Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 18. januar 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 18. januar 2016

 

Mødedato
18-01-2016 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   
 • Poul Andersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fællesmøde med FynBus og Sydtrafik
  2. Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015
  3. Høring af Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019.
  4. Fælles regional og kommunal opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien
  5. Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse
  6. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for perioden 2016-2017
  7. Uddannelsesbarometer 2015
  8. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udlagt undervisning i Vejen
  9. Optagelseskapacitet på gymnasierne i 2016
  10. Status på Vanguard-initiativet
  11. Nyt fra trafikselskaberne
  12. Eventuelt
  13. Næste møde


  Sagsnr. 14/18371
  1. Fællesmøde med FynBus og Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  FynBus og Sydtrafik er inviteret til at mødes med udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FynBus vil være repræsenteret af direktør Carsten Hyldborg.

  Fra Sydtrafik deltager bestyrelsesformand Jesper Frost Rasmussen og direktør Lars Berg.

  I invitationen til FynBus og Sydtrafik, er der peget på en række temaer der ønskes drøftet.

  Det drejer sig f.eks. om aktuelle udfordringer (set med trafikselskabernes øjne), det administrative og strategiske samarbejde mellem selskaberne, busser til uddannelsessøgende, takstharmonisering samt situationen vedr. et ”Syddansk Kollektivt Trafik Forum”.

  Mødet indledes med et kort oplæg fra trafikselskaberne om disse temaer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Udvalget drøftede en række problemstillinger med repræsentanterne fra Fynbus og Sydtrafik.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/14536
  2. Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015, Det Gode Liv som vækstskaber, har været en fælles syddansk bane for den regionale udviklingsindsats. Fælles dagsordner er blevet løftet og der er igangsat langsigtede strategiske indsatser. Det er byggesten, som nu bliver båret videre i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Tre vigtige fremskridt er etableringen af et bredt vækstperspektiv, opbygningen af et fælles syddansk vidensgrundlag og det regionale og kommunale samarbejde, der bl.a. har ført til en syddansk aktionsplan. Alle initiativer i Den Regionale Udviklingsplan er gennemført.

  Der orienteres om Den Regionale Udviklingsplans resultater, herunder de milepæle og strategiske indsatsspor, der bygges videre på i den nye strategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 23. april 2012 vedtog regionsrådet Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 med visionen om Det Gode Liv. Den har været den fælles syddanske bane for den regionale udviklingsindsats siden 2012, og har samlet de syddanske aktiviteter inden for erhvervs-, uddannelses-, kultur-, infrastruktur og klimaområdet samt det grænseoverskridende samarbejde.

  Udviklingsplanen blev udarbejdet i tæt samarbejde med de 22 syddanske kommuner og andre centrale regionale aktører. Alle initiativer i Den Regionale Udviklingsplan er gennemført.

  Der er i arbejdet med den regionale udviklingsplan opnået en række resultater, der også er vigtige byggesten for det fremtidige udviklingsarbejde i Syddanmark.  På det planstrategiske område kan man især notere sig tre overordnede fremskridt, der også udgør et fundament for den nye vækst- og udviklingsstrategi.

  1)    Et bredt vækstperspektiv

  Den regionale udviklingsplan har konsekvent arbejdet med at udvikle et bredt vækstperspektiv, som erstatter sektorspecifik tænkning med en helhedstankegang, der muliggør løsninger på tværs af sektorer og administrative grænser. De regionale væksthåndtag og indflydelseskanaler har derfor ikke været afgrænset til økonomisk støtte af projekter og tilskudsordninger.

  Regionen har tillige spillet en tiltagende rolle som inspirator, videnspartner og facilitator, og har gennem planens initiativer skabt mulighed for tværgående indsatser på en bred bane inden for bl.a. uddannelse, sundhed, kultur, byudvikling og infrastruktur.

  Udviklingen af konceptet for og målingerne af Det Gode Liv med inspiration fra andre lande, OECD m.m., har været den første sammenhængende indsats på dette felt på dansk grund. I Syddanmark har det båret ideen om integrerede strategier, der også involverer borgernes levekår og oplevede liv og vurdering, frem til en vigtig plads som en vækstdriver i regionale og kommunale planstrategiske indsatser.

  2)    Et fælles syddansk vidensgrundlag

  I perioden er der opbygget et andet syddansk særkende: Et sammenhængende videns- og beslutningsgrundlag i form af analyser af kommuner, byer, erhverv, arbejdsmarked, uddannelse, borgernes bevægelser med mere, som har skabt et fælles regionalt afsæt for strategier, initiativer og dialog mellem de syddanske aktører. 

  3)    En platform for dialog og samarbejde mellem regionen og de syddanske kommuner

  Den Regionale Udviklingsplan har haft funktion som et dynamisk værktøj og samarbejdsplatform, der har kunnet udvikles i takt med nye udfordringer, ny viden og opnåede resultater. Samarbejdet med de syddanske kommuner, har udviklet sig med et stigende kommunalt engagement. Det har resulteret i et regionalt samarbejdsspor, hvor der skabes syddansk enighed om mål, indsatser og prioriteringer, til gavn for de syddanske interesser. Derudover er der etableret byregionale samarbejdsspor, som er karakteristiske for den regionale udviklingsindsats i Syddanmark, og som videreudvikles i den nye strategi.

  Disse tre milepæles betydning for den fremtidige regionale udviklingsindsats, afspejles aktuelt i aftalen om en fælles regional og kommunal aktionsplan, der skal følge op på den efterfølgende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, Det Gode Liv som vækstskaber. Samarbejdet skal bl.a. forene regionen og kommunernes forskellige kompetencer og handlemuligheder i indsatser for syddanske must-win battles.

  I bilaget er en oversigt over en række af aktiviteterne under Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Til orientering.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18315
  3. Høring af Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Høringsperioden for forslag til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 er afsluttet. De indkomne høringssvar drøftes med henblik på stillingtagen til eventuelle justeringer i planen og regionens håndtering af høringssvarene. 

  Efter udvalgets drøftelse, forelægges det samlede forslag regionsrådet den 29. februar 2016, med henblik på endelig vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  Desuden foreslås, at funktionsperioden for det politiske koordinationsudvalg for regional udviklingsplan og kommunernes planstrategier, der har koordineret samarbejdet med kommunerne i forslagets udarbejdelsesfase, forlænges svarende til strategiens funktionsperiode 2016-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 24. august 2015, at sende forslaget til Det Gode Liv som vækstskaber - regional vækst- og udviklingsstrategi i offentlig høring frem til den 2. november 2015. Der er indkommet 47 høringssvar fra en bred aktørkreds. Der er kommet individuelle høringssvar fra 16 kommuner samt fælles høringssvar fra de 6 kommuner i Trekantområdet, fra de 9 kommuner i Byregion Fyn og et fælles høringssvar fra KKR Syddanmark. Derudover har byregionale udviklingsråd, faglige organisationer, frivillige organisationer, erhvervsorganisationer, samarbejdspartnere i grænseområdet og enkelte borgere afgivet høringssvar. Samlet set har interessen således været betydelig.

  Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi. I flere høringssvar udtrykkes der stor interesse for at styrke dialogen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen i alle dele af Syddanmark. Høringssvarene afspejler ligeledes stor interesse og opbakning til alle indsatsspor i strategien. Der er i særlig grad konkrete kommentarer til indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft, indsatsen i forhold til infrastruktur og mobilitet, indsatsen for, at sikre den nødvendige regionale viden og arbejdet med byregioner.

  31 høringssvar indeholder tillige bemærkninger til erhvervsbidraget fra Vækstforum. Der er indhentet bemærkninger fra Vækstforum til brug for regionsrådets besvarelse af de indsendte høringssvar samt et forslag til justeringer i erhvervsafsnittet ”Erhverv i udvikling”. Det oversendte materiale fra Vækstforum fremgår af bilagsmaterialet.

  I bilagsmaterialet er vedlagt revideret forslag til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Foreslåede ændringer i det reviderede forslag er markeret med rødt. Baggrunden for ændringerne er beskrevet i forslag til regionsrådets behandling af høringssvar (bilag 3) og i Vækstforums forslag til justeringer i erhvervsafsnittet ”Erhverv i Udvikling” (bilag 4). Bilag 5 indeholder Vækstforums samlede kommentarer til høringsbrevenes bemærkninger til erhvervsafsnittet.

  Yderområder og arbejdsmarked er tværgående emner, hvor Udvalget for Regional Udvikling og Syddansk Vækstforum har aftalt at koordinere indholdet i vækst- og udviklingsstrategien, herunder håndteringen af høringssvar til strategien. Derfor fremgår både regionsrådets og Vækstforums forslag til håndtering af høringssvar til de tværgående emner i bilag 5.

  Regionsrådet forlængede ved valgperiodens begyndelse det koordinationsudvalg, der varetager koordinationen af planstrategiske emner med kommunerne, til funktionsperioden for den Regionale Udviklingsplan. Med aktiviteterne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og en fælles aktionsplan med kommunerne på vej, er behovet for tæt koordination med kommunerne fortsat til stede og det foreslås, at funktionsperioden for koordinationsudvalget forlænges til funktionsperioden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og at de 5 udpegede regionsrådsmedlemmer fortsætter uændret i koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:
   

  At det reviderede forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendes med de foreslåede ændringer samt at forslag til behandling af høringssvarene godkendes.
   

  At regionsrådet forlænger funktionsperioden for koordinationsudvalget svarende til strategiens funktionsperiode 2016-19, og at udvalgsformanden og de 4 udpegede medlemmer fortsætter uændret i koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18315
  4. Fælles regional og kommunal opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækst- og udviklingsstrategien skal efter vedtagelsen omsættes til værdi gennem en fælles syddansk indsats. Der arbejdes med at forberede en fælles kommunal og regional opfølgning, der skal etablere en stærk indsats på aktuelle syddanske udfordringer, som ikke kan løftes i nogle af de nuværende fora, og hvor der vil være betydelige gevinster, hvis de løftes i et stærkt kommunalt-regionalt partnerskab med bidrag fra andre relevante parter. Der forelægges et forslag til organisering af den fælles opfølgning samt et forslag til et fælles politisk temamøde for regionsråd og kommunalbestyrelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 sætter mål for Syddanmarks udvikling og er udarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. de syddanske kommuner. Udvalget for Regional Udvikling har bl.a. gennemført møder med hver af de syddanske kommuner i efteråret 2014 og afholdt møder i det nedsatte politiske koordinationsudvalg med kommunale og regionale repræsentanter.

  På KKR-mødet den 17. juni 2015, hvor daværende udvalgsformand Stephanie Lose deltog og præsenterede forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, var der stor interesse for at fortsætte det tætte samarbejde i implementeringen af strategien. Der var enighed om behovet for en fælles opfølgning på strategien, og det blev aftalt, at der skulle arbejdes videre med et oplæg til en fælles kommunal og regional aktionsplan, der kan adressere udfordringer, der ikke allerede løftes af eksisterende fora. Oplæg til aktionsplanen blev efterfølgende behandlet på et møde i KKR den 10. september 2015 og i Udvalget for Regional Udvikling den 19. oktober 2015. På møderne blev aftalt, at en fælles aktionsplan skulle indeholde tre temaer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner samt kvalificeret arbejdskraft.

  1.    Den byregionale indsats skal skabe udvikling i hele Syddanmark gennem en sammenhængende indsats for både vækstområder og udfordrede områder, hvor man får udnyttet de forskellige styrker, der er i de forskellige områder i Syddanmark. Målet er at få udviklet attraktive og konkurrencedygtige byregioner. Som en del af indsatsen, kan der udarbejdes en specifik kommunal-regional udviklingsaftale for hver af de byregionale områder i Syddanmark (Sydvestjylland, Trekantområdet, Fyn og Sønderjylland), hvor konkrete samarbejdsprojekter, vidensprodukter og fælles indsatser kan aftales.

  2.    Indsatsen Syddanskernes liv skal videreudvikle viden om livsvilkårene i de syddanske kommuner, der kan fungere som fælles vidensgrundlag og beslutningsgrundlag for regional, byregional og kommunal planlægning og politik. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik. Som aftalt i aktionsplanen, finansieres indsatsen af Danmarks Statistik og Region Syddanmark med en medfinansiering fra de syddanske kommuner samt et bidrag fra Trygfonden. 

  3.    Den fælles indsats om kvalificeret arbejdskraft skal styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR, Styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale mv.), og sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne som bl.a. kan bringes i anvendelse i forhold til det statslige niveau. 

  For at sikre fremdrift og et bredt ejerskab til aktionsplanen foreslås, at arbejdet søges forankret i KKU, hvor resultater synliggøres i et politisk samarbejde. For så vidt angår aktivitetssporet om kvalificeret arbejdskraft, foregår arbejdet under inddragelse af relaterede fora på bl.a. uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det fælles regionale og kommunale koordinationsudvalg for vækst- og udviklingsstrategien følger indsatsen løbende og kan undervejs anbefale nye indsatser, hvis behovet opstår. Uddybende beskrivelser af de tre temaer i aktionsplanen samt det samlede forslag til organisering er vedlagt.  

  På koordinationsudvalgsmødet for Den Regionale Udviklingsplan den 10. december 2015, blev det desuden aftalt, at arbejde videre med at arrangere et fælles politisk temamøde for regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer om opfølgning på strategien. Temamødet skal bidrage til en bred forankring af strategien og skal danne ramme om en politisk drøftelse af regionens og kommunernes opfølgning på strategien. Målet med drøftelsen er, at få anbefalinger til fælles fremtidige initiativer der kan indgå i opfølgningsarbejdet. Det foreslås, at temamødet gennemføres i foråret 2016, og at deltagerkredsen til det politiske temamøde er regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i de 22 syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til organisering af arbejdet med den fælles opfølgning i aktionsplanen godkendes, og

  at der gennemføres et fælles politisk temamøde for regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de syddanske kommuner i foråret 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/2986
  5. Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu fra Transport- og Bygningsministeriet den ventede strategiske analyse om en fast Kattegatforbindelse (vedlagt). Ministeren har samtidig med offentliggørelsen udtalt, at regeringen ikke påtænker at gå videre med en fast Kattegatforbindelse. Der er indkaldt til møde i den politiske kontaktgruppe, hvor medlemmerne vil få lejlighed til at fremsætte deres synspunkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I det grønne trafikforlig i januar 2009, blev det besluttet at gennemføre en strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse. Det krævede udviklingen af en ny trafikmodel for at kunne foretage de nødvendige beregninger. Bl.a. derfor blev udviklingen af Landstrafikmodellen sat i gang. Dette arbejde er trukket ud i forhold til de oprindelige planer, hvorfor det først er nu, at Kattegat-rapporten kan fremlægges.

  Ved årsskiftet 2012/13 var arbejdet så fremskredet, at Transportministeriet nedsatte en politisk kontaktgruppe med repræsentanter for de fem regioner, de fem KKR samt Kattegatkomiteen. En embedsmandsarbejdsgruppe med tilsvarende repræsentation fra de samme myndigheder/interesseorganisationer, har løbende drøftet beregningsforudsætningerne.

  Kattegatrapporten belyser det trafikale grundlag, herunder samspillet med Storebæltsforbindelsen, brugerfinansieringspotentialet samt projektøkonomien. Et centralt resultat er, at forbindelsen ikke kan fuldt brugerfinansieres, idet der vil være behov for et statsligt tilskud på 51 mia. kr. Der er gennemført en følsomhedsberegning, hvor der er regnet med andre tal for trafikvækst, trafikspring, realrente m.v. I disse i alt 17 scenarier varierer det statslige tilskudsbehov mellem 5 og 92 mia. kr. Ser man bort fra de to ”best cases” og de to ”worst cases” ligger de resterende 13 scenarier med et tilskudsbehov mellem ca. 35 og ca. 65 mia. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Til orientering.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17942
  6. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for perioden 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den seneste handlingsplan på uddannelsesområdet udløb ved udgangen af 2015. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2016-2017. Handlingsplanen, der er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, tager udgangspunkt i regionsrådets nye vækst- og udviklingsstrategi og udmønter de uddannelsespolitiske elementer heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den seneste handlingsplan på uddannelsesområdet udløb ved udgangen af 2015. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2016-2017.

  Handlingsplanen, der er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, tager udgangspunkt i regionsrådets nye vækst- og udviklingsstrategi og udmønter de uddannelsespolitiske elementer heraf.

  Handlingsplanen er endvidere blevet udarbejdet på baggrund af den viden og erfaring, der er indhøstet i den tidligere handlingsplansperiode (2014-2015) og med input fra Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og Udvalget for Regional Udvikling.

  De justeringer i anvendelsen af Region Syddanmarks uddannelsespulje, som Udvalget for Regional Udvikling besluttede at anbefale regionsrådet på udvalgets møde i december, er indarbejdet i udkastet.

  Handlingsplanen skal bidrage til, at indfri de fire målsætninger inden for uddannelsesområdet som er anført i strategien:
   

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% i forhold til 2010.
  • 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Handlingsplanen indeholder i alt otte indsatsområder:

  • Anvend viden og erfaringer.
  • Forudsætningerne på plads.
  • Tilgængelighed til uddannelser.
  • Bedre uddannelsesstart.
  • Flere praktikpladser.
  • Flere og bedre faglærte.
  • Fokus på Science.
  • Tag uddannelsen i Syddanmark.

  Udkastet til den nye handlingsplan er vedlagt som bilag.

  Umiddelbart i forlængelse af regionsrådsmødet i februar 2016, forventes handlingsplanen trykt og omdelt til alle regionsrådsmedlemmer og sendt til parterne i Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At handlingsplan 2016-2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/30896
  7. Uddannelsesbarometer 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2015 er udarbejdet for, at skabe et overblik og viden om relevante udfordringer på uddannelsesområdet.

  Uddannelsesbarometeret giver et indblik i udviklingen på uddannelsesområdet i Syddanmark, i relation til regionsrådets målsætninger, og anvendes bl.a. som videngrundlag for udarbejdelsen af Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2016-17.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks nye regionale vækst- og udviklingsstrategi, der forventes endeligt godkendt i regionsrådet i februar 2016, opererer med 4 målsætninger på uddannelsesområdet:

  Overordnede uddannelsespolitiske målsætninger:

   

  ·         95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

  ·         60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

  Arbejdsmarkedsrelaterede målsætninger:

   

  ·         25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.

  ·         Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% sammenlignet med 2010.

   

  Uddannelsesbarometer 2015 indeholder seks fokusområder, hver med et antal indikatorer, der følger udviklingen inden for bestemte underområder med relevans for de fire uddannelsespolitiske målsætninger. Det giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i forhold til de fire målsætninger.

  Uddannelsesbarometeret bliver løbende anvendt til, at følge op på udviklingen i de igangsatte initiativer i regi af Syddansk Uddannelsesaftale. Alle projekter, der støttes af uddannelsespuljen, har således udvalgt indikatorer fra barometeret, som hvert enkelt projekt skal kunne relatere sig til.

  Uddannelsesbarometeret 2015 anvendes desuden som videngrundlag for udarbejdelsen af Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2016-17. Derudover er barometeret tænkt som et arbejdsredskab for uddannelsesaftalens aktører, bl.a. kommuner og uddannelsesinstitutioner, og andre interessenter på uddannelsesområdet.

  Hovedresultaterne fra Uddannelsesbarometer 2015 er vedlagt som bilag. På mødet vil administrationen mere uddybende præsentere uddannelsesbarometerets resultater. Selve publikationen for Uddannelsesbarometer 2015 omdeles til alle regionsrådsmedlemmer i uge 3, 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter resultaterne fra Uddannelsesbarometer 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Udvalget drøftede resultaterne fra Uddannelsesbarometer 2015.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/208
  8. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udlagt undervisning i Vejen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (SOSU Esbjerg), har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” fra august 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” fra august 2016. Anmodningen er vedlagt som bilag 1.

  Det nye grundforløb 1 i Vejen vil skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College, ligesom man forventer, at kunne drage fordel af det allerede eksisterende ungemiljø på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ, men Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at etablering af det nye udbud af grundforløb 1 i Vejen, vil kunne påvirke ansøgertallet til skolens afdelinger i Vejle og Kolding. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2 og 3.

  Med det nuværende udbud, har de unge i store dele af Vejen Kommune relativ lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. 

  Administrationen vurderer også, at det påtænkte nye grundforløb i Vejen kun i begrænset omfang vil påvirke ansøgertallene til regionens øvrige social- og sundhedsskoler.

  Udkast til høringssvar er vedlagt (bilag 4).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At vedlagte høringssvar til SOSU Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen, Preben Friis-Hauge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/36362
  9. Optagelseskapacitet på gymnasierne i 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den endelige optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark, samt optagelseskapaciteten for regionens erhvervsgymnasier, er nu indmeldt til regionsrådet. Kapacitetstallene skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 1. februar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den foreløbige optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark i 2016, blev fremlagt på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 14. december 2015.

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark, har nu indmeldt deres endelige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2016 til regionsrådet. Optagelseskapaciteten 2016 er vedlagt som bilag.

  Den samlede optagelseskapacitet for 2016 er på 347 nye 1. års klasser, hvilket samlet set er tre klasser højere end den foreløbige optagelseskapacitet. Optagelseskapaciteten er steget med én klasse i Sydvestjylland til i alt 66 klasser og to klasser på Fyn til i alt 120 klasser. I Trekantområdet og i Sønderjylland er den endelige optagelseskapacitet uændret i forhold til den foreløbige optagelseskapacitet.

  Erhvervsgymnasierne i Syddanmark har ligeledes indmeldt deres optagelseskapacitet for 2016. Den fremgår også af vedlagte bilag.

  Optagelseskapaciteten for de almengymnasiale og de erhvervsrettede gymnasier og forslag til brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som blev behandlet af Udvalget for Regional Udvikling den 14. december 2015, forelægges regionsrådet på mødet den 25. januar 2016, hvorefter brevet sendes, og tallene indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 1. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Til orientering.

  Poul Andersen, Preben Friis-Hauge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/291
  10. Status på Vanguard-initiativet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark meldte sig i marts 2015 ind i Vanguard Initiativet (VI), et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og klynger inden for udvalgte områder.  Der orienteres om status og tages stilling til principperne for den fremtidige organisering og finansiering af initiativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark meldte sig i marts 2015 ind i Vanguard Initiativet (VI), et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og klynger inden for udvalgte områder.

  Vanguard har nu samlet set været i gang i 1½ år, og der er etableret følgende ’pilots’/netværk, hvor regionerne har overlappende/komplementære kompetencer, og der ses et klart potentiale for samarbejde:

  • Advanced manufacturing for Energy Related Applications in Harsh Environments.
  • High-Performance Production through 3D-printing.
  • Efficient and sustainable Manufacturing.
  • Bioeconomy – Interregional cooperation on innovative use of non-food Biomass.
  • Nano Technology.

  Det Syddanske EU-kontor har givet en status på arbejdet i Vanguard, hvoraf det fremgår, at der er god fremdrift i alle pilots, og at store virksomheder som fx Phillips har vist interesse for aktiviteterne. Det mest relevante netværk for Syddanmark er pt. energipiloten inden for ’advanced manufacturing’, som Offshoreenergy.dk er aktiv deltager i.

  De regionale europæiske klynger mv., har generelt vist engagement og evne til at mobilisere virksomheder i sektoren, og der er oprettet en database med over 300 virksomheder i de deltagende regioner, som fx vil være potentielle samarbejdspartnere for Offshoreenergy.dks medlemmer. Der er desuden god opbakning til et match making arrangement i Bruxelles, som afholdes primo 2016. Offshoreenergy.dk er tilmeldt sammen med en syddansk virksomhed. Begge skal deltage på podiet.

  Det næste politiske møde i Vanguard afholdes den 24. februar 2016, hvor der foretages en status på initiativet, og hvor der skal træffes beslutning om, hvordan samarbejdet kan styrkes, herunder overordnede principper for den fremtidige organisering og finansiering:

  • Forslag om at gøre Vanguard til en selvstændig juridisk person:               Det vil betyde, at Vanguard fx kan modtage tilskud til aktiviteter på deltagernes eller projekternes vegne eller, at indgå kontrakter om fx lokaleleje. I dag er Vanguard et uformelt netværk af regioner.

  • Forslag fra Vanguard om fremtidig finansiering af initiativet

  Det foreslås bl.a., at der indføres betaling for deltagelse i de enkelte netværk/pilots samt eventuelt generel medlemsbetaling. I dag finansieres udgifterne typisk af en-to af de mest involverede regioner i de enkelte pilots.

  Vedlagte notat indeholder en uddybende beskrivelse af Vanguard samt forslagene fra Vanguard.

  Stillingtagen til Region Syddanmarks eventuelle konkrete fremtidige medfinansiering af Vanguard, vil senere blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At status for Vanguard-initiativet tages til efterretning.

  At regionsrådet godkender de overordnede principper for fremtidig organisering og finansiering af initiativet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/2496
  11. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Intet.

  Poul Andersen, Preben Friis-Hauge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2496
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Formanden orienterede om henvendelse fra byrådspolitikere i Kolding kommune om mulig omlægning af den regionale busrute nr. 188 til Jordrup. Formanden har givet tilsagn om et møde om sagen. Formanden drøftede henvendelsen med udvalget.

  Poul Andersen og Preben-Friis Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2496
  13. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Næste møde er mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00 i Regionshuset.

  Poul Andersen, Preben Friis-Hauge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 21-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap