Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 29. oktober 2015

Mødedato
29-10-2015 kl. 16:30 - 17:30

Mødested
SE, Edison Park, Esbjerg

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. SE/Next Step Challenge
  2. Program for studieturen Silicon Valley den 1. til den 6. november 2015
  3. Brugerinddragelse og innovation frem mod Nyt OUH
  4. Afprøvning af engangsbækkener og –kolber
  5. Business case på klar-til-brug koblet antibiotika
  6. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  7. Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  8. Referat fra USE mødet 3. september 2015
  9. Mødeplan
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 15/1958
  1. SE/Next Step Challenge
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalgets møde finder sted hos SE, initiativtager til Next Step Challenge, som er Europas største iværksætterkonkurrence. SE/Next Step Challenge har succes med at tiltrække iværksættertalenter udefra og gennemføre acceleratorprogrammer, som understøtter virksomhederne i at udnytte deres vækstpotentiale.

  Initiativet er sammen med tilsvarende programmer i udlandet inspirationskilde til Team Vækst Danmark, der er et kommende nationalt initiativ, som er støttet af Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum. Formålet er at skabe nye store virksomheder inden for blandt andet sundheds- og velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Next Step Challenge, som SE er initiativtager til, er Europas største iværksætterkonkurrence med en præmiesum på 250.000 Euro. SE/Next Step Challenge har succes med at tiltrække iværksættertalenter udefra og gennemføre acceleratorprogrammer, som understøtter virksomhederne i at udnytte deres vækstpotentiale og tiltrække kapital. Lige nu er ansøgningsrunden til dette års intensive acceleratorprogram afsluttet. Det er tredje gang konkurrencen kører. Sidste år var der mere end 300 ansøgere, hvor 9 blev udvalgt til at deltage i programmet.

  På informationsmødet for studieturen umiddelbart inden Innovationsudvalgets møde fortæller projektleder Søren Røn mere detaljeret om Next Step Challenge og erfaringerne herfra. Desuden fortæller én af konkurrencedeltagerne på informationsmødet om, hvad der fik ham til at flytte fra Silicon Valley til Esbjerg for at deltage i konkurrencen.

  Next Step Challenge-initiativet er sammen med tilsvarende programmer i udlandet – f.eks. Silicon Valley – inspirationskilde til Team Vækst Danmark, der er et kommende nationalt initiativ med det formål at skabe nye store virksomheder. Den syddanske del af initiativet er støttet af Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum, og henvender sig til danske og internationale eliteiværksættere og virksomheder med stort potentiale inden for de prioriterede forretningsområder i den regionale vækststrategi. Med udgangspunkt i forretningsområderne skal der opbygges fire elitetræningscentre med fokus på; sundheds- og velfærdsteknologi, energieffektivisering, offshore og oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv). Centrene vil rumme fysiske faciliteter, viden, kompetencer og kapital med henblik på at accelerere virksomhedernes udvikling og vækst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  Som forberedelse til Innovationsudvalgets studietur blev der umiddelbart før udvalgsmødet afholdt informationsmøde for rejsedeltagerne med følgende program:

  -       Orientering om konkurrencen Next Step Challenge v/projektleder Søren Røn.

  -       Orientering fra en af konkurrencedeltagerne om, hvad der fik ham til at flytte fra Silicon Valley til Esbjerg for at deltage i konkurrencen v/CEO Pawan Marwaha, Table Grabber.

  -       Orientering om risikovillig kapital v/chefkonsulent Susanne Gren Svendsen, Region Syddanmark.

  -       Orientering om, hvordan der arbejdes med risikovillig kapital i Welfare Tech Invest v/partner Mads Rasmussen, Accelerace.

  -       Orientering om velfærdsteknologiske virksomheders interesser for internationalt arbejde v/adm. direktør Christian Graversen, Welfare Tech.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  2. Program for studieturen Silicon Valley den 1. til den 6. november 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Studietur til Silicon Valley finder sted fra den 1. til den 6. november 2015. Der deltager 20 personer på studieturen, hvoraf 12 er regionsrådspolitikere, 4 er embedsmænd og 4 er eksterne partnere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Welfare Tech, Væksthus Syddanmark og Accelerace.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Studietur til Silicon Valley finder sted fra den 1. til den 6. november 2015. Formålet med turen er at få viden om konkrete sundheds‐ og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  Der vil særligt være fokus på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation samt indblik i gode rammevilkår for virksomheder herunder venture kapital.

  Vedlagt er det opdaterede program for turen. Der samarbejdes med en lokal innovationskonsulent i San Francisco, som får de sidste aftaler på plads. Der er fortsat enkelte, mindre udeståender, så deltagerne vil inden afrejse modtage en opdateret version.

  Der forventes at deltage 20 personer på studieturen, hvoraf 12 er regionsrådspolitikere, 4 er embedsmænd og 4 er eksterne partnere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Welfare Tech, Væksthus Syddanmark og Accelerace.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  Opdateret program m.v. fremsendes til rejsedeltagerne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  3. Brugerinddragelse og innovation frem mod Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt OUH gik i foråret 2015 ind i projektforslagsfasen. Projektforslaget er Totalrådgivers forslag til indretning af rum, anvendelse af materialer og overflader, placering af inventar og byggetekniske løsninger af projektet. I denne fase arbejdes der med at kvalificere de planlagte løsninger, så løsningerne understøtter effektiv drift, effektive patientforløb og et godt arbejdsmiljø på Nyt OUH.

  Der er tidligere gennemført en række innovationsprojekter med henblik på at afprøve og kvalificere byggeriet og de løsninger, der potentielt skal indgå. For eksempel:

  • Test og fysisk dimensionering af standardrum inden udbudsfasen.
  • Test af Nyt byggeteknisk paradigme, hvor tekniske installationer placeres decentralt til hver funktion frem for - som traditionelt - gennem store centrale anlæg.
  • Livet mellem stuerne, der havde fokus på optimering af indretning, hvilket udvalget blev orienteret om på møde den 25. juni 2015.
  • Udvikling af koncept og prototype på system til intelligent hospitalslogistik (IHL), som udvalget senest blev orienteret om på møde den 25. juni 2015

  Der arbejdes for nuværende med et projekt omkring afprøvning af engangsservice på OUH i forhold til patientsikkerhed/-komfort, driftsøkonomi, hygiejne, logistik, miljø med videre. Udvalget vil blive informeret nærmere herom, når resultaterne foreligger.

  I øjeblikket fokuseres på 4 hovedspor: Patientinddragelse, brugerproces (tests i fysisk testmiljø), It (Det digitale hospital) og udstyr. De 4 udvalgte spor forløber samtidig, og viden genereret i processen anvendes på tværs af sporene. For eksempel i forbindelse med indretning og bestykning af fremtidens operationsstue, hvor også brugernes behov i forhold til it og udstyr afdækkes.

  Elementer i brugerinddragelsen

  • Kvalificering af indretning og bestykning af standard- og specialrum via tests: Patientstue inklusiv baderum, ambulatorium, mini-load (logistikløsning), operationsstue, højisolationsstue og intensivstue.
  • Udstyrsplanlægningen generelt og med fokus på innovation i udstyrsbestykningen af rum på Nyt OUH.
  • Patientinddragelse i forhold til patientstue (inklusiv børne- og ungeområde), gangarealer og ventearealer, ambulatorium, refleksionsrum og kapel. I dette spor inkluderes også viden fra projektet Livet mellem Stuerne.

   

  Perspektiver
  Programmet vil ud over de konkrete løsninger også have fokus på mere langsigtede effekter som ejerskab hos medarbejdere på OUH og engagement af fremtidens kunder/ borgere til NYT OUH.

  Viden fra projektforslagsfasen deles løbende, således at andre sygehusbyggerier kan få nytte heraf og eventuelt bygge ovenpå.

  Projektforslagsfasen for Nyt OUH løber fra 2015-2016.

  Nedenfor følger to eksempler på projekter, der har perspektiver i forhold til Nyt OUH, Afprøvning af engangsbækkener og –kolber samt Koblet antibiotika.

  Direktør Peter Fosgrau deltager på mødet og præsenterer innovationsarbejdet frem mod Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Direktør Peter Fosgrau orienterede om en række innovationsprojekter i tilknytning til Nyt OUH, herunder afprøvning i forhold til nyt teknisk paradigme m.v.

  Drøftedes, herunder bl.a. overvågning af udstyr og personale, erfaringsudveksling mellem de nye sygehusbyggerier m.v.


  Sagsnr. 15/4139
  4. Afprøvning af engangsbækkener og –kolber
  fold dette punkt ind Resume

  Projektorganisationen Nyt OUH har gennemført et projekt, der havde til formål at undersøge muligheder og udfordringer ved anvendelsen af engangsbækkener og engangskolber frem for de traditionelt anvendte flergangsløsninger.  Der redegøres for resultaterne heraf samt betydningen for byggeriet af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  I dag anvendes fortrinsvis flergangsbækkener og –kolber på de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH). På Nyt OUH planlægges anvendelsen af engangsbækkener og –kolber, da det blandt andet kan spare plads til de ellers nødvendige bækken-dekontaminatorer (rengøring) og lette arbejdsgange. Afprøvningen er således en vigtig forudsætning for at kvalificere byggeriet i forhold til muligheden for at anvende de nye løsninger.

  Formål
  Projektorganisationen Nyt OUH har afprøvet anvendelsen af engangsbækkener og –kolber med henblik på at undersøge implikationer ved at skifte fra flergangsbækkener og –kolber til engangsprodukter.

  Fokus for afprøvningen har været: Patientsikkerhed og infektionshygiejne, patientkomfort, arbejdsgange, arbejdsmiljø, logistik og tilgængelighed, affaldshåndtering, bæredygtighed/miljø og økonomi.

  Leverancer og samarbejde
  I projektet er afprøvet to forskellige typer engangsbækkener og –kolber af dels oppustelig plast (Goloo) og dels genbrugsavispapir = pulp (Curas) over en 7 måneders periode på 3 vidt forskellige kliniske afdelinger på OUH. Herudover er der indsamlet erfaringer med engangsbækkener og –kolber på hospitaler nationalt såvel som internationalt i en markedsanalyse.

  Projektorganisationen Nyt OUH og Hygiejneorganisationen OUH har været projektledere på projektet. OUH har desuden deltaget med tre kliniske afdelinger, Facility Management og Afdeling for indkøb og logistik. Syddansk Sundhedsinnovation har bidraget med den praktiske planlægning og udførelse af testforløbet i form af observationer, interview med patienter og medarbejdere, spørgeskemaundersøgelse, udarbejdelse af business case, international markedsanalyse samt samlet afrapportering.

  Resultater
  Afprøvning af engangsbækkener og –kolber på OUH samt markedsanalysen viser blandede resultater. På positiv-siden viser afprøvningen:

  ·        At patienterne generelt oplever at tryghed og komfort er forbedret med brugen af engangsbækkener og –kolber.

  ·        At engangsprodukterne giver mulighed for lettere tilgængelighed samt bortskaffelse.

  Afprøvningen viser dog også:

  ·        At kvaliteten af engangsmaterialerne ikke er tilstrækkelig i forhold til fuld implementering på Nyt OUH.

  ·        At på det foreliggende grundlag er det ikke økonomisk fordelagtig at skifte flergangsbækkener og –kolber ud med engangsprodukter.

  ·        At afdelinger og patienter ikke er ens – der er mange behov, der skal opfyldes og dermed stilles der mange krav til engangsprodukterne.

  ·        Internationale erfaringer kan ikke direkte overføres til danske forhold, da der stilles højere hygiejnekrav i Danmark.

  Resultaterne af projektet er taget til efterretning, og Nyt OUH arbejder med, at der skal være mulighed for at bruge konventionelle flergangsbækkener. Projektorganisationen Nyt OUH vil derfor fortsat følge udviklingen af engangsmaterialer frem mod færdiggørelsen af Nyt OUH.

   

  Perspektiver
  Resultater og viden opnået i projektet tages med videre og anvendes aktivt i Region Syddanmarks indkøbsarbejde i forbindelse med kommende udbud på engangsbækkener og –kolber i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  5. Business case på klar-til-brug koblet antibiotika
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehusapotek Fyn har gennemført et projekt, der havde til formål at klarlægge de økonomiske konsekvenser for OUH ved fuld implementering af klar-til-brug lægemidler, koblet antibiotika, inden for 6 udvalgte præparater.

  Der redegøres for resultaterne heraf samt OUH´s direktions beslutning om yderligere analyse af muligheder for besparelse ved implementering af koblet antibiotika. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  I byggeprogrammet for Nyt OUH er intentionen at bygge et hospital med fokus på hygiejniske foranstaltninger, der nedsætter risikoen for erhvervelse af infektioner under indlæggelse. Desuden er der fokus på optimale arbejdsgange for hospitalspersonalet.

  Nyt OUH planlægges uden traditionelle medicinrum, og lægemidler at blive leveret klar-til-brug til klinikken fra hovedapoteket samt 5 klyngeapoteker bemandet med apotekspersonale. Der findes allerede nu forskellige muligheder for at levere lægemidler klar-til-brug, for eksempel koblet antibiotika. Koblet antibiotika er hætteglas med tørstof der, via robot, er koblet sammen med saltvand/sterilvand, inden det leveres til de kliniske afdelinger, og derfor kan tages direkte med på patientstuen.

  Formål
  Som del af forberedelserne til et Nyt OUH uden medicinrum ønskede direktionen på OUH at klarlægge de økonomiske konsekvenser for OUH ved fuld implementering af koblet antibiotika inden for de 6 udvalgte præparater, der udgør størstedelen af forbruget af antibiotika på OUH.

  Leverancer og samarbejde
  I projektet var hovedleverancen en business case, som er udarbejdet af Sygehusapotek Fyn (SAF) og Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). SAF har været projektleder på business casen samt leveret data på forbrug og etableret kontakt til udvalgte kliniske afdelinger. SDSI har udført feltstudier på 5 forskellige kliniske afdelinger bestående af observationer, interviews med sygeplejersker og tidsmålinger i forhold til medicinhåndtering. Der er observeret på 4 blandingsmetoder af intravenøs antibiotika: 1) Sprøjte og kanyle, 2) Overføringskanyle, 3) Overføringsslange og 4) Koblet antibiotika.

  Resultater
  Indførelse af koblet antibiotika vil give forbedret patientsikkerhed, forbedret hygiejne, forbedret arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsgange ved at ensrette procedurer og arbejdsgange gennem et koncept, der også kan overføres til andre medicinområder.

  Brugen af koblet antibiotika giver med nuværende arbejdsgange – og kultur 1 minut sparet arbejdstid per dosering, som ved fuld udrulning af koblet antibiotika på OUH vil spare 4.687 timer svarende til 1,2 millioner kr. pr. år. Potentialet vurderes dog til at være væsentligt større ved ændring af arbejdsgange og –kultur, idet feltstudierne viser, at sygeplejersker i øjeblikket ikke til fulde udnytter de muligheder, der ligger i mere effektive arbejdsgange. Konkret handler det om opløsning af tørstof og saltvand/sterilvand, der kan foregå på patientstuen i stedet for medicinrummet (tager mellem 3½ og 7½ minutter).  Hvis denne ændring i arbejdsrutiner gennemføres, øges den samlede sparede arbejdstid væsentligt. Tiden sparret i medicinrummet kan i stedet for eksempel udnyttes til patientrelaterede arbejdsopgaver på patientstuen.

  Det er i business casen beregnet, at koblet antibiotika gennemsnitlig er 24 kr. dyrere pr. blanding i forhold til den manuelle blanding i klinikken. Merudgiften ved at overgå til 100 % brug af koblet antibiotika inden for de 6 præparater er således på 4,1 mio. kr. pr. år, når man indregner tidsbesparelsen på 1 minut pr. dosering. På kort sigt er business casen derfor ikke positiv ud fra de nuværende forudsætninger og arbejdsgange.

  Business casen er fremlagt for OUH´s direktion den 16. september 2015. OUH ’s direktion udtrykte opbakning til nærmere analyse af en række potentielle gevinster, der ikke er belyst i nærværende business case. Herunder blandt andet arbejdsgange, patientsikkerhed, distribution i afdelingen og hjemmebehandling.

   

  Perspektiver
  Indførelsen af klar-til-brug lægemidler er et vigtigt fokusområde frem mod Nyt OUH, da det patientsikkerhedsmæssigt og set i kontekst til OUH’s patientsikkerhedsstrategi for 2015-2018 vil være et væsentligt bidrag til indsatserne inden for medicinering og forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/1017
  6. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har forsøgt at løbe et OPI-projekt i gang med navn ”intelligent vindue”. Projektet havde fået tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsens program for Grøn Teknologi 2013. Projektet kan ikke gennemføres, da et af de medvirkende firmaer er sprunget fra projektet, og trods kontakt med flere producenter og rådgivere, som alle syntes, at projektet lød spændende, har det ikke været muligt at få det løbet i gang.

  Regnskabet skal derfor afsluttes. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 24. marts 2014 finansieringen af OPI-projektet vedr. udvikling af et intelligent vindue. De samlede udgifter til projektet var beregnet til 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skulle finansieres via tilskud fra Miljøstyrelsen, og 1 mio. kr. skulle finansieres af regionens driftspulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. 

  Projektet skulle have været gennemført i 2014, men som Innovationsudvalget blev orienteret om den 21. august 2014, så blev projektet udskudt, da et af de medvirkende firmaer sprang fra projektet. Budgettet er derfor overført til 2015.

  Det viser sig nu, at udviklingsprojektet ”det intelligente vindue” desværre ikke har været muligt at gennemføre. Regionen har haft kontakt med flere producenter og rådgivere, som alle syntes, at projektet lød spændende, dog har ingen rigtig villet tage ejerskab for udviklingen af vindueskonceptet.

  Der er afholdt udgifter for i alt 0,6 mio. kr. til rådgiverydelser samt forundersøgelser henholdsvis leverandør, ingeniører, arkitekter samt Syddansk Sundhedsinnovation.

  Det er aftalt med Miljøstyrelsen, at de afholdte udgifter deles ligeligt. Det påfører regionen en nettoudgift på 0,3 mio. kr., som afholdes af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. Reserverede, men ikke udmøntede midler på puljen til projektet svarende til 0,7 mio. kr., føres tilbage til puljen og vil indgå som en del af det samlede regnskabsresultat for sundhed.

  Regionen forventer at modtage en indtægt på 0,3 mio. kr. i 2015 fra Miljøstyrelsen. Budgettet for tilskuddet til OPI-projektet skal derfor justeres i overensstemmelse hermed. Det betyder, at indtægtsbevillingen på 1 mio. kr. skal reduceres med 0,7 mio. kr., og udgiftsbevillingen på 1 mio. kr. skal tilsvarende reduceres med 0,7 mio. kr.

  Regnskabet for de afholdte udgifter er under revision af regionens revisor, og det reviderede regnskab vil blive fremsendt til Miljøstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At indtægtsbevillingen til OPI-projektet til intelligent vindue reduceres med 0,7 mio. kr. og udgiftsbevillingen reduceres tilsvarende i 2015.

  At restbevillingen vedr. den regionale egenfinansiering på 0,7 mio. kr. føres tilbage til rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 15/45040
  7. Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Forundersøgelsen omhandler regionernes arbejde med risikostyring af byggerierne, opbygningen af kompetente byggeorganisationer og effektivisering af sygehusdriften, samt Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med samme. Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen grundlag for at beslutte, om der skal gennemføres en større undersøgelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Formålet med undersøgelsen er at vurdere regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer. Rigsrevisionen vil samtidig følge op på regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Desuden vil Rigsrevisionen følge op på om Sundheds- og Ældreministeriets opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed omkring regionernes effektiviseringer.

  Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen tilstrækkelig information om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse.

  Brev fra Rigsrevisionen om Forundersøgelsen er vedlagt som bilag.

  Rigsrevisionen har tidligere gennemført 2 undersøgelser af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, undersøgelserne har mundet ud i Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om Beretning nr. 3/2011 om bl.a. opfyldelse af tilsagnsbetingelser for kvalitetsfondsbyggerier og notat om Beretning nr. 2/2013 om effektivisering ved kvalitetsfondsbyggerierne.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4301
  8. Referat fra USE mødet 3. september 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 3. september 2015.

  Referat fra mødet den 3. september 2015, samt præsentationerne ved Facility-chef i Rigspolitiet, Lasse Carlsson og medlem af Etisk Råds arbejdsgruppe vedr. ”sundhedsdata og biologisk materiale” professor i moralfilosofi og etik ved Aalborg Universitet, Thomas Ploug, er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • 26. november 2015 – Aabenraa Sygehus – Psykiatrisengen som OPI-projekt og forskningsemnet.
  • 17. december 2015 – Sønderborg Sygehus – nyindrettet restaurant.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde i Innovationsudvalget den 26. november 2015, kl. 15.00-18.00 afholdes på Aabenraa Sygehus med Psykiatrisengen som OPI-projekt og forskningsemne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Godkendt.


  Sagsnr. 15/133
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  -


  Sagsnr. 15/133
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Letbane, Odense:

  -       Orientering og drøftelse af status, herunder linjeføring og helikopterlandingsplads, Nyt OUH.


  Siden er sidst opdateret 30-10-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring