Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 23. november 2015

Mødedato
23-11-2015 kl. 10:00 - 12:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Advokatundersøgelse
  2. Direktionens organisering
  3. LUKKET - aftale
  4. Udtalelse fra Statsforvaltningen


  Sagsnr. 15/47826
  1. Advokatundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume

  Den endelige advokatundersøgelse af interne forhold vil foreligge til politisk behandling inden forretningsudvalgets møde den 23. november 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget behandlede på møde den 11. november 2015 den foreløbige rapport fra Kromann Reumert om interne forhold i Region Syddanmark.

  Carl Holst modtog udkast til rapport den 5. november 2015 med henblik på afgivelse af høringssvar den 8. november. Da Carl Holsts advokat var forhindret i at behandle sagen inden den givne frist, modtog Carl Holst og dennes advokat rapportudkast af 9. november samme dag med frist til afgivelse af høringssvar den 16. november 2015.

  Carl Holsts advokat har tilkendegivet, at denne frist ikke ville blive iagttaget. Af hensyn til sagens faktuelle oplysning anbefalede Kromann Reumert fristforlængelse til onsdag den 18. november kl. 15. Denne frist er ikke overholdt.

  Høringssvar forventes dog at foreligge inden mødet, ligesom en opdateret rapport på baggrund af høringssvaret forventes at foreligge inden mødet.

  Forretningsudvalget havde på mødet den 11. november en række anbefalinger til regionsrådet på baggrund af rapporten. Det indstilles, at disse anbefalinger fastholdes og eventuelt suppleres efter forretningsudvalgets drøftelser af den endelige rapport.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar.

  At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser.

  At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.

  At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

  At, så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes det om der skal i gangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 23-11-2015

  På møde den 11. november indstillede forretningsudvalget til regionsrådet:

  ·         At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte medarbejders pligter og ansvar

  ·         At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser

  ·         At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager er brug for opstramning.

  ·         At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

  Forretningsudvalget tilkendegav på mødet den 11. november 2015 at der på bagrund af behandlingen af den endelige rapport fra Kromann og Reumert kunne komme yderligere anbefalinger til Regionsrådet.

  Forretningsudvalget har på møde den 23. november behandlet den endelige rapport fra Kromann og Reumert og har på den baggrund følgende yderligere anbefalinger til regionsrådet:

  ·         At der igangsættes en intern undersøgelse i forhold til udgifterne fra konsulentfirmaet Paoli & Partners, jf. rapport fra Kromann Reumert.

  ·         At leverandøren af indlægget til ”kredsen” kontaktes for yderligere udredning, jf. rapporten fra Kromann og Reumert.

  ·         At der indgives politianmeldelse af det konstaterede brud på tavshedspligten i relation til uberettiget videregivelse af den foreløbige og fortrolige rapport og indholdet heri.

  ·         At rapporten fra Kromann og Reumert og regionsrådes beslutning desangående, oversendes til statsforvaltningen med henblik på en afklaring af, om rapporten giver anledning til tilsynsmæssige forhold.

   

  ·         At der når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages stilling til krav om tilbagebetaling.

  ·         At rapporten medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse, jf. beslutning under andet punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46772
  2. Direktionens organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsdirektøren har udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af den øverste ledelse.

  Der beskrives således to modeller for direktionens organisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 27. april 2015 en enstrenget direktionsmodel bestående af en regionsdirektør og en direktør for henholdsvis psykiatri- og socialområdet, sundhed samt regional udvikling. Regionsrådet besluttede desuden, at det skulle være den kommende regionsdirektørs første opgave at fastlægge en struktur for ledelsens snitflader.

  Regionsdirektør Jane Kraglund tiltrådte stillingen den 1. oktober 2015. Regionsdirektøren har, efter drøftelser med relevante parter, udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af den øverste ledelse.

  I vedlagte notat er 2 modeller for direktionens organisering beskrevet, henholdsvis ”driftsmodellen” samt den ”tværgående model”. Der lægges op til en drøftelse af disse modeller på mødet.

  Den foreløbige plan for fastsættelsen af den fremtidige ledelsesstruktur er:

  ·         Indledende drøftelse af regionsdirektørens overvejelser i forretningsudvalget den 11. november 2015.

  ·         Drøftelse af ”driftsmodellen” og ”den tværgående model” på hhv. forretningsudvalgsmødet og regionsrådsmødet den 23. november 2015.

  ·         Begge modeller sendes i høring i regionens fælles MED-udvalg og Hovedudvalg i uge 48 og 49.

  ·         Forretningsudvalget behandler sagen den 9. december 2015.

  ·         Regionsrådet træffer endelig beslutning om den fremtidige model den 21. december 2015.

  ·         Den besluttede fremtidige direktionsmodel vil træde i kraft pr. 1. januar 2016.

  ·         Herefter vil der ske en implementering - inkl. rekruttering af tre nye direktører. Det må forventes at denne implementering strækker sin hen over 1. halvår 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de 2 organisationsmodeller i uge 48 og 49 sendes i høring i regionens fælles MED-udvalg samt i Hovedudvalget.

  At høringssvarene fra MED-systemet forelægges den 9. december 2015 i forretningsudvalget og den 21. december 2015 i regionsrådet med henblik på beslutning om fremtidig organisering af den øverste ledelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 23-11-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  3. LUKKET - aftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 15/41827
  4. Udtalelse fra Statsforvaltningen
  fold dette punkt ind Resume

  Statsforvaltningen har afgivet udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand, Carl Holst, i forbindelse med valgkamp ved folketingsvalget i juni 2015.

  Udtalelsen forelægges til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen anmodede den 16. september 2015 regionsrådet om en udtalelse.

  Udtalelsen skulle bruges i Statsforvaltningens vurdering af, om der skulle rejses en tilsynssag i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Region Syddanmark har ydet forskellig bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp ved folketingsvalget i 2015.

  Regionsrådet godkendte på møde den 7. oktober 2015 en udtalelse med bilag, som efterfølgende blev sendt til Statsforvaltningen.

  Statsforvaltningen har nu har afgivet udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand, Carl Holst, i forbindelse med valgkamp ved folketingsvalget i juni 2015.

  Udtalelsen forelægges til drøftelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 23-11-2015

  Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

  At der foretages en anmeldelse til politiet, hvor statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 oversendes, idet Region Syddanmark anmoder om, at politi og anklagemyndighed vurderer, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede parter, her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion.

  At forretningsudvalget og regionsrådet forelægges proces for forfølgelse af erstatningskrav.

  16 stemte for anbefalingerne. Ida Damborg undlod at stemme i forhold til anbefalingens første ”At”.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 23-11-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring