Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 20. august 2015

Mødedato
20-08-2015 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
Mødelokale "Storebælt", Kolding Sygehus

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Andrea Terp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Innovationsudvalgets besøg på Kolding Sygehus
  2. Tema om den internationale indsats inden for sundheds- og velfærdsteknologi
  3. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v.
  4. 14. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2015
  5. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  7. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  8. Nyt OUH - faseskiftrapportering
  9. Nyt OUH - godkendt udbetalingsanmodning
  10. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2015
  11. Week of Health and Innovation, WHINN
  12. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune
  13. Forslag til mødeplan 2016
  14. Mødeplan
  15. Siden sidst
  16. Eventuelt


  Sagsnr. 15/35714
  1. Innovationsudvalgets besøg på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Repræsentanter for Kolding Sygehus vil give en orientering om status for ny- og ombygningerne på sygehuset med fokus på den nye FAM og den nye sengebygning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kvalitetsfondsprojektet omfatter:

  • Fase 1 med mor-barncenter
  • Fase 2 med ny FAM, der dels er nybygget, dels bliver indrettet i eksisterende lokaler
  • Fase 3 med en ny sengebygning
  • Fase 4 med indretning af dialyseafsnit, donortapning, ambulatorier mv.

  Sideløbende hermed er der i regi af masterplanen:

  • Bygget et p-hus
  • Nyindrettet et laboratorium
  • Indrettet et klyngekøkken
  • Flyttet terapi

  Kolding Kommune har etableret første fase af sit sundhedscenter ved sygehuset og er i gang med at ændre et antal vejkryds, så tilkørselsforholdene ved sygehuset bliver bedre.

  Der gives et samlet billede af disse projekter samt en status på, hvorledes der arbejdes med at indrette organisationen til at arbejde i de nye og ændrede rammer.

  Der er afsat tre kvarter til orienteringen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen og projektchef Kenneth Holm præsenterede ombygningerne på Kolding Sygehus, herunder bl.a. FAM.

  Oplæg vedlægges.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/35364
  2. Tema om den internationale indsats inden for sundheds- og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Mødets tema er regionens internationale indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Gennemgang af mødets tema er programlagt til at vare en time. Med udgangspunkt i vedlagte notat vil der være oplæg ved specialkonsulent fra Syddansk Sundhedsinnovation Christina E. Wanscher, EU-konsulent Henriette Hansen fra det Syddanske EU-kontor og stifteren af virksomheden Corporate Health Dr. Cornelius Glismann.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødets tema er regionens internationale indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Temaet er relevant, fordi de samfundsudfordringer Syddanmark står overfor, ikke mindst inden for sundhedsområdet, i stigende grad deles med andre lande. For at kunne imødegå dem er det nødvendigt at tænke de internationale og grænseoverskridende aktiviteter ind i regionens strategier og planer.

  Gennemgang af mødets tema er programlagt til at vare en time. Med udgangspunkt i vedlagte notat vil regionens internationale indsats blive præsenteret på mødet ved specialkonsulent fra Syddansk Sundhedsinnovation Christina E. Wanscher. EU-konsulent Henriette Hansen fra det Syddanske EU-kontor vil dernæst fortælle om EU-kontorets indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovationsområdet, og hvad de tilbyder virksomheder og institutioner i Syddanmark. Afslutningsvist vil stifteren af virksomheden Corporate Health Dr. Cornelius Glismann holde en kort præsentation på engelsk om, hvad der har fået en international velfærdsteknologisk virksomhed til at etablere sig i Syddanmark. Corporate Health er en tysk virksomhed, der tilbyder optimering af screeningsprogrammer for tarmkræft ved brug af en såkaldt kamerapille.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Specialkonsulent Christina E. Wanscher, Syddansk Sundhedsinnovation, orientererede overordnet om internationale aktiviteter, herunder bl.a. ”Copy-Paste-Innovation” og resultater inden for telepsykiatri samt telemedicinsk service til diabetespatienter på Ærø m.v.

  EU-konsulent Henriette Hansen, South Denmark European Office, præsenterede det Syddanske EU-kontor, herunder bl.a. kontorets hovedopgaver, indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation, tilbud til aktører i Syddanmark, kommunernes andel af indhentede EU-midler m.v.

  Dr. Cornelius Glismann præsenterede virksomheden Corporate Health, og arbejdet med at afprøve kamerapille, som kan anvendes til screening for tarmkræft. Herunder drøftedes bl.a. det forskningsmæssige setup og de foreløbige resultater m.v.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/34184
  3. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v.
  fold dette punkt ind Resume

  Tidsforskydninger i anskaffelser mv. anvendes som et redskab til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser fra de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen.  Det anbefales, at anskaffelser for 57,114 mio. kr. fremrykkes fra 2016 til 2015. Ved at leasingfinansiere anskaffelserne i 2015 sikres det, at fremrykningen ikke øger risikoen for overskridelse af drifts- og anlægsrammerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år afdækkes mulighederne for at fremrykke hhv. udskyde anskaffelser af investeringsmæssig karakter som en del af afslutningen af regnskabsåret. Tidsforskydninger i anskaffelser mv. anvendes som et redskab til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser fra de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen. 

  Udover overholdelse af økonomiaftalerne har tidsforskydninger i anskaffelser mv. i tidligere år bidraget til at lette presset på regionens drifts- og anlægsrammer i de efterfølgende år, det vil sige en løbende konsolidering på kort og eventuel mellemlang sigt.  Fremrykninger af anskaffelser mv. fra 2015 til 2014 har f.eks. bidraget til at sikre, at merudgifter i størrelsesordenen 150 mio. kr. til sygesikringsmedicin i Region Syddanmark på kort sigt, det vil sige i et ét-årigt perspektiv, forventeligt kan håndteres uden ekstraordinære indgreb i budgettet for 2015.

  Prognoserne for 2015 viser, at der også i 2015 kan forventes aftaleoverholdelse. Samtidig konstateres, at usikkerheden om prognoserne er væsentligt større end på samme tidspunkt i tidligere år. Det har blandt andet sammenhæng med usikkerhed om udgiftsudviklingen vedrørende sygesikringsmedicin, men skyldes også, at størrelsen af forventede reguleringer af årets udgiftsramme med baggrund i ændrede pris- og lønskøn for 2015 samt udmøntningen af midlerne i den forrige regerings sundhedspolitiske udspil ”Jo før – jo bedre” fortsat ikke er udmeldt. Der forventes tidligst klarhed over udgiftsloftet for 2015 i forlængelse af indgåelse af økonomiaftalen for 2016.

  Som en konsekvens af denne usikkerhed er det derfor pt. også usikkert, om der er råderum til fremrykninger i 2015, og i givet fald størrelsen heraf. Af hensyn til planlægningen og effektueringen af eventuelle fremrykkede anskaffelser er det imidlertid nødvendigt, at der politisk træffes beslutning herom inden udgangen af september 2015.

  En mulighed for fremrykning af anskaffelser til 2015, der ikke samtidig øger risikoen for overskridelse af årets udgiftsramme, er at leasingfinansiere anskaffelserne.  Forklaringen er, at leasing af anskaffelser i 2015 som udgangspunkt først vil medføre en ydelsesbetaling for 2016 og frem. Dog er det muligt at indgå konkret aftale med Kommuneleasing om hel- eller delvist indfrielse af en leasingforpligtigelse, hvis der er råderum hertil indenfor årets udgiftsramme. Leasingfinansiering af fremrykkede anskaffelser kan således bidrage til at optimere anvendelse af årets udgiftsramme.

  På den baggrund har sundhedsdirektøren anmodet Medicoteknisk Afdeling og de somatiske sygehuse undersøge muligheder for fremrykning af medicotekniske anskaffelser, der af sygehusene vil blive prioriteret højt ved udmøntningen af de medicotekniske rammer for 2016. Gennemgangen har vist, at der udover fremrykning af større medicotekniske anskaffelser er mulighed for fremrykning af mindre anskaffelser på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Desuden er der mulighed for fremrykning af flere mindre projekter vedrørende udvendig vedligeholdelse af regionens bygningsmasse samt renoveringer mv. indeholdt i masterplanen for Sygehus Lillebælt.

  Samlet er der mulighed for fremrykninger for 57,114 mio. kr., jf. nedenfor

  1.000 kr.

  Odense Universitetshospital

  Sygehus Lillebælt

  Sydvestjysk Sygehus

  Sygehus Sønderjylland

  I alt

  Større medicotekniske anskaffelser

  13.338

  3.851

  4.934

  19.491

  41.614

  Lokale investeringsrammer

  5.000

  5.000

  Udv. bygningsvedligeholdelse

  2.500

  2.500

  5.000

  Fremrykning Masterplan

  5.500

  5.500

  I alt

  13.338

  16.851

  4.934

  21.991

  57.114

  Fremrykningen af større medicotekniske anskaffelser omfatter apparaturinvesteringer indenfor ultralydsapparatur, endoskopisk udstyr og operationslamper, som blandt andet skal understøtte en bedre digitalisering af billeddokumentationen fra apparaturet, kortere undersøgelsesforløb indenfor tarmkræftscreening og skulderproblematikker, større diagnostisk sikkerhed samt forbedring af arbejdsmiljøforhold (lys og ergonomi).

  Fremrykningen af anskaffelser for 5,0 mio. kr. på den lokale investeringsramme i Sygehus Lillebælt vedrører primært energioptimeringsprojekter.

  Fremrykningen af projekter vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse omfatter facadearbejder i Sønderborg for ca. 2,5 mio. kr. samt tagrenovering for ca. 2,5 mio. kr. på Kolding Sygehus.

  Fremrykningen af delprojekter vedrørende masterplanen for Sygehus Lillebælt omfatter etablering af hvilepladser, diverse testrum, personalerum mv. i forbindelse med flytningen af Nuklearmedicinsk Afdeling samt modernisering af dele af E-bygningen til somatisk ambulatoriedrift.

  I 2015-budgettets overslagsår for 2016 er afsat 350 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk apparatur, inkl. lokale investeringsrammer, it mv. Heraf er 50 mio. kr. forudsat leasingfinansieret. Driftsbudgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse er på 38,351 mio. kr.  Fremrykning af anskaffelser samt udvendige vedligeholdelsesarbejder for 57,114 mio. kr. ville kunne afholdes indenfor eksisterende rammer til formålet på drift og anlæg i 2015 og 2016 og vil dermed ikke påvirke aftaleoverholdelses i årene.

  Sagen behandles tillige i Sundhedsudvalget den 25. august 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet,

  At der meddeles leasing/driftsbevilling på 57,114 mio. kr. i 2015 til fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse

  At udgifterne finansieres indenfor drifts- og anlægsrammerne afsat til formålet i 2015-budgettets overslagsår for 2016

  At de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ved 2. behandlingen af budget 2016

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  4. 14. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført indenfor den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) (Fase 1) indeholdende en fuldt fungerende FAM med 51 sengepladser er taget i brug den 28. april 2015. Hele FAM projektet med 61 en-sengsstuer forventes færdigt i april 2016.

  Den 27. april 2015 godkendte regionsrådet licitationsresultatet for den ny sengebygning (Fase 2). Efterfølgende har Sydvestjysk Sygehus indgået totalentreprisekontrakt med MT Højgaard A/S.

  Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering og nedrivning af bygning 05, 06 og 22 er igangsat, således at byggefeltet bliver klart til totalentreprenøren sommeren 2016. Detailplanlægning af sengebygningen pågår frem til sommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet, at rapporten for 2. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  5. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1

  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug. Regnskabet er dog endnu ikke afsluttet. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Den økonomiske ramme forventes fortsat at kunne overholdes, omend der er usikkerhed omkring udfaldet af krav og modkrav. Det forventes fortsat, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2.

  Status på Fase 2

  Fase 2 er i projekteringsfasen. Dispositionsforslaget blev godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015, og projektforslaget (med undtagelse af revideret tidsplan) blev godkendt administrativt af styregruppen den 2. juli 2015.

  Tid er denne gang markeret gul (i stedet for grøn), idet en kommende ny udbudslov og et nyt udkast til revideret tidsplan i forbindelse med projektforslaget indikerer, at gældende tidsplan (godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015) skal revideres. Styregruppen vil i 3. kvartal bearbejde tidsplanen.

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er fortsat opmærksomhed på, at resultatet af Fase 1, som endnu er usikkert, kan påvirke Fase 2. Siden forrige rapportering er der endvidere - i forbindelse med projektforslaget - lavet et nyt overslag over håndværkerudgifter, som viste sig at overstige budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent. Styregruppen besluttede at godkende projektforslaget inkl. de usikkerheder, der i øjeblikket er i anlægsoverslaget. Det er en forholdsvis lille afvigelse fra budgettet, som styregruppen skal arbejde videre med i den næste projekteringsfase, hvor projektet, anlægsoverslaget og tidsplanen skal yderligere bearbejdes, optimeres og konkretiseres. Styregruppen besluttede endvidere, at change request kataloget skal udvides for at sikre tilstrækkelige besparelsesmuligheder i forbindelse med den endelige prissætning af byggeriet, det vil sige ved licitation.    

  Kvalitet er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

   

  Supplerende oplysning om økonomi for Fase 2

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at Ledelsen i figur 1 har vurderet økonomi for fase 2 som værende gul, hvilket er defineret som inden for rammerne, men under ekstra opmærksomhed. Ledelsens vurdering af status for økonomien er foretaget med udgangspunkt i, at det af styregruppen godkendte projektforslag, som overstiger budgetrammen med 13,7 mio. kr., fortsat kan tilpasses. Ledelsen har i afsnit 3.2 beskrevet de i værksatte handlinger til tilpasning af projektforslaget. Vi er enige i mulighederne for tilpasning.”

  Da Fase 2 projektet endnu er i projekteringsfasen, og der endnu ikke er indgået kontrakt på udførelsen af hovedprojektet, er der stadig muligheder for at tilpasse projektet til budgettet. Tilpasningen vil foregå frem til endelig prissætning af byggeriet ved licitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at rapporteringen for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  6. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der er i 2. kvartal iværksat en strategi til at imødegå de relativt store uforudsete udgifter for fase 2, der viste sig i 1.kvartal. Dette kan imødegås ved hjælp af en række tekniske besparelser.

  I overensstemmelse med byggeriets fremdrift og stade er forberedelser til indflytningen samt ibrugtagning af nye områder startet. Der er igangsat både en teknisk og klinisk proces. I den kliniske proces forberedes det kliniske personale på nye koncepter og arbejdsgange i deres daglige arbejde. Der arbejdes med en overordnet struktur for arbejdet, som er startet primo 2015.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at rapporteringen for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  7. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Denne sag indeholder rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Nyt OUH har den 30. april 2015 fremsendt udbetalingsanmodning vedrørende kvalitetsfondsmidler til Sundheds- og Ældreministeriet, og anmodningen behandles fortsat. Derfor skal kvartalsrapporteringen ikke sendes til ministeriet.

  I Projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering. Der blev den 13. maj 2015 afholdt et ”kick-off” arrangement som opstart til brugerprocessen på de standardiserede rum. Der arbejdes med input til bestykning og i mock-uppen på Syddansk Sundhedsinnovation testes arbejdsgange.

   

  Der er fortsat bekymring om anlægsøkonomien. Der er derfor indgået en aftale med Totalrådgiver om, at de i projektforslagsfasen skal undersøge det økonomiske potentiale i forbindelse med blandt andet standardisering og præfabrikation.

  I projektforslaget bliver udbudsstrategien udarbejdet og i øjeblikket overvejes fire modeller. Overvejelserne går på, hvorledes man sikrer den bedste projektkvalitet, styrbarhed og samtidig sikrer konkurrenceelementet. Ligeledes overvejes det, hvorledes entreprenørfirmaerne kan inddrages tidligere i processen end normalt. Udbudsstrategien skal til politisk behandling ultimo 2015.

  Udflytningsstrategien er blevet vedtaget af styregruppen for Nyt OUH på baggrund af indstilling fra OUHs direktion. Der er besluttet en hastig indflytning, hvor man i en komprimeret periode indtager de nye bygninger i en stejl tidsmæssig kurve.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at rapporteringen for 2. kvartal 2015 på Nyt OUH tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/7066
  8. Nyt OUH - faseskiftrapportering
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal ved centrale faseovergange rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet jf. Regnskabsinstruksen. Med faseskifterapporten beskrives en status for anlægsprojektet Nyt OUH ved overgangen mellem dispositionsforslags- og projektforslagsfasen.

  Faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporteringen til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Jævnfør ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” af 26. juni 2014 fra Sundheds- og Ældreministeriet skal der udarbejdes en faseskifterapportering for Nyt OUH-projektet. Ved centrale faseovergange i projektet skal Region Syddanmark fremsende en beskrivelse af fasens væsentligste milepæle og eventuelt foretagne tilpasninger i projektet. Med faseskifterapporten beskrives en status for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH ved overgangen mellem dispositionsforslags- og projektforslagsfasen suppleret med skemaerne F1 – F4 i bilag.

  Faseskifterapporteringen tilgår ministeriet med regionsrådet for Region Syddanmark som afsender.

  Faseskifterapporten giver indledningsvist et historisk rids af projektets væsentligste milepæle fra projektets start i 2008 frem mod vedtagelse af byggeprogram for Nyt OUH. Byggeprogrammet er bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker sammenholdt med rammerne for byggesagen. Et byggeprogram skal sikre overensstemmelse mellem bygherres intentioner og det færdige byggeri. På den baggrund har totalrådgiverkonsortiet Medic OUH udarbejdet forslag til disponering af Nyt OUH.

  Faseskifterapporten beskriver indholdet af dispositionsforslaget generelt og strukturen på dispositionsforslaget for Nyt OUH konkret. Derefter følger en tematiseret gennemgang af dispositionsforslaget. Starten på projektforslagsfasen med formulering af en projektstrategi med henblik på at sikre en robust anlægsøkonomi er ligeledes omtalt. Tid og risikostyring er kort omtalt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/39211
  9. Nyt OUH - godkendt udbetalingsanmodning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. april 2015 ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH. 

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. august 2015 godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler, da det efter gennemgang af projektmaterialet vurderes, at projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste, samt at projektet lever op til de projektspecifikke tilsagnsbetingelser og de formelle krav til udbetalingsanmodning. 

  Finansieringsprofilen samt anlægsbevillingen for Nyt OUH vil blive behandlet på et senere regionsrådsmøde.

  Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark afrapportere kvartalsvist til Sundheds- og Ældreministeriet med start fra 3. kvartal 2015.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet, at den godkendte udbetalingsanmodning tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  10. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2015
  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  1. kvartal 2015
  I forhold til 1. kvartal 2015 er det de samme projekter med opdateret status.

  2. kvartal 2015
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg
  2. Generalplan Vejle
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding
  4. P-hus Kolding
  5. Fase 2, Sønderborg
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet
  7. Oversigt over afsluttede byggerier

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Til orientering.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  11. Week of Health and Innovation, WHINN
  fold dette punkt ind Resume

  Den 19. - 23. oktober 2015 afholdes WHINN – Week of Health and INNovation. WHINN samler en række events og konferencer inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Der gives i punktet en status på aktiviteterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 19. - 23. oktober 2015 afholdes WHINN – Week of Health and INNovation, som samler en række events og konferencer inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. WHINN har samlet flere end 15 forskellige events, og der forventes flere end 2.000 deltagere i løbet af ugen. Det er deltagere på de enkelte konferencer, delegationsbesøg, gæster til udstillingen og deltagere til WHINN SPEAK.

  Der er planlagt flere centrale WHINN events:

  WHINN MATCHMAKING afholdes den 20. oktober fra kl. 14-17 på Odense Rådhus. Eventer planlægges af Welfare Tech, Enterprise Europe Network og Cluster Excellence. Ønsker man at deltage i WHINN MATCH, opretter man en profil på hjemmesiden, og den vil så matche deltagerne ud fra krav og ønsker. 120 deltagere forventes til denne event.

  WHINN EXHIBITION er den store samlede udstilling, som vil være åben for offentligheden. Der forventes 50 udstillere i år, og der er gratis indgang.

  WHINN SPEAK (onsdag den 21. oktober), er den fælles netværksevent med middag, awardshow i forhold til InnoEvent og high level key note speakers samt musik til dans. Det forventes, at der deltager minimum 850 deltagere til denne event.

  Der afholdes 2 store, etablerede og internationale konferencer i løbet af ugen.

  European Telemedicine Conference afholdes den 21. – 22. oktober, og programmet kan ses her http://www.telemedicineconference.eu/ehome/telemedicineconference2015/254017/?& . Der forventes 450 deltagere.

  Hospital+ Innovation afholdes også 21. – 22. oktober, og deres program kan ses her http://hospitalplusinnovation.com/. Der forventes 500 deltagere.

  I forbindelse med åbningsceremonien er de to ovenstående konferencer gået sammen om at afholde en fælles åbningsceremoni, hvor sundhedsministeren og EU’s sundhedskommissær er inviteret til at tale.

  Ud over ovenstående er der over 10 andre events, som afholdes i WHINN ugen.

  Der arbejdes på at gøre WHINN til en tilbagevende begivenhed, og der er en forhåndsbeslutning om at gentage WHINN i 2016 og 2017, såfremt begivenheden i 2015 indfrier forventningerne.

  WHINN er et partnerskab mellem flere forskellige offentlige og private organisationer, som samarbejder for at WHINN skal blive en succes.

  Bidrag fra partnerne

  Partnere, Styregruppen:

  -          Odense Kommune, bidrager med op til 1 mio. kr.

  -          Region Syddanmark bidrager med op til 450.000 kr.

  -          Healthcare DENMARK bidrager med 275 timer og har ansvar for delegationsbesøg samt Hospital+ Innovation Congress.

  -          Welfare Tech bidrager med 150 timer samt afholdelse af 4 præevents og har ansvaret for WHINN MATCHMAKING.

  -          Syddansk Universitet bidrager med mandetimer inden for deres faglige område.

  -          Odense Universitetshospital bidrager med delegationsbesøg samt mandetimer. Ud over det er de værter for European Telemedicine Conference.

  -          Syddanske Forskerparker bidrager med gratis mødelokaler under WHINN ugen samt projektkontor til projektchef.

  Andre partnere:

  -       HIMSS Europe afholder European Telemedicine Conference, Young Innovatores Competition og er samtidig mediepartner.

  -       Erhvervsakademiet Lillebælt afholder Mini InnoEvent og bidrager endvidere med frivillige arbejdstimer samt en udstilling.

  -       Inspiring Denmark tiltrækker internationale konferencer samt står for det grafiske arbejde i forbindelse med roll ups, folder m.v.

  -       Odense Congress Center bidrager med gratis konferencelokaler.

  -       Delta afholder international konference, udviklingsevent samt et netværksarrangement.

  -       Udvikling Fyn leverer outdoor reklamer i City Odense samt stiller gratis registreringssystem til rådighed til WHINN SPEAK.

  -       Invest in Denmark afholder Round Table for udenlandske virksomheder.

  -       Nordisk Ministerråd afholder Nordisk Tænketank.

  -       Illuminaut afholder special events for japanske delegationer.

  Programmet for WHINN kan ses på www.WHINN.dk

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Til orientering. Opfordring til deltagelse i WHINN. Kontakt Syddansk Sundhedsinnovation v/Anne Bach Stisen.

  Oplæg vedlægges.  

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  12. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Projektet Rehabiliteringscenter Kerteminde skal sikre opførelse af et funktionelt, arkitektonisk bæredygtigt og fremtidssikret byggeri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Den samlede rehabiliterende indsats i Kerteminde Kommune har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgerens funktionsniveau.

  Kerteminde Kommune råder på nuværende tidspunkt over 17 rehabiliteringspladser og forventer en øget efterspørgsel frem mod 2020. Kerteminde Kommune opfører i den forbindelse et nyt rehabiliteringscenter med 22 rehabiliteringspladser, der skal imødekomme sundhedsfaglige, demografiske og økonomiske udfordringer på sundheds- og ældreområdet.

  Projektet er et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Formål
  Formålet med nærværende projekt er at kvalificere et nyt byggeri med udgangspunkt i brugernes behov og dermed medvirke til:

  -       At skabe rammer for at udføre døgnrehabilitering og imødekomme et stigende behov for rehabiliteringspladser

  -       At skabe mulighed for ambulante rehabiliterende indsatser der er sundhedsfremmende og forebyggende, f.eks. patientskoler

  -       At rehabilitere borgeren i videst muligt omfang til et meningsfyldt liv

  -       At imødekomme forventede stigende udgifter til borgere med behov for varig kompenserende hjælp

  -       At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

  -       At udvikle en intensiveret flerfaglig indsats blandt sundhedsfaglige med udgangspunkt i borgeren

  Leverance
  Syddansk Sundhedsinnovation har 3 overordnede leverancer. 1) Et visionskatalog hvis formål er at visualisere brugernes ønsker til et fremtidigt byggeri. 2) En række workshops, hvor brugerne genererer idéer og kvalificerer byggeriet således, at almen menneskelige, fysiologiske, psykologiske og sociale behov tilgodeses. 3) Desuden at udvikle og forme den nye organisation og styrke det fremtidige tværfaglige samarbejde, der danner ramme for en bedre og koordineret indsats for borgeren.

  Syddansk Sundhedsinnovations budget i projektet er 448.400 kr. finansieret af Kerteminde Kommune.

  Resultater
  Projektet er igangværende, men der forventes en påvist effekt af brugerinvolveringen, der sikrer en god kvalificeret dialog mellem brugerne og bygherre, således at der opføres et funktionelt, arkitektonisk bæredygtigt og fremtidssikret byggeri.

  Via test er der foreløbigt påvist følgende:

  -       Fordeling af funktionerne og placering i byggeriet har afgørende betydning for borgerens overblik, trivsel og oplevelse af opholdet

  -       Fællesarealerne placering og indretning har ligeledes betydning for borgerens lyst til at søge fællesarealer og social samvær

  -       Der er optimeret på indretning på borgerstue, badeværelse, modtagerkøkken og træningskøkken, således at både medarbejdere og borgere finder funktionerne funktionelle.

  Perspektivering
  Projektets designprincipper har været retningsgivende i forhold til rådgivers udformning af byggeprojektet, og brugerinvolveringen har påvist værdien af systematisk involvering og genereret konkrete inputs til kvalificering af byggeriet. Brugerinvolveringen fortsætter frem mod ibrugtagning af det nye byggeri i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Til orientering.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  13. Forslag til mødeplan 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2016 på torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 21. januar 2016
  • Torsdag den 25. februar 2016
  • Torsdag den 31. marts 2016
  • Torsdag den 21. april 2016
  • Torsdag den 19. maj 2016
  • Torsdag den 23. juni 2016
  • Torsdag den 18. august 2016
  • Torsdag den 15. september 2016
  • Torsdag den 27. oktober 2016
  • Torsdag den 24. november 2016
  • Torsdag den 15. december 2016

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget godkender forslag til mødeplan 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Godkendt.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  14. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 torsdage kl. 15.00-18.00:

  • 17. september 2015 – Esbjerg Sygehus – kunstkomité.
  • 29. oktober 2015 – Esbjerg SE – om entreprenørskab/venturekapital.
  • 26. november 2015 – Aabenraa Sygehus – psykiatrisengen som OPI-projekt og forskningsemne.
  • 17. december 2015 – Sønderborg Sygehus – nyindrettet restaurant.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde i Innovationsudvalget den 17. september 2015, kl. 15.00-18.00 afholdes på Esbjerg Sygehus med emnet ”Kunstkomité”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Godkendt.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  15. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Formanden orienterede om forventede ændringer i Innovationsudvalgets sammensætning, som følge af Regionsrådets møde den 24. august 2015.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling


  Sagsnr. 15/133
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Drøftelse af studietur.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 24-08-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring