Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 07. oktober 2015

Mødedato
07-10-2015 kl. 17:00 - 19:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 2014
  2. Styrket palliativ indsats til børn med livstruende sygdom
  3. Udmøntning af midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger
  4. Ombygning til ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus
  5. Udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  6. Flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus
  7. Donation fra Fyens Stift, Haderslev Stift og Ribe Stift - Stifterne i Region Syddanmark - til etablering af et kirkerum på Nyt OUH
  8. Performancetest på RSD Cosmic
  9. Endeligt tillæg nr. 5 til råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Rød- og gulbrændende ler på Fyn
  10. Indstillinger fra Vækstforum
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  12. Ligestillingsredegørelse 2015
  13. Opfølgning på "Sygefravær & Trivsel 2015"
  14. Meddelelser
  15. Eventuelt
  16. LUKKET - salg af arealer
  17. LUKKET - afhændelse


  Sagsnr. 15/42357
  1. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandler hvert år en Energi- og miljøredegørelse, der omfatter aktiviteter i regionen som virksomhed. Energi- og miljøredegørelse 2014 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” skal der hvert år udarbejdes en samlet energi- og miljøredegørelse for regionen som virksomhed. Redegørelsen er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøregistrering, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

  Redegørelsen omfatter alle regionens lokaliteter og beskriver overordnet de påvirkninger på klimaet og det ydre miljø, som følger af Regionens egne aktiviteter. Der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2014, som har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne. Et særligt fokuspunkt i disse år er de mange store sygehusbyggerier, der påvirker regionens generelle ressourceforbrug. Ligesom den øgede frekvens af ambulante patienter, udvidet åbningstid, anvendelsen af stadigt mere avanceret medicoudstyr og en højere udnyttelse af apparaturkapaciteten samlet set har betydning for ressourceforbruget.

  Det overordnede mål jf. Klimastrategien er at reducere udledningen af CO2 med 40 % i 2020 i forhold til 2004 for regionen som virksomhed. Desuden arbejdes med et delmål om forbrugsreduktion af el, vand og varme på henholdsvis 13 %, 10 % og 7 % i 2016 i forhold til forbruget 2011.

  Overordnet er det konklusionen, at der er god fremdrift, men at der er behov for øget opmærksomhed på udfordringen med at knække forbrugskurven for el. Derfor er der i redegørelsen nævnt specifikke indsatsområder, der vil være særligt fokus på det kommende år. Arbejdet med at udmønte de konkrete handlingsplaner vil foregå via den Regionale Energigruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Energi- og miljøredegørelse 2014 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/13488
  2. Styrket palliativ indsats til børn med livstruende sygdom
  fold dette punkt ind Resume

  I den tidligere regerings sundhedsstrategi ”Jo før jo bedre” blev der på finansloven 2015 afsat midler til en styrket palliativ indsats for børn med livstruende sygdom. Der forelægges forslag om etablering af et pædiatrisk palliativt team på OUH som en styrkelse af området i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af den tidligere regerings sundhedsstrategi ”Jo før jo bedre” blev der på finansloven for 2015 afsat midler til en styrket palliativ indsats (lindrende pleje og behandling) for børn med livstruende sygdom. I aftalen er der fra 2015 prioriteret 15 mio. kr. årligt til dette område, hvilket i Region Syddanmark svarer til ca. 3,2 mio. kr. årligt.

  Af en udmøntningsplan mellem Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremgår det, at ” Formålet er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på sygehusene, som er specialiseret i børns behov, og som kan tilrettelægge indsatsen på sygehuset, hos lægen og i hjemmet, herunder gennem vejledning af den kommunale sygepleje”.

  Der har været nedsat en regional arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til hvordan dette initiativ kan implementeres og organiseres i Region Syddanmark. Forslaget er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

  De patientgrupper som kan få brug for en specialiseret palliativ indsats vurderes primært at være børn med en uhelbredelig kræftsygdom og børn med svære neurologiske lidelser.  Det vurderes, at der i Region Syddanmark årligt er ca. 10 børn i målgruppen, som altovervejende vil være tilknyttet specialafdelingen H.C. Andersens Børnehospital på OUH.

  Flere undersøgelser peger på at familier ønsker at være hjemme længst muligt og eventuelt også have mulighed for at barnet kan dø hjemme, hvorfor der lægges op til at den styrkede indsats skal være med til yderligere at understøtte at barn og familie – hvis de ønsker det – kan være hjemme i den sidste tid.   

  Konkret foreslås etablering et dedikeret pædiatrisk tværfagligt palliativt team, som forankres på OUH i et samarbejde mellem H. C. Andersens Børnehospital og den palliative enhed på onkologisk afdeling på OUH. Dette skal medvirke til at sikre kontinuitet og tryghed hos de børn og familier, som ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet, og samtidig understøtte udvikling og fastholdelse af specialistkompetencer i den palliative indsats for børn.

  Det pædiatriske palliative team får følgende hovedopgaver:

  • Tovholderfunktion/koordinator for det palliative forløb med sikring af tidlig inddragelse og koordinering med de relevante (lokale) samarbejdspartnere/fagpersoner.
  • Etablering af konferencestruktur/afholdelse af netværksmøder i løbet af det palliative forløb med henblik på aftaleindgåelse og justering af disse.
  • Hjemmebesøg med inddragelse af de relevante tværfaglige kompetencer i behandling af barnet (lindring af fysiske og psykosociale smerter).
  • Rådgivnings-/støttefunktion for familien, hvor der er kontaktmulighed hele døgnet, og for lokale aktører (egen læge, hjemmepleje og evt. lokalt sygehus). Familien tilknyttes en nøgleperson fra teamet.
  • Sorgbearbejdning efter barnets død – støtte til familie.
  • Vidensdeling og kompetenceudvikling primært af regionale samarbejdspartnere i børnepalliation.

  Det foreslås, at der udmøntes økonomi til drift og normering af teamet på OUH på årligt 2,476 mio. kr., jf. tabel i notat, således at teamet kan bemandes tværfagligt med speciallæge og sygeplejerskekompetencer inden for palliation samt med psykolog og socialrådgiverfunktion. Der iberegnes her desuden en ramme til konsulentydelser i det omfang, at det i konkrete patientforløb findes relevant at inddrage lokale palliative teams på regionens øvrige sygehuse. Endvidere foreslås afsat en engangsramme på 0,250 mio. kr. til kompetenceudvikling/efteruddannelse i palliativ medicin og sygepleje inden for pædiatrien.

  Det forventes, at den nye funktion kan være etableret ultimo 2015. Idet der er tale om en nystartet funktion, hvor der kan være behov for at gøre sig erfaringer med relevant organisering m.v., lægges der op til at en evaluering af funktionen, herunder ressourceforbrug efter ca. et år.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til etablering af pædiatrisk palliativt team godkendes.

  At der udmøntes årligt 2,476 mio. kr. til Odense Universitetshospital med fuld virkning fra 2016 og frem og med 1/12 årseffekt i 2015 samt at der udmøntes en engangsramme på 0,250 mio. kr. til uddannelse. Udgifterne finansieres fra de bevilgede midler fra ”Jo før Jo bedre”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/22481
  3. Udmøntning af midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til udmøntning af de midler, der er afsat i Finanslovsaftalen til øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  I Aftale om Finansloven for 2015 blev der afsat 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger. Midlerne fordeles mellem regionerne via bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel af midlerne udgør således 10,75 mio. kr. i 2015, 21,5 mio. kr. i 2016 og 32,25 mio. kr. årligt fra 2017.

  Midlerne er hovedsagligt målrettet den ældre medicinske patient. Midlerne skal bidrage til at sikre, at ældre medicinske patienter får et effektivt, trygt og sammenhængende forløb af høj kvalitet med særligt fokus på at skabe gode overgange ved udskrivelse og på at forebygge genindlæggelser.

  Formålet er at bidrage til effektiv udnyttelse af såvel den ambulante som stationære kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger, herunder særligt at forebygge overbelægninger.

  Midlerne kan således anvendes til:

  • At styrke kapaciteten og forbedre udnyttelsen heraf, herunder ved at sikre tilstrækkeligt med sundhedsfagligt personale til at yde den fornødne pleje til målgruppen samt ved at skabe effektive arbejdsgange.
  • At understøtte gode udskrivningsforløb og forebygge genindlæggelser.
  • At forbedre rammerne for sundhedsfaglig rådgivning fra sygehusene til almen praksis og den kommunale sygepleje om behandling af ældre medicinske patienter.

  Midlerne for 2015 skulle i henhold til Finanslovsaftalen udmøntes i sommeren 2015, men da midlerne indgik i Økonomiforhandlingerne, er de endnu ikke udmøntet.

  Fordeling af midlerne i Region Syddanmark
  Det anbefales, at midlerne som udgangspunkt fordeles mellem sygehusene efter andel af aktiviteten. Det anbefales dog ligeledes, at en del af midlerne reserveres til kardiologisk beredskab og lørdags-KAG, som går på tværs af sygehusene. Midlerne foreslås derfor som udgangspunkt fordelt således:

   

  Andel

  2015 (mio. kr.)

  2016 (mio. kr.)

  2017 og frem (mio. kr.)

  Midler Region Syddanmark

   

  10,75

  21,50

  32,25

  Kardiologisk beredskab i FAM

  3,00

  3,00

  Lørdags KAG

  1,15

  1,15

  Til fordeling

   

  10,75

  17,35

  28,1

  SHS

  13,4 %

  1,44

  2,32

  3,77

  SVS

  13,8 %

  1,49

  2,39

  3,87

  SLB

  24,5 %

  2,63

  4,25

  6,88

  OUH

  48.3 %

  5,19

  8,38

  13,57

  Sygehusene har indsendt forslag til anvendelse af midlerne til indsatser, der understøtter det formål, som fremgår af aftalen (bilag 3).

  Indstilling til fordeling af midlerne fremgår af bilag 2.

  De indstillede indsatser fokuserer bl.a. på:

  • Bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, herunder udvidelse af undersøgelses- og behandlingskapacitet i aften- og weekendtimer.
  • Bedre samarbejde med primærsektor, herunder bedre rådgivning fra sygehusets specialafdelinger til praktiserende læge og kommunernes sygepleje samt bedre udskrivelsesforløb med henblik på at nedbringe antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser.
  • Flere speciallæger i geriatri og kardiologi samt specialuddannede sygeplejersker i FAM. Hermed kan der ske en hurtig vurdering af patientgruppen og allerede fra starten tages stilling til, om en evt. udredning og behandling kan foregå i ambulatorium, i daghospital eller hos patientens egen læge, og dermed forbedre kvalitet og flow i patientforløbet og forebygge indlæggelser.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til fordeling af midler til øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger (bilag 2) godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  4. Ombygning til ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i gennemførelsen af akutstrukturen på Sygehus Lillebælt flyttes Urologisk Afdeling fra Fredericia Sygehus til Vejle Sygehus.

  Dette indebærer, at der på Vejle Sygehus skal findes plads til Urologisk Afdelings ambulante og endoskopiske funktioner, dagkirurgi, stationær kirurgi, sengekapacitet samt Røntgenafdelingens billeddiagnostiske kapacitet til betjening af Urologisk Afdeling i Fredericia.

  Der er nu udarbejdet idéoplæg for ombygningen på A510, så der skaffes erstatningskapacitet til ortopædkirurgisk dagkirurgi, som følge af Urologisk Afdelings indflytning på B130.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I dag er der ortopædkirurgisk dagkirurgi og organkirurgisk endoskopisk aktivitet på B130. En indflytning af den urologiske dagkirurgi på B130 forudsætter således, at der findes en anden placering til den ortopædkirurgiske dagkirurgi. Det planlægges at flytte den ortopædkirurgiske dagkirurgi til A510, som i dag huser Neurologisk Afdelings ambulatorium. Ombygningen berører i alt cirka 1.000 m2.

  Ombygningen omfatter reetablering af 2 nye OP-stuer inklusiv alle nødvendige faste installationer men eksklusiv OP-udstyr. OP-stuerne reetableres i de tidligere fødestuer.

  Derudover skal der etableres nye vægge, gulv, loft og maling. Gangarealerne ombygges ikke, men lofter demonteres for installationsarbejde. Eksisterende VVS-installation, herunder luftarter, tilpasses nyindretningen. Det eksisterende varmeanlæg ombygges ikke.

  Der udføres ny elinstallation og svagstrømsinstallation, og belysningen udskiftes i det omfang, hvor der ikke allerede er sket en udskiftning i forhold til energibesparelser.

  Det skal også ske opgradering/udskiftning af de nuværende ventilations- og køleanlæg på grund af øgede krav til luftskifte og køling.

  Det anslås, at ombygningen koster 8,5 mio. kr.

  Beskrivelse

  budgetoverslag

  Etablering af 2 stk. OP-stuer

   1.800 kr.

  Øvrig aptering

   2.100 kr.

  Installationer

   3.700 kr.

  Håndværksudgifter i alt

   7.600 kr.

  Byggeplads, drift af bygning

   150 kr.

  Uforudsete udgifter

   750 kr.

  I alt

   8.500 kr.

  Det forventes, at de ombyggede lokaler kan tages i brug ved udgangen af november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplægget for ombygning af ortopædkirurgisk dagkirurgi og ambulatorium på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. (indeks 133,9) til ombygningen, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret inden for de afsatte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3307
  5. Udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg planlægges, som en del af generalplanen, at udvide den intensive og intermediære kapacitet med 6 sengepladser. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af regionsrådet i marts 2010. Generalplanen er udarbejdet i forlængelse af ”Gennemførelsesplan – Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed” fra september 2008, og skal etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

  Udvidelse af intensiv- og intermediærkapaciteten indgår i Generalplanens Fase 1 (Intermediære og intensive sengepladser er indretningsmæssigt ens, men adskiller sig i plejenormeringen, idet intermediære sengepladser har en lavere plejenormering).Generalplanen forudsatte et behov for 15 intensive og 15 intermediære sengepladser. Eksisterende, såvel som nye sengepladser, kan anvendes fleksibelt til både intensive og intermediære patienter i forhold til det aktuelle behov. Med nærværende udvidelse på 6 sengepladser bliver kapaciteten på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg bragt op på 21 intensiv-/intermediære sengepladser.

  Inden den nye sengebygning færdiggøres, hvilket er planlagt til at ske i 2019, vil kapacitetsbehovet for intensive-/intermediære sengepladser blive genvurderet og omfanget af en eventuel resterende kapacitetsudvidelse fastlagt.

  Med indflytningen i den første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) i april 2015 er byggefeltet til Intensiv- og Intermediærudvidelse nu tømt, og byggeprocessen kan indledes.

  De nye intensiv-/intermediære sengepladser placeres, i overensstemmelse med generalplanens forudsætning, på 1. sal i den eksisterende sengebygning i forlængelse af det nuværende intensivafsnit, og derved nær ved FAM, OP og den kommende ny sengebygning. Med denne placering forbedres forudsætningerne for sammenhængende og smidige patientforløb.

  Nærværende udvidelse af intensiv-/intermediærkapaciteten på 6 sengepladser budgetteres til 7,3 mio. kr. (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplæg for udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. (indeks 133,9) til udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet i forbindelse med generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  6. Flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Urologisk område skal flyttes til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus, således at Fredericia Sygehus kan lukkes.

  Der foreligger nu idéoplæg til, hvordan den billeddiagnostiske kapacitet kan flyttes ind på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af Urologisk afdelings indflytning fra Fredericia til Vejle Sygehus skal den billeddiagnostiske kapacitet fysisk flyttes til Vejle som en del af røntgenafdelingen. Det medfører, at der fremover vil være en bedre udnyttelse af røntgenafdelingens apparatur og personaleressourcer.

  Flytningen af den billeddiagnostiske kapacitet indebærer, at der ombygges til to modaliteter (gennemlyser og CT-skanner) samt ultralydsfaciliteter. Hertil kommer etablering af diverse betjenings-, beskriver- og andre birumsfaciliteter.

  Ombygningen omfatter etablering af nye vægge, gulv, loft og maling samt etablering af blyvægge omkring CT-skanner og gennemlysningsrum.

  Hertil kommer, at ventilations- og køleanlæg opgraderes som følge af øgede krav til luftskifte og køling. Hertil kommer behov for at fremføre ekstra elforsyning.

  Opgaven forventes at pågå henover vinteren, således at lokalerne kan tages i anvendelse i maj 2016.

  Det anslås, at flytningen kan gennemføres for 6,3 mio. kr. Overslag over udgifter til flytning fremgår af tabellen nedenfor.

  Budgetoverslag over flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus.

  I hele 1.000 kr.

  Beskrivelse

  Budgetoverslag

  Aptering

   1.350 kr.

  Installationer

   4.950 kr.

  Håndværkerudgifter i alt

   6.300 kr.

  Projektering

   500 kr.

  Byggeplads, drift af bygning

   100 kr.

  Uforudseelige udgifter

   600 kr.

  Indtransport af scannere m.v.

   500 kr.

  I alt, brutto

   8.000 kr.

  Omkostninger finansieret via medicopulje

   1.700 kr.

  Ansøgt beløb i alt

   6.300 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplægget for flytning af billeddiagnostisk kapacitet til Vejle Sygehus fra Fredericia Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. (indeks 133,9) til flytningen, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret inden for de afsatte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.  

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/3120
  7. Donation fra Fyens Stift, Haderslev Stift og Ribe Stift - Stifterne i Region Syddanmark - til etablering af et kirkerum på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Fyens Stift har ved henvendelser til regionsrådet i januar 2014 tilbudt at donere et kristent kirkerum til Nyt OUH. På baggrund af henvendelsen blev det videre arbejde med konkretisering af et kirkerum i Nyt OUH igangsat.

  Regionsrådet har, på baggrund af temadrøftelser medio 2014 om religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark, på møde den 26. maj 2014 tiltrådt:

  • At der ved en konkret henvendelse om donation til religiøse rum på sygehusene tages stilling i regionsrådet.

  Donationstilbuddet genfremsættes i vedlagte skrivelse fra Fyens Stift, Haderslev Stift og Ribe Stift (Stifterne i Region Syddanmark) og den konkrete donationssag fremlægges herved for regionsrådet til politisk beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektorganisationen for Nyt OUH har på vegne af Region Syddanmark, og i samarbejde med Stifterne i Region Syddanmark, arbejdet videre på en konkretisering af tilbuddet om donation af en kirkesal fra Stifterne i Region Syddanmark.

  Der har været afholdt møder i arbejdsgrupper med repræsentanter fra Stifterne i Region Syddanmark, Medic OUH og Projektorganisationen for Nyt OUH. Møderne har resulteret i vedlagte idéoplæg – ”Kirkerum i Nyt OUH”. Endvidere vedlægges gavebrev fra Stifterne i Region Syddanmark.

  Følgende overordnede forhold er blevet afdækket i forløbet:

  • Donationen omfatter realisering af et kirkerum, som en integreret og naturlig del af Nyt OUH. Stifterne i Region Syddanmark inddrages og høres i forbindelse med projektering af kirkerummet. Øvrige juridiske forhold er indeholdt i vedlagte gavebrev.  
  • Løst inventar (herunder alter, alterskranke, prædikestol, døbefont, orgel, kors, bænke, stole, gardiner, særlige tæpper, særlige lamper, udsmykning og kunstgenstande) leveres af Stifterne i Region Syddanmark.
  • Eksisterende aftaleforhold mellem OUH og Fyens Stift om drift af kirkerummet på OUH, videreføres uændret i drift af kirkerummet på Nyt OUH.
  • De kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Nyt OUH kan i henhold til regnskabsinstruks af 26. juni 2014, modtage hele donationer. En hel donation vurderes ikke at belaste den regionale anlægsramme, hvorfor der ikke modregnes i totalrammen for kvalitetsfondsmidler.
  • Efter forelæggelse for revisionen er det oplyst, at der ikke af løftes moms af donationer mellem offentlige myndigheder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At donationen modtages på de angivne vilkår.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum og Ida Damborg

  stemte imod.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-09-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/40378
  8. Performancetest på RSD Cosmic
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i målet med at sikre en god elektronisk patientjournal til det kliniske personale, foreslås nu iværksat en række testaktiviteter, der skal skabe grundlaget for et velfungerende Cosmic EPJ og PAS-system.

  I takt med at Cosmic tages i brug i hele regionen, belastes it-systemet af op mod 8.000 brugere. Derfor præsenteres nu et projekt: ”Performancetest i Cosmic”, der skal bistå med at finde de fejl, der ellers kan ramme brugerne.

  På grund af den korte tidsperiode mellem godkendelse af regionens budget for 2016 og ibrugtagningen af Cosmic PAS på OUH indstilles, at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende den endelige projektbeskrivelse og frigive de tilhørende økonomiske ressourcer til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i takt med udbredelsen af Cosmic i Region Syddanmark vist sig udfordringer med blandt andet længere svartider på grund af et stigende antal samtidige brugere af systemet.

  Når OUH og Psykiatrien på Fyn tager Cosmic PAS i brug i november 2015, betyder det, at op imod 8.000 klinikere anvender systemet samtidig. For at sikre den bedste brugeroplevelse, og ruste systemet mod denne belastning, etableres nu en række test, der kan afdække eventuelle udfordringer for systemet.

  Foruden test forud for introduktionen af Cosmic PAS til OUH og Psykiatrien på Fyn indeholder projektet yderligere tiltag, der har til formål at sikre den fremadrettede stabilitet af Cosmic-systemet, når der foretages ændringer og opgraderinger.

  Samlet set skal projektet understøtte:

  • En høj patientsikkerhed.
  • En forbedret brugeroplevelse:
   • Forbedring af driftsplatformens performance gennem optimeret infrastruktur.
   • Forbedring af den systemmæssige performance via en optimeret. applikation (kodekvalitet og funktionel afviklingshastighed).
   • Forbedring af brugeropfattet performance (færre episoder med lange svartider).
  • En stabil driftssituation grundet færre nedbrud og dermed en højere tillid til it-systemerne.
  • En kvalitetssikring af fremtidige opdateringer af RSD Cosmic.
  • En mindre økonomisk gevinst, grundet nedsatte svartider, mindsket produktionstab samt forbedret kvalitet og driftsstabilitet.

  Derfor foreslås i projektregi etableret:

  • Et testmiljø, hvor belastning af systemet kan simuleres.
  • Afprøvning af opgraderinger i testmiljøet forud for ibrugtagning i produktion.
  • Automatisering af svartidsmålinger, så årsager til lange svartider kan identificeres.
  • Måling af svartider i den aktuelle version, som baseline for kommende opgraderinger.

  Omkostningerne til projektet fordeler sig mellem indkøb af hardware til etablering af testmiljø, anskaffelse af licenser til testværktøjer, samt afholdelse af testkonsulenttimer til gennemførelse af projektets tiltag, herunder svartidsmålinger og etablering af baseline.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektet ”Performancetest af Cosmic” godkendes.

  At projektet leasingfinansieres inden for en samlet økonomisk ramme på 14,4 mio. kr., som afholdes inden for de økonomiske rammer til investeringer i sundheds-it i budgettet for 2015 og 2016.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå leasingaftale efter godkendelse af endeligt projektforslag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-09-2015

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 13/21332
  9. Endeligt tillæg nr. 5 til råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Rød- og gulbrændende ler på Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 15. december 2014 at fremlægge forslag til tillæg til Råstofplan 2012 for ler på Fyn med tilhørende miljøvurderingsrapport i offentlig høring i perioden 20. januar til 1. april 2015.

  ”Tillæg nr. 5 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark – Rød- og gulbrændende ler på Fyn” fremlægges nu til endelig vedtagelse.

  Hovedformålet med tillægget er at få udlagt graveområder og som konsekvens heraf at indskrænke mulighederne for at få tilladelser udenfor graveområderne. Dermed skabes der en rimelig forudsigelighed med hensyn til hvilke områder, man kan forvente, at der vil blive gravet i indenfor planperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet tilkendegav i Råstofplan 2012, at teglværksindustrien bør sikres forsyning med råstoffer inden for en afstand på 30 km fra teglværkerne. Samtidig tilkendegav regionsrådet, at man vil arbejde for, at de anmeldte rettigheder udlægges som graveområder.

  På Fyn er der ikke udlagt graveområder for ler i råstofplan 2012, men kun interesseområder. Det betyder, at de anmeldte rettigheder på Fyn ikke er udlagt som graveområder i råstofplan 2012.

  Region Syddanmark har færdiggjort og offentliggjort en lerkortlægning, der kan danne udgangspunkt for udlægning af graveområder for ler.

  Graveområder der udlægges
  I tillægget udlægges 2 graveområder for rød- og gulbrændende ler og 3 graveområder for rødbrændende ler i Vissenbjerg-området.

  I tillægget udlægges endvidere 1 graveområde for rød- og gulbrændende ler, samt arealer til rødbrændende ler i 2 områder på Sydfyn.

  I tillægget henvises indvindingen i videst muligt omfang til disse graveområder, og på Fyn og øer indskrænkes mulighederne for at kunne få tilladelse til indvinding af rødbrændende ler uden for graveområderne, idet retningslinje 4.4.3 i råstofplan 2012 ophæves på Fyn og øer.

  Retningslinje 4.4.3. har følgende ordlyd: ”Kommunen kan med regionens samtykke meddele tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til en dybde af max 2 m i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre hensyn. Ved indvinding af rødbrændende ler bør arealerne kun beslaglægges i én dyrkningssæson”.

  Høringssvar

  I fremlæggelsesperioden fra 20. januar til 1. april 2015 modtog Region Syddanmark 14 udtalelser fra myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder og borgere. På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne indsigelser er der foretaget mindre justeringer i råstofplantillægget. Udtalelserne og forslag til svar på disse ses i bilag 4: ”Hvidbog – tillæg nr. 5 til råstofplan 2012 for Region Syddanmark.”

  Assens Kommune udtrykker anerkendelse af, at der udlægges graveområder for ler. Det vil give mulighed for en sammenhængende og mere målrettet indvinding, der i højere grad tager hensyn til borgere, miljø og landskab.

  På baggrund af indsigelser fra Assens Kommune er der udtaget lokalplanlagte parcelhusområder, som er bebygget.

  Strøjer Tegl har udtalt sig mod ophævelse af retningslinie 4.4.3. Ophævelsen betyder, at muligheden for at grave uden for graveområder indskrænkes på Fyn.

  Samtidig mener teglværket, at regionen har overvurderet råstofressourcens størrelse. På baggrund af yderligere oplysninger fra teglværket er råstofressourcens størrelse revurderet ved Skovstrup og Skalbjerg. Denne revision betyder, at forsyningshorisonten for rødbrændende ler er justeret ned fra 72 års forsyning til 57 års forsyning.

  Hvis regionsrådet vedtager råstofplanforslaget endeligt, offentliggøres afgørelsen.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

    

  At Tillæg nr. 5 til Råstofplan 2012 – ”Rød- og gulbrændende ler på Fyn” godkedes endeligt.

  At regionsrådet svarer på de indkomne udtalelser som angivet i bilag 4 ”Hvidbog – tillæg nr. 5 til råstofplan 2012 for Region Syddanmark.”

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  10. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 22. september 2015 en række sager om regionale erhvervsudviklingsmidler og en række projektansøgninger, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet, for så vidt angår de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Særlig indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV’er

  En effektiv udnyttelse af ressourcer er vigtig for både den enkelte virksomheds konkurrenceevne og for hele samfundsøkonomien. Danmark er i dag er et af verdens mest energieffektive lande, dog er der fortsat gode muligheder for at forbedre energieffektiviteten i dansk erhvervsliv.

  I den igangværende strukturfondsperiode skal ca. 50 mio. kr. fra EU’s Regionalfond 2014-2020 udmøntes til en indsats for ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’. Indsatsen har til formål at støtte overgangen til en klimavenlig økonomi i alle sektorer for at reducere CO2-udledningen med 20 % frem mod EU’s 2020 mål. Målgruppen for indsatsen er SMV’er med et betydeligt potentiale for energi- og ressourceoptimering. 

  Det foreslås, at en del af midlerne udmøntes som en særlig indsats, der kan række ud over Vækstforums forretningsområder, og at midlerne udmøntes gennem indkaldelse af ansøgninger (et call) med ansøgningsfrist primo december 2015. Det foreslås desuden, at de indkomne ansøgninger prioriteres i forhold til, hvor stor effekt indsatsen vil skabe i form af øget produktivitet og øget konkurrenceevne, og at det vægtes positivt hvis:

  • Der etableres partnerskaber, som sikrer involvering af eller samarbejde med leverandører af energieffektive teknologier.
  • Indsatsen fokuserer på energieffektivisering (og ikke ressourceoptimering generelt), da en sådan indsats kan skabe en efterspørgsel, som vil gavne det syddanske erhverv inden for energieffektive teknologier.
  • De i særlig grad er supplerende i forhold til eksisterende tilbud.
  • De demonstrerer effekter i form af øgede private investeringer i effektiviseringer, årligt fald i CO2, fald i energiforbrug og/eller fald i materialeforbrug.

  Vækstforum besluttede at reservere en ramme på 25 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfonds Prioritet 3 til en særlig indsats for energi- og ressourceoptimering.  Derudover foreslås det, at der reserveres en ramme på 12,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til matchende medfinansiering.

  Reservation af midler til nye initiativer om risikovillig kapital

  I marts 2015 tilkendegav Vækstforum ønske om, at der arbejdes for, at finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode, og at der bygges videre på eksisterende, velfungerende regionale initiativer. Det vil i praksis sige kapitalfonden Welfare Tech Invest. Welfare Tech Invest blev i 2014 evalueret af COWI, som scorede projektet ”grønt” og anbefalede at bygge videre på succesen.

  Fonden driver to aktiviteter: udlån til iværksættere og unge virksomheder med vækstpotentiale i regionens yderområder samt investeringer og udlån til iværksættere og unge virksomheder med vækstpotentiale inden for forretningsområderne velfærdsteknologi, energi og design. Begge projekter er forlænget frem til 30. september 2015, og det forventes, at samtlige EU-midler og hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsmidler vil være investeret og udlånt på dette tidspunkt. Der er fortsat god søgning til fonden. Samtidig forventes Team Vækst Danmark-initiativet at øge efterspørgslen efter risikovillig kapital.

  I den nye strukturfondsperiode er anvendelse af finansielle instrumenter en option. For at optionen kan udnyttes, kræver det bl.a., at Overvågningsudvalget for EU’s strukturfonde godkender, at der arbejdes videre med muligheden. Desuden kræver det, at der gennemføres en gap-analyse, som påviser, at der er ”huller” i det finansielle marked, og endelig kræver det, at de regionale vækstfora beslutter prioritering og omfanget af midler, der skal afsættes. Herefter skal EU-kommissionen i givet fald godkende programændringen. Etablerings- og driftsomkostninger er høje og vejer relativt tungere, jo mindre låne- og investeringskapital, der lægges i kapitalinstrumentet. Derfor bør et nyt kapitalinitiativ have en vis volumen.

  Set i lyset af erfaringerne fra Welfare Tech Invest og de midler, der er til rådighed, har Syddansk Vækstforum afsat en ramme på 50 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. fra EU’s Regionalfond – prioritet 2 og 30 mio. kr. fra EU’s Socialfond – prioritet 1. Derudover forslås det, at der reserveres en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, der kan indgå som matchende medfinansiering fra starten. Den resterende matchende medfinansiering forventes at komme fra privat side, ved at man i de enkelte investeringer og udlån matcher med midler fra banker og investorer. Endvidere har Vækstforum tilkendegivet, at der kan tilføres yderligere 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, når der foreligger en midtvejsevaluering, såfremt denne viser positive resultater.

  Videreførelse af design- og arkitekturkonsortiet (DDAI) efter 2015

  Vækstforum og regionsrådet har over de seneste tre år medfinansieret det nationale markedsføringskonsortium Dansk Design og Arkitektur Initiativ (DDAI) med 4 mio. kr. Initiativet er placeret med sekretariat i Kolding i tilknytning til design2innovate (D2i). DANISH™ arrangerer presseture og udstillinger og driver et online magasin, der fungerer som et digitalt showroom for dansk design og arkitektur. Der er p.t. flere end 50 virksomhedsprofiler på hjemmesiden, og der udvikles 3-5 nyheder og indlæg om ugen. Siden har ca. 10.000 unikke brugere om måneden.

  Ved udgangen af 2015 opløses DDAI som forening. Det primære aktiv i DDAI er brandet og kommunikationsplatformen DANISH™, som er ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Syddanmark i fællesskab. Parterne har udarbejdet en model for videreførelse af DANISH™, som indebærer en fremtidig forankring af markedsføringsplatformen i regi af designklyngen D2i i et strategisk partnerskab med Design Society i København. Modellen indebærer, at virksomheder fra 2016 og frem skal betale for medlemskab og profilering på DANISH™, hvilket vil betyde et gradvist faldende behov for offentlig medfinansiering. Den offentlige medfinansiering nedtrappes gradvis med forventning om, at DANISH™ er selvbærende efter denne periode.

  De samlede udgifter i perioden 2016–2019 er på 8,3 mio. kr.  Virksomhedernes medlemsbetaling forventes at medføre indtægter på ca. 6 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for et samlet offentligt medfinansieringsbehov på 2,2 mio. kr. i perioden. Erhvervs- og Vækstministeriet er indstillet på at overdrage aktiverne i DDAI til D2i under forudsætning af, at Region Syddanmark tilvejebringer den nødvendige offentlige medfinansiering til videreførelsen.

   

  Ændringer i Syddansk OPI-pulje 2015-2017

  Den tidligere OPI-pulje har været attraktiv for virksomhederne. Puljen har bidraget til, at virksomhederne står med et testet og videreudviklet produkt samt med kvalificeret og solid referencedokumentation, som er afgørende i forbindelse med markedsintroduktion. Vækstforum og regionsrådet har tidligere besluttet at afsætte midler til en ny OPI-pulje.

  Formålet med den nye pulje er, at virksomhederne får støtte til at teste og videreudvikle produkter i samarbejde med offentlige parter, på en så administrativ let måde som muligt. Siden puljen blev godkendt, har det vist sig, at der er behov for at foretage enkelte justeringer af indhold og økonomi.

  For at gøre puljen så administrativ let for virksomhederne som muligt er det nødvendigt, at sekretariatet løfter en større del af de administrative opgaver, ligesom der er brug for mere vejledning af virksomhederne. Derfor foreslår sekretariatet, at der overføres en mindre del af puljens budget fra projektmidler til sekretariatets administrative bistand til virksomhederne svarende til ca. 530.487 kr. Som konsekvens heraf foreslår sekretariatet endvidere, at der bevilges yderligere ca. 176.929 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen, for at fastholde virksomhedernes egenfinansiering på 25 pct. Herefter vil der samlet set være 27,5 mio. kr. til fordeling til konkrete OPI-projekter samt 3.870.500 kr. til at gennemføre projektet. Disse midler anvendes primært til klyngeorganisationernes, SDUs og sekretariatets vejledning af ansøgere og bistand til de projektansvarlige virksomheder.

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler
  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger om regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  Puljen til social inklusion, Virksomheder tager socialt ansvar: Jobcenter Vejle søger om støtte til at udvikle og gennemføre forløb for 16 virksomheder, som skal ruste virksomhederne til at ansætte medarbejdere med særlige behov, og til at få udsatte ledige langt fra arbejdsmarkedet udplaceret i virksomheder. Udviklingen af de nye forløb forventes også at betyde ændret arbejdsmetode, service mv. i jobcenteret. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.939.996,00 kr.

  Puljen til Social inklusion, Virksomhedsporten: VirksomhedsPorten er en socialøkonomisk virksomhed, og vil i projektet etablere yderligere 8 afdelinger i Region Syddanmark samt en sideafdeling i Svendborg. Projektet vil gennemføre forløb for ledige, hvor de modtager målrettet undervisning og en styrket indsats for, at de kommer i beskæftigelse i ordinære virksomheder. Projektet vil samtidig styrke samarbejdet med ordinære virksomheder, så de får bedre forudsætninger for at kunne modtage de udsatte borgere. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 16.168.578,78 kr.

  Puljen til kvalificeret arbejdskraft, Fremtidens arbejdskraft: Sydvestjysk Udviklingsforum, Erhvervsakademi Sydvest, VEU-center Vest og VEU- center Syd vil udvikle en ny samarbejdsmodel på tværs af aktører inden for det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem for at fremme, at flere faglærte videreuddannes til en teknisk akademiuddannelse, og at flere ufaglærte opkvalificeres til faglært. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.553.142,00 kr.

  Vækst i Offshorevirksomheder: Den nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk Offshoreenergy.dk ønsker gennem projektet Vækst i Offshorevirksomheder (VIO) at hjælpe danske små og mellemstore offshorevirksomheder med at øge deres omsætning og indtægter ved hjælp af at gennemføre værdiskabende individuelle vækstplaner. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.169.485,50 kr.

  AutoTurf: Projekt AutoTurf er baseret på et samarbejde mellem fire virksomheder, en vidensinstitution og klyngeorganisationen CLEAN, og målet er at udvikle, afprøve og dokumentere en innovativ prototype af en autonom robot, der kan monteres med forskellige værktøjer til græspleje på golfbaner og andre større, sammenhængende arealer. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 4.978.175,74 kr.

  Destination Talent Southern Denmark: Foreningen Work.Live.Stay Southern Denmark vil styrke virksomheder inden for Vækstforums forretningsområders mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft ved at styrke rammebetingelserne og mulighederne for at rekruttere medarbejdere.

  En uddybende beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vedr. Særlig indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV’er indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet reserverer en ramme på 12,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af en særlig indsats for energi- og ressourceoptimering, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.

  Vedr. Reservation af midler til nye initiativer om risikovillig kapital indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet afsætter 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016.

  Vedr. Videreførelse af design- og arkitekturkonsortiet (DDAI) efter 2015 indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet reserverer 2,2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af DANISH™ fra 2016.

  At regionsrådet bemyndiger Vækstforums Formandskab til at udmønte midlerne efter konkret ansøgning, såfremt det vurderes, at aktiviteterne i DANISH™ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på designområdet.

  Vedr. Ændringer i Syddansk OPI-pulje 2015-2017 indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger yderligere 176.928,90 kr. til medfinansiering af Syddansk OPI-pulje fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015. Herefter udgør den samlede bevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Syddansk OPI-pulje 30.028.009,58 kr., – bevillingen kan maksimalt udgøre 72,77 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. projektet Virksomheder tager socialt ansvar indstiller Vækstforum: 

  At regionsrådet bevilger 569.998,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 - bevillingen kan maksimalt udgøre 14,69 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det forudsættes, at den øgede egenfinansiering på 400.000 kr. tilvejebringes af projektets partnere inden projektets start den 1. januar 2016.

  Vedr. projektet Virksomhedsporten indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger 330.000,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 - bevillingen kan maksimalt udgøre 1,02 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det er en forudsætning for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapporteringen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at der er indgået en skriftlig bindende aftale med de fire yderligere kommuner, der indgår i fase 2, om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i den pågældende kommune. Hvis ikke kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. Nedsættelsen vil bero på en konkret vurdering, herunder i hvor høj grad vilkåret er opfyldt.

  Vedr. projektet Fremtidens arbejdskraft indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger 3.282.171,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 - bevillingen kan maksimalt udgøre 21,73 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det er et vilkår for bevillingen, at senest 1½ år efter tilsagnsmodtagelse er samarbejdsmodellen udviklet og afprøvet i forhold til efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i 40 virksomheder. Samarbejdsmodellen skal være beskrevet med tydelig angivelse af de forskellige aktørers roller og opgaver, samt snitfladerne mellem aktørerne. Dertil skal det fremgå, hvordan samarbejdsmodellen kan forankres og finansieres i det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem. Denne afrapportering indsendes til Erhvervsstyrelsen og Vækstforumsekretariatet. Hvis ikke rapporten om samarbejdsmodellen vurderes tilfredsstillende, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at bevillingen nedsættes.

  Vedr. projektet Vækst i Offshorevirksomheder indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger 516.949 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 - bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det forudsættes, at projektets opsøgende virksomhedssamarbejde koordineres med Væksthus Syddanmark.

  Vedr. projektet AutoTurf indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger 1.400.919,74 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på - bevillingen kan maksimalt udgøre 14,07 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  Vedr. projektet Destination Talent Southern Denmark indstiller Vækstforum:

  At regionsrådet bevilger 9.361.497,60 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 - bevillingen kan maksimalt udgøre 80 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Hermed indstilles en støtte, der er 2.340.374,40 mindre end ansøgt.

  At det forudsættes, at projektet forestår en årlig ekstern vurdering af virksomhedernes udbytte af foreningens og projektets aktiviteter og indsatser, som efterfølgende drøftes med bl.a. Vækstforumsekretariatet.

  At det forudsættes, at foreningen, som en del af projektet udarbejder en plan for, hvordan virksomhederne med tiden kan stå for en større del af finansieringen af foreningens samlede aktiviteter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet den 22. september 2015 drøftede Vækstforum en række sager, herunder bl.a. Vækstforums handlingsplan 2016-2017, regeringsgrundlaget og den nye nationale turismestrategi for kyst- og naturturisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udmøntning af den nye erhvervsstrategi - Vækstforums handlingsplan 2016-2017

  Vækstforum drøftede udkast til den kommende handlingsplan for 2016-2017, der skal udmønte de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Vækstforums indsatsområder i handlingsplanen for 2016-17 vil, i overensstemmelse med Vækstforums strategi, ligge inden for de tre forretningsområder bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering), sundheds- og velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv). Endvidere vil handlingsplanen omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for de tre forretningsområder. Derudover kan Vækstforum igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, f.eks. i forhold til kvalificeret arbejdskraft/kompetenceudvikling, social inklusion, automatisering mv. Endelig vil handlingsplanen indeholde en indsats for yderområderne og internationalisering. 

  På baggrund af Vækstforums drøftelser vil sekretariatet udarbejde den endelige handlingsplan med henblik på Vækstforums godkendelse i december 2015.

  Regeringsgrundlag, regeringens udmeldinger på det erhvervsrettede område

  Vækstforum blev præsenteret for og drøftede regeringsgrundlaget, der blandt andet indeholder initiativer på uddannelses- og forskningsområdet og initiativer om vækst. På erhvervsfremmeområdet vil regeringen eksempelvis gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne. Regeringen vil endvidere forbedre det strategiske sigte for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.

  Herudover har regeringen fokus på ’at skabe udvikling i hele landet’ med en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Regeringen vil blandt andet:

  • Udarbejde en samlet strategi for udviklingen uden for de største danske byer og i landdistrikterne, der skal understøtte både bosætning og erhvervsudvikling.
  • Arbejde for, at der placeres flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Regeringen vil fremlægge en strategi for dette inden Folketingets åbning i oktober.

  Der var i Vækstforum enighed om, at Vækstforum bør kommunikere, at der er synergi i at bibeholde/udflytte statslige arbejdspladser til regionen i relation til de regionale styrker, uddannelsesinstitutioner mv.

  Status og syddanske perspektiver i den nye nationale turismestrategi for kyst- og naturturisme

  Formand for det nye selskab ”Dansk Kyst- og Naturturisme” Henrik Höhrmann og direktør Jens Hausted fortalte om status på Dansk Kyst- og Naturturismes arbejde med afsæt i udkast til en ny strategi for kyst- og naturturismens vækst og med vægt på perspektiver for den syddanske turismeudvikling.

  Vækstforum drøftede status på den nationale strategi og perspektiverne i relation til den syddanske indsats.

   

  Healthcare DENMARKs ansøgning om medlemskontingent

  Den hidtidige finansiering af det nationale markedsføringskonsortium Healthcare DENMARK udløber i august 2015. Regionsrådet har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum afsat en ramme på 3 mio. kr. over en tre-årig periode, som kan udmøntes af Vækstforum.

  Healthcare DENMARK har ansøgt Vækstforum om kontingentet fra Region Syddanmark på samlet 1.111.000 kr. over en periode på 3 år og 4 måneder. Healthcare DENMARK planlægger at ansøge om det resterende beløb fra den afsatte ramme til konkrete aktiviteter i løbet af efteråret 2015. Vækstforum besluttede at imødekomme Healthcare DENMARKs ansøgning om udbetaling af kontingent.

  Healthcare DENMARK har bekræftet, at de fortsat vil være placeret i Forskerparken i Odense, og at den øvrige finansiering dækkes af kontingenter fra partnerne Erhvervs- og Vækstministeriet, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Falck, Systematic og 2 yderligere private partnere, som forventes at komme til i løbet af efteråret.

  Indstilling af nyt medlem til Danmarks Vækstråd

  Carl Holst var udpeget som medlem af Danmarks Vækstråd for Syddansk Vækstforum. Carl Holst er trådt ud af Syddansk Vækstforum, og der skal derfor indstilles et nyt medlem. Medlemmet udpeges for op til 4 år ad gangen.  Medlemmet skal være formand for et regionalt Vækstforum, og regionsrådet har på møde den 24. august 2015, efter høring i Vækstforum, udpeget Stephanie Lose som ny formand for Syddansk Vækstforum.

  Vækstforum besluttede at indstille, at erhvervs- og vækstministeren udpeger Stephanie Lose, formand for Syddansk Vækstforum, som medlem af Danmarks Vækstråd.

  Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Væksthus Syddanmark

  Væksthus Syddanmark har anmodet Syddansk Vækstforum om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark, idet Carsten Kryth, der var indstillet af Vækstforum, er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Udpegningen bestyrelse gælder for en ny 4-årig periode.

  Vækstforum udpegede Christian Thing, bestyrelsesformand i ClimaWinTech Aps. til nyt medlem af Væksthus Syddanmarks bestyrelse.

  Igangsættelse af Team Vækst Danmark

  Der arbejdes med realiseringen af Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, som der er reserveret EU-midler og regionale midler til. Igennem Team Vækst Danmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Team Vækst Danmark forventes endeligt at starte 1. maj 2016.

  Ansøgningsrunder med opslag til Team Vækst Danmark er nu igangsat. Valg af tilsagnsmodtager forventes behandlet på Vækstforums møde den 1. december 2015. Tilsagnsmodtager kan ikke selv påtage sig rollen som operatør. Den valgte tilsagnsmodtager skal udforme og igangsætte EU-udbuddet, hvor der skal findes operatører, der kan varetage den konkrete opgave i relation til de regionale træningscentre.

  Erhvervsstyrelsen har desuden meddelt, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil bidrage med i alt 10 mio. kr. i 2015 fra den nationale pulje af EU regional– og socialfondsmidler til det nationale initiativ. Det betyder, at der kan overføres 7.966.289 kr. til Syddansk Vækstforums ramme for Regionalfondens prioritetsakse 2. Dette beløb svarer til Vækstforum for Region Hovedstaden, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum for Region Midtjylland, Bornholms Vækstforum og Syddansk Vækstforums forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. af den nationale pulje.

  Projektansøgninger

  Vækstforum behandlede desuden en række projektansøgninger, der ikke indeholder en indstilling om regionale erhvervsudviklingsmidler:

  Social inklusion, På Sporet: Projektet indeholder indslusningsforløb for udsatte til private og socialøkonomiske virksomheder. Ansøgningen indstilles til afslag til Erhvervsstyrelsen, idet det vurderes, at effekterne ikke er vedvarende pga. manglende forankring af projektets indsatser, samt at indsatserne ikke i tilstrækkelig grad vurderes at være additionelle.

   

  Social Inklusion, Fleksjob i Vækst: Projektet vil sikre, at flere borgere på ledighedsydelse får mulighed for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansøgningen indstilles til afslag til Erhvervsstyrelsen, idet det vurderes, at aktiviteterne ikke er additionelle, at projektets effekter er urealistiske og at projektet ikke er bæredygtigt pga. manglende forankring af projektets indsatser.

   

  Kvalificeret arbejdskraft, Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi: Foreningen af Frie Fagskoler vil i samarbejde med TronsøSkolen, Odense Fagskole, Sydfyns Fri Fagskole og Grindsted Landbrugsskole gennemføre et målrettet, erhvervsuddannelsesforberedende kostskolekursus inden for oplevelseserhverv (hotel, service, restauration og detailsalg). Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.660.171,50 kr.

  Kvalificeret arbejdskraft, Talent smitter: Campus Vejle vil sammen med en række tekniske skoler, handelsskoler og landbrugsskoler medvirke til, at flere unge – især dygtige unge – bliver optaget på og gennemfører en erhvervsuddannelse. Ansøgningen indstilles til afslag, idet det vurderes, at projektet mangler en klar effektkæde og at de forventede outputs og effekter derfor er usikre. Derudover anvender projektet delvist velafprøvede redskaber og metoder, der bør kunne implementeres på uddannelsesinstitutionerne uden ekstern støtte.

   

  Fremtidens IT kompetencer: Projektet vil opkvalificere medarbejdere og ledere i informations- og kommunikationsteknologivirksomheder, der arbejder inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.901.677,82 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/2233
  12. Ligestillingsredegørelse 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal hvert andet år afgive ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er udarbejdet et udkast til besvarelse af redegørelsen, der nu fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal hvert andet år afgive ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af mænd og kvinder i regionerne. Derudover skal redegørelsen bidrage til videndeling og erfaringsudveksling og som inspiration for det videre arbejde med ligestilling. Redegørelsen har fokus på ligestilling mellem kønnene, både på vores serviceområder samt på personaleområdet.

  Ligestillingsredegørelsen skal beskrive perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015, og skal være indsendt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest 1. november 2015. Ligestillingsredegørelsen skal inden indsendelsen være godkendt af regionsrådet.

  Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2016. Regionen vil desuden få en ”status-ligestillingsredegørelse”, der indeholder regionens indberetning, og som derudover sammenligner regionens indsats med de øvrige regioner blandt andet gennem et ligestillingsindeks.

  Ligestillingsredegørelsen er delt op i 2 hovedområder – personaleområdet samt ressortområdet/kerneydelserne. Inden for disse områder er spørgsmålene delt op i 3 kategorier:

  • Politikker/målsætninger
  • Handlinger
  • Resultater

  Derudover spørges der til kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg.

  Et udkast til besvarelse af ligestillingsredegørelsen forelægges hermed til godkendelse.

  Det bemærkes, at udkastet blev drøftet i Ligestillingsudvalget den 14. september 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ligestillingsredegørelsen 2015 godkendes og herefter fremsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/9216
  13. Opfølgning på "Sygefravær & Trivsel 2015"
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om sygefraværet i Region Syddanmark.

  Prognosen for årets resultat indikerer, at Region Syddanmark ikke når måltallene i 2015. Strategien fremadrettet er fortsat at arbejde systematisk med sygefraværsindsatsen som en kontinuerlig del af at bedrive ledelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har en politisk målsætning om at nedbringe sygefraværet med 20 pct. til 4,1 pct., hvilket svarer til 10,7 dagsværk, inden udgangen af 2015. Prognosen for årsresultatet for Region Syddanmark er med udgangen af august på 4,4 pct. Dette indikerer, at regionen ikke når måltallene i 2015.

  Vurderingen er, at et årsresultat på 4,2 pct. – 4,3 pct., hvilket svarer til 11,0 – 11,2 dagsværk, for regionen samlet set er realistisk. Forudsætningen herfor er et fortsat stærkt ledelsesmæssigt fokus i ledelsessystemet og en løbende og tæt opfølgning overfor enhederne.

  Den systematiske indsats har sammen med enhederne indtil nu rykket regionen meget tæt på de politiske målsætninger. Regionen havde ved udgangen af 2014 det laveste sygefravær blandt de fem regioner. Reduktionen i sygefraværet fra 5,1 pct. i 2009 til 4,2 pct. i 2014 svarer til ca. 2,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i gennemsnit, der kommer patienter, borgere og medarbejdere til gode. Hertil kommer potentielt sparede udgifter til vikarer mv.

  Opfølgning på sygefraværet

  Prognosen for årsresultatet indikerer, at måltallet nås på Sydvestjysk Sygehus og i regionshuset. Sygefraværet i Region Syddanmark er i januar-juli 2015 på 4,3 pct., hvilket er 0,3 pct. point højere end i samme periode i 2014.

  Det ses yderligere i vedlagte bilag, at det lange sygefravær i Region Syddanmark i perioden januar-juli 2015 er på 1,6 pct., hvilket er 0,1 pct. point højere sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Det korte sygefravær er steget i perioden januar-juli 2015 i forhold til samme periode i 2014 på alle enheder på nær Sydvestjysk Sygehus og Øvrig sundhed.

  Strategien fremadrettet

  Arbejdet med sygefraværsindsatsen er en konstant og løbende del af at bedrive ledelse. Det er derfor væsentligt ikke at slippe fokus på sygefraværet efter udgangen af 2015. Det centrale fokus med systematisk opfølgning, rådgivning, sparring og vidensdeling skal fastholdes, så regionen ikke oplever en stigning i sygefraværet.

  Arbejdet skal fortsat understøttes af igangværende værktøjer, procedurer og initiativer, således at enhedernes og Koncern HR´s vurdering af mer-potentialet får det nødvendige fokus. Strategien understøttes af konkrete indsatsområder: 

  • Det ledelsesmæssige fokus skal opprioriteres gennem hele ledelsessystemet med hyppig opfølgning fra direktionen understøttet af HR’s nøgletal på sygefravær.  Mødereferater fra Koncern HR’s opfølgningsmøder i enhederne sendes løbende til direktionen.
  • Koncern HR opprioriterer benchmarking i forhold til andre regioner og kommuner samt benchmarking enhederne imellem i Region Syddanmark for at lære af de bedste.
  • Koncern HR skal sammen med de lokale HR afdelinger bl.a. understøtte målrettede uddannelsesmæssige tiltag overfor ledere eller afdelinger i enheder med højt sygefravær.
  • Et fortsat tæt samspil med MED-systemet er vigtigt i det fremadrettede arbejde.
  • Anvendelsen af 1-5-15 modellen og ”Kom godt tilbage modellen” skal opprioriteres, og det skal tilstræbes at modellerne anvendes systematisk i hele regionen.
  • IT opfølgningssystemer bør implementeres på alle enheder
  • Fortsat systematiske opfølgningsmøder fra Koncern HR til de enheder, som ligger over måltal.
  • Arbejdet med indgåelse af partnerskabsaftaler med kommuner i regionen skal fortsættes med stort fokus.

  Koncern HR vil stå i spidsen for videndeling på tværs i regionen, så der kan læres af de enheder og afdelinger, der ligger på eller under måltallet.

  Til orientering vedlægges en uddybende status på Sygefravær & Trivsel 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark samlet set fastholder ambitionen om et måltal på 4.1 %, og at det skærpede ledelsesmæssige fokus på sygefraværsindsatsen fastholdes, også efter udgangen af 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/51374
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-10-2015

  Under punktet blev orienteret om:

  ·    Der er på baggrund af et kommissorium igangsat en ekstern undersøgelse af den mulige anonymisering af en faktura.

  ·    Forretningsudvalget anmodede regionsdirektøren om, at igangsætte en evaluering af projekt Smart Vækst og Velfærd. Formålet er at klarlægge, om projektet har haft det forløb og indhold, som det bør forventes af et sådant projekt i Region Syddanmark.


  Sagsnr. 14/51374
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  16. LUKKET - salg af arealer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  17. LUKKET - afhændelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 09-10-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring