Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 17. december 2015

Mødedato
17-12-2015 kl. 15:00 - 18:15

Mødested
Sønderborg Sygehus, mødelokale 3

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Talegenkendelse i Region Syddanmark – på vej mod en tidstro journal - kl. 15.00
  2. Byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  3. Nyt uderum ved familiehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  4. Ombygning af ambulatorier på Kolding Sygehus
  5. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 01 – fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH
  6. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 02 om fremskudt byggemodning, besøgscenter og projektkontor
  7. Kvalitetsfondsprojekter – Ny regnskabsinstruks
  8. ”Hvad kendetegner OPI’er på velfærds- og miljøområdet, der lykkes?” - ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat samarbejdede.
  9. "Øget kommerciel værdiskabelse af offentlige-private innovationsprojekter inden for sundhed og velfærd” - rapport fra Erhvervsstyrelsen
  10. Evaluering af WHINN 2015
  11. Indstilling af syddanske kandidater til Digitaliseringsprisen 2015
  12. Afrapportering fra studietur til Silicon Valley november 2015
  13. Mødeplan
  14. Siden sidst
  15. Eventuelt
  16. LUKKET PUNKT - Kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa, Fase 1
  17. Innovationsudvalgets møde på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg den 17. december 2015


  Sagsnr. 15/4139
  1. Talegenkendelse i Region Syddanmark – på vej mod en tidstro journal - kl. 15.00
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmark er der arbejdet med talegenkendelse gennem flere år. Talegenkendelse er et redskab til at indføre notater direkte i den elektroniske patientjournal. Sagen redegør for de foreløbige erfaringer med værktøjet og planerne for videre regional udbredelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er der arbejdet med talegenkendelse gennem flere år. Talegenkendelse er et redskab, hvor man taler via en mikrofon direkte ind i den elektroniske patientjournal (EPJ). Talegenkendelse er et vigtigt værktøj, der kan bruges af læger og andre fagpersoner til at sikre, at patientbehandlingen dokumenteres tidstro. Alle kliniske afdelinger i Sygehus Lillebælt anvender løsningen, og der er besluttet en strategi for udbredelse af talegenkendelse på de øvrige sygehuse.

  En tidstro og effektiv dokumentation af patientbehandlingen er en forudsætning for at indfri flere af målsætningerne i det danske sundheds- og sygehusvæsen. Det gælder f.eks. i arbejdet med patientsikkerhed og flow i patientforløb. Når dokumentationen er tidstro kan andre sundhedspersoner bidrage til behandlingen på grundlag af de seneste faktuelle oplysninger om patientens tilstand. 

  Talegenkendelse er et, blandt flere, værktøjer som kan bidrage til at realisere målet om en tidstro journalføring. Talegenkendelse kan bidrage til, at behandlingen dokumenteres og kvalitetssikres i en og samme arbejdsgang, og medens oplysningerne er i frisk erindring.

  Med talegenkendelse bliver tiden fra den kliniske hændelse, til dokumentationen foreligger, kortere når lægen eller anden sundhedsperson i den samme arbejdsgang dikterer, kvalitetssikrer og godkender det, som skal dokumenteres i journalen. Der skal ikke bruges tid på, at dokumentationen skal frem til sekretærens bord for at blive skrevet og tilbage til lægen igen til gennemlæsning og godkendelse.

  Status og næste skridt
  I dag benyttes talegenkendelse i de fleste radiologiske og patologiske afdelinger i Danmark. Der er gode gevinster på disse områder, hvor man anvender et meget standardiseret sprog. Udvikling og implementering af talegenkendelse til de elektroniske journaler på sygehusene har dog givet større udfordringer, og udbredelse her er ikke nået så langt.

  Sygehus Lillebælt er pionerer inden for talegenkendelse til det elektroniske patientjournalsystem, ikke bare i Region Syddanmark, men også i Danmark. De har anvendt talegenkendelse til elektronisk journal siden 2005. Klinikere og sekretærer fra Sygehus Lillebælt har været med til at stille krav og udvikle talegenkendelse gennem årene, og der har således været et tæt samarbejde mellem leverandørerne og det kliniske personale. Innovationen er således udsprunget af behov for optimering af arbejdsgange og patientforløb i klinikken.

  Som et led i udbredelsen af en fælles elektronisk journal (COSMIC EPJ) i Region Syddanmark, er der udviklet et nyt talegenkendelsesmodul til COSMIC, som blev sat i drift i Sygehus Lillebælt den 4. marts 2015.

  Der igangsættes pilotimplementeringer på de øvrige sygehuse primo 2016 med henblik på at klargøre udbredelsen af talegenkendelse til COSMIC, og at danne grundlag for at kunne fastlægge strategi for udbredelsespotentiale for talegenkendelse på det enkelte sygehus.

  På mødet vil projektleder Aase Andreasen og projektleder Lone Tynan demonstrere talegenkendelsesløsningen, samt fortælle om fordele og organisatoriske udfordringer ved implementering af talegenkendelse i de kliniske afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Til orientering.

  Projektleder Aase Andreasen og projektleder Lone Tynan orienterede om og præsenterede talegenkendelse i Region Syddanmark.

  Drøftedes, herunder bl.a. et organisatorisk forandringsprojekt, økonomiske konsekvenser m.v.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32837
  2. Byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges et byggeprogram for rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg til godkendelse samt ansøgning om anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. Projektet er en del af generalplanen for Specialsygehus Sønderborg. Rokaderne på sygehuset vil gøre det muligt for Gigthospitalet at overtage ledige lokaler på sygehuset i Sønderborg i oktober 2016.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. april 2015 godkendte Regionsrådet idéoplægget for rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og meddelte en rådgiverbevilling på 2,8 mio. kr. Siden er der blevet antaget en rådgiver, og der er nu udarbejdet et byggeprogram for gennemførelsen af rokaden. Resumé af byggeprogram er vedlagt.

  Rokaden er afledt af Gigthospitalets overtagelse af tårnbygning 10 inkl. tilbygning mod øst samt en del af terapien (bygning S) på sygehuset i efteråret 2016. Sygehusets funktioner flytter primært til tårnbygning 30, som delvist står tom efter at familiecentret flyttede til sygehuset i Aabenraa i oktober 2014. Tårnbygning 30 indgår i det fremtidige specialsygehus, jf. helhedsplanen godkendt af Regionsrådet den 17. december 2012.

  Byggeprogrammet beskriver flytningen fra tårnbygning 10 (stue, 1. og 2. sal) inkl. tilbygningen i østlig retning samt dele af terapien (bygning S) og indflytningen på i alt 3.505 kvadratmeter primært i tårnbygning 30. Følgende afdelinger på sygehuset flytter: Neurologisk klinik, Immunologisk laboratorie og Øre-næse-hals klinikken.

  Desuden bliver der en afledt rokade på 440 kvadratmeter. Det vil sige, at i alt skal der ombygges og renoveres 3.945 kvadratmeter på sygehuset i forbindelse med rokaderne. Rokaderne skal gennemføres i 2016, så Gigthospitalet kan overtage bygningerne i oktober 2016.

  Udgifterne til at gennemføre rokadeprojektet er beregnet til i alt 27,6 mio. kr. (indeks 133,9), hvoraf 2,8 mio. kr. udgør rådgivning, hvortil der er meddelt anlægsbevilling. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på de resterende 24,8 mio. kr. (indeks 133,9) svarende til 25,4 mio. kr. i 2016 (indeks 137,1).   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes,

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. (indeks 137,1) til rokader vedr. generalplan for Specialsygehus Sønderborg,

  At der frigives rådighedsbeløb på 25,4 mio. kr. i 2016 (indeks 137,1) til rokader, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/9735
  3. Nyt uderum ved familiehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Familiehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa blev bygget som en del af Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet og Fase 1 af Region Syddanmarks psykiatrisygehus. Bygningen blev ibrugtaget i oktober 2014. I midten af Familiehuset er der en atriumgård på 785 m², hvor der er planlagt etableret et uderum (legeplads) til at styrke helbredelse af syge børn og unge med somatiske og psykiske lidelser.

  I samarbejde med Designskolen Kolding er der udviklet vedlagte designoplæg kaldet ”Uderum i Atriet”, som kan etableres i op til fem etaper. Sygehus Sønderjylland ønsker at igangsætte første etape af etableringen af uderummet til i alt 1,885 mio. kr. Det samlede projekt med fem etaper beløber sig til 5,045 mio. kr. Det er forudsat, at etableringen af uderummet skal finansieres via donationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Familiehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa blev bygget som en del af Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet og Fase 1 af Region Syddanmarks psykiatrisygehus. Bygningen blev ibrugtaget i oktober 2014. Den rummer blandt andet somatikkens Børne- og ungeklinik og psykiatriens Børn- og ungdomspsykiatrisk ambulatorie, dagafsnit og skolefunktion samt alle sønderjyske fødsler. I midten af Familiehuset er der en atriumgård på 785 m², som i øjeblikket ligger ufærdig hen. Det er planen, at der skal etableres et uderum (legeplads) til at styrke helbredelse af syge børn og unge med somatiske og psykiske lidelser.

  Kombineret med den nyeste forskning om bevægelse, legens og naturens positive indflydelse på helbredelse har Sygehus Sønderjylland og Designskolen Kolding indgået et innovativt samarbejde om udviklingen af nytænkende udeområder, der styrker helbredelse af syge børn og unge gennem bevægelse, leg og fordybelse. Oplægget er vedlagt.

  Uderummet kan etableres i op til 5 etaper under følgende overskrifter:

  1.       At være udenfor

  2.       Bevægelse

  3.       Fordybelse

  4.       Leg

  5.       Sanserne

  Det samlede projekt beløber sig til i alt 5,045 mio. kr. Sygehus Sønderjylland ønsker at igangsætte første etape af etableringen af uderummet til i alt 1,885 mio. kr. (eksklusiv moms). 

  Det er forudsat, at etableringen af uderummet skal finansieres via donationer. Der er indtil videre indkommet donationer fra TrygFonden (500.000 kr.), Spar Nord Fonden (250.000 kr.) og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond (100.000 kr.) i alt 850.000 kr., hvorfra der skal indbetales 17,5 procent til momsudligningsordningen. Sygehus Sønderjylland arbejder videre med fundraising for at opnå tilstrækkelig donationer til i første omgang at etablere etape 1, men på sigt forhåbentlig at gennemføre det samlede projekt.

  De allerede indkomne donationer har en begrænset gyldighed, og derfor er det hensigtsmæssigt at igangsætte første etape af uderummet nu. Det foreslås derfor, at der gives en udgiftsbevilling på 1,885 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til første etape af uderummet. 

  Det fremgår af regnskabsinstruksen for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, at de kvalitetsfondsstøttede projekter kan modtage donationer, og at dette skal fremgå af den kvartalsvise rapportering for kvalitetsfondsprojekter til Sundheds- og Ældreministeriet. Delvise donationer kan ligeledes modtages, i så fald skal følgeudgifter til donationen afholdes inden for totalrammen. Da kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa fortsætter til 2020, har Sygehus Sønderjylland fortsat 4 år til at indhente de resterende donationer. Såfremt det mod forventning ikke lykkes Sygehus Sønderjylland at indsamle det fulde resterende beløb, skal restbeløbet afholdes inden for totalrammen til kvalitetsfondsprojektet. Denne udgift foreslås finansieret af det afsatte budget til udearealer i Fase 2, dog mod en reduktion i de planlagte udearealer i Fase 2.

  Status på gennemførelsen af legepladsen samt indsamlingen af donationer vil fremgå af de kvartalsvise rapporteringer for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, som forelægges for Regionsrådet.     

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At designoplægget ”Uderum i Atriet” godkendes.

  At der meddeles en indtægtsbevilling på 1,885 mio. kr. (PL-indeks 111,3) og en tilsvarende udgiftsbevilling til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til gennemførelse af første etape af ”Uderum i Atriet”.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 1,885 mio. kr. i 2016 (PL-indeks 111,3), der forudsættes finansieret af donationer. Alternativt af Fase 2, udearealer.  

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  4. Ombygning af ambulatorier på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  I masterplanen er der beskrevet en række rokader og renoveringsprojekter, der ligger ud over kvalitetsfondsprojektet. Disse er nødvendige for at skabe et sammenhængende ambulatoriekoncept på Kolding Sygehus og bringe ambulatorierne op på en tidssvarende standard, herunder bidrage til sammenhængende patientforløb og bedre flow i de kliniske arbejdsgange.

  Der er nu udarbejdet idéoplæg, der beskriver indretning af ambulatorier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gennemførelsesplanen betyder for Sygehus Lillebælt, at Neurologisk Afdeling flytter fra Vejle og størstedelen af Medicinsk Afdeling fra Fredericia til Kolding Sygehus. For at kunne håndtere den ekstra ambulante aktivitet samt den generelle vækst i den ambulante aktivitet bliver der således behov for større ambulatoriekapacitet på Kolding Sygehus. Dette håndteres af kvalitetsfondsprojektet. Hertil kommer, at indflytningen medfører en række rokader og ombygninger af nuværende ambulatorium- og kontorfaciliteter.

  Gennem en række rokade og renoveringsprojekter vil Sygehus Lillebælt skabe et sammenhængende ambulatoriekoncept på Kolding Sygehus, som vil bringe ambulatorierne op på en tidssvarende standard, herunder bidrage til sammenhængende patientforløb og bedre flow i de kliniske arbejdsgange.

  I dette idéoplæg beskrives indretning af ambulatorium i den nordlige del af blok 5 plan 2.

  Det har vist sig muligt at igangsætte ombygningen og indretningen af ambulatorium i den nordlige del af Blok 5 plan 2 ultimo 2015, hvilket er tidligere end oprindelig planlagt.

  Den nordlige del af Blok 5 plan 2 indrettes blandt andet til Hjerteambulatorium, der således får fysisk nærhed til FAM, og dermed tilgodeses de klinisk faglige fællesskaber og overlappende patientforløb mellem de to afdelinger.

  Ved at flytte Hjerteambulatoriet hurtigere end hidtil planlagt fra deres nuværende placering i Blok 4 bliver der plads til færdiggørelse af renoveringsarbejdet og ombygningerne i denne blok. Det vil således bidrage til en smidigere rokadeproces ved færdiggørelsen af akutsygehuset i Kolding og indflytning fra Vejle og Fredericia Sygehus.

  Anlægsudgiften til ombygningen og indretningen af ambulatorierne i den nordlige del af Blok 5 plan 2 forventes at udgøre ca. 4,7 mio. kr. Heraf ligeledes midler til omkostninger, som i udgangspunktet forudsættes at udgøre 15 pct. af anlægsomkostningerne.

  Regionsrådet meddelte i april 2014 anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. til opførelse af P-hus som led i masterplanen for Sygehus Lillebælt Kolding. Delprojektet er nu afsluttet og gennemført ca. 3,9 mio. kr. billigere end oprindeligt forudsat. Tilsvarende er der også et mindreforbrug i forhold til den oprindeligt meddelte anlægsbevilling til rådgivning på 7,0 mio. kr.

  Det forventes, at ombygningen vil finde sted hen over sommeren, så ambulatorieriet kan tages i anvendelse i august 2016.

  Dette er det sidste delprojekt i gennemførelsen af Masterplan Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg vedr. ombygning af ambulatorier i Blok 5 på Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 3,92 mio. kr. (indeks 137,1) til ombygning af ambulatorier i blok 5.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,92 mio. kr. til formålet i 2016, finansieret af prioriteringspulje vedr. anlæg.

  At oprindeligt afsatte rådighedsbeløb i 2017 og 2018 til generalplanen for Sygehus Lillebælt Kolding på i alt 32,8 mio. kr. tilføres prioriteringspuljen vedr. anlæg.

  At der meddeles negativ anlægsbevilling på -6,920 mio. kr. vedr. mindreudgifter til afsluttet delprojekt vedr. P-hus samt rådgivning.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/50324
  5. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 01 – fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Gennem Nyt OUH-området anlægges letbane, og disse arbejder igangsættes før hospitalsbyggeriet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fremrykke en række Nyt OUH-anlæg (f.eks. tunneler) i det tracé, hvor letbanen får sit forløb.  Disse fremrykkede arbejder betegnes delprojekt 01, og sagen fremlægges med henblik på frigivelse af bevilling til delprojektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Letbaneselskab anlægger tracé til letbane gennem Nyt OUH langs Vidensaksen. Der skal gennemføres testkørsler med letbanetog på strækningen fra 2019. Forud for dette skal Letbaneselskabet have tracéet klar til overdragelse til en kommende entreprenør, som skal anlægge skinner og køreledninger. Til denne entreprenør skal der klargøres en 24 m bred zone til tracé gennem Nyt OUH-grunden. I denne zone løber blandt andet en række kældertunnelforbindelser, som skal opføres, før den nævnte zone kan frigøres til anlæg af letbane. Delprojektet udbydes primo 2016, og anlægsarbejdet igangsættes i andet kvartal 2016.

  Anlægsøkonomien for den fremskudte entreprise bliver delt. Region Syddanmark bliver bygherre og betaler den del, der under alle omstændigheder skulle være anlagt, hvis ikke letbanen havde tracé gennem hospitalet, og Odense Letbaneselskab betaler for det tillæg til projektet, som følge af ekstraforanstaltninger grundet letbanen og forcering af arbejderne. Til dette beløb skal der afsættes en indtægtsbevilling.

  De samlede anlægsudgifter udgør 92,1 mio. kr., hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 8,1 mio. kr., der fremlægges som særskilt sag.

  Somatikkens andel af de samlede udgifter inkl. Odense Letbaneselskabs udgifter fremgår af nedenstående tabel.

  Se venligst det vedlagte notat for yderligere beskrivelse af indhold af delprojekt 01.

  Sagen er tiltrådt af styregruppen for Nyt OUH på møde den 4. december 2015.

  Der fremlægges en separat sag vedrørende Psykiatriens andel af de fremskudte letbanearbejder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At delprojekt 01 vedrørende del af letbaneprojekt godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 84,1 mio. kr. (indeks 111,3) til delprojekt 01, inkl. del finansieret af Odense Letbane.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på -14,9 mio. kr. vedrørende medfinansiering fra Odense Letbane.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 84,1 mio. kr. i 2016-2017 til formålet, heraf 71,5 mio. kr. i 2016, finansieret af dels allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH, dels medfinansiering på 14,9 mio. kr. fra Odense Letbane.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for delprojekt 01 inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/50326
  6. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 02 om fremskudt byggemodning, besøgscenter og projektkontor
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af forberedelse af tracé til letbane gennem Nyt OUH (delprojekt 01), da gennemføres byggemodningen af den resterende del af arealet til Nyt OUH (delprojekt 02). Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af bevilling til delprojekt 02, besøgscenter og projektkontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Konsekvensen af delprojekt 01 (betegnet DP01) med etablering af tracé for letbane gennem Nyt OUH-området er, at der skal udføres dele af den samlede byggemodning til hospitalsbyggeriet (vejkryds, lednings-arbejder m.v.). Derfor anses det som rationelt og økonomisk mest fordelagtigt også at igangsætte de resterende byggemodningsarbejder tidligere end den overordnede tidsplan tilsiger. Arbejdet igangsættes i andet halvår af 2016. Der fremlægges separat sag om DP01.

  Se venligst det vedlagte notat for yderligere beskrivelse af indhold af delprojekt 02 (betegnet DP02) og tidsplan med tilhørende anlægsøkonomi.

  I takt med projektets fremdrift og den snarlige udførelsesfase er der behov for en større geografisk nærhed til matriklen, hvorpå sygehuset opføres. I den forbindelse planlægges opførelsen af et projektkontor til Projektorganisationen for Nyt OUH og eventuelle rådgivere. Projektorganisationen for Nyt OUH flytter derfor fra de nuværende lejede lokaler. Ligeledes har erfaringen fra de øvrige kvalitetsfondsprojekter vist, at der vil være behov for faciliteter, som kan udgøre et egentlig besøgscenter. Dette planlægges opført i umiddelbart tilknytning til projektkontoret, og bevillingen indeholder derfor også opførelsen af dette.

  Med indeværende sag afsættes bevilling til somatikkens andel af delprojekt 02 vedrørende fremskudt byggemodning til Nyt OUH samt etablering af projektkontor og besøgscenter. Projektets økonomiske profil fremgår af nedenstående skema.

  De samlede anlægsomkostninger til DP02 udgør 267,6 mio. kr. hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 27,9 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger til opførelse af projektkontor og besøgscenter udgør 20 mio. kr. hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 2,1 mio. kr. Somatikkens andel fremgår af nedenstående skema 1.

  Skema 1: Økonomioversigt for DP02 samt projektkontor og besøgscenter

  Se venligst det vedlagte notat for yderligere beskrivelse af delprojekt 02.

  Sagen er tiltrådt af styregruppen for Nyt OUH på møde den 4. december 2015.

  Der fremlægges en separat sag vedrørende psykiatriens andel af bevilling til byggemodningen, besøgscenter og projektkontor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At delprojekt 02 vedrørende byggemodning godkendes.

  At opførelsen af projektkontor og besøgscenter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 239,7 mio. kr. (indeks 111,3) til delprojekt 02.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 239,7 mio. kr. i 2016 – 2018 til formålet, heraf 59,9 mio. kr. i 2016, finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH.

  At der meddeles anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. (indeks 111,3) til opførelse af projektkontor og besøgscenter.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 17,9 mio. kr. i 2016 til formålet, finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for delprojekt inden for den meddelte bevilling.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet i forbindelse med opførelse af faciliteter til projektkontor og besøgscenter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14682
  7. Kvalitetsfondsprojekter – Ny regnskabsinstruks
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har opdateret regnskabsinstruksen, der anvendes i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne.

  I den opdaterede regnskabsinstruks fremgår den ændrede metode til at beregne tilsagnsbetingelsen angående rammen for it, udstyr og apparatur. Dette betyder i praksis, at den andel af midlerne, der skal anvendes til it, udstyr og apparatur er faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 16. november 2015 udsendt en opdateret regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en række mindre og større ændringer i forhold den tidligere version:

  Indeks for beregning af rammen til it, udstyr og apparatur er ændret, så den i højere grad følger den prisudvikling, der har været fra 2009 til 2014. Dette betyder, at en del af midlerne kan flyttes fra it-, udstyr- og apparaturrammen og til andet formål.

  Indeksreguleringen af den effektiviseringsgevinst, der skal opnås år 1 efter ibrugtagning er fastsat til at følge ”sundheds-pl’et ekskl. medicintilskud”.

  Udgifter til forsyningsfunktioner eksempelvis køkken, vaskeri, apotek og sterilcentral skal afholdes inden for totalrammen, medmindre andet er aftalt som led i tilsagnsprocessen. Dette gør sig også gældende for eventuelle merudgifter, hvis allerede eksisterende funktioner benyttes.

  Der er desuden en række præciseringer og tilføjelser til de skemaer og rapporteringer, der skal foretages i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne.

  De ændringer, der har indflydelse på projekternes styringsmanualer, vil blive indarbejdet, hvorefter styringsmanualerne vil blive godkendt af regionens økonomidirektør.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  8. ”Hvad kendetegner OPI’er på velfærds- og miljøområdet, der lykkes?” - ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat samarbejdede.
  fold dette punkt ind Resume

  I en ny analyse kommer Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde med 8 konkrete anbefalinger til, hvordan at både den offentlige og den private part kan indfri forventninger, og derved opnå succes i et OPI-samarbejde. Anbefalingerne giver et kronologisk indblik i, hvordan samarbejdet bedst tilrettelægges og håndteres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Hvad kendetegner OPI’er på velfærds- og miljøområdet, der lykkes?” er netop blevet udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Rapporten kommer med 8 konkrete anbefalinger til, hvordan såvel den offentlige som den private part kan indfri forventninger og derved opnå succes i et OPI-samarbejde.

  I gennemgangen lægges der vægt på, hvordan udfordringer bedst kan overkommes, og rapporten henviser til www.opiguide.dk, der bl.a. tilbyder en procesguide med konkrete værktøjer til god styring af Offentlig Privat Innovationsprojekter. Erhvervsklyngen, Welfare Tech, administrerer og videreudvikler hjemmesiden.

  Rapportens læringspunkter kommer ind på de forskellige faser som et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde kan inddeles i, herunder ”Afklaring af rammer fra start”, ”Organisering” samt ”Samarbejde, inddragelse og engagement”.

  Her nævnes bl.a. vigtigheden af, at aktørerne oplever, at der er en klar og åben dialog om samarbejdet, om vigtigheden af at inddrage et godt vidensgrundlag for udviklingsarbejdet samt at forventningsafstemning mellem partnerne minimerer risikoen for uforudsete omkostninger og fejlvurderinger af ressourceforbrug.

  Anbefalingerne bygger henholdsvis på en kortlægning af Offentlig-Privat Innovationsprojekter på miljøområdet, 6 casestudier på såvel velfærds- som miljøområdet samt en spørgeskemaundersøgelse med 487 offentlige og private respondenter.

  Et af de 6 casestudier på velfærdsområdet omhandler et digitaliseringsprojekt af intensiv- og anæstesiafdelingerne på Sydvestjysk Sygehus og OUH, der har medført mere systematisk registrering af patientoplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  9. "Øget kommerciel værdiskabelse af offentlige-private innovationsprojekter inden for sundhed og velfærd” - rapport fra Erhvervsstyrelsen
  fold dette punkt ind Resume

  Konsulentfirmaet IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen udarbejdet en rapport med det formål, at øge værdiskabelse og erhvervsøkonomisk afkast af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet. Rapporten indeholder 50 opmærksomhedspunkter, som offentlige og private aktører kan anvende til løbende at udvikle, vurdere og evaluere konkrete projekter og projektidéer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Analysen ”Øget kommerciel værdiskabelse af OPI inden for sundhed og velfærd” er udarbejdet juni 2015 af konsulentfirmaet IRIS Group for Erhvervsstyrelsen. I forlængelse af den tidligere regerings vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger ønskede Erhvervsstyrelsen at iværksætte et initiativ og en analyse af, hvordan udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet kan forbedres. Baggrunden var blandt andet, at der har været udfordringer med at kommercialisere og bringe udviklede løsninger på markedet. Initiativet er blevet gennemført som et led i et administrativt tillæg til regionernes/vækstforaernes vækstpartnerskabsaftale med staten.

  Analysen baserer sig på ca. 40 interviews med offentlige som private aktører, herunder bl.a. følgende syddanske aktører EG TEAM-Online, Linak A/S, Gibotech A/S og Manuxa Aps samt Esbjerg Kommune, OUH og Region Syddanmark.

  Med kommerciel værdiskabelse for øje, præsenterer rapporten 50 opmærksomhedspunkter, der er tænkt som en beslutningsstøtte for projektledere, der skal prioritere, igangsætte, styre og følge op på OPI-samarbejder. En række af de vigtigste budskaber lyder:

  ·         Den offentlige og private part skal styrke den gensidige fælles forståelse af OPI-samarbejdet.

  ·         Udvid den kommercielle målgruppe og tilpas produktet til flere markeder ved at inddrage et bredt og mangfoldigt udvalg af brugere til test.

  ·         Nedskriv OPI-samarbejdets erfaringer i business cases, der kan anvendes som salgsmateriale og til at vinde offentlige udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4139
  10. Evaluering af WHINN 2015
  fold dette punkt ind Resume

  WHINN – Week of Health and INNovation – blev afholdt for første gang i 2015. Der redegøres for de opnåede resultater samt anbefalinger og læringspunkter, der skal danne baggrund for gennemførelse af WHINN 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN – Week of Health and INNovation - er i 2015 gennemført for første gang. Ved at lægge en række forskellige events og konferencer i den samme uge i samme by, kunne WHINN tilbyde en bredere pallette af aktiviteter. Dermed blev der skabt merværdi for den enkelte deltager – men også synergier for de enkelte events.

  WHINN blev afholdt den 19. – 22. oktober 2015 med over 2.200 registreringer og beregnet 1.500 unikke deltagere fordelt på 18 forskellige events. Dermed overgik WHINN væsentligt det fastsatte deltagermål for 2015, som var på 800 deltagere. Samtidig hermed var der en høj andel internationale deltagere på 580 personer svarende til knap 40 % af de 1500 unikke deltagere.

  24 forskellige organisationer var involveret i planlægning og afholdelse, og WHINN har haft stor pressedækning lokalt og nationalt i TV, radio, avis og diverse netmedier.

  Der var i 2015 en del tværgående events, som har givet værdi for både de enkelte konferencer – men også for deltagerne.

  -    WHINN EXHIBITION (udstilling - 62 udstillende organisationer).

  -    WHINN SPEAK (netværksmiddag).

  -    WHINN MATCHMAKING (matchmaking for virksomheder).

  -    Fælles åbning af Hospital+ Innovation og European Telemedicine Conference.

  -    Fælles busser fra Odense centrum.

  -    Pressehåndtering.

  -    Fælles WHINN Guide.

  Udover et højt deltagerantal som nævnt ovenfor, er der en række øvrige resultater fra WHINN, som kan fremhæves.

  -    Erhvervsturisme. Mål: 450 overnattende gæster i Odense. Resultat: Med 580 internationale gæster samt øvrige danske gæster, der deltog over flere dage, vurderes dette mål som opfyldt.

  -    Investeringsfremme. Mål: Som en del af WHINN identificeres 20 potentielle virksomheder/investorer, som får præsenteret mulighederne for at investere i Odense. Resultat: Der er dialog med minimum 25 virksomheder/investorer. Der er underskrevet en hensigtserklæring om etablering af 1 virksomhed i 2016, og i 2015 etableredes 1 virksomhed i Odense op til WHINN, hvor etableringsprocessen vurderes som fremrykket på grund af WHINN.

  -    Virksomhedskontakt. Mål: 80 pct. af de virksomheder, der deltager på matchmaking sessioner får mindst tre nye kontakter. Resultat: Der blev afholdt 277 møder i alt – og det beregnes, at hver virksomhed har haft 4 møder.

  Anbefalinger og læring
  På baggrund af WHINN 2015 er der en række læringspunkter og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med WHINN 2016.

  Overordnet set har der været et tæt samarbejde på tværs i økosystemet i den velfærdsteknologiske klynge omkring planlægning, gennemførelse af events, markedsføring med videre.

  Der er desuden en række konkrete anbefalinger og programelementer, som drøftes i styregruppen for WHINN og mellem de involverede aktører:

  ·         Det anbefales, at WHINN 2016 fokuseres på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

  ·         Samtidig er målet for WHINN 2016 at fokusere på, at de konferencer, der indgår, har en høj kvalitet for deltagerne. Der er således ikke et selvstændigt mål om et stort konferenceantal.

  ·         WHINN EXHIBITION bliver en 3 dages udstilling, som byder ind med innovative løsninger for de nye hospitalsbyggerier, plejesektoren samt på det telemedicinske område. Ud over at være en udstilling ønskes det, at den organiseres som en del af konferencerne og samtidig indeholder sessioner, hvor virksomheder kan præsentere deres produkter og komme i dialog med deres kunder.

  ·         WHINN MATCHMAKING var en stor succes i 2015 og bibeholdes i 2016. Virksomhederne har generelt ytret stor tilfredshed med dette arrangement og stort udbytte.

  ·         I samarbejde med Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt og Syddanske Forskerparker vil der i 2016 forsøges at oprette en endags-event, WHINN START UP, for iværksættere med udstilling, relevante talere og netværk.

  ·         I forhold til konferencer forventes det, at New Nordic Welfare bliver en international konference med europæiske kommuner som målgruppe. Der arbejdes samtidig på, i samarbejde med Inspiring Denmark, at tiltrække yderligere 1-2 internationale konferencer i 2016. Endelig er der dialog med eSundhedsobservatoriet og Digitaliseringsmessen, som ligger umiddelbart efter WHINN, men hvor der potentielt er gode samarbejdsrelationer.

  ·         Der skal oprettes et fælles registreringssystem, som skal bidrage til at formidle et samlet overblik over tilbuddene.

  Finansiering
  Odense Kommune har bidraget med 1 mio. kr., og Region Syddanmark har bidraget med 450.000 kr. WHINN 2016 gennemføres med samme budgetramme.

  WHINN kontoret omsatte for 1 mio. kr. ved salg af sponsorater og udstillinger, og de enkelte partnere har tilsammen bidraget med ressourcer i form af blandt andet timer til en værdi af 800.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/1958
  11. Indstilling af syddanske kandidater til Digitaliseringsprisen 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Digitaliseringsprisen kan gives til offentlige institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse. Det foreslås, at Innovationsudvalget indstiller syddanske kandidater til en eller flere af priserne under Digitaliseringsprisen 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsprisen 2015 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. Digitaliseringsprisen er for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris for en særlig innovativ løsning. Priserne uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite.

  Fristen for at indstille kandidater er den 8. januar 2016. 

  Kriterier for tildeling af Effektiviseringsprisen: Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren, dokumenteret gennem opstilling af business case.

  Kriterier for tildeling af Velfærdsprisen: Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed og trivsel for borgeren.

  Kriterier for tildeling af dommernes Specialpris:Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gjort sig særlig bemærket med deres løsning/service. Løsningen kan for eksempel være særligt innovativ og nytænkende, eller en løsning, der har bygget bro mellem forskellige parter.

  Det foreslås, at Innovationsudvalget indstiller CoLab Plug and Play til dommernes specialpris, da CoLab Plug and Play både er nytænkende og innovativ og i udstrakt grad har været med til at bygge bro mellem mange forskellige parter inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 

  Det foreslås, at Innovationsudvalget indstiller implementering af videotolkning til Effektiviseringsprisen, da både patienter og personale er meget glade for videotolkning, og erfaringerne viser, at det giver mere effektive tolkninger - og dermed patientsamtaler.

  Derudover undersøges eventuelle kandidater til de øvrige priser, som i givet fald vil blive præsenteret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller:

  Teletolkning til Effektiviseringsprisen og CoLab Plug and Play til dommernes specialpris.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At teletolkning indstilles til Effektiviseringsprisen og at CoLab Plug and Play indstilles til dommernes specialpris.


  Sagsnr. 15/21004
  12. Afrapportering fra studietur til Silicon Valley november 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Afrapportering fra studietur til Silicon Valley med fokus på sundhedsinnovation og erhvervsmæssig vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmer af Regionsrådet, herunder medlemmer af Innovationsudvalget, deltog i perioden 1.-6. november 2015 i en studietur til Silicon Valley.

  Formålet med turen var at få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet, og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv. Studieturen skulle bidrage til arbejdet med sundhedsinnovation og havde fokus på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation samt innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang, herunder gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget gav deltagerne indblik i, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, gav ny inspiration til innovationsindsatsen og skabte kontakt til relevante samarbejdspartnere. 

  I forhold til økonomien, så ligger de faktiske udgifter til turen under det budgetterede.

  Program er vedlagt som bilag. Afrapportering fra studieturen til Silicon Valley 2015 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At afrapporteringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  13. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 21. januar 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 25. februar 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 31. marts 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 21. april 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 19. maj 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Til orientering.

  Udvalget ønsker at få undersøgt alternative datoer i stedet for det planlagte møde den 31. marts 2016.


  Sagsnr. 15/133
  14. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Regionsdirektør Jane Kraglund orienterede om muligheder for ekstern finansiering af forskning.


  Sagsnr. 15/133
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Første spadestik til Nyt OUH:

  Orientering om første spadestik til Nyt OUH – forventeligt 28. april 2016.

  Drøftelse vedr. Nyt OUH:

  -      Udvalget beder administrationen udarbejde et udkast til udbudsstrategi samt en         strategi for, hvordan det politiske niveau løbende involveres.

  -      Udvalget beder endvidere administrationen fremkomme med overvejelser       angående evt. entre-betaling m.v. til et besøgscenter.

  Kunst, Nyt OUH:

  Direktør Peter Fosgrau orienterede om kunststrategi og kunstopgaver for Nyt OUH, jf. pressemeddelelse af 3. december 2015.


  Sagsnr.
  16. LUKKET PUNKT - Kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa, Fase 1
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  -


  Sagsnr. 11/32837
  17. Innovationsudvalgets møde på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg den 17. december 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil administrerende sygehusdirektør Finn Jensen præsentere Sygehus Sønderjyllands bespisningskoncept og fremvise den nye restaurant på sygehuset i Sønderborg.

  Den nye restaurant på sygehuset i Sønderborg blev taget i brug primo november 2015. Restauranten er placeret ved hovedindgangen. Restauranten baserer sig på Sygehus Sønderjyllands nye bespisningskoncept, som også er implementeret på sygehuset i Aabenraa.

  Bespisningskonceptet omhandler let tilgængelig og varieret mulighed for bespisning 24 timer i døgnet. Maden skal ses som en del af patientens behandling, og der skal derfor være et à la carte tilbud med bred mulighed for at servere den rette mad til den rette patient på det rette tidspunkt. Hertil kommer, at der skal være tilbud om sunde og fleksible måltider imellem hovedmåltiderne, samt at personale, pårørende og mødegæster skal have mulighed for at købe mad 24 timer i døgnet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015

  Adm. sygehusdirektør Finn Jensen præsenterede Sygehus Sønderjyllands nye bespisningskoncept.


  Siden er sidst opdateret 18-12-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring