arbejdskraft
  8. Opfølgning på udmøntning af aftale om turisme
  9. Welfare Tech-ansøgning til pulje til øget internationalisering af klyngerne
  10. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  11. Gap-analyse vedrørende finansielle instrumenter
  12. Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af Vækstforums projekter
  13. Orientering om monitorering og effektmåling: Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007-2010
  14. Orientering om vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  15. Orientering om afslag på KIC
  16. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer
  17. Orientering om Offshore økosystemanalyse
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  19. Orientering om forøgelse af de regionale rammer for Regional- og Socialfonden
  20. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  21. Orientering om indkomne ansøgninger
  22. Ansøgning: Anmodning om ændring af støtteprocent til "Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi"
  23. Ansøgning: Bæredygtig energi - We Know How You Grow With Less Energy
  24. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Syddansk Førevareklynge - Fokus på Syddanske madoplevelser
  25. Ansøgning: Oplevelseserhverv - D2i - designklyngeorganisation
  26. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth by Design
  27. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth Catalyst
  28. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Innovation
  29. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Business Boot Camp
  30. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Kreativitet og iværksætteri
  31. Ansøgning: Alle forretningsområder - TEK Innovation 2.0
  32. Meddelelser
  33. Eventuelt


  Sagsnr. 14/570
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  • At Formandskabet godkender dagsordenen

  Sagsnr. 14/570
  2. Godkendelse af referat for mødet i Formandskabet den 10. november 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  • At Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 10. november 2014.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3187
  3. Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi med henblik på Vækstforums drøftelse og godkendelse, inden Vækstforums bidrag skal i høring i Danmarks Vækstråd i juni 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi skal præsentere og begrunde den fremtidige syddanske erhvervsudviklingsindsats.

  Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen. Bidraget skal udarbejdes med udgangspunkt i regionens rammevilkår og erhvervsspecialisering, og indsatsen skal matche de fælles udfordringer, der er behandlet i regionsrådet og Vækstforum. Som led i bidraget skal Vækstforum beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen. Vækstforums bidrag skal i høring i Danmarks Vækstråd.

  Bidraget vil efterfølgende blive integreret i den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi, som forventes vedtaget af regionsrådet primo 2016. Vækstforums bidrag vil danne grundlag for udarbejdelsen af ét- eller flerårige handlingsplaner, der udgør grundlaget for Vækstforums indstillinger om EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vækstforum drøftede rammerne for sit bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi på mødet den 25. juni 2014. Her blev det besluttet, at Vækstforums bidrag dels skal have fokus på kontinuitet, dels en række nye tiltag ud fra følgende rammer: 

  • En fortsættelse af en fokuseret strategi baseret på triple helix med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (kreative erhverv, herunder design og turisme).
  • En ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for bæredygtig energi (energieffektivisering og offshore) og sundheds- og velfærdsinnovation.
  • En bred indsats på særligt udvalgte områder, bl.a. i forhold til kvalificeret arbejdskraft samt social inklusion.
  • En turismeindsats med fokus på erhvervsturisme, markedsføring samt Turismepartnerskaberne.
  • Videreførelse af effektvurdering og porteføljestyring.

  I forlængelse heraf har der været afholdt 5 strategiseminarer inden for henholdsvis offshore, energieffektive teknologier, sundheds- og velfærdsinnovation, design og kreative erhverv samt turisme, med inddragelse af en bred kreds af aktører fra hele regionen. Repræsentanter fra Vækstforum har deltaget i arrangementerne, som samlet har haft omkring 400 deltagere.

  Endvidere drøftede og besluttede Vækstforum rammerne for yderområdeindsatsen på mødet den 2. december 2014, ligesom Vækstforums formandskab har mødtes med Udvalget for Regional Udvikling.

  På baggrund af drøftelserne i Vækstforum den 25. juni, 25. september og 2. december 2014 samt de fem strategiseminarer er der udarbejdet et udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  I forbindelse med drøftelsen af strategi-udkastet i Vækstforums Sekretariatsgruppe den 5. februar 2014 anbefalede sekretariatsgruppen, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv, herunder designerhverv). Dette er indarbejdet i strategiudkastet sammen med enkelte redaktionelle ændringer.

  Der gøres dog opmærksom på, at forretningsområdet Oplevelseserhverv ikke er karakteriseret ved samme modenhed som de to øvrige forretningsområder, hvor der er etablerede klyngesamarbejder. Derfor må der forventes andre udfordringer og en forskellig kadence i udmøntningen af modellen på dette område.

  Når Vækstforum har drøftet og godkendt udkastet, skal det i høring i det førstkommende møde i Danmarks Vækstråd, hvilket vil sige i juni 2015.

  På vækstforummødet indledes punktet med et oplæg ved regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

  Vedlagt er:

  • Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  • Følgebrev til Danmarks Vækstråd
  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender udkastet til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder sekretariatsgruppens forslag om at udvide højvækstmodellen til også at omfatte Oplevelseserhverv, med henblik på høring i Danmarks Vækstråd.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1918
  4. Udvidet call vedr. Højvækstmodel
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum besluttede den 2. december 2014 at afsætte en ramme på 30 mio. kr. til udmøntning af den syddanske højvækstmodel og bemyndigede administrationen til at gennemføre et call. Initiativet skal bygge videre på de prioriterede indsatsområder. Det anbefales som et nyt element, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv, og at der afsættes yderligere 10 mio. kr., således at der samlet er afsat 40 mio. kr. til udmøntning af højvækstmodellen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum besluttede den 2. december 2014 at reservere en ramme på i alt 30 mio. kr., som over en treårig periode anvendes til medfinansiering af et initiativ vedr. en syddansk Højvækstmodel.

  Modellens elementer vil være tiltrækning af nationale og internationale iværksættertalenter, som tilbydes et struktureret og specialiseret inkubator- og acceleratorforløb med afsæt i de regionale styrkepositioner. Modellen skal bygge på stærke partnerskaber og et sammenhængende koncept, hvor rådgivning på højt niveau, risikovillig kapital og fysiske iværksættermiljøer spiller sammen hele vejen fra ”proof of business” til virksomhedens børsintroduktion.

  Konceptet bygger således videre på Vækstforums fokuserede strategi, hvor højvækstmodellen er næste skridt i udviklingen af stærke klynger. Baggrunden er, at Vækstforum på heldagsseminaret den 25. juni 2014, besluttede at igangsætte en højvækstmodel, der med afsæt i erfaringerne fra de bedste internationale inkubator- og acceleratorforløb skal modne nye, store virksomheder inden for velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore. Vækstforum besluttede på mødet den 25. september 2014, at der skulle arbejdes videre med initiativet og bemyndigede administrationen til at gennemføre et call.

  I forbindelse med drøftelsen af det kommende call i sekretariatsgruppen blev det besluttet at anbefale Vækstforum, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv). Der gøres dog samtidig opmærksom på, at forretningsområdet Oplevelseserhverv ikke er karakteriseret ved samme modenhed som de to øvrige forretningsområder, hvor der er etableret klyngesamarbejder, og at der derfor også må forventes andre udfordringer og  forskellig kadence tidsmæssigt i udmøntningen af modellen på dette område.

  På baggrund af anbefalingen om at udvide højvækstmodellen foreslås det, at der reserveres yderligere 10 mio. kr. til den afsatte ramme. De 10 mio. kr. fordeles med 6,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Dermed vil der samlet være afsat en samlet ramme på i alt 40 mio. kr. til udmøntning af højvækstmodellen.

  På baggrund af anbefalingen om at udvide højvækstmodellen til også at omfatte Oplevelseserhverv er der udarbejdet et revideret materiale til et call. Materialet beskriver opgaven og dens rammer, herunder målgruppen, rekruttering, screening og udvælgelse samt opgaverne i de specialiserede elitetræningscentre. Desuden beskrives kravene, bl.a. at der forventes en bredt sammensat partnerkreds, en stærk virksomhedsopbakning og et indgående kendskab til og relationer til de syddanske nøgleaktører. Endvidere beskrives de kriterier, der vil blive tillagt særlig vægt, herunder:

  • At der indgår private virksomheder i partnerkredsen
  • At den samlede partnerkreds har erfaringer fra tilsvarende elitære vækstforløb samt tiltrækning af risikovilligkapital fra bl.a. private investorer.
  • At der er i den samlede partnerkreds er indgående kendskab til de tre prioriterede forretningsområder.
  • At der i partnerkredsen er stærke internationale relationer, og at disse inddrages aktivt i projektet.

  For at fastholde momentum anbefales det, at call’et annonceres, så snart Vækstforum og regionsrådet har truffet beslutning i sagen.

  Sideløbende arbejdes der med et tværregionalt initiativ, Team Vækst Danmark, som på tilsvarende vis har til formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Såfremt Team Vækst Danmark etableres som et fælles tværregionalt initiativ, der understøtter implementeringen af den syddanske højvækstmodel, vil de fire syddanske elitetræningscentre under højvækstmodellen indgå som en del af Team Vækst Danmark initiativet. I så fald vil den valgte operatør blive forpligtet til at indgå i det tværregionale samarbejde, bl.a. med henblik på at sikre den tværgående koordinering og arbejdsdeling, og en del af midlerne vil blive reserveret hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum godkender, at call’et vedrørende højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv)
  • at Vækstforum reserverer en ramme på yderligere 6,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond, prioritet 1, til udmøntning af den syddanske højvækstmodel
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på yderligere 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel
  • at call’et annonceres umiddelbart efter, at Syddansk Vækstforum og regionsrådet har truffet beslutning i sagen
  • at valget af operatør(er) forelægges Vækstforum til godkendelse.

  Sagsnr. 15/5639
  5. Team Vækst Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Team Vækst Danmark er et forslag til et tværregionalt initiativ med en række specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed. Initiativet indgår i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen og vil kunne understøtte og spille sammen med højvækstmodellen. Der foreligger to modeller for organiseringen af Team Vækst Danmark. Sekretariatet anbefaler en fleksibel, franchise-lignende model.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Team Vækst Danmark er et forslag til et tværregionalt initiativ, der har som formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Idéen er at fremme en elite af vækstskabende virksomheder gennem træningscentre og træningsforløb. Team Vækst Danmark vil være for iværksættere, hvad Team Danmark er for topatleter.

  Team Vækst Danmark tænkes opbygget med en række specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed, der skal sikre synergi og koordination. De regionale specialiserede elitetræningscentre stilles til rådighed nationalt.

  Det tværregionale initiativ vil kunne understøtte og spille sammen med højvækstmodellen, som Syddansk Vækstforum har besluttet at iværksætte.

  Initiativet ”Team Vækst Danmark - Etablering af et fælles program for vækstvirksomheder”- er et initiativ i vækstpartnerskabsaftalen, som de regionale vækstfora netop har indgået med regeringen.

  Der er på tværs af regionerne opnået enighed om forslag til formål og indhold i initiativet, som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen, men der foreligger endnu ikke et fælles forslag til organisering.

  Der foreligger således modeller for organiseringen af Team Vækst Danmark:

  Den ene model indebærer, at der udarbejdes et samlet nationalt call, at alle midlerne administreres i en central pulje, og at stor del af opgaverne løses i en central enhed, herunder bl.a. tilrettelæggelse af træningsforløb/incubatorforløb.

  Den anden model bygger på en franchise-inspireret tilgang, hvor flest mulige opgaver løses decentralt i de regionale elitetræningstræningscentre, men med krav til fælles markedsføring, kvalitetsstandarder mv. Calls udarbejdes regionalt, men rammer og krav mv. koordineres med de øvrige regioner. Midlerne administreres decentralt.

  Der er fordele og ulemper ved begge de skitserede modeller.

   

  Den centrale model må forventes at blive billigere på grund af stordriftsfordele. Desuden må der forventes et mere ensartet tilbud og styringsmæssige fordele, herunder enklere administration da koordination og beslutninger varetages af en central organisation.

  Ulemperne vil være, at der etableres en ny, relativ stor central erhvervsfremmeorganisation. Desuden vil det blive vanskeligere at få de regionale specialiseringer og nøgleaktører aktivt i spil, herunder regionale kapitalinitiativer, på grund af manglende ejerskab, da beslutningskraften flyttes fra det regionale niveau til en central enhed. Desuden er der en risiko for, at for få midler anvendes til virksomhedsrettede aktiviteter i elitetræningscentrene. Endelig indebærer et samlet initiativ en større investeringsrisiko.

  Den franchise-inspirerede model kræver ikke en ny organisering, da de fleste aktiviteter varetages i de regionale elitetræningscentre tæt på virksomhederne. Desuden giver modellen større mulighed for at skabe ejerskab blandt nøgleaktørerne, herunder også tættere samarbejde med de etablerede virksomheder i den enkelte region samt private investorer. Dertil kommer, at den enkelte region kan gennemføre calls og gå i gang i det tempo, der passer i forhold til de enkelte forretningsområders modenhed.

  Ulemperne vil være, at det formentligt vil være dyrere med flere operatøraftaler frem for én samlet, ligesom der er risiko for suboptimering, når flere operatører er involveret i løsning af den samlede opgave. Endvidere må modellen antages at betyde mere opfølgningsarbejde i de regionale sekretariater (tættere porteføljestyring), da opgaven ikke varetages af en central enhed.

   

  Sekretariatet for Syddansk Vækstforum anbefaler den franchise-inspirerede model, hvor størstedelen af aktiviteterne og opgaverne placeres i de enkelte, regionale elitetræningscentre, og hvor midlerne administreres decentralt. Det vurderes, at denne model giver mindst mulig bureaukrati og flest mulige virksomhedsrettede aktiviteter. Desuden vil den understøtte regionalt ejerskab og engagement, herunder fra virksomheder og investorer. Endelig giver denne model mulighed for fleksibilitet vedrørende de enkelte regioners timing i forhold til implementering af modellen.

  Sekretariatet anbefaler således, at Syddansk Vækstforum tilkendegiver, at elitetræningscentrene under den syddanske vækstmodel indgår i og koordineres med Team Vækst Danmark-initiativet, såfremt den kommende organisering giver mulighed for et fleksibelt, franchise-lignende samarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at den syddanske højvækstmodel indgår i Team Vækst Danmark initiativet under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/52179
  6. Pulje til social inklusion
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats inden for social inklusion for personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har et mål om, at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges. I den nye strukturfondsperiode skal mindst 20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond anvendes til at øge arbejdsudbuddet blandt forskellige særligt udfordrede grupper. Målgruppen for indsatsen er således personer, der ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig.

  Socialfondsprogrammet giver mulighed for at arbejde med social inklusion med udgangspunkt i tre overordnede indsatser:

  • Ungdomsuddannelser for unge med særlige udfordringer
  • Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet
  • Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål

  Sekretariatet foreslår, at Vækstforum på eget initiativ igangsætter en særlig indsats, der kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder, med fokus på social inklusion inden for Socialfondens rammer, og at der afsættes en pulje på 27,5 mio. kr. hertil.

  Forslag til indsatser

  For at sikre en så vækstrettet indsats som muligt, foreslår sekretariatet at fokusere indsatsen på indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder – i begge tilfælde fortrinsvis målrettet private virksomheder.

  Indsatserne kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder. Endvidere foreslås, at der skal være særligt fokus på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for udvikling af nye løsninger.

  Sekretariatet har anmodet konsulentfirmaet CABI om at foretage en mindre kortlægning i forhold til målgruppens karakteristika, gode eksempler på social inklusion og eventuelle barrierer for indsatsen. Kortlægningen er vedlagt som bilag.

  På baggrund af kortlægningen foreslås, at Vækstforum i puljeansøgningsmaterialet tilkendegiver, at de ønsker indsatser med udgangspunkt i følgende:

  ·         Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet, herunder det mål, at øge antallet af virksomheder der tilbyder virksomhedspraktik og job med løntilskud til målgruppen. 

  Begrundelsen for forslaget er bl.a., at det er pt. kun er 17,4 % af de private virksomheder i Syddanmark, der tilbyder virksomhedspraktik eller løntilskud. Der er derfor et uopdyrket potentiale, hvis en større andel af virksomhederne tilbyder forløb for målgruppen.

  ·         Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål, herunder at øge volumen i eksisterende socialøkonomiske virksomheder.

  Begrundelsen for dette forslag er bl.a., at de begrænsede finansielle ressourcer hos mindre socialøkonomiske virksomheder skaber begrænsninger i forhold til potentialet. Der er behov for mere volumen, hvis socialøkonomiske virksomheder skal være et reelt alternativ til beskæftigelse af udsatte grupper – så de kan fungere som troværdig og stabil underleverandør til større virksomheder.

  De detaljerede rammer og krav til puljen er beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Økonomi og ansøgningsfrist

  Der afsættes en pulje på 27,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Det svarer til Vækstforums mål for udmøntning af midlerne til indsatsområdet: Social Inklusion for 2015 og halvdelen af 2016.

  Det foreslås at fastsætte ansøgningsfristen til den 11. maj 2015, med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015. I forlængelse heraf kan Vækstforum samtidig beslutte, om der er behov for en yderligere ansøgningsfrist til puljen inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum igangsætter en særlig indsats med fokus på social inklusion med de beskrivelser, krav, kriterier og frister, der fremgår af bilaget.
  • at der afsættes en ramme på 27,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til indsatsen.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/267
  7. Pulje til kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for at bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I takt med en skærpet global konkurrence stiger behovet for kvalificeret arbejdskraft, og det er de senere år blevet vanskeligere for syddanske virksomheder at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

  En væsentlig del af den nuværende regionale arbejdskraft er faglærte medarbejdere, og efterspørgslen efter faglærte forventes på sigt at stige betydeligt. Der forventes også en øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en videregående uddannelse. Samtidig er en del af virksomhedernes medarbejdere ufaglærte, og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft forventes at falde fremover. Derfor er der behov for at opkvalificere virksomhedernes ufaglærte medarbejdere til faglærte og at løfte faglærte til en videregående uddannelse.

  I den nye strukturfondsperiode giver EU’s Socialfondsprogram mulighed for at arbejde med erhvervsuddannelse og videregående uddannelse med udgangspunkt i to overordnede indsatser:

  • At få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at løfte det faglige niveau, mindske frafaldet og sikre flere praktikpladser.
  • At få løftet uddannelsesniveauet primært blandt de ansatte i SMV’er, så antallet af voksne personer med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse øges.

  Sekretariatet foreslår, at Vækstforum på eget initiativ igangsætter en særlig indsats med fokus på kvalificeret arbejdskraft, med henblik på at højne arbejdsstyrkens kvalifikationer. Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. hertil.

   

  Forslag til indsatser   

  Sekretariatet har anmodet Oxford Research om at udarbejde en mindre kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark med særligt fokus på omfanget af behovet for faglært arbejdskraft og hvilke typer af erhvervsuddannede, der særligt bliver efterspørgsel. Kortlægningen foretages med udgangspunkt i en opdeling af Syddanmark i fire arbejdskraftoplande.

  Oxford Research afrapporterer løbende, men hovedrapporten vil først foreligge til Vækstforummødet den 17. marts 2015. På baggrund af den foreløbige rapportering foreslås det, at der i opslaget fokuseres på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft med netop de kompetencer, som der er en dokumenteret mangel på i Syddanmark, både inden for forretningsområderne og i andre brancher.

  På erhvervsuddannelsesområdet bliver der særligt mangel på: VVS’er, elektrikere, industriteknikere, smede, skibsmontører, automatikteknikere, mekanikere, værktøjsmagere, plastmagere, IT-faglige, murere, tømrere, snedkere, struktører, tjenere, kokke og kontoruddannede.

  Mere generelt bliver der behov for medarbejdere, der:

  • Er højt specialiserede og har længere videregående uddannelser
  • Har en erhvervs-handson-praktisk baggrund som fx håndværker, men som har taget en overbygning, der både klæder medarbejderen på til at håndtere komplekse, helhedsorienterede projekter og processer, men som også er specialiserede inden for bl.a. clean tech, elektronik, IT, data mv.
  • Er efteruddannede og opkvalificerede inden for områder, der specialiserer dem i internationalisering, markeds- og kundefokus, innovation og formidling og kommunikation.

  På baggrund heraf foreslås, at Vækstforum i ansøgningsmaterialet tilkendegiver, at de ønsker at arbejde inden for begge de to overordnede indsatser, som programmet giver mulighed for.

  Det foreslås, at indsatserne kan ligge udenfor Vækstforums forretningsområder, men i vurderingen af projekterne vejer det positivt, hvis projekterne ligger inden for forretningsområderne.

  De detaljerede rammer og krav til puljen er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi og ansøgningsfrist

  Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Det svarer til Vækstforums mål for udmøntning af midlerne til indsatsområdet: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse for 2015 og halvdelen af 2016.

  Det foreslås at fastsætte ansøgningsfristen til den 11. maj 2015 med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015. På baggrund af de indkomne ansøgninger vurderer Vækstforum, om der er behov for en yderligere ansøgningsfrist inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum igangsætter en særlig indsats med fokus på kvalificeret arbejdskraft med de beskrevne krav, kriterier, effektmål og frister, der fremgår af bilaget.
  • At der afsættes en ramme på 45 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til indsatsen.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/18155
  8. Opfølgning på udmøntning af aftale om turisme
  fold dette punkt ind Resume

  De to selskaber Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) er etableret pr. 1. januar 2015. Punktet redegør for status på etableringen af de to selskaber og for udmøntningen af den syddanske andel af den regionale medfinansiering samt status for etablering af Det Nationale Turismeforum og tilhørende Advisory Board. Det indstilles desuden, at Vækstforum udpeger en repræsentant til nomineringskomitéen for bestyrelsen for Dansk Kyst og Naturturisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Etablering af Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark

  Der foreligger en godkendt projektbeskrivelse og godkendte vedtægter for såvel Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og MeetDenmark.

  DKNT er stiftet som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2015, hvilket regionsrådet god­kendte den 15. december 2014. DKNT’s direktør Jens Hausted er tillige ansat fra årsskiftet. Bestyrelsen for DKNT er godkendt i alle regioner og har konstitueret sig den 28. januar 2015. Bestyrelsen er valgt for en periode på to år.

  Fremadrettet vil ny- og genudpegninger til bestyrelsen skulle udføres af en nominerings­komité bestående af en repræsentant udpeget af hvert af de regionale vækstfora i de fem stiftende regioner.

  Med henvisning til vedtægterne for fonden DKNT har bestyrelsesformand Henrik Höhrmann anmodet om, at hver region udpeger et medlem til DKNT’s Advisory Board. Advisory Boardet består af i alt 24 medlemmer. Bestyrelsen og selskabets direktør ønsker, at der indstilles personer fra administrationen med turismefaglig og -strategisk erfaring. Erhvervsorganisationer og kommuner er repræsenteret med henholdsvis 9 og 8 medlemmer. Afdelingschef Anna Marie Rasmussen fra Vækstforums sekretariat vil deltage fra Region Syddanmark. Det forventes, at de øvrige regioner udpeger medlem på samme niveau.

  MeetDenmark er stiftet som en forening, og der er nedsat en bestyrelse herfor. Bestyrelsen har konstitueret sig, og det syddanske bestyrelsesmedlem direktør Birgitte Hee Olesen, Inspiring Denmark, er, som konsekvens af vedtægterne, formand.

  Partnerskab for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark ledes af en styregruppe, hvis formand og repræsentanter udpeges af partnerskabets bidragsydere. Styregruppen er endnu ikke nedsat.

  Udmøntning af den syddanske andel af medfinansieringen til de to selskaber

  På mødet den 2. december 2014 indstillede Vækst­forum til regionsrådet at afsætte 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklings­midler afsat i 2014 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering. Samtidigt blev det indstillet, at Formandskabet blev bemyndiget til at udmønte midlerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe. Regionsrådet har efterfølgende tiltrådt Vækstforums indstillinger, og Formandskabet har primo februar godkendt udmøntningen med de foreliggende projektbeskrivelser for de to selskaber som grundlag.

  I følge fordelingsnøglen godkendt af Vækstforum på mødet den 2. december 2014, er Region Syddanmarks andel til Dansk Kyst og Naturturisme 5 mio. kr. og til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme 1,05 mio. kr., tilsammen i alt 6,05 mio. kr. i alt for to år.

  Ud over den statslige og regionale finansiering, som samlet er på 20 mio. kr. i både 2015 og 2016, skal DKNT ansøge om midler ud fra konkrete projektansøgninger og programmer.

  Nationalt Turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board

  I henhold til Lov om dansk turisme skal regionerne indstille to medlemmer til Det Nationale Turismeforum, der har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremme­indsats i Danmark. Forummet består af i alt 8 medlemmer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden repræsenterer regionerne i forummet.

  I henhold til samme lov skal regionerne ligeledes udpege en observatør til Dansk Turismes Advisory Board, der har til formål at rådgive Det nationale Turismeforum. Her deltager Danske Regioner som observatør. Der er i alt 18 medlemmer af Advisory Boardet.

  Medlemsoversigt for Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisory Board samt bestyrelserne for Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering,
  • at Vækstforum udpeger en repræsentant til nomineringskomitéen for Dansk Kyst og Naturturisme, der kan træde sammen og udpege et nyt medlem, når eller hvis et af medlemmerne i bestyrelsen udtræder.  
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/40456
  9. Welfare Tech-ansøgning til pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har etableret en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger. Welfare Tech har ansøgt om 1,4 mio. kr. fra puljen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger. Klyngernes muligheder for at tilrettelægge en større og mere fokuseret indsats i forhold til de forberedende aktiviteter, der kræves for at tiltrække EU-midler, er relativt begrænsede inden for de eksisterende rammer. På den baggrund besluttede regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum at etablere en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. i oktober 2014. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger.

  Welfare Tech har ansøgt om 1,4 mio. kr. fra puljen.

  Det er et krav, at samarbejdsaftalerne skal:

  •        indeholde konkrete mål for indsatsen.

  •        sikre, at hjemtagning af midler sker i samspil med klyngens øvrige aktører

  •        sikre, at klyngernes indsats er supplerende i forhold til allerede bevilgede midler til klyngerne

  •        sikre, at indsatsen er supplerende ift. øvrige aktørers indsats på det internationale område, især det Syddanske Bruxelleskontor, som har ansvaret for at bistå med tiltrækning af midler fra EU-programmer med fokus på Vækstforums forretningsområder. Klyngerne har til opgave at involvere virksomhederne i internationale aktiviteter.

  •        sikre, at aktiviteterne er supplerende i forhold til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, EUDK support, samt de to markedsføringskonsortier på henholdsvis design- og velfærdsteknologiområdet.

  •        sikre, at hver klynge har en samlet international strategi.

  Samarbejdsaftalen med Welfare Tech er baseret på deres internationale strategi og suppleres af en handlingsplan, som viser, hvorledes de internationale aktiviteter, klyngeorganisationen ønsker gennemført med midler fra den internationale pulje, supplerer andre internationale initiativer med anden finansiering. Samarbejdsaftalen skal understøtte virksomhedernes samspil med internationale vidensorganisationer og tiltrække midler fra EU-programmer, herunder Interreg og forskellige forskningsprogrammer.

  Samarbejdsaftalen med Welfare Tech forventes at få følgende resultater:

  •       Formaliseret samarbejdet med centrale samarbejdspartnere inden for internationalisering samt uddybet samarbejdet med de af klyngens aktører, der har et stærkt netværk i EU-programmerne.

  •        Identificeret de tre bedste klynger Europa inden for Health Tech/ Med Tech / Care Tech området.

  •        Etableret samarbejdsaftaler med mindst en international klynge i verdensklasse.

  •        Understøttet opbygning af konsortier med fokus på internationalisering.

  •        Udarbejdet mindst 2 internationale ansøgninger til gavn for hele klyngen, hvor af

  minimum den ene ansøgning går igennem

  •        Afholdt mindst 2 arrangementer med henblik på at styrke de velfærdsteknologiske aktørers internationalisering og position internationalt.

  •        Deltaget i mindst 4 internationale konferencer eller workshops for at repræsentere Welfare Tech klyngen og dennes position, herunder guldcertificering og Region Syddanmark som trestjernet referenceregion.

  Det bemærkes, at nogle af de specifikke eksportstøtteaktiviteter, Welfare Tech ønsker finansieret af den internationale pulje, kan ses som delvist overlappende med aktiviteter fra Welfare Tech 2.0 projektet og initiativer under andre erhvervsfremmeorganisationer. På den baggrund indstilles det, at Welfare Techs budget reduceres med 150.000 kr., så samarbejdsaftalen finansieres med 1,25 mio. kr.  

  Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdsaftalen lever op til Vækstforums krav, og indstilles derfor til støtte. Samarbejdsaftalen forelægges Vækstforums Formandskab til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
  • at Vækstforums Formandskab godkender samarbejdsaftalen med Welfare Tech, og
  • at Vækstforums Formandskab udmønter 1,25 mio. kr. fra pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/615
  10. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har anmodet Syddansk Vækstforum om at indstille tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Som led i beskæftigelsesreformen er der sket ændringer i den hidtidige partsstruktur.

  I Syddanmark betyder det, at Det Regionale Beskæftigelsesråd er nedlagt med udgangen af 2014 og dermed også den observatørpost, som Beskæftigelsesrådet havde i Vækstforum.

  Ib Haahr var udpeget som Beskæftigelsesrådets observatør i Syddansk Vækstforum. Denne udpegning er således ophørt ved udgangen af 2014.

  I stedet er der pr. 1. januar 2015 oprettet Regionale Arbejdsmarkedsråd. I Syddanmark er der to – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

  Jf. § 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., varetager de regionale arbejdsmarkedsråd følgende opgaver:

  1. Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.
  2. Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.
  3. Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, og koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.
  4. Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
  5. Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  6. Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

  I henhold til loven skal der være én tilforordnet fra Vækstforum i hvert råd.

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har derfor anmodet Syddansk Vækstforum om at indstille en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

  Rådet vil derefter udpege tilforordnede på førstkommende møde. 

   

  Observatører fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd til Syddansk Vækstforum

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har den 18. februar 2015 orienteret administrationen om, at der nu er udpeget observatører fra de to syddanske Arbejdsmarkedsråd til Syddansk Vækstforum.

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har udpeget Per Diget, AC’s repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, som observatør i Vækstforum.

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har udpeget Ole Kjær, HK Sydjyllands repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, som observatør i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering, og
  • at Vækstforum indstiller en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og en tilforordnet Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

  Sagsnr. 15/4051
  11. Gap-analyse vedrørende finansielle instrumenter
  fold dette punkt ind Resume

  De fem danske regioner har samarbejdet om at få gennemført en såkaldt gap-analyse om det finansielle marked. Analysen afdækker, om der er et ’gap’ i det finansielle marked, der betyder, at den type af kapital, som skal tilvejebringes, ikke findes. Analysen har identificeret tre ’gaps’ i det finansielle marked, og anbefaler at to af disse adresseres regionalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De fem danske regioner har i samarbejde gennemført en analyse af udækkede behov i det finansielle marked. Deloitte har gennemført analysen.

  Baggrunden for analysen er, at der inden for EU-strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 er mulighed for at anvende finansielle instrumenter, herunder midler til kapitalfonde. Betingelsen, for at gøre det, er dog, at der udarbejdes en såkaldt Gap-analyse, som afdækker, om der er et ’hul’ i det finansielle marked, der betyder, at den type af kapital, som det ønskede finansielle instrument skal tilvejebringe, ikke findes. Konstateres der et ’hul’, kan der efterfølgende tages stilling til etablering af finansielle instrumenter under strukturfondene.

  Analysen har identificeret tre ”huller” i markedet:

  I egenkapital i tidlige faser til investeringstunge sektorer, blandt andet biotek.

   

  II egenkapital og lånekapital til opstartsvirksomheder, der skal ind på markedet og realisere et vækstpotentiale.

  III egenkapital eller anden tålmodig, risikovillig kapital til etablerede mindre virksomheder med vækstpotentiale.

  Deloitte anbefaler, at de to sidstnævnte behov adresseres regionalt.

  Med hensyn til behovet vedrørende opstartsvirksomheder anbefaler Deloitte, at regionerne fremadrettet udbyder et finansieringsinstrument med ansvarlig lånekapital og egenkapital, der sigter på et afgrænset antal sektorområder, og hvor kapital formidles på markedsvilkår og co-investeres med private investorer.

  Deloitte beskriver en eventuel fremtidig organisering af dette initiativ og vurderer, at det med fordel kan udmøntes i en landsdækkende struktur. Alternativt foreslår Deloitte, at det kan ske i en todelt struktur med en østdansk og vestdansk enhed, så der kan etableres en fond af tilstrækkelig størrelse samt mulighed for netværksdannelse og kapitalrejsning med private partnere i hele landet. Instrumentet bør integreres med et trænings- og udviklingsforløb for at imødegå barrierer på efterspørgselssiden.

  Her kan det bemærkes, at Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark allerede i den forgangne strukturfondsperiode har etableret Welfare Tech Invest, som er en erhvervsdrivende og revolverende fond. Evt. fremtidige kapitalinitiativer, bør tage hensyn til den organisering, der allerede er opbygget og fungerer, herunder erfaringer fra de eksisterende fonde, jf. evalueringen af Wellfare Tech Invest.

  Med hensyn til behovet blandt mindre vækstvirksomheder anbefaler Deloitte, at der iværksættes en flerstrenget indsats.

  1) Regionerne kan samarbejde med Vækstfonden om at styrke, eventuelt videreudvikle og udbrede, en ansvarlig lånekapital-ordning.

  2) Etablering af udviklingsforløb for ejerledede virksomheder.

  3) Forundersøgelse med henblik på at etablere kommercielle egenkapitalfonde i Øst- og Vestdanmark i samarbejde med private aktører.

  4) Forundersøgelse om etablering af en virksomhedsobligationsordning for mindre virksomheder.

  GAP-analysen kan hentes her: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn442439

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum tilkendegiver, at der på baggrund af analysen arbejdes videre med at muliggøre, at de finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode, og
  • at der bygges videre på eksisterende, velfungerende regionale initiativer.

  Sagsnr. 11/30244
  12. Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende Vækstforumprojekter. Nedenfor gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger

  Indeværende evalueringsrunde vedrører 36 eksterne evalueringer, hvoraf størstedelen er slutevalueringer. 

  De evaluerede projekter statusvurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse, resultat og effektskabelse. Rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. I bilag 1 er der vedlagt resuméer af evalueringerne samt en oversigt over projekternes samlede score.

  Af de 36 evaluerede projekter er der 22 projekter, der har en grøn score i samlet vurdering, mens 14 projekter har en gul score. Ingen har rød score samlet. I forhold til de parametre, som projekterne vurderes på, har de generelt været gode til tilrettelæggelse men har været mere udfordrede på resultat- og effektskabelsen. En af grundene til dette kan være, at projekterne ikke i tilstrækkelig grad har indtænkt og dermed adresseret de kritiske antagelser, der har betydning for projektets resultat- og effektskabelse. I de nye strukturfondsprogrammer er der øget fokus på netop de kritiske antagelser som led i, at projekternes skal beskrive, hvordan de vil nå effekterne.

  En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes score samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 2 ”Eksterne evalueringer – Status og aftalt opfølgning primo 2015” sammen med den samlede statusoversigt. I nogle tilfælde har projekterne selv foretaget eksterne evalueringer, dvs. ud over de evalueringer, som Cowi har gennemført. For projekterne Design2Innovate og Best Brains er der redegjort nærmere herfor i bilaget.

  Den samme eksterne evaluator (COWI) foretager alle eksterne evalueringer. Det betyder bl.a., at den eksterne evaluator kan opsamle læring på tværs af projekterne. Læringen vil blive brugt i arbejdet med bl.a. den kommende handlingsplan og kommende projekter.

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har i januar 2015 fulgt op på forbrug, milepæle og effekter på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at blive eksternt midtvejs- eller slutevalueret. Projekterne er scoret på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 3 ”Status på igangværende projekter januar 2015”.

  Justering af effekt på Grøn Vækst projekt Naturen til Bords

  Sekretariatet har fået en anmodning om at reducere effektforventningerne til projekt Naturen til Bords, hvilket er begrundet i ekstraordinær forsinket opstart pga. lang sagsbehandlingstid i NaturErhvervstyrelsen. Sekretariatet har vurderet, at anmodningen er velbegrundet, og at en reduktion på 35 procent er rimelig. Se bilag 4 for en nærmere beskrivelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status, fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger samt justering af effekt på det pågældende projekt.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4647
  13. Orientering om monitorering og effektmåling: Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007-2010
  fold dette punkt ind Resume

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har for nyligt afsluttet en rapport om monitorering og effektmåling af 42 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2007-2010 i Syddanmark.

  Effektvurderingen indikerer, at disse projekter har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har for nyligt afsluttet en rapport om monitorering og effektmåling af 42 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2007-2010 i Syddanmark.

  Der er fokus på private deltagervirksomheder. I alt har mere end 1.800 virksomheder fra alle regionens 22 kommuner deltaget i mindst et projekt, der er startet i perioden 2007 til 2010, hvoraf 1.650 af virksomhederne er private. Ovenstående projekter er blevet målt i perioden 2010-2013. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at resultaterne i denne undersøgelse ikke direkte kan sammenholdes med Vækstforums nuværende fokuserede strategi på få udvalgte forretningsområder, som først trådte i kraft fra 2009. Bl.a. var Sundheds- og Velfærdsinnovation ikke et prioriteret forretningsområde før 2009.

  Effektvurderingen indikerer, at de medvirkende syddanske strukturfondspro­jekter har skabt 220 arbejdspladser inden for Offshore, Knap 100 arbejdspladser inden for Energieffektivisering og lidt under 300 fuldtidsjob inden for Turisme. Inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation og Design er resultaterne ikke signifikante.

  Den samme effektmåling viser, at der i perioden 2010-2013 er tegn på signifikante effekter på virksomhedernes omsætning inden for Turisme og Offshore.

  Det er alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var de medtaget, ville de målte effekter blive større, men usikkerheden om, hvorvidt de kan tilskrives projektdeltagelsen ville øges.

  Resultaterne i rapporten kan ikke betragtes isoleret, men de kan sammen med den løbende evaluering af projekterne og andre effektvurderinger, give en pejling på, om Vækstforum er på rette vej med sine indsatser

  Indtil videre tyder undersøgelserne på, at Vækstforums indsatser skaber både omsætning og nye jobs i syddanske virksomheder, når man ser dem i et samlet perspektiv.

  Rapporten er tilgængelig på følgende link: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikationer/publikation/item/effektmaling-2014

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

  Sagsnr. 14/572
  14. Orientering om vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  fold dette punkt ind Resume

  Den 19. december 2014 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Der følges løbende op på fremdriften i aftalen i samspil med staten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 19. december 2014 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Ud over Formandskabet for Syddansk Vækstforum deltog erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. 

  På initiativ af Formandskabet var der en særskilt drøftelse af:

  Styrkede vækstforudsætninger i energibranchen med fokus på behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det blev understreget, at det er vigtigt, at regeringen bidrager til at løse udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft indenfor offshore og energieffektivisering for ikke at bremse væksten inden for disse to områder.

   

  Tiltrækning af globale iværksættertalenter og udvikling af nye vækstvirksomheder. Det blev betonet, at der er brug for nye store virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser, og at Syddansk Vækstforum er i gang med at udvikle og implementere en højvækstmodel. Modellen er rettet mod tiltrækning af eliteiværksættere fra ind- og udland. Formandskabet fremførte, at den fokuserede strategi og den syddanske specialisering er et stærkt fundament for en højvækstmodel inden for energi og sundheds- og velfærdsinnovation.

  Det dansk-tyske samarbejde, herunder muligheder og barrierer for samarbejde inden for de videregående uddannelser. Formandskabet lagde vægt på, at regeringen aktivt skal understøtte det dansk-tyske samarbejde på lige fod med Øresundssamarbejdet, og at Region Syddanmark længe har samarbejdet – og skabt gode resultater - med den tyske grænseregion. Konkrete barrierer blev nævnt, hvor der er behov for, at regeringen sætter handling bag ordene og bidrager til at løse konkrete problemer, f.eks. i forhold til grænseoverskridende samarbejde om uddannelser og praktikpladser.

   

  Disse punkter er indarbejdet i Vækstpartnerskabsaftalen

   Vækstpartnerskabsaftalen indeholder følgende overskrifter:

  • Styrke Danmark som produktionsland
  • Styrkede vækstforudsætninger i energisektoren
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • En styrket og koordineret turismeindsats
  • Samarbejde om sundheds- og velfærdsteknologi
  • Øget anvendelse af kreative kompetencer i erhvervslivet
  • Styrkelse af det dansk-tyske samarbejde
  • Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning

  Samlet set indgår der 21 initiativer i aftalen, herunder en national kampagne for at synliggøre jobmulighederne i offshore-branchen, styrket indsats for at dække kompetencebehovet i sektoren for energieffektive teknologier samt at synliggøre den danske klynge for velfærdsteknologi og tiltrække globale talenter og vækstiværksættere.

  Der følges løbende op på fremdriften i implementering af aftalen i samspil med staten.

  Vækstpartnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/8457
  15. Orientering om afslag på KIC
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet har arbejdet på at blive en del af et førende europæisk innovationspartnerskab inden for sund levevis og aktiv aldring kaldet KIC. Der blev indsendt en ansøgning til European Institute of Innovation and Technology (EIT) i september 2014. I december 2014 offentliggjorde EIT, at et konkurrerende konsortium havde vundet KIC’et inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet har igennem det internationale konsortium, LifeKIC arbejdet på at blive en del af et førende europæisk innovationspartnerskab inden for sund levevis og aktiv aldring, kaldet KIC (Knowledge and Innovation Community). LifeKIC konsortiet, under ledelse af Skotland, indsendte en ansøgning til EIT (European Institute of Innovation and Technology) i september 2014.

  Den 24. september 2014 besluttede Syddansk Vækstforum at imødekomme en ansøgning fra Syddansk Universitet om at afsætte en ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til konkrete ansøgninger fra konsortiet LifeKIC, såfremt de fik et positivt tilsagn fra EIT (European Institute of Innovation and Technology).

  EIT offentliggjorde den 10. december 2014, at det konkurrerende konsortium, InnoLife, vandt. InnoLife får hovedkvarter i Tyskland (Heidelberg) og har derudover centre i London, Stockholm, Barcelona, Paris og Rotterdam. Det svenske center er støttet af de danske partnere: KU, Leo Pharma og Novo Nordisk og har fokus på pharma, mens fokus for LifeKIC var på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation.

  LifeKIC ansøgningen var blandt de bedste og blev indkaldt til et mundtligt forsvar den 9. december 2014 i Budapest, men det lykkedes ikke at vinde.

  Det store arbejde omkring ansøgningen har dog båret frugt i form af nye stærke samarbejdsrelationer både europæisk, nationalt og i Region Syddanmark, som der fremadrettet vil blive bygget videre på. Syddansk Universitet er allerede blevet kontaktet af deltagende virksomheder, som ønsker at videreføre samarbejdet, og arbejder sammen med de øvrige parter om at udvikle nye muligheder på området.

  Eftersom LifeKIC konsortiet ikke vandt KIC’et, vil den økonomiske ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler ikke blive ansøgt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

  Sagsnr. 15/9010
  16. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne i regionen. Efter halvandet år med spirende optimisme er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar overvægt af positive virksomheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den seneste tid er der sket et dyk i optimismen hos Region Syddanmarks virksomheder. Optimismen, som ellers har været i fremgang henover året, er nu tilbage på 2013-niveau med hensyn til forventet vækst i omsætning, antal ansatte og omfanget af nye investeringer. Det hænger sammen med dalende ordre- og eksportforventninger.

  På trods af dykket i vækstforventningerne ser en stor del af Region Syddanmarks virksomheder dog fortsat positivt på fremtiden: Fire ud af ti virksomheder tror på øget omsætning, mens halvdelen forventer uændret omsætning. Kun 15 pct. tror på tilbagegang i omsætningen. Landbruget er den eneste branche, der ser pessimistisk på vækstforventningerne til 1. kvartal 2015.

  Et lille flertal af virksomhederne regner med at skulle hyre ny arbejdskraft i 1. kvartal 2015 (26 pct. forventer at ansætte flere, mens 17 pct. venter færre ansatte), men også her er der tale om et fald fra 4. kvartal 2014 (33 pct. ventede nyansættelser, mens blot 13 pct. ventede færre medarbejdere). Til gengæld er der uændret tillid til adgangen til finansiering, men hvis der forventes færre nye investeringer, er der også mindre brug for kreditfaciliteter.

  Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 902 besvarelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/26827
  17. Orientering om Offshore økosystemanalyse
  fold dette punkt ind Resume

  I 2014-15 har REG X udarbejdet en kvalitativ analyse af styrker og udviklingspotentialer i offshoreklyngens økosystem i Region Syddanmark. Analysen danner baggrund for en række fremadrettede erhvervspolitiske anbefalinger for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum besluttede den 27. september 2012 at igangsætte økosystemanalyser af de fire prioriterede erhvervsklynger.

  I 2014-15 har REG X i den forbindelse udarbejdet en kvalitativ analyse af styrker og udviklingspotentialer i offshoreklyngens økosystem. Analysen er bl.a. baseret på kvalitative interviews med mere end 40 centrale aktører i offshorebranchen.

  Analysen cementerer den danske offshoreklynges internationale specialisering inden for olie/gas og vind. Specialiseringen har udviklet sig siden 1970’erne som følge af olie/gas operatørernes behov for support til deres aktiviteter på Nordsøen. Klyngen er kendetegnet ved at have højt specialiserede virksomheder indenfor etablering, service og drift af havmølleparker, ligesom den har højt specialiserede virksomheder inden for olie/gas udvinding i Nordsøen. Desuden har klyngen stor politisk opbakning samt internationalt førende videnmiljøer indenfor aerodynamik og effektelektronik.  

  Offshoreklyngen har sit epicenter (centrum) i Esbjerg. Den danske offshoreklynge er dog en national klynge med virksomheder over hele landet som arbejder inden for olie/gas indvending og havmølleparker. Ca. 40 % af alle ansatte i den danske offshoreklynge er beskæftiget i Region Syddanmark. 

  Analysen beskriver status og udviklingsmuligheder i forhold til de store virksomheders betydning, universiteternes rolle, iværksættere og innovation, markedet etc.

  På baggrund af analysen er der udarbejdet en række fremadrettede erhvervspolitiske anbefalinger, herunder: 

  • Involver i højere grad klyngens store virksomheder i klyngens udvikling
  • Brug iværksættere som innovationsagenter og forretningsudviklere for klyngen
  • Styrk samspillet mellem klyngens regionale videnmiljøer og virksomheder
  • Bring investorerne tættere på klyngens virksomheder
  • Styrk samarbejde mellem offshore rådgivermiljøer på tværs af Danmark
  • Mere strategisk fokus på at håndtere markedsmæssige udfordringer.

  Den endelige analyse kan ultimo februar 2015 hentes her: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikationer

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

  Sagsnr. 15/9339
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 15. november 2014 – 15. februar 2015 har medierne bragt ca. 530 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende enten positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Fremadrettet følger vækstforumsekretariatet medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia.

  I perioden den 15. november 2014 – 15. februar 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum været omtalt ca. 530 gange (445 unikke artikler). Der måles på projekter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne i denne periode generelt er enten positive eller neutrale. Udover en lang række omtaler af Syddansk Vækstforum tegner projektet Fremtidsfabrikken (yderområdeprojekt for kreative iværksættere), Welfare Tech (sundheds- og velfærdsinnovation) samt Offshoreenergy.dk (bæredygtig energ) sig også for en stor del af omtalerne. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Medieopgørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/9089
  19. Orientering om forøgelse af de regionale rammer for Regional- og Socialfonden
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforums Formandskab har indstillet syddanske projekter til en merbevilling fra en fælles national tilbageløbspulje. Indstillingen har medført en merbevilling på knap 6 mio. kr. til syddanske projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatet modtog i december 2014 en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen om den samlede anvendelse af EU-midler fra regionalfonds- og socialfondsprogrammerne 2007-2013. Disponeringen af midlerne fra disse programmer var på daværende tidspunkt på 100 %. Imidlertid måtte der ifølge Erhvervsstyrelsen forventes et vist tilbageløb af nationale midler, samt midler fra projekter, der ikke vil kunne anvende deres bevilling fuldt ud. 

  Erhvervsstyrelsen anmodede derfor de regionale vækstforumsekretariater om at undersøge alle muligheder for at anvende de midler, der falder tilbage og opfordrede Vækstforum til at sende indstillinger på projekter, som vil kunne udnytte en tillægsbevilling inden udgangen af september måned 2015. Erhvervsstyrelsen gjorde samtidig opmærksom på, at det ikke kunne forventes, at Erhvervsstyrelsen var i stand til at imødekomme alle indstillingerne fra Syddanmark, da de skulle konkurrere med indstillinger fra de øvrige Vækstfora.

  Syddansk Vækstforum har tidligere bemyndiget Vækstforums Formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13, samt at indstille eventuel medfinansiering på maksimalt 1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums Formandskab indstillede derfor 10 igangværende projekter til en merbevilling. Af disse 10 projekter søgte 5 af projekterne tillige om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne blev udvalgt på baggrund af en ekstern evaluering af det enkelte projekt, samt om projekternes økonomiske forbrug levede op til de gældende budgetter. Projekterne var i prioriteret rækkefølge indenfor den enkelte økonomiske ramme:

  • Regionalfonden: LEC 2,0, projekt Tek-Innovation og projekt Automation Syd (Auto Syd)
  • Socialfonden, prioritet 1: Projekt Power Push, projekt Lån en Leder og projekt Viden- og Innovationspartnerskaber
  • Socialfonden prioritet 2: Projekt Fremtidsfabrikken, projekt International Brainstormers, PRO-projektet og projekt Globaliseringskompetencer i Region Syddanmark.

  Den 16. februar 2015 har Erhvervsstyrelsen meddelt, at den syddanske ramme på Regionalfonden forøges med 1.566.000 kr. og den regionale ramme fra Socialfonden, prioritet 1, forøges med 4.388.999,40 kr. Via disse ekstra midler samt via regionale tilbageløbsmidler får 5 af de 10 projekter mulighed for en merbevilling.

  De fem projekter er:

  • Regionalfonden: LEC 2,0, projekt Tek-Innovation og projekt Automation Syd (Auto Syd)
  • Socialfonden, prioritet 1: Projekt Power Push og projekt Lån en Leder

  Regionsrådet træffer beslutning om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler den 23. februar 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.

  Sagsnr. 15/3105
  20. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 105,9 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 76,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020, som blev godkendt i august 2014. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 155,1 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 225,3 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Ved årets udgang stod der 3 projekter på venteliste til en merbevilling.

  I december 2014 åbnede Erhvervsstyrelsen desuden op for, at de enkelte vækstfora kunne indstille projekter til en merbevilling ud over de regionale rammer, som beskrevet i det forudgående dagsordenspunkt.

  Alle nuværende regionale tilbageløbsmidler og tillægsbevillingerne via nationale tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond 2007-2013 er disponeret, og der er venteliste til kommende tilbageløbsmidler. Se tabel 4 i vedlagte bilag.

  Uanset dette tiltag for at medvirke til en fuld hjemtagning af Danmarks Social- og Regionalfondsmidler og uanset at de støttede projekter følges tæt også i forhold til forbrug kontra budget, viser de hidtidige erfaringer dog, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På dette tidspunkt vil det i praksis ikke længere være muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

  Pr. 9. februar 2015 er der udbetalt 280,4 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 381,6 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 318,0 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

  Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i 2015 udbetales yderligere 101,2 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 61,5 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan.

  Til orientering blev der i perioden 14. november til medio december 2014 udbetalt 37,6 mio. kr. fra Socialfonden og 12,4 mio. fra Regionalfonden. Dermed opfyldte Syddansk Vækstforum selv N+2 reglen for 2014 for både Socialfondens og for Regionalfondens vedkommende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/589
  21. Orientering om indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 14/10827
  22. Ansøgning: Anmodning om ændring af støtteprocent til "Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi"

  Sagsnr. 14/32264
  23. Ansøgning: Bæredygtig energi - We Know How You Grow With Less Energy

  Sagsnr. 14/48706
  24. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Syddansk Førevareklynge - Fokus på Syddanske madoplevelser

  Sagsnr. 14/48693
  25. Ansøgning: Oplevelseserhverv - D2i - designklyngeorganisation

  Sagsnr. 14/48702
  26. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth by Design

  Sagsnr. 14/48701
  27. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth Catalyst

  Sagsnr. 14/48683
  28. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Innovation

  Sagsnr. 14/48703
  29. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Business Boot Camp

  Sagsnr. 14/48681
  30. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Kreativitet og iværksætteri

  Sagsnr. 14/48721
  31. Ansøgning: Alle forretningsområder - TEK Innovation 2.0

  Sagsnr. 15/589
  32. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 15/589
  33. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 30-03-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring