Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 25. juni 2015

Mødedato
25-06-2015 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Telepsykiatrisk Center, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Simon Hempel-Jørgensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Anlægsbudget 2016 for sundhedsområdet
  3. Udbygning af Kolding Sygehus - Afsluttende Fase 4 projekter
  4. Nye internationale ansøgninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  5. Udvikling af ny model for innovative indkøb
  6. Resultater fra projektet Intelligent hospitalslogistik
  7. Livet mellem Stuerne
  8. Mødeplan
  9. Siden sidst
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 15/4139
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes på Telepsykiatrisk Center. Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og var det første af sin slags i Danmark, da det åbnede i 2013. Regionsrådet har afsat 8 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til drift af centret - og til at udvikle, implementere og forske i telepsykiatriske løsninger.

  Mødets tema er CoLab Recovery & Rehab. CoLab Recovery & Rehab er en samarbejdsorganisation i regi af CoLab Denmark med fokus på psykiatrien og det sociale område. CoLab Recovery & Rehab består af en række videns- og testmiljøer, hvor virksomheder, sygehus, sociale centre og kommuner kan teste løsninger og få direkte feedback fra brugerne. Målet er at udfolde de teknologiske potentialer, der gør det muligt, at mennesker med mentale og fysiske udfordringer i højere grad kan udvikle sig og mestre eget liv.

  På mødet præsenteres Telepsykiatrisk Center ved afdelingschef Claus Færch og Colab Recovery & Rehab ved projektchef Dorthe Dalkjær.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Afdelingschef Claus Færch præsenterede Telepsykiatrisk Center, herunder udvalgte telepsykiatriske projekter.

  Projektchef Dorthe Dalkjær præsenterede Colab Recovery & Rehab, herunder bl.a. samarbejdsmodel for offentlig privat udvikling.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/24429
  2. Anlægsbudget 2016 for sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til videre drøftelse af anlægsbudgettet for sundhedsområdet er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Innovationsudvalgets møde den 21. maj 2015 var der en drøftelse af budget 2016 for sundhedsområdet, særligt om anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet for 2016 er i balance og i overensstemmelse med det anlægsloft, der indgår i økonomiaftalen for 2015.

  Der var nogle indledende overvejelser om, hvorledes anlægsbudgettet i overslagsårene kunne udformes for at sikre overholdelse af det forventede anlægsloft. Der blev aftalt en bearbejdning af det materiale, der blev uddelt på mødet. Dette er sket i form af vedlagte notat, som er suppleret med den oversigt, der blev udsendt sammen med referatet fra maj-mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. at afvente i forhold til kommende økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/26205
  3. Udbygning af Kolding Sygehus - Afsluttende Fase 4 projekter
  fold dette punkt ind Resume

  De resterende arbejder i kvalitetsfondsprojektet i Kolding igangsættes. Det drejer sig om en ekstra skopistue, 3 intensivstuer samt øget ambulant kapacitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De resterende arbejder i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Kolding skal nu igangsættes.

  Det drejer sig om etablering af et dagkirurgisk center, hvilket kræver en udvidelse af eksisterende skopifunktion. Der etableres derfor 1 ekstra skopistue i blok 2. Yderligere skal der ske en udvidelse af den intensive kapacitet med 3 ekstra intensivstuer. I ansøgningen til ekspertpanelet er der desuden angivet et behov for øget ambulatorie kapacitet, for at kunne håndtere den øgede aktivitet efter indflytningen af Fredericia Sygehus. Dette kapacitetsbehov sikres ved at istandsætte dele af blok 3 og 5 til ambulatorier.

  Det samlede budget til de ovenævnte projekter er 22,352 mio. kr. (indeks 108,8) fordelt i årene 2015 til 2017. Budgettet er den resterende del af kvalitetsfondsprojektets samlede ramme. Udgiften fordeler sig med vejledende rammebudgetter på ca. 5 mio. kr. til dagkirurgi i blok 2, 3,6 mio. kr. til intensiv i blok 7 og 9 mio. kr. til ambulatorier og indretning af kontorer i blok 3 og 5. Herudover er der inden for budgetterne afsat midler til omkostninger, egne arbejder og anskaffelser. Niveauet for omfanget af ombygningsarbejder for ambulatorier justeres løbende af hensyn til projekternes overholdelse af totalrammen. 

  Projekterne vil være den sidste del af kvalitetsfondsprojektet, og det er vurderingen, at når disse projekter er gennemført vil projektet have levet op til tilsagnsbetingelserne.

  Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne under hensyn til, at den samlede totalramme for kvalitetsfondsprojektet i Kolding kan overholdes.

  Der er udarbejdet idéoplæg vedr. indretning af skopifunktion i blok 2 og udvidelse af intensiv. Idet indretning til ambulatorier og kontorer udføres etapevis i perioden 4 kvartal 2015 til 2017 og at niveauet for disse arbejder justeres i overensstemmelse med totalrammen, er der for disse arbejder ikke udfærdiget decideret idéoplæg. Det er dog en naturlig forudsætning og vurdering, at der inden for til rådighed værende midler kan skabes ambulatorier, der kapacitets- og kvalitetsmæssigt er i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne.

  Der vil således ved gennemførelse af de resterende projekter beskrevet under fase 4 kunne skabes et funktionsdygtigt akutsygehus i Kolding.

  Regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevilling til fase 4 på 31,0 mio. kr. til blodprøvetagning, dialyse, og tilpasning af klyngekøkken på mødet den 16. december 2013 samt 2,0 mio. kr. den 24. juni 2013 vedr. rådgivning.

  Det indstilles, at der meddeles tillæg på 22,352 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. fase 4, og at afsatte rådighedsbeløb i 2015-2017 vedr. fase 4 tilpasses inden for den samlede tilsagnsramme, jf. ajourført udgiftsprofil i den seneste kvartalsrapportering som gengivet i nedenstående skema:

  Mio. kr.

  Rådighedsbeløb (indeks 108,8) – Fase 4

  Forbrug 31.12.14

  2015

  2016

  2017

  I alt

  6,408

  30,400

  13,600

  5,000

  55,408

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplægget for udvidelse af intensiv kapacitet godkendes.

  At idéoplægget for etablering af ny skopistue godkendes.

  At rådighedsbeløbet tilpasses jf. ovenstående skema.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. fase 4 på 22,352 mio. kr. (indeks 108,8), således at den samlede anlægsbevilling er på 55,408 mio. kr.

  At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for den afsatte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26751
  4. Nye internationale ansøgninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har haft stor succes med at hjemtage midler fra EU inden for sundheds- og velfærdsinnovation, særligt inden for det telemedicinske og velfærdsteknologiske område. Gennem deltagelse i en lang række internationale projekter og aktiviteter har regionen opbygget et godt internationalt renommé og et enestående netværk af gode samarbejdspartnere inden for sundheds- og velfærdsinnovation på tværs af Europa.

  Regionen kan bruge det gode udgangspunkt til at indgå i stærke partnerskaber, som sammen ansøger forskellige EU programmer til finansiering af initiativer til gavn for både vækst, effektivitet og kvalitet. Aktuelt har det nye EU program INTERREG Europe 2014-2020 deres første opslag med frist i juli 2015. INTERREG Europe programmet har som overordnet mål at forbedre politikker og programmer for regional udvikling i EU. Region Syddanmark planlægger at være partner i tre velfærdsteknologiske ansøgninger ved det kommende opslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har haft stor succes med at hjemtage midler fra EU inden for sundheds- og velfærdsinnovation, særligt inden for det telemedicinske og velfærdsteknologiske område. De internationale projekter gennemføres i tæt samspil med driften med henblik på implementering af erfaringer og resultater. Den internationale anerkendelse, regionen har modtaget for sin indsats, viser sig bl.a. ved, at Region Syddanmark i 2013 blev udnævnt til europæisk referencested inden for sund og aktiv aldring af det europæiske innovationspartnerskab (EIP) med det højeste antal uddelte stjerner. Derudover er Region Syddanmark blevet optaget i EU netværket Vanguard Initiative, som samler de stærkeste regioner inden for smart specialisering.

  Gennem deltagelse i en lang række internationale projekter og aktiviteter har regionen opbygget et godt internationalt renommé og et enestående netværk af gode samarbejdspartnere inden for sundheds- og velfærdsinnovation på tværs af Europa. Regionen kan bruge det gode udgangspunkt til at indgå i stærke partnerskaber, som sammen ansøger forskellige EU programmer til finansiering af initiativer til gavn for både vækst, effektivitet og kvalitet.

  Aktuelt har det nye EU program INTERREG Europe 2014-2020 deres første opslag med frist i juli 2015. INTERREG Europe programmet har som overordnet mål at forbedre politikker og programmer for regional udvikling i EU. Til det første opslag med frist i juli 2015 planlægger Region Syddanmark at være partner i tre velfærdsteknologiske ansøgninger med de foreløbige navne: CORAL, NINE og TTITAN, der alle har fokus på, hvordan smart specialisering inden for sundheds- og velfærdsinnovation kan blive styrket igennem europæisk samarbejde. Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget.

  Alle tre projekter giver mulighed for implementering og videndeling inden for sundheds- og velfærdsinnovation på tværs af Europa. Projekterne påtænkes drevet og koordineret af henholdsvis det Syddanske EU Kontor, Syddansk Sundhedsinnovation og Syddansk Universitet. Der kan opnås medfinansiering under programmet på mellem 75 % (privat non-profit partner) og 85 % (offentlig partner) plus overhead (15 %).

  Fælles for projekterne er, at de skal give inspiration til udviklingen af politikker og strategier på sundheds- og velfærdsområdet. Der er derfor også krav om politisk forankring af INTERREG Europe projekterne. På den baggrund forelægges sagen Innovationsudvalget med henblik på tilslutning til at arbejde videre med ansøgningerne.

  Når der foreligger en endelig afklaring af, om projekterne tildeles støtte, forelægges de for Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget tilkendegiver opbakning til, at Region Syddanmark arbejder videre med de skitserede ansøgninger til INTERREG Europe inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Orienteredes og drøftedes. Der arbejdes videre med de skitserede ansøgninger til INTERREG Europe inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/49048
  5. Udvikling af ny model for innovative indkøb
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget tilsagn fra Markedsmodningsfonden til et nyt innovativt indkøbsprojekt. I projektet udvikles blandt andet en procesmodel for innovative indkøb, der kan anvendes generisk.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har modtaget tilsagn fra Markedsmodningsfonden på op til 2 mio. kr. i støtte til et indkøbsprojekt, der har fællesudbud af tolkeydelser som afsæt til at udvikle en ny model for innovative indkøb. Modellen kan bidrage til at understøtte fremtidige indkøb på områder, hvor det kommercielle marked for en given løsning er umodent eller på anden måde ikke kan svare på den udbudte funktion eller løsning.

  Markedsmodningsfonden har til formål at fremme anvendelsen af metoder til intelligent offentlig efterspørgsel, som derigennem skal bidrage til at skabe innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder.

  Projektet startede op i februar 2015 og løber til driftstart i oktober 2016. Region Syddanmarks indkøbsafdeling er projektejer og –leder og Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er projektpartner. Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland har givet tilsagn til deltagelse i fællesudbuddet.

  Samarbejdet mellem Indkøbsafdelingen og Syddansk Sundhedsinnovation samt viden fra indkøbsprojekterne Nordic PPI Net og SILVER har inspireret til dette projekt, hvor der er to hovedleverancer:

  1.       En bedre aftale/ kontrakt for tolkeydelser i de involverede regioner.

  2.       En generisk proces der kan anvendes ved andre innovative indkøb.

  En bedre aftale:
  For at opnå en bedre aftale vil projektet sammenkøre henholdsvis Indkøbsafdelingens udbudsproces, ”Dialog i Udbudshjulet” og SDSIs innovationsprocesmodel. Den nye tilgang består blandt andet af:

  ·        Kreativ idegenerering og faciliterede processer (blandt andet i form af workshops).

  ·        Invitere virksomheder med flere til at deltage i brugerprocesser.

  ·        Systematisk identifikation og opsamling af udviklingspotentialer i processen.

  ·        Business case med fokus på Offentlig-Privat Innovation (OPI).

  ·        Test af nuværende løsninger og kvalificering af koncepter inden udbud.

  ·        Øget fokus på brugerinddragelse i behovsanalysen.

  Derudover vil projektet også fokusere på, hvorledes processen kan fordre en øget anvendelse af teletolkning og digitalisering af administrationen.

  En generisk proces for innovative indkøb:
  Denne leverance er blandt andet inspireret af resultaterne fra Nordic PPI Net (som udvalget blev orienteret om på møde den 16. april 2015), hvor det blev belyst, at der mangler best practice og erfaringer fra innovative processer ved indkøb i større skala. Der er således brug for et stærkt demonstrationsprojekt, hvor dette kan afprøves.

  Under hele processen vil gode og dårlige erfaringer blive indsamlet og opsummeret i et erfaringsdokument og generisk proces for innovative indkøb og udbudsprocesser. Der vil tillige blive lagt vægt på videndeling af processen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/4139
  6. Resultater fra projektet Intelligent hospitalslogistik
  fold dette punkt ind Resume

  I projektet Intelligent Hospitalslogistik er der udviklet et nyt koncept for hospitalslogistik. Projektet er nu afsluttet, og der redegøres for resultaterne heraf og de fremtidige perspektiver for løsningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet ”Intelligent hospitalslogistik” (IHL) havde som formål at udvikle en innovativ løsning til understøttelse af den samlede logistikopgave på eksisterende og nye hospitaler. I projektet er udviklet en prototype på et fuldautomatisk integreret internt transport-, lager- og logistiksystem, som vil være enkelt, pålideligt, intelligent og effektivt og fungere ligeså nemt som et rørpostsystem.

  Sygehuse i alle fem regioner deltog (herunder OUH) sammen med en række offentlige og private samarbejdspartnere. Projektet løb fra april 2013 – april 2015 støttet af Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden) med 12,2 mio. kr. De private virksomheder Logisystems og Intelligent Systems var projektholdere.

  Mål
  Det overordnede mål for IHL-projektet er at skabe bedre og mere effektive hospitaler. De konkrete mål for IHL-projektet er bl.a.:

  • At sygehusets personale maksimalt skal gå 25 meter for at få udleveret, hvad de har brug for.
  • At sygehusets personale højest skal vente fem minutter på udleveringen.
  • At den plads, der bruges til lagerbeholdninger, bliver reduceret og anvendt mere effektivt.
  • At det bliver nemt og enkelt at registrere og spore alt, dvs. 100 % sporbarhed.
  • I et anlægsperspektiv skal IHL reducere behovet for investering i lager og logistik ved simpelthen at reducere størrelsen af det totale varelager, behovet for bufferlagre på afdelingerne og reducere behovet for plads til logistikken.
  • I et driftsperspektiv skal IHL bidrage til øget effektivitet, mindre spild og øget trivsel, når personalet får frigjort tid til de egentlige opgaver med behandling og sygepleje.

  Resultater og leverancer
  Fase1: IHL test og demonstrationsanlæg bygget og placeret på Hvidovre Hospital. Teknologi og automation ”bagved væggen” er testet og demonstreret.

  Fase2: Front-end og back-end services udviklet

  • IHL Koncept afprøvet, testet og videreudviklet med brugere.
  • IHL hygiejnekoncept videreudviklet.
  • Digitale brugergrænsefalder til tablet, smartphone, PC og systemporte udviklet.
  • Prototype til systemport udviklet.
  • Kassedesign.

  Fase 3: Afprøvning og test af koncept med brugere, IHL Business case kalkuleret.

  Business casen tegner et billede af, at der gevinster at hente ved implementering af IHL. Ser man alene på de gevinster, som kommer ved automatisering af logistikken, som er kernefunktionen i IHL, vil et IHL-system på et mellemstort hospital være tilbagebetalt på ca. seks år. Men ser man også på, hvilke kliniske gevinster et IHL-system fører med sig, vil systemet være tilbagebetalt på ca. tre år.

  Med IHL er det muligt at reducere arbejdstid, der er direkte knyttet til transport af alle varer, som kan være i IHL-kasserne. Det kan være centralvarer, sterilvarer, instrumenter, prøver, medicin, affald, linned og tøj og mad. Det frigør tid fra logistikopgaver, som det kliniske personale i stedet kan bruge på patienterne.

  Perspektiver
  Parterne bag IHL er meget interesseret i at arbejde videre med IHL-konceptet, for eksempel udformet som OPI-projekter sammen med danske eller udenlandske sygehuse, som vil afprøve og teste konceptet eller dele af konceptet yderligere.

  Flere sygehuse er begyndt at tænke IHL-konceptet ind. Herunder først og fremmest Nyt OUH, men også Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland er begyndt at se til IHL og tænke IHL-elementer ind.

  I forhold til Nyt OUH testes fra juni 2015 i Syddansk Sundhedsinnovations faciliteter det såkaldte vertikale lagersystem med decentrale udleveringssteder af medicin, udstyr med videre. Det vertikale lagersystem harmonerer med principperne i IHL.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/4139
  7. Livet mellem Stuerne
  fold dette punkt ind Resume

  Projektet Livet mellem Stuerne har bidraget til at optimere anvendelsen af fællesarealer på OUH. Der redegøres for resultater og perspektiver i projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Direktionen på Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus igangsatte i 2013 en handleplan til at højne den patientoplevede kvalitet. En af indsatserne var at sætte fokus på patienternes brug af opholdsrum, gange og ventearealer i afdelingerne, og derfor blev projektet ”Livet mellem Stuerne” igangsat. Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV.

   

  Formål

  ·         At opholdsrum og gangarealer i sengeafsnit og ambulatorier kan motivere patienterne til at anvende disse mere aktivt som en del af opholdet.

  ·         At patienter og pårørende føler sig godt modtaget – det vil sige føler sig set og hørt samt oplever at tiden kan udnyttes til individuelle behov.

  Leverancer
  Et inspirationskatalog, hvis formål er at vise, at man ved hjælp af simple designprincipper og få midler kan forbedre indretningen af de enkelte afdelinger på det eksisterende OUH, så rummene i højere grad tilgodeser nutidens patienter og pårørende.

  Bidrage til indretningen af Nyt OUH ved også at fokusere på fremtidens patienter og pårørende.

   

  Resultater

  ·         Projektet har påvist betydningen af den fysiske indretning som en væsentlig faktor i patienternes og pårørendes oplevelse af opholdet på OUH.

  ·         Projektet har vist, at det er muligt at indrette gangarealer, så disse i højere grad tilgodeser både plejepersonale og patienter, som venter på behandling.

  ·         Projektet har i høj grad påvist, at en hjemlig indretning af opholdsrum er medvirkende til, at patienter kommer op af deres senge for her at spise, slappe af og opsøge sociale relationer.

  ·         Projektet har vist, at trods tilstedeværelsen af flere objekter (eksempelvis pyntegenstande i opholdsrummet) har dette haft en positiv betydning for den daglige drift (mindre rengøring), idet både patienter og personale har rodet mindre end tidligere ud fra ønsket om at bevare indretningen pæn.

  ·         Projektet har vist, at ansvarsforankring i hvert enkelt afsnit er medvirkende til en lettere implementering af forandringer.

  ·         Projektet har taget fat på en diskussion om, hvem der ejer de halvoffentlig rum, områder som gange, venterum osv. udgør – patienter eller plejepersonale? En diskussion, der er væsentlig i forhold til paradigmet patientinddragelse.

  Perspektiver
  Projektets designprincipper har vist, at man for få midler kan forbedre oplevelsen af ventetid og venterum for nutidens patienter og pårørende. Der ligger imidlertid en stor værdi i at udbrede projektets afprøvede designprincipper til Nyt OUH. Dette kan gøres ved at indrette afsnit og ambulatorier på OUH ud fra designprincipperne, og med en systematisk inddragelse af patienter, pårørende og personale kan man i tests gøre sig mere konkrete erfaringer, som kan bidrage til at højne oplevelsen hos patienterne på det nuværende OUH i forhold til indretningen af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Innovationskonsulent Louise Linaa præsenterede projektet Livet mellem Stuerne, herunder baggrund for arbejdet samt resultater og perspektiver.

  Afdelingssygeplejerske Bonnie Fahlén orienterede om konkret projekt på Nyremedicinsk afdeling på OUH.

  Drøftedes, herunder gerne fremadrettet fokus på at udbrede de positive erfaringer fra projektet på OUH til øvrige afdelinger.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 torsdage 15.00 – 18.00: 

  • 20. august 2015 - Kolding Sygehus.
  • 17. september 2015 – Esbjerg Sygehus – kunstkomité.
  • 29. oktober 2015 – Esbjerg SE – om entreprenørskab/venturekapital.
  • 26. november 2015 – Aabenraa Sygehus – psykiatrisengen som OPI-projekt og forskningsemne.
  • 17. december 2015 – Sønderborg Sygehus – nyindrettet restaurant.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Innovationsudvalgets møde den 20. august 2015 afholdes på Kolding Sygehus og mødet den 17. september 2015 afholdes på Esbjerg Sygehus.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  9. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Formanden orienterede om Folkemøde 2015.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  -

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 05-08-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring