Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 17. september 2015

Mødedato
17-09-2015 kl. 15:00 - 17:20

Mødested
Mødelokale 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Afgørelse af kunstkonkurrence på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  2. Udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  3. Orientering om ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  4. Ombygning til ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus
  5. Flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus
  6. Status på planlægning af studietur
  7. USE-mødets dagsorden af den 3. september 2015 til Innovationsudvalget
  8. Mødeplan
  9. Siden sidst
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 09/3307
  1. Afgørelse af kunstkonkurrence på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget godkendte i april 2015 handlingsplan for udmøntning af kunststrategi på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Som følge heraf er der igangsat en kunstkonkurrence om udformningen af en masterplan for kunst på hele sygehuset og specifikt et kunstprojekt i den ny sengebygnings ankomstcenter. De tre inviterede kunstnere er nu klar til at præsentere deres forslag for Innovationsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i september 2014 kunststrategi for generalplanen for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og udpegede Innovationsudvalget til kunstkomité for udmøntningen. I april 2015 godkendte Innovationsudvalget handlingsplan for kunststrategi på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. 

  Handlingsplanen indeholder udviklingen af en Masterplan for Integreret Kunst på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. I handlingsplanen blev kunst i ankomstcenteret i den ny sengebygning prioriteret højest. Disse to elementer indgår i den kunstkonkurrence, der blev igangsat som følge af godkendelsen af handlingsplanen.

  Sydvestjysk Sygehus har inviteret følgende kunstnere til kunstkonkurrencen:

  ·         Leonard Forslund

  ·         Christina Malbek

  ·         Erik Steffensen

  Kunstnerne har afleveret:

  A.    En beskrivelse af de kunstneriske overvejelser bag Masterplanen for integreret kunst på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  B.    Skitse, der tydeligt illustrerer projektet til Sengebygningen, herunder:

  ·         En beskrivelse af de kunstneriske overvejelser

  ·         En beskrivelse af materialer og de anvendte teknikker

  ·         Et budget for kunstprojektets realisering.

  C.    Principper for kunstneriske nedslag i det øvrige sygehus

  De tre kunstnere vil præsentere deres forslag på mødet, hver kunstner har ca. 20 minutter til rådighed, og til hele udvælgelsesprocessen er der afsat 1½ til 2 timer.

  Der er i konkurrenceprogrammet oplyst følgende bedømmelseskriterier:

  1.    Den kunstneriske kvalitet.

  2.    Masterplanens evne til at sammenbinde Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og skabe et visuelt attraktivt og vedkommende miljø, dag som nat.

  3.    Masterplan og delprojekters forståelse for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, som kontekst og brugernes vilkår og betingelser.

  4.    Masterplan og delprojekters samspil med arkitekturen – både den nye sengebygning og det eksisterende sygehus.

  5.    Delprojekternes forståelse for og samspil med de pågældende områders funktionalitet.

  6.    Sengebygningsprojektets integrerbarhed og ideens robusthed i forhold til den efterfølgende udviklings- og realiseringsproces.

  7.    Masterplan og delprojekters omtanke for drift, vedligehold og fremtidssikring.

  Der er afsat 2,250 mio. kr. til gennemførelse af projektet vedr. integreret kunst i sengebygningen. Beløbet inkluderer afholdelsen af kunstkonkurrencen. Masterplanens øvrige projekter står til realisering i takt med at den øvrige økonomi tilvejebringes. Dette kan være gennem de afsatte midler til kunst i generalplanens Fase 1 og 3, eller gennem midler tilvejebragt gennem fundraising,

  På mødet vil der blive udleveret et vurderingsark for hvert kunstprojekt, hvor Sydvestjysk Sygehus har vurderet de praktiske implikationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget udpeger en vinder af kunstkonkurrencen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  De tre kunstnere, Leonard Forslund, Christina Malbek og Erik Steffensen præsenterede deres forslag for udvalget.

  Innovationsudvalget udpegede følgende kunstner som vinder af kunstkonkurrencen:

  -      Leonard Forslund. Projektet  ”Color, light and reflection”.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 09/3307
  2. Udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg planlægges som en del af generalplanen, at udvide den intensive og intermediære kapacitet med 6 sengepladser. Der foreligger nu idéoplæg til Regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2010. Generalplanen er udarbejdet i forlængelse af ”Gennemførelsesplan – Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed” fra september 2008, og skal etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

  Udvidelse af intensiv- og intermediærkapaciteten indgår i Generalplanens Fase 1. Generalplanen forudsatte et behov for 15 intensive og 15 intermediære sengepladser. Eksisterende såvel som nye sengepladser kan anvendes fleksibelt til både intensive og intermediære patienter i forhold til det aktuelle behov. Med nærværende udvidelse på 6 sengepladser bliver kapaciteten på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg bragt op på 21 intensiv-/intermediære sengepladser.

  Inden den nye sengebygning færdiggøres, hvilket er planlagt til at ske i 2019, vil kapacitetsbehovet for intensive-/intermediære sengepladser blive genvurderet og omfanget af en eventuel resterende kapacitetsudvidelse fastlagt.

  Med indflytningen i den første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) i april 2015 er byggefeltet til Intensiv- og Intermediærudvidelse nu tømt, og byggeprocessen kan indledes.

  De nye intensiv-/intermediære sengepladser placeres, i overensstemmelse med generalplanens forudsætning på 1. sal i den eksisterende sengebygning i forlængelse af det nuværende intensivafsnit, og derved nær ved FAM, OP og den kommende ny sengebygning. Med denne placering forbedres forudsætningerne for sammenhængende og smidige patientforløb.

  Nærværende udvidelse af intensiv-/intermediærkapaciteten på 6 sengepladser budgetteres til 7,3 mio. kr. (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg for udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. (indeks 133,9) til udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet i forbindelse med generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  3. Orientering om ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum har den 16. juni 2015 indstillet to projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har den 16. juni 2015 indstillet to projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn. Udvalget orienteres om netop disse projekter, da de ligger inden for udvalgets fokusområde.

   

  Viden- og Innovationslaboratorier (VIL)
  Ansøger
  : Erhvervsakademi Lillebælt med deltagelse af bl.a. UC Syddanmark og UC Lillebælt samt Erhvervsakademi Kolding samt virksomheder der primært arbejder med produkter og services inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

   

  Kort resumé
  I projektet skal videns- og innovationslaboratorier danne rammen om samspil mellem virksomheder, studerende og undervisere fra de deltagende uddannelsesinstitutioner med det formål at understøtte virksomhedernes produkt- og serviceudvikling. Et videns- og innovationslaboratorium etableres ude i en offentlig eller privat virksomhed og indrettes med udstyr og teknologi, som bidrager til at styrke virksomhedens produktudvikling, -modning og strategiarbejde.

  Økonomi
  Det samlede budget er på 20.902.013 kr. Heraf er der søgt om 5.225.503kr. i medfinansiering fra EU-Regionalfond samt søgt om 5.225.503kr. i medfinansiering fra regionale erhvervsudviklingsmidler. Egen finansiering udgør 10.451.006 kr.

   

  SUNDiværk for studerende
  Ansøger
  : University College Syddanmark med deltagelse af bl.a. University College Lillebælt, Haderslev Erhvervsråd, Spinderihallerne i Vejle samt Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg.

  Kort resumé
  I projektet skal 150 studerende ved UC Syddanmark og UC Lillebælts sundhedsuddannelser gennemgå et forløb med fokus på kommerciel forståelse. Formålet med projektet er at øge antallet af studerende, der etablerer egen virksomhed med produkter og services inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Økonomi
  Det samlede budget er på 5.180.768 kr. Heraf er der søgt om 2.590.384 kr. i medfinansiering fra EU-Socialfond samt søgt om 1.295.192 kr. i medfinansiering fra regionale erhvervsudviklingsmidler. Egen finansiering udgør 1.295.192 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/9332
  4. Ombygning til ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i gennemførelsen af akutstrukturen på Sygehus Lillebælt flyttes Urologisk Afdeling fra Fredericia Sygehus til Vejle Sygehus.

  Dette indebærer, at der på Vejle Sygehus skal findes plads til Urologisk Afdelings ambulante og endoskopiske funktioner, dagkirurgi, stationær kirurgi, sengekapacitet samt Røntgenafdelingens billeddiagnostiske kapacitet til betjening af Urologisk Afdeling i Fredericia.

  Der er nu udarbejdet idéoplæg for ombygningen på A510, så der skaffes erstatningskapacitet til ortopædkirurgisk dagkirurgi, som følge af Urologisk Afdelings indflytning på B130.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I dag er der ortopædkirurgisk dagkirurgi og organkirurgisk endoskopisk aktivitet på B130. En indflytning af den urologiske dagkirurgi på B130 forudsætter således, at der findes en anden placering til den ortopædkirurgiske dagkirurgi. Det planlægges at flytte den ortopædkirurgiske dagkirurgi til A510, som i dag huser Neurologisk Afdelings ambulatorium. Ombygningen berører i alt cirka 1.000 m2.

  Ombygningen omfatter reetablering af 2 nye OP-stuer inklusiv alle nødvendige faste installationer men eksklusiv OP-udstyr. OP-stuerne reetableres i de tidligere fødestuer.

  Derudover skal der etableres nye vægge, gulv, loft og maling. Gangarealerne ombygges ikke, men lofter demonteres for installationsarbejde. Eksisterende VVS-installation, herunder luftarter, tilpasses nyindretningen. Det eksisterende varmeanlæg ombygges ikke.

  Der udføres ny elinstallation og svagstrømsinstallation, og belysningen udskiftes i det omfang, hvor der ikke allerede er sket en udskiftning i forhold til energibesparelser.

  Det skal også ske opgradering/udskiftning af de nuværende ventilations- og køleanlæg på grund af øgede krav til luftskifte og køling.

  Det anslås, at ombygningen koster 8,5 mio. kr.

  Beskrivelse

  budgetoverslag

  Etablering af 2 stk. OP-stuer

   1.800 kr.

  Øvrig aptering

   2.100 kr.

  Installationer

   3.700 kr.

  Håndværksudgifter i alt

   7.600 kr.

  Byggeplads, drift af bygning

   150 kr.

  Uforudsete udgifter

   750 kr.

  I alt

   8.500 kr.

  Det forventes, at de ombyggede lokaler kan tages i brug ved udgangen af november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplægget for ombygning af ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. (indeks 133,9) til ombygningen, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret inden for de afsatte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  5. Flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Urologisk område skal flyttes til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus, således at Fredericia Sygehus kan lukkes.

  Der foreligger nu idéoplæg til, hvordan den billeddiagnostiske kapacitet kan flyttes ind på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af Urologisk afdelings indflytning fra Fredericia til Vejle Sygehus skal den billeddiagnostiske kapacitet fysisk flyttes til Vejle som en del af røntgenafdelingen. Det medfører, at der fremover vil være en bedre udnyttelse af røntgenafdelingens apparatur og personaleressourcer.

  Flytningen af den billeddiagnostiske kapacitet indebærer, at der ombygges til to modaliteter (gennemlyser og CT-skanner) samt ultralydsfaciliteter. Hertil kommer etablering af diverse betjenings-, beskriver- og andre birumsfaciliteter.

  Ombygningen omfatter etablering af nye vægge, gulv, loft og maling samt etablering af blyvægge omkring CT-skanner og gennemlysningsrum.

  Hertil kommer, at ventilations- og køleanlæg opgraderes som følge af øgede krav til luftskifte og køling. Hertil kommer behov for at fremføre ekstra elforsyning.

  Opgaven forventes at pågå henover vinteren, således at lokalerne kan tages i anvendelse i maj 2016.

  Det anslås, at flytningen kan gennemføres for 6,3 mio. kr. Overslag over udgifter til flytning fremgår af tabellen nedenfor.

  Budgetoverslag over flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus.

  I hele 1.000 kr.

  Beskrivelse

  Budgetoverslag

  Aptering

   1.350 kr.

  Installationer

   4.950 kr.

  Håndværkerudgifter i alt

   6.300 kr.

  Projektering

   500 kr.

  Byggeplads, drift af bygning

   100 kr.

  Uforudseelige udgifter

   600 kr.

  Indtransport af scannere m.v.

   500 kr.

  I alt, brutto

   8.000 kr.

  Omkostninger finansieret via medicopulje

   1.700 kr.

  Ansøgt beløb i alt

   6.300 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplægget for flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. (indeks 133,9) til flytningen, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret inden for de afsatte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.  

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21004
  6. Status på planlægning af studietur
  fold dette punkt ind Resume

  Studietur til Silicon Valley finder sted fra den 1. til den 6. november 2015. Der forventes at deltage 21 personer på studieturen, hvoraf 13 er regionsrådspolitikere, 4 er embedsmænd og 4 er eksterne partnere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Welfare Tech, Væksthus Syddanmark og Accelerace.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Studietur til Silicon Valley finder sted fra den 1. til den 6. november 2015. Formålet med turen er at få viden om konkrete sundheds‐ og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv. På turen vil fokus være på innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang og de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation herunder venture kapital.

  Vedlagt er et foreløbigt program for turen. Der samarbejdes med en lokal innovationskonsulent i San Francisco om at få de sidste aftaler i programmet på plads.

  Der forventes at deltage 21 personer på studieturen, hvoraf 13 er regionsrådspolitikere, 4 er embedsmænd og 4 er eksterne partnere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Welfare Tech, Væksthus Syddanmark og Accelerace.

  På næste Innovationsudvalgsmøde den 29. oktober 2015 vil Susanne Gren Svendsen fra Regional Udvikling og Mads Rasmussen fra Accelerace holde oplæg for Innovationsudvalget om venture kapital og entreprenørskab. Derudover vil Christian Graversen fra Welfare Tech præsentere velfærdsteknologiske virksomheders interesser i at arbejde internationalt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Til orientering.

  Information omkring rejsetilladelse (ESTA) samt mulighed for fællestransport til lufthavnen fremsendes til deltagerne.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/31099
  7. USE-mødets dagsorden af den 3. september 2015 til Innovationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget bliver orienteret om de sager, der behandles i Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE).

  Dagsorden for USE-mødet fremsendes til Innovationsudvalget inden dets møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vedlagt fremsendes dagsorden for møde i Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde 2014 – 2018 (USE) torsdag den 3. september 2015.  

  Der er også vedlagt tillægsdagsorden vedr. Handleplan for bedre brug af Sundhedsdata i Regionerne.

  Regionsrådsformand Stephanie Lose er ny formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 torsdage kl.15.00-18.00:

  • 29.oktober 2015 – SE/Next Step, Esbjerg - om entreprenørskab/venturekapital
  • 26. november 2015 – Aabenraa Sygehus – psykiatrisengen som OPI-projekt og forskningsemne
  • 17.december 2015 – Sønderborg Sygehus – nyindrettet restaurant.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde i Innovationsudvalget den 29. oktober 2015, kl.15.00-18.00 afholdes på SE/Next Step, Esbjerg  med emnet ”entreprenørskab/venturekapital”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Godkendt.

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  9. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  -

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  -

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 02-10-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring