Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 17. marts 2015

Mødedato
17-03-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Henrik Styrup
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Johanne Gregersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Ove Vestergaard
 • Steen Møller
 • Sten Jensen
 • Stephanie Lose

 • Afbud
   
 • Birthe Friis Mortensen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Mads Henriksen
 • Ove Vestergaard
 • Steen Møller
 • Sten Jensen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat for mødet i Vækstforum den 2. december 2014
  3. Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  4. Udvidet call vedr. Højvækstmodel
  5. Team Vækst Danmark
  6. Pulje til social inklusion
  7. Pulje til kvalificeret arbejdskraft
  8. Opfølgning på udmøntning af aftale om turisme
  9. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  10. Gap-analyse vedrørende finansielle instrumenter
  11. Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af Vækstforums projekter
  12. Orientering om opfølgning på kontrol af regionalfondsregnskab for Holmegaard Kursus- og Træningscenter
  13. Orientering om monitorering og effektmåling: Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007-2010
  14. Orientering om fremtidig evaluering af strukturfondsprojekter
  15. Orientering om vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  16. Orientering om afslag på KIC
  17. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer
  18. Orientering om Offshore økosystemanalyse
  19. Orientering om EU-Kommissionens Investeringsplan EFSI
  20. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  21. Orientering om udmøntning af pulje til øget internationalisering af klyngerne
  22. Orientering om forøgelse af de regionale rammer for Regional- og Socialfonden
  23. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  24. Orientering om indkomne ansøgninger
  25. Ansøgning: Anmodning om ændring af støtteprocent til "Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi"
  26. Ansøgning: Bæredygtig energi - We Know How You Grow With Less Energy
  27. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Spirende Fødevareoplevelser
  28. Ansøgning: Oplevelseserhverv - D2i - designklyngeorganisation
  29. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth by Design
  30. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth Catalyst
  31. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Innovation
  32. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Business Boot Camp
  33. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Kreativitet og iværksætteri
  34. Ansøgning: Alle forretningsområder - TEK Innovation 2.0
  35. Meddelelser
  36. Eventuelt


  Sagsnr. 14/570
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum godkender dagsordenen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Henrik Styrup meddelte, at han udtræder af Vækstforum. Carl Holst takkede Henrik Styrup for indsatsen og det gode samarbejde. 

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 14/570
  2. Godkendelse af referat for mødet i Vækstforum den 2. december 2014
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet den 2. december 2014.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  3. Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi med henblik på Vækstforums drøftelse og godkendelse, inden Vækstforums bidrag skal i høring i Danmarks Vækstråd i juni 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi skal præsentere og begrunde den fremtidige syddanske erhvervsudviklingsindsats.

  Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen. Bidraget skal udarbejdes med udgangspunkt i regionens rammevilkår og erhvervsspecialisering, og indsatsen skal matche de fælles udfordringer, der er behandlet i regionsrådet og Vækstforum. Som led i bidraget skal Vækstforum beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen. Vækstforums bidrag skal i høring i Danmarks Vækstråd.

  Bidraget vil efterfølgende blive integreret i den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi, som forventes vedtaget af regionsrådet primo 2016. Vækstforums bidrag vil danne grundlag for udarbejdelsen af ét- eller flerårige handlingsplaner, der udgør grundlaget for Vækstforums indstillinger om EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vækstforum drøftede rammerne for sit bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi på mødet den 25. juni 2014. Her blev det besluttet, at Vækstforums bidrag dels skal have fokus på kontinuitet, dels på en række nye tiltag ud fra følgende rammer: 

  • En fortsættelse af en fokuseret strategi baseret på triple helix med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (kreative erhverv, herunder design og turisme).
  • En ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for bæredygtig energi (energieffektivisering og offshore) og sundheds- og velfærdsinnovation.
  • En bred indsats på særligt udvalgte områder, bl.a. i forhold til kvalificeret arbejdskraft samt social inklusion.
  • En turismeindsats med fokus på erhvervsturisme, markedsføring samt Turismepartnerskaberne.
  • Videreførelse af effektvurdering og porteføljestyring.

  I forlængelse heraf har der været afholdt 5 strategiseminarer inden for henholdsvis offshore, energieffektive teknologier, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme samt design og kreative erhverv med inddragelse af en bred kreds af aktører fra hele regionen. Repræsentanter fra Vækstforum har deltaget i arrangementerne, som samlet har haft omkring 400 deltagere.

  Endvidere drøftede og besluttede Vækstforum rammerne for yderområdeindsatsen på mødet den 2. december 2014, ligesom Vækstforums Formandskab har mødtes med Udvalget for Regional Udvikling.

  På baggrund af drøftelserne i Vækstforum den 25. juni, 25. september og 2. december 2014 samt de fem strategiseminarer er der udarbejdet et udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  I forbindelse med drøftelsen af strategi-udkastet i Vækstforums Sekretariatsgruppe den 5. februar 2014 anbefalede sekretariatsgruppen, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv, herunder designerhverv). Dette er indarbejdet i strategiudkastet sammen med enkelte redaktionelle ændringer.

  Der gøres dog opmærksom på, at forretningsområdet Oplevelseserhverv ikke er karakteriseret ved samme modenhed som de to øvrige forretningsområder, hvor der er etablerede klyngesamarbejder. Derfor må der forventes andre udfordringer og en forskellig kadence i udmøntningen af modellen på dette område.

  For så vidt angår de retningsgivende mål på strategiens indsatsområder har Formandskabet foreslået, at der fastlægges målbare mål, inden strategien forelægges Danmarks Vækstråd.
   

  Når Vækstforum har drøftet og godkendt udkastet, skal det i høring i det førstkommende møde i Danmarks Vækstråd, hvilket vil sige i juni 2015.

  På vækstforummødet indledes punktet med et oplæg ved regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

  Vedlagt er:

  • Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  • Udkast til følgebrev til Danmarks Vækstråd
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender udkastet til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder forslaget om at udvide højvækstmodellen til også at omfatte Oplevelseserhverv, med henblik på høring i Danmarks Vækstråd.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Der var tilslutning til det foreliggende strategiudkast.

  Det blev besluttet, at ”særlige indsatser” i stedet kaldes ”brede indsatser”, og at indsatser af denne type både kan være kort- og langsigtede. Indsatserne igangsættes fortsat på initiativ af Vækstforum.

  Derudover indarbejdes målbare delmål samt enkelte redaktionelle ændringer, inden strategien forelægges for Danmarks Vækstråd.

  Vækstforum udtrykte tilfredshed med, at turismepartnerskaberne er faldet på plads, og anmodede derudover sekretariatet om at undersøge  hvorvidt der blandt turismeaktørerne er interesse for en syddansk turismeklynge. Det blev understreget, at klyngen i givet fald ikke må udgøre et nyt lag oven på de eksisterende turismeaktører.

  Det blev desuden besluttet, at de fem afholdte strategiseminarer evalueres på det kommende vækstforummøde i forbindelse med drøftelserne af den kommende handlingsplan. 

  Vækstforum drøftede desuden en artikel, som stillede spørgsmål ved, hvorvidt Vækstforums fokuserede strategi understøtter industrivirksomhederne. Vækstforum kunne ikke genkende kritikken, idet både  de fokuserede og de brede indsatser henvender sig til industrivirksomheder. Der er behov for opmærksomhed på formidling af strategien, særligt ift. SMVér, så der skabes forståelse for mulighederne og sikres et bredt ejerskab.

  Med ovenstående bemærkninger blev indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/1918
  4. Udvidet call vedr. Højvækstmodel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede den 2. december 2014 at afsætte en ramme på 30 mio. kr. til udmøntning af den syddanske højvækstmodel og bemyndigede administrationen til at gennemføre et call. Initiativet skal bygge videre på de prioriterede indsatsområder. Det anbefales som et nyt element, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv, og at der afsættes yderligere 10 mio. kr., således at der samlet er afsat 40 mio. kr. til udmøntning af højvækstmodellen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum besluttede den 2. december 2014 at reservere en ramme på i alt 30 mio. kr., som over en treårig periode anvendes til medfinansiering af et initiativ vedr. en syddansk Højvækstmodel, herunder 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond.

  Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen orienteret om, at med den foreslåede type af aktiviteter, vil midlerne skulle komme fra EU’s Regionalfond, prioritetsakse 2. Det betyder, at der vil blive ændret på finansieringens sammensætning.

  Modellens elementer vil være tiltrækning af nationale og internationale iværksættertalenter, som tilbydes et struktureret og specialiseret inkubator- og acceleratorforløb med afsæt i de regionale styrkepositioner. Modellen skal bygge på stærke partnerskaber og et sammenhængende koncept, hvor rådgivning på højt niveau, risikovillig kapital og fysiske iværksættermiljøer spiller sammen hele vejen fra ”proof of business” til virksomhedens børsintroduktion.

  Konceptet bygger således videre på Vækstforums fokuserede strategi, hvor højvækstmodellen er næste skridt i udviklingen af stærke klynger. Baggrunden er, at Vækstforum på heldagsseminaret den 25. juni 2014, besluttede at igangsætte en højvækstmodel, der med afsæt i erfaringerne fra de bedste internationale inkubator- og acceleratorforløb skal modne nye, store virksomheder inden for velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore. Vækstforum besluttede på mødet den 25. september 2014, at der skulle arbejdes videre med initiativet og bemyndigede administrationen til at gennemføre et call.

  I forbindelse med drøftelsen i sekretariatsgruppen af det kommende call blev det besluttet at anbefale Vækstforum, at højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv). Formandskabet har efterfølgende tilsluttet sig dette forslag. Der gøres dog samtidig opmærksom på, at forretningsområdet Oplevelseserhverv ikke er karakteriseret ved samme modenhed som de to øvrige forretningsområder, hvor der er etableret klyngesamarbejder, og at der derfor også må forventes andre udfordringer og forskellig kadence tidsmæssigt i udmøntningen af modellen på dette område.

  På baggrund af anbefalingen om at udvide højvækstmodellen foreslås det, at der reserveres yderligere 10 mio. kr. til den afsatte ramme. De 10 mio. kr. fordeles med 6,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Dermed vil der samlet være afsat en samlet ramme på i alt 40 mio. kr. til udmøntning af højvækstmodellen.

  Sideløbende arbejdes der med et tværregionalt initiativ, Team Vækst Danmark, som på tilsvarende vis har til formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark, jf. punkt 5. Såfremt Team Vækst Danmark etableres med en stærk regional forankring baseret på stærke regionale klynger, vil de fire syddanske elitetræningscentre under højvækstmodellen indgå som en del af Team Vækst Danmark initiativet. I så fald vil den valgte operatør blive forpligtet til at indgå i det tværregionale samarbejde, bl.a. med henblik på at sikre den tværgående koordinering og arbejdsdeling, og en del af midlerne vil blive reserveret hertil.

  Opgaven og dens rammer beskrives i et call, herunder målgruppe, rekruttering, screening og udvælgelse samt opgaverne i de specialiserede elitetræningscentre. Desuden beskrives kravene, bl.a. at der forventes en bredt sammensat partnerkreds, en stærk virksomhedsopbakning og et indgående kendskab til og relationer til de syddanske nøgleaktører. Call’et vil blive søgt tilrettelagt i samarbejde med de øvrige regioner

  Formandskabet understreger vigtigheden af, at højvækstmodellen er målrettet både udenlandske og danske opstartsvirksomheder, og at højvækstmodellen skal bygge på et samarbejde med relevante eksisterende aktører.

  Det anbefales, at højvækstmodellen igangsættes hurtigst muligt, men det tilstræbes at initiativet indgår som en del af Team Vækst Danmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum godkender, at call’et vedrørende højvækstmodellen udvides til også at omfatte Oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv)
  • at den tidligere reserverede ramme på 20 mio. kr. fra EU´s Socialfond til udmøntning af højvækstmodellen flyttes til EU’s Regionalfond, prioritetsakse 2
  • at Vækstforum reserverer en ramme på yderligere 6,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, til udmøntning af den syddanske højvækstmodel
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på yderligere 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel
  • at organisering og valg af operatør(er) forelægges Vækstforum til godkendelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  I forlængelse af Vækstforums drøftelser af udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev indstillingerne tiltrådt.


  Sagsnr. 15/5639
  5. Team Vækst Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Team Vækst Danmark er et forslag til et tværregionalt initiativ med en række specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed. Initiativet indgår i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen og vil kunne understøtte og spille sammen med højvækstmodellen. Der foreligger to modeller for organiseringen af Team Vækst Danmark. Der tilstræbes en fælles model med en stærk, regional forankring baseret på stærke, regionale klynger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Team Vækst Danmark er et forslag til et tværregionalt initiativ, der har som formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Idéen er at fremme en elite af vækstskabende virksomheder gennem træningscentre og træningsforløb. Team Vækst Danmark vil være for iværksættere, hvad Team Danmark er for topatleter.

  Team Vækst Danmark tænkes opbygget med en række specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed, der skal sikre synergi og koordination. De regionale specialiserede elitetræningscentre stilles til rådighed nationalt.

  Det tværregionale initiativ vil kunne understøtte og spille sammen med højvækstmodellen, som Syddansk Vækstforum har besluttet at iværksætte.

  Initiativet ”Team Vækst Danmark - Etablering af et fælles program for vækstvirksomheder”- er et initiativ i vækstpartnerskabsaftalen, som de regionale vækstfora netop har indgået med regeringen.

  Der er på tværs af regionerne opnået enighed om forslag til formål og indhold i initiativet, som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen, men der foreligger endnu ikke et fælles forslag til organisering.

  Der foreligger grundlæggende to modeller for organiseringen af Team Vækst Danmark:

  Den ene model indebærer, at der udarbejdes et samlet nationalt call, at midlerne administreres i en central pulje, og at stor del af opgaverne løses i en central enhed, herunder bl.a. tilrettelæggelse af træningsforløb/incubatorforløb.

  Den anden model bygger på en franchise-inspireret tilgang, hvor flest mulige opgaver løses decentralt i de regionale elitetræningstræningscentre, men med krav til fælles markedsføring, kvalitetsstandarder mv. 

  Der er fordele og ulemper ved begge de skitserede modeller.

   

  Den centrale model må forventes at blive billigere på grund af stordriftsfordele. Desuden må der forventes et mere ensartet tilbud og styringsmæssige fordele, herunder enklere administration, da koordination og beslutninger varetages af en central organisation.

  Ulemperne vil være, at der etableres en ny, relativt stor central erhvervsfremme-organisation. Desuden vil det blive vanskeligere at få de regionale specialiseringer og nøgleaktører aktivt i spil, herunder regionale kapitalinitiativer, på grund af manglende ejerskab, da beslutningskraften flyttes fra det regionale niveau til en central enhed. Desuden er der en risiko for, at for få midler anvendes til virksomhedsrettede aktiviteter i elitetræningscentrene. Endelig indebærer et samlet initiativ større investeringsrisiko.

  Den franchise-inspirerede model kræver ikke en større, ny organisering, da de fleste aktiviteter varetages i de regionale elitetræningscentre tæt på virksomhederne. Desuden giver modellen større mulighed for at skabe ejerskab blandt nøgleaktørerne, herunder også tættere samarbejde med de etablerede virksomheder i den enkelte region samt private investorer. Dertil kommer, at der kan gennemføres calls for de enkelte elitetræningscentre i det tempo, der passer i forhold til de enkelte forretningsområders modenhed.

  Ulemperne vil være, at det formentligt vil være dyrere med flere operatøraftaler frem for én samlet, ligesom der er risiko for suboptimering, når flere operatører er involveret i løsning af den samlede opgave. Endvidere må modellen antages at betyde mere opfølgningsarbejde i de regionale sekretariater (tættere porteføljestyring), da der blandt andet vil være tale om flere kontrakter.

  Formandskabet anbefaler, at der tilstræbes en snarlig afklaring af en fælles model for etablering af Team Vækst Danmark. Modellen bør have en stærk regional forankring baseret på stærke regionale klynger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tilkendegiver, at der bør tilstræbes en snarlig afklaring af en fælles model for organiseringen af Team Vækst Danmark.
  • at Vækstforum beslutter, at den syddanske højvækstmodel indgår i Team Vækst Danmark initiativet under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model baseret på stærke regionale klynger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt med den bemærkning, at virksomhederne bør have mulighed for individuelt tilrettelagte forløb.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/52179
  6. Pulje til social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats inden for social inklusion for personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har et mål om, at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges. I den nye strukturfondsperiode skal mindst 20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond anvendes til at øge arbejdsudbuddet blandt forskellige særligt udfordrede grupper. Målgruppen for indsatsen er således personer, der ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig.

  Socialfondsprogrammet giver mulighed for at arbejde med social inklusion med udgangspunkt i tre overordnede indsatser:

  • Ungdomsuddannelser for unge med særlige udfordringer
  • Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet
  • Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål

  Sekretariatet foreslår, at Vækstforum på eget initiativ igangsætter en særlig indsats, der kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder, med fokus på social inklusion inden for Socialfondens rammer, og at der afsættes en pulje på 27,5 mio. kr. hertil.

  Forslag til indsatser

  For at sikre en så vækstrettet indsats som muligt foreslår sekretariatet at fokusere indsatsen på indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder – i begge tilfælde fortrinsvis målrettet private virksomheder.

  Indsatserne kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder. Endvidere foreslås, at der skal være særligt fokus på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for udvikling af nye løsninger.

  Sekretariatet har anmodet konsulentfirmaet CABI om at foretage en mindre kortlægning i forhold til målgruppens karakteristika, gode eksempler på social inklusion og eventuelle barrierer for indsatsen. Hovedpunkter i kortlægningen samt link til rapporten fremgår af vedlagte bilag.

  På baggrund af kortlægningen foreslås, at Vækstforum i puljeansøgningsmaterialet tilkendegiver, at Vækstforum ønsker indsatser med udgangspunkt i følgende:

  1.    Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet, herunder det mål, at øge antallet af virksomheder der tilbyder virksomhedspraktik og job med løntilskud til målgruppen. 

  Begrundelsen for forslaget er bl.a., at det er pt. kun er 17,4 % af de private virksomheder i Syddanmark, der tilbyder virksomhedspraktik eller løntilskud. Der er derfor et uopdyrket potentiale, hvis en større andel af virksomhederne tilbyder forløb for målgruppen.

  2.    Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål, herunder at øge volumen i eksisterende socialøkonomiske virksomheder.

  Begrundelsen for dette forslag er bl.a., at de begrænsede finansielle ressourcer hos mindre socialøkonomiske virksomheder skaber begrænsninger i forhold til potentialet. Der er behov for mere volumen, hvis socialøkonomiske virksomheder skal være et reelt alternativ til beskæftigelse af udsatte grupper – så de kan fungere som troværdige og stabile underleverandører til større virksomheder.

  De detaljerede rammer og krav til puljen er beskrevet i vedlagte bilag.

  Indsatserne skal ligge uden for og supplere den ordinære arbejdsmarkedsindsats.

   

  Økonomi og ansøgningsfrist

  Der afsættes en pulje på 27,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Det svarer til Vækstforums mål for udmøntning af midlerne til indsatsområdet Social Inklusion for 2015 og halvdelen af 2016.

  Det foreslås at fastsætte ansøgningsfristen til den 11. maj 2015, med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015. I forlængelse heraf kan Vækstforum samtidig beslutte, om der er behov for en yderligere ansøgningsfrist til puljen inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum igangsætter en særlig indsats med fokus på social inklusion med de beskrivelser, krav, kriterier og frister, der fremgår af bilaget.
  • at der afsættes en ramme på 27,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til indsatsen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/267
  7. Pulje til kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for at bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de private virksomheder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I takt med en skærpet global konkurrence stiger behovet for kvalificeret arbejdskraft, og det er de senere år blevet vanskeligere for syddanske virksomheder at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

  En væsentlig del af den nuværende regionale arbejdskraft er faglærte medarbejdere, og der er risiko for mangel på faglært arbejdskraft fremover. Der forventes desuden en øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en videregående uddannelse. Samtidig er en del af virksomhedernes medarbejdere ufaglærte, og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft forventes at falde fremover. Derfor er der behov for at få flere dygtige unge til at tage en erhvervsuddannelse, at få opkvalificeret virksomhedernes ufaglærte medarbejdere til faglærte, samt at få løftet faglærte til videregående niveau.

  I den nye strukturfondsperiode giver EU’s Socialfondsprogram mulighed for at arbejde med erhvervsuddannelse og videregående uddannelse med udgangspunkt i to overordnede indsatser:

  1. At få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at løfte det faglige niveau, mindske frafaldet og sikre flere praktikpladser.
  2. At få løftet uddannelsesniveauet primært blandt de ansatte i SMV’er, så antallet af voksne personer med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse øges.

  Sekretariatet foreslår, at Vækstforum på eget initiativ igangsætter en særlig indsats med fokus på kvalificeret arbejdskraft, med henblik på at højne arbejdsstyrkens kvalifikationer. Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. hertil.

   

  Forslag til indsatser   

  Sekretariatet har fået Oxford Research til at udarbejde en mindre kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark med særligt fokus på omfanget af behovet for faglært arbejdskraft. Kortlægningen viser udbud og efterspørgsel efter erhvervs-uddannede og arbejdskraft med en videregående uddannelse for fire arbejdskraftoplande i Syddanmark. Kortlægningen er ikke udtømmende og skal ses som et supplement og i sammenhæng med eksisterende analyser på området. Hovedpunkter i kortlægningen samt link til rapporten fremgår i vedlagte bilag.

  Sekretariatet foreslår, at der i opslaget fokuseres på at sikre de private virksomheder i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft med de kompetencer, som der er en dokumenteret mangel på, både inden for forretningsområderne og i andre brancher.

  Det foreslås, at Vækstforum i ansøgningsmaterialet tilkendegiver, at Vækstforum ønsker at arbejde inden for begge de to overordnede indsatser, som programmet giver mulighed for.

  Det foreslås endvidere, at projekterne kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder, men i vurderingen af projekterne vejer det positivt, hvis projekterne ligger inden for forretningsområderne.

  De detaljerede rammer og krav til puljen er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi og ansøgningsfrist

  Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Det svarer til Vækstforums mål for udmøntning af midlerne til indsatsområdet: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse for 2015 og halvdelen af 2016.

  Det foreslås at fastsætte ansøgningsfristen til den 11. maj 2015 med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015. På baggrund af de indkomne ansøgninger vurderer Vækstforum, om der er behov for en yderligere ansøgningsfrist inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum igangsætter en særlig indsats med fokus på kvalificeret arbejdskraft med de beskrevne krav, kriterier, effektmål og frister, der fremgår af bilaget.
  • at der afsættes en ramme på 45 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til indsatsen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Vækstforum anmodede sekretariatet om at afklare, hvorvidt forberedende forløb for ufaglærte ansatte  kan indgå i  indsatsen.

  Det blev besluttet, at  projektansøgninger vurderes på lige fod, uanset om de ligger inden for eller uden for Vækstforums forretningsområder. 

  I lyset af den korte ansøgningsfrist blev det understreget, at der hurtigt kommunikeres bredt ud til potentielle ansøgere om puljen.  

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18155
  8. Opfølgning på udmøntning af aftale om turisme
  fold dette punkt ind Resume
   

  De to selskaber Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) er etableret pr. 1. januar 2015. Punktet redegør for status på etableringen af de to selskaber og for udmøntningen af den syddanske andel af den regionale medfinansiering samt status for etablering af Det Nationale Turismeforum og tilhørende Advisory Board. Det indstilles desuden, at Vækstforum udpeger en repræsentant til nomineringskomitéen for bestyrelsen for Dansk Kyst og Naturturisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Etablering af Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark

  Der foreligger en godkendt projektbeskrivelse og godkendte vedtægter for såvel Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og MeetDenmark.

  DKNT er stiftet som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2015, hvilket regionsrådet god­kendte den 15. december 2014. DKNT’s direktør Jens Hausted er tillige ansat fra årsskiftet. Bestyrelsen for DKNT er godkendt i alle regioner og har konstitueret sig den 28. januar 2015. Bestyrelsen er valgt for en periode på to år.

  Fremadrettet vil ny- og genudpegninger til bestyrelsen skulle udføres af en nominerings­komité bestående af en repræsentant udpeget af hvert af de regionale vækstfora i de fem stiftende regioner. Formandskabet vil på vækstforummødet forelægge kandidatforslag.

  Med henvisning til vedtægterne for fonden DKNT har bestyrelsesformand Henrik Höhrmann anmodet om, at hver region udpeger et medlem til DKNT’s Advisory Board. Advisory Boardet består af i alt 24 medlemmer. Bestyrelsen og selskabets direktør ønsker, at der indstilles personer fra administrationen med turismefaglig og -strategisk erfaring. Erhvervsorganisationer og kommuner er repræsenteret med henholdsvis 9 og 8 medlemmer. Afdelingschef Anna Marie Rasmussen fra Vækstforums sekretariat vil deltage fra Region Syddanmark. Det forventes, at de øvrige regioner udpeger medlemmer på samme niveau.

  MeetDenmark er stiftet som en forening, og der er nedsat en bestyrelse herfor. Bestyrelsen har konstitueret sig, og det syddanske bestyrelsesmedlem direktør Birgitte Hee Olesen, Inspiring Denmark, er, som konsekvens af vedtægterne, formand.

  Partnerskab for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark ledes af en styregruppe, hvis formand og repræsentanter udpeges af partnerskabets bidragsydere. Styregruppen er endnu ikke nedsat.

  Udmøntning af den syddanske andel af medfinansieringen til de to selskaber

  På mødet den 2. december 2014 indstillede Vækst­forum til regionsrådet at afsætte 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklings­midler afsat i 2014 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering. Samtidigt blev det indstillet, at Formandskabet blev bemyndiget til at udmønte midlerne efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Regionsrådet har efterfølgende tiltrådt Vækstforums indstillinger, og Formandskabet har primo februar godkendt udmøntningen med de foreliggende projektbeskrivelser for de to selskaber som grundlag.

  Ifølge fordelingsnøglen godkendt af Vækstforum på mødet den 2. december 2014, er Region Syddanmarks andel til Dansk Kyst og Naturturisme 5 mio. kr. og til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme 1,05 mio. kr., tilsammen i alt 6,05 mio. kr. i alt for to år.

  Ud over den statslige og regionale finansiering, som samlet er på 20 mio. kr. i både 2015 og 2016, skal DKNT ansøge om midler ud fra konkrete projektansøgninger og programmer.

  Nationalt Turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board

  I henhold til Lov om dansk turisme skal regionerne indstille to medlemmer til Det Nationale Turismeforum, der har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremme­indsats i Danmark. Forummet består af i alt 8 medlemmer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden repræsenterer regionerne i forummet.

  I henhold til samme lov skal regionerne ligeledes udpege en observatør til Dansk Turismes Advisory Board, der har til formål at rådgive Det nationale Turismeforum. Her deltager Danske Regioner som observatør. Der er i alt 18 medlemmer af Advisory Boardet.

  Medlemsoversigt for Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisory Board samt bestyrelserne for Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering,
  • at Vækstforum udpeger en repræsentant til nomineringskomitéen for Dansk Kyst og Naturturisme, der kan træde sammen og udpege et nyt medlem, når eller hvis et af medlemmerne i bestyrelsen udtræder.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Vækstforum udpegede Grethe Johnsen til nomineringskomitéen for Dansk Kyst og Naturturisme.

  Vækstforum opfordrede til tæt koordinering med de regionale turismeaktører i den nye nationale organisering inden for turismeområdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/615
  9. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har anmodet Syddansk Vækstforum om at indstille tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 1. januar 2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Som led i beskæftigelsesreformen er der sket ændringer i den hidtidige partsstruktur.

  I Syddanmark betyder det, at Det Regionale Beskæftigelsesråd er nedlagt med udgangen af 2014 og dermed også den observatørpost, som Beskæftigelsesrådet havde i Vækstforum.

  Ib Haahr var udpeget som Beskæftigelsesrådets observatør i Syddansk Vækstforum. Denne udpegning er således ophørt ved udgangen af 2014.

  I stedet er der pr. 1. januar 2015 oprettet Regionale Arbejdsmarkedsråd. I Syddanmark er der to – Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

  Jf. § 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., varetager de regionale arbejdsmarkedsråd følgende opgaver:

  1. Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.
  2. Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.
  3. Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, og koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.
  4. Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
  5. Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  6. Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

  I henhold til loven skal der være én tilforordnet fra Vækstforum i hvert råd.

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har derfor anmodet Syddansk Vækstforum om at indstille en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn. På mødet i Vækstforum vil Formandskabet forelægge kandidatforslag.

  Rådet vil derefter udpege tilforordnede på førstkommende møde. 

   

  Observatører fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd til Syddansk Vækstforum

  Arbejdsmarkedskontor Syddanmark har den 18. februar 2015 orienteret administrationen om, at der nu er udpeget observatører fra de to syddanske Arbejdsmarkedsråd til Syddansk Vækstforum.

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har udpeget Per Diget, AC’s repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, som observatør i Vækstforum.

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har udpeget Ole Kjær, HK Sydjyllands repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, som observatør i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering, og
  • at Vækstforum indstiller en tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og en tilforordnet Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Erik Lauritzen blev indstillet som tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland og Lars Bregnehøj Hansen blev indstillet som tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.


  Sagsnr. 15/4051
  10. Gap-analyse vedrørende finansielle instrumenter
  fold dette punkt ind Resume
   

  De fem danske regioner har samarbejdet om at få gennemført en såkaldt gap-analyse om det finansielle marked. Analysen afdækker, om der er et ’gap’ i det finansielle marked, der betyder, at den type af kapital, som skal tilvejebringes, ikke findes. Analysen har identificeret tre ’gaps’ i det finansielle marked, og anbefaler at to af disse adresseres regionalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fem danske regioner har i samarbejde gennemført en analyse af udækkede behov i det finansielle marked. Deloitte har gennemført analysen.

  Baggrunden for analysen er, at der inden for EU-strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 er mulighed for at anvende finansielle instrumenter, herunder midler til kapitalfonde. Betingelsen for at gøre det er dog, at der udarbejdes en såkaldt Gap-analyse, som afdækker, om der er et ’hul’ i det finansielle marked, der betyder, at den type af kapital, som det ønskede finansielle instrument skal tilvejebringe, ikke findes. Konstateres der et ’hul’, kan der efterfølgende tages stilling til etablering af finansielle instrumenter under strukturfondene.

  Analysen har identificeret tre ’huller’ i markedet:

  I egenkapital i tidlige faser til investeringstunge sektorer, blandt andet biotek.

   

  II egenkapital og lånekapital til opstartsvirksomheder, der skal ind på markedet og realisere et vækstpotentiale.

  III egenkapital eller anden tålmodig, risikovillig kapital til etablerede mindre virksomheder med vækstpotentiale.

  Deloitte anbefaler, at de to sidstnævnte behov adresseres regionalt.

  Med hensyn til behovet vedrørende opstartsvirksomheder anbefaler Deloitte, at regionerne fremadrettet udbyder et finansieringsinstrument med ansvarlig lånekapital og egenkapital, der sigter på et afgrænset antal sektorområder, og hvor kapital formidles på markedsvilkår og co-investeres med private investorer.

  Deloitte beskriver en eventuel fremtidig organisering af dette initiativ og vurderer, at det med fordel kan udmøntes i en landsdækkende struktur. Alternativt foreslår Deloitte, at det kan ske i en todelt struktur med en østdansk og vestdansk enhed, så der kan etableres en fond af tilstrækkelig størrelse samt mulighed for netværksdannelse og kapitalrejsning med private partnere i hele landet. Instrumentet bør integreres med et trænings- og udviklingsforløb for at imødegå barrierer på efterspørgselssiden.

  Her kan det bemærkes, at Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark allerede i den forgangne strukturfondsperiode har etableret Welfare Tech Invest, som er en erhvervsdrivende og revolverende fond. Evt. fremtidige kapitalinitiativer bør tage hensyn til den organisering, der allerede er opbygget og fungerer, herunder erfaringer fra de eksisterende fonde, jf. evalueringen af Welfare Tech Invest.

  Med hensyn til behovet blandt mindre vækstvirksomheder anbefaler Deloitte, at der iværksættes en flerstrenget indsats.

  1)    Regionerne kan samarbejde med Vækstfonden om at styrke, eventuelt videreudvikle og udbrede, en ansvarlig lånekapital-ordning.

  2)    Etablering af udviklingsforløb for ejerledede virksomheder.

  3)    Forundersøgelse med henblik på at etablere kommercielle egenkapitalfonde i Øst- og Vestdanmark i samarbejde med private aktører.

  4)    Forundersøgelse om etablering af en virksomhedsobligationsordning for mindre virksomheder.

  GAP-analysen kan hentes her: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn442439

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum tilkendegiver, at der på baggrund af analysen arbejdes videre med at muliggøre, at de finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode, og
  • at der bygges videre på eksisterende, velfungerende regionale initiativer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt, idet det blev understreget, at der snarest muligt bør tilvejebringes mulighed for at anvende finansielle instrumenter i den nye strukturfondsperiode.  


  Sagsnr. 11/30244
  11. Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på igangværende Vækstforumprojekter. Nedenfor gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger

  Indeværende evalueringsrunde vedrører 36 eksterne evalueringer, hvoraf størstedelen er slutevalueringer. 

  De evaluerede projekter statusvurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse, resultat og effektskabelse. Rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. I bilag 1 er der vedlagt resuméer af evalueringerne samt en oversigt over projekternes samlede score.

  Af de 36 evaluerede projekter er der 22 projekter, der har en grøn score i samlet vurdering, mens 14 projekter har en gul score. Ingen har rød score samlet. I forhold til de parametre, som projekterne vurderes på, har de generelt været gode til tilrettelæggelse men har været mere udfordrede på resultat- og effektskabelsen. En af grundene til dette kan være, at projekterne ikke i tilstrækkelig grad har indtænkt og dermed adresseret de kritiske antagelser, der har betydning for projektets resultat- og effektskabelse. I de nye strukturfondsprogrammer er der øget fokus på netop de kritiske antagelser som led i, at projekternes skal beskrive, hvordan de vil nå effekterne.

  En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes score samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 2 ”Eksterne evalueringer – Status og aftalt opfølgning primo 2015” sammen med den samlede statusoversigt. I nogle tilfælde har projekterne selv foretaget eksterne evalueringer, dvs. ud over de evalueringer, som Cowi har gennemført. For projekterne Design2Innovate og Best Brains er der redegjort nærmere herfor i bilaget.

  Den samme eksterne evaluator (COWI) foretager alle eksterne evalueringer. Det betyder bl.a., at den eksterne evaluator kan opsamle læring på tværs af projekterne. Læringen vil blive brugt i arbejdet med bl.a. den kommende handlingsplan og kommende projekter.

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har i januar 2015 fulgt op på forbrug, milepæle og effekter på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at blive eksternt midtvejs- eller slutevalueret. Projekterne er scoret på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 3 ”Status på igangværende projekter januar 2015”.

  Justering af effekt på Grøn Vækst projekt Naturen til Bords

  Sekretariatet har fået en anmodning om at reducere effektforventningerne til projekt Naturen til Bords, hvilket er begrundet i ekstraordinær forsinket opstart pga. lang sagsbehandlingstid i NaturErhvervstyrelsen. Sekretariatet har vurderet, at anmodningen er velbegrundet, og at en reduktion på 35 procent er rimelig. Se bilag 4 for en nærmere beskrivelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status, fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger samt justering af effekt på det pågældende projekt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Vækstforums fandt det positivt, at størstedelen af projekterne er forløbet planmæssigt. Dorthe Kusk redegjorde for de hidtidige læringspunkter på baggrund af de gennemførte evalueringer. 

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/8958
  12. Orientering om opfølgning på kontrol af regionalfondsregnskab for Holmegaard Kursus- og Træningscenter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet har den 9. marts 2015 modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om, at de har overgivet sagen om Holmegaard til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). Holmegaard har modtaget tilskud fra EU’s Regionalfond efter indstilling fra Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved møde i Vækstforum den 2. december 2014 drøftedes det at anmode Erhvervsstyrelsen om at gennemføre en ekstraordinær kontrol af regionalfondstilskud til Holmegaard Kursus- og Træningscenter. Vækstforum havde modtaget en anmodning herom fra regionsrådet. Da Vækstforum på mødet blev orienteret om, at Erhvervsstyrelsen af egen drift allerede havde startet en sådan kontrol, foretog Vækstforum sig ikke yderligere.

  Som opfølgning på sagen har sekretariatet anmodet Erhvervsstyrelsen om en status forud for Vækstforummødet den 17. marts 2015. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen den 9. marts 2015 meddelt, at de har overgivet sagen om Holmegaard til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet). Styrelsen kan derfor ikke udtale sig yderligere om den konkrete sag.  

  Syddansk Vækstforum indstillede i 2009 et regionalfondstilskud på 4,486 mio. kr., som Erhvervsstyrelsen bevilgede. Projektet blev ikke gennemført som oprindeligt ansøgt, og modtog i sidste ende et regionalfondstilskud på 1,507 mio. kr. Region Syddanmark har ikke medfinansieret projektet med regionale midler. Behandlingen af regnskaber er sket i Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/4647
  13. Orientering om monitorering og effektmåling: Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007-2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har for nyligt afsluttet en rapport om monitorering og effektmåling af 42 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2007-2010 i Syddanmark.

  Effektvurderingen indikerer, at disse projekter har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har for nyligt afsluttet en rapport om monitorering og effektmåling af 42 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2007-2010 i Syddanmark.

  Der er fokus på private deltagervirksomheder. I alt har mere end 1.800 virksomheder fra alle regionens 22 kommuner deltaget i mindst et projekt, der er startet i perioden 2007 til 2010, hvoraf 1.650 af virksomhederne er private. Ovenstående projekter er blevet målt i perioden 2010-2013. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at resultaterne i denne undersøgelse ikke direkte kan sammenholdes med Vækstforums nuværende fokuserede strategi på få udvalgte forretningsområder, som først trådte i kraft fra 2009. Bl.a. var Sundheds- og Velfærdsinnovation ikke et prioriteret forretningsområde før 2009.

  Effektvurderingen indikerer, at de medvirkende syddanske strukturfondspro­jekter har skabt 220 arbejdspladser inden for Offshore, Knap 100 arbejdspladser inden for Energieffektivisering og lidt under 300 fuldtidsjob inden for Turisme. Inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation og Design er resultaterne ikke signifikante.

  Den samme effektmåling viser, at der i perioden 2010-2013 er tegn på signifikante effekter på virksomhedernes omsætning inden for Turisme og Offshore.

  Det er alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var de medtaget, ville de målte effekter blive større, men usikkerheden om, hvorvidt de kan tilskrives projektdeltagelsen ville øges.

  Resultaterne i rapporten kan ikke betragtes isoleret, men de kan sammen med den løbende evaluering af projekterne og andre effektvurderinger, give en pejling på, om Vækstforum er på rette vej med sine indsatser

  Indtil videre tyder undersøgelserne på, at Vækstforums indsatser skaber både omsætning og nye jobs i syddanske virksomheder, når man ser dem i et samlet perspektiv.

  Rapporten er tilgængelig på følgende link: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikationer/publikation/item/effektmaling-2014

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/34672
  14. Orientering om fremtidig evaluering af strukturfondsprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på bl.a. vækstpartnerskabsaftalen har sekretariatet sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Det forventes, at der i løbet af foråret vil blive igangsat et fælles udbud, hvorefter der udpeges en eller flere fælles evaluatorer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum og i forlængelse af orienteringspunktet på vækstforummødet d. 2. december 2014 har sekretariatet sammen med de andre vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora.

  Der er enighed mellem vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen om de overordnede elementer i en fælles evaluering. Herunder at formålet er at styrke den systematiske og anvendelsesorienterede læring på tværs af de regionale vækstfora samt at kunne følge projekternes fremdrift med henblik på at skabe endnu mere effektfulde projekter.

  Der lægges op til, at det er obligatorisk, at alle strukturfondsprojekter, som får en EU-støtte (tilsagn) over 2 mio. kr. i 2014-2017, skal slutevalueres af en fælles ekstern evaluator. Det er derimod frivilligt, om der også skal foretages midtvejsevalueringer. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og REM-projekter, som får et tilsagn i 2014-2017) er det også frivilligt, om projektet skal evalueres af en fælles evaluator. Der lægges endvidere op til, at der kan gennemføres 1-2 evalueringer årligt af relevante tværgående temaer.

  Erhvervsstyrelsen bidrager med EU-midler til de fælles slutevalueringer af strukturfondsprojekterne, svarende til halvdelen af udgifterne, dog maksimalt 10 mio. kr. Under forudsætning af, at projekterne fordeler sig ligeligt mellem de seks vækstfora, estimeres udgifterne til at være ca. 555.000 kr. årligt for 2014-2020 for de obligatoriske evalueringer (EU-tilsagn over 2 mio. kr.). Hertil kommer udgifter til valgfrie evalueringer.

  Det forventes, at der i løbet af foråret 2015 vil blive igangsat et fælles udbud for projekter igangsat i perioden 2014-2017, hvorefter der udpeges én eller flere fælles evaluatorer, som får til opgave, at evaluere og uddrage læring på tværs af vækstfora.

  På baggrund af Vækstforums tilkendegivelser på seminaret i juni 2014 om at porteføljestyringskonceptet videreføres i den nye strategi, lægges der op til, at der fsva. de syddanske projekter fortsat gennemføres både midtvejs- og slutevalueringer i forbindelse med det kommende udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/572
  15. Orientering om vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 19. december 2014 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Der følges løbende op på fremdriften i aftalen i samspil med staten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 19. december 2014 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Ud over Formandskabet for Syddansk Vækstforum deltog erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. 

  På initiativ af Formandskabet var der en særskilt drøftelse af:

  Styrkede vækstforudsætninger i energibranchen med fokus på behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det blev understreget, at det er vigtigt, at regeringen bidrager til at løse udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft indenfor offshore og energieffektivisering for ikke at bremse væksten inden for disse to områder.

   

  Tiltrækning af globale iværksættertalenter og udvikling af nye vækstvirksomheder. Det blev betonet, at der er brug for nye store virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser, og at Syddansk Vækstforum er i gang med at udvikle og implementere en højvækstmodel. Modellen er rettet mod tiltrækning af eliteiværksættere fra ind- og udland. Formandskabet fremførte, at den fokuserede strategi og den syddanske specialisering er et stærkt fundament for en højvækstmodel inden for energi og sundheds- og velfærdsinnovation.

  Det dansk-tyske samarbejde, herunder muligheder og barrierer for samarbejde inden for de videregående uddannelser. Formandskabet lagde vægt på, at regeringen aktivt skal understøtte det dansk-tyske samarbejde på lige fod med Øresundssamarbejdet, og at Region Syddanmark længe har samarbejdet – og skabt gode resultater - med den tyske grænseregion. Konkrete barrierer blev nævnt, hvor der er behov for, at regeringen sætter handling bag ordene og bidrager til at løse konkrete problemer, f.eks. i forhold til grænseoverskridende samarbejde om uddannelser og praktikpladser.

   

  Disse punkter er indarbejdet i Vækstpartnerskabsaftalen.

  Vækstpartnerskabsaftalen indeholder følgende overskrifter:

  • Styrke Danmark som produktionsland
  • Styrkede vækstforudsætninger i energisektoren
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • En styrket og koordineret turismeindsats
  • Samarbejde om sundheds- og velfærdsteknologi
  • Øget anvendelse af kreative kompetencer i erhvervslivet
  • Styrkelse af det dansk-tyske samarbejde
  • Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning

  Samlet set indgår der 21 initiativer i aftalen, herunder en national kampagne for at synliggøre jobmulighederne i offshore-branchen, styrket indsats for at dække kompetencebehovet i sektoren for energieffektive teknologier samt at synliggøre den danske klynge for velfærdsteknologi og tiltrække globale talenter og vækstiværksættere.

  Der følges løbende op på fremdriften i implementering af aftalen i samspil med staten.

  Vækstpartnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Carl Holst orienterede om Formandskabets møde med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om vækstpartnerskabsaftalen.

  Vækstforum tilkendegav, at man også fremadrettet vil invitere en repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet til at orientere om regeringens forhandlingsudspil forud for den næste vækstpartnerskabsaftale. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/8457
  16. Orientering om afslag på KIC
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet har arbejdet på at blive en del af et førende europæisk innovationspartnerskab inden for sund levevis og aktiv aldring kaldet KIC. Der blev indsendt en ansøgning til European Institute of Innovation and Technology (EIT) i september 2014. I december 2014 offentliggjorde EIT, at et konkurrerende konsortium havde vundet KIC’et inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet har igennem det internationale konsortium, LifeKIC arbejdet på at blive en del af et førende europæisk innovationspartnerskab inden for sund levevis og aktiv aldring, kaldet KIC (Knowledge and Innovation Community). LifeKIC konsortiet, under ledelse af Skotland, indsendte en ansøgning til EIT (European Institute of Innovation and Technology) i september 2014.

  Den 24. september 2014 besluttede Syddansk Vækstforum at imødekomme en ansøgning fra Syddansk Universitet om at afsætte en ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til konkrete ansøgninger fra konsortiet LifeKIC, såfremt de fik et positivt tilsagn fra EIT (European Institute of Innovation and Technology).

  EIT offentliggjorde den 10. december 2014, at det konkurrerende konsortium, InnoLife, vandt. InnoLife får hovedkvarter i Tyskland (Heidelberg) og har derudover centre i London, Stockholm, Barcelona, Paris og Rotterdam. Det svenske center er støttet af de danske partnere: KU, Leo Pharma og Novo Nordisk og har fokus på pharma, mens fokus for LifeKIC var på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation.

  LifeKIC ansøgningen var blandt de bedste og blev indkaldt til et mundtligt forsvar den 9. december 2014 i Budapest, men det lykkedes ikke at vinde.

  Det store arbejde omkring ansøgningen har dog båret frugt i form af nye stærke samarbejdsrelationer både europæisk, nationalt og i Region Syddanmark, som der fremadrettet vil blive bygget videre på. Syddansk Universitet er allerede blevet kontaktet af deltagende virksomheder, som ønsker at videreføre samarbejdet, og arbejder sammen med de øvrige parter om at udvikle nye muligheder på området.

  Eftersom LifeKIC konsortiet ikke vandt KIC’et, vil den økonomiske ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler ikke blive ansøgt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Henrik Dam orienterede om afslaget på KIC inden for sund levevis og aktiv aldring. Syddansk Universitet arbejder på at  deltage i det kommende KIC inden for produktion.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/9010
  17. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne i regionen. Efter halvandet år med spirende optimisme er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar overvægt af positive virksomheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I den seneste tid er der sket et dyk i optimismen hos Region Syddanmarks virksomheder. Optimismen, som ellers har været i fremgang henover året, er nu tilbage på 2013-niveau med hensyn til forventet vækst i omsætning, antal ansatte og omfanget af nye investeringer. Det hænger sammen med dalende ordre- og eksportforventninger.

  På trods af dykket i vækstforventningerne ser en stor del af Region Syddanmarks virksomheder dog fortsat positivt på fremtiden: Fire ud af ti virksomheder tror på øget omsætning, mens halvdelen forventer uændret omsætning. Kun 15 pct. tror på tilbagegang i omsætningen. Landbruget er den eneste branche, der ser pessimistisk på vækstforventningerne til 1. kvartal 2015.

  Et lille flertal af virksomhederne regner med at skulle hyre ny arbejdskraft i 1. kvartal 2015 (26 pct. forventer at ansætte flere, mens 17 pct. venter færre ansatte), men også her er der tale om et fald fra 4. kvartal 2014 (33 pct. ventede nyansættelser, mens blot 13 pct. ventede færre medarbejdere). Til gengæld er der uændret tillid til adgangen til finansiering, men hvis der forventes færre nye investeringer, er der også mindre brug for kreditfaciliteter.

  Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 902 besvarelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/26827
  18. Orientering om Offshore økosystemanalyse
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2014-15 har REG X udarbejdet en kvalitativ analyse af styrker og udviklingspotentialer i offshoreklyngens økosystem i Region Syddanmark. Analysen danner baggrund for en række fremadrettede erhvervspolitiske anbefalinger for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum besluttede den 27. september 2012 at igangsætte økosystemanalyser af de fire prioriterede erhvervsklynger.

  I 2014-15 har REG X i den forbindelse udarbejdet en kvalitativ analyse af styrker og udviklingspotentialer i offshoreklyngens økosystem. Analysen er bl.a. baseret på kvalitative interviews med mere end 40 centrale aktører i offshorebranchen.

  Analysen cementerer den danske offshore-klynges internationale specialisering inden for olie/gas og vind. Specialiseringen har udviklet sig siden 1970’erne som følge af olie/gas operatørernes behov for support til deres aktiviteter på Nordsøen. Klyngen er kendetegnet ved at have højt specialiserede virksomheder indenfor etablering, service og drift af havmølleparker, ligesom den har højt specialiserede virksomheder inden for olie/gas udvinding i Nordsøen. Desuden har klyngen stor politisk opbakning samt internationalt førende videnmiljøer indenfor aerodynamik og effektelektronik.  

  Offshoreklyngen har sit epicenter (centrum) i Esbjerg. Den danske offshoreklynge er dog en national klynge med virksomheder over hele landet som arbejder inden for olie/gas indvending og havmølleparker. Ca. 40 % af alle ansatte i den danske offshoreklynge er beskæftiget i Region Syddanmark. 

  Analysen beskriver status og udviklingsmuligheder i forhold til de store virksomheders betydning, universiteternes rolle, iværksættere og innovation, markedet etc.

  På baggrund af analysen er der udarbejdet en række fremadrettede erhvervspolitiske anbefalinger, herunder: 

  • Involver i højere grad klyngens store virksomheder i klyngens udvikling
  • Brug iværksættere som innovationsagenter og forretningsudviklere for klyngen
  • Styrk samspillet mellem klyngens regionale videnmiljøer og virksomheder
  • Bring investorerne tættere på klyngens virksomheder
  • Styrk samarbejde mellem offshore rådgivermiljøer på tværs af Danmark
  • Mere strategisk fokus på at håndtere markedsmæssige udfordringer.

  Den endelige analyse kan ultimo februar 2015 hentes her: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikationer

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Samtidig tilkendegav Vækstforum, at analyser fremadrettet kun sættes på dagsorden, hvis  der specifikt er behov for Vækstforums stillingtagen.


  Sagsnr. 15/10157
  19. Orientering om EU-Kommissionens Investeringsplan EFSI
  fold dette punkt ind Resume
   

  EU-Kommissionen har fremlagt en samlet investeringsplan, der skal fremme konkrete projekter, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Europa. Planen indeholder oprettelse af en Europæisk Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) med 21 mia. €, der via garantistillelse skal tiltrække 15 gange så store private investeringer. Målet er at mobilisere 315 mia. €, der investeres i transport-, energi-, og digital infrastruktur samt innovation og miljø. Der arbejdes på flere niveauer på at identificere kommercielle danske muligheder i forbindelse med planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  EU-Kommissionen fremlagde i november 2014 en samlet investeringsplan for Europa, den såkaldte ”Juncker-plan”. De forskellige elementer i planen fremlægges til beslutning i de kompetente organer i løbet af 2015.

  Planen har tre hovedelementer, der gensidigt skal bestyrke hinanden og fremme den overordnede målsætning om at skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Europa. Investeringsplanen fremsættes i en situation, hvor store dele af den europæiske økonomi fortsat er hæmmet af stor offentlig og privat gæld samtidig med, at der findes en omfattende finansiel likviditet.

  Første element i planen er oprettelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Fonden skal sikre øget risikokapacitet og mobilisere ekstra investeringer, hovedsageligt fra private kilder. Fondens kapital foreslås at være EU-garantier på 16 mia. € fra EU’s budget og 5 mia. € fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Altså samlet 21 mia. €, hvilket svarer til ca. 156 mia. danske kroner. Europæiske stater og offentlige investeringsbanker opfordres til at supplere denne kapital.

  EFSI forventes at stille garanti for langfristede investeringer på i alt 240 mia. €. Her tales om strategiske investeringer i infrastruktur, navnlig bredbånds- og energinet samt transportinfrastruktur.

  Samtidig forventes det, at EFSI vil støtte risikofinansiering til SMV og midcap-selskaber i hele Europa. En fjerdel af midlerne i EFSI forventes anvendt på denne måde, og der forventes samlede garanterede investeringer på i alt 75 mio. €.

  Samspillet med de europæiske strukturfonde (altså f.eks. i Danmark regional- og socialfondsprogrammerne) skal styrkes, og medlemsstaterne opfordres i denne sammenhæng til at styrke anvendelsen af innovative finansielle instrumenter. I Syddanmark kunne dette være Fonden for Syddansk Vækstfremme.

  Et andet element i investeringsplanen er målrettede initiativer, der skal sikre, at den ekstra investeringsfinansiering dækker behovene i realøkonomien. Der ønskes en forbedring af offentlige og private investorers tilgang og adgang til oplysninger om rentable projekter. I denne forbindelse skal der skabes en åben pipeline af rentable strategiske projekter, og over tid udvikles et system med europæisk certificering af disse.

  En statslig arbejdsgruppe har opstillet en foreløbig dansk liste over strategiske projekter. Første projekt på listen er Femernbælt-forbindelsen, mens f.eks. den nye dobbeltsporede togforbindelse over Fyn og en ny Vejlefjordbro også er med på listen.

  Sidste element i investeringsplanen er en hensigt om at styrke investeringsklimaet ved at forbedre de reguleringsmæssige rammer. EU-Kommissionen skriver i planen, at det ikke drejer sig om deregulering, men om smart regulering af emner som forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde, securitiseringsmarkeder af høj kvalitet og standardiserede kreditoplysninger om SMV’er.

  Erhvervs- og Vækstministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal identificere danske kommercielle muligheder. De opfordrer andre parter til at melde potentielle projekter til gruppen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum tager punktet til orientering og opfordrer sekretariatet til at følge udviklingen med henblik på om muligt at nyttiggøre investeringsplanen i Syddanmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/9339
  20. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 15. november 2014 – 15. februar 2015 har medierne bragt ca. 530 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende enten positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Fremadrettet følger vækstforumsekretariatet medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia.

  I perioden den 15. november 2014 – 15. februar 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum været omtalt ca. 530 gange (445 unikke artikler). Der måles på projekter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne i denne periode generelt er enten positive eller neutrale. Udover en lang række omtaler af Syddansk Vækstforum tegner projektet Fremtidsfabrikken (yderområdeprojekt for kreative iværksættere), Welfare Tech (sundheds- og velfærdsinnovation) samt Offshoreenergy.dk (bæredygtig energi) sig også for en stor del af omtalerne. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Medieopgørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40456
  21. Orientering om udmøntning af pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har etableret en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger. Welfare Tech har ansøgt om 1,4 mio. kr. fra puljen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger. Klyngernes muligheder for at tilrettelægge en større og mere fokuseret indsats i forhold til de forberedende aktiviteter, der kræves for at tiltrække EU-midler, er relativt begrænsede inden for de eksisterende rammer. På den baggrund besluttede regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum at etablere en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. i oktober 2014. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger.

  Welfare Tech har ansøgt om 1,4 mio. kr. fra puljen.

  Det er et krav, at samarbejdsaftalerne skal:

  •        Indeholde konkrete mål for indsatsen.

  •        Sikre, at hjemtagning af midler sker i samspil med klyngens øvrige aktører

  •        Sikre, at klyngernes indsats er supplerende i forhold til allerede bevilgede midler til klyngerne

  •        Sikre, at indsatsen er supplerende ift. øvrige aktørers indsats på det internationale område, især det Syddanske Bruxelleskontor, som har ansvaret for at bistå med tiltrækning af midler fra EU-programmer med fokus på Vækstforums forretningsområder. Klyngerne har til opgave at involvere virksomhederne i internationale aktiviteter.

  •        Sikre, at aktiviteterne er supplerende i forhold til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, EUDK support, samt de to markedsføringskonsortier på henholdsvis design- og velfærdsteknologiområdet.

  •        Sikre, at hver klynge har en samlet international strategi.

  Samarbejdsaftalen med Welfare Tech er baseret på deres internationale strategi og suppleres af en handlingsplan, som viser, hvorledes de internationale aktiviteter, klyngeorganisationen ønsker gennemført med midler fra den internationale pulje, supplerer andre internationale initiativer med anden finansiering. Samarbejdsaftalen skal understøtte virksomhedernes samspil med internationale vidensorganisationer og tiltrække midler fra EU-programmer, herunder Interreg og forskellige forskningsprogrammer.

  Samarbejdsaftalen med Welfare Tech forventes at få følgende resultater:

  •       Formaliseret samarbejdet med centrale samarbejdspartnere inden for internationalisering samt uddybet samarbejdet med de af klyngens aktører, der har et stærkt netværk i EU-programmerne.

  •        Identificeret de tre bedste klynger Europa inden for Health Tech/ Med Tech / Care Tech området.

  •        Etableret samarbejdsaftaler med mindst en international klynge i verdensklasse.

  •        Understøttet opbygning af konsortier med fokus på internationalisering.

  •        Udarbejdet mindst 2 internationale ansøgninger til gavn for hele klyngen, hvor af

  minimum den ene ansøgning går igennem

  •        Afholdt mindst 2 arrangementer med henblik på at styrke de velfærdsteknologiske aktørers internationalisering og position internationalt.

  •        Deltaget i mindst 4 internationale konferencer eller workshops for at repræsentere Welfare Tech klyngen og dennes position, herunder guldcertificering og Region Syddanmark som trestjernet referenceregion.

  Det bemærkes, at nogle af de specifikke eksportstøtteaktiviteter, Welfare Tech ønsker finansieret af den internationale pulje, kan ses som delvist overlappende med aktiviteter fra Welfare Tech 2.0 projektet og initiativer under andre erhvervsfremmeorganisationer. På den baggrund indstilles det, at Welfare Techs budget reduceres med 150.000 kr., så samarbejdsaftalen finansieres med 1,25 mio. kr.  

  Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdsaftalen lever op til Vækstforums krav, og indstilles derfor til støtte. Samarbejdsaftalen forelægges Vækstforums Formandskab til godkendelse.

  Formandskabet har godkendt samarbejdsaftalen med Welfare Tech og udmøntet 1,25 mio. kr. fra pulje til øget internationalisering af klyngerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskab indstiller,

  ·          at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9089
  22. Orientering om forøgelse af de regionale rammer for Regional- og Socialfonden
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforums Formandskab har indstillet syddanske projekter til en merbevilling fra en fælles national tilbageløbspulje. Indstillingen har medført en merbevilling på knap 6 mio. kr. til syddanske projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatet modtog i december 2014 en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen om den samlede anvendelse af EU-midler fra regionalfonds- og socialfondsprogrammerne 2007-2013. Disponeringen af midlerne fra disse programmer var på daværende tidspunkt på 100 %. Imidlertid måtte der ifølge Erhvervsstyrelsen forventes et vist tilbageløb af nationale midler, samt midler fra projekter, der ikke vil kunne anvende deres bevilling fuldt ud. 

  Erhvervsstyrelsen anmodede derfor de regionale vækstforumsekretariater om at undersøge alle muligheder for at anvende de midler, der falder tilbage og opfordrede Vækstforum til at sende indstillinger på projekter, som vil kunne udnytte en tillægsbevilling inden udgangen af september måned 2015. Erhvervsstyrelsen gjorde samtidig opmærksom på, at det ikke kunne forventes, at Erhvervsstyrelsen var i stand til at imødekomme alle indstillingerne fra Syddanmark, da de skulle konkurrere med indstillinger fra de øvrige vækstfora.

  Syddansk Vækstforum har tidligere bemyndiget Vækstforums Formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13 samt at indstille eventuel medfinansiering på maksimalt 1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums Formandskab indstillede derfor 10 igangværende projekter til en merbevilling. Af disse 10 projekter søgte 5 af projekterne tillige om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne blev udvalgt på baggrund af en ekstern evaluering af det enkelte projekt, samt om projekternes økonomiske forbrug levede op til de gældende budgetter. Projekterne var i prioriteret rækkefølge inden for den enkelte økonomiske ramme:

  • Regionalfonden: LEC 2,0, projekt Tek-Innovation og projekt Automation Syd (Auto Syd)
  • Socialfonden, prioritet 1: Projekt Power Push, projekt Lån en Leder og projekt Viden- og Innovationspartnerskaber
  • Socialfonden prioritet 2: Projekt Fremtidsfabrikken, projekt International Brainstormers, PRO-projektet og projekt Globaliseringskompetencer i Region Syddanmark.

  Den 16. februar 2015 har Erhvervsstyrelsen meddelt, at den syddanske ramme på Regionalfonden forøges med 1.566.000 kr. og den regionale ramme fra Socialfonden, prioritet 1, forøges med 4.388.999,40 kr. Via disse ekstra midler samt via regionale tilbageløbsmidler får 5 af de 10 projekter mulighed for en merbevilling.

  De fem projekter er:

  • Regionalfonden: LEC 2,0, projekt Tek-Innovation og projekt Automation Syd (Auto Syd)
  • Socialfonden, prioritet 1: Projekt Power Push og projekt Lån en Leder

  Regionsrådet har tiltrådt indstilling om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler den 23. februar 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum udtrykte tilfredshed med, at der er tilgået Syddanmark yderligere tillægsbevillinger til en række syddanske projekter. 


  Sagsnr. 15/3105
  23. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 116,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition inkl. tilbageførslen af 10 mio. kr. vedr. KIC. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 73,9 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 175,1 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 198,8 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Ved årets udgang stod der 3 projekter på venteliste til en merbevilling.

  I december 2014 åbnede Erhvervsstyrelsen desuden op for, at de enkelte vækstfora kunne indstille projekter til en merbevilling ud over de regionale rammer, som beskrevet i det forudgående dagsordenspunkt.

  Alle nuværende regionale tilbageløbsmidler og tillægsbevillingerne via nationale tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond 2007-2013 er disponeret, og der er venteliste til kommende tilbageløbsmidler. Se tabel 4 i vedlagte bilag.

  Uanset dette tiltag for at medvirke til en fuld hjemtagning af Danmarks social- og regionalfondsmidler, og uanset at de støttede projekter følges tæt også i forhold til forbrug kontra budget, viser de hidtidige erfaringer dog, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På dette tidspunkt vil det i praksis ikke længere være muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

  Pr. 2. marts 2015 er der udbetalt 283,6 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 381,7 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 322,9 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

  Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i 2015 udbetales yderligere 98,1 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 56,6 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan.

  Til orientering blev der i perioden 14. november til medio december 2014 udbetalt 37,6 mio. kr. fra Socialfonden og 12,4 mio. fra Regionalfonden. Dermed opfyldte Syddansk Vækstforum selv N+2 reglen for 2014 for både Socialfondens og for Regionalfondens vedkommende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/589
  24. Orientering om indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 17. marts 2015. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der i alt indkommet 12 ansøgninger. Heraf er 3 ansøgninger blevet trukket tilbage af ansøger. Af de 9 ansøgninger, der er til behandling, er der 3 ansøgninger, der vedrører EU-socialfondsmidler, 6 ansøgninger der vedrører EU-regionalfondsmidler. Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:

   

  Projekt

  Forretnings­område

  We know how you grow with less energy

  Bæredygtig energi

  Spirende Fødevareoplevelser

  Oplevelseserhverv

  D2I – designklyngeorganisation

  Oplevelseserhverv

  Growth by Design

  Oplevelseserhverv

  Growth Catalyst

  Oplevelseserhverv

  Design Innovation

  Oplevelseserhverv

  Design Business Boot Camp

  Oplevelseserhverv

  Kreativitet og Iværksætteri

  Oplevelseserhverv

  TEK Innovation

  Alle forretningsområder

   

  Udover de 12 nye projektansøgninger, er der indkommet en ændringsansøgning, vedr. ændring af støtteprocent på projektet ”Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi”.

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/10827
  25. Ansøgning: Anmodning om ændring af støtteprocent til "Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi"
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Der er indkommet en anmodning om ændret finansierings-sammensætning, og der er fremsendt et nyt samlet budget for Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Vækstforum besluttede den 25. juni 2014 at indstille netværket til et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8,975 mio. kr. og maksimalt 16,56 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Den oprindelige finansieringssammensætning er nu ændret, da det ikke er lykkedes at finde privat og anden offentlig medfinansiering i det omfang, man havde forventet. Innovationsnetværket anmoder om, at Vækstforum fastholder støttebeløbet på 8,975 mio. kr.,  hvilket indebærer, at den maksimale støtteprocent ændres fra 16,56 % til 29,35 %.

  Projektet

  Welfare Tech har i samarbejde med en række nationale partnere fået bevilget 12 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) til etableringen og driften af et nationalt Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  I forhold til Vækstforums Handlingsplan 2014-15 har Welfare Tech således levet op til forventningerne om at opnå status som nationalt innovationsnetværk og har desuden i april 2014 opnået status som guldklynge.

  Formålet med Innovationsnetværket er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale. Strategien for Innovationsnetværket er at anvende styrkerne i den danske velfærdsmodel som en trædesten for udviklingen af globalt konkurrencedygtige produkter, services og virksomheder. 

  Innovationsnetværket blev indstillet til støtte hos Region Syddanmark til medfinansiering af følgende konkrete aktiviteter:

  Aktivitet 1: Facilitering, koordinering og kommunikation (WT). Aktiviteterne skal bidrage til at sikre, at virksomhederne inddrages og får størst muligt gavn af de aktiviteter, der gennemføres, og af den viden, der bliver genereret i det nationale netværk.

  Aktivitet 2: Internationaliseringsaktiviteter (WT).

  Aktivitet 3:Matchmaking og konkrete udviklingsaktiviteter (TI).

  Aktiviteterne sikrer at virksomhederne i regionen får mest muligt udbytte af, at innovationsnetværket er blevet etableret i Region Syddanmark. De konkrete eksportrelaterede aktiviteter vil give virksomhederne endnu bedre muligheder for at sikre eksport af de produkter, der udvikles i de regionale virksomheder.

  Ansøger og parter

  Ansøger: Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi v/ Welfare Tech

  Partnere: Teknologisk Institut, samt Delta, Alexandra Instituttet, Væksthus Hovedstaden, Medtech Innovation Center, Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation og Aalborg Kommune.

  Derudover deltager 176 private virksomheder, hvoraf ca. 70 er fra Region Syddanmark.

  Oprindeligt budget

  Samlet budget: kr. 54.183.000

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 8.975.000

  Styrelsen for Forskning og Innovation og anden off. finansiering: kr. 19.850.000

  Egen finansiering i alt: kr. 2.640.000

  Privat finansiering: kr. 22.718.000

  Nyt budget

  Samlet budget: kr. 30.575.000

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 8.975.000

  Styrelsen for Forskning og Innovation og anden off. finansiering: kr. 12.000.000

  Egen finansiering i alt: kr. 0

  Privat finansiering: kr. 9.600.000

  Forventet effekt

  Score i effektmodellen (1-5): 2,7

  Ansøger har valgt indikatorerne:

  1.    Vækst i private virksomheders investeringer i forskning og udv. (2.4.3)

  2.    Flere produkt- og procesinnovative virksomheder (2.5.2)

  3.    Flere eksporterende virksomheder (2.5.4)

  Effekter godkendt af FI:

  Innovationsnetværket har af FI fået godkendt følgende forventede konkrete effekter efter 1. år:

  • Mindst 8 nye samarbejder imellem virksomhederne og offentlige institutioner om udvikling af velfærdsteknologiske løsninger,
  • 10 virksomheder er kommet videre i forhold til test og certificering af deres produkter,
  • 2 konsortier er skabt og er aktive på det internationale marked,
  • 2 virksomheders produkter sælges på udenlandske markeder,
  • 5 virksomheder tilpasser deres produkter efter udenlandske standarder eller køberpræferencer.

  De anførte effekter er alene efter 1. år. Effekterne de efterfølgende år er på nuværende tidspunkt ikke kvantificeret.

  Da en stor en andel af de deltagende virksomheder er hjemmehørende i Syddanmark er det forventningen, at en tilsvarende andel af de ovennævnte effekter vil ske i Syddanmark.

  Aktiviteterne støttet af Region Syddanmark vil understøtte ovennævnte effekter og sikre, at der bliver skabt resultater, der på længere sigt vil være til stor gavn for virksomheder i regionen.

  Effekter som følge af aktiviteterne gennemført med støtte fra Region Syddanmark:

  40 virksomheder blive understøttet i eksportaktiviteter 

  4-6 virksomheder vil gennemføre innovations- og udviklingsforløb

  Da de regionale erhvervsudviklingsmidler specifikt er givet til aktiviteter, der sikrer, at virksomhederne i regionen får mest muligt udbytte af innovationsnetværket, er det forventningen, at regionale effekter vil være uændrede i forhold til den oprindelige ansøgning.

  Konklusion

  Det er fortsat vurderingen, at innovationsnetværket vil være et væsentligt bidrag til det velfærdsteknologiske fyrtårn, der er forankret i Syddanmark, og at netværkets aktiviteter vil bidrage til skabelse af vækst i de syddanske virksomheder indenfor velfærdsteknologi. Desuden er det i overensstemmelse med Vækstforums Handlingsplan og målet om, at Welfare Tech fik opnået status som nationalt innovationsnetværk.

  Derfor anbefales det, at anmodningen om en ændret finansieringssammensætning godkendes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at støttesatsen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi” ændres fra 16,56 % til 29,35 %
  • At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at det oprindelige støttebeløb på 8,975 mio. kr. til Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi” fastholdes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/32264
  26. Ansøgning: Bæredygtig energi - We Know How You Grow With Less Energy
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”We Know How You Grow With Less Energy” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 7.149.841,25 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 732.842,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet har til formål at skabe flere vækstvirksomheder i Region Syddanmark inden for energieffektive teknologier til landbrugs-, gartneri- og fødevareproduktion.

  Gennem screening, kvalificering og rådgivning af de deltagende virksomheder udarbejdes konkrete vækstplaner for de deltagende virksomheder, der har potentiale for vækst.

  Projektets aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i SustainAgris erfaring med branchen og typerne af virksomheder. SustainAgri påtager sig administrationen af selve projektet samt operatørrollen, som varetager både screening og kvalificering af virksomhederne. Herefter vælger virksomhederne selv rådgivere, der udarbejder vækstplaner i 1:1 forløb med virksomhederne.

  SustainAgri gennemfører projektet i samarbejde med CLEAN, der spiller en væsentlig rolle i screening af potentielle virksomheder og i formidling af projektets resultater.

  Projektets antagelse er, at virksomhederne har intelligente og effektive løsninger til optimal energiudnyttelse i landbrugs-, gartneri- og fødevaresektoren, hvilket har et stort eksportpotentiale. Projektet sigter derfor mod at screene virksomheder med eksportpotentiale for efterfølgende at udarbejde konkrete vækstplaner med henblik på at komme på eksportmarkederne.

  Målsætningen for projektet er at opnå en samlet effekt på 20 % øget eksport samt 10 % højere beskæftigelse blandt de deltagende virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  SustainAgri har et grundigt kendskab til virksomheder, der leverer teknologier til landbrug, gartneri og fødevareproduktion til markedet i ind- og udland. I samarbejde med CLEAN, der har fokus på energieffektive teknologier, udgør dette en god basis for at kunne screene og vurdere eksport- og vækstpotentiale i syddanske virksomheder, der producerer energieffektive teknologier og løsninger til landbrugs-, gartneri og fødevaresektoren.

  Med henblik på at sikre, at de deltagende virksomheder arbejder inden for energieffektive teknologier, indsættes der et vilkår om, at Vækstforum sekretariatet skal godkende en revideret samarbejdsaftale mellem SustainAgri og CLEAN.

  Projektets fokus på internationalisering giver virksomheder inden for branchen mulighed for at få vurderet deres potentiale og identificere muligheder for øget omsætning, eksport og vækst via udarbejdelse af realistiske vækstplaner for 25 virksomheder.

  Ud fra ansøgers oplysninger fra brancheorganisationer om antal virksomheder lokaliseret i Syddanmark, vurderes antallet af mulige virksomheder til screenings- og kvalificeringsaktiviteter og antallet af udarbejdede vækstplaner at være sandsynligt.

  Ansøgers antagelse om øget eksport og samlet omsætningsfremgang vurderes at være realistisk.

  Antallet af vækstvirksomheder kan først måles efter projektets udløb, da en virksomhed skal have haft en gennemsnitlig årlig vækst på 20 % i antal ansatte i tre år i træk. Ansøgers antagelse om 22 vækstvirksomheder efter projektperiodens afslutning vurderes at være optimistisk, men det vil afhænge af konjunkturer og den overordnede økonomiske udvikling.

  Screeningen og kvalificeringen udgør en omfattende del af projektet, men ansøger argumenterer for, at virksomheder udelukkende vil benytte konsulenter, hvis der er tale om rådgivning, der fører til specifikt valg af marked eller opnåelse af salg via finansiering. Sekretariatet vurderer, at en grundig screening og kvalificering kan medvirke til at sikre, at antallet af udarbejdede vækstplaner nås.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1.       Screening

  2.       Kvalificering

  3.       Rådgivning

  Antal virksomheder, som modtager støtte: 40

  Anslået virksomheder med potentiale for vækst: 30 (+7 efter projektperioden)

  Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder: 6.417.000 kr.

  Ansøgers valgte output:

  80 virksomheder igennem indledende screening

  40 virksomheder gennemgår screening/kvalificering

  25 virksomheder er klar til at modtage rådgivning

  25 vækstplaner

  Antal nye vækstvirksomheder:

  I projektperioden: 0

  0-2 år efter: 10

  3-5 år efter: 10

  5+ år efter: 2

  Anslået skabt omsætning:

  I projektperioden: 10 mio. kr.

  0-2 år efter: 40 mio. kr.

  3-5 år efter: 30 mio. kr.

  5+ år efter: 0

  Heraf anslået skabt årlig eksport:

  I projektperioden: 5 mio. kr.

  0-2 år efter: 25 mio. kr.

  3-5 år efter: 20 mio. kr.

  5+ år efter: 0

  Antal skabte jobs:

  I projektperioden: 5

  0-2 år efter: 20

  3-5 år efter: 15

  5+ år efter: 0

  Ansøgers valgte effekter:

  Min. 70 % vækstvirksomheder blandt de der er klar til rådgivning

  Min. 20 % øget eksport blandt de virksomheder der får udarbejdet en Vækstplan

  Min. 10 % vækst i beskæftigelsen blandt de virksomheder der får udarbejdet en vækstplan

  Ansøger og parter:

  Ansøger er Den Erhvervsdrivende Fond SustainAgri

  Partner er CLEAN – den nationale klynge af Cleantech virksomheder

  Økonomi:

  Samlet budget: 14.299.682,50 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.149.841,25kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 732.842,00kr.

  Egenfinansiering: 6.416.999,25 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.149.841,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 732.842,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5,12 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det forudsættes, at der senest den 1. april 2015 indsendes en revideret samarbejdsaftale mellem SustainAgri og CLEAN, som Vækstforum Sekretariatet skal godkende forud for udstedelse af tilsagn.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48706
  27. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Spirende Fødevareoplevelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Spirende fødevareoplevelser” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 14.721,090,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.432.990,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Spirende fødevareoplevelser bygger på erfaringer fra projekterne Satsning på Fødevareklynge i Den Syddanske Region fra 2010.

  Projektet er 4-årigt og har fokus på at udvikle syddanske fødevarevirksomheder, der allerede har eller har potentiale for at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter. Dette gøres gennem udvikling af vækstplaner på baggrund af deltagelse i individuelt planlagte forløb. Målgruppen er SMV virksomheder i fødevarebranchen. Væksthus Syddanmark er projektansøger. 

  Væksthus Syddanmark, de lokale fødevarenetværk, lokale erhvervsråd og erhvervskontorer forventer at screene i alt 150 virksomheder, hvoraf 70 forventes at deltage i projektet og udvikle vækstplaner i samarbejde med eksterne konsulenter. Virksomhederne skal være motiverede og vækstparate fødevarevirksomheder med potentiale for udvikling af fødevarebaserede oplevelser, for at kunne indgå i projektet.

  Virksomhederne tilbydes et forløb af 6-36 måneders varighed, der sammensættes af de 4 forskellige spor; Flere Kvalitetssmagsoplevelser, Bæredygtighed, Internationalisering og Produktivitet. Sporet omhandlende flere kvalitetssmagsoplevelser forventes at være det største spor.

  Virksomhederne tilbydes i en sammensætning af de 4 forløb forskellige netværksforløb, kollektive træningcamps og faglig viden, for herefter at få udarbejdet en vækstplan. Til udarbejdelse af vækstplanerne anvender virksomhederne eksterne konsulenter med mulighed for 50 %  medfinansiering, i gennemsnit 64.075 kr. plus moms per virksomhed.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet bygger videre på erfaringer fra projektet ”Satsning på Fødevareklynge i Den Syddanske Region” fra 2010. Projektet retter nu indsatsen på oplevelsesbaserede fødevarevirksomheder. Fokus er at udvikle nye og forbedre de eksisterende fødevareoplevelser i regionens små og mellemstore fødevarevirksomheder. Dette gøres gennem udvikling af vækstplaner for de deltagende virksomheder.

  Projektet forventes at skabe en positiv effekt på virksomhedernes jobskabelse, omsætning og eksport, som forventes at øge forretningsområdets udvikling.

  På baggrund af den dokumenterede erfaring fra det tidligere omtalte projekt, hvor målgruppen oversteg den forventede vækst i omsætning, vurderes det, at effektkæderne der leder op til nedenstående effekter, er realistiske, sandsynlige og vil have en positiv effekt på det oplevelsesbaserede fødevareerhverv som forretningsområde.

  Projektet supplerer nuværende fødevareinitiativer som Danish Food Cluster ved at fokusere på oplevelsesbaserede fødevarevirksomheder. Samtidig forankres den regionale agent fra fødevaresektorens innovationsnetværk Food Network i projektet.

  Projektet indstilles til tilsagn, da det bidrager til vækst i omsætning og arbejdspladser i regionens oplevelsesbaserede fødevarevirksomheder. 

  Et særligt vilkår for indstillingen er, at projektansøgeren formår at vise opbakning og deltagelse fra hele regionens geografiske område.

     

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  -     Screening af virksomheder

  150 virksomheder screenes og 70 virksomheder udvælges, 46 har over 5 ansatte ved start.

  -     Udarbejdelse af vækstplaner.

  70 individuelt udviklede vækstplaner.

  -     70 deltagende virksomheder vil modtage støtte som projektdeltager.

  -     Private investeringer på 9.288.100 kr.

  -     22 nye vækstvirksomheder med en gennemsnitlig vækst i antal ansatte på over 20 % over en 3årig periode.

  Kort sigt (i projektperioden)

  Her beskrives hvad virksomhederne forventes at opnå i projektperioden.

  -     Meromsætning på 70,625 mio.

  -     49 nye jobs

  -     Mereksport på 25 mio.

  Lang sigt (0-5 år efter projektperioden)

  Her beskrives hvad virksomhederne forventes at opnå fra projektets afslutning og 5 år frem.

  -     Meromsætning på 80 mio.

  -     50 nye jobs

  -     Mereksport på 27 mio.

  -     Yderligere 10 vækstvirksomheder

  Ansøger og parter:

  Projektansøger

   

  Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark, Odense Kommune, CVR/CVR-p: 30089448/1012868258: Projektledelse, screening af deltagere, udarbejdelse af planer for deltagernes forløb.

   

  Økonomiske partnere

   

  Udvikling Fyn A/S, Odense Kommune, CVR/CVR-p: 34206228/1017391093: Facilitere og gennemføre projektets delaktiviteter lokalt på Fyn og øerne.

  Sydvestjysk Udviklingsforum, Esbjerg kommune, CVR/CVR-p: 30253841/1013041926: Facilitere og gennemføre projektets delaktiviteter lokalt i de sydvestjyske kommuner.

   

  Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management, Odense Kommune, CVR: 29283958: Tilførsel af den nyeste viden omhandlende marketing og internationalisering.

  Lokale aktører

  De lokale aktører listet nedenfor har underskrevet en partnererklæring som økonomisk partner i projektet. Partnernes rolle bliver hovedsageligt at tage kontakt til virksomhederne, foretage screeninger og følge virksomhederne igennem de individuelle forløb.

  Esbjerg erhvervsudvikling, Esbjerg Kommune, CVR: 30164210.

  Kerteminde Kommune, Kerteminde Kommune, CVR: 29189706.

  Erhvervenes Hus Aabenraa, Aabenraa Kommune, CVR: 29756309.

  Nordfyn Erhvervsråd, Søndersø Kommune, CVR: 19772373.

  Turist og erhvervsforening Langeland, Rudkøbing Kommune, CVR: 26409640

  Fonden Business Kolding, Kolding Kommune, CVR: 18746131

  Kold Collage, Odense s, CVR: 86572028

  Fonden Kerteminde Turistbureau, Kerteminde Kommune, CVR: 30528298

  Fredericia erhvervsforening, Fredericia Kommune, CVR 31243602.

  Forventelige partnere

   

  Trekantområdet Danmark, Kolding Kommune, CVR/Cvr-p: 30137930/1012937306: Facilitere og gennemføre projektets delaktiviteter lokalt i trekantområdets kommuner.

  Udviklingsråd Sønderjylland, Aabenraa Kommune, CVR/Cvr-p: 31991625/1015149457: Facilitere og gennemføre projektets delaktiviteter lokalt i de sønderjyske kommuner.

  Interesseerklæringer

  Projektet har på ansøgningstidspunktet indsamlet 23 underskrevne interesseerklæringer fra mulige deltagende virksomheder, her i blandt Naturmælk A.M.B.A. og Skærtoft Mølle A/S.

  Økonomi:

  Samlet budget: 29.442.180,00 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 14.721.090,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.432.990,00 kr.

  Egenfinansiering: 9.288.100,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 14.721.090,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 5.432.990,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 18,45 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Særlige vilkår i bevillingen:
   • Projektet skal vise opbakning og deltagelse fra hele regionen ved at dokumentere den lokale forankring i hele regionens geografi. Projektet skal derfor senest ved projektstart den 1. august 2015 dokumentere den regionale dækning ved at indsende partnerskabserklæringer til godkendelse hos Vækstforumsekretariatet. 
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48693
  28. Ansøgning: Oplevelseserhverv - D2i - designklyngeorganisation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Introduktion til ansøgninger under Kreative Erhverv, herunder design

  Vækstforum har modtaget i alt 6 ansøgninger på indsatsområdet for Kreative Erhverv, herunder design:

  1. D2i – etablering og oprettelse af klyngeorganisation
  2. Growth by Design
  3. Growth Catalyst
  4. Design Innovation
  5. Design Business Boot Camp
  6. Kreativitet og Iværksætteri

  Ansøgninger om design

  Ansøgning 1-5 tager blandt andet udgangspunkt i erfaringerne fra de nuværende aktiviteter i Design2innovate og er udviklet i et samarbejde mellem følgende økonomiske partnere, der har forskellige roller i de enkelte ansøgninger og delprojekter:

  • Design2innovate
  • Designskolen Kolding
  • Syddansk Universitet
  • Kolding Kommune
  • Capital of Children

  Herudover har partnerne pt. underskrevne interesseerklæringer fra 32 virksomheder, der har udtrykt interesse for aktiviteterne i de fem ansøgninger, herunder ift. deltagelse i konkrete aktiviteter.

  Ansøgning 1-4 adresserer udbredelse af designanvendelse i SMV’er på tværs af brancher i Region Syddanmark, mens ansøgning 5 adresserer styrkelse af iværksætteri blandt designstuderende.

  Ansøgning 1 om opstart og etablering af en klyngeorganisation skal understøtte de øvrige aktiviteter på langt sigt samt udvikle en række nye aktiviteter. Med ansøgningen sættes der fokus på at udvikle projektet Design2innovate i de næste 2 år fra at være en projektorganisation bag en spirende klynge til at blive klyngeorganisation for en sammenhængende og markedsdreven designklynge med virksomhederne i front.

  Ansøgning 2-4 indeholder en række forskellige typer aktiviteter (konkrete innovationsforløb, kompetenceudvikling, netværkstilbud mv.), der retter sig mod syddanske SMV’er på forskellige trin på designtrappen. Der er således forskellige aktiviteter til de syddanske SMV’er, afhængigt af hvor stor erfaring de har med at bruge design, jf. nedenstående figur.

  Description: Macintosh HD:Users:leendert:Desktop:Designtrappe-rev.png

  Indsats for de kreative iværksættere

  Den sjette ansøgning tager udgangspunkt i erfaringerne fra de nuværende iværksætteraktiviteter i projekterne Designandelen og Fremtidsfabrikken og er udarbejdet af følgende primære partnere:

  • Fremtidsfabrikken
  • Spinderihallerne
  • IDEA Entrepreneurship Center/SDU
  • Business Kolding
  • Kommunerne Svendborg, Vejle, Kolding, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø
  • Ærø Turist- og Erhvervsforening
  • Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
  • Væksthus Syddanmark
  • Erhvervsakademi Lillebælt
  • MakerLab

  Denne ansøgning sigter primært mod at skabe øget vækst i de kreative virksomheder i Region Syddanmark, og projektet indeholder en række aktiviteter, der giver iværksætterne mulighed for kompetenceudvikling afhængigt af, hvilket udviklingsniveau virksomheden befinder sig på i.

  Ifølge ansøger er dette projekt en del af en større indsats fra de primære partnere Spinderihallerne, Fremtidsfabrikken, Business Kolding og IDEA Entrepreneurship Centers side med flere projekter under overskriften Kreativitet & Forretning, der skal bidrage til at fremme innovation og vækst gennem de kreative erhverv. Projektpartnerne har i den sammenhæng oplyst, at de til Vækstforums ansøgningsfrist i marts forventer at søge om finansiering af projektet Kreativitet & Ledelse, hvis primære formål er at skabe øget vækst i SMV’er gennem styrkelse af ledelseskompetencer for kreativitet og innovation/design.

  Projektet ”D2i - Designklyngeorganisation” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.200.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler (reservation): 2.100.000 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  D2i designklyngeorganisation er en af de fem ansøgninger på designområdet. Denne ansøgning handler om opstart og etablering af en klyngeorganisation, der skal understøtte de øvrige aktiviteter på langt sigt samt udvikle en række nye aktiviteter.

  Med ansøgningen sættes der fokus på at udvikle projektet Design2innovate i de næste 2 år fra at være en projektorganisation bag en spirende klynge til at blive klyngeorganisation for en sammenhængende og markedsdreven designklynge med virksomhederne i front. Klyngeorganisationens primære opgaver skal være kontinuerligt at afdække virksomhedernes behov og matche dem med de muligheder klyngen tilbyder, sikre en smidig adgang til det øvrige regionale, nationale og internationale innovationssystem af relevans inden for forretningsområdet, tiltrække finansiering til udviklingsprojekter for virksomhederne samt udvikle nye udviklingsprojekter på områder og lokaliteter, der giver mening for virksomhederne.

  Klyngeorganisationen vil på sigt enten være lead på eller partner i en lang række projekter og skal således sikre synergi på tværs af designklyngen samt indhente den nødvendige faglighed og viden i takt med, at behovene opstår i virksomhederne.

  Samtidig indstilles det, at Vækstforum reserverer midler til, at projektet efter den 2-årige periode kan søge om medfinansiering til videreførelse af klyngeorganisationen, såfremt organisationen via en række vilkår kan sandsynliggøre, at den har udviklet sig til en markedsdreven klyngeorganisation.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  • En markedsdreven og veludviklet klyngeorganisation vurderes at være afgørende for den langsigtede, strategiske udvikling af området og vil understøtte Vækstforums mål om at få flere virksomheder til at bruge design i deres strategi- og forretningsudvikling.
  • Projektet vurderes at kunne støtte op om effektskabelsen i de øvrige projekter på området, herunder ift. at skabe en samlet indgang for virksomhederne og formidling af muligheder og aktiviteter på området i Region Syddanmark og andre steder.
  • En ny analyse understøtter, at klynger medvirker til at skabe innovation i flertallet af de deltagende virksomheder.

  Det bemærkes, at projektet ikke er effektvurderet, idet der er tale om støtte til udvikling af en organisation. Projektet vil skulle indsende ny ansøgning til Vækstforum fsva. udmøntning af den reserverede ramme fra den Europæiske Regionalfond i 2017.

  Hovedaktiviteter:

  Output/leverancer:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Organisering og Governance

  Etablering af Designklyngens organisering og struktur, herunder vedtægter, betjening af bestyrelse, generalforsamling og dialoggruppe samt udarbejdelse af løbende strategi- og handlingsplaner.

  Businessplan

  Udarbejde en forretningsplan/businesscase, der understøtter driften af Designklyngens aktiviteter herunder via medlemsfinansiering eller kontingent

  Markedsføring og PR

  Opbygning og etablering af Designklyngens webplatform samt være aktiv og synlig på sociale medier.

  Designklynge - virksomhedsbetjening

  Afdækning af virksomhedernes behov (indledningsvist og løbende), samt udarbejde et ydelseskatalog med udgangspunkt i virksomhedsbehov

  Implementeret en ny organiseringsstruktur, herunder bestyrelse og generalforsamling samt tilpasning af foreningens vedtægter.

  Implementeret en tydelig governancestruktur, herunder arbejdsdeling mellem bestyrelse, klyngeorganisation, klyngedirektør, projektpartnere og medlemmer.

  Udarbejdet en behovsundersøgelse blandt regionens virksomheder og etablering af dialoggrupper blandt virksomheder.

  Sikret ejerskab fra private virksomheder, herunder repræsentation i bestyrelsen.

  Udarbejdet skriftlig strategi og handlingsplan for en markedsdreven klynge.

  Udarbejdet en forretningsplan/businesscase, der understøtter drift af klyngeorganisationen.

  Ydelseskatalog med udgangspunkt i virksomhedernes (medlemmernes) behov.

  Senest 1. januar 2017 indgået bindende aftale om betalende medlemskab fra minimum 60 private virksomheder.

  Ved udgangen af 2016, har D2i - klyngeorganisationen opnået såkaldt guldklyngecertificering.

  Klyngeorganisationen skal ses som et nødvendigt redskab, der understøtter effektskabelse i aktuelle konkrete projektaktiviteter og skaber synergier på tværs af aktiviteter. Derudover udgør klyngeorganisationen den nødvendige samarbejdsinfrastruktur for udvikling af sammenhængende fremtidige indsatser på designområdet med udgangspunkt i virksomhedernes behov.

  På kort og især på længere sigt understøtter klyngeorganisationen:

  • Øget omsætning
  • Øget produktivitet og værdiskabelse
  • Øget eksport
  • Flere arbejdspladser

  Ansøger og parter:

  Ansøger

  1. Foreningen Design2innovate, Kolding, CVR: 33548737

  Økonomiske partnere

  2. Designskolen Kolding, Kolding Kommune, CVR-P: 1003827440

  3. Syddansk Universitet, CVR: 29283958

   

  4. Kolding Kommune, Kolding Kommune, CVR: 29189897

  5. Capital of Children, Billund Kommune, CVR: 34087512

   

  Andre

  32 virksomheder har pt. underskrevet at interessere sig for og støtte op om aktiviteterne i de 5 ansøgninger på designområdet, herunder ved deltagelse i konkrete aktiviteter.

  Økonomi:

  Samlet budget: 2.750.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.200.000 kr.

  Egenfinansiering: 550.000 kr.

   

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 2.200.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 80 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på maksimalt 2.100.000 kr. fra den Europæiske Regionalfonds prioritet 1 b til medfinansiering af klyngeorganisationens drift i perioden 1. maj 2017 - 1. maj 2020. Reservation kan udmøntes af Vækstforum, hvis klyngeorganisationen har opnået nedenstående resultater i perioden 1. april 2015 - 30. april 2017:
   1. Implementeret en ny organiseringsstruktur, herunder en bestyrelse, der sikrer at den reelle beslutningskompetence ligger hos private virksomheder.
   2. Implementeret en tydelig governancestruktur.
   3. Udarbejdet en behovsundersøgelse blandt regionens virksomheder
   4. Udarbejdet en skriftlig strategi og handlingsplan for en markedsdreven klynge, der er godkendt af Design2innovates bestyrelse.
   5. Udarbejdet en forretningsplan/businesscase, der understøtter den fremtidige drift af klyngeorganisationen.
   6. Udarbejdet et ydelseskatalog, der opfylder medlemmernes behov
   7. Senest 1. januar 2017 indgået bindende aftale om betalende medlemskab fra minimum 60 private virksomheder, der sikrer private indtægter for minimum 50 % af driften af klyngeorganisationen i perioden 1. maj 2017 til 1. maj 2020.
   8. Ved udgangen af 2016, har D2i opnået såkaldt klyngeguldcertificering. 
  • at det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – Designklyngeorganisationen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Vækstforum tiltrådte indstillingerne med en klar forventning om, at aktørerne inden for designområdet forpligtes til at samarbejde. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48702
  29. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth by Design
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Growth by Design” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 14.172.047,55 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.086.023,78 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Growth by Design er en af de fem ansøgninger på design. Denne ansøgning har fokus på at udvikle virksomhedernes innovationsevne og dermed øge antallet af innovative virksomheder via innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

  Projektet vil styrke 155 virksomheders innovations- og konkurrenceevne ved at udnytte designbaseret viden og forskning fra Designskolen Kolding og Syddansk Universitet.

  Projektet består af følgende 5 delaktiviteter:

  1.  Play User LAB, der indeholder længerevarende innovationsforløb for 30 virksomheder, der arbejder med leg, læring og kreativitet som produkt eller metode, og som ønsker at styrke deres produktudvikling gennem brugerfokuserede designmetoder.

  2.  Sustainability LAB, der indeholder 6 innovationsforløb for i alt 30 virksomheder, der parallelt arbejder med designmetoder til at identificere vækstpotentiale gennem bæredygtige forandringer i virksomheden (social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed).

  3.  B2P Lab, der indeholder gennemførelse af 8 OPI-projekter understøttet af designmetoder med hver min. 3 virksomheder og en offentlig kunde med henblik på at skabe vækst i SMV’er gennem udvikling af nye produkter/services til den offentlige sektor og at løse velfærdsudfordringer i den offentlige sektor.

  4.  Value Chain Innovation, der indeholder 3 workshops for i alt 50 virksomheder. Hver workshop sætter fokus på et fælles interesseområde med henblik på i samarbejde og via designmetoder at nytænke værdikæden på området.

  5.  Reframe the Future er en overbygning på de tre labs, som indeholder 7 innovationsforløb for 21 virksomheder, hvor der via workshops inddrages tværdisciplinære teams til at hjælpe virksomheder med at identificere nye forretningsområder ved at adressere større samfundsmæssige udfordringer. Via designmetoder og en holistisk tilgang til problemer skabes fælles nytænkning og værdiskabelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  • Innovationsforløbene samlet set vurderes at være centrale for udvikling af forretningsområdet og for udbredelsen af designmetoder i de syddanske SMV’er.
  • Projektet vil forbedre konkurrenceevnen og styrke væksten i et betydeligt antal syddanske SMV’er.
  • Aktiviteterne gennemføres af aktører, der har erfaring med samarbejde med målgruppen, og som har netværk der kan understøtte aktiviteterne.

  Det bemærkes, at indstillingen indeholder en reduktion af projektets budget ift. det ansøgte. Reduktionen vedrører:

  • Delprojekt 3 B2P LAB, fordi det vurderes, at der er et betydeligt overlap ift. allerede igangsatte indsatser for at udbrede OPI-samarbejder i Vækstforum.
  • Halvdelen af delprojekt 5 Reframe the Future, fordi det vurderes, at der er usikkerhed om delprojektets samlede output og effekter.
  • Dele af refleksion og vidensopsamlingsaktiviteterne, idet sekretariatet vurderer, at budgettet er for højt ift. de anførte effekter.

  Det bemærkes desuden, at der er tale om et omfattende projekt, hvorfor der er indsat et vilkår om 75 %-opfyldelse af målene for projektet på statustidspunktet halvvejs i projektet.


  Hovedaktiviteter:

  Output:

  (er revideret pba. reduktion i aktiviteter):

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt (er revideret pba. reduktion i aktiviteter):

  Screening af virksomheder

  Workshops og møder vedr. kompetenceudvikling i design

  Innovationsforløb med henblik på at udvikle nye produkter til markedet

  Workshops vedr. behovsanalyse og identifikation af bæredygtige forandringer

  Workshops/møder vedr. udvikling af produkter i relation til virksomhedernes kerneforretning

  Udviklingsforløb med brugerinddragelse

  Test af prototyper og effektvurdering

  Netværksarrangementer og workshops

  Co-creation, udvikling af nye produkter via mindset

  Workshops vedr. brugerorienterede metoder til skabelse af nuværende og fremtidens produkter

  Workshops vedr. co-creation i tværfaglige teams

  160 virksomheder screenes

  121 virksomheder modtager støtte

  121 virksomheder samarbejder med forskningsinstitutioner

  3.673.749 kr. i private investeringer som matcher offentlig støtte til innovation og FU-projekter

  73 virksomheder har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet

  85 virksomheder har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter der er nye for virksomheden

  92 virksomheder udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger

  51.880 kr. i private virksomheders investeringer i forskning og innovation

  I alt 73 nye innovative virksomheder i projektperioden.

  I alt 104.730.001 kr. i omsætning (80.400.096 kr. i projektperioden og 24.329.905 kr. efter).

  I alt 119 jobs (90 i projektperioden og 29 i 0-5 år derefter).

  Ansøger og parter:

  Ansøger

  1. Foreningen Design2innovate, Kolding, CVR: 33548737

  Økonomiske partnere

  2. Designskolen Kolding, Kolding Kommune, CVR-P: 1003827440

  3. Syddansk Universitet, CVR: 29283958

   

  4. Kolding Kommune, Kolding Kommune, CVR: 29189897

  (Det bemærkes, at Kolding Kommune er lead på P2P LAB, der ikke er omfattet af indstillingen til tilsagn)

  5. Capital of Children, Billund Kommune, CVR: 34087512

   

  32 virksomheder, hvoraf nogle vil være i målgruppen for Growth by Design, har desuden pt. underskrevet at støtte op om aktiviteterne i de 5 ansøgninger på designområdet.

  Økonomi:

  Samlet budget: 28.344.095,10 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 14.172.047,55 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.086.023,78 kr.

  Egenfinansiering: 7.086.023,77 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 14.172.047,55 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 7.086.023,78 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • at det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Der blev stillet et opklarende spørgsmål om, hvorfor sekretariatets havde indstillet til en reduktion- af projektets budget. Dorthe Kusk redegjorde for, at det skyldes, at dele af projektet havde et betydeligt overlap ift. allerede igangsatte indsatser for at udbrede OPI-samarbejder i Vækstforum, at der var usikkerhed om dele af projektets samlede output og effekter og at det var sekretariatets vurdering, at dele af projektet havde et for højt budget ift. de anførte effekter.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48701
  30. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Growth Catalyst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Growth Catalyst” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-regionalfondsmidler: 3.310.065,87 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.306.033,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Growth Catalyst er en af de fem ansøgninger på design.  Denne ansøgning er en videreudvikling og fortsættelse af Designkuponen, et delprojekt som Design2innovate gennemfører med Vækstforums støtte. Designkuponen udløber 31. marts 2015. 

  Projektet retter sig mod potentialet i, at virksomheder som anvender design som metode i deres strategi- og forretningsudvikling vil kunne opnå højere værditilvækst.

  Med brug af design som metode får 20 virksomheder udarbejdet individuelle vækstplaner. De 20 virksomheder udvælges efter input fra blandt andet Væksthus Syddanmark og brancheorganisationer.

  De 20 virksomheder gennemgår vækstforløb, hvor de får økonomisk støtte til udarbejdelse af individuelle strategiske vækstplaner. Vækstplanerne adresserer og giver virksomhederne konkret design strategisk input og retning i forhold til et eller flere af disse emner:

  • Fokus for udvikling af nye produkter og/eller services

  • Udnyttelse af muligheder i ny teknologi

  • Potentiale i eksport og nye markeder

  • Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter

  • Realisering af forretningspotentialet i nye ideer

  • Bedre udnyttelse af ressourcer, energi og materialer

  På baggrund af den konkrete vækstplan, vil virksomheden have defineret strategisk retning på det fremtidige innovations- og udviklingsarbejde. Projektet støtter ikke implementering af vækstplanerne. Vækstplanerne udarbejdes af eksterne designkonsulenter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at ansøger har sandsynliggjort sammenhæng i projektets effektkæde. Det vurderes samlet, at projektets effekter er sandsynliggjort, og at projektet vil have en mindre men forholdsvis sikker positiv effekt for forretningsområdet.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Screening og rekruttering af potentielle vækstvirksomheder

  Kvalificering og ressourceafdækning af de potentielle vækstvirksomheder

  Rådgivningsforløb om virksomhedernes vækstmuligheder og udarbejdelse af vækstplaner af de kvalificerede virksomheder.

  100 virksomheder screenes.

  50 virksomheder gennemgår kvalificering og ressourceafdækning.

  20 virksomheder gennemgår rådgivningsforløb og får udarbejdet vækstplaner.

  I alt 5 nye vækstvirksomheder. 4 i projektperioden. 1 efter projektperioden.

  I alt 40 nye jobs. 36 i projektperioden og 4 efter.

  I alt 22 mio. kr. i skabt omsætning. 19,8 mio. kr. i projektperioden og 2,2 mio. kr. efter.

  Ansøger og parter:

  Foreningen Design2innovate, CVR: 33548737

  32 virksomheder, hvoraf nogle vil være i målgruppen for Growth Catalyst har tilkendegivet interesse i at deltage i alle 5 ansøgninger på designområdet.

  Økonomi:

  Samlet budget: 6.620.131,74 kr.

  EU-regionalfondsmidler: 3.310.065,87 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.306.033,00 kr.

  Egenfinansiering: 2.004.032,87 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 3.310.065,87 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.306.033,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,73 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • at det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen. 
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48683
  31. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Innovation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Design Innovation” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 6.787.712,15 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.393.856,08 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Design Innovation er en af de fem ansøgninger på design. Denne ansøgning har fokus på at skabe vækst og innovation i de deltagende virksomheder samt at styrke de ansattes evne til forandring via virksomhedsrettet kompetenceudvikling inden for design.

  Projektet vil med deres ansøgning give kompetenceudvikling til 810 deltagere fra 304 syddanske SMV’er.

  Projektet består af følgende 3 delaktiviteter:

  1.  Design Intro, der indeholder introducerende forløb for medarbejdere/ledere med lavt kendskab til design som en innovationsmetode, hvor der introduceres til og afprøves designmetoder og -værktøjer (fx via oplæg, seminarer, workshops, gå-hjem-møder).

  2.  B2P LAB, der understøtter medarbejdere og ledelse i virksomheder, der deltager i de 8 OPI-projekter i regionalfondsansøgningen Growth by Design med konkret rådgivning og kompetenceudvikling inden for design som samarbejdsform og metode.

  3.  Design Driven Innovation, herunder

  a.  Design Driven Innovation for ledere, hvor der fokuseres på udvikling af kompetencer inden for strategisk design og designdreven innovation (5 uddannelsesdage over 1 år).

  b.  Design Thinking for medarbejdere, hvor deltagerne får indsigt i designtænkning samt træning i at anvende konkrete designmetoder og -redskaber (6 uddannelsesdage over 4 måneder).

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  • Aktiviteterne vil bidrage til at udbrede viden om designmetoder til syddanske SMV’er med henblik på at styrke deres innovations- og konkurrenceevne.
  • Aktiviteterne adresserer Vækstforums udfordringer på forretningsområdet og er centrale for udvikling af forretningsområdet.
  • Aktiviteterne i projektet udføres af aktører, der har længerevarende erfaring med designmetoder som at samarbejde med SMV’er om design, og som har netværk, der kan understøtte aktiviteterne.

  Det bemærkes, at indstillingen indeholder en reduktion af projektets budget ift. det ansøgte. Reduktionen vedrører delprojektet B2P LAB, der er taget ud af budgettet, idet dette delprojekt er møntet på deltagere i regionalfondsansøgningen Growth by Designs B2P LAB, der ikke indstilles til tilsagn.

  Det bemærkes desuden, at der er tale om et omfattende projekt, hvorfor der er indsat et vilkår om 75 %-opfyldelse af målene for projektet på statustidspunktet halvvejs i projektet.

  Hovedaktiviteter:

  Output (revideret pba. reduktion i aktiviteter):

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt (revideret pba. reduktion i aktiviteter):

  Identifikation og screening af virksomheder

  Workshops/seminarer vedr. Design-dreven Innovation (ledere)

  Workshops/seminarer vedr. Design Thinking (medarbejdere)

  Udvikling og rådgivning af virksomheder via LABs/workshops

  Netværksfaciliteter via workshops/LABs/seminarer

  Introduktion til og afprøvning af designmetoder via workshops

  320 virksomheder screenes

  280 virksomheder modtager støtte

  690 personer deltager i kompetenceudviklingsforløb

  Kort sigt:

  656 deltagere får forøget kompetenceniveau

  Langt sigt:

  I alt skabes 26 job (16 job i projektperioden og 10 job 2-5 år efter projektet)

  I alt skabes en omsætning på 20.800.000 (12.800.000 kr. i projektperioden og 8.000.000 kr. 0-2 år efter).

  Ansøger og parter:

  Ansøger

  1. Foreningen Design2innovate, CVR: 33548737

  Økonomiske partnere

  2. Designskolen Kolding, Kolding Kommune, CVR-P: 1003827440

  3. Kolding Kommune, Kolding Kommune, CVR-P: 1019621339

  (Det bemærkes, at Kolding Kommune er lead på P2P LAB, der ikke er omfattet af indstillingen til tilsagn)

  Økonomi:

  Samlet budget: 13.575.424,30 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 6.787.712,15 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.393.856,08 kr.

  Deltagerfinansiering: 2.528.400,00 kr.

  Kontant privat finansiering: 470.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 395.456,08 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.787.712,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.393.856,08 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • at det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48703
  32. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Design Business Boot Camp
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Design Business Boot Camp” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 3.016.823,14 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.508.411,57 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Design Business Boot Camp er en af de fem ansøgninger på design. Denne ansøgning handler om iværksætteri-undervisning samt mentorforløb for nationale og internationale designstuderende med henblik på at understøtte en højere etablerings- og succesrate blandt designiværksætterne.

  Der holdes en årlig camp af 14 dages varighed, hvor 61 studerende årligt trænes og undervises i iværksætteri i forskellige spor.

  Med udgangspunkt i udviklede forretningsideer udarbejdes der forretningsmodeller, prototyper og markedsføringsplaner, som ’syretestes’ af et indkaldt panel af lokale erhvervsfolk og internationale eksperter med relevant viden i en konkret kontekst. På forløbets sidste dag præsenteres resultaterne af workshops, masterclasses etc. for en bredere kreds, som kan give feed back på det enkelte projekt.

  På baggrund af camp'en udvælges der årligt tre talenter (evt. talentteams) med en meget potent designidé der vil blive tilbudt at fortsætte i et iværksætteri-mentorforløb (”the NEST”). Første trin i mentorforløbet udgøres af, at de studerende får mulighed for at arbejde med deres idé i deres afgangsprojekt på Designskolen Kolding. Sideløbende hermed tilbydes særlig støtte omkring forretningsudvikling, således at afgangsprojektet ud over at dokumentere solid designfaglig indsigt også munder ud i en vellykket virksomhed. Efter eksamen vil kandidaterne blive tilbudt mulighed for en fast tilknytning til skolen i et halvt år. De vil gratis kunne bruge skolens faciliteter, herunder værksteder. Øvrige behov vil blive dækket gennem eksisterende støtteordninger til iværksættere.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  • Det vurderes, at ansøgningen ligger inden for forretningsområdet og relaterer sig til identificerede udfordringer samt understøtter Vækstforum mål for forretningsområdet. Endvidere vurderes det, at ansøger har sandsynliggjort sammenhæng i projektets effektkæde, at projektets effekter er sandsynliggjort og at projektet vil have en lille men forholdsvis sikker positiv effekt for forretningsområdet.

  Det bemærkes, at indstillingen indeholder en reduktion af projektets budget ift. det ansøgte. Reduktionen vedrører dele af evaluerings- og vidensopsamlingsaktiviteterne, idet sekretariatet vurderer, at budgettet er for højt i forhold til de anførte effekter.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Screening og rekruttering af deltagere til undervisningsforløb i iværksætteri.

  Boot camps – iværksætteri forløb for studerende.

  The NEST - Mentorforløb for iværksættere med stort potentiale.

  400 studerende screenes.

  250 studerende deltager på Boot camps.

  232 deltagere forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen.

  200 deltagere opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen.

  12 deltagere starter ny virksomhed umiddelbart efter deltagelsen. 12 starter ny virksomhed 2-5 år efter projektperioden.

  I alt 10,8 mio. kr. anslået skabt årlig omsætning. Heraf 5,4 mio. kr. i projektperioden og 5,4 efter.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Foreningen Design2innovate, Kolding Kommune, CVR: 33548737

  Partner:

  DESIGNSKOLEN KOLDING, Kolding Kommune, CVR: 18933144

  Økonomi:

  Samlet budget: 6.033.646,27 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 3.016.823,14 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.508.411,57 kr.

  Egenfinansiering: 1.508.411,57 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske socialfond på 3.016.823,14 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.508.411,57 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes.   
  • at det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48681
  33. Ansøgning: Oplevelseserhverv - Kreativitet og iværksætteri
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Kreativitet & Iværksætteri” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 16.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.000.000 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet Kreativitet & Iværksætteri er at fremme iværksætteri og vækst inden for de kreative erhverv gennem differentierede vækst- og virksomhedsorienterede forløb for potentielle, nye og igangværende iværksættere.

  Projektets hovedaktiviteter omfatter fire forskellige vækst- og virksomhedsrettede forløb i form af iværksættercamps med en varighed på en til to dage, tremåneders holdbaserede opstartsforløb, ni måneders holdbaserede vækstforløb og individuelle ekspansionsforløb med en varighed på et år. Deltagerne i projektet forventes ikke at gå fra forløb til forløb, men at indgå i det forløb, der matcher ens behov som hhv. kommende, ny eller igangværende iværksætter bedst.

  De differentierede tilbud suppleres af en række tværgående tilbud om adgang til test- og prototypefaciliteter, workshopdeltagelse, matchmaking-events og networking. Formålet med de tværgående tilbud er forstærkning af de enkelte forløbs værdi for deltagerne samt sikring af synergier og sammenhængskraft blandt projektets aktører.

  Projektet er en del af et større samarbejde mellem Fremtidsfabrikken, Spinderihallerne, IDEA Entrepreneurship Center og Business Kolding om at fremme innovation og vækst gennem de kreative erhverv, og de fire aktører forventer at indsende endnu en ansøgning til Vækstforums ansøgningsfrist i marts 2015.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet bygger videre på og udvider de tidligere støttede projekter Fremtidsfabrikken v/ Sydfyns UdviklingsSamarbejde og DesignAndelen v/ Spinderihallerne med en tilsvarende udvidelse af projektgeografien og et mere homogent, fokuseret tilbud til en større kreds af iværksættere til følge.

  Projektet forventer at kunne skabe en meromsætning blandt de deltagende virksomheder på 83.165.309 mio. kr. i løbet af projektperioden og yderligere 248 mio. i de to efterfølgende år. Det er tillige projektets forventning, at der er skabt 148 nye jobs og 15 vækstiværksættere to år efter projektets afslutning.

  Det vurderes at projektets aktiviteter, output og effekter er ambitiøse, men realistiske eftersom projektet anslår dem med afsæt i dokumenteret erfaring. Effekterne af Ekspansionsforløbene er mindre veldokumenterede end de øvrige aktiviteter, men aktiviteten understøtter en af COWIs anbefalinger i den netop gennemførte slutevaluering af projektet Fremtidsfabrikken.

  Vækstforumsekretariatets samlede vurdering er, at der vil være en mærkbar, langsigtet effekt af projektet og at det vil bidrage positivt til at skabe vækst i de kreative erhverv gennem kompetenceudvikling.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Iværksættercamps

  (2-5 dage)

  Opstartsforløb

  (3 måneder)

  Vækstforløb

  (9 måneder)

  Ekspansionsforløb

  (12 måneder)

  360 deltagere

  198 deltagere

  264 deltagere

  25 deltagere

  Resultater på kort sigt:

  767 deltagere gennemfører et forløb

  85 deltagere starter ny virksomhed umiddelbart efter deltagelsen

  690 deltagere forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen

  Resultater på lang sigt:

  69 overlevende virksomheder 2 år efter deltagelsen

  314 selvstændige deltagere 6 måneder efter afslutning af forløb

  83.165.309 kr. i anslået skabt omsætning ved projektets afslutning

  327.829.014 mio. kr. skabt i akkumuleret omsætning gennem projektperioden og de efterfølgende 2 år

  148 nye jobs 2 år efter projektets afslutning

  15 nye vækstiværksættere 2 år efter projektets afslutning

  Ansøger og parter:

  Fremtidsfabrikken:

  1. Fremtidsfabrikken, Svendborg kommune, CVR/CVR-P 29189730 (ansøger og kontraktansvarlig partner, koordinator for hovedaktiviteten VÆKST, lokal tovholder for alle sydfynske aktiviteter og Svendborg Kommunes udførende og administrative aktør)

  Øvrige økonomiske partnere med koordinatorfunktion: (koordinator for én hovedaktivitet og tovholder på alle lokale aktiviteter):

  1. Spinderihallerne, Vejle kommune, CVR/CVR-P 29189900 (koordinator for hovedaktiviteten OPSTART)
  2. Business Kolding, Kolding kommune, CVR/CVR-P 18746131 (koordinator for hovedaktiviteten EKSPANSION)
  3. IDEA – Entrepreneurship Center, Kolding kommune, CVR/CVR-P 29283958 (koordinator for hovedaktiviteten I-CAMP)

  Øvrige økonomiske partnere:

  1. Svendborg Kommune, CVR/CVR-P 29189730 (økonomisk partner bag Fremtidsfabrikken, som er udførende og administrative aktør)
  2. Vejle Kommune, CVR/CVR-P 29189900 (økonomisk partner bag Spinderihallerne, som er udførende og administrative aktør)
  3. Kolding Kommune, CVR/CVR-P 29189897 (økonomisk partner bag Business Kolding, som er udførende og administrative aktør)
  4. Syddansk Universitet, Odense kommune, CVR/CVR-P 29283958 (økonomisk partner bag IDEA – Entrepreneurship Center, som er udførende og administrative aktør, bidrager til formidling og rekruttering af deltagere)
  5. Faaborg-Midtfyn Kommune, CVR/CVR-P: 29188645 (økonomisk partner bag Fremtidsfabrikken, som er udførende og administrative aktør)
  6. Langeland Kommune, CVR/CVR-P 29188955 (økonomisk partner bag Fremtidsfabrikken, erfaringsbidrager for metoder til tværkommunal erhvervsudvikling)
  7. Ærø Kommune, CVR/CVR-P 28856075 (økonomisk partner bag Fremtidsfabrikken, erfaringsbidrager for metoder til tværkommunal erhvervsudvikling)
  8. Ærø Turist- og Erhvervsforening, Ærø kommune, CVR/CVR-P 30930932 (bidrager til egenfinansiering i form af timer, formidling af tilbud, rekruttering af deltagere og indgår i ekspertpaneler)
  9. Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Langeland kommune, CVR/CVR-P: 26409640 (bidrager til egenfinansiering i form af timer, formidling af tilbud, rekruttering af deltagere og indgår i ekspertpaneler)
  10. Væksthus Syddanmark, Odense kommune, CVR/CVR-P 30089448 (bidrager til formidling af tilbud, rekruttering af deltagere og indgår i ekspertpaneler)
  11. Erhvervsakademi Lillebælt, Odense kommune, CVR/CVR-P 31684307 (bidrager til formidling af tilbud, rekruttering af deltagere)
  12. MakerLab, Svendborg kommune, CVR/CVR-P 35715762 (bidrager til formidling af tilbud, rekruttering af deltagere)

  Iværksættere og potentielle iværksættere:

  (deltager i uddannelsesforløb)

  Der skal i løbet af projektperioden optages 847 kommende, nye og igangværende iværksættere. P.t. foreligger der interessetilkendegivelser fra godt 100 navngivne deltagere med interesse for projektets iværksættertilbud.

  Netværksdeltagere:

  Design2Innovate, CVR/CVR-P 33548737

  Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, CVR/CVR-P 31987865

  Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, CVR/CVR-P 26927722

  Connect Denmark, CVR/CVR-P 25368444

  Økonomi:

  Samlet budget: 35.555.555,56 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 16.000.0000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.000.000 kr.

  Kontante kommunale tilskud: 600.000 kr.

  Deltagerfinansiering: 10.249.800 kr.

  Egenfinansiering: 705.755,56 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 16.000.000 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 45 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 8.000.000 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 22,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet koordinerer projektets aktiviteter med Design2Innovate ved at invitere Design2Innovate som medlem i nærværende projekts advisory board.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48721
  34. Ansøgning: Alle forretningsområder - TEK Innovation 2.0
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”TEK Innovation 2.0” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn,

  EU-Regionalfondsmidler: 6.225.277,71 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.112.638,85 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Målet for TEK Innovation 2.0 (fremadrettet TEK Innovation) er at skabe øget innovation og vækst samt flere arbejdspladser i syddanske virksomheder ved at understøtte virksomhederne i at igangsætte teknologidrevet innovation af produkter, services og produktionsmetoder, som kan øge den enkelte virksomheds konkurrenceevne.

  Med baggrund i naturvidenskabelige kompetencer gennemfører TEK Innovation en opsøgende indsats, blandt andet koordineret med de syddanske klynger, de lokale erhvervsservicekontorer samt Væksthus Syddanmark, overfor virksomheder inden for den syddanske regions tre forretningsområder. På baggrund af besøg i virksomheden udarbejdes en innovationsplan for virksomheden, hvori der peges på konkrete relevante innovationsaktiviteter, virksomheden kunne have udbytte af at igangsætte.

  Herefter hjælper og faciliterer TEK Innovation interesserede virksomheder videre til relevante aktører, ordninger mv., der kan understøtte realiseringen af innovationsaktiviteterne i virksomheden.

  TEK Innovations indsats består ikke af at drive innovationssamarbejder og FoU projekter, men at igangsætte dem. I projektet tælles der på opnåede tilsagn, eksempelvis tilsagn fra Innovationsfondens InnoBooster-ordning (<250.000 kr. i støtte) eller Højteknologi- og ErhvervsPhD-projekter (>250.000 kr. i støtte). Nogle samarbejder søger SME-Instrumentet under Horizon2020, mens andre igangsættes uden offentlige støtte, eksempelvis privatfinansieret samarbejde mellem to virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  TEK Innovation adresserer den syddanske regions overordnede behov for at øge den private sektors produktivitet, idet det vurderes sandsynliggjort, at én blandt flere veje til øget produktivitet og omsætningsvækst er gennem øget teknologidrevet innovation blandt syddanske virksomheder inden for de tre syddanske forretningsområder.

  Ekstern slutevaluering foretaget af Cowi 2015 vurderer, at projektet arbejder konkret og struktureret på at give såvel virksomheder som forskere det bedst mulige grundlag for at lykkes med innovationssamarbejder. Omfanget af virksomhedsdeltagernes investering i forskning og udvikling er cirka det halve af det forventede niveau, hvilket formodentligt skyldes at virksomhederne mest har haft behov for mindre udviklingsprojekter. Endelig viser evalueringen at projektet har effekt, særligt i forhold til forventet stigning i virksomhedernes årlige omsætning.

  Ansøger vurderes at have sandsynliggjort projektets effektkæde. Primært på baggrund af egne erfaringer og dels på baggrund af eksterne undersøgelser.

  Det vurderes, at TEK Innovation 2.0 vil kunne gøre en forskel og realisere de effekter, der beskrives i ansøgningen. Det er først lang tid efter, at TEK Innovation har koblet virksomheden med de relevante vidensmedarbejdere, at indsatsen evt. bliver omsat til teknologiske forbedringer, der kan betyde et øget salg, omsætningsvækst og jobskabelse. Projektet har således en lang effektkæde. Ansøger har erfaring fra igangværende projekt, og demonstrerer en række relevante kritiske succesfaktorer og forslag til hvordan projektet bedst imødegår de identificerede udfordringer.

  Med henblik på at øge koordinationen mellem aktører og projekter, der opsøger virksomheder inden for de syddanske forretningsområder, indsættes der et vilkår om, at ansøger skal indgå samarbejdsaftaler med CLEAN, Offshoreenergy.dk, Design2Innovate, Welfare Tech og Væksthus Syddanmark samt et vilkår om at samarbejde med projekterne Strategisk Kompetenceudvikling og KOMPAS.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi

  - det vurderes, at aktiviteterne i TEK Innovation 2.0 er relevante i forhold til at understøtte syddanske virksomheders omsætningsvækst og øget produktivitet, herunder særligt at igangsætte teknologidrevet innovation, som på sigt kan øge den enkelte virksomheds konkurrenceevne og vækst,

  - det vurderes, at TEK Innovation 2,0 vil kunne gøre en forskel og realisere de effekter der lægges op til. Ansøger fremlægger bl.a. overbevisende evidens for projektets effektkæde. Dels på baggrund af egne erfaringer, hvor man bl.a. i det igangværende projekt TEK Innovation 1,0 indtil videre har initieret 30 samarbejder der har opnået tilsagn med en total projektsum på 78 mio. kr. til FoU til gavn for de syddanske virksomheder og dels på baggrund af eksterne undersøgelser.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  - Virksomhedernes indgange til Tek Innovation 2.0.

  - Aktiv dialog m. virksomhederne

  - Innovationsplanen

  - Brobygning til viden

  - Udfordring og konkretisering af de innovative samarbejdsideer

  I projektperioden forventer ansøger at nå følgende output:

  - kontakt til 450 SMV’er

  - besøg hos 360 SMV’er

  - 270 innovationsplaner for 270 unikke syddanske SMV’er – heraf er 2/3 dele nye SMV’er i forhold til tidligere projekt TEK Innovation 1.0

  - syddanske SMV’er øger deres investeringer i FoU med 7.124.000 kr.

  - 85 igangsatte innovations- og FoU-samarbejder, herunder:

  * 40 innovationssamarbejder

  * 15 mindre offentligt støttede FoU-projekter

  * 15 større offentligt støttede FoU projekter - heraf 4 EU projekter

  * 15 ErhvervsPhD, PostDocs og andre projektansættelser

  - 25 syddanske SMV’er markedsintroducerer nye produkter (varer eller tjenesteydelse)

  - 15 nye jobs i syddanske SMV’er

  I projektperioden opnå tilsagn til 85 FoU projekter med den totale projektsum på 100 mio. kr., (offentlig tilskud udgør ca. 70 mio. kr. og SMV’er investering udgør ca. 30 mio. kr.)

  Antal nye innovative SMV’er

  I projektperioden: 25 stk.

  0-2 år efter: 20 stk.

  2-5 år efter: 20 stk.

  5+ efter: 20 stk.

  I alt: 85 stk.

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  I projektperioden: 25 mio. kr.

  0-2 år efter: 65 mio. kr.

  2-5 år efter: 90 mio. kr.

  5+ efter: 120 mio. kr.

  I alt: 300 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport i kr.

  I projektperioden: 10 mio. kr.

  0-2 år efter: 20 mio. kr.

  2-5 år efter: 30 mio. kr.

  5+ efter: 40 mio. kr.

  I alt: 100 mio. kr.

  Anslået årlig skabte jobs.

  I projektperioden: 15 jobs

  0-2 år efter: 70 jobs

  2-5 år efter: 85 jobs

  5+ efter:100 jobs

  I alt: 270 jobs

  Ansøger og parter:

  Syddansk Universitet, SDU Erhverv - TEK Innovation, Odense Kommune CVR/CVR-p: 29283958

  Ansøger har desuden fremsendt en række erklæringer fra virksomheder, der har tilkendegivet interesse i at deltage i aktiviteterne, ligesom ansøger vil inddrage klyngerne og Væksthus Syddanmark i udvælgelsen af virksomheder.

  Økonomi:

  Samlet budget: 12.450.555,42 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 6.225.277,71 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.112.638,85 kr.

  Egenfinansiering: 3.112.638,85 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 6.225.277,71 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.112.638,85 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projekterne ”KOMPAS” og ”Strategisk Kompetenceudvikling”
  • at det forudsættes, at der indgås samarbejdsaftaler med CLEAN, Offshoreenergy.dk, Design2Innovate, Welfare Tech og Væksthus Syddanmark, som vækstforums sekretariat skal godkende, inden der kan udstedes tilsagn.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/589
  35. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 17-03-2015
   

  Stephanie Lose opfordrede vækstforummedlemmerne til at deltage i Syddansk topmøde den 13. april 2015 – invitationen er tidligere udsendt.


  Sagsnr. 15/589
  36. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 13-06-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring