Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 11. januar 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 11. januar 2016

Mødedato
11-01-2016 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Evaluering af ambulanceudbuddet
  2. Indledende drøftelse om udviklingen af førstehjælp og hjertestartere i regionen
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  4. Ærø
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 15/39075
  1. Evaluering af ambulanceudbuddet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det præhospitale udvalg havde på møde den 7. december en indledende drøftelse af processen for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark.

  Drøftelsen resulterede i, at udvalget ønskede en mere grundig drøftelse af en eventuel evaluering på baggrund af et oplæg.

  Der vil på mødet blive givet et oplæg til indhold og fokusområder for evalueringen.

  Der vil på baggrund af udvalgets drøftelse blive udarbejdet et forslag til rammer for evalueringen, der efterfølgende præsenteres for udvalget.

  Det påtænkes, at evalueringen vil blive udført som en ekstern undersøgelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  Orienteredes og drøftedes.

  På præhospitalsudvalgets møde i marts forelægges et oplæg med forslag om en ekstern evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark. Evalueringen forventes at have et procesmæssigt formål med fokus på alle faser i udbudsprocessen og forventes lavet som en kvalitativ undersøgelse

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/33
  2. Indledende drøftelse om udviklingen af førstehjælp og hjertestartere i regionen
  fold dette punkt ind Resume

  Hurtig indsats fra lægmænd med førstehjælp og brug af hjertestartere er vigtigt ved hjertestop og dermed et vigtigt element i den præhospitale indsats.

  Det præhospitale udvalg i Region Syddanmark har gennem årene drøftet brug af førstehjælp, akuthjælpere og hjertestartere og der er løbende sket en vækst i antallet af supplerende præhospitale ordninger.

  Præhospitalsudvalget vil i foråret 2016 drøfte udviklingsveje vedrørende regionens brug af førstehjælpere og hjertestartere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ambulanceberedskabet er hovedredskabet i regionens præhospitale indsats og en lovpligtig opgave for regionerne. Det supplerende beredskab til ambulanceberedskabet i form af lægebiler, akutbiler og frivillige akuthjælpere er ikke en lovpligtig opgave for regionerne.

  Hurtig livsreddende førstehjælp har stor betydning for overlevelseschancerne ved hjertestop mv. Der er stor interesse for at få etableret hurtig indsats ved 1-1-2-hændelser i de områder, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder at komme frem. Den teknologiske udvikling medfører løbende nye muligheder præhospitalt, så som udbredelse af offentlige tilgængelige hjertestartere, mobiltelefoni mv. 

  Betydningen af hurtig førstehjælp, interessen for hurtig indsats og den teknologiske udvikling gør, at regionen, der har ansvaret for præhospital indsats, nødvendigvis også må beskæftige sig med førstehjælp og hjertestartere.

  Nuværende regional indsats, førstehjælp og hjertestartere
  Det præhospitale udvalg har flere gange drøftet førstehjælp, frivillige akuthjælpere og andre supplerende ordninger til ambulanceberedskabet.

  Der er over årene etableret en bedre dækning med akuthjælper-/nødbehandlerordninger i de områder af regionen, hvor det tager længst tid for regionens egne enheder at komme frem. Der er nu i alt 20 supplerende ordninger til ambulanceberedskabet i Region Syddanmark, som er oplistet i det vedhæftede notat. Dertil kommer lægebiler/præhospital lægeordning på Ærø, akutbiler og helikoptere.

  Der er ved at blive indført et udkaldssystem til akuthjælpere, der fungerer på Langeland og vil blive udbredt til de øvrige akuthjælper/-nødbehandlerordninger i 2016.

  Region Syddanmark har sendt et brev til regionens sygehuse/institutioner og kommunerne i regionen med opfordring til at gøre hjertestartere mere tilgængelige. Ligesom regionen, når der har været anledning til det, har fremhævet betydningen i at kunne yde førstehjælp.

  Udvikling i førstehjælp og hjertestartere
  Europæisk Råd for Genoplivning (ERC) har sidst i 2015 udarbejdet nye retningslinjer om genoplivning, der erstatter de gældende retningslinjer fra 2010.

  Retningslinjerne fra ERC fremhæver vigtigheden af samspillet mellem den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen, førstehjælpsindsatsen på stedet og hurtig fremskaffelse af hjertestarter. En effektiv, fælles og koordineret indsats er væsentlig for at forbedre overlevelsen efter hjertestop uden for hospital. Det samme gælder for andre livs- og førlighedstruende tilstande (resume af de væsentligste ændringer i retningslinjerne er vedhæftet i bilag).

  Det er regionens opgave at søge at skabe det bedst mulige samspil om hurtig og effektiv præhospital indsats overalt i regionen mellem AMK Vagtcentralen, de regionale præhospitale enheder, frivillige, samarbejdspartnere (kommunalt beredskab, politi mv.), udstyr og kommunikationsmidler i en kontekst med:

  • Begrænset økonomisk regionalt råderum
  • Mange borgere/virksomheder/organisationer, der gerne vil gøre en indsats på førstehjælpsområdet
  • En teknologisk udvikling, der giver nye muligheder for kommunikation og akut undersøgelse/behandling på stedet

  Sundhedsstaben vil som opfølgning på den indledende drøftelse i Præhospitalsudvalget lave et diskussionsoplæg til et senere møde i Præhospitalsudvalget om udviklingsveje i regionens arbejde på førstehjælps- og hjertestarterområdet.

  Der er vedhæftet notat om akuthjælpere i Region Syddanmark og retningslinjer for genoplivning fra Dansk Råd for Genoplivning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  Drøftelse af perspektiverne for mulige udviklingsveje vedr. regionernes brug af førstehjælpere og hjertestartere.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører.

  Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  De første fire måneder, der ifølge kontrakten var en indkøringsperiode, er nu gået.

  Der vil blive givet en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. status for responstider, utilsigtede hændelser, beredskaber, rekruttering, aktuelle pressesager, bodsmodel mv.

  Oplæg vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/33
  4. Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har gennemført et ambulanceudbud som betyder, at regionen pr. 1. september 2015 har fået nye ambulanceleverandører.

  Som opfølgning på Fyns Amts avisartikel om den manglende plads til kuvøsebørn i Bios-ambulance den 11. december 2015 er der udarbejdet vedlagte redegørelse.

  På baggrund af vedlagte redegørelse om kuvøse på Ærø drøftes det præhospitale set-up på Ærø generelt, herunder transport af for tidligt fødte/kritisk syge børn og det supplerende beredskab bestående af de praktiserende læger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  Orienteredes og drøftedes.

  Til et kommende møde forelægges oplæg ang. transport af kuvøse på Ærø. Endvidere fremlægges status/oplæg vedr. nedbæring af patienter.

  Administrationen arbejder videre, og tager herunder kontakt til Ærø Brandvæsen ang. nedbæring af patienter (bistand med en 3. mand).

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 20. august 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 8. februar 2016

  Mandag den 7. marts 2016

  Mandag den 11. april 2016

  Mandag den 9. maj 2016

  Mandag den 6. juni 2016

  Mandag den 8. august 2016

  Mandag den 12. september 2016

  Mandag den 3. oktober 2016

  Mandag den 7. november 2016

  Mandag den 5. december 2016

  Mødetidspunkt er som udgangspunkt kl. 15.00 – 17.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  Til orientering.

  Præhospitaludvalgets møder den 7. marts 2016 og 8. august 2016 afholdes hos henholdsvis Responce og Bios med mødestart kl. 14.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-01-2016

  -

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |