Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 09. december 2015

Mødedato
09-12-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Implementering af Whistleblower-ordning
  2. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  3. Budgettilpasning
  4. Regnskabsafslutningen for 2015
  5. Overførsler fra 2015 til efterfølgende år
  6. Notat om indtægtsdækket virksomhed på sygehusene i Region Syddanmark
  7. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2016
  8. 15. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2015
  9. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  10. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  11. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  12. Supplerende beredskab på Ærø
  13. Regionsrådets bemærkninger til Patientombuddets årsberetning 2014
  14. Specialeplanlægning: Plan for ansøgning om specialiserede sygehusfunktioner
  15. Specialeplanlægning: Plan for ansøgning om specialiserede funktioner for psykiatrisygehuset
  16. Justering af budgettet for Social og Specialundervisning
  17. Ansøgning til pulje vedrørende ”Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser”
  18. Lokalpsykiatri i Kolding
  19. Regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019
  20. Studieretninger på de almene gymnasier 2016
  21. Ansøgninger til uddannelsespuljen - september 2015
  22. Indstillinger fra Vækstforum
  23. Orienteringer fra Vækstforum
  24. Ny direktionsmodel
  25. Udtalelse fra Statsforvaltningen
  26. Ansættelsesproces for to direktionsmedlemmer
  27. Meddelelser
  28. Eventuelt
  29. LUKKET - kvalitetsfondsprojekt
  30. LUKKET - erstatningskrav


  Sagsnr. 15/46682
  1. Implementering af Whistleblower-ordning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015, at der indgås aftale med Deloitte om en whistleblower-ordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 23. november 2015, at der indgås aftale med Deloitte om en whistleblower-ordning.

  Forretningsudvalget besluttede desuden at anmode Deloitte om en præsentation på åbent møde, når en implementeringsplan var klar. Deloitte vil på mødet fremlægge forslag til implementeringsplan, samt demonstrere ordningens internetportal.

  Ordningen kan være i drift pr. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ordningen sættes i drift snarest muligt i overensstemmelse med den fremlagte implementeringsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/20569
  2. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed forelægges 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2015 for henholdsvis: Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål.

  Der afgives samtidig en beskrivelse af mål med opfølgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 forelægges, hvori der redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Yderligere redegørelse, prognoser og opgørelser for alle områderne vedr. økonomi, aktivitet og kvalitet samt opfølgning på mål fremgår af bilagene til sagen.

  Sundhed

  Økonomi:

  Overordnet forventes der, i lighed med tidligere år, fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2015, i forhold til et ajourført, reduceret udgiftsloft.  Ajourføringen skyldes bl.a. et lavere pris- og lønskøn end forudsat i budget 2015.

  Økonomiaftalen for 2015 udstikker overordentligt snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet. Det har betydet, at der i regionens budget for 2015 er vedtaget besparelser for 120 mio. kr. i 2015, stigende til 166 mio. kr. i 2016.

  Samtidig er regionens afregningsmodel ændret, således at næsten alle afdelinger overgår til rammestyring uden afregning for meraktivitet og med negativ afregning for mindreaktivitet.

  Økonomiaftalen for 2016 giver en utilstrækkelig finansiering til den forventede vækst i sundhedsudgifterne for 2016, og med henblik på at sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for 2017, har regionsrådet anmodet administrationen udarbejde et sparekatalog vedr. somatik og sygesikring på 210 mio. kr. Sparekataloget udmøntes konkret, når konsekvenserne af finansloven kendes.

  Udgangspunktet for udgiftsstyringen i 2015 er et driftsresultat for 2014 i balance, der - via et midlertidigt råderum - tillige gav mulighed for at konsolidere driften i 2015, dvs. lette udgiftspresset i 2015 via fremrykning af initiativer, indfrielse af leasinggæld m.v.  Dette har frigjort driftsmidler i størrelsesordenen 100-200 mio. kr. i 2015.

  Udgifter til sygesikringsmedicin ligger 134 mio. kr. over det forudsatte og budgetterede niveau ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015. Overskridelsen kan håndteres inden for årets udgiftsramme, bl.a. på grund af den tidligere nævnte konsolidering i 2015. Da der er tale om et midlertidigt råderum i 2015, har det i relation til budget 2016 været nødvendigt at finde varig finansiering til merudgifterne til sygesikringsmedicin.

  I forhold til udgifter til særlig dyr sygehusmedicin forventes der en stigning på 61 mio. kr. i 2015. Det er godt 90 mio. kr. under det budgetterede niveau.

  Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere udgifterne til medicin, hvor dette kan gøres, uden det går ud over kvaliteten af patientbehandlingen. Der er således indført en medicinafregningsmodel, der giver incitament til at omstille medicinforbruget, så det kommer i bedre overensstemmelse med behandlingsvejledninger fra RADS, anbefalinger fra KRIS m.fl.

  For de somatiske sygehuse forventes samlet i 2015 en overskridelse på 15 mio. kr.

  Overskridelsen er 25 mio. kr. mindre end forventet ved forrige rapportering.

  Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Efter indførelse af budgetloven er der arbejdet målrettet med at reducere udsvingene på området, bl.a. ved etableringen af intern forsikringspulje vedr. patientskader samt etablering af nødvendige buffere, der kan absorbere uforudsete afvigelser i udgifter. 

  Samlet forventes mindreudgifter under fællesområdet på 121 mio. kr.

  Under praksisområdet forventes et merforbrug på 98 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til sygesikringsmedicin.

  Samlet set er det vurderingen, at det indenfor årets udgiftsramme for 2015 er muligt at konsolidere driften med henblik på aflastning af presset på driften for 2016.

  Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme kan det være nødvendigt at regionsrådsformanden, inden for årets udgiftsramme, bemyndiges til at godkende fremrykkede indkøb. 

  Aktivitet:

  Prognoserne foraktivitetsudviklingen på sygehusene viser, at aktivitetsvæksten er reduceret i forhold til udviklingen i 2014, og samlet set forventes en negativ afregning til sygehusene i størrelsesorden 125 mio. kr.  Med den nye afregningsmodel har der været stor fokus på at dæmpe aktivitetsvæksten ved at sikre prioritering af behandling og kontroller til et nødvendigt og relevant niveau.

  Blandt andet som en følge af indførelse af den nye behandlings- og udredningsret må der i 2016 forventes et øget pres på aktiviteten, og der kan således ikke påregnes permanente besparelser svarende til den negative afregning i 2015.

   

  Psykiatri

  Økonomi:

  Med en forudsætning om, at overførslerne ud af 2015 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2015, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t. 1.605 mio. kr., samt overholdelse af det samlede budget.

  Aktivitet:

  Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2015 forventes fortsat at blive lavere end forudsat.

  Social og Specialundervisning

  Økonomi:

  Forventningen efter tredje kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der forventes et akkumulerede underskud på 5,8 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. mere end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 0,7 %.

  Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner, inkl. reduktionen til 2015, generelt set er implementeret i omkostningsniveauet.

  Aktivitet:

  Der forventes fortsat en underbelægning på 2 procent i forhold til det budgetterede i 2015.

  Regional Udvikling

  Økonomi:

  På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. F.eks. via tilpasning af aktivitetsniveauet.

  Forbruget pr. 31. oktober 2015 er opgjort til i alt 365,5 mio. kr. i forhold til et ajourført budget for 2015 på i alt 530,8 mio. kr.

  Aktivitet:

  Se bilag for Regional Udvikling for en opfølgning på udvalgte aktiviteter. 

  Fælles formål

  På området, der omfatter stabe og den politiske organisation, forventes der fortsat balance i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/49653
  3. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, samt tilpasning på øvrige områder.

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2015 efter regionens takststyringsmodel, regulering af tidligere bevillinger til kræftpakkerne (rent bord), godkendelse af sengedøgnstakster for hospice i 2016, samt anvendelse af midler på udvendig bygningsvedligeholdelse.

  Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2015, jævnfør andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2015 efter principperne i regionens takststyringsmodel for 2015. I 2015 er der ikke længere generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelinger er der afregning for meraktivitet uden loft.

  På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline på alt aktivitet.

  Samlet foreslås en aconto afregning for 2015 på -64,219 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

   

  I forbindelse med implementering af kræftpakkerne blev der indført en såkaldt ”rent bord model”.

  Med baggrund i modellen er der tidligere udmøntet permanente midler til sygehusene til de personalegrupper, som indgår i de beredskabsordninger, der skal sikre, at tidsfristerne i kræftpakkerne overholdes.

  Bevillingerne er koblet sammen med målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne

  (henvisnings- og udredningsperiode), og budgettilpasningen indeholder reguleringer som følge af manglende målopfyldelse i kræftpakkerne i 2014.

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 5 hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jævnfør driftsoverenskomsten § 11 skal regionsrådet godkende sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der lægges op til, at taksterne for 2016 fastsættes på baggrund af en pris- og lønregulering af taksterne for 2015.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  Somatik, drift:

  ·         Korrektion af meraktivitetsafregning Odense Universitetshospital

  ·         Søvnklinik

  ·         Flytning af administrative udgifter til praksisområdet

  ·         Forskningspuljer Odense Universitetshospital

  ·         Flytning af vaskerifunktioner

  ·         Medicoteknisk service til Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt

  ·         Tjenestemænd

  ·         Tilretning af budget på AMK-vagtcentral

  ·         Robotkirurgi 2015

  ·         Overførsel af medarbejder til Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet

  ·         Visitation til skadestuer

  ·         Hjemtagning af hudsvampeprøver fra Statens Seruminstitut

  ·         Udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM

  ·         Plastikkirurgisk samarbejde

  ·         Fremrykning udvendig bygningsvedligeholdelse

  ·         Finansiering af mindre indvendige vedligeholdelsesprojekter

  ·         Tilretning af budgetter til fremmede sygehuse.

  Somatik og psykiatri, drift:

  ·         Engangsmidler overenskomst 2015

  ·         Revision af forvaltningsbudgetter

  ·         Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram.

  Psykiatri, drift:

  ·         Sundhedshus Vejle, Øvrig drift budget

  ·         Rekrutteringsindsats, uddannelse og tillæg

  ·         Arkivering

  ·         Permanentgørelse af satsprojekter 2012-2015

  ·         Mindre tekniske budgettilpasninger.

  Anlæg:

  ·         Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt Vejle

  ·         Anlægsbevilling til tre it-projekter

  ·         Finansiering af netværksmodernisering m.v.

  ·         Tilbageførsel af anlægsbevillinger, seks mindre projekter

  ·         Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa

  ·         Udskillelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. projekt til nedbringelse af tvang

  ·         Meddelelse af anlægsbevilling vedr. lokale investeringsrammer m.v.

   

  Øvrige områder

  Regional Udvikling
  Fra bevillingsområdet Uddannelse skal der overføres 3,4 mio. kr.,  til bevillingsområdet Kultur. Der har ikke været tilstrækkeligt med ansøgninger til uddannelsespuljen i forhold til de afsatte midler og tilbageløb fra afsluttede projekter i året. Budgetomplacering til Kultur skal delvist finansiere ”Tiltrækning af Tour de France”, jf. pkt. 29 vedtaget på regionsrådsmøde den 23. november 2015. Den sidste del af den maksimale ramme på 5 mio. kr. til projektet findes indenfor tilbageløb fra kulturpuljen.

  Fælles formål og administration
  Der bør meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2015, der netto giver nul. Bevillingerne skal dække projekter under Syddansk Sundhedsinnovation, hvor der kommer eksterne medfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  Sundhedsområdet

  • At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mindreaktivitet i 2015 med -64,219 mio. kr., jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler.
  • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2015.
  • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 81,329 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 134,9), samt allerede afsatte investeringsrammer i 2016 (indeks 137,1).

  Øvrige områder

  • At der budgetomplaceres 3,4 mio. kr. fra bevillingen Uddannelsesområdet til bevillingen Kultur i 2015.
  • At der til Fælles formål og administration meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 10 mio.kr. i 2015, der netto giver nul.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/48760
  4. Regnskabsafslutningen for 2015
  fold dette punkt ind Resume

  I regionens budget for 2016 er forudsat, at fremrykkede indkøb mv. i 2015 kan aflaste udgiftspresset i 2016. Dette kan bidrage til at sikre, at sparerammen indarbejdet i budget 2016 først skal have fuld effekt i 2017. Det anbefales, at regionsrådsformanden får en bemyndigelse til at godkende fremrykkede indkøb i 2015, mod fuld tilbagebetaling i 2016 eller efterfølgende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med virkning for 2012 har Folketinget vedtaget en budgetlov. Budgetloven indebærer, at overskridelser af de ét-årige udgiftslofter for driften er forbundet med økonomiske sanktioner. Eventuelle overskridelser af udgiftsloftet med henvisning til mindreforbrug i forhold til tidligere års udgiftsrammer, forsinkelser i projekter, fritager ikke regionerne for budgetlovens sanktioner.

  Budgetloven nødvendiggør således et skærpet fokus på udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv, og at denne har ikke alene fokus på aftaleoverholdelse. Den skal også have fokus på en optimal udnyttelse af årets udgiftsramme i forhold til de langsigtede økonomiske udfordringer.

  Med henblik på at sikre en regional udgiftsstyring, der reducerer risikoen for overskridelse af de aftalte udgiftslofter og samtidig fastholder et flerårigt perspektiv på løbende konsolidering, er der siden 2012 arbejdet med ny praksis i økonomistyringen. Dette har bl.a. medført tilpasninger af overførselsadgangen, etablering af intern forsikringsordning vedr. patientskader samt leasingfinansiering af medicotekniske anskaffelser. Desuden indgår udskydelser, henholdsvis fremrykninger af indkøb af mere strategisk karakter indenfor it, medicoteknisk apparatur mv. som redskaber, der bidrager til udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv.

  Regionens budget for 2016 tager afsæt i en overordentligt stram økonomiaftale for 2016, der har nødvendiggjort indarbejdelse af en spareramme på 200 mio. kr. i budget 2016. Sparerammen skal sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for 2017.

  Sparerammen skal udmøntes konkret, når konsekvenserne af finansloven for 2016 kendes, og der er fuldt overblik over konsekvenserne i 2016 af konsolidering i driften for 2015. Konsolideringen er således væsentlig for at sikre, at besparelsesinitiativerne ikke skal have fuld effekt i 2016, og at der kan ske en ordentlig planlægning og gennemførelse af initiativerne.

  Med henblik på at sikre en konsolidering i 2015, der giver en optimal aflastning af driften i 2016 og frem, er regionsrådet i 2015 forelagt sager vedr. fremrykning af medicotekniske anskaffelser mv. samt apparaturanskaffelser i relation til gennemførelsen af kræftinitiativer i ”Jo før – Jo bedre”. Leasingfinansieringen af disse anskaffelser samt øvrige medicotekniske anskaffelser indgår som en del af konsolideringstiltagene for 2015.

  Jf. 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2015 (andet pkt. på dagsordenen) forventer Region Syddanmark også i 2015 budget- og aftaleoverholdelse. Prognoserne viser samtidig, at der i 2015 er råderum til at fremrykke initiativer, udover de tidligere nævnte i relation til apparaturområdet.

  På den baggrund er sygehusene blevet bedt om at afdække mulighederne for fremrykning af medicinindkøb, genforsikring af tjenestemænd mv.  På nuværende tidspunkt er der ikke fuldt overblik over disse muligheder, samt råderummet til at fremrykke indenfor årets udgiftsramme. Derfor anbefales det, at de sidste dispositioner og indkøb effektueres så tæt på regnskabsafslutningen som muligt.

  På den baggrund anbefales, at regionsrådsformanden får en bemyndigelse til at godkende fremrykkede indkøb mv. og sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden regnskabsafslutningen. Bemyndigelsen forudsætter:

  • At der er tale om fremrykkede indkøb mv., der ellers skulle afholdes af budgetterne for 2016 og evt. senere år.
  • At der fuld tilbagebetaling af indkøbene, dvs. en positiv bevilling til indkøbene i 2015 udlignes med en negativ bevilling i 2016 eller efterfølgende år.
  • At indkøbene prioriteres efter tilbagebetalingstid, dvs. dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2016 prioriteres før indkøb, hvor tilbagebetalingen fordeler sig over flere år.

  Bemyndigelsen tager alene sigte på at ændre periodiseringen af udgifterne mellem år, og giver ikke mulighed for nye indkøb og dispositioner. Bemyndigelsen svarer til den bemyndigelse, regionsrådsformanden fik i forbindelse med afslutningen af regnskab 2013.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive orienteret om dispositionerne, og tilbagebetalingen for 2016 og frem vil blive berigtiget af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende fremrykkede indkøb mv. indenfor årets udgiftsramme.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at give sygehusene bevillingsmæssig dækning herfor i 2015, mod en tilsvarende reduktion i 2016 og evt. efterfølgende år.

  At regionsrådet orienteres om dispositionerne efter afslutningen af regnskab 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/48677
  5. Overførsler fra 2015 til efterfølgende år
  fold dette punkt ind Resume

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang.

  For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

  Overførslerne fra 2015 vedrører overførsel til samme formål i 2016 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overførsler vedr. drift

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 250,727 mio. kr. vedr. Sundhed. Der foretages ikke pris- og lønregulering af overførsler mellem år, jf. gældende regler.

  • I alt 196,943 mio. kr. vedr. Somatik.
  • I alt 53,784 mio. kr. vedr. Psykiatri.

  Inden for det somatiske sundhedsvæsen vedr. overførslerne forsinkede aktiviteter og tidsforskydninger indenfor:

  • Forsknings og kvalitetsmidler: 119,278 mio. kr.
  • ”Jo før, jo bedre”: 20,255 mio.kr.
  • Sygesikringen: 18,720 mio. kr.
  • It-midler: 14,756 mio. kr.
  • Øvrige rammer: 23,934 mio. kr.

  Overførsel af midler vedr. det sundhedspolitiske udspil ”Jo før, jo bedre” skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der først langt henne i året var klarhed om betingelserne for udmøntning af midlerne.

  Med henblik på overholdelse af psykiatriens andel af udgiftsloftet vedrørende drift overføres 53,784 mio. kr. vedrørende psykiatri, svarende til det beløb, der blev overført fra 2014 til 2015.

  For Regional udvikling søges der ikke om overførsler, og for Social og specialundervisning foretages der ikke overførsler vedr. drift mellem år, jf. principper for økonomistyring på området.

  Overførsler vedr. rådighedsbeløb

  På baggrund af forskydninger i byggetakten, indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter. Rådighedsbeløb indeksreguleres efter gældende regler:

   

  Bevillingsområde mio- kr.

  2015 (indeks 134,9/109,55)

  2016 (indeks 137,1/111,30)

  Kvalitetsfond

  -23,409

  41,076*

  Fælles rammer, somatik

  -77,669

  78,936

  Odense Universitetshospital

  -5,262

  5,348

  Sydvestjysk Sygehus

  -34,058

  34,613

  Sygehus Lillebælt

  -33,524

  34,070

  Sygehus Sønderjylland

  -21,535

  21,886

  Somatik i alt

  -195,457

  215,929

  Psykiatri i alt

  -35,000

  35,571

  Sundhed i alt

  -230,457

  251,500

  * 15,145 mio. kr. bliver flyttet fra 2017.

  Social og specialundervisning i alt

  -37,000

  37,603

  Fælles formål og adm. i alt

  -4,176

  4,244

  Sag vedr. genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til regnskab, jf. gældende regler, forventes forelagt for regionsrådet i foråret 2015 i forlængelse af behandling af årsrapport/regnskab 2015. I denne sammenhæng foretages ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At driftsbudgettet i 2015 vedr. Sundhed reduceres med 250,727 mio. kr., og tilsvarende i 2016 forøges.

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 på 230,457 mio.kr. (indeks 134,9) samt 15,145 mio. kr. (indeks 137,1) i 2017 og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 251,500 mio. kr. (indeks 137,1) i 2016 vedr. Sundhed. 

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 på 37,000 mio.kr. og (indeks 134,9) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 37,603 mio.kr. (indeks 137,1) i 2016 vedr. Social og specialundervisning. 

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 på 4,176 mio.kr. (indeks 134,9) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 4,244 mio.kr. (indeks 137,1) i 2016 vedr. Fælles formål og administration. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/8358
  6. Notat om indtægtsdækket virksomhed på sygehusene i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Økonomistaben har gennemført en intern undersøgelse vedrørende sygehusenes forvaltning af indtægtsdækket virksomhed. Undersøgelsen bygger på gennemgang af 2.260 bilag, som er målrettet udtaget til kontrol.

  Undersøgelsens konklusioner er på linje med konklusionerne i Deloittes tidligere undersøgelse vedrørende forskningsmidler. Bl.a. er der generelt behov for mere udførlige bilagspåtegninger, således at udgifternes relevans i forhold til opgaven tydeliggøres og dokumenteres. Det konstateres, at kvaliteten af den administrative kontrolfunktion er væsentligt forbedret i løbet af den undersøgte periode (2012-2014).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens centrale økonomistab har gennemført en intern undersøgelse vedrørende forvaltningen af indtægtsdækket virksomhed på regionens sygehuse i perioden 2012-2014. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en screening af 13.466 bilag, hvoraf 2.260 bilag er udtaget til manuel kontrol. I vedlagte notat af december 2015 fremgår de sammenfattende konklusioner og anbefalinger til opfølgning.

  Hovedkonklusionen viser i hovedtræk samme billede som Deloittes tidligere undersøgelse vedrørende forskningsmidler; nemlig at der bl.a. er behov for mere omhyggelige bilagspåtegninger med angivelse af formål og deltagerkreds og opmærksomhed i forhold til dispositionsbeløb mv. Det konstateres samtidig, at kvaliteten af den administrative kontrolfunktion er væsentligt forbedret i løbet af den undersøgte periode (2012-2014).

  Ud over de generelle forhold er der konstateret enkelte forhold af mere specifik karakter. Disse er omtalt særskilt i de enkelte afsnit for hvert sygehus.

  Økonomistaben har i overensstemmelse med undersøgelsens anbefalinger taget initiativ til, at der sker en gennemgang af regionens generelle regelsæt på området med henblik på revision eller præcisering heraf. Ligeledes er der i foråret 2015 udarbejdet en opmærksomheds-video vedrørende krav til bilagshåndtering, som er udsendt til sygehusenes budgetansvarlige.

  Økonomistaben har kontaktet de enkelte sygehuse med anmodning om, at sygehusledelsen - i det omfang det ikke allerede er sket - sikrer en opfølgning på de konkrete forhold, som nævnes i undersøgelsen, herunder en vurdering af om der er tilfælde, hvor der er belæg for krav om tilbagebetaling og/eller personlig indskærpelse af reglerne. Ligeledes at sygehusledelserne sikrer en generel indskærpelse af regler og krav til bilagsdokumentation.

  Vedlagte notat vil blive tilsendt regionens eksterne revision, Deloitte.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Det anbefales desuden, at der følges op via stikprøvekontrol i slutningen af 2016.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47486
  7. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2016 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har Bygningsafdelingen foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2016. Puljen er på 38,351 mio. kr. i 2016.

   

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2016. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således: 

  Beløb i 1.000 kr.

  Almindelig vedligeholdelse

  11.151

  Større vedligeholdelsesprojekter

  25.000

  Uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn

  2.200

  I alt

  38.351

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 85 procent af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2016.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  8. 15. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1:
  Arbejdet med 2. etape af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) pågår og planlægges sat i drift den 2. februar 2016. 3. etape, og dermed hele FAM-projektet med 63 en-sengsstuer, forventes fortsat færdiggjort i april 2016 og sat i drift den 18. maj 2016. Sengeantallet er øget med 2 i forhold til seneste rapportering. Projektet har valgt at udnytte en option på 2 senge, idet økonomien gav mulighed for dette.

  Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2015 udvidelse af den intensive og intermediære kapacitet med 6 sengepladser, og bevilgede 7,3 mio. kr. til formålet. Arbejdet planlægges udført i forlængelse af FAM projektet.

  Fase 2:
  Innovationsudvalget afgjorde den 17. september 2015 kunstkonkurrencen om udformningen af en masterplan for kunst på hele sygehuset og specifikt et kunstprojekt for den nye sengebygning. Innovationsudvalget valgte Leonard Forslund som vinder af kunstkonkurrencen.

  Planlægningsarbejdet vedr. den nye sengebygning er i gang, og faseovergang mellem projektforslag og forprojekt planlægges gennemført ultimo 2015.

  Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering, nedrivning og flytninger pågår. Byggefeltet planlægges klargjort til totalentreprenøren forsommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat. Den nye sengebygning forventes at stå færdig medio 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  9. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august 2015, og lånedispensation til energiinvesteringer blev godkendt af Social- og Indenrigsministeriet den 28. september 2015. Den godkendte udbetalingsanmodning samt lånedispensationen har dannet grundlag for den finansieringsprofil, som Region Syddanmark har modtaget fra ministeriet den 7. oktober 2015.

  I projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering fra maj til december 2015.

  Nyt OUH har på Region Syddanmarks vegne gransket udbudsmaterialet til Odense Letbane, som kommer til at køre ned igennem Nyt OUH. Byggeriet af letbanen kommer til at foregå samtidig med byggeriet af hospitalet, og derved får byggeprocesserne for letbanen stor betydning for Nyt OUHs byggeri. Det samtidige byggeri skaber komplekse grænseflader samt bygningsmæssige og tekniske udfordringer, som i øjeblikket søges løst i samarbejde med Odense Kommune/Odense Letbaneselskab P/S.

  De tre stifter i Region Syddanmark har sendt et donationstilbud, som kan løbe op i 6,8 mio. kr. Donationen skal bruges til at etablere et kristent kirkerum på Nyt OUH. Regionsrådet godkendte donationstilbuddet den 26. oktober 2015.

  Den første myndighedsgodkendelse er kommet i stand. Nyt OUH har fået tilladelse til at sløjfe et vandhul, der er centralt placeret på marken.

  I kunstudvalget for Nyt OUH har man udpeget en kunstner til det ene klyngestrøg, mens man indkredser kunstneren til det andet. I Det fælles Kunstudvalg mellem Nyt OUH og SUND er der valgt kunstnerne, som skal udsmykke tre af de fire udvalgte arealer, skitsefremlæggelse af det sidste projekt forventes ultimo 2015.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapporten på visse områder er anvendt en anden fordelingsnøgle, end de af ministeriet godkendte. Dette skyldes beslutning om at opføre voksenpsykiatrien som OPP, hvorefter fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri er tilrettet dette. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter og et revideret notat vil tilgå Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal. Vi er enige i, at de tilrettede fordelingsnøgler giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.”

  I forlængelse af regionsrådets beslutning den 29. september 2014 om at opføre voksenpsykiatrien som OPP, er fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri tilrettet beslutningen. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter, og et revideret notat vil tilgå Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal 2015. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  10. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at Otologien (øre-næse-halsafdelingen) forbliver i Vejle og ikke flyttes til Kolding, som oprindeligt planlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der er opstartet en klinisk proces, hvor det kliniske personale samt servicepersonalet forberedes på nye koncepter og arbejdsgange i deres daglige arbejde. For at sikre en overordnet struktur for arbejdet er der nedsat en Styregruppe for rokadeplanlægning, der som udgangspunkt består af direktionen og lederne på service/stabsområderne.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Otologisk Afdeling
  Sygehuset har genovervejet den flytning af Otologisk Afdeling (øre-næse-halsafdeling) fra Vejle Sygehus til Kolding Sygehus, som ellers oprindeligt var forudsat i gennemførelsen af akutplanen og i det oprindelige projekt.

  Overvejelserne går dels på, hvorvidt det er nødvendigt at have en otologisk funktion på et akutsygehus og dels på, hvorvidt otologien klinisk passer bedre til Vejle Sygehus’ profil som Patienternes Kræftsygehus end i profilen for Kolding Sygehus. Sygehus Lillebælt har vurderet, at qua otologiens tætte samarbejde med lungemedicin, herunder i forbindelse med udredning af lungecancerpatienter, vil afdelingen passe bedre ind i det kliniske setup på Vejle Sygehus. Specialet har desuden et tæt samarbejde med Onkologien og Klinisk Patologi, der ligeledes er placeret på Vejle Sygehus. Derudover består aktiviteten på Otologisk Afdeling primært af ambulant og dagkirurgisk aktivitet med ganske få akutte indlæggelser.

  En klinisk vurdering viser derfor, at en beslutning om ikke at flytte Otologien til akutsygehuset ikke vil have konsekvens for den behandling, som kan tilbydes på Kolding Sygehus.  

  Sundhedsstyrelsen angiver desuden ikke specialet som et nødvendigt speciale på et akutsygehus. Set i lyset af den kliniske vurdering indstilles det derfor til, at Otologisk Afdeling ikke flyttes til Kolding, men derimod bevarer sin nuværende placering i Vejle.

  Placeringen har været drøftet med Sundheds- og Ældreministeriet, der har bekræftet, at ændringen kan foretages inden for de tilpasningsmuligheder, der er for kvalitetsfondsprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At otologien forbliver på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  11. Rapportering nr. 20 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som er enslydende med forrige kvartals revisorerklæring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug, men regnskabet er endnu ikke lukket. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Der forventes dog fortsat et overskud på udfaldet af krav/modkrav. Den økonomiske ramme for Fase 1 vurderes således at kunne overholdes og, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2. Regnskabet for Fase 1 lukkes med udgangen af 2015, således afskrivning kan påbegyndes. Eventuelle efterfølgende justeringer vil komme til at indgå i økonomien for Fase 2.

  Status på Fase 2
  Fase 2 er i projekteringsfasen. Efter at styregruppen i 2. kvartal godkendte projektforslaget (med undtagelse af revideret tidsplan), blev der i 3. kvartal arbejdet med hovedprojektet. 

  Tid er denne gang markeret rød (i stedet for gul), idet der er sket en yderligere bearbejdning af tidsplanen, som fortsat viser en samlet forsinkelse på omkring 1 år. Årsagen er ændrede tidsfrister i kommende ny udbudslov, imødekommelse af ønsker fra entreprenører i forbindelse med afholdt markedsdialog samt detailbearbejdning af ombygningstidsplanen. Bearbejdningen af tidsplanen fortsætter, og revideret tidsplan vil blive forelagt til Regionsrådets godkendelse, når den er færdig og ny udbudslov er vedtaget, forventeligt i foråret 2016. 

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er opmærksomhed på, at regnskabsresultatet af Fase 1 kan påvirke Fase 2. Desuden indeholdt projektforslaget for Fase 2 et overslag over håndværkerudgifter som oversteg budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent (jf. kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015). Projektet og økonomien bearbejdes, optimeres og konkretiseres nu under udarbejdelse af hovedprojektet. I 3. kvartal er change request kataloget blevet udvidet for at sikre tilstrækkelige besparelsesmuligheder i forbindelse med den endelige prissætning af byggeriet, det vil sige ved licitation. 

  Kvalitet er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning om økonomi for Fase 2, som er enslydende med forrige kvartals revisorerklæring:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at Ledelsen i figur 1 har vurderet økonomi for fase 2 som værende gul, hvilket er defineret som inden for rammerne, men under ekstra opmærksomhed. Ledelsens vurdering af status for økonomien er foretaget med udgangspunkt i, at det af styregruppen godkendte projektforslag, som overstiger budgetrammen med 13,7 mio. kr., fortsat kan tilpasses. Ledelsen har i afsnit 3.2 beskrevet de iværksatte handlinger til tilpasning af projektforslaget. Vi er enige i mulighederne for tilpasning.”

  Da Fase 2 projektet endnu er i projekteringsfasen, og der endnu ikke er indgået kontrakt på udførelsen af hovedprojektet, er der stadig muligheder for at tilpasse projektet til budgettet. Tilpasningen vil foregå frem til endelig prissætning af byggeriet ved licitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/33
  12. Supplerende beredskab på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Der er etableret en midlertidig supplerende ordning med akutbil på Ærø efter opstarten af den nye ambulanceaftale 1. september 2015.

  Ordningen med akutbil ligger over et niveau, som regionen kan betale.

  Det foreslås derfor, at der indgås aftale med de praktiserende læger på Ærø, om at de træder til i de tilfælde, hvor der er to samtidige hastende ambulancekørsler på øen og ambulanceberedskabet ikke umiddelbart kan frigøres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det blev på regionsrådsmødet den 23. november 2015 besluttet at forlænge aftalen om akutbil på Ærø til udgangen af 2015. Udgiften til forlængelsen i december 2015 er 144.432 kr. og en variabel udgift på 1.271 kr. pr. udkald. Akutbilen har været i gang siden den nye ambulanceaftale trådte i kraft den 1. september 2015. Akutbilen bemandes af reddere i rådighedsvagt på Ærø.

  Akutbilen kører ud i de tilfælde, hvor der er to samtidige hastende ambulancekørsler på øen. De seneste to år er det sket henholdsvis fire og 10 gange. Ordningen siden den 1. september 2015 og til dags dato været anvendt én gang til formålet, og har derudover været tilkaldt to gange til hjælp af nedbæring af patient.

  Da prisen på akutbilen på Ærø ligger over et niveau som Region Syddanmark kan betale, har Region Syddanmark foreslået Ærø Kommune at indgå samarbejde om en præhospital hjemmesygeplejerskeordning, herunder tilførsel af et hjemmesygeplejerskeårsværk til hjemmesygeplejen på Ærø for at øge vagtdækningen i aftentimerne. Ærø Kommune har på møde den 28. oktober 2015 tilkendegivet, at kommunen ikke er interesseret i en sådan løsning.

  Som følge heraf er muligheden for at inddrage de praktiserende læger på Ærø i det præhospitale set-up undersøgt.

  De praktiserende læger på Ærø ser positivt på at træde til i vagt- og praksistiden i de tilfælde, hvor der er to samtidige hastende ambulancekørsler på øen, ved at tage ud og være ved patient nr. to indtil ambulance/helikopter kommer frem.  De årlige udgifter hertil er 0,550 mio. kr. til aflønning af læger og supplering af udstyr. Der vil være opstartsudgifter på 0,2 mio. kr. til uddannelse og indkøb af udstyr. Ordningen med de praktiserende læger forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2016.

  En løsning, der involverer de praktiserende læger, vurderes at kunne medvirke til at styrke rekrutteringen af praktiserende læger på Ærø.

  Der er i bilag vedlagt brev af 30. november 2015 til borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune, fra formand for præhospitalsudvalget Thyge Nielsen.

  Som opfølgning på mødet den 28. oktober 2015 mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark og drøftelserne på seneste møde i det præhospitale udvalg er der beskrevet, hvordan regionen vil håndtere en situation med flere samtidige tilskadekomne på Ærø. Vedlagte oversigt er en sammenskrivning af sygehusberedskabsplanen, den præhospitale beredskabsplan samt kommunens sundhedsberedskabsplan. Oversigten viser, hvilke resurser der tages i anvendelse afhængigt af, om der er henholdsvis én, to, tre eller flere tilskadekomne personer på samme tid. Der er også vedlagt en beskrivelse af mulighederne for helikopterlandinger på Ærø.

  Disse oplysninger er ligeledes fremsendt til Ærø Kommune sammen med orientering om status, jf. vedhæftede brev af 30. november 2015.

  Ud over supplerende ordning med de praktiserende læger, foreslås det, at der afsættes 0,37 mio. kr. til indkøb af båre mv. til den ambulance nr. 2, som BIOS har valgt at placere på Ærø, idet BIOS ikke i henhold til kontrakten er forpligtiget til at stille med to fuldt udstyrede ambulancer. Herved vil ambulance nr. 2 være klar til brug i en ekstraordinær beredskabssituation.

  Sagen blev behandlet i præhospitalsudvalget den 7. december 2015. Udvalget tiltrådte indstillingen. Endvidere indstillede udvalget overfor regionsrådet, at ordningen evalueres efter et år. Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indgås aftale med de praktiserende læger på Ærø om indsats ved to samtidige hastende ambulancekørsler på Ærø indenfor en ramme på 0,55 mio. kr. kr. til årlige driftsudgifter og 0,2 mio. kr. i opstartsudgifter.

  At der, ud over supplerende ordning med de praktiserende læger, afsættes 0,37 mio. kr. til indkøb af båre mv. til den ambulance nr. 2, som BIOS har valgt at placere på Ærø, idet BIOS ikke i henhold til kontrakten er forpligtiget til at stille med to fuldt udstyrede ambulancer.

  At driftsudgifterne til ordningen finansieres af sygesikringskontoen, og at opstartsudgifterne til ordningen med de praktiserende læger og udstyr til ambulance nr. 2 finansieres af præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Præhospitaludvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg og Vibeke Syppli Enrum tog forbehold under sagens behandling.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/30629
  13. Regionsrådets bemærkninger til Patientombuddets årsberetning 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Patientombuddet udgiver hvert år en årsberetning, som giver indsigt i ombuddets arbejde. Patientombuddets årsberetning for 2014 er offentliggjort primo juni 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Patientombuddet udgiver hvert år en årsberetning, som giver indsigt i ombuddets arbejde. Patientombuddets årsberetning for 2014 er offentliggjort i primo juni 2015.

  Årsberetningen kan findes her.

  I henhold til bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL § 12, stk. 5), skal regionsrådet senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsrapport overfor Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen redegøre for, hvilke initiativer årsrapporten har givet anledning til.

  Et af formålene med Patientombuddets årsberetning er bl.a. at pege på kritiske sammenhænge, når viden tilgængelig i klage- og erstatningssystemet sammenstilles med viden, der findes i rapporteringerne om utilsigtede hændelser. Der peges ikke på kritiske sammenhænge i Årsberetningen for 2014.

  Årsberetningen er sendt til alle sygehusene med henblik på at give bemærkninger til rapporten. Svarene er samlet af Center for Kvalitet, som har udarbejdet det i bilag 1 vedhæftede forslag til redegørelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til redegørelsen for Patientombuddets Årsberetning 2014 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/48210
  14. Specialeplanlægning: Plan for ansøgning om specialiserede sygehusfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  I overensstemmelse med tidsplan for specialeplanprocessen præsenteres hermed forslag til hvilke regions- og højtspecialiserede funktioner, Region Syddanmark planlægger at søge Sundhedsstyrelsen om godkendelse af.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Specialeplanprocessen 2015
  Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest den 15. januar 2016 at få regionernes ansøgninger om placering af regions- og højtspecialiserede funktioner på sygehuse.

  Med henblik på at imødekomme denne frist har der i perioden april til august 2015 været dialog med sygehuse og specialeråd om placering af specialfunktioner. Drøftelserne har taget udgangspunkt i de af Sundhedsstyrelsens udmeldte specialevejledninger for den kommende specialerunde og de præmisser for specialeplanlægningen som regionsrådet godkendte på møde den 24. november 2014.

  Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der er tale om en revision af specialeplanlægningen. Der har været tale om flytning mellem specialiseringsniveauer, sammenskrivning af specialfunktioner og tilføjelse af nye funktioner.

  Med udgangspunkt i, at der er tale om en revision, har drøftelserne i Region Syddanmark haft den overordnede ramme, at der søges uændret, medmindre der er:

  – Store ændringer i volumen

  – Ændringer i specialevejledning

  – Fundamentale ændringer.

  På baggrund af drøftelserne blev der udformet en oversigt over hvilke regions- og højtspecialiserede funktioner, der ønskes søgt til hvilke sygehusmatrikler. Denne oversigt blev sendt i høring i perioden den 7. september – 28. september 2015 hos de faglige råd i Region Syddanmark og MED/samarbejdsudvalg i regionen og på sygehusene.

  Overvejelserne om hvilke regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, der skal søges til hvilke matrikler, er hermed ved at være tilendebragt. Inden for somatikken er der i alt 34 specialer med et varierende antal funktioner fordelt på regionsfunktion og højtspecialiseret niveau.

  En regionsfunktion etableres typisk i hver region 1-3 steder, afhængig af regionens patientunderlag og lokale forhold. En højtspecialiseret funktion etableres typisk på sygehuse 1- 3 steder i landet.

  Arbejdet med at udforme de samlede ansøgninger er nu påbegyndt.

  Forslag til plan for, hvilke funktioner Region Syddanmark planlægger at søge Sundhedsstyrelsen om, fremgår af vedlagte oversigt over antal regions- og højtspecialiserede funktioner. I alt planlægges der søgt om 515 regionsfunktioner og 473 højtspecialiserede funktioner.

  Der er desuden vedlagt opsummering af høringsudtalelser med bemærkninger.

  Er der ønske om mere specifikt at se, hvilke funktioner der søges om på hvilke matrikler inden for de enkelte specialer, så er der mulighed for dette på følgende link http://fremtidenssygehuse.dk/wm475030:

  Tidsplan for den videre proces:

  21. december 2015

  Politisk behandling af plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner i regionsråd.

  15. januar 2016

  Ansøgninger om regionsfunktioner m.m. sendes til Sundhedsstyrelsen.

  15. januar – 15. juni 2016

  Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgninger.

  15. juni - 15. december 2016

  Dialog med Sundhedsstyrelsen vedrørende fordeling af funktioner.

  15. december 2016

  Endelig specialeplan.

  I forbindelse med sagens behandling i sundhedsudvalget, blev indstillingen tiltrådt med tilføjelsen af en anbefaling om:

  ”At oversigten over funktioner, der planlægges ansøgt, tilrettes således, at der for funktionen ”kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste afsnit” ansøges svarende til nuværende placering af funktionen på OUH.”

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med sundhedsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ud

  Indstilling

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner godkendes.

  At oversigten over funktioner, der planlægges ansøgt, tilrettes således, at der for funktionen ”kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste afsnit” ansøges svarende til nuværende placering af funktionen på OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2015

  Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede.

  Indstilling tiltrådt.

  Med tilføjelse af ”2. at”:

  At oversigten over funktioner, der planlægges ansøgt, tilrettes således, at der for funktionen ”kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste afsnit” ansøges svarende til nuværende placering af funktionen på OUH.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/39481
  15. Specialeplanlægning: Plan for ansøgning om specialiserede funktioner for psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har indkaldt ansøgninger til specialeplan 2015. Psykiatrisygehuset har på den baggrund udarbejdet ansøgninger til varetagelse af specialfunktioner.

  I voksenpsykiatrien ansøges om specialfunktioner i Psykiatrisk Afdeling Odense, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere samt Psykiatrisk Afdeling Middelfart. I børne- og ungdomspsykiatrien ansøges der om placering af alle specialfunktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 revideret specialevejledningerne, og har i juni 2015 indkaldt nye ansøgninger fra regionerne omkring varetagelse af specialfunktioner. Psykiatri- og Socialudvalget fik forelagt tidsplanen for specialeansøgningsprocessen den 21. april 2015. Hermed fremlægges ansøgninger for voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri som led i den politiske godkendelsesproces frem mod indsendelse af ansøgningerne den 15. januar 2016.

  Psykiatrisygehusets ansøgninger er udarbejdet i samarbejde med de involverede afdelinger. Fælles Med-Udvalg (FMU), de lægefaglige specialeråd samt afdelingsledelseskredsen har ligeledes været inddraget.

  Over 90 % af de patienter, som behandles i psykiatrien, behandles i de lokale afdelinger på hovedfunktionsniveau. Under 10 % af alle patienter kan få behov for et mere specialiseret tilbud i en kortere eller længere periode i deres samlede behandlingsforløb. Her inddrages specialfunktionerne med deres viden og kompetencer.

  I sidste ansøgningsrunde blev specialfunktionerne fordelt til en række afdelinger i psykiatrisygehuset med henblik på at udvikle og vedligeholde specialisering decentralt. I den nuværende ansøgning er fokus på at centralisere specialfunktionerne. Formålet med centraliseringen er, at gøre funktionerne mere fagligt robuste og sikre en tilstrækkelig patientvolumen.

  Med de nye specialevejledninger bortfalder et antal eksisterende specialfunktioner samtidig med, at nye kommer til. Eksempelvis bortfalder specialfunktioner for:

  • Selvmordsforebyggelse (placeret i Odense)
  • Transkulturel psykiatri (placeret i Esbjerg og Odense)
  • Indlæggelse af børn og unge med spiseforstyrrelse (placeret i Odense efter sengene flyttede fra Kolding til Odense).

  Ovenstående funktioner skal fremadrettet varetages på hovedfunktionsniveau, dvs. alle psykiatriske afdelinger skal kunne behandle disse målgrupper. Behandling af oligofrene (personer der er udviklingshæmmede og samtidig har en psykisk lidelse) kan nu ligeledes ske på hovedfunktionsniveau.

  Der er i stedet meddelt fra Sundhedsstyrelsen, at det er muligt, at ansøge om nye specialfunktioner på voksenområdet, f.eks. behandling af ADHD og PTSD. På børne- og ungeområdet er f.eks. regionsfunktion for somatoforme tilstande kommet til i den nye ansøgningsrunde. Region Syddanmark ansøger om, at ovenstående specialfunktioner placeres i hhv. voksenpsykiatrien i Odense og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense.

  I voksenpsykiatrien ansøges om specialfunktioner i:

  • Psykiatrisk Afdeling Odense (søger alle regionsfunktioner undtagen traumatiserede flygtninge og retspsykiatri. Søger desuden højtspecialiseret funktioner for spiseforstyrrelser og svær PTSD i relation til militærtjeneste).
  • Psykiatrisk Afdeling Esbjerg (søger regionsfunktion i forhold til skizofrene samt affektive lidelser).
  • Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (søger regionsfunktion og højt specialiserede funktioner i forhold til traumatiserede flygtninge samt højt specialiseret funktion for svær PTSD i relation til militærtjeneste).
  • Psykiatrisk Afdeling Middelfart (søger regionsfunktion i forhold til retspsykiatri samt højt specialiseret funktion for sædelighedskriminelle).
  • Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense (søger om alle regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner på børne- og ungdomsområdet).

  For at se alle specialfunktioner, der søges om, henvises til vedhæftede bilag. Ansøgningerne lægger blandt andet op til, at specialfunktionerne i stigende omfang benytter telepsykiatri i behandlingen, hvor det er gavnligt, og hvor patienten forventes at kunne profitere af dette.  På voksenområdet etableres desuden mulighed for udefunktioner på det affektive område og på skizofreniområdet.

  Der lægges ligeledes op til at indgå formaliseret samarbejdsaftale med Region Midtjylland om varetagelse af specialfunktion for:

  • Dele af funktion vedr. komplekse neuropsykiatriske tilstande inden for ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom i børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Ungdomsretspsykiatri (videreførsel af eksisterende aftale). 

  I den nye specialeplan er der listet en række kriterier op i forhold til, hvornår en patient skal henvises fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktion. Dette betyder, at den nye specialeplan i højere grad skal være med til at sikre, at det er de rette patienter i psykiatrisygehuset, der får adgang til den specialiserede behandling på regionsfunktionsniveau.

  Tidsplan

  Tidsplan for den videre proces:

  21. december 2015

  Politisk behandling af plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner i regionsråd.

  15. januar 2016

  Ansøgninger om regionsfunktioner m.m. sendes til Sundhedsstyrelsen.

  15. januar – 15. juni 2016

  Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgninger.

  15. juni - 15. december 2016

  Dialog med Sundhedsstyrelsen vedrørende fordeling af funktioner.

  15. december 2016

  Endelig specialeplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-11-2015

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/28712
  16. Justering af budgettet for Social og Specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume

  Der er efter regionsrådets vedtagelse af budget 2016 foretaget en række justeringer i budgettet for Social og Specialundervisning. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul. Herudover er der foretaget mindre ændringer i beregningsgrundlaget mv. for beboerbetalinger i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 for Social og Specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster for 2016 først efter vedtagelsen af budgettet.

  Taksterne bliver fremlagt for kommunerne til orientering i januar via de syddanske kommuners fælleskommunale socialsekretariat.

  Det justerede budget for Social og Specialundervisning for 2016 er udarbejdet på baggrund af de endelige takster, antallet af normerede pladser og belægningsprocenter på de sociale tilbud.

  Budget 2016 for Social og Specialundervisning er totalt set generelt på niveau med Budget 2015. Omkostningerne inden for Social og Specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og nettovirkningen af ændringer i budgettet for regionen er som helhed derfor nul.

  Regionen har ikke reduceret taksterne for 2016. Fra 2009-2015 er taksterne samlet set blevet reduceret med godt 9 pct.

  Der er udarbejdet nye interne retningslinjer for beboerbetaling, som sikrer en mere ensartet beregning af beboerbetalingen. Det har medført mindre ændringer af beboerbetalingen på enkelte tilbud fra 2015 til 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de endelige takster og ændringer i budgetterne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/38795
  17. Ansøgning til pulje vedrørende ”Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser”
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Syddanmark har udarbejdet en fælles puljeansøgning til udarbejdelse af et forløbsprogram for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har med inddragelse af parter fra beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelsesområdet udarbejdet en generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Den generiske model blev offentliggjort den 28. august 2015.

  Den generiske model er et arbejdsredskab, der skal give inspiration til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er:

  (1) at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer og forvaltningsområder, (2) høj faglig kvalitet i den samlede indsats, (3) hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og (4) inddragelse af borgere og pårørende.

  I forbindelse med offentliggørelsen af den nye model blev der samtidig udmeldt en pulje, hvor regionen i samarbejde med lokale kommuner kan ansøge om penge til at udarbejde og implementere et lokalt tilpasset forløbsprogram på baggrund af modellen. Formålet med puljen er at understøtte 2-3 regioner og tilhørende kommuner i at udarbejde og implementere forløbsprogrammer for en specifik målgruppe af mennesker med psykiske lidelser med afsæt i den generiske model.

  I Syddanmark har Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Syddanmark fremsendt en ansøgning til puljen med titlen:

  Rehabilitering og recovery i Sønderjylland – et samarbejdsprojekt om et nyt forløbsprogram for borgere med angst og/eller depression i relation til beskæftigelsesområdet.

  Ambitionen for Region Syddanmark og de tre kommuner er:

  • At borgere med psykiske lidelser hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.
  • At der udvikles og implementeres et forløbsprogram for borgere med psykiske lidelser, der samlet giver en højere faglig kvalitet.
  • At der udvikles fælles retningsgivende mål og handleplaner for borgere med psykiske lidelser på tværs af fagområderne i kommunerne og regionen.
  • At borgeren inddrages aktivt i hele processen omkring sit forløbsprogram, og er med til at træffe beslutningerne.

  Ansøgningen gælder for perioden december 2016 til november 2017, hvor forløbsprogrammet skal udarbejdes og pilottestes. Herefter er det muligt at ansøge i en ny runde til den endelige implementering af forløbsprogrammet.

  Det er forhåbningen, at forløbsprogrammet på sigt kan udbredes til alle 22 syddanske kommuner.

  På baggrund af Socialstyrelsens anbefaling har selve ansøgningen været fremlagt Sundhedskoordinationsudvalget, og her blev ansøgningen godkendt den 23. oktober 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indgås samarbejdsaftaler med de tre kommuner om projektet.

  At projektet igangsættes som bekrevet i projektansøgningen, såfremt Socialstyrelsen imødekommer ansøgningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-11-2015

  Indstillingerne godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/23976
  18. Lokalpsykiatri i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges et forslag til etablering af rammerne for et fælles sundhedscenter mellem Region Syddanmark og Kolding Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har på administrativt plan gennem længere tid været arbejdet på at etablere rammerne for et fælles sundhedscenter mellem Region Syddanmark og Kolding Kommune. Flere forskellige muligheder er vurderet af region og kommune, og en er fundet egnet til at arbejde videre med. Det drejer som Låsbyhøj i Kolding.

  På anlægssiden har der – foranlediget ikke mindst af regionale bekymringer omkring bygningens stand og indretningens anvendelighed til formålet – været gennemført ekstra supplerende undersøgelser ved eksterne rådgivere. Dette for at sikre et så solidt grundlag som muligt i forhold til at kunne tage beslutning om at gå videre med placeringen. På grundlag af undersøgelsen og drøftelser med kommunen, er det vurderingen, at det vil være muligt at opnå en tilfredsstillende standard på de fysiske rammer. De vil således leve op til regionens standard for fysiske rammer til lokalpsykiatrien, og regionens andel af udgifterne vil endvidere kunne holde sig inden for det afsatte budget til etableringen af lokalpsykiatrien i Kolding.

  Konkret arbejdes der efter, at regionen køber sin andel af Låsbyhøj, og der etableres en ejerforening. På indholdssiden tegner der sig et center med en stor og bred vifte af sociale tilbud (hjemmestøtte, misbrugscenter, Ungekontakten, arbejdsmarkedsrelaterede tilbud mv.) og behandlingstilbud til borgere med sindslidelse. Dermed skabes mulighederne for et meget attraktivt samarbejde set både fra et borgerperspektiv og fra et fagligt og tværsektorielt perspektiv.

  For en uddybning af både anlægs- og indholdssiden henvises til vedlagte bilag.

  Følgende lægges til grund for anbefalingen om, at der arbejdes videre med, at det kommende sundhedscenter med fokus på psykiatri placeres i Låsbyhøj:

  1. De tekniske undersøgelser af Låsbyhøj giver et solidt grundlag for at vurdere bygningens tilstand og kan betrygge regionen i, at de værste risici er afdækket.
  2. Den fælles forståelse med kommunen omkring ambitioner for projektet, der skal sikre synergien – fagligt og økonomisk.
  3. Det foreløbige budget, hvor regionens andel forventes at ville kunne holdes inden for regionens afsatte beløb til projektet.

  I forhold til anlægssiden i projektet, så vil fokuspunkter og succeskriterier for det videre arbejde med projektet frem mod det byggeprogram, der forelægges regionsrådet senere i 2016, være:

  • Fair pris for ejerandel af Låsbyhøj – en pris der afspejler bygningens stand.
  • Projektet er ambitiøst i forhold til at understøtte samarbejde på tværs af aktiviteterne – bl.a. investere i at bryde bygningen op horisontalt, så der lukkes op på tværs af etager.
  • Afsætte risikobeløb, der afspejler usikkerhed ved ombygning af ældre bygning og samtidig en rimelig fordeling af risici mellem kommune og region.
  • Sikkerhed i bygningen – indretning og hjælpemidler, der sikrer at vi lever op til de krav til sikkerhed for patienter og personale, som regionen følger i lokalpsykiatrien.

  Det, som der tages beslutning om nu, er at igangsætte det videre projekteringsarbejde omkring Låsbyhøj med henblik på udarbejdelse af et byggeprogram inden for de afsatte rammer for projektet. Regionsrådet vil senere tage endelig stilling til projektet og frigive anlægsmidlerne, når byggeprogrammet er udarbejdet og forelægges til godkendelse senere i 2016.

  På nuværende tidlige stadie er det ikke muligt at være meget konkret på, hvornår centret kan stå klar til indflytning, men det forventes tidligst at blive i 2018.

  Sagen forelægges også for politikerne i Kolding byråd til beslutning indenfor den kommende tid.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der arbejdes videre med placering af lokalpsykiatrien i Kolding i det nuværende Låsbyhøj, med de fokuspunkter og inden for de rammer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-11-2015

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/5683
  19. Regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal ifølge lov om planlægning inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode, offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21).

  Vedlagte udkast til den regionale klima- og bæredygtighedsstrategi forelægges med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse af strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende klima- og bæredygtighedsstrategi løber fra 2012 til 2015.

  Ifølge lov om planlægning skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21).

  Den nye strategi gælder for perioden 2016-2019 og kaldes den regionale klima- og bæredygtighedsstrategi. Vedlagte udkast til strategi forelægges med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse af strategien.

  Udvalget for Regional Udvikling blev på udvalgsmødet den 20. april 2015 orienteret om de overordnede temaer i klima- og bæredygtighedsstrategien som en del af miljø- og klimaområdets indspil til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.


  Den nye klima- og bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i den nuværende regionale klimastrategi og viderefører den nuværende strategis overordnede målsætninger, bl.a. de to målsætninger om at reducere CO2-udledningen i Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til 1990-niveau og at øge middellevealderen i Syddanmark.

  I udarbejdelsen er kommuner og tredje sektor (fx interesseorganisationer, foreninger og grønne netværk), blevet opfordret til at indsende idéer og forslag til klima- og bæredygtighedsstrategien. Med afsæt i den nuværende strategi, de indkomne forslag samt drøftelser i regionens administrative klimastyregruppe er forslag til klima- og bæredygtighedsstrategi for 2016-2019 blevet udarbejdet.

  Klima- og bæredygtighedsindsatsen skal skabe rammerne for en bæredygtig vækst og udvikling i Syddanmark. Strategien fokuserer på Region Syddanmark, dels som virksomhed og dels som geografisk område, herunder de kommende års samarbejde om en bæredygtig udvikling med især kommuner, men også andre regionale aktører.

  En bæredygtig udvikling indebærer, at der er balance mellem udviklingen på miljøområdet og den sociale og økonomiske udvikling. Strategiens overordnede temaer er derfor:

  • Miljømæssig bæredygtighed: Indsatsen fokuserer på forebyggelse af klimaforandringer samt klimatilpasning og miljøbeskyttelse.
  • Social bæredygtighed: Indsatsen fokuserer på sundhed, arbejdsmiljø og CSR (Corporate Social Responsibility).
  • Økonomisk bæredygtighed: Indsatsen handler om at se regionens tiltag som dele af en helhed, bl.a. ved at anlægge en totaløkonomisk tankegang baseret på levetidsbetragtninger (nyanlæg, drift, vedligehold samt bortskaffelse eller genanvendelse).

  Klima- og bæredygtighedsindsatsen har samtidig en central plads i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, hvor indsatssporet ”Grønne muligheder” integrerer en stor del af indsatsen i forhold til miljømæssig bæredygtighed. Klima- og bæredygtighedsstrategien skal derfor også ses som et supplement til indsatssporet ”Grønne muligheder”, og strategien støtter dermed op om vækst- og udviklingsstrategiens vision om det gode liv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen tager forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/45969
  20. Studieretninger på de almene gymnasier 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger på gymnasierne. De almene gymnasier i Region Syddanmark har via de forpligtende samarbejder indmeldt deres studieretninger for 2016. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

  De almene gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet oplysninger til regionsrådet om de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2016. Alle gymnasier vil udbyde studieretninger inden for hver af de fire hovedkategorier af studieretninger (se bilaget). Der er tale om henholdsvis den naturvidenskabelige, den samfundsvidenskabelige, den sproglige og den kunstneriske hovedkategori.

  Administrationen vurderer på den baggrund, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger på de almene gymnasier i 2016, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/5840
  21. Ansøgninger til uddannelsespuljen - september 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2015, hvor puljen udgør ca. 21 mio. kr. inkl. tilbageløb. Der er indkommet fire ansøgninger samt en tillægsansøgning til ansøgningsfristen i september 2015. Alle fem projekter indstilles til støtte på i alt 9.805.816 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal tage stilling til fem ansøgninger til ansøgningsfristen i september 2015. Det oprindelige tema for ansøgningsrunden var:

  • Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF) med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft.

  Temaet blev dog udvidet, så det omfatter alle indsatser, der kan bidrage til at opfylde målene og fyrtårnsinitiativerne i handlingsplan 2014-15. Regionsrådet lagde vægt på, at implementering indgår som en væsentlig del af projektets aktiviteter. Endvidere besluttede regionsrådet, at der afsættes minimum 4 mio. kr. til det oprindelige tema.

  Der er indkommet fem ansøgninger, som samlet set søger om 9.805.816 kr.

  Ansøgningerne er:

  • Campus bygger bro
  • Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper
  • Survival Skills
  • HF-genvejen
  • Tillægsansøgning Hands On 

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen:

  • At projektet ligger inden for de temaer, som regionsrådet har fastsat for ansøgningsfristen, jf. ovenfor.
  • At der er tale om et udviklingsprojekt (i dette tilfælde udvikling af daglig praksis).
  • At det understøtter grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale, indsatsområder og mål i Handlingsplanen 2014-2015.
  • At det fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • At det har nyhedsværdi.
  • At det har effekt på en eller flere af regionens målsætninger:

              - at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

              - at 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

              - at 20% flere skal gennemføre en science uddannelse.

  • At projekternes leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.
  • At projekternes leverancer formidles bredt i regionen. 

  Administrationen vurderer, at de fem ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier, at de er inden for rammerne for ansøgningsrunden, og at de bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  På trods af at temaet blev udvidet, vil der, såfremt indstillingerne på projekterne følges og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte, være 3,7 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”Campus bygger bro” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.444.080 kr. under forudsætning af:

   • At der udarbejdes en revideret ansøgning og budget for projektet, hvor budgetposten til projektets forandringsindsats 2 ”Kulturtransformation, identitetsskabelse og samarbejde”, herunder følgeforskning, er reduceret med 1.000.000 kr.
   • At den reviderede ansøgning (inkl. budget) styrker den eksterne brobygning, særligt hvad angår samarbejdet med de øvrige erhvervsuddannelser, herunder at erhvervsskoler får en styrket rolle i projektet, også økonomisk. Der kan tilføres op til 1.000.000 kr. til den øgede eksterne brobygning.

  At ansøgningen ”Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 697.256 kr.

  At ansøgningen ”Survival Skills” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.249.600 kr.

  At ansøgningen ”HF-genvejen” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.114.880 kr.

  At ansøgningen ”Tillægsansøgning Hands On” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 300.000 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  22. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 1. december 2015 en række sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om ”Modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark”, ”Det Syddanske EU-kontors resultater og ny kontrakt”, ”Vækst i yderområderne - status for 2015 og ny pulje” og ”Status for den særlige ramme til sekretariatet 2015”. Derudover drejer det sig om fire projektansøgninger, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet for så vidt angår de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark

  Regeringen har den 1. oktober 2015 under titlen ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” fremlagt en plan for flytning af statslige arbejdspladser fra København til kommuner rundt om i landet. I forlængelse heraf foreslås, at der afsættes en ramme på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til at understøtte tiltrækning af medarbejdere til private erhverv i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.

   

  I alt flyttes knap 4.000 arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Der flyttes ca. 1000 arbejdspladser til Region Syddanmark. Region Syddanmark er den region, der får næst flest arbejdspladser efter Region Sjælland.

  En samtænkning af de statslige arbejdspladser og regionale styrkepositioner kan være med til at skabe fornyelse og vækst. Modtagelsen af de statslige arbejdspladser rummer også et potentiale for, at syddanske virksomheder kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det kræver imidlertid et modtageapparat, som f. eks. kan synliggøre jobmuligheder i bl.a. større syddanske virksomheder for ægtefæller til medarbejdere, hvis arbejdspladser udflyttes. Det vil bidrage til, at så mange som muligt vælger at flytte med de statslige arbejdspladser, der placeres i Syddanmark.

  Rammen på 4 mio. kr. foreslås anvendt til et regionalt dækkende initiativ, der skal understøtte mulighederne for at tiltrække arbejdskraft til private virksomheder, særligt i form af ægtefællejob, i forbindelse med flytningen af statsarbejdspladser. Initiativet skal være koordineret med den allerede vedtagne kommunale og den regionale indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Syddanmark, og kun aktiviteter, der supplerer denne indsats og giver effekt i private virksomheder, vil kunne støttes.

  Vækstforums Formandskab foreslås bemyndiget til at træffe afgørelse vedr. den konkrete udmøntning af rammen. Hvis dette vedtages, forventes der gennemført en ansøgningsrunde i starten af 2016.

  Det Syddanske EU-kontors resultater og ny kontrakt

  Resultatkontrakten for 2014-15 mellem Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum og det syddanske EU-kontor (SDEO) udløber ved årsskiftet. COWI har evalueret SDEO ift. resultatkontrakten for 2014-15.

  Evalueringen konkluderer, at kontoret mod slutningen af kontraktperioden overordnet set har opfyldt kontraktens opstillede aktivitets- og resultatmål, og kontoret scorer ’grøn’ ift. både projektets tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse.

  COWI giver i evalueringen en række konkrete anbefalinger til SDEO, herunder blandt andet at SDEO opbygger flere kompetencer inden for designområdet, at SDEO temaopdeler arrangementer i Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark, og sætter større fokus på klyngeorganisationernes behov for bistand fra SDEO.

  Overordnet set bygger det vedlagte udkast til ny resultatkontrakt for 2016-17 videre på målsætningerne i kontrakten for 2014-15, men ambitionsniveauet for de enkelte mål er hævet og præciseret yderligere, blandt andet på baggrund af anbefalingerne fra COWI.

  I kontrakten forpligter SDEO sig til at realisere aktiviteter inden for en række emner, der skal komme SDEOs målgrupper inden for Vækstforums forretningsområder i Syddanmark til gavn, herunder internationalt samarbejde og projektudvikling, internationalisering af syddanske virksomheder og kommuner, synlighed, interessevaretagelse og kommunikation. Der er opstillet særskilte mål for SDU.

  Resultatkontrakten indgås som en fælles kontrakt med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR) og Syddansk Universitet. Region Syddanmark/Syddansk Vækstforums fastsatte medlemskontingent er på 4.300.039,91 kr. i 2016 og det samme niveau for 2017, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2017.

  Resultatkontrakten er godkendt af KKR den 16. november 2015 med en bemærkning om, at kontrakten fremadrettet (fra 2018) i højere grad også afspejler fokusområder i byregionalt regi.

  Der foretages en intern status på kontrakten, som forelægges KKR og Vækstforum primo 2017. Desuden foretages en ekstern slutevaluering af kontrakten for 2016-2017 i andet halvår af 2017.

  Vækstforum tog evalueringen til efterretning.

   

  Vækst i yderområderne - status for 2015 og ny pulje

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. Vækstforum og regionsrådet afsatte i 2015 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne.

  I forbindelse med udarbejdelsen af den fremadrettede strategi og handlingsplan har der været dialog med aktører i yderområdekommunerne. Dette har dog med enkelte undtagelser først resulteret i konkrete overvejelser om forprojekter i 2. halvår 2015 efter afklaring om den fremtidige strategi og mulighederne for tilskud fra yderområdepuljen.

  Det ene projekt støtter Ærø Kommune med den nødvendige ekspertbistand for at få alle kontakter, budgetter og juridiske detaljer på plads vedr. en 100 % eldrevet konceptfærge: ’E-Ferry’. Ærø Kommune modtog i januar 2015 126 mio. kr. fra EU Kommissionens Horizon 2020 program til at bygge og demonstrere den eldrevne færge.

  Det andet projekt EE Digi handler om at skabe et kvalificeret grundlag for etablering af en kommende større innovationsindsats rettet mod udnyttelse af Internet of Things, Cloud Computing og Big Data mv. til produkter og løsninger inden for energieffektivisering.

  Der er pr. 18. november 2015 bevilget 990.861 kr. til to projekter. De resterende midler i puljen i 2015 kan søges frem til årets udgang. Sekretariatet er i dialog med mulige ansøgere.

  I udkastet til Vækstforums handlingsplan 2016-17 er der lagt op til også i de kommende to år at afsætte en pulje til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne.

  Det foreslås desuden, at der som hidtil gives bemyndigelse på direktørniveau til at bevilge midlerne efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.

  Vækstforum tog orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2015 til orientering.

  Status for den særlige ramme til sekretariatet 2015

  Vækstforum og regionsrådet har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Det foreslås, at der afsættes en ramme til lignende formål i 2016.

  I 2015 forventes hele rammen disponeret. Midlerne forventes disponeret til publikation om Syddanske OPI-historier, evaluering af SDEO, obligatoriske analyser vedr. finansielle instrumenter, evaluering af projektet Flex-hospitalet, grafisk opsætning af Vækstforums Handlingsplan 2016-17, analyser vedr. erhverv, uddannelse og beskæftigelse, undersøgelse af grundlaget for turismeklyngen samt medfinansiering af en workshop om konceptet Demola der sigter mod at skabe kontakt mellem studerende og erhvervslivet.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2016 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  Vækstforum tog orienteringen om anvendelsen af midler til orientering.

   

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler
  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  ·Team Vækst Danmark: Team Vækst Danmark er et tværregionalt initiativ som har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen støtter projektet med 10 mio. kr. Initiativet er også en del af den tidligere regerings vækstpartnerskabsaftale med vækstforaene. Projektet skal med afsæt i de regionale specialiseringer etablere elitetræningscentre rundt om i landet, som kan træne og udvikle iværksættertalenter og virksomheder med stort vækstpotentiale til succesfulde virksomheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det er Region Midtjylland, der er ansøger. Ansøgningen dækker 4 regioner (Nord, Midt, Syd, og Hovedstaden). Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 68.566.289 kr.

  ·Automationsboost: I juni 2015 afsatte Vækstforum og regionsrådet en pulje på 25 mio. kr. til en indsats for at fremme produktivitet og fastholde arbejdspladser gennem automatisering i små og mellemstore virksomheder. Væksthus Syddanmark søger nu om støtte fra puljen til et projekt, der skal gennemføre nye innovationssamarbejder, der kan fremme udbredelsen af automatisering. Væksthus Syddanmark er operatør på projektet, og sammen med RoboCluster, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut udgør de et udvalg, der skal udvælge mindst 9 innovationssamarbejder. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.497.573,77 kr.

  ·Kongresværtskab: Vejle Kommune søger, med Inspiring Denmark som operatør, om midler til projekt Kongresværtskab. Det overordnede formål med projektet er at sikre flere og bedre kongresser i Region Syddanmark og derved øge antallet af erhvervsturister. Kongresværtskab er en videreudvikling af projektet ”International Erhvervsturisme”, som Vækstforum gav støtte til i 2009 og Strategisk Værtsskab, som Vækstforum gav støtte til i 2013. Det nye i forhold til de tidligere bevillinger er, at man også arbejder med erhvervsrettede kongresser og udviklingsaktiviteter, herunder arbejder med nye brancher og markeder samt nye målgrupper.

  ·Rollflex: Mads Clausen Instituttet (SDU) søger om medfinansiering til et projekt, der har til formål at udbygge grænseregionens styrke inden for energieffektive teknologier ved at etablere et førende innovations-projektcenter inden for udvikling af fleksible, organiske energienheder. Fleksible organiske energienheder anvendes bl.a. i solceller og lysdioder. Projektet skal udnytte de særlige muligheder, der er opstået ved donation af produktionsfaciliteter fra Danfoss PolyPower samt de stærke kompetencer på SDU og Christian-Albrechts-Universität (CAU). Projektet er baseret på en ansøgning til INTERREG 5A-programmet. INTERREG-udvalget forventes at tage beslutning på møde i december 2015. Bevillingen betinges af, det samlede projekt ”RollFlex”, modtager tilsagn fra INTERREG 5A.

  En uddybende beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vedr. Modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016, der skal understøtte tiltrækning af medarbejdere til private erhverv i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforums Formandskab til at udmønte rammen.

  Vedr. Det Syddanske EU-kontors resultater og ny kontrakt indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2016-17.
  • At regionsrådet afsætter 8,75 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til Region Syddanmarks andel af finansieringen af det Syddanske EU-kontor i perioden 2016-17.

  Vedr. Vækst i yderområderne - status for 2015 og ny pulje indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2016.
  • At regionsrådet giver bemyndigelse til, at der på direktørniveau kan bevilges midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Vækstforum får en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på det sidste møde i 2016.

  Vedr. Status for den særlige ramme til sekretariatet 2015 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2016.

  Vedr. projektet Team Vækst Danmark indstiller Vækstforum: 

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 13,5 mio. kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 27 % af de godkendte støtteberettigede udgifter til fællesfunktioner i Team Vækst Danmark og aktiviteter gennemført i Region Syddanmark.
  • At den samlede bevilling betinges af, at Team Vækst Danmark fortløbende implementeres efter de retningslinjer, der er beskrevet i den fællesregionale indkaldelse af ansøgninger om gennemførelse af Team Vækst Danmark af 30. juni 2015. I modsat fald kan Vækstforum, efter anbefaling fra Team Vækst Danmarks følgegruppe, indstille til Erhvervsstyrelsen, at støtten nedsættes.
  • At det er en forudsætning for tilsagnet, at Region Midtjylland inddrager ekstern juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsopgaven.
  • At det er en forudsætning for tilsagnet, at Syddansk Vækstforums ramme for Regionalfondstilskud kun eksponeres for en risiko for nedskrivninger i forbindelse med N+3-reglen der svarer til Syddansk Vækstforums andel af regionalfondsstøtten. Der indstilles en støtte fra egen ramme på 38,6 % af den samlede indstilling af Regionalfondsmidler.

  Vedr. projektet Automationsboost indstiller Vækstforum: 

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 17,5 mio. kr.– tilsagnet kan maksimalt udgøre 45,89 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. projektet Kongresværtskab indstiller Vækstforum: 

  ·         At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 7,83 mio. kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At det er et vilkår for bevillingen, at ”Fonden Inspiring Denmark” i projektperioden udarbejder en plan for, hvordan en betydeligt større del af finansieringen af fondens arbejde efter projektperioden skal komme fra andre kilder, herunder øget privat medfinansiering. Planen skal fremsendes til vækstforumsekretariatet senest 1. juni 2017.

  Vedr. projektet Rollflex indstiller Vækstforum

  ·         At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.352.587,65 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At bevillingen er betinget af, det samlede projekt ”RollFlex”, modtager tilsagn fra INTERREG 5A.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  23. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På Vækstforums møde den 1. december 2015 drøftedes en række sager, herunder Håndtering af høringssvar til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17, Særlig indsats for kvalificeret arbejdskraft, Social inklusion og integration af flygtninge og Orientering: Mandag Morgens anbefalinger til vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Håndtering af høringssvar til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

  Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. august 2015 forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Det gode liv som vækstskaber”, hvor Vækstforums bidrag til de erhvervsrettede dele er indarbejdet. Den samlede strategi har været i offentlig høring frem til den 2. november 2015. På baggrund af anmodning fra Udvalget for Regional Udvikling drøftede Vækstforum de høringssvar, som vedrører de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.

  Det overordnede billede er, at der er opbakning til den fokuserede del af strategien, herunder Vækstforums prioritering af de 3 udvalgte forretningsområder. Endvidere opfordrer særligt de lokale og subregionale aktører til, at strategien i endnu højere grad indtænker erhvervsområder som fx produktionserhverv, serviceerhverv, det maritime område, fødevareindustri, robotteknologi samt transport og logistik. I forhold til strategiens yderområdeindsats har flere af aktørerne ønsket en mere konkret beskrivelse af de handlinger og indsatser, som Vækstforum vil tage.

  Samlet set giver anbefalingerne i de indkomne høringssvar i enkelte tilfælde anledning til overvejelser om at justere og præcisere Vækstforums bidrag til den samlede strategi, bl.a. i forhold til at gøre det mere tydeligt, hvilke kommuner yderområdeindsatsen henvender sig til og i forhold til beskrivelsen af de forskellige udfordringer på sundheds- og velfærdsinnovation. Bortset fra disse justeringer vurderes det, at anbefalingerne i høringssvarene allerede er omfattet af strategien, eller at de kan imødekommes ved at tydeliggøre Vækstforums handlingsplan for 2016-17, som er under udarbejdelse.

  Regionsrådet får den samlede strategi til godkendelse i februar 2016.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum bemyndigede Formandskabet til at godkende den justerede version af strategibidraget efter høring i Sekretariatsgruppen.

   

  Godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17

  På mødet den 22. september 2015 behandlede Vækstforum udkastet til handlingsplanen for 2016-17. Efterfølgende har sekretariatet udarbejdet et revideret udkast på baggrund af Vækstforums bemærkninger.

  Som følge af justeringer i de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi på baggrund af høringssvarene vil der dog skulle justeres enkelte steder i handlingsplanen, bl.a. inden for yderområder samt sundheds- og velfærdsinnovation. 

  Den nye handlingsplan 2016-17 kan træde i kraft når den regionale vækst- og udviklingsstrategi endeligt vedtages den 29. februar 2016. Derefter kan handlingsplanen udgøre grundlaget for ansøgninger til Vækstforums ansøgningsfrist den 1. marts 2016. Vækstforums gældende handlingsplan for 2014-2015 udløber ved årsskiftet.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforums Formandskab blev bemyndiget til at godkende den endelige version af handlingsplanen efter høring i sekretariatsgruppen.

   

  Særlig indsats for kvalificeret arbejdskraft     

  Det er vedvarende en udfordring at sikre virksomhederne i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er der i EU-strukturfondsperioden 2014-2020 øremærket midler fra EU’s Socialfond til – inden for snævert definerede rammer - at understøtte, at flere påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Derfor afsatte Vækstforum i marts 2015 en pulje på 45 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft i private virksomheder.

  På mødet i juni 2015 blev der åbnet for to ekstra ansøgningsfrister i 2015 pga. få indkomne ansøgninger. Til den ekstra ansøgningsfrist i august 2015 indkom der ingen ansøgninger. Til ansøgningsfristen i december 2015 forventes også kun ganske få ansøgninger. 

  På baggrund af udfordringerne med at udmønte midlerne og de hidtidige erfaringer drøftede Vækstforum at videreføre indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, så det bliver muligt at søge midler i hele handlingsplanperioden til en bred indsats, som ligger ud over forretningsområderne.

  Der kan indstilles op til i alt 71 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for kvalificeret arbejdskraft, svarende til Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne på denne prioritet frem til 2017. Vækstforum har tidligere vedtaget krav og kriterier for en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft. Disse foreslås fastholdt i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2016-2017.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Social inklusion og integration af flygtninge

  I socialfondsprogrammet for 2014-2020 er social inklusion et obligatorisk indsatsområde. Vækstforum har den 17. marts 2015 afsat en pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion, hvoraf der aktuelt er udisponerede midler for knap 10 mio. kr.

  På mødet i Vækstforum den 22. september 2015 blev det besluttet at undersøge nærmere, om det under puljen til social inklusion er muligt at igangsætte en indsats for at få flygtninge ind i de syddanske virksomheder.

  I selve socialfondsprogrammet er flygtninge kun nævnt et enkelt sted, og vilkårene for eventuelle projekter er ikke nærmere defineret. Det fremgår, at rammen skal anvendes til personer, der som udgangspunkt har en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, men som kan hjælpes i beskæftigelse. I socialfondsprogrammet nævnes som mulig målgruppe ”nyankomne flygtninge med særlige udfordringer, som fx traumer”.

  Den forventede målgruppe består primært af flygtninge fra Syrien, Iraq, Afghanistan og Eritrea, og det kan forventes, at der for mange af disse flygtninge ligger traumatiske oplevelser til grund for deres flugt. Nyankomne flygtninge fra Mellemøsten og Afrika har ofte vanskeligheder med at blive integreret på arbejdsmarkedet, og der kan herved for hele målgruppen være tale om social inklusion. Der ses således et rimeligt match med socialfondsprogrammet.

  Der er aktuelt udisponerede midler på 9,4 mio. kr. tilbage i den afsatte pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion. Vækstforum drøftede, om restmidlerne i puljen skal reserveres til en indsats for nyankomne flygtninge. På grund af de særlige udfordringer, der har været med at udmønte puljen til social inklusion, og på grund af de hidtidige erfaringer blev det desuden drøftet, om indsatsen for social inklusion skal videreføres i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, så det bliver muligt at søge midler til social inklusion i hele handlingsplanperioden til en indsats, der ligger ud over forretningsområderne. Der kan indstilles for op til 17,5 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for social inklusion, svarende til Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne frem til 2017 inden for denne prioritet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Orientering: Mandag Morgens anbefalinger til vækst

  Danske Regioner har bedt Ugebrevet Mandag Morgen tegne et billede af det regionale vækstpotentiale frem mod 2025 og belyse, hvordan den regionale vækstindsats kan bidrage til at sikre økonomisk vækst og velfærd i hele Danmark. Resultatet af dette samarbejde er rapporten ’VækstDanmark 2025’ samt en konference, der blev afholdt den 27. oktober 2015.

  Konferencens hovedtemaer var vigtigheden af scaleup-virksomheder (højvækstvirksomheder), vækstens hovedaktører og udfordringerne med at skabe vækst i hele Danmark. 

  Region Syddanmark er omdrejningspunktet for kapitel 6 i rapporten, hvor der sættes fokus på Vækstforums forretningsområder og på, hvordan styrkerne i regionen kan udnyttes til at skabe vækst.

  Mandag Morgen kommer i rapporten med en række anbefalinger. Ift. Syddanmark er det særligt interessant, at Mandag Morgens analyse generelt fremhæver den tilgang, som Syddansk Vækstforum har arbejdet med i en årrække.

  Deres anbefalinger er grundlæggende bygget op om de elementer, som ligger til grund for Vækstforums bidrag til den nye strategi, herunder:

  • Smart specialisering inden for særlige erhvervsstyrker (forretningsområder)
  • Økosystemopbygning via økosystemanalyser og den syddanske vækstmodel, herunder klyngeudvikling
  • Understøttelse af scale-ups som fx højvækstmodellen
  • Kapitalinitiativer som fx Welfare Tech Invest

  Indstillingen blev tiltrådt.

    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/47602
  24. Ny direktionsmodel
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal træffes beslutning om valg af ny direktionsmodel i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i foråret 2015 en overordnet ledelsesstruktur, som skulle bestå af en enstrenget direktion bestående af en regionsdirektør og en direktør for hhv. psykiatri- og socialområdet, sundhed samt regional udvikling. De tre direktører skulle referere til regionsdirektøren.

  Regionsrådet besluttede samtidig, at det skulle være den kommende regionsdirektørs førstkommende opgave, at fastlægge en struktur for ledelsens snitflader i samarbejde med regionsrådet og den øvrige direktion.

  Regionsdirektøren har udarbejdet et oplæg til ny direktionsstruktur i Region Syddanmark.  Regionsdirektøren har i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget haft uddybende drøftelser med relevante parter, herunder bl.a. direktionen, regionsrådsformanden, udvalgsformænd, drifts-og centerledere, sygehusledelsen m.fl.

  Oplægget indeholder forslag til to overordnede direktionsmodeller for det fremtidige direktionsarbejde, ”driftsmodellen” og ”den tværgående model”.

  Oplægget til ny direktionsmodel blev fremlagt på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde d. 23. november 2015, efterfulgt af en fremlægning på regionsrådet samme dato. Regionsrådet besluttede i den forbindelse, at modellerne skulle sendes i høring i Hovedudvalget og i de Fælles MED-udvalg i Region Syddanmark – i alt 8 høringsparter.

  Generelt om høringssvarene

  Der er indkommet 8 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

   

  Overordnet set ønsker én høringspart at fastholde driftsmodellen. To høringsparter ønsker, at der arbejdes videre med den tværgående model. Tre høringsparter kan ikke komme med en konkret anbefaling, og ser fordele og ulemper ved begge modeller. To høringsparter kan ikke fremkomme med en enstemmig anbefaling, da ledelsessiden og medarbejdersiden foretrækker hver sin model.

  Der er en generel fælles opbakning til de pejlemærker, der er angivet for den fremtidige administrative organisering. Pejlemærkerne beskrives som stærke og klare. Der er endvidere stor fælles opbakning til, at regionsdirektøren i begge modeller ønsker at stå i spidsen for kommunesamarbejdet samt, at innovationsarbejdet prioriteres.

  Særligt sygehusene har højt fokus på, at den decentrale organisering på sygehusene skal bibeholdes uanset valg af model, mens socialområdet og psykiatrien udtrykker en vis bekymring for at blive glemt som de mindre områder i den tværgående model. Derudover er der i flere høringssvar ligeledes givet udtryk for, at sammenhængen og samarbejdet med resten af organisationen på tværs af områderne sundhed og psykiatri er tydeligst i den tværgående model.

  Generelt er der endvidere en vis bekymring omkring tyngden i regionsdirektørens opgaveportefølje i den tværgående model grundet en omfattende ledelsesopgave.

  Flere af høringsparterne har bemærket, at høringsperioden har været tidsmæssig presset sammenholdt med et vanskeligt gennemskueligt materiale. Derfor har flere høringsparter alene forholdt sig overordnet til modellerne, og er derfor ikke fremkommet med en konkret anbefaling. Flere af høringsparterne bemærker endvidere, at det er vanskeligt at gennemskue, hvilke konsekvenser valg af model vil have for resten af organisationen, idet oplægget alene omhandler en beskrivelse af det overordnede niveau.

   

  Ikrafttrædelse og implementering

  Den nye direktionsmodel vil træde i kraft pr. 1. januar 2016. Implementeringsarbejdet vil pågå i løbet af første kvartal 2016, der vil herunder blive taget stilling til og gennemført relevante processer omkring de afledte konsekvenser af den valgte direktionsmodel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, hvilken direktionsmodel der anbefales, herunder om høringssvarene giver anledning til justeringer i den anbefalede model.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Et flertal i forretningsudvalget på 11 anbefaler regionsrådet, at den tværgående direktionsmodel vælges. (Stephanie Lose, Thyge Nielsen, Sonny Berthold, og Preben Jensen fra Venstre, Lasse Krull og John Lohff fra De Konservative, Kristian Grønbæk Andersen fra Radikale Venstre, Thies Mathiasen og Niels Erik Søndergaard fra Dansk Folkeparti, Marianne Mørk Mathiesen fra Liberal Alliance og Ida Damborg fra Socialistisk Folkeparti).

  1 anbefaler driftsmodellen (Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten).

  3 tager forbehold (Poul-Erik Svendsen, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving fra Socialdemokratiet).

  Bo Libergren og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/49861
  25. Udtalelse fra Statsforvaltningen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget et svar på sin henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende advokatrapporten fra Kromann Reumert om ”Undersøgelse af hændelsesforløb vedrørende tilretning og ændring af en fakturatekst fra ekstern leverandør.”

  Statsforvaltningen meddeler, at de ikke foretager sig yderligere i sagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 23. november 2015 at oversende den eksterne advokatrapport om ”Undersøgelse af hændelsesforløb vedrørende tilretning og ændring af fakturatekst fra ekstern leverandør” til Statsforvaltningen.

  Statsforvaltningen har nu behandlet regionens henvendelse.

  Statsforvaltningen har noteret sig rapportens anbefalinger samt regionsrådets beslutning om iværksættelse af disse tiltag.

  Statsforvaltningen har således noteret sig, at regionsrådet bl.a. har besluttet, at det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver, og at der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver, der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde.

  Set i lyset af regionsrådets tiltag, har Statsforvaltningen besluttet ikke at foretage sig yderligere i anledning af regionens henvendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Statsforvaltningens udtalelse tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/49902
  26. Ansættelsesproces for to direktionsmedlemmer
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til ansættelsesproces for to direktionsmedlemmer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. oktober 2015 tiltrådte Jane Kraglund stillingen som regionsdirektør.

  Regionsrådet har på regionsrådsmødet den 27. april 2015 besluttet, at den nye regionsdirektør umiddelbart efter sin tiltrædelse i stillingen, i samarbejde med den øvrige ledelse og regionsrådet, skal fastlægge en struktur for ledelsens arbejde, herunder direktionens fordeling af opgaveportefølje og besættelse af de poster, der måtte være ledige.

  To modeller for den fremtidige organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark – en driftsmodel og en tværgående model – blev præsenteret for regionsrådet på et møde mandag den 23. november 2015. De to modeller er p.t. sendt i høring i de regionale samarbejdsudvalg. 

  Sagen behandles på andet punkt på dagsordenen.

  Uanset udfaldet af drøftelserne og valget af direktionsmodel på regionsrådsmødet den 21. december 2015, foreslås igangsættelsen af ansættelsen af to direktionsmedlemmer.

  Ansættelsen af de to direktionsmedlemmer køres parallelt og igangsættes umiddelbart efter regionsrådsmødet den 21. december 2015.

  Der foreslås nedsat to ansættelsesudvalg bestående af:

  ·         Regionsrådsformand Stephanie Lose (formand for ansættelsesudvalg og ansættelsesansvarlig)

  ·         4 repræsentanter fra regionsrådet

  ·         Regionsdirektør Jane Kraglund

  ·         Direktør (konstitueret) for Regional Udvikling Dorthe Kusk

  ·         Øvrige ledelsesrepræsentanter (udpeges, når valg af direktionsmodel er truffet)

  ·         HR-direktør Carsten L. Søgaard

  ·         Næstformand for Hovedudvalget Lone Rasmussen.

  Ansættelsesudvalgene sekretariatsbetjenes af chefkonsulent Vibeke Syshøj, HR Rekruttering.

  Ansættelsesudvalgene bemyndiges til at antage et rekrutteringsbureau til at varetage ”headhunter-funktionen” eller en bredere del af ansættelsesprocessen – f.eks. test og vurdering. Der vil foreligge et prisoverslag for varetagelsen af denne funktion inden regionsrådsmødet den 21. december 2015.

  Ansættelsesudvalgenes indstillinger vil kunne blive behandlet i forretningsudvalget på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde forud for regionsrådsmødet den 29. marts 2016 og i regionsrådet den 29. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansættelsesprocessen for de to direktionsmedlemmer igangsættes.

  At der nedsættes to ansættelsesudvalg til at forestå processerne, som beskrevet i vedhæftede procesplan.

  At ansættelsesudvalgene sammensættes af regionsrådsformanden, fire medlemmer af regionsrådet, regionsdirektør Jane Kraglund, direktør (konstitueret) for Regional Udvikling Dorthe Kusk, øvrige ledelsesrepræsentanter, HR-direktør Carsten Søgaard og næstformand i Hovedudvalget, Lone Rasmussen.

  At regionsrådet bemyndiger ansættelsesudvalgene til at beslutte indgåelse af eventuelt samarbejde med eksternt konsulentbureau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/51374
  27. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015

  Under punktet blev orienteret om:

  At drøftelsen af deltagelsen i Folkemøde 2016 vil foregå i januar.

  Regningen fra Kromann Reumert for udarbejdelse af advokatrapport for perioden primo oktober 2015 til 31. oktober 2015.


  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-12-2015
  • Udlejning af det tidligere Strandvænget.

  Karsten Uno Petersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  29. LUKKET - kvalitetsfondsprojekt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  30. LUKKET - erstatningskrav
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 11-12-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring