Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. januar 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. januar 2016

Mødedato
12-01-2016 kl. 14:00 - 16:10

Mødested
Sygehus Lillebælt, Vejle

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Gebyr for udeblivelser i almen praksis
  2. Apotekeres mulighed for at etablere sig i lokaler på sygehus
  3. Status på mål vedr. almen praksis i Sundhedsplanen
  4. Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient
  5. Styrket indsats for mennesker med lungesygdomme
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. LUKKET PUNKT - Ledige ydernumre
  9. LUKKET PUNKT - Praksisplan og kvalitet i almen praksis
  10. LUKKET PUNKT - Lægevagten
  11. LUKKET PUNKT - Udbud
  12. Tema: Patientinddragelse - kl. 15:30


  Sagsnr. 09/17967
  1. Gebyr for udeblivelser i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Nogle almen praksis i regionen opkræver gebyr for patienters udeblivelse fra aftaler. Dette er efter regionens opfattelse ikke hjemlet i hverken overenskomst om almen praksis eller i sundhedsloven. Der gives en orientering om problemstillingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er på det seneste blevet kendt, at nogle praksis på almenlægeområdet opkræver gebyrer fra patienterne ved disses udeblivelse fra aftaler hos lægen. Dette er efter regionens opfattelse ikke tilladt.

  Sundheds- og Ældreministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) udtalte i juli 2014 klart, at der ikke er hjemmel til at opkræve gebyr for udeblivelser i almen praksis. Ministeren udtalte, at:

  ”vilkårene for ydelser, som det offentlige stiller vederlagsfrit til rådighed for borgerne i almen praksis, kræver specifik hjemmel i det regelkompleks, som regulerer området, herunder i Overenskomst om almen praksis, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

   

  Dette hjemmelskrav omfatter efter ministeriets opfattelse også et evt. gebyr for udeblivelse fra ydelser i almen praksis. Da der i Overenskomst om almen praksis ikke er specifik hjemmel til at opkræve et udeblivelsesgebyr, er der efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel til at opkræve gebyr for udeblivelse fra ydelser, der leveres i henhold til overenskomsten.”

  Ministeren henviser til det regelkompleks, der regulerer området, herunder overenskomsten.

  Det kan imidlertid være relevant grundlæggende at henvise til sundhedsloven, idet gebyropkrævning kan anses at være i konflikt med sundhedslovens bestemmelse om, at borgere har ret til vederlagsfri behandling hos alment praktiserende læger.

  PLO er ikke enig i ministeriets udtalelse og formidler på deres hjemmeside, at praktiserende læger som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis visse betingelser er opfyldt, må opkræve gebyr ved en patients udeblivelse samt at det er lægens egen beslutning, om man vil opkræve et gebyr for patientens udeblivelse samt gebyrets størrelse.

  Det står klart, at nogle praksis følger PLO’s opfattelse af mulighederne for opkrævning af gebyrer. Det er ikke afdækket, hvor udbredt denne praksis er i Region Syddanmark eller i andre regioner.

  Det kommer fra tid til anden til regionens kendskab, at en praksis opkræver udeblivelsesgebyr og regionen har i flere tilfælde derefter kontaktet praksis og med henvisning til ministeriets udtalelse, herunder den ikke-tilstedeværende hjemmel i overenskomsten, indskærpet, at praksis ikke må opkræve disse gebyrer.

  Regionen og PLO har gennem overenskomsten aftalt vilkårene for behandling af patienter i almen praksis. Hverken overenskomsten eller den øvrige lovgivning åbner mulighed for opkrævning af udeblivelsesgebyrer. Regionen har mulighed for at rejse sager vedrørende udeblivelsesgebyrer i almen praksis i samarbejdsudvalget. Dette er sket i andre regioner.

  Landssamarbejdsudvalget på almenlægeområdet (centralt udvalg bestående af repræsentanter fra regionerne, KL og PLO) nedsat i henhold til overenskomsten) har således på møde den 15. december 2015 behandlet to sager om udeblivelsesgebyrer på baggrund af uenighed mellem regionen og PLO i de regionale samarbejdsudvalg. Afgørelserne i Landssamarbejdsudvalget vil have betydning for den fremtidige håndtering i Region Syddanmark. Der vil på mødet blive orienteret om afgørelserne i Landssamarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/40257
  2. Apotekeres mulighed for at etablere sig i lokaler på sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketinget har med virkning fra 1. juli 2015 liberaliseret apotekerloven. Ændringerne i loven indebærer blandt andet bedre mulighed for etablering af apoteksfilialer m.v. og ændringer i strukturen for vagtapoteker.

  I vedlagte notat beskrives apotekernes mulighed for at etablere sig i lokaler på et sygehus.

  Sagen har været drøftet på møder i dialogudvalget med OUH og i sygehusledelseskredsen og der er enighed om, at det er op til de enkelte sygehusenheder at træffe beslutning om, hvorvidt apotekere skal kunne etablere sig i lokaler på de enkelte sygehuse på de gældende vilkår.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52868
  3. Status på mål vedr. almen praksis i Sundhedsplanen
  fold dette punkt ind Resume

  Status på mål i Sundhedsplanen vedrørende almen praksis: mål nr. 5, 6, 7 og 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status på mål vedrørende almen praksis i Sundhedsplanen
  Sundhedsplan for Region Syddanmark redegør for de eksisterende strategier, politikker og planer på sundhedsområdet. Herudover opstiller Sundhedsplanen en række konkrete mål for, hvad regionen vil opnå i planperioden.

  Der gives nedenfor status på fire konkrete målsætninger, mål nr. 5, 6, 7 og 11, der vedrører almen praksis.

  Mål nr. 5: Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark
  Styrkelse af indsatsen i almen praksis vedrørende systematisk gennemgang af medicin for ældre patienter i behandling med mange lægemidler er indskrevet i Praksisplan for almen praksis 2015–2018. Der er ikke opstillet konkrete mål for indsatsen, men parterne indgik en aftale om systematik i medicingennemgang, der understøttede almen praksis i at varetage rollen som tovholder for patientens samlede medicinering. Formålet med indsatserne var at sikre kvalitet, sammenhæng og sikkerhed i ældre patienters lægemiddelanvendelse. Aftalen udløb med udgangen af 2014, men der er fortsat regionalt fokus på at sikre praksis varetagelse af opgaven. Indsatsen indgår endvidere i de opfølgende hjemmebesøg.

  Denne indsats skal ses i sammenhæng med den igangværende implementering af Fælles Medicin Kort (FMK), hvor der er indgået en aftale med de praktiserende læger om gennemgang af patienternes medicinordinationer, så det sikres, at oversigten over medicin, som fremgår af FMK, er ajourført.

  Lægerne har til støtte for indsatsen mulighed for at modtage rådgivning og vejledning om rationel farmakoterapi (medicinanvendelse) fra regionens lægemiddelteam. Teamet tilbyder kurser og information om hensigtsmæssig medicinanvendelse og afholder jævnligt lokale møder med interesserede læger, hvor disse har mulighed for at få hjælp til bedre medicinanvendelse.

  Praksisafdelingen har taget initiativ til at indgå en fornyet aftale om medicingennemgang med de praktiserende læger.

  Mål nr. 6: Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark
  De opfølgende hjemmebesøg indgår som en del af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (DÆMP). De praktiserende lægers forpligtelse til at varetage de opfølgende hjemmebesøg er ligeledes indskrevet i praksisplanen for 2015–2018. For at understøtte indsatsen er der mellem Region Syddanmark og PLO SYD indgået en § 2-aftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse.  Aftalen følges i Praksisplanudvalget.

  Jævnfør ”Årsstatus for initiativerne i DÆMP” er der i perioden januar 2013 til og med 3. kvartal 2015 gennemført 13.288 opfølgende hjemmebesøg. Heraf er 8.062 afholdt i patientens eget hjem og 5.226 i lægens konsultation.

  I den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er det aftalt, at der nationalt skal afholdes 30.000 opfølgende hjemmebesøg i patientens hjem i projektperioden. Heraf skal hver region stå for 1/5, svarende til 6.000 besøg. Af ovenstående fremgår det således, at de praktiserende læger i Region Syddanmark godt og vel lever op til de fastsatte mål for indsatsen.

   

  Mål nr. 7: Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter
  Der er gennemført et lille pilotprojekt om praksisoplevelser af manglende informationer i epikriser efter ambulant behandling eller indlæggelse.

  Erfaringer herfra vil sammen med sygehusenhedernes PKO-arbejde om kvalitet i henvisninger og epikriser indgå i de videre drøftelser med relevante parter om klinisk relevante og overkommelige metoder til at samarbejde om kvaliteten i henvisninger, epikriser og korrespondancemeddelelser for såvel indlagte som ambulante patienter.

  Mål nr. 11: Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme
  Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilsygdomme hos mennesker med en sindslidelse danner rammen om en række initiativer, der samlet set skal reducere overdødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har blandt andet igangsat en indsats for at sikre, at samtlige patienter screenes for livsstilssygdomme i forbindelse med indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Opfølgningen på målet har hidtil foregået ved journalaudit. Da dette ikke er muligt pt. foreligger der ikke en opdateret status på målsætningen.

  Strategien fastlægger endvidere, at den praktiserende læge er tovholder for patientens samlede helbredstilstand og medicinering og har en del af ansvaret for at livsstilssygdomme opdages og behandles. For at understøtte denne opgave er der indskrevet i Praksisplan for almen praksis 2015–2018, at der skal iværksættes en indsats som sikrer, at mennesker med en sindslidelse tilbydes en overordnet, somatisk helbredsundersøgelse samt medicingennemgang i almen praksis.

  Der er fra regional side taget initiativ til at indgå en aftale med de praktiserende læger om dette. Det var hensigten at aftalen skulle indgå i det samlede aftalekompleks under praksisplanen, men på grund af modstand fra de praktiserende lægers organisation er aftalen ikke indgået. Der er pt. taget initiativ til fornyede forhandlinger om indgåelse af en aftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/15214
  4. Status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den tidligere regering og satspuljepartierne blev i december 2011 enige om at afsætte 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen har specielt fokus på sektorovergangene og formålet er at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og at styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. Handlingsplanen indeholder 11 konkrete initiativer, hvoraf regionen er involveret i tre: 1) styrket forløbskoordination, 2) opfølgende hjemmebesøg og 3) rational farmakoterapi.

  Sundhedssamordningsudvalget orienteres om status på udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient (DÆMP) i Region Syddanmark i forbindelse med den årlige afrapportering til Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

  Initiativet ”styrket forløbskoordination”
  Formålet med initiativet er at sikre, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får intensiveret personlig tilpasset koordinerende støtte til et sammenhængende og trygt forløb på tværs af primær og sekundær sektor.

  Regionens sygehuse har implementeret screenings- og forløbsvejledningen (godkendt af Det administrative Kontaktforum) og screener ældre medicinske patienter med henblik på at advisere hjemmesygeplejen og egen læge om behov og problemstillinger, som bør adresseres efter udskrivelse i et samarbejde mellem de to. Samarbejdsaftalen om patient og borgerforløb (SAM:BO) er udgangspunktet for det tværsektorielle samarbejde. Implementeringspraksis samt lokale oplevede effekter og erfaringer er beskrevet i bilag om årsstatus for styrket forløbskoordination.

  De 22 syddanske kommuner arbejder struktureret med forløbs- og screeningsvejledningen og der er igangsat standarder for arbejdsgange og øvrige initiativer. Udgangspunktet er også her SAM:BO aftalen. Kommunerne arbejder løbende med at understøtte anvendelsen af styrket forløbskoordination og samarbejdet med sygehus og almen praksis herom. 

  Overordnet oplever kommunerne et fald i indlæggelser og genindlæggelser, hvilket ikke udelukkende formodes at skyldes den styrkede forløbskoordination men også andre tiltag, som tværfaglige møder og rehabiliterende indsatser, som beskrevet i bilag over kommunale initiativer.

  Initiativet for styrket forløbskoordination er af Sundheds- og Ældreministeriet blevet forlænget indtil udgangen af juni 2016 og forsætter herefter som en del af SAM:BO aftalen.

  Initiativet ”opfølgende hjemmebesøg”
  Initiativet skal sikre, at der systematisk tilbydes opfølgende hjemmebesøg af praktiserende læge og hjemmesygeplejerske til ældre medicinske patienter efter sygehusindlæggelse. For at facilitere dette er der indgået en lokalaftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse mellem Region Syddanmark og PLO SYD. En opgørelse af det totale antal gennemførte opfølgende hjemmebesøg viser, at der fra januar 2013 til og med 3. kvartal 2015 er gennemført 8.062 besøg. Det blev på baggrund af initiativets samlede økonomi vurderet, at der nationalt kunne leveres 30.000 opfølgende hjemmebesøg – 6.000 i hver region. Lokalaftalen i Region Syddanmark giver endvidere, som den eneste region, mulighed for, at op til halvdelen af ydelserne i forbindelse med opfølgning kan finde sted i lægens konsultation. Disse er ikke medregnet i de 8.062 opfølgende hjemmebesøg angivet ovenfor. Medregnes opfølgningerne afholdt i den praktiserende læges konsultation, har de praktiserende læger i regionen gennemført 13.288 opfølgninger.

  Som led i forberedelserne til denne årsstatus er de 22 kommunalt-lægelige udvalg (KLU) blevet bedt om at drøfte samarbejdet mellem almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejer om opfølgning og koordination for ældre medicinske patienter efter udskrivelse. Der er generelt enighed om, at de opfølgende hjemmebesøg er med til at styrke sammenhæng og koordination af patientforløb. Besøgene bidrager til øget viden, afklaring og accept af hinandens arbejdsopgaver og er med til at skabe mere tryghed, kvalitet og sammenhæng for borgeren. Flere KLU understreger, at de ikke har de nødvendige data til at kunne vurdere, hvorvidt de opfølgende hjemmebesøg reducerer antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, men peger på, at de opfølgende hjemmebesøg øger kvaliteten og i nogle tilfælde bidrager til, at begyndende tegn på sygdom/funktionsnedsættelse ”tages i opløbet”.

  I bilaget ”KLU – opfølgende hjemmebesøg” gives en uddybende beskrivelse og status for samarbejdet om opfølgende hjemmebesøg.

  Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at initiativet ”opfølgende hjemmebesøg” er forlænget med seks måneder frem til udgangen af juni 2016. Endvidere fortsætter opfølgende hjemmebesøg som en del af den nye handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019.

  Initiativet ”rational farmakoterapi”
  Formålet med initiativet er at styrke indsatsen over for patienter i behandling med mere end seks lægemidler (polyfarmaci). Lægemiddelenheden (Lægemiddelteamet) er styrket ved ansættelse af en farmaceut i Praksisafdelingen (regionshuset) samt en reservelæge ansat i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (OUH), som skal fungere som brobygger til hospitalssektoren.

  Lægemiddelteamet har øget indsatsen på nedenstående områder:

  • Alle praksis i regionen tilbydes konsulentbesøg af lægemiddelteamet. Der foretages medicingennemgang på polyfarmacipatienter, ældre patienter og andre risikopatienter efter aftale med praksis. Besøgene følger en fastlagt plan og ved udgangen af 2015 vil lægerne i alle regionens 22 kommuner have fået tilbudt et besøg.
  • Udbredelse af kendskabet til mulighederne i det fælles medicinkort samt redskaber og ydelser, der kan anvendes til medicingennemgang.
  • Lægemiddelteamet har gennemført et pilotkursusforløb for praksispersonale med fokus på systematik i medicingennemgang i almen praksis.
  • Lægemiddelteamet har styrket sekretariatsbetjeningen af det regionale lægemiddelråd.

  Erfaringerne fra de gennemførte praksisbesøg, kurser og temadage anvendes til fortsat udvikling af Lægemiddelteamets tilbud til almen praksis. Konkret er der fokus på akkreditering i almen praksis, hvor der udføres besøg. I forbindelse med disse besøg er der efterspørgsel på de samme elementer, som indgik i medicingennemgangsbesøgene i DÆMP-regi, hvorfor disse elementer videreføres efter initiativets afslutning ved udgangen af 2015.

  Ny handlingsplan for den ældre medicinske patient 2016-2019
  Regeringen og satspuljepartierne blev i midten af november enige om at afsætte 1,2 mia. kr. til en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient. Alle initiativerne i den nye handlingsplan er endnu ikke offentliggjort, men regeringen og satspuljepartierne har som første skridt valgt at adressere overbelægning på medicinske og geriatriske afdelinger og viderefører dermed indsatsen fra finansloven 2015, jf. regionsrådet den 26. oktober 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52289
  5. Styrket indsats for mennesker med lungesygdomme
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) gennemfører en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Indsatsen indeholder fire overordnede elementer om tidlig opsporing, udvikling af en forløbsplan, udvikling af et undersøgelsesprogram for børneastma og en national udbredelse af telemedicinsk behandling af KOL. I dette punkt orienteres Sundhedssamordningsudvalget om indholdet i de elementer, som på nuværende tidspunkt er kendte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lungesatsningen indgik oprindeligt i den forrige regerings sundhedsprogram, Jo før – jo bedre. Lungesatsningen er videreført og har til formål at styrke indsatsen for patienter med lungesygdomme som KOL og børneastma. Lungesatsningen indeholder fire overordnede elementer:

  1. Styrket tidlig opsporing
  2. En forløbsplan for KOL
  3. Undersøgelsesprogram for børneastma
  4. National udbredelse af telemedicinsk behandling af lungepatienter

  Der er afsat i alt 250 mio. kr. fra 2016-2019 og midlerne vil gå til de tre førstnævnte punkter. Udbredelsen af telemedicin finansieres ad anden vej.

  I forhold til den styrkede opsporing er hensigten, at der afsættes midler til almen praksis til gennemførelse af flere lungefunktionsmålinger blandt risikogrupper. Desuden vil der være midler til kompetenceudvikling af læger og praksispersonale samt til en styrkelse af kommunernes indsats i forhold til tidlig opsporing, ligesom der i foråret 2016 gennemføres en lungekampagne.

  Et led i arbejdet er også, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 om KOL bliver opdateret. Til trods for tidligere anbefalinger er det opfattelsen i Sundhedsstyrelsen, at mennesker med KOL fortsat diagnosticeres alt for sent og heller ikke alle får de nødvendige tilbud, der kan sikre, at sygdomsudviklingen bremses.

  Der udvikles også en model for en forløbsplan. Forløbsplaner er individuelle planer, der skal tydeliggøre, hvilke tilbud og hvilket forløb en patient, der har en given kronisk sygdom, kan forvente. Forløbsplanen udarbejdes for den enkelte patient tilpasset den enkeltes behov, ressourcer og præferencer.

  De øvrige indsatser om børneastma og telemedicinsk behandling er på nuværende tidspunkt endnu ikke beskrevet nærmere.

  Sundhedsstaben forventer, at de opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vil kunne anvendes i den igangværende revision af forløbsprogrammet for KOL. Dette foregår i en arbejdsgruppe, der er nedsat under Det Administrative Kontaktforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 9. februar 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Sundhedshuset i Bogense
  • 15. marts 2016, kl. 14.00 – 16.00– Regionshuset
  • 26. april 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Tandsbjerg Lægehus
  • 24. maj 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Specialcenter for Voksne Handicappede, Otterup
  • 21. juni 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Fredericia
  • 9. august 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg*
  • 13. september 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Institut for Idræt, Odense*
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Vejle
  • 15. november 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Haderslev
  • 13. december 2016, kl. 13.00 – 15.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen af praktiske årsager er justeret, således at Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 9. august 2016, mens Institut for Idræt i Odense besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering.

  Udvalget ønsker en status på cannabis som lægemiddel i et senere møde.

  Udvalget blev orientret om overførsel af journaler fra lukket lægepraksis i Tistrup.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET PUNKT - Ledige ydernumre
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Marianne Mørk Mathiesen, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT - Praksisplan og kvalitet i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT - Lægevagten
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Udbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52672
  12. Tema: Patientinddragelse - kl. 15:30
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet holdes på Vejle Sygehus, der er en del af Sygehus Lillebælt.

  Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med særlig fokus på kræftområdet. I 2012 lancerede sygehuset i et strategisk partnerskab med Kræftens Bekæmpelse det ambitiøse program ’Patienternes Kræftsygehus’. Programmet er baseret på nogle af sygehusets kerneværdier, nemlig altid at sætte patienten først og at sygehuset skal være en rejse værd.

   

  Fælles beslutningstagning er et af indsatsområderne i programplanen. Fælles beslutningstagning udvikles og implementeres for, at patienterne kan føle sig trygge, når der skal tages en beslutning. Målet er, at både patienter og sundhedspersonale som en selvfølgelig del af et behandlingsforløb, praktiserer fælles beslutningstagning.

  Leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen orienterer udvalget om fælles beslutningstagning - hvad er det, hvornår giver det mening og hvordan gør man?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-01-2016

  Til orientering. Overlæge Karina Dahl Steffensens oplæg vedlægges. Link til hjemmeside: http://sygehuslillebaelt.dk/wm463858.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 13-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap