Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Ligestillingsudvalget - Referat - 16. november 2015

Mødedato
16-11-2015 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud
 • Henning Ravn, V
 • Hans Winther, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Drengeprojekt Syddanmark
  2. Tanker om behandling af ligestilling i regionsrådet
  3. Status på indvandrermedicinske teams
  4. Datamuligheder for at opgøre indikatorer vedr. kønsmæssig ligestilling
  5. Møde med ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling
  6. Næste møde - 8. februar 2016
  7. Evt


  Sagsnr. 15/2233
  1. Drengeprojekt Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil projektleder for Drengeprojekt Syddanmark, Claus Ankjær Andersen, deltage med et oplæg om projektet. Oplægget finder sted efter ønske fra Ligestillingsudvalget i forbindelse med dets behandling af punktet Uddannelsesbarometer 2014 på udvalgsmødet den 8. juni 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Ligestillingsudvalget den 8. juni 2015 blev udvalget orienteret om udviklingen og indsatserne inden for ligestilling på uddannelsesområdet under punktet Uddannelsesbarometer 2014.

  En af de igangværende indsatser på området er ”Drengeprojekt Syddanmark”, som blev sat i værk i 2013 med støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

  I forbindelse med sagens behandling på mødet den 8. juni, udtrykte udvalget ønske om at høre mere om Drengeprojekt Syddanmark.

  Det bemærkes, at projektlederen for Drengeprojekt Syddanmark, Claus Ankjær Andersen, derfor vil deltage på mødet den 16. november med et oplæg omkring baggrunden for projektet, de problemstillinger man arbejder med i Drengeprojekt Syddanmark, samt projektets hidtidige erfaringer.

  Drengeprojekt Syddanmark er et udviklingsprojekt, der er berammet til at løbe i perioden oktober 2013 til juni 2016.

  Selvom projektet er udviklingsorienteret, er det samtidig meningen, at projektet i videst mulig omfang skal forankres til fast praksis blandt projektets parter (Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium, Svendborg Erhvervsskole, Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland), ligesom det vil blive udbredt til andre relevante parter i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Denne forankring og udbredelse er en fast bestanddel af vurderingskriterierne og den løbende opfølgning for projekter finansieret af regionens uddannelsespulje og således også for Drengeprojekt Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Udvalget tog oplægget af projektleder for Drengeprojekt Syddanmark, Claus Ankjær Andersen til efterretning.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  2. Tanker om behandling af ligestilling i regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden ønsker en general drøftelse af ligestillingsarbejdet i lyset af beslutningen i regionsrådet om at arbejde med ligestilling.

  Udgangspunktet er drøftelserne omkring ligestillingsredegørelsen på regionsrådsmødet den 26/10-2015.

  ***

   

  Det bemærkes, at grundlaget for ligestillingsudvalget er følgende:

  Fra styrelsesvedtægten:

  § 22.    
  Ligestillingsudvalg

  Ligestillingsudvalget har 7 medlemmer.

  Stk. 2.
  Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i bred forstand bl.a. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet og uddannelse. Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i forbindelse med regionens rolle som ansvarlig for sundhedsydelser, psykiatri, leverandør af sociale ydelser, regionens rolle som udviklingsaktør og regionens rolle som arbejdsgiver.  

  § 23.   
  Udvalgene rådgiver regionsrådet i sager inden for udvalgenes områder, herunder om den løbende drift og udvikling indenfor områderne. 

  Stk. 2.
  Regionsrådet afgør i øvrigt, hvilke opgaver udvalgene skal varetage. 

  Derudover har regionsrådet delegeret kompetence til udvalgene i 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Drøftedes.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/17894
  3. Status på indvandrermedicinske teams
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet i ligestillingsudvalget den 8. juni 2015 blev der givet en status på de indvandrermedicinske teams på de enkelte sygehusenheder. Der gives nu en opfølgning på status i regi af Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget fik på mødet i juni en status på implementeringen af de

  indvandrermedicinske teams på sygehusenhederne i Region Syddanmark.

  Her blev der blandt andet givet en status om, at teamet i Sygehus Sønderjylland i en

  periode ikke havde været fuldt ud fungerende, samt om hvilke tiltag der var taget for at få opgraderet teamet. Udvalget bad på baggrund heraf om en status på teamet i Sygehus Sønderjylland på et kommende udvalgsmøde.

  Teamet har i en periode bestået af 2 personer og det har derfor været nødvendigt at udvide teamet med 1-2 medlemmer. 

  På den baggrund er Sygehus Sønderjylland i gang med en rekrutteringsproces, som forventes færdig den 20. november 2015. Teamet suppleres i den forbindelse med yderligere 1-2 faste medlemmer, herunder minimum et nyt medlem fra Aabenraa-matriklen. De 1-2 nye medlemmer uddannes af teamet og deltager fremover i regionale temadage samt studiebesøg på Indvandrermedicinsk klinik, OUH.

  Samtidig forventes etableringen af nøglepersonordningen at være fuldt etableret omkring årsskiftet. Der er lagt op til udpegning af 1-2 nøglepersoner i alle centre med patientkontakt.

  Nøglepersonerne henter viden og søger råd hos det lokale indvandrermedicinske team og yder faglig sparring til kolleger internt i de enkelte centre. Dette for at sikre yderligere forankring af lokal viden på det indvandrermedicinske område. Dette sikrer også nem og hurtig adgang til rådgivning tæt på klinikken.

  Strukturen omkring Indvandremedicinske team i Sygehus Sønderjylland er:

  • At teamet mødes månedligt og drøfter indkomne spørgsmål og udarbejder retningslinjer m.v.
  • At teamet deltager i de tre årlige fælles regionale temadage samt anden relevant uddannelse og sparring
  • At teamet mødes 1 gang årligt med Indvandrer Medicinsk Klinik, OUH (en hel dag)
  • At der er oprettet mailadresse, til brug for sygehusets ansatte, der ønsker at fremsende spørgsmål til teamet. Teamet kan også kontaktes pr. telefon.

  Teamet arbejder aktuelt ud fra følgende model, hvor indsatsen har fokus på:

  • At opbygge og vedligeholde særlig viden og kompetencer på området i samarbejde med Indvandrer Medicinsk  Klinik, OUH. Dette sker bl.a. ved deltagelse i regionale temadage og ved løbende sparring med teams på regionens øvrige sygehusenheder.
  • At yde faglig sparring og fungere som ressourcepersoner for Sygehus Sønderjyllands ansatte.
  • At udarbejde, revidere og implementere retningslinjer på området. Bl.a. på infonet og via intranet.
  • At udbrede kendskab til og forbedre brug af tolk og teletolk.
  • At teamet én gang årligt præsenterer sit arbejde for sygehusets samlede ledelseskreds i Drifts- og Kvalitetsrådet..

  Teamet planlægger aktuelt at afholde to halve temadage årligt for nøglepersoner med henblik på kompetenceudvikling. Desuden er det planen at teamets indsats tilknyttes Sygehus Sønderjyllands stående udvalg, Patientforløbsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Udvalget tog status på de indvandrermedicinske team til efterretning.

  Udvalget udbad sig en opdateret status ultimo 2016 og udtrykte samtidigt ønske om at besøge en af de indvandremedicinske teams i 2016.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  4. Datamuligheder for at opgøre indikatorer vedr. kønsmæssig ligestilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet af 14. september 2015 har Ligestillingsudvalget udtrykt et ønske om at belyse mulighederne for at måle på kønsmæssige data om ansatte i Region Syddanmark med baggrund i det svenske nøgletals værktøj ’JÄMIX’, udviklet af det svenske Nyckeltalinstitutet.

  Ligestillings Index (JÄMIX - Jämställdhetsindex) belyser niveauet af ligestilling mellem kønnene hos de deltagende organisationer. JÄMIX’s resultatindikatorer illustrerer vigtige elementer i ligestillingsarbejdet.

   

  Der er 9 forskellige indikatorer, som er samlet i en matrix/et edderkoppespind, der viser organisationens grad af ligestilling ift. faggrupper, lederskab, karrieremuligheder, løn, sygefravær, forældreorlov, fuldtidsarbejde, beskæftigelsessikkerhed og ligestillingsindsatser.

  Koncern HR har undersøgt mulighederne nærmere for at opgøre data vedrørende kønsligestilling for de ansatte.

  En nærmere gennemgang viser at, det ikke er muligt at finde tilgængelige data på alle tilsvarende indikatorer til de 9 svenske.

  Der kan umiddelbart identificeres følgende relevante indikatorer, som graden af ligestilling kan måles i forhold til i regionens eksisterende data:

  1.    Andel kvindelige ledere i forhold til andel af alle kvindelige ansatte
  (hvilket er tilsvarende den svenske indikator for karrieremulighederne)

  2.    Forskelle i løngennemsnit og lokale løndele
  (svarende til den svenske indikator for løn)

  3.    Forskelle i sygefravær mellem mand og kvinder (kort-, langtidssygefravær og i alt), (hvilket svarer til den svenske indikator for sygefravær)

  4.    Forskelle i graden af fuldtidsansættelser
  (svarende til den svenske indikator for fuldtidsarbejde)

  5.    Ligestillingsindeks udarbejdet på baggrund af Ligestillingsredegørelse, som viser i hvilken grad regionen arbejder med ligestilling
  (svarende til den svenske indikator for ligestillingsindsatser)

  Der er imidlertid en række udfordringer og krav for at kunne sammenstille en række forskellige data med forskellige måleenheder i oversigter a’la Jämix’ edderkoppespind:

  -      Faggrupper – der er brug for en opdeling på eller vægtning af faggrupper for at et ”lighedsindeks” bliver meningsfuldt. Ellers kan det være forskelle i medarbejdersammensætning mellem mænd og kvinder, der giver sig udslag i ”ulighed” i de øvrige indikatorer.

  -      Ydermere kræver et sådant edderkoppespind, at alle dataenes forskellige målenheder omsættes til en fælles arbitrær skala – En skala hvor det er muligt at definere såvel fuld ligestilling og fuld ”u-ligestilling” på hver af de variable, der indgår.

  -      Ulempen ved en sådan fælles skala er, at man mister information om hvor store de reelle forskelle er på de enkelte indikatorer. Det bliver ligeledes først bliver handlingsorienteret i forhold til evt. indsatser, når skalaerne omsættes tilbage til de oprindelige skalaer/måleenheder og der ses på opdeling mellem faggrupper mv.

  Edderkoppespindet kan være tillokkende med det hurtige overblik. Udfordringen er imidlertid, at så snart man forundrer sig eller prøver at forstå en indikator nærmere, så bliver der behov for helt andre typer opgørelser, og den kan derfor ikke stå alene.

  Den umiddelbare vurdering er, at Region Syddanmark godt i et vist omfang kan lave oversigter a’la de svenske, men det kræver en væsentlig ressourceindsats for at få modellen hertil udviklet og data bearbejdet til sådanne edderkoppespind.

  Nyckelstalsinstituttet i Sverige laver ud over Jämix 3 andre indeks/matrix og har 4-5 fuldtidsmedarbejdere ansat. [Et sådan arbejde burde i givet fald igangsættes i nationalt dansk regi.]

  Det foreslås i stedet, at der til brug for Ligestillingsudvalgets arbejde fremstilles et materiale med de udvalgte handlingsorienterede data, der belyser den kønsmæssige ligestilling i Region Syddanmark. Materialet laves i de enkelte indikatorers naturlige måleenheder, således at lønforskelle ses i kr. pr. faggruppe, forskelle i sygefraværet ses i sygedage opgjort på faggrupper osv.

  Dette vil give nogle mere handlingsorienterede data, som vil give større værdi i forhold til evt. efterfølgende ligestillingstiltag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ligestillingsudvalget drøfter hvilke af ovenstående indikatorer der ønskes fulgt samt formålet hermed.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Drøftedes.

  Der skal til næste udvalgsmøde udarbejdes et forslag til det videre arbejde med de foreslåede indikatorer.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  5. Møde med ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget rettede den 5. oktober 2015 henvendelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, med henblik på at få sat et møde op mellem ministeren og udvalget.

  Ministeriet har nu på ministerens vegne, ved mail af 20. oktober 2015, tilkendegivet, at ministeren ønsker at møde udvalget i København, fredag den 15. januar kl. 10.45-11.10.

  Sekretariatet har på formandens vegne rundsendt ministerens bud på en mødedato.

  Sekretariatet har, jf. de positive tilbagemeldinger bekræftet overfor ministeriet, at udvalget ønsker at mødes med ministeren på det foreslåede tidspunkt.

  Formanden ønsker på udvalgsmødet at drøfte formålet med ministermødet, herunder at drøfte mulige samarbejdsflader.

  Mulige emner til drøftelse med ministeren kunne være:

  • Ligestillingsredegørelsen – hvordan kan det gøre mere handlingsrettet?
  • Mænds sundhed, herunder orientere ministeren om regionens samarbejde med forum for mænds sundhed
  • Ulighed i sundhed, herunder spørge ministeren til, hvordan hun ser, at Region Syddanmark kan være en aktiv medspiller i arbejdet

  Udvalgets medlemmer opfordres til at spille ind med flere mulige emner, til korte drøftelser med ministeren.

  Det foreslås, at der på baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet af sekretariatet udarbejdes udkast til dagsorden, der fremsendes ministeren forud for mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker forslag til supplerende besøg i forlængelse af besøget med ministeren. Der fremsendes snarest et forslag til program for turen.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  6. Næste møde - 8. februar 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om planlagte punkter til det kommende møde 8. februar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til næste møde 8. februar 2016 planlægges følgende punkter: 

  ·         En præsentation af et netop overstået projekt på OUH, hvor man har haft stor succes med netop at løfte opgaven med flere ansatte på særlige vilkår

  Drøftelse af status lige nu i regionen og potentielle initiativer

  Dette projekt er endvidere lige nu inspiration til en ide i psykiatrien, hvor vi er ved afdække eventuelle muligheder for at arbejde med netop dette område – måske kan vi have et projektforslag eller som minimum tanker omkring det med til mødet

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Udvalget drøftede punktet.

  Punkter til næste møde:

  -      Medlem af Ligestillingsudvalget for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder om, at udvalget orienteres om og drøfter mulighederne for at øge antallet af ansatte i fleksjob og andre jobs på særlige vilkår ved Region Syddanmark - punktet foreslås indledt med en præsentation af et netop overstået projekt på OUH, hvor man har haft succes med at løfte opgaven med flere ansatte på særlige vilkår.

  -      Oplæg til det videre arbejde med datamuligheder vedr. kønsmæssig ligestilling

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  7. Evt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-11-2015

  Ingen bemærkninger.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 18-11-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring