Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Ligestillingsudvalget - Referat - 08. juni 2015

Mødedato
08-06-2015 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Susanne Eilersen, O
 • Tage Petersen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F

 • Afbud
 • Susanne Eilersen, O
 • Tage Petersen, V
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på Indvandrermedicinske Teams
  2. Udbredelse af erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  3. Uddannelsesbarometer 2014
  4. Sygefravær og køn
  5. Afrapportering fra Ligestillingsudvalgets studietur til København, Malmø og Gøteborg
  6. Konference om trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015
  7. Næste møde - 14. september
  8. Evt.


  Sagsnr. 12/17894
  1. Status på Indvandrermedicinske Teams
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i 2013, at der skal etableres Indvandrermedicinske Teams på sygehusenhederne i Region Syddanmark, som et led i arbejdet med at udbrede viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Der gives en status på etablering og drift af disse teams.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på at udbrede viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital (OUH) besluttede Regionsrådet i 2013, at der skal etableres indvandrermedicinske teams i de enkelte sygehusenheder.

  Grundtanken bag initiativet er at sikre lokal forankring af viden og kompetencer på det indvandrermedicinske område, som kan komme alle afdelinger til gode på de respektive sygehuse.

  Fordelene ved at organisere indsatsen via teams er, at teamorganiseringen kan være fundament for at sikre følgende:

  • Kontinuitet i indsatsen i de enkelte sygehusenheder.
  • Entydig adgang til indvandrermedicinske kompetencer for almen praksis i sygehusets nærområde.
  • Løbende og systematisk forankret vidensopsamling og kompetenceudvikling.
  • Entydigt og langsigtet samarbejde og relationsdannelse til Indvandrermedicinsk Klinik på OUH.

  På mødet præsenterer sundhedsdirektør Jens Elkjær og konstitueret afdelingschef Birthe Navntoft udvalget for status på etableringen og driften af disse teams.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/17894
  2. Udbredelse af erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres midler til at sikre, at metode og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov udbredes yderligere. Ligestillingsudvalget blev på mødet 15. april 2015 præsenteret for Indvandrermedicinsk Kliniks oplæg til udmøntning af midlerne. På regionsrådsmødet den 26. maj 2015 behandlede regionsrådet forslaget til udmøntning af midlerne.

  Indvandrermedicinsk Klinik vil på mødet give et uddybende oplæg om tankerne bag og aktiviteter i det nationale videnscenter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres 1 mio. kroner årligt i regi af rammen til patientnære indsatser, med det formål at:

  (…)metode og erfaringer fra indvandrermedicinsk klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov skal udbredes yderligere indenfor de øvrige sundhedstilbud og på tværs af sektorer.

  På regionsrådsmødet den 26. maj 2015 tiltrådte regionsrådet et forslag til udmøntning af disse midler. Ligestillingsudvalget fik ligeledes denne model præsenteret på udvalgets møde 15. april 2015. Oplægget indeholder en model, hvor midlerne udmøntes i to forskellige spor:

  A) Videreudvikling og konsolidering af Indvandrermedicinske Teams

  Videreudviklingen af de indvandrermedicinske teams bidrager til det overordnede ønske om, at sundhedspersonalet på regionens sygehuse er kompetencemæssigt rustet til mødet med patienter fra særligt udsatte grupper.

  B) Pilotprojekt med henblik på etablering af nationalt videnscenter vedrørende udsatte grupper

   

  Region Syddanmark har fået opbakning fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med at etablere et nationalt Videnscenter for Indvandrermedicin. Denne opgave har været drøftet med faglige repræsentanter fra de øvrige regioner, og der er opbakning til, at et sådan center etableres med IMKs kompetencer som omdrejningspunkt. Der etableres et pilotprojekt med henblik på et nationalt videnscenter, hvis målgruppe udvides til generelt at omfatte udsatte og socialt sårbare patientgrupper.

  Dette falder godt i tråd med arbejdet med revision af specialeplaner. I det foreliggende udkast til specialeplan for det infektionsmedicinske speciale fremgår det at,

  ”Der er stigende fokus på en gruppe af patienter med væsentlige problemer af social, sproglig eller kulturel karakter, som kan vanskeliggøre relevant forebyggelse, behandling og rehabilitering. I specialet intern medicin: infektionsmedicin er der udviklet ekspertise i en tværfaglig model for en målrettet indsats til denne sårbare patientgruppe med udgangspunkt i de såkaldte indvandrermedicinske klinikker, der varetager patienter med uafklarede komplekse somatiske tilstande og betydelig ko-morbiditet, samt væsentlige problemer af social, sproglig eller kulturel karakter.”

  Der er altså et overordnet nationalt fokus på at løfte anvendelsen af IMKs kompetencer fra én specifik målgruppe til udsatte og sårbare patientgrupper generelt, samt sikre at viden og kompetencer udbredes generelt til faggrupper, der har kontakt med disse målgrupper.

  Tiltaget skal ses i forlængelse af den indsats, der tidligere er gjort i Region Syddanmark, med fokus på at udbrede viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik. I den forestående indsats fokuseres der på at sikre udbredelse til andre målgrupper end indvandrere, der oplever at deres livssituation og vilkår vanskeliggør forebyggelse, behandling og rehabilitering i regi af sundhedsvæsenet.

  Professor Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik giver på mødet et uddybende oplæg om modellen for udbredelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2233
  3. Uddannelsesbarometer 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådets indsats på uddannelsesområdet sker med udgangspunkt i uddannelsesstrategien. For at følge udviklingen og skabe viden om relevante udfordringer på uddannelsesområdet, udarbejder regionen hvert år et Uddannelsesbarometer. Det viser bl.a. at mændene ikke uddanner sig i samme grad som kvinderne. Forskellen på de to køn er synlig hele vejen fra grundskole til de videregående uddannelser. Problemstillingen har været kendt gennem en årrække og af samme årsag har regionen flere igangværende indsatser på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks uddannelsesstrategi er vedtaget af regionsrådet efter input fra Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. For at kunne følge udviklingen på uddannelsesområdet, og herunder skabe viden om relevante udfordringer, udarbejder regionen hvert år et Uddannelsesbarometer.

  En af udfordringerne er, at mændene ikke i samme grad som kvinderne uddanner sig. Forskellen på de to køn er synlig hele vejen fra grundskole til de videregående uddannelser. Uddannelsesbarometer 2014 viser bl.a., at

  • 76 procent af de syddanske mænd i aldersgruppen 25-34 år havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse, sammenlignet med 82 procent blandt kvinderne. Den manglende ungdomsuddannelse, som næsten hver fjerde mand i denne aldersgruppe er kendetegnet ved, gør det alt andet lige vanskeligt for mændene at finde fodfæste på et arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger kvalificeret, og dermed uddannet, arbejdskraft.
  • 25 procent af de mandlige studenter er ikke kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter afsluttet studentereksamen. Efter fem år er andelen 16 procent.
   Det er et problem, da de gymnasiale uddannelser ikke er erhvervskompetencegivende i sig selv og dermed fordrer, at den unge efterfølgende fortsætter på en videregående uddannelse. Overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse lader imidlertid til at være mere vanskelig for mændene end for kvinderne. Omkring 70 procent af de unge fra 9. og 10. klasse, der søger ind på en ungdomsuddannelse, vælger en gymnasial uddannelse.
  • 28 procent af de syddanske mænd i alderen 30-39 år havde gennemført en videregående uddannelse, sammenlignet med 43 procent blandt kvinderne.
   Hvad de videregående uddannelser angår, så kan der altså også her observeres en klar kønsforskel.

  I uddannelsesstrategien er der en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal opnå mindst én ungdomsuddannelse. Derudover har man i Syddanmark en særlig målsætning om, at 50 procent af drengene på en ungdomsårgang skal opnå en videregående uddannelse. Når man kigger på forventningerne til det fremtidige uddannelsesniveau hos de unge, der i disse år afslutter grundskolen, så tegner der sig et mere positivt billede i forhold til begge målsætninger, end blandt gruppen over 25 år, også for drengene. Drengene forventes dog fortsat at have et stykke vej op til pigerne, men kønsforskellen indsnævres, særligt i forhold til ungdomsuddannelserne.

  Problemstillingen med drengenes udfordringer i uddannelsessystemet har været kendt gennem en årrække. Region Syddanmark har pt. flere igangværende projekter finansieret af regionens uddannelsespulje, der både direkte og indirekte adresserer kønsproblematikken på uddannelsesområdet. Drengeprojekt Syddanmark er et eksempel på et projekt, hvor man målrettet arbejder på at få de mandlige studenter hurtigere i gang med en videregående uddannelse efter endt studentereksamen.

  På mødet vil Morten Hvideland-Olsen, Regional Udvikling, mere uddybende præsentere uddannelsesbarometerets væsentligste resultater i relation til kønsudfordringen. Derudover præsenteres et overblik over de igangværende indsatser på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering og Ligestillingsudvalget drøftede udviklingen samt indsatserne på uddannelsesområdet.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  4. Sygefravær og køn
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget har været på studietur til København, Malmø og Gøteborg i april 2015. I den sammenhæng er udvalget i flere sammenhænge blevet præsenteret for, at man i Sverige har fokus på sammenhængen mellem sygefravær og køn. Udvalget har på den baggrund ønsket, at der bliver set på sammenhængen mellem køn og hhv. kort- og langtidssygefravær i Region Syddanmark. Udvalget får her regionens sygefraværstal opdelt på køn, og på det kommende møde i september præsenteres udvalget for et uddybende oplæg om sygefravær og køn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget har været på studietur til København, Malmø og Gøteborg i april 2015. I den sammenhæng er udvalget i flere sammenhænge blevet præsenteret for, at man i Sverige har fokus på sammenhængen mellem sygefravær og køn. Udvalget har på den baggrund ønsket, at der bliver set på sammenhængen mellem køn og hhv. kort- og langtidssygefravær i Region Syddanmark, og hvilke overvejelser regionen gør sig i den forbindelse.

  Sygefraværsstatistikken i regionen

  Koncern HR har trukket sygefraværsstatistik for mænd og kvinder fra 2009 til 2014. Statistikken viser udviklingen i sygefravær i alt, udviklingen i sygefravær kort og udviklingen i sygefravær lang. Statistikken er vedlagt som bilag.

   

  Udvikling i sygefravær i alt

  Som det fremgår af bilagets side 1, er sygefraværet faldende for såvel kvinder som mænd i perioden 2009 til 2014. Sygefraværet for kvinder falder fra 5.4 % i 2009 til 4.4 % i 2014, hvilket svarer til et fald på ca. 20 %. Sygefraværet for mænd er i samme periode faldet fra 3.7 % til 3.1 %, hvilket svarer til et fald på ca. 16 %.

  Udvikling i sygefravær kort

  Som det fremgår af bilagets side 2, er det korte sygefravær faldende for såvel kvinder som mænd i perioden 2009 til 2014. Sygefraværet for kvinder falder fra 3.4 % i 2009 til 2.8 % i 2014, hvilket svarer til et fald på ca. 18 %. Det korte sygefravær for mænd er i samme periode faldet fra 3.7 % til 3.1 %, hvilket svarer til et fald på ca. 21 %.

  Udvikling i sygefravær lang

  Som det fremgår af bilagets side 3, er det lange sygefravær faldende for såvel kvinder som mænd i perioden 2009 til 2014. Sygefraværet for kvinder falder fra 2 % til 1.6 %, hvilket svarer til et fald på 20 %. Det lange sygefravær for mænd er i samme periode faldet fra 1,3 % til 1.2 %, hvilket svarer til et fald på ca. 8 %.

  Baggrund for udviklingen i sygefraværet

  Af tallene kan man se, at der er sket en stor udvikling i sygefraværet fra 2009 til 2014, og at faldet er størst for kvindernes vedkommende. Det generelle fald skyldes, at der gennem de seneste 3½ år er arbejdet målrettet med reduktion af sygefravær i indsatsen ”Sygefravær & Trivsel 2015”.

  Der har ikke været kønsopdelte indsatser i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet. I stedet er der taget udgangspunkt i at løse den enkeltes sygefravær og eventuelt tilbagevenden til arbejdet ud fra en individuel vurdering. Der har gennem forskellige indsatser været arbejdet med blandt andet psykosociale forhold, social kapital og arbejdsmiljømæssige forhold.

  Hvorfor er kvinder mere syge end mænd?

  Selv om sygefraværet er faldet og endda mest hos kvinderne, så har kvinderne stadig et højere sygefravær end mændene. Seniorforsker Merete Labriola fra Marselisborg Centret, der har et samarbejde med Region Syddanmark i forbindelse med ”Sygefravær og Trivsel 2015”, har sammen med en række andre forskere lavet et studie omkring kvinders langtidssygefravær. Studiet viser, at 30 pct. af forskellen mellem mænd og kvinders langtidsfravær kan forklares i forskelle i det psykosociale arbejdsmiljø. Det omfatter faktorer som ledelseskvalitet, rollekonflikter, håndtering af følelsesmæssige krav mv. De resterende 70 pct.’s forskel kan til gengæld ikke forklares ud fra dette.

  Studiet falder således i tråd med andre undersøgelser i de vestlige lande, der viser, at kvinder har et generelt højere sygefravær end mænd, og at årsagerne til dette ikke er kendt fuldt ud.

  Oplæg på mødet i september

  På det kommende møde i september vil Ligestillingsudvalget blive præsenteret for et oplæg, der mere uddybende ser på forskellene i sygefraværet blandt mænd og kvinder og hvilke overvejelser regionen gør sig i den forbindelse.

  Samtidig vil Ligestillingsudvalget blive præsenteret for en netop afsluttet undersøgelse omkring langtidsfriske medarbejdere i regionen, der også ser på blandt andet faggrupper og kønsmæssige aspekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  5. Afrapportering fra Ligestillingsudvalgets studietur til København, Malmø og Gøteborg
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget var på studiebesøg i København, Malmø og Gøteborg den 13.- 15. april 2015 med det formål at få inspiration og viden omkring, hvordan Region Syddanmark fremadrettet kan arbejde med Ligestilling. Efterfølgende er der udarbejdet en afrapportering, der nu forelægges Ligestillingsudvalget og herefter regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gennem et tæt planlagt program var Ligestillingsudvalget på studietur den 13. – 15. april 2015 til København, Malmø og Gøteborg og fik her indblik i – og viden om, hvordan man i en række offentlige organisationer arbejder med ligestilling. Formålet var at få inspiration til, hvordan Region Syddanmark som arbejdsgiver for ca. 25.000 ansatte og som leverandør af serviceydelser fremadrettet kan arbejde med ligestilling og initiativer i forhold til ligestilling.

  Dag 1 - København

  Ligestillingsudvalget var til møde i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Her fik Ligestillingsudvalget indblik i, hvordan ministeriet arbejder med ligestilling og hvordan man fra centralt hold understøtter arbejdet med ligestilling. Ligestillingsudvalget havde også lejlighed til at fortælle om, hvordan og i hvilket omfang man fra Region Syddanmarks side arbejder med ligestilling, og understregede, at regionen derfor har meget at byde ind med.

  Ligestillingsudvalget var senere til møde med Københavns Kommune for at høre om kommunens erfaringer med at få flere kvinder i ledelse. Efterfølgende var Ligestillingsudvalget på besøg hos Center for Kræft og Sundhed, hvor man har målrettet kræftrehabiliteringen mod mænd med flotte resultater.

  Dag 2 - Malmø

  Ligestillingsudvalget startede ud med et besøg på en legeplads/aktivitetsplads: Rosens røde tæppe, som er et eksempel på, hvordan ligestilling kan tænkes ind i byplanlægning. Efterfølgende var udvalget til møde med Malmø Kommune. Her var fokus på, hvordan kommunen arbejder med ligestilling ud fra en helhedsorienteret tilgang. Således tænkes ligestilling ind i al planlægning, i alle beslutningsfaser, i alle dele af processen og på alle niveauer.    

  Dagen afsluttedes med et møde med Malmøkommissionen, hvor Sundhedssamordningsudvalget også deltog. Kommissionen blev nedsat af Byrådet i Malmø i 2010 med afsæt i, at voksende sociale forskelle fra alle perspektiver er i direkte modstrid medambitioner om en bæredygtig byudvikling. Kommissionens opgave blev på videnskabeligt grundlag at beskrive strategier for, hvordan sundhedsmæssige forskelle mellem befolkningsgrupper kan mindskes, med udgangspunkt i Malmøs udfordringer, herunder at identificere, hvad der kan påvirkes af hvem og hvordan.       

  Dag 3 - Gøteborg

  Ligestillingsudvalget på besøg hos Gøteborg Kommune, som arbejder for at alle velfærdsydelser og kommunale services skal være ligeværdige og ligestillede uanset, hvem man er, og hvor man bor i kommunen. Fra Gøteborg Kommune deltog både en del politikere og en større kreds fra administrationen. Formålet var at fortælle Ligestillingsudvalget om dels den politiske styring af ligestillingsarbejdet og dels ligestilling ud fra et arbejdsgiverperspektiv og i forhold til deres rolle som leverandør af serviceydelser til borgerne.

  Ligestillingsudvalget afholdt udvalgsmøde på hjemturen, hvor der blev fulgt op på studieturen. På mødet blev udvalget enige om følgende:

  ”Udvalget er blevet inspireret af og nysgerrig på ligestilling i bred forstand på følgende områder:

  • i forhold til dialog og kommunikationsmateriale til borgere
  • i forhold til byggerier og indretning
  • sammenhæng mellem køn og henholdsvis kort- og langtidssygefravær
  • mulighed for at udtrække og måle på kønsmæssige data om ansatte (inspireret af Jämix)
  • mulighed for samarbejde med Ligestillingsministeriet om konkrete projekter, fx mænds sundhed

  Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre med dette i udvalget.”

  Regnskabet for studieturen er afsluttet, og der er ikke sket overskridelse i forhold til det anslåede budget.

  Afrapporteringen vil blive forelagt regionsrådet på mødet 24. august 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles overfor regionsrådet, at afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/22915
  6. Konference om trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget orienteres om det planlagte program for konferencen om trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget er på udvalgsmødet tidligere i februar blevet inddraget i forbindelse med det foreløbige udkast til midtvejskonference i projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne.” 7. september 2015. Vedhæftet er et opdateret program.

  I programmet er der lagt vægt på at inddrage deltagerne. Dels i forumteater, hvor deltagerne skal komme med forslag til, hvad skuespillerne skal agere.  Dels i en meningsudveksling i plenum mellem Niels Ulrik Sørensen, ungdomsforsker og souschef på Center for Ungdomsforskning og Morten Ryom, tidl. formand for erhvervsskolernes elevorganisation. Her kan deltagerne stille spørgsmål undervejs.

  Hovedpersonerne - de unge - kommer på banen i en workshop, hvor de fortæller deres egne historier om at være psykisk sårbare, og hvad der har hjulpet dem til større trivsel.

  Dagen veksler mellem forskellige former inden for workshops, forumteater og paneldebat. Der vil være en markedsplads med stande, hvor projektets indsatser bliver præsenteret. Her vil der også være mulighed for at deltagerne kan erfaringsudveksle og skabe netværk.

  Der er udsendt en ”early warning” til potentielle deltager 21. maj 2015 og et endeligt program offentliggøres og udsendes 15. juni 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  7. Næste møde - 14. september
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om planlagte punkter til det kommende møde 14. september 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til næste møde 14. september 2015 planlægges følgende punkter: 

  • Tema om Region Syddanmark som arbejdsplads
   • Medarbejdersammensætningen ift. køn, alder, etnicitet, ansættelser på særlige vilkår mv.
   • CSR-projekt vedr. fleksjob til psykisk sårbare
   • Oplæg om sygefravær og køn
  • Ligestillingsredegørelsen 2015 til godkendelse
  • Opfølgning på ønsker fra studieturen med forslag til videre proces
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Der blev givet en orientering.

  Der udarbejdes en opfølgning på status på Indvandrermedicinske teams til Ligestillingsudvalgets møde den 14. september 2015.

  På Ligestillingsudvalgets møde den 14. september skal der være en opfølgning på mødekadencen i det nye år.

  På et kommende møde ønsker Ligestillingsudvalget at høre mere om Drengeprojekt Syddanmark.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Ligestillingsudvalget ønsker at behandle sagen vedr. ældre mænds højere selvmordsrate sideløbende med Psykiatri- og Socialudvalget.

  Ligestillingsudvalget ønsker, så vidt det er muligt, at udvalgsbehandle Ligestillingsredegørelsen 2015.  

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 09-06-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring