Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 21. maj 2015

Mødedato
21-05-2015 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Budget 2016 for sundhedsområdet
  2. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  3. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  4. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  5. 13. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2015
  6. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2015
  7. Danske Regioners debatoplæg om offentlig-privat samarbejde som afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet: "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?"
  8. Referat fra USE mødet 6. marts 2015
  9. Mødeplan
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - Dagsorden for møde i USE 21. maj 2015
  13. Automatiseret medicinering på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg


  Sagsnr. 15/18985
  1. Budget 2016 for sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  I relation til budgetprocessen har fagudvalgene kompetence til at komme med anbefalinger til temaer, der kan indgå i økonomiforhandlingerne med regeringen, og komme med forslag til udmøntning af eventuelle puljer. Henset til regionens forventede samlede økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 anbefales, at fagudvalgene primært inddrages, når økonomiaftalens konkrete temaer og økonomiske konsekvenser foreligger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Regionsrådets møde den 20. januar 2014 har Regionsrådet godkendt forslag til delegation af kompetencer til de stående udvalg. I relation til budgetprocessen omfatter delegationen, at udvalgene kan komme med forslag til mulige temaer, som kan indgå i økonomiforhandlingerne med regeringen.

  Senere i budgetprocessen kan fagudvalgene komme med forslag til opfølgning på økonomiaftalen samt anbefalinger til udmøntning af puljer mv. afsat i forbindelse med økonomiaftalen, finansloven mv.

  Regionsrådets delegation af kompetencer i relation til budgetprocessen ændrer ikke ved, at det er Regionsrådet, der varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver og økonomi, jf. styrelsesvedtægten.

  På Regionsrådets møde den 23. februar 2015 og budgetseminaret den 10. marts 2015 er udfordringerne i budget 2015, perspektiver for 2016 og frem samt status for udmøntningen af finanslovens initiativer på sundhedsområdet fra 2015 og frem, herunder udmøntningen af regeringens sundhedspolitiske udspil ”Jo før – jo bedre”, blevet drøftet.

  De udarbejdede fremskrivninger af regionens økonomiske udfordringer viser, at der i 2015 er væsentlige skred i de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for indgåelsen af økonomiaftalen for 2015. Årsagen er, at de forventede udgifter til sygesikringsmedicin ligger 140-160 mio.kr. over det forventede niveau ved indgåelsen af økonomiaftalen.  De indarbejdede buffere i sundhedsbudgettet er ikke tilstrækkelige til at dække forventede merudgifter i det omfang.

  Til budget 2016 er det vurderingen, at der skal tilvejebringes finansiering til en vækst i størrelsesordenen 2,0-2,5 pct. inkl. merudgifter vedrørende sygesikringsmedicin samt virkningen af finansloven for at skaffe balance i regionens økonomi på sundhedsområdet. Rammerne for væksten i det offentlige forbrug ligger på ca. 0,6 pct. i 2016, og selv om væksten kan skævdeles mellem sektorer, er det næppe realistisk at forvente en fuldt finansieret aftale for 2016. For at skaffe balance i regionens budget kan det således blive nødvendigt at indarbejde betydelige besparelser senest med virkning fra 2016.

  På den baggrund har Regionsrådet besluttet at følge økonomien på somatikken tæt, ikke mindst i relation til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Herunder er det nødvendigt at få en aftale om håndteringen af forudsætningsskredet vedr. sygesikringsmedicin samt indfasningen af initiativerne på sundhedsområdet i finansloven.

  Regionerne er endnu ikke fuldt bekendt med konditionerne for anvendelsen af midlerne i finansloven, idet aftaler herom vil blive indgået drypvis i løbet af foråret. På nuværende tidspunkt betyder det, at der er indgået delaftaler om udmøntning i relation til kræftområdet, kvalitetsløft af fødeafdelingerne samt øget kapacitet på de medicinsk/geriatriske afdelinger. Økonomisk dækker disse initiativer 275 mio. kr. af de 600 mio. kr., der er afsat på landsplan til de sundhedspolitiske initiativer i 2015.

  Faglige anbefalinger på udmøntningen af initiativerne i Region Syddanmark forelægges fagudvalgene i takst med indgåelsen af delaftaler, og vil være et væsentligt omdrejningspunkt for budgetlægningen i foråret 2015, jf. procesplanen for budget 2016 fra Regionsrådets møde den 23. februar 2015.

  Økonomiaftalen for 2016 forventes indgået i slutningen af maj 2015. I forlængelse heraf orienteres Regionsrådet om aftalen og dens konsekvenser for Region Syddanmark. Herunder drøftes sparekatalog i relation til budget 2016 samt initiativer i relation til budget 2015.

  Fagudvalgenes inddragelse i relation temaer til budget 2016 vil være en afspejling af det konkrete indhold af økonomiaftalen samt forretningsudvalgets anbefalinger af nødvendige tiltag for at skaffe balance i regionens budget.

  På den baggrund anbefaler sundhedsdirektøren, at fagudvalgene drøfter mulige temaer til budget 2016, idet inddragelsen i budgetlægningen for 2016 primært sker i forbindelse med indkaldelse af faglige anbefalinger til udmøntning af eventuelle puljer i budgettet, herunder eventuelle sparerammer samt udmøntningen af finanslovens initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Oversigt over anlægsbudget 2016-2018 blev udleveret. Vedlægges. Umiddelbart hænger anlægsbudgettet for 2016 sammen, men der er forventede udeståender i 2017 og 2018.

   - Drøftedes, herunder bl.a. forskellige handlemuligheder, prioriteringer, leasingmuligheder, perspektiver for økonomiaftalen for 2016, effektiviseringsgevinster, det medicotekniske område, eventuelle muligheder for at konvertere fra drift til anlæg, mulighed for at flytte poster mellem årene, eventuelle fremrykninger i forhold til sygehusstruktur, tænke i langsigtede løsninger i forhold til investeringer m.v. 

  Sagen drøftes igen på Innovationsudvalgets næste møde. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  2. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Denne sag indeholder rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har den 30. april 2015 fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og anmodningen behandles fortsat. Derfor skal kvartalsrapporteringen ikke sendes til ministeriet.

  Projektforslagsfasen er startet, da det af kontrakten mellem Totalrådgiver og Region Syddanmark er aftalt, at dispositionsforslaget er uden projekteringsstop. I Projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering. Der afholdes den 15. maj 2015 et stort arrangement som ”kick off” til brugerprocessen.

  Der er fortsat bekymring om anlægsøkonomien. Der er derfor indgået en aftale med Totalrådgiver om, at de i projektforslagsfasen skal undersøge det økonomiske potentiale i forbindelse med blandt andet standardisering og brug af offsite manufactoring.

  Det fælles kunstudvalg har fået fremvist skitseforslag til hovedindgangen for Nyt SUND, Vidensaksen og hovedindgangen for Nyt OUH. Der blev fundet en vinder af konkurrencen om udsmykningen af Vidensaksen og skitseforslaget til Nyt SUNDs hovedindgang blev godkendt. Der arbejdes videre på at finde en kunstner til udsmykningen af hovedindgangen ved Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 på Nyt OUH tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  3. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden er vedlagt en obligatorisk rapportering om effektiviseringsgevinster, der indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der har henover 1. kvartal 2015 vist sig et relativt stort træk på de uforudsete udgifter primært hidrørende fra arbejderne i forbindelse med fase 2 (FAM). Projektafdelingen på Kolding Sygehus har igangsat en vurdering af, hvorvidt dette relativt store træk vil resultere i et behov for besparelser i projektet. Resultat af dette arbejde vil foreligge i løbet af 2. kvartal 2015.

  I forbindelse med ombygningerne i fase 2 er der udarbejdet en ny tidsplan, der er klinisk acceptabel. Dette vil få en betydning for fasens endelig aflevering. Dette vil dog ikke have indflydelse på indflytningen fra Fredericia eller den kliniske drift.  

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Effektiviseringsgevinst
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 76 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At rapporteringen for effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  4. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug. Regnskabet er dog endnu ikke afsluttet. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Den økonomiske ramme forventes fortsat at kunne overholdes, omend der er usikkerhed omkring udfaldet af krav og modkrav. Det forventes fortsat, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2.

  Status på Fase 2
  Kvartalsrapporten er udarbejdet under forudsætning af Regionsrådets godkendelse af dispositionsforslaget for Fase 2 på Regionsrådsmødet den 26. maj 2015. Fase 2 er nu i projektforslagsfasen.

  Tid er markeret grøn, idet den reviderede tidsplan, som er indeholdt i dispositionsforslaget, forventes overholdt.

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af Fase 1. En eventuel budgetoverskridelse på Fase 1 vil skulle finansieres af Fase 2.

  Kvalitet er uændret markeret grøn på trods af, at projektet blev reduceret med to operationsstuer i forbindelse med dispositionsforslaget. Sygehusets driftsorganisation har vurderet, at der er tilstrækkelig operationskapacitet for det samlede akutsygehus, når Fase 2 er ibrugtaget. Dette hænger sammen med, at der er optimeret på flow og logistik i de nuværende operationsstuer.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i bl.a. afsnit 3.1 og 3.2, om at effekten af dispositionsforslaget for Fase 2 for tid, økonomi og kvalitet er indarbejdet i rapporten for 1. kvartal 2015, selvom dispositionsforslaget ikke er behandlet af Regionsrådet på tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten. Dispositionsforslaget er vedtaget af Innovationsudvalget 16. april 2015 og af Forretningsudvalget 6. maj 2015.”

  I rapporteringen er anbefalingerne fra Innovationsudvalget og Forretningsudvalget om at godkende dispositionsforslaget for Fase 2 indarbejdet, jf. udvalgenes møder den 16. april og 6. maj 2015, idet der naturligvis er taget højde for Regionsrådets behandling heraf på mødet den 26. maj 2015. Det er vanlig praksis i Region Syddanmark, at anbefalinger vedr. endnu ikke behandlede dagsordenspunkter indarbejdes i efterfølgende sager til Regionsrådet med henblik på, at sagsfremstillingen er så opdateret som mulig. Af sagsfremstillingen vil det samtidig tydeligt fremgå, at dette er ”under forudsætning af Regionsrådets godkendelse på det pågældende møde”. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  5. 13. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsmæssigt er status uændret siden sidste rapportering.

  Første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) (Fase 1) er overdraget til sygehusets driftsorganisation den 28. april 2015. Dermed er en fuldt fungerende FAM med 51 sengepladser taget i brug. Hele FAM projektet med 61 en-sengsstuer forventes færdigt i april 2016.

  Udbud for ny sengebygning (Fase 2) blev afsluttet i februar måned 2015, den 27. april 2015 godkendte Regionsrådet licitationsresultatet. Kontrakt med den vindende entreprenør forventes indgået i juni 2015. Detailplanlægning pågår frem til sommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat.

  I Fase 3 er renoveringen af administrative afsnit gennemført og overdraget til sygehuset januar 2015, hvorved stabene er samlet i en mere intensivt udnyttet administrationsbygning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  At rapporten for 1. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  6. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2015
  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  4. kvartal 2014
  I forhold til 4. kvartal 2014 er det de samme projekter med opdateret status.

  1. kvartal 2015
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis til input for udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Til orientering. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21507
  7. Danske Regioners debatoplæg om offentlig-privat samarbejde som afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet: "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?"
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har anmodet om, at alle regionsråd drøfter debatoplægget "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?" med henblik på at give bemærkninger til det videre arbejde med emnet. Debatoplægget er en forløber for et kommende politisk oplæg om emnet, som Danske Regioner forventer at udarbejde i 1. halvår 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde har i efteråret 2014 arbejdet med debatoplægget "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?" Debatoplægget er en forløber for et kommende politisk oplæg om emnet, som Danske Regioner forventer at udarbejde i 1. halvår 2015.

  Danske Regioner har anmodet om, at alle regionsråd drøfter debatoplægget med henblik på at give bemærkninger til det videre arbejde med emnet. Der inviteres til debat om, hvordan regionerne sammen med erhvervslivet kan skabe de bedste rammer for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Målet med samarbejdet er at skabe "Sund vækst" til gavn for både patienter, sundhedspersonale og virksomheder. Debatoplægget indeholder seks overordnede temaer:

  1. Kan ny digital teknologi styrke sundhedsvæsenet og vækst?
  2. Rammer for offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling
  3. Telemedicin
  4. mHealth
  5. Logistik og sporing i de nye sygehusbyggerier
  6. Data som drivkraft for sundhedsforskning og for udvikling af sundhedsvæsenets kerneopgaver

  Debatoplægget er vedlagt som bilag.

  Udkast til bemærkninger til debatoplægget vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At drøfte emnet med afsæt i debatoplægget fra Danske Regioner.

  At godkende udkast til bemærkninger til debatoplægget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4301
  8. Referat fra USE mødet 6. marts 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 6. marts 2015.

  Referat fra møde den 6. marts 2015, samt præsentationerne ved lektor dr.med. Johannes Gaub, formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité og ved branchedirektør Mette Rose Skaksen, Dansk Industri, er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Til orientering. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 torsdage kl. 15.00 – 18.00:

  • 25. juni 2015 – Odense CoLab
  • 20. august 2015 – Regionshuset
  • 17. september 2015 – Regionshuset
  • 29. oktober 2015 – Esbjerg SE
  • 26. november 2015 – Aabenraa Sygehus
  • 17. december 2015 – Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Til orientering. 

  Til Innovationsudvalgets næste møde undersøges det, om udvalgsmøde i august eller september 2015 kan foregå på Kolding Sygehus. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Orientering om deltagelse i studietur til San Francisco. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT - Dagsorden for møde i USE 21. maj 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  -

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/21902
  13. Automatiseret medicinering på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med planlægning af patientbehandlingen på generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg i den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er der afdækket en række potentielle fordele ved automatiseret medicinering, som undersøges i et forprojekt med henblik på anskaffelse af medicinrobot.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg blev vedtaget i marts 2010 med det formål at gøre Esbjerg Sygehus til et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. I forbindelse med planlægning af patientbehandlingen i den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er der afdækket en række potentielle fordele ved automatiseret medicinering.

  Medicineringssystemet automatiserer en proces, der starter med lægens ordination af patientspecifik medicin, ordinationen overføres automatisk til medicinrobotten, der doserer og pakker og via rørpostanlæg automatisk fremfører medicinen til patientens sengeafsnit.

  Automatiseret medicinering kan ved en succesfuld implementering give følgende fordele:

  • Øget patientsikkerhed, som følge af færre fejl.
  • Hurtigere levering af medicin til patienten.
  • Mere rationel drift som følge af personalets sparede medicinhåndteringer, mindre lager i hidtidige medicinrum og mindre medicinspild. 

  Skulle det vise sig, at integrationen mellem medicinrobotten og Elektronisk Patient Journal System (Cosmic) ikke på kort sigt lader sig realisere, vil det være muligt at nyttiggøre medicinrobot og rørpostanlæg, idet medicinordinationer kan overføres manuelt fra Cosmic til medicinrobotten. Tilsvarende indtænkes, der i alle faser af udrulningen og medicineringsprocesserne, hvordan eventuelle nedbrud kan imødegås ved alternative løsninger, der sikrer projektets økonomiske og patientsikkerhedsmæssige rationale.

  Det skal understreges, at automatiseret medicinering er et integrationsprojekt, der involverer flere behandlingsafdelinger og servicefunktioner på Sydvestjysk Sygehus, samt regionale systemer og processer. Processen for automatiseret medicinering skal bringes til at virke uden risiko for den kliniske drift. Derfor iværksætter Sydvestjysk Sygehus et forprojekt, hvor processen for automatiseret medicinering afdækkes og beskrives, og hvor projektets sandsynlighed for at virke undersøges.

  Det indstilles, at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende forprojektet, som en forudsætning for gennemførelse af hovedprojektet for automatiseret medicinering. Det samlede budget for indkøb af medicinrobot, afledte anlægskonsekvenser og IT integration forventes at udgøre 21,2 mio. kr. (indeks 133,9).

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blev der frigjort samlet 32 mio. kr. på regionens medicotekniske ramme for 2014. Det er forudsat, at virkningen af konsolideringen i 2014 skal indgå som buffer, der kan bidrage til aftaleoverholdelse i 2015, jf. orienteringen om regionens økonomi for 2015 på budgetseminaret i marts 2015. Det anbefales, at midlerne på den medicotekniske ramme nu frigives med 21,2 mio. kr. til indkøb af medicinrobotten, idet driftsbudgettet for Sydvestjysk Sygehus samtidig reduceres med samme beløb, fordelt med 14,1 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016. Driftsmidlerne indarbejdes på en central buffer, der skal sikre aftaleoverholdelse i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der indkøbes en medicinrobot til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg under forudsætning af, at forprojektet viser, at medicinrobotten har et økonomisk og patientsikkerhedsmæssigt rationale på sygehuset.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende resultatet af forprojektet som en forudsætning for indkøb af medicinrobotten til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

  At der meddeles anlægsbevilling på 21,2 mio. kr. (indeks 133,9) til indkøb af medicinrobot.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. i 2015 (indeks 133,9) til formålet, i første række finansieret af restbeløb på 2014-rammen til medicoteknisk apparatur, alternativt finansieret via leasing.

  At Sydvestjysk Sygehus’ driftsramme med henblik på finansiering af investeringen nedskrives med 14,1 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016, og at de frigjorte midler afsættes centralt med henblik på imødegåelse af regionens samlede økonomiske udfordringer på sundhedsområdet i 2015.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende indkøbet af medicinrobotten inden for den meddelte anlægsbevilling og godkende finansieringsformen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-05-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring