Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 26. marts 2015

Mødedato
26-03-2015 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fællesmøde - Nyt universitetshospital i Odense - dispositionsforslag
  2. Fællesmøde - Psykiatrien i Nyt OUH som OPP
  3. Nyt OUH Ansøgning om låneadgang vedr. energibesparende foranstaltninger
  4. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  5. Rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  6. Week of Health and Innovation, WHINN
  7. Dagsorden for møde i USE 6. marts 2015
  8. Studietur
  9. Mødeplan
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat for ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg


  Sagsnr. 13/39417
  1. Fællesmøde - Nyt universitetshospital i Odense - dispositionsforslag
  fold dette punkt ind Resume

  Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, som er formuleret i byggeprogrammet, der er tiltrådt af Regionsrådet i december 2012.  

  Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med byggeprogrammet for Nyt OUH af december 2012 forelå en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmarks) krav og ønsker (f.eks. funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for byggesagen. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget- og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet.

  Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH, på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, formuleret i byggeprogrammet. Dispositionsforslaget indeholder beskrivelser af forudsætninger, arkitektoniske ideer, funktioner, forslag til overordnet materialevalg, konstruktionsprincipper, installationsprincipper og overvejelser om drift og vedligehold, forsyningsforhold, myndighedsforhold og status på forhold vedrørende tid, økonomi og arealer. I dispositionsforslaget videreføres konkurrenceprojektets kvaliteter og den tekniske programmering, der i byggeprogrammet måles mod bygherres vision og konkurrenceprojektets fortællinger. Resultatet er en samlet plandisponering af samtlige rum og funktioner i det fulde anlæg, og en overordnet bearbejdning af generelle og principielle løsninger for projektet.

  Dispositionsforslaget er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning i form af en tematiseret gennemgang af dispositionsforslaget. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden Regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

  Dispositionsforslagsfasen afsluttes formelt med den politiske behandling af dispositionsforslaget for Nyt OUH. Dispositionsforslaget er administrativt godkendt af projektets øverste administrative ledelse – styregruppen for Nyt OUH – på møde den 27. februar 2015. Dette er i overensstemmelse med styringsmanualen for Nyt OUH. Dermed er næste fase – projektforslagsfasen – administrativt sat i gang pr. 2. marts 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At dispositionsforslaget for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for projektforslagsfasen.

  At voksenpsykiatrien ved Nyt OUH opføres som OPP-projekt, jfr. Regionsrådets beslutning af september 2014.

  At luftskifte (frisk luft) på operationsstuer på Nyt OUH ændres fra 1.200 m3/time, som det fremgår af dispositionsforslaget, til 2.000 m3/time.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/43813
  2. Fællesmøde - Psykiatrien i Nyt OUH som OPP
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet at gennemføre psykiatriprojektet efter OPP-model. Det foreslås at psykiatriklyngen skilles ud som OPP-projekt. Budgettet til psykiatridelen på Nyt OUH foreslås tilpasset og opjusteret i forlængelse af det udarbejdede dispositionsforslag. Totalrådgiver ophører med projektering når dispositionsforslaget er afleveret. Der etableres en særskilt projektorganisation i psykiatriregi til at gennemføre OPP-udbuddet i tæt samarbejde med Nyt OUH-projektet. Regionens udgifter til OPP-udbud finansieres frem til og med 2017 af den forventede puljebevilling til psykiatridelen på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budget 2015, at psykiatrien på Nyt OUH skal bygges som OPP. Der er udarbejdet vedlagte oplæg til afgrænsning og organisering af OPP-Odense-projektet. Det indeholder, udover en kort introduktion til OPP-modellen, dels oplæg til beslutninger her og nu og dels en introduktion til det videre arbejde med forberedelse af OPP-udbuddet. Her og nu er der behov for stillingtagen på følgende områder:

  1.Tilpasning af grundbudgettet for psykiatridelen på Nyt OUH
  Det nuværende anlægsbudget for psykiatridelen på Nyt OUH har bl.a. bygget på en lavere kvm.-pris end somatikkens byggeri på grund af ikke mindst en lavere udgift til medicoteknik og en lavere brutto-/netto-faktor (brutto-/netto-forholdet mellem behandlingsarealer og det samlede areal for sygehuset inkl. ikke-behandlingsarealer som gange, kældre, teknikarealer m.v.) end somatikken (1,8 mod 2,0).

  Kvm.-prisen forventes fortsat at holde, mens det med dispositionsforslaget står klart, at det er nødvendigt at opjustere brutto-/netto-faktoren fra 1,8 til 1,92 (somatikkens er på 2,15). Det skyldes, at den oprindelige brutto-/netto-faktor ikke har taget tilstrækkelig højde for de mange kvm. kælder og tunnel, der indgår i et universitetssygehusprojekt og psykiatriens bidrag til fællesarealer, der dimensioneres efter somatikkens brutto-/netto-faktor.

  Desuden er det nødvendigt at opskrive psykiatriens anlægsbudget som en følge af, at Nyt OUH undervejs er gået over til at projektere efter at overholde kravene til energiforbrug, der følger BR 2020 og ikke BR 2015, som lå til grund for psykiatriens anlægsbudget.

  Endelig er det naturligt at opskrive psykiatriens anlægsbudget til nuværende byggeindeks forud for udskilning af budget til OPP-projektet. Samlet ender psykiatriens anlægsbudget i dagens priser på 723 mio. kr. mod tidligere 592 mio. kr. Heraf udgør indekseringen 2/3-dele af stigningen.

  2. Afgrænsning af OPP-projektet
  For at kunne høste de potentielle fordele ved OPP-modellen, når det gælder totaløkonomi og risiko og ansvarsfordeling, er det centralt, at der er klare snitflader mellem OPP-byggeriet og det øvrige byggeri. Derfor anbefales det, at det er psykiatriklyngen (sengefunktionen), der ligger adskilt fra resten af Nyt OUH, der bygges som OPP-projekt. Det udgør ca. 45 % af det samlede psykiatriprojekts areal og ca. 270 mio. kr. i anlægsbudget. Den øvrige del af psykiatriprojektet – børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andel af fællesarealer og investeringsrammer – er så integreret i Nyt OUH-projektet, at det ikke vurderes til at være egnet til at indgå i OPP-projektet.

  Gennemførelse af OPP-projektet vil indebære en årlig husleje til OPP-selskabet efter indflytning på forventeligt ca. 16 mio. kr., der skal finansieres af regionens driftsbudget, og en deponering på ca. 270 mio. kr.

  I de seneste år har der i de årlige økonomiaftaler været aftalt en ansøgningspulje vedr. deponeringsfritagelse. Da regeringen hidtil alene har fastsat ét-årige rammer og vilkår for deponeringsfritagelse i økonomiaftalerne, kan muligheden for deponeringsfritagelse ikke forventes kendt på beslutningstidspunktet for projektet. I den videre proces skal der følges op på sagens likviditetsmæssige udfordringer.

  I forhold til den del af psykiatriprojektet, der fortsat skal finansieres regionalt, skal der findes 355 mio. kr. på anlægsbudgettet i årene 2018 frem til byggeslut i 2022.

  3. Organisering af OPP-projektet
  Der er behov for både et dedikeret fokus på OPP-projektet og en tæt koordinering med Nyt OUH-projektet. Derfor etableres der en særlig styregruppe for OPP-Odense i psykiatriregi, der skal sikre fokus og fremdrift i OPP-sagen, mens koordinering mellem OPP og Nyt OUH-projekterne sikres i den eksisterende styregruppe for Nyt OUH.

  Der etableres en særskilt OPP-projektorganisation i regi af psykiatriens anlægssekretariat, der bygger på de indhøstede erfaringer fra OPP-Vejle, trækker på de opbyggede OPP-kompetencer i stabene i regionen og placeres og arbejder tæt sammen med projektorganisationen for Nyt OUH. Med dette setup forventes behovet for bestillerrådgivning at blive væsentlig mindre end i forbindelse med OPP-Vejle. Det endelige budget for regionens udgifter til OPP kan først fastlægges, når OPP-model og udbudsstrategi er valgt sidst på året. For 2015 ønskes der bevilget 2 mio. kr. til opstart af OPP-udbuddet. Det kan finansieres af den statslige puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH, som regionen forventer godkendt snarest.

  Som konsekvens af beslutning om psykiatriklyngen som OPP-projekt, skal der ikke projekteres yderligere i regi af nuværende totalrådgiver. Den videre projektering skal ske i regi af det OPP-selskab, der vinder opgaven. Aftalen med totalrådgiver skal derfor reduceres på dette felt, hvilket projektorganisationen for Nyt OUH går videre med.

  Med beslutninger om afgrænsning af OPP-projektet, stop for projektering og model for organisering af arbejdet, er der grundlag for at gå videre med forberedelse af OPP-udbuddet. Herudover redegør notatet for det videre arbejde med OPP-projektet. Der vil i det videre forløb blive arbejdet på nærmere afklaring af:

  1. Afgrænsning af driftsydelser, der skal indgå i en OPP-kontrakt
  2. Valg af konkret OPP-model
  3. Valg af udbudsmodel

  Der arbejdes hen imod et samlet oplæg om OPP-Odense-projektet til politisk behandling ultimo 2015, hvor ovenstående punkter forventes afklaret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At det samlede budget for psykiatridelen af Nyt OUH tilpasses gældende indeks, opskrives til B2020-energikrav og højere brutto/netto faktor, svarende til et anlægsbudget på 723 mio. kr. (indeks 133,9).

  At det er psykiatriklyngen der etableres som OPP-projekt, svarende til ca. 11.600 kvm. og et anlægsbudget på 273 mio. kr.

  At aftalen med totalrådgiver om projektering af psykiatriklyngen opsiges efter aflevering af dispositionsforslaget.

  At der etableres en særskilt projektorganisation og styregruppe for projektet, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  At regionens udgifter til gennemførsel af OPP-udbud finansieres inden for den forventede puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

  At der bevilges 2 mio. kr. til dækning af udgifter i 2015 til OPP-udbud finansieret af puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/17466
  3. Nyt OUH Ansøgning om låneadgang vedr. energibesparende foranstaltninger
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en ansøgning om låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og ansøgningen indstilles til Regionsrådets godkendelse.

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2013, blev det besluttet at oprette en lånepulje til energibesparende foranstaltninger i kvalitetsfondsprojekter.

  Det vil være muligt at udvide rammen på 6,3 mia. kr. for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt OUH med 144,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2013, blev det besluttet at oprette en lånepulje til energibesparende foranstaltninger i kvalitetsfondsprojekterne.

  Puljen gør det muligt at give projekterne et løft til bygningsklasse 2020 (BK2020) udover midlerne fra kvalitetsfonden. Låneadgangen vil ikke kunne udgøre mere end 2,3 % af den samlede investeringsramme for projektet, inkl. it, udstyr og apparatur, i alt 144,9 mio. kr. (09 pl).

  Nyt OUH er planlagt med et areal på 224.176 m2som bliver opført i bygningsklasse 2020, hvilket giver en låneadgang på 644 kr./ m2 i alt 144,4 mio. kr. (09 pl).

  Initiativerne for at føre Nyt OUH op i BK2020 er bl.a. tæt og isoleret klimaskærm, energirigtige vinduer, decentrale tekniske anlæg til opvarmning og køling via ventilation samt gennemstrømningsvandvarmere ved brugssteder. Der vil også blive fokuseret på energiforbruget i forbindelse med indkøb og anvendelse af udstyr. Desuden tilvejebringes en del af energien via vedvarende energi, som f.eks. vindenergi eller solceller.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der ansøges om låneadgang til energibesparende foranstaltninger på i alt 144,4 mio. kr. (indeks 100 – 2009pl) i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/39211
  4. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til Regionsrådets godkendelse. 

  I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet Nyt OUH fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 6,3 mia. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark modtog den 15. juni 2011 endeligt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet Nyt OUH. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne, som skulle fremsendes til Ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Regionerne har den 24. juni 2014 modtaget den seneste revisions- og regnskabsinstruks, og på baggrund heraf er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH. Ansøgningen om udbetalingsanmodning forelægges hermed til Regionsrådets godkendelse. 

  Udbetalingsanmodningen består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 31. december 2014, samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet Nyt OUH fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 6,3 mia. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling.

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet.

  Efter Regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering samt en årlig rapportering fra Regionsrådet til Ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet Nyt OUH. Der har pr. 31. december 2014 været et forbrug på 458,7 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.  

  Revisionserklæringen indeholder et forbehold og to supplerende oplysninger:

  ”Forbehold vedrørende manglende indregning af løn og rådgiverhonorar”:

   

  Omkostninger vedrørende løn og rådgiverhonorar på i alt 12,9 mio. kr. mangler efter vores opfattelse at blive indregnet i forbruget i udbetalingsanmodningen. Vi tager forbehold for den manglende indregning af disse omkostninger. Det er vores opfattelse, at forbruget i udbetalingsanmodningen skulle være opgjort til 472 mio. kr.

   

  Administrationen vil fremadrettet have større fokus på korrekt periodisering.

   

  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i udbetalingsanmodningen”:

  Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i udbetalingsanmodningen er anvendt en anden fordelingsnøgle for grundkøbet end den af Ministeriet godkendte. Ministeriet har godkendt en fordelingsnøgle, hvorefter 89,6 % af fællesomkostningerne skal henføres til kvalitetsfondsprojektet og 10,4 % skal henføres til byggeri af nyt psykiatrisygehus. Ved fordeling af omkostningerne til grundkøbet er der taget udgangspunkt i hvor meget de to byggesager fylder på grunden (byggeriets fodaftryk) mellem de 2 byggesager, således at 81,2 % af omkostningerne til grundkøbet

  henføres til kvalitetsfondsprojektet og de resterende 18,8 % af omkostningerne kan henføres psykiatrisygehuset. Vi er enige i, at den anvendte omkostningsfordeling for grundkøbet giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.

  Administrationen mener at byggeriets fodaftryk er en bedre fordelingsnøgle, efter reduceringen af Nyt OUH´s grundplan.  

  ”Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse”:

   

  Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at opgørelsen har som særligt formål at overholde Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks. Som følge heraf kan opgørelsen være uegnet til andet formål.

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af Ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning. 

  Regionsrådet vil blive forelagt en særskilt sag vedrørende ansøgning om låneadgang til energibesparende investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32837
  5. Rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges et idéoplæg vedr. rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, til godkendelse samt ansøgning om rådgiverbevilling på 2,8 mio. kr. til projektet. Projektet er en del af generalplanen for Specialsygehus Sønderborg. Rokaderne på sygehuset vil gøre det muligt for Gigthospitalet i Gråsten at overtage ledige lokaler på sygehuset i Sønderborg medio 2016, jf. helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der afsat 40 mio. kr. til generalplanen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, til finansiering af restaurant og rokader i forbindelse med indflytning af Gigthospitalet og Lokalpsykiatrien, jf. sundhed-sidepapiret til 2. behandlingen af budget 2015 den 29. september 2014.

  I januar 2015 meddelte Regionsrådet anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. (indeks 133,9) til gennemførelse af ny restaurant og rokade af Sygehus Sønderjyllands funktioner forbundet med efterfølgende indflytning af Lokalpsykiatrien. Nærværende sag vedrører rokade af sygehusets funktioner forbundet med efterfølgende indflytning af Gigthospitalet i de rømmede lokaler.

  Nærværende sag hænger sammen med særskilt sag om fremtidens samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om Kong Christian X´s Gigthospital i Gråsten, som behandles af Sundhedsudvalget den 24. marts 2015, Forretningsudvalget den 15. april 2015 og Regionsrådet den 27. april 2015.

  Efter første fase af udbygningen på sygehuset i Aabenraa stod færdig i efteråret 2014, og funktioner flyttede fra Sønderborg til Aabenraa, er der ledige arealer i tårnbygning nr. 30 på sygehuset i Sønderborg. Tårnbygning nr. 30 indgår i det fremtidige specialsygehus, mens tårnbygning nr. 10 (det sydligste tårn) inkl. tilbygning mod øst udgår af specialsygehuset, jf. helhedsplan godkendt af regionsrådet den 17. december 2012. Derfor er det hensigtsmæssigt, at nogle af sygehusets funktioner i tårnbygning nr. 10 flytter til tårnbygning nr. 30 således, at Gigthospitalet kan overtage dele af tårnbygning nr. 10 medio 2016.

  På den baggrund er der udarbejdet et idéoplæg for sygehusets rokadeprojekt. Idéoplægget beskriver rømningen af tårn 10 (stue, 1. og 2. sal) og tilbygningen i østlig retning, og indflytningen på i alt 3.505 kvadratmeter primært i tårnbygning nr. 30. Afledte ombygnings- og renoveringsarbejder af de 3.505 kvadratmeter samt flytninger forventes udført i perioden 3. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. Seneste aflevering af tårnbygning nr. 10 (stue, 1. og 2. sal) samt tilbygning vil ske ultimo 2. kvartal 2016, hvorefter Gigthospitalet kan overtage bygningen.

  Udgifterne til at gennemføre sygehusets ombygnings- og renoveringsprojekt er beregnet til i alt 27,6 mio. kr. fordelt på 2015 og 2016. Heraf udgør rådgivningsydelsen 2,8 mio. kr., og der ansøges om en anlægsbevilling til rådgivning, så projekteringen af projektet kan sættes i gang.

  Regionsrådet vil i efteråret 2015 blive forelagt et byggeprogram for projektet, hvor der samtidigt vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til at gennemføre projektet.    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplægget om flytninger forbundet med indflytning af

  Gigthospitalet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. (indeks 133,9) til rådgivning vedr. generalplan for Specialsygehus Sønderborg.

  At der frigives rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2015-2016 (indeks 133,9) til rådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  6. Week of Health and Innovation, WHINN
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Odense Kommune har ved flere års investeringer og indsatser opnået en unik position i forhold til sundhedsinnovation og –teknologi. En mængde events og konferencer i landsdelen er hvert år med til at styrke den position. Hver for sig når arrangementerne internationalt ud, og de har en høj faglighed.

  På den baggrund er kommunale, regionale, og nationale aktører gået sammen om fra 2015 at samle store konferencer og internationale events inden for sundhedsinnovation i en enkelt uge, kaldet WHINN, Week of Health & INNovation i uge 43.

  Formål
  WHINN bliver en platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål, at:

  • Brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er i Odense, Syddanmark og nationalt.
  • Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde. 
  • Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • Give merværdi til de konferencer, der er del af WHINN.

  Det forventes, at de enkelte konferencer vil indgå i WHINN, fordi de opnår en øget markedsføring, der giver adgang til en bredere målgruppe og et mere attraktivt program (inkl. add ons), der efterfølgende giver mere tilfredse deltagere.

  Der er etableret en styregruppe bestående af Odense Kommune (Odense & Co), Healthcare Denmark, Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation). Herudover indgår Welfare Tech, Inspiring Denmark, Invest in Denmark og Syddanske Forskerparker i samarbejdet. WHINN ønskes desuden realiseret igennem samarbejde med andre centrale aktører eksempelvis Udvikling Fyn, SDU, OUH, MedCom, Syddansk Vækstforum etc.

  Mulige konferencer i uge 43

  • CIMT (OUH) bidrager til WHINN med afholdelsen af den internationale konference European Telemedicine Conference (ETC) i Nyborg den 20. og 21. oktober 2015.
  • Odense Kommune bidrager med afholdelse af konferencen New Nordic Welfare.
  • Healthcare Denmark bidrager med konferencen Hospital+Innovation. Konferencen er støttet af Region Syddanmark med 260.000 kr. fra Regional Udvikling. Det er intentionen, at alle fem regioner står bag konferencen.

  Derudover er der forventninger om at kunne tiltrække andre konferencer og aktiviteter til at blive afviklet i konferenceugen.

  Budget
  Region Syddanmark har fra Regional Udvikling afsat 450.000 kr. til WHINN. Økonomiudvalget i Odense Kommune har afsat 1.000.000 kr. til WHINN.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Til orientering. 

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/4301
  7. Dagsorden for møde i USE 6. marts 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 6. marts 2015. Dagsorden for mødet er bilagt.

  Referat fra møde den 6. februar 2015 er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Til orientering. 

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3773
  8. Studietur
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget besluttede på møde den 23. februar 2015 at indstille til Regionsrådet, at økonomioverslag og rammeprogram for studietur den 1.- 6. november 2015 godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde. På mødet i Forretningsudvalget den 10. marts 2015 blev det besluttet at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på videre planlægning. På mødet i Innovationsudvalget den 26. marts fremlægges revideret programudkast og budgetoverslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget besluttede på mødet den 23. februar 2015 at indstille til Regionsrådet, at rammeprogram og økonomioverslag for en studietur i perioden 1. - 6. november 2015 godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde. Sagen blev forelagt Forretningsudvalget den 10. marts 2015.

  Forretningsudvalget besluttede på mødet den 10. marts 2015 at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på videre planlægning med udgangspunkt i det vedlagte økonomioverslag og rammeprogram. Når der foreligger mere konkrete budgettal, forelægges sagen igen.

  Formålet med studieturen er at få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet, og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  Studieturen skal bidrage til grundlaget for udvalgets arbejde med innovation, særligt sundhedsinnovation. Fokus vil være på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation, samt innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang, herunder indblik i gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget skal give deltagerne et godt billede af, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Region Syddanmark, samt give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.

  På møde i Innovationsudvalget den 26. marts 2015 fremlægges revideret programudkast og revideret budget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At revideret programudkast og budget godkendes.

  At Regionsrådets deltagelse i studieturen begrænses til Innovationsudvalgets 9 medlemmer.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Revideret program blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At revideret program og budget godkendes, sådan at prisen er 19.261 kr. pr. deltager.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1., litra f, jf. stk. 5.

  Peter Kofod Poulsen stemte imod.

  Administrationen tilretter, jf. udvalgets drøftelse, sagsfremstilling og bilag, inden sagen forelægges for Forretningsudvalg og Regionsråd.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 tirsdage kl. 15.00 – 18.00:

  • 16. april 2015   
  • 21. maj 2015           
  • 25. juni 2015           
  • 20. august 2015      
  • 17. september 2015 
  • 29. oktober 2015     
  • 26. november 2015  
  • 17. december 2015  

  Ny oversigt over forslag til eksterne mødesteder vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Godkendt, herunder blev de eksterne mødesteder, jf. bilag, godkendt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  -

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  Diana Arsovic Nielsen fratræder som direktør for Syddansk Sundhedsinnovation. Direktør for Regional IT Søren Lindgaard konstitueres i stillingen fra 1. april 2015 og 6 måneder frem.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat for ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015

  -

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 29-03-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring