Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Ligestillingsudvalget - Referat - 15. april 2015

Mødedato
15-04-2015 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
I bussen

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Susanne Eilersen, O
 • Tage Petersen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ida Damborg, F
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
 • Susanne Eilersen, O
 • Tage Petersen, V
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til udmøntning af midler til udbredelse af erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik
  2. Opfølgning på studietur 13.-15. april 2015
  3. Evt.


  Sagsnr. 12/17894
  1. Forslag til udmøntning af midler til udbredelse af erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres midler til at sikre, at metode og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov udbredes yderligere.

  Der forelægges nu et oplæg til udmøntning af disse midler. Oplægget skal ses i forlængelse af den indsats, der tidligere er gjort i Region Syddanmark, med fokus på at udbrede viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres 1 mio. kroner årligt i regi af rammen til patientnære indsatser, med det formål at:

  (…)metode og erfaringer fra indvandrermedicinsk klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov skal udbredes yderligere indenfor de øvrige sundhedstilbud og på tværs af sektorer.

   

  Nærværende oplæg tager udgangspunkt i at puljen udmøntes over en treårig periode. Tiltaget skal ses i forlængelse af den indsats, der tidligere er gjort i Region Syddanmark, med fokus på at udbrede viden og kompetencer fra Indvandrer Medicinsk Klinik. I den forestående indsats fokuseres der på, at sikre udbredelse til andre målgrupper end indvandrere, der oplever at deres livssituation og vilkår vanskeliggør forebyggelse, behandling og rehabilitering i regi af sundhedsvæsenet.

  Det foreslås på den baggrund, at midlerne udmøntes i to forskellige spor:

  A) Videreudvikling og konsolidering af Indvandrermedicinske Teams

  Regionsrådet har tidligere besluttet at etablere indvandrermedicinske teams på de respektive sygehusenheder ud fra princippet om, at det er afgørende, at den rette viden og de rette kompetencer bringes i anvendelse ved mødet med patienten.

  Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) har i samarbejde med sygehusenhederne haft til opgave at uddanne og supervisere disse teams. Det forslås, at dette arbejde fortsættes i en begrænset årrække med midler fra bevillingen til udbredelse af viden til andre patientgrupper med særlige behov.

  Midlerne kan bidrage til en yderligere konsolidering og kompetencemæssig videreudvikling af de indvandrermedicinske teams, således at det sikres, at anvendelsen af IMKs erfaringer til andre sårbare patientgrupper også indgår blandt de kompetencer, som de enkelte teams kan bringe i anvendelse.

  Videreudviklingen af de indvandrermedicinske teams bidrager til det overordnede ønske om, at sundhedspersonalet på regionens sygehuse er kompetencemæssigt rustet til mødet med patienter fra særligt udsatte grupper.

  B) Pilotprojekt med henblik på etablering af nationalt videnscenter vedrørende udsatte grupper

   

  Region Syddanmark har fået opbakning fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med at etablere et nationalt videnscenter for Indvandrermedicin. Denne opgave har været drøftet med faglige repræsentanter fra de øvrige regioner, og der er opbakning til at et sådan center etableres med IMKs kompetencer som omdrejningspunkt. Det foreslås at der af de bevilligede midler prioriteres ressourcer til at etablere et pilotprojekt med henblik på et nationalt videnscenter, hvis målgruppe udvides til generelt at omfatte udsatte og socialt sårbare patientgrupper.

  Dette falder godt i tråd med arbejdet med revision af specialeplaner. I det foreliggende udkast til specialeplan for det infektionsmedicinske speciale fremgår det at,

  ”Der er stigende fokus på en gruppe af patienter med væsentlige problemer af social, sproglig eller kulturel karakter, som kan vanskeliggøre relevant forebyggelse, behandling og rehabilitering. I specialet intern medicin: infektionsmedicin er der udviklet ekspertise i en tværfaglig model for en målrettet indsats til denne sårbare patientgruppe med udgangspunkt i de såkaldte indvandrermedicinske klinikker, der varetager patienter med uafklarede komplekse somatiske tilstande og betydelig ko-morbiditet, samt væsentlige problemer af social, sproglig eller kulturel karakter.”

  Der er altså et overordnet nationalt fokus på at løfte anvendelsen af IMKs kompetencer fra én specifik målgruppe til udsatte og sårbare patientgrupper generelt, samt sikre at viden og kompetencer udbredes generelt til faggrupper, der har kontakt med disse målgrupper.

  Det foreslås at etableringen af et sådant center sikres gennem et 3-årigt pilotprojekt, der bygger på IMKs kliniske og undervisningsmæssige erfaringer.  Centerets fysiske udgangspunkt vil være IMK og den tilhørende forskningsenhed (Global Sundhed og Indvandrermedicin) på Syddansk Universitet. Der vil i centerets arbejde blive lagt vægt på samarbejde med faglige miljøer, der har fokus på målgruppen i de øvrige regioner. Ligeledes kan der etableres samarbejde med patientforeninger idet flere patientforeninger har udvist interesse for IMKs arbejde.

  Målet med centeret er at forebygge ulighed i sundhed ved at øge sundhedsprofessionelles viden og kompetencer med henblik på at kunne håndtere de udfordringer og barrierer, der hyppigt medvirker til at socialt sårbare patienter oplever forskelsbehandling. Arbejdet vil generelt bidrage til udmøntningen af visionen for det syddanske sundhedsvæsen.

  Økonomi

  Som det fremgår af budgetaftalen, skal udbredelsen finansieres af midler fra rammen til patientnære indsatser. Denne rammer løber over 3 år. Det foreslås at de 1 mio. kr. fra rammen til patientnære indsatser bevilliges som følger:

  75.000 kr. årligt i perioden til videreudvikling og konsolidering af Indvandrer Medicinske Teams.

   

  925.000 kr. årligt i perioden til et pilotprojekt med henblik på etablering af nationalt videns center vedrørende udsatte grupper.

    

  Det forventes at de 2 initiativer efter politisk godkendelse kan igangsættes medio 2015. Midlerne bevilliges fra igangsættelsen af projekterne og 3 år frem.   

  Videre proces

  Der vil i det videre arbejde være dialog med de øvrige regioner om etableringen af pilotprojektet vedrørende et nationalt videncenter.

  På mødet i ligestillingsudvalget i juni vil Indvandrermedicinsk Klinik give et uddybende oplæg om tankerne bag og aktiviteter i det nationale videns center. Det foreslås endvidere, at udviklingen af indsatserne løbende følges af Ligestillingsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Ligestillingsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

  At der med henblik på udbredelse af erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) bevilliges 1,0 mio. kr. årligt til IMK på OUH fra rammen til patientnære indsatser.

  At midlerne fordeles mellem 2 initiativer, således der anvendes 75.000 kr. årligt i perioden til videreudvikling og konsolidering af Indvandrer Medicinske Teams, samt 

  925.000 kr. årligt i perioden til et pilotprojekt med henblik på etablering af nationalt videns center vedrørende udsatte grupper.

    

  At midlerne bevilliges fra igangsættelsen af projekterne og 3 år frem og at indsatserne løbende følges af Ligestillingsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 15-04-2015

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Herdis Hanghøi, deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2233
  2. Opfølgning på studietur 13.-15. april 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der følges op på de forskellige oplæg fra studieturen 13.-15. april 2015 med henblik på at finde ud af, hvad der skal arbejdes videre med efterfølgende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget har 13.-15. april 2015 været på studietur til hhv. København, Malmø og Gøteborg.

  På studieturen er udvalget blevet præsenteret for følgende oplæg:

  • Ligestillingsministeriet - ligestillingsvurderinger og ligestillingsredegørelser
  • Københavns Kommune v. Økonomiforvaltningen – kvinder i ledelse
  • Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune - kræftrehabilitering af mænd
  • Rosens Röda Matta – ligestillingsintegration i byplanlægning
  • Malmø Stad – ligestillingsarbejde 2007-2020.
  • Malmøkommissionen – ulighed i sundhed
  • Gøteborg Stad – 3 perspektiver på ligestilling

  På ligestillingsudvalgsmødet afholdes en workshop, hvor viden, erfaringer og inspiration fra oplæggene drøftes med henblik på at finde ud af, hvilke elementer Ligestillingsudvalget ønsker, der skal arbejdes videre med eller belyses nærmere i en Region Syddanmark-kontekst i den kommende periode.

  Der er vedlagt bilag med uddybning af oplæggene samt baggrundsinformation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 15-04-2015

  Punktet blev drøftet.

  Udvalget er blevet inspireret af og nysgerrig på ligestilling i bred forstand på følgende områder:

  - i forhold til dialog og kommunikationsmateriale til borgere

  - i forhold til byggerier og indretning

  - sammenhæng mellem køn og henholdsvis kort- og langtidssygefravær

  - mulighed for at udtrække og måle på kønsmæssige data om ansatte (inspireret af Jämix)

  - mulighed for samarbejde med Ligestillingsministeriet om konkrete projekter, fx mænds sundhed

  Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre med dette i udvalget.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Herdis Hanghøi, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  3. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 15-04-2015

  Der var ingen bemærkninger til punktet.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Herdis Hanghøi, deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 16-04-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring