Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 26. november 2015

Mødedato
26-11-2015 kl. 15:00 - 18:10

Mødested
Aabenraa Sygehus, Afd. Psyk. lokale 58.018

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Gibosort
  3. Syddansk OPI Pulje 2015-17 er åben for projekter, der omhandler test og tilpasning af innovative løsninger af sundhedsvæsenets behov
  4. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2016
  5. 15. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2015
  6. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2015
  7. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  8. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  9. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  10. Dagsorden til USE møde den 12. november 2015
  11. Mødeplan
  12. Siden sidst
  13. Eventuelt
  14. LUKKET PUNKT - Meddelelser


  Sagsnr. 15/4139
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgets møde afholdes på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. På mødet vil det tværregionale offentlig—private innovationsprojekt omkring udvikling af en ny seng til psykiatrien blive præsenteret. Præsentationen vil finde sted kl. 17.00 – 18.00, og Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg er inviteret til at deltage under præsentationen.

  Program

  1. Præsentation af projektet
   Torben Kyed Larsen, Konst. Psykiatri- og Socialdirektør.
  2. Praktiske erfaringer med psykiatrisengen som Offentligt-Privat Innovationsprojekt – og hvad viser forskningen?
   Innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard, Syddansk Sundhedsinnovation, PhD-studerende Helle Aarøe Nissen og Lektor Majbritt Rostgaard Evald, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU i Kolding.
  3. Demonstration af psykiatrisengen
   Sygeplejerske Yvonne Marlene Andreassen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Konstitueret psykiatri- og socialdirektør Torben Kyed Larsen, projektleder Anne Sigh, innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard fra Syddansk Sundhedsinnovation og Ph.d.-studerende Helle Aarøe Nissen fra Syddansk Universitet præsenterede projektet.

  Herefter demonstration af psykiatrisengen ved sygeplejerske Yvonne Marlene Andreassen. 

  Drøftedes, herunder den historiske udvikling, udviklingsprocessen, økonomi i forhold til andre hospitalssenge, eventuel brug af sengen indenfor somatikken, transport, den særligt udviklede pude, rengøring, markedspotentiale mv.

  Oplæg vedlægges. 

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  2. Gibosort
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund og formål
  GiboSort-projektet blev startet i 2012 med støtte fra Markedsmodningsfonden. Baggrunden for projektet er, at antallet af blodprøvetagninger i Danmark vokser. Det medfører stigende udgifter og udfordringer i forhold til blandt andet patientsikkerhed. Derfor indledtes et samarbejde om udvikling af en intelligent sorteringsrobot af blodprøver, GiboSort, som kan erstatte den manuelle håndtering af disse.

  Manuel håndtering og sortering kan resultere i fejl og påvirke tid og kvalitet i et behandlingsforløb. En automatiseret proces forventes at kunne have positiv indflydelse på arbejdsmiljø samt kvalitet for patienter/borgere og kortere svartider.

  Leverancer og samarbejde
  I projektet er udviklet, leveret og testet en testinstallation til Nordsjællands Hospital i Hillerød. I øjeblikket er sorteringsrobotten under implementering på Hillerød Hospital og de ca. 150 almene praksisser, der sender blodprøver til hospitalet.

  Den syddanske robotvirksomhed, Gibotech, var projektejer på projektet og ansvarlig for den tekniske udvikling af robotten. Virksomheden Timedico A/S indgik som teknisk udviklingspartner på en slags rørpostsystem, Tempus600, der kan føde sorteringsrobotten med blodprøver.

  Herudover indgik Syddansk Sundhedsinnovation, som blandt andet har bistået Gibotech gennem hele projektet, foretaget afdækning af arbejdsgange (sygehus og praksis) samt bidraget med kvalificering af funktionsbehov og anden specificering af robotten. Der er desuden udviklet en statusskærm sammen med personalet på Nordsjællands Hospital i Hillerød efter deres behov.

  Resultater
  Det er planlagt, at systemet implementeres i fuld skala på Nordsjællands Hospital i Hillerød inden for de kommende 6 måneder – hvilket betyder, at ca. 150 lægepraksisser vil drage fordel af automatiseringen. Dette betyder i praksis, at blodprøven ikke håndteres manuelt fra den sættes i den specialdesignede transportkasse ude hos den praktiserede læge, til svaret ligger i indbakken i email-systemet. Dette bidrager til at øge patientsikkerheden og det generelle kvalitetsniveau.

  Robotten er den første af sin art som implementeres. Erfaringer og dele af teknologien, som er udviklet i projektet, kan anvendes generelt og til andre projekter inden for sygehussektoren.

  I projektet blev der ultimo oktober 2015 afholdt afslutningskonference, og her blev testopstillingen fremvist til både klinikere fra forskellige regioner, rådgivende ingeniører og større internationale virksomheder inden for laboratorieudstyr samt repræsentanter fra Norge og Sverige.

  Med de udviklede løsninger styrker virksomhederne deres position inden for specialiserede automatiseringsløsninger til sygehuse. Nordsjællands Hospital i Hillerød har samtidig fået en værdifuld viden om nye processer, som ruster dem til indflytning i det kommende nye sygehus.

  På mødet vil innovationskonsulent Lasse Nørgaard Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation, uddybe projektets resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Lasse Nørgaard Nielsen fra Syddansk Sundhedsinnovation orienterede om Gibosort.

  Drøftedes, herunder optimeringer i forhold til proces, rørpostsystemer mv.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/1958
  3. Syddansk OPI Pulje 2015-17 er åben for projekter, der omhandler test og tilpasning af innovative løsninger af sundhedsvæsenets behov
  fold dette punkt ind Resume

  OPI Puljen er blevet lukket ned tidligere på året og med mindre justeringer er en ny Syddansk OPI Pulje nu åben for projektansøgninger vedrørende test og tilpasning af innovative løsninger af sundhedsvæsenets behov.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforums nye pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (Syddansk OPI-Pulje) 2015-17 har netop opnået tilsagn, hvilket betyder at det igen er muligt for virksomheder i samarbejde med offentlige parter at søge støtte til test og tilpasning af deres produkter og serviceydelser.

  Ultimo maj 2015 lukkede den tidligere OPI pulje, der i alt nåede at investere i hele 30 projekter med knap 28 mio. kr. – heraf 24 projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. Puljen har investeret i offentlig-private partnerskabers test og tilpasning af innovative produkter med det formål at få produkterne på markedet.

  En typisk investering fra OPI-Puljen har resulteret i, at den private part har fået (yderligere) hul på salg og ansat 1-3 medarbejdere allerede umiddelbart efter projektafslutning, baseret på virksomhedernes egne angivelser. Når det er lykkedes virksomhederne at introducere nye innovative løsninger, betyder det bedre løsninger på sundhedsvæsenets behov - til gavn for borgerne.

  15 konkrete eksempler er blevet samlet i en publikation, som er vedlagt som bilag. Blandt projekter på regionens sygehuse kan det fremhæves, at puljen bl.a. har støttet robotvirksomheden MiR med, i samarbejde med Sygehus Sønderjylland, at teste en robot der autonomt kan transportere kemokure internt på sygehuset. Robotten vandt tidligere i år Skandinaviens største pris inden for automatisering.

  Syddansk Vækstforum og Regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 27,5 mio. kr. til etablering af "Syddansk OPI-pulje 2015-2017". Formålet med puljen er lig den tidligere pulje, dog er der foretaget nogle justeringer i retning af at øge sandsynligheden for virksomhedernes kommercielle succes. Det er fortsat muligt at dele af puljens midler går til frikøb af relevante offentlige ansatte.

  Ved den nye puljes første ansøgningsfrist den 3. november 2015 kom der tre ansøgninger inden for Sundhed- og Velfærdsinnovationsområdet. Næste ansøgningsfrist er den 2. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47486
  4. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdet driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2016 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har Bygningsafdelingen foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2016. Puljen er på 38,351 mio. kr. i 2016.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer således, at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2016. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således: 

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Almindelig vedligeholdelse

  11.151

  Større vedligeholdelsesprojekter

  25.000

  Uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn

  2.200

  I alt

  38.351

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 85 procent af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2016.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  5. 15. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til egionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1:
  Arbejdet med 2. etape af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) pågår og planlægges sat i drift den 2. februar 2016. 3. etape og dermed hele FAM projektet med 63 en-sengsstuer forventes fortsat færdiggjort i april 2016 og sat i drift den 18. maj 2016. Sengeantallet er øget med 2 i forhold til seneste rapportering. Projektet har valgt at udnytte en option på 2 senge, idet økonomien gav mulighed for dette.

  Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2015 udvidelse af den intensive og intermediære kapacitet med 6 sengepladser og bevilgede 7,3 mio. kr. til formålet. Arbejdet planlægges udført i forlængelse af FAM projektet.

  Fase 2:
  Innovationsudvalget afgjorde den 17. september 2015 kunstkonkurrencen om udformningen af en masterplan for kunst på hele sygehuset og specifikt et kunstprojekt for den nye sengebygning. Innovationsudvalget valgte Leonard Forslund som vinder af kunstkonkurrencen.

  Planlægningsarbejdet vedr. den nye sengebygning er i gang og faseovergang mellem projektforslag og forprojekt planlægges gennemført ultimo 2015.

  Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering, nedrivning og flytninger pågår. Byggefeltet planlægges klargjort til totalentreprenøren forsommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat. Den nye sengebygning forventes at stå færdig medio 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporten for 3. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  6. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed forelægges status til direktionen på sygehusbyggerier 3. kvartal 2015.

   

  2. kvartal 2015
  I forhold til 2. kvartal 2015 er det de samme projekter med opdateret status.

  3. kvartal 2015
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At direktionen tager status på sygehusbyggerierne 3. kvartal 2015 til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  7. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august 2015, og lånedispensation til energiinvesteringer blev godkendt af Social- og Indenrigsministeriet den 28. september 2015. Den godkendte udbetalingsanmodning samt lånedispensationen har dannet grundlag for den finansieringsprofil, som Region Syddanmark har modtaget fra ministeriet den 7. oktober 2015.

  I projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering fra maj til december 2015.

  Nyt OUH har på Region Syddanmarks vegne gransket udbudsmaterialet til Odense Letbane, som kommer til at køre ned igennem Nyt OUH. Byggeriet af letbanen kommer til at foregå samtidig med byggeriet af hospitalet, og derved får byggeprocesserne for letbanen stor betydning for Nyt OUHs byggeri. Det samtidige byggeri skaber komplekse grænseflader samt bygningsmæssige og tekniske udfordringer, som i øjeblikket søges løst i samarbejde med Odense Kommune/Odense Letbaneselskab P/S.

  De tre stifter i Region Syddanmark har sendt et donationstilbud som kan løbe op i 6,8 mio. kr. Donationen skal bruges til at etablere et kristent kirkerum på Nyt OUH. Regionsrådet godkendte donationstilbuddet den 26. oktober 2015.

  Den første myndighedsgodkendelse er kommet i stand. Nyt OUH har fået tilladelse til at sløjfe et vandhul, der er centralt placeret på marken.

  I kunstudvalget for Nyt OUH, har man udpeget en kunstner til det ene klyngestrøg, mens man indkredser kunstneren til det andet. I Det fælles Kunstudvalg mellem Nyt OUH og SUND er der valgt kunstnerne, som skal udsmykke tre af de fire udvalgte arealer, skitsefremlæggelse af det sidste projekt forventes ultimo 2015.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapporten på visse områder er anvendt en anden fordelingsnøgle, end de af ministeriet godkendte. Dette skyldes beslutning om at opføre voksenpsykiatrien som OPP, hvorefter fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri er tilrettet dette. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter og et revideret notat vil tilgå Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal. Vi er enige i, at de tilrettede fordelingsnøgler giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.”

  I forlængelse af Regionsrådets beslutning den 29. september 2014 om, at opføre voksenpsykiatrien som OPP er fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri tilrettet beslutningen. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter og et revideret notat vil tilgå Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal 2015. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  8. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at Otologien (øre-næse-halsafdelingen) forbliver i Vejle og ikke flyttes til Kolding, som oprindeligt planlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der er opstartet en klinisk proces, hvor det kliniske personale samt servicepersonalet forberedes på nye koncepter og arbejdsgange i deres daglige arbejde. For at sikre en overordnet struktur for arbejdet er der nedsat en Styregruppe for rokadeplanlægning, som i udgangspunkt består af Direktionen og lederne på service/stabsområderne.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Otologisk Afdeling
  Sygehuset har genovervejet den flytning af Otologisk Afdeling fra Vejle Sygehus til Kolding Sygehus, som ellers oprindeligt var forudsat i gennemførelsen af akutplanen og i det oprindelige projekt.

  Overvejelserne går dels på, hvorvidt det er nødvendigt at have en otologisk funktion på et akutsygehus og dels på, hvorvidt otologien klinisk passer bedre til Vejle Sygehus’ profil som Patienternes Kræftsygehus end i profilen for Kolding Sygehus. Sygehus Lillebælt har vurderet, at qua otologiens tætte samarbejde med lungemedicin, herunder i forbindelse med udredning af lungecancerpatienter, vil afdelingen passe bedre ind i det kliniske setup på Vejle Sygehus. Specialet har desuden et tæt samarbejde med Onkologien og Klinisk Patologi, der ligeledes er placeret på Vejle Sygehus. Derudover består aktiviteten på Otologisk Afdeling primært af ambulant og dagkirurgisk aktivitet med ganske få akutte indlæggelser.

  En klinisk vurdering viser derfor, at en beslutning om ikke at flytte Otologien til akutsygehuset ikke vil have konsekvens for den behandling, som kan tilbydes på Kolding Sygehus.  

  Sundhedsstyrelsen angiver desuden ikke specialet som et nødvendigt speciale på et akutsygehus. Så set i lyset af den kliniske vurdering indstilles det derfor til, at Otologisk Afdeling ikke flyttes til Kolding, men derimod bevarer sin nuværende placering i Vejle.

  Placeringen har været drøftet med Sundheds- og Ældreministeriet, der har bekræftet, at ændringen kan foretages inden for de tilpasningsmuligheder, der er for kvalitetsfondsprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At Otologien forbliver på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  9. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som er enslydende med forrige kvartals revisorerklæring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug, men regnskabet er endnu ikke lukket. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Der forventes dog fortsat et overskud på udfaldet af krav/modkrav. Den økonomiske ramme for Fase 1 vurderes således at kunne overholdes og, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2. Regnskabet for Fase 1 lukkes med udgangen af 2015, således afskrivning kan påbegyndes. Eventuelle efterfølgende justeringer vil komme til at indgå i økonomien for Fase 2.

  Status på Fase 2
  Fase 2 er i projekteringsfasen. Efter at styregruppen i 2. kvartal godkendte projektforslaget (med undtagelse af revideret tidsplan), blev der i 3. kvartal arbejdet med hovedprojektet. 

  Tid er denne gang markeret rød (i stedet for gul), idet der er sket en yderligere bearbejdning af tidsplanen, som fortsat viser en samlet forsinkelse på omkring 1 år. Årsagen er ændrede tidsfrister i kommende ny udbudslov, imødekommelse af ønsker fra entreprenører i forbindelse med afholdt markedsdialog samt detailbearbejdning af ombygningstidsplanen. Bearbejdningen af tidsplanen fortsætter, og revideret tidsplan vil blive forelagt til Regionsrådets godkendelse, når den er færdig og ny udbudslov er vedtaget, forventeligt i foråret 2016. 

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er opmærksomhed på, at regnskabsresultatet af Fase 1 kan påvirke Fase 2. Desuden indeholdt projektforslaget for Fase 2 et overslag over håndværkerudgifter som oversteg budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent (jf. kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015). Projektet og økonomien bearbejdes, optimeres og konkretiseres nu under udarbejdelse af hovedprojektet. I 3. kvartal er change request kataloget blevet udvidet for at sikre tilstrækkelige besparelsesmuligheder i forbindelse med den endelige prissætning af byggeriet, det vil sige ved licitation. 

  Kvalitet er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning om økonomi for Fase 2, som er enslydende med forrige kvartals revisorerklæring:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at Ledelsen i figur 1 har vurderet økonomi for fase 2 som værende gul, hvilket er defineret som inden for rammerne, men under ekstra opmærksomhed. Ledelsens vurdering af status for økonomien er foretaget med udgangspunkt i, at det af styregruppen godkendte projektforslag, som overstiger budgetrammen med 13,7 mio. kr., fortsat kan tilpasses. Ledelsen har i afsnit 3.2 beskrevet de iværksatte handlinger til tilpasning af projektforslaget. Vi er enige i mulighederne for tilpasning.”

  Da Fase 2 projektet endnu er i projekteringsfasen, og der endnu ikke er indgået kontrakt på udførelsen af hovedprojektet, er der stadig muligheder for at tilpasse projektet til budgettet. Tilpasningen vil foregå frem til endelig prissætning af byggeriet ved licitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4301
  10. Dagsorden til USE møde den 12. november 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholder møde 12. november 2015. Dagsorden for mødet er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • 17. december 2015 – Sønderborg Sygehus – nyindrettet restaurant.

  Udvalget har på mødet den 20. august 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 21. januar 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 25. februar 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 31. marts 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 21. april 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 19. maj 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Til orientering.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  12. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  -

   

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  -

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  14. LUKKET PUNKT - Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  -

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 27-11-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring