Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 16. april 2015

Mødedato
16-04-2015 kl. 15:00 - 16:40

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Innovationsudvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg 16. april 2014
  2. Handlingsplan for udmøntning af kunststrategi på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  3. Dispositionsforslag for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  4. Midlertidig flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium på Vejle Sygehus
  5. Nordic Public-Private Innovation Network
  6. Innovationsfonden fokuserer på initiativer på tværs af forskning, udvikling og markedsmodning
  7. Opfølgning på vækstplanen på sundheds- og velfærdsområdet
  8. Mødeplan
  9. Siden sidst
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 09/3307
  1. Innovationsudvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg 16. april 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil direktionen på Sydvestjysk Sygehus præsentere og fremvise status på to aktuelle byggeprojekter på Esbjerg Sygehus.

  Facadeudskiftning
  Facadeudskiftning på bygning 01 og 02 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev igangsat i forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje til udvendig vedligeholdelse på sundhedsområdet i 2014. Bygningerne er opført omkring 1974 og fremstår med de originale facader. Etape 1 af facadeudskiftningen kan nu besigtiges på Bygning 01 Nord ved hovedindgangen.

  Fælles Akutmodtagelse (FAM)
  FAM etape 1 tages i brug den 28. april 2015. Etape 1 indeholder en fuldt funktionsdygtig FAM med 51 ud af de planlagte 61 senge, samt 4 traumestuer, intern radiologi, lægevagt og læringsafsnit.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Sygehusledelsen præsenterede og fremviste status på to aktuelle byggeprojekter på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:

  -          Facadeudskiftning på bygning 01 og 02.

  -          Fælles Akutmodtagelse.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 09/3307
  2. Handlingsplan for udmøntning af kunststrategi på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i september 2014 kunststrategi for generalplanen for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, og udpegede endvidere Innovationsudvalget til kunstkomité for udmøntningen.

  Der foreligger nu forslag til handlingsplan for udmøntning af kunststrategi for generalplanen for Sydvestjysk Sygehus til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil direktionen på Sydvestjysk Sygehus uddybe vedlagte handlingsplan for udmøntning af kunststrategi på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  Generalplanen for Sydvestjysk Sygehus blev godkendt af Regionsrådet i marts 2010 med det formål at skabe et af regionens 4 akutsygehuse.

  Generalplanen er delt op i 3 faser. Fase 1 omfatter etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus og en række andre ny- og ombygninger. Fase 2 indeholder ny sengebygning. Fase 3 indeholder ombygning af administrationsbygning og etablering af ambulatorier.

  Der arbejdes hen imod udviklingen af en Masterplan for Integreret kunst på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, der visuelt og identitetsmæssigt kan sammenbinde eksisterende og nyt for fremadrettet at sikre helhed, kvalitet og konsensus. Masterplanen skal tage afsæt i det bygningsintegrerede kunstprojekt i sengebygningen og herudover etablere en forbindelse ud i resten af sygehuskomplekset på udvalgte placeringer. Disse projekter står til realisering i takt med at den nødvendige økonomi tilvejebringes. Dette kan være gennem de afsatte midler til kunst i generalplanens Fase 1 og 3 eller gennem midler tilvejebragt gennem fundraising.

  I sengebygningens ankomstcenter ønskes et markant projekt, der ”tager imod”, kan stimulere, aktivere og favne mangfoldigheden, samt lede vej op i huset. Projektet kan også forholde sig til elevatortårnet og ankomstsituationerne på de enkelte etager i sengebygningen. Dette for at opnå oplevelsen af helhed og sammenhæng.

  I april udarbejdes en bruttoliste med forslag til kunstnere, der vil kunne løse ovenstående opgave. Kunstudvalget på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg udpeger herefter to til tre kunstnere, der skal inviteres til konkurrencen. Innovationsudvalget vælger herefter mellem disse kunstnere på det planlagte møde i september 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At handlingsplan til udmøntning af kunststrategi for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Godkendt.

  Peter Kofod Poulsen stemte imod.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  3. Dispositionsforslag for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Udbygningen af akutsygehuset i Aabenraa er planlagt til at foregå i to faser. Fase 1 er færdigbygget og taget i brug. Fase 2 er i planlægningsfasen. Dispositionsforslaget for Fase 2 forelægges hermed til regionsrådets godkendelse, som grundlag for udarbejdelse af projektforslag og efterfølgende licitation.

  Dispositionsforslaget indeholder funktionsmæssige besparelser i projektet, hvilket berører følgende funktioner: Produktionsapotek, 2 operationsstuer og auditorium.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. oktober 2014 byggeprogrammet for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Det blev oplyst, at

  dispositions-/projektforslaget ville blive forelagt for Regionsrådet inden sommerferien 2015. Det fremgik dog af kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014, som Regionsrådet godkendte den 15. december 2014, at dispositions-/projektforslaget var forsinket med to måneder, og derfor først ville blive forelagt for Regionsrådet i august 2015.

  Bearbejdelsen af projektet i dispositionsforslagsfasen har naturligt medført nogle justeringer af projektet. Det har dog også vist sig nødvendigt at gennemføre nogle besparelser, hvorfor dispositionsforslaget hermed forelægges for Regionsrådet til godkendelse.

  Besparelserne skyldes dels indeksering af håndværkerudgifterne, idet væksten i byggeomkostningsindekset ikke følger udviklingen i PL-indekset, som budgettet reguleres med, dels prioriterede tilvalg til projektet og dels nogle forglemmelser i byggeprogrammet.  

  Dispositionsforslaget indeholder et nettoareal på 16.480 m² og et bruttoareal på 30.683 m². Bruttoarealet fordeler sig med 21.722 m² nybygning, 8.289 m² ombygning og 672 m² indretning af disponible arealer.

  I forhold til byggeprogrammet er nybygningsarealet forøget med 702 m², hvilket primært skyldes, at der nu nybygges en ambulancehal. Den nuværende ambulancehal og garage til lægebiler ligger, hvor sengetårnet i Fase 2 skal placeres. Derfor må disse funktioner fjernes og etableres andet sted. Ombygningsarealet er reduceret med 703 m², hvilket primært skyldes, at apoteket udgår af projektet. Indretning af disponible arealer er reduceret med 200 m², hvilket skyldes, at indretningen af to operationsstuer udgår af projektet.

  Der er foretaget følgende funktionsmæssige besparelser i projektet i forhold til byggeprogrammet:

  Produktionsapoteket udgår
  Ifølge byggeprogrammet skulle Sygehus Sønderjyllands produktionsapotek være flyttet fra Sønderborg til Aabenraa i ombyggede arealer. I dispositionsforslaget forbliver hovedfunktionen i Sønderborg. I Aabenraa etableres der en service- og lagerfunktion for apoteket. Det medfører en nettobesparelse på 13,150 mio. kr.

  To operationsstuer indrettes ikke
  Operationsafsnittet udvides ikke i Fase 2. Sygehus Sønderjylland har vurderet, at de nuværende 9 operationsstuer (hvoraf to er bygget i Fase 1) er tilstrækkelig kapacitet for det samlede akutsygehus, når Fase 2 er ibrugtaget. Dette hænger sammen med, at der er optimeret på flow og logistik i de eksisterende operationsstuer. Det medfører en nettobesparelse på 3,5 mio. kr.   

  Auditorium udgår
  Sygehus Sønderjylland har ud fra en samlet vurdering besluttet, at denne funktion kan undværes i kvalitetsfondsbyggeriet. Det medfører en besparelse på 2,4 mio. kr.

  Udover de nævnte funktionsmæssige besparelser er der foretaget nogle større kvalitetsmæssige besparelser i projektet:

  Nyt kapel og tunnel udgår
  Ifølge byggeprogrammet skulle kapellet nybygges i en separat bygning med en tunnelforbindelse. I dispositionsforslaget skal nuværende kapel ombygges og udvides med en tilbygning. Det medfører en besparelse på 4,793 mio. kr.

  Ramblaen er reduceret
  Der er reduceret i etableringen af udearealer, hvor primært ramblaen er reduceret med 5 mio. kr. Det eksisterende vejanlæg anvendes. 

  Dispositionsforslaget indeholder desuden en vigtig funktionsmæssig justering i forhold til byggeprogrammet:

  En sengestue er konverteret til et ambulatorierum
  Sygehus Sønderjylland har vurderet, at der er behov for at få et dagshospital for sklerose og hjertemedicinske patienter, hvilket ikke var indregnet i byggeprogrammet. Tilføjelsen modsvares af en reduktion i antallet af senge med én sengestue. Ændringen sker i nuværende bygning B og C, hvor kredsløbscenteret skal placeres. I øvrigt er der i dispositionsforslaget disponeret med udelukkende én-sengsstuer (med adgang til bad/toilet på gangen) i bygning B og C, mens der i byggeprogrammet var disponeret med et antal to-sengsstuer.     

  Økonomien for dispositionsforslaget for Fase 2 holder sig inden for rammen på 701,481 mio. kr. (løbende indeks).

  Budgetoverslag for Fase 2. (Beløb i 1000. kr. Løbende indeks.)

  Grundudgifter

  30.847

  Håndværkerudgifter

  395.631

  It, apparatur og udstyr

  140.230

  Kunst

  3.006

  Omkostninger

  96.964

  Vejrligsforanstaltninger

  4.253

  Uforudseelige udgifter

  30.550

  I alt

  701.481

  I forhold til byggeprogrammet er budgettet til uforudseelige udgifter øget for at skabe en større robusthed i projektets økonomi. Derimod er budgettet til håndværkerudgifter og omkostninger reduceret på grund af forøgelsen af de uforudseelige udgifter. Udgifterne til apparatur er tilpasset statens tilsagnsbetingelse om minimum 200 mio. kr. (2009-PL).

  Udover rammen på 701,481 mio. kr. er der fortsat ekstra reserver til Fase 2. Der er fortsat en risikopulje på 37,2 mio. kr. (indeks 108,8), som ikke er disponeret. Desuden er der en opdateret change request liste for fremtidige besparelsesmuligheder i projektet, som beløber sig til 49 mio. kr. Prioriteringen af change request vil ske i forbindelse med at indløsning bliver nødvendig, da prioriteringen vil afhænge af problemets størrelse og en helhedsbetragtning i forhold til indholdet i projektet. Change request listen indeholder også en optionsliste samt en liste over nogle af de anvendte change requests siden byggeprogrammet.        

  Bilag til dispositionsforslaget er ikke vedlagt dagsordenspunktet med undtagelse af change request listen.

  Tidsplanen er forlænget med 2 måneder. Projektet forventes nu afsluttet i maj 2020.  

  Efter Regionsrådets godkendelse af dispositionsforslaget udarbejdes projektforslaget, hvorefter projektet sendes i licitation. Regionsrådet skal godkende licitationsresultatet, hvilket ifølge revideret tidsplan bliver i december 2016.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At dispositionsforslaget for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, herunder change request listen, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  4. Midlertidig flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Et led i planerne for Region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur er at flytte aktiviteter fra Fredericia Sygehus til henholdsvis Vejle Sygehus og Kolding Sygehus, således at Fredericia Sygehus kan lukkes medio 2016.

  For at fremme dette arbejde er det nødvendigt at give Ortopædkirurgisk Ambulatorium en midlertidig placering. Derfor har Vejle Sygehus udarbejdet idéoplæg for midlertidig indretning af Ortopædkirurgisk Ambulatorium i lokaler, som er ledige efter psykiatriens udflytning fra Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Renoveringen af Vejle Sygehus pågår, mens sygehuset er i fuld drift. Dette giver en række rokader, da der skal ryddes arealer til renovering og afdelinger genhuses. En af disse rokader omfatter blandt andet Nuklearmedicinsk Afdeling, som flytter til B-bygningen samme sted, hvor Ortopædkirurgisk Ambulatorium i dag har til huse. For ikke at sætte de øvrige planers gennemførelse på standby indtil da, er det derfor nødvendigt at give Ortopædkirurgisk Ambulatorium en midlertidig placering. Den endelige placering af ambulatoriet i hovedkomplekset er dog ikke ledig før ultimo 2016.

  Derfor har Vejle Sygehus udarbejdet idéoplæg for midlertidig indretning af Ortopædkirurgisk Ambulatorium i lokaler, som bliver efter psykiatriens udflytning.

  Heraf fremgår det, at der i den bygning, som psykiatrien har forladt, kan etableres ambulatorium, der indeholder ca. 12 undersøgelsesrum og 6 samtalerum på en størrelse af ca. 12-25 m² med tilhørende birum, reception, ventearealer m.m.

  Projektets etaper ser i hovedtræk således ud:

  • Psykiatrien forlader E110/E120 primo 2015.
  • Der foretages en lettere renovering af etagerne medio 2015.
  • Ortopædkirurgisk Ambulatorium flytter august/september 2015.
  • Kontorer kan efterfølgende anvendes til forskning og lignende ikke-ombygningskrævende aktiviteter.

  Anlægsudgifterne er beregnet til 1,275 mio. kr., målt i dagens priser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet: 

  At idéoplæg for midlertidig flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,275 mio. kr. (indeks 133,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 1,275 mio. kr. til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  5. Nordic Public-Private Innovation Network
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nordic Public-Private Innovation Network er et fælles nordisk projekt med formålet at udbrede innovative indkøb i sundhedssektoren. Projektet startede april 2013 og sluttede 28. februar 2015 med Syddansk Sundhedsinnovation som projektleder i et partnerskab med 11 parter fra Danmark, Norge, Finland og Sverige. Regionens indkøbsafdeling under økonomistaben har været arbejdspakkeleder for udarbejdelsen af juridiske guidelines.

  Projektet har været organiseret under Nordic Innovation, en organisation under Nordisk Ministerråd, som initierer og finansierer aktiviteter, der styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Der har desuden været finansiering fra Syddansk Vækstforum.

  Forud for projektet havde man i Nordisk Ministerråd undersøgt vilkårene for offentlige innovative indkøb i sundhedssektoren og konstateret, at området er mere komplekst med flere faldgruber og barrierer end ved såkaldt almindelige indkøb. Og dermed mere krævende. Det pågældende studie viste også, at alle nordiske lande ønsker at bruge innovative indkøb som et middel til at forbedre sundhedssektoren i forhold til borger, effektivitet og økonomi. Ud fra denne præmis har projektet arbejdet målrettet i 2 år og kan præsentere følgende 4 overordnede resultater:

  1. En Best Practice-rapport indeholdende en oversigt og analyse af vellykkede innovative indkøbsprojekter, guide til vidensdeling samt en analyse og anbefaling for radikal innovation og skalerbare løsninger. 
  1. En rapport om juridiske arbejdsgange og anbefalinger. Heri finder man en fortegnelse over de 5 juridiske barrierer: statsstøtte, intellektuel ejendomsret, transparens, ligebehandling og udbudsform. Rapportens analyse er lavet på baggrund af et spørgeskema, skrivebordsresearch og en række interviews med indkøbere og eksperter i de nordiske lande. Den udgør en unik samling af de oftest forekommende problemstillinger i innovative indkøb og løsningsforslag hertil og henvender sig til offentlige indkøbere og ledere i sundhedssektoren, såvel som private leverandører (med fokus på små og mellemstore virksomheder) og andre interesserede. 
  1. En virtuel markedsplads og platform til såkaldte præ-kommercielle udbud (der handler om dialog og udvikling af løsninger i samarbejde med private leverandører inden et egentligt udbud) i Norden, som overdrages til videreførelse af WelfareTech. Platformen, udformet som et website, er et sted, hvor private firmaer og indkøbere kan publicere nye udbud og oplæg til offentlig private innovationsprojekter. Desuden fungerer platformen som et networking sted, hvor nye samarbejdspartnere kan kobles.  
  1. Shopovation – en konference med temaet: skab værdi gennem innovative indkøb i den nordiske sundhedssektor med 110 deltagere fra alle nordiske lande. Shopovation er nu et brand, der bruges til at referere ind til projektets resultater og som en måde at indtænke de innovative indkøb i kommende udbudsrunder. Shopovation har tilknyttet en åben LinkedIn-gruppe, der fungerer som mødested for både offentlig og private, der arbejder med Innovative indkøb på sundheds- og omsorgsområdet.

  Rapporter og øvrigt materiale findes på projektets hjemmeside www.nordic-net.com.

  Resultater og viden opnået i projektet tages med videre og anvendes aktivt i Region Syddanmarks indkøbsarbejde blandt andet i et kommende fællesregionalt projekt om udbud af tolkeydelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/1958
  6. Innovationsfonden fokuserer på initiativer på tværs af forskning, udvikling og markedsmodning
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsfonden har til formål at investere i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden har offentliggjort deres opslag for ”store projekter”, herunder samfundspartnerskaber for 2015, som giver nye muligheder for tværgående samarbejde om forskning, innovation og løsning af konkrete behov i driften, som kan bidrage til vækst og arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsfonden blev dannet i april 2014 ved et bredt politisk forlig, som samler henholdsvis Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation samt Højteknologifonden i én fond med et budget på knap 1,6 mia. kr. årligt.

  Fonden offentliggjorde i februar 2015 deres opslag for ”store projekter” i 2015. Der lægges op til, at flere parter i et offentlig-privat samarbejde står bag ansøgningerne, der typisk har et konkret produkt eller proces i tankerne, som projektet skal munde ud i. Blandt opslagene i 2015 er temaer som Psykiatri, Sundhed og klinisk forskning samt Fremtidens velfærd – Social innovation.

  Innovationsfonden skal understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder. Fondens formål er at investere i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden lægger herved op til, at ansøgere med fordel kan tænke på tværs af forskning, erhvervsudvikling samt konkrete udfordringer i driften.

  I Region Syddanmark arbejdes der pt. på at koordinere en fælles ansøgning inden for Innovationsfondens psykiatri-opslag med inddragelse af private parter og kommuner. Erfaring fra igangværende projekter viser, at syddanske parter med fordel kan koordinere fælles strategiske ansøgninger. Et eksempel er projektet Patient@home med et budget på knap 190 mio. kr. Projektet lykkedes med at blive forankret i Syddanmark, bl.a. på grund af en fælles koordineret indsats mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark herunder Odense Universitetshospital, Teknologisk Institut samt klyngeorganisationen Welfare Tech.

  Fremadrettet kan der endvidere tages udgangspunkt i de etablerede samarbejdsstrukturer i CoLab Denmark, der involverer sygehuse, kommuner, virksomheder og videninstitutioner.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/1958
  7. Opfølgning på vækstplanen på sundheds- og velfærdsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har nedsat et vækstteam og fremlagt en vækstplan for sundheds- og velfærdsområdet. Regeringen har gjort status over initiativerne og ønsker at fortsætte dialogen med interessenterne med henblik på fortsat at styrke vækst og beskæftigelse på sundheds- og velfærdsområdet, idet der sigtes imod i 2016 at udarbejde en ny vækstplan. Innovationsudvalget foreslås at invitere en repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet til dialog med henblik på at synliggøre syddanske initiativer samt drøfte syddanske ønsker til indholdet i den nye vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har som led i erhvervs- og vækstpolitikken etableret 8 vækstteams og fremlagt vækstplaner, der sætter ind med initiativer, som skal bidrage til at skabe gode vækstvilkår for de konkurrenceudsatte erhverv.

  Arbejdet med at skabe gode vækstvilkår for producenter af sundheds- og velfærdsløsninger er ét af indsatsområderne. Regeringen fremlagde i juni 2013 Vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger.
  Arbejdet med vækstplanen har fundet sted i et såkaldt vækstteam, hvor bl.a. regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, har deltaget.

  Det er vækstplanens vision, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande i verden for udvikling, test og produktion af sundheds- og velfærdsløsninger. Vækstplanen har følgende to hovedbudskaber, som initiativerne i planen skal understøtte:

  • For det første at Danmark har en internationalt anerkendt styrkeposition inden for lægemiddel- og medicoområdet, der bidrager markant til væksten herhjemme.
  • For det andet at der er et betydeligt uudnyttet erhvervspotentiale inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it. Inden for disse områder er der færre virksomheder, som har formået at omsætte kompetencer udviklet på det danske marked til øget vækst og eksport. Skal vækstpotentialet udnyttes inden for disse erhvervsområder, må der skabes rum for, at virksomhederne får bedre muligheder for at drage nytte af den viden og de kompetencer, som er indlejret i den offentlige sektor. Derfor bidrager vækstplanen til at styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling på de sundheds- og velfærdsområder, hvor erhvervspotentialerne ikke i tilstrækkelig grad realiseres.

  Vækstplanen indeholder i alt 27 initiativer inden for 4 indsatsområder:

  • Bedre rammer for forskning og udvikling.
  • Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning.
  • Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked.
  • Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale.

  Medlemmer af vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger har medio februar 2015 afholdt møde og gjort status på arbejdet med initiativerne i vækstplanen. Status er ifølge regeringen, at 9 ud af de i alt 27 initiativer er gennemført, mens de øvrige er godt på vej.

  Status kunne med fordel være mere eksplicit på, hvilke resultater der er opnået. Desuden kunne det fremgå tydeligere, at en stor del af aktiviteterne gennemføres af regionerne.


  Regeringen ønsker at fortsætte dialogen med interessenterne med henblik på fortsat at styrke vækst og beskæftigelse på sundheds- og velfærdsområdet, idet der sigtes imod i 2016 at udarbejde en ny vækstplan.

  Erhvervs- og Vækstministeriets skitse for processen i 2015 er:

  • Dialogmøde med interessenterne på sundheds- og velfærdsområdet.
  • Erhvervs- og Vækstministeriet foretager et tjek af større tværgående udviklingstendenser, f.eks. stigningen i antallet af ældre samt den højere levestandard i tredjeverdenslande.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget inviterer en repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet til dialog med henblik på at synliggøre syddanske initiativer samt drøfte syddanske ønsker til indholdet i den nye vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Godkendt, idet repræsentanten fra Erhvervs- og Vækstministeriet indbydes til at deltage i et innovationsudvalgsmøde. Alternativt søges afholdt et separat møde, hvor der deltager repræsentanter fra udvalget.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 torsdage kl. 15.00 – 18.00:

  • 21. maj 2015  -  Regionshuset         
  • 25. juni 2015   -  Odense CoLab          
  • 20. august 2015  -  Regionshuset      
  • 17. september 2015  -  Regionshuset 
  • 29. oktober 2015 -  Esbjerg SE     
  • 26. november 2015  -  Aabenraa Sygehus  
  • 17. december 2015  -  Sønderborg Sygehus  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  9. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  Sonny Berthold orienterede om studietur til Skotland.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 16-04-2015

  -

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 28-05-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring