Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 19. januar 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 19. januar 2016

Mødedato
19-01-2016 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fagligt tema: Strategi for Telepsykiatrisk Center for 2015-2017
  3. Orientering
  4. Nyt universitetshospital i Odense - Bevilling til psykiatriens andel af Delprojekt 01, Delprojekt 02 og tværgående bevilling
  5. Frigivelse af midler til COSMIC Mini-Patch Spor
  6. Frigivelse af midler til Nemmere fælles medicinkort (FMK)
  7. Sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  8. Forslag til justering af Socialområdets organisering
  9. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - ny- og ombygning
  10. Status for udrednings- og behandlingsretten
  11. Drøftelse af sengeantal i børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa og Esbjerg
  12. Opfølgning på sygefravær - Psykiatri- og Socialområdet
  13. Status på indvandrermedicinsk team
  14. Puljemidler vedr. nedbringelse af tvang - Afrapportering
  15. Orientering vedr. "Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i psykiatrien 2013-2016"
  16. Orientering vedr. Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018
  17. Redegørelse vedrørende Folketingets § 71- tilsyns uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  18. Redegørelse vedrørende Folketingets § 71- tilsyns anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding
  19. Kommunernes køb på regionale sociale tilbud
  20. Evaluering af ny takststruktur på det sociale område
  21. Orientering om årsrapport for psykiatrisk forskning
  22. Projekt om borgerinddragelse i regi af Borgernes Sundhedsvæsen
  23. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  24. Satspuljen 2015-2018 "Børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser"
  25. Mødekalender 2016
  26. Eventuelt


  Sagsnr. 16/169
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Dagsorden godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/3466
  2. Fagligt tema: Strategi for Telepsykiatrisk Center for 2015-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om Telepsykiatrisk Centers strategi for 2015-2017 samt gives status på arbejdet i centret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark etablerede i 2013, som den første region, et telepsykiatrisk center, der skulle være et regionalt og nationalt omdrejningspunkt for arbejdet med telepsykiatri.

  Telepsykiatrisk Center fungerer i dag både som en klinisk afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark og som kompetencecenter for telepsykiatri både regionalt og nationalt.

  Centret har med inddragelse af medarbejdere og ledere fra psykiatrien udarbejdet vedlagte strategi, der gælder for perioden 2015-2017. Strategien beskriver centrets mission og vision, samt den tilgang man har til arbejdet med telepsykiatri. Herudover præsenteres fem indsatsområder, som tilsammen rummer de mange aktiviteter i Telepsykiatrisk Center. Under hvert indsatsområde beskrives mål og aktiviteter.

   

  De fem indsatsområder er:

  1. Teknologibaseret behandling og rådgivning
  2. Udvikling, test og afprøvning
  3. Implementering og integration
  4. Implementering i stor skala
  5. Forskning i telepsykiatri og e-mental health

  På mødet vil Claus Færch, afdelingschef for Telepsykiatrisk Center, give en status på arbejdet i centret, herunder hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter, der arbejdes med lige nu.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
  1. Rapporten fra ekspertudvalget omkring retspsykiatri er offentliggjort. Udvalget får tilsendt link til rapporten. Rapporten vil blive forelagt udvalget på mødet i marts. Ministeriet lægger op til en bred dialog henover forsommeren med formålet at komme tættere på, hvad rapporten giver anledning til.
  2. Der arbejdes på et fælles møde med sundhedsudvalget med fokus på demensområdet.
  3. Somatikken er ved at indføre Syddansk Forbedringsmodel. Psykiatrien er i overvejelse om at gå med.
  4. Mikkel Andersens orlov ophører pr. 1. februar 2016.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/50672
  4. Nyt universitetshospital i Odense - Bevilling til psykiatriens andel af Delprojekt 01, Delprojekt 02 og tværgående bevilling
  fold dette punkt ind Resume

  På Innovationsudvalgets møde den 17. december 2015 blev to bevillingssager relateret til Nyt OUH behandlet. Med afsæt i principperne til fordeling af fællesomkostninger mellem den somatiske og psykiatriske del af anlægsprojektet fremlægges indeværende sag med henblik på frigivelse af bevilling til psykiatriens andel af de to bevillingssager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  To separate sager på Innovationsudvalgets møde den 17. december 2015 vedrører bevilling til Nyt OUH-projektet. Med disse sager afsættes bevilling til den del af de pågældende sager, der skal finansieres via midler til kvalitetsfondsprojektet. Dertil kommer den andel jfr. vedtagne fordelingsnøgler, som skal finansieres via midler til psykiatrien ved Nyt OUH (regional egenfinansiering). For psykiatriens andel fremlægges indeværende samlesag med en kort beskrivelse af hver af de to bevillingssager. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilaget, der består af bilagsmaterialet fra hver af de to nævnte sager fra Innovationsudvalgets møde den 17. december 2015.

  Delprojekt 01 (DP01) – Fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH

  Gennem Nyt OUH-området anlægges letbane, og disse arbejder igangsættes før hospitalsbyggeriet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fremrykke en række Nyt OUH-anlæg (fx tunneler) i det tracé, hvor letbanen får sit forløb.  Disse fremrykkede arbejder betegnes delprojekt 01.

  De samlede anlægsudgifter udgør 92,1 mio. kr., hvoraf somatikkens og letbanens andel udgør 84,1 mio. kr.  Psykiatriens andel af håndværkerudgifter til DP01 fremgår af skema 1.

  Skema 1: Økonomioversigt - DP01, Letbane

  Økonomioversigt DP01 (mio. kr.)

  2016

  2017

  I alt

  Indeks

  137,1

  137,1

  DP01: fremskudt arbejder, letbane

  6,8

  1,2

  8,1

  Delprojekt 02 (DP02) – Fremskudt byggemodning

  I forlængelse af forberedelse af tracé til letbane gennem Nyt OUH (DP01) gennemføres byggemodningen af den resterende del af arealet til Nyt OUH (DP02). Som en del af DP01 skal der udføres dele af den samlede byggemodning til hospitalsbyggeriet (vejkryds, ledningsarbejder mv.). Derfor anses det som rationelt og økonomisk mest fordelagtigt også at igangsætte de resterende byggemodningsarbejder tidligere end den overordnede tidsplan tilsiger. Arbejdet igangsættes i andet halvår af 2016.

  I takt med projektets fremdrift og den snarlige udførelsesfase er der behov for en større geografisk nærhed til matriklen, hvorpå sygehuset opføres. I den forbindelse planlægges opførelsen af og udflytning til et projektkontor til Projektorganisationen for Nyt OUH og eventuelle rådgivere. Ligeledes har erfaringen fra de øvrige kvalitetsfondsprojekter vist, at der vil være behov for faciliteter, der kan udgøre et egentlig besøgscenter. Dette planlægges opført i umiddelbart tilknytning til projektkontoret, og bevillingen indeholder derfor også opførelsen af dette.

  De samlede anlægsomkostninger til DP02 udgør 267,6 mio. kr., hvoraf somatikkens og letbanens andel udgør ca. 239,7 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger til opførelse af projektkontor og besøgscenter udgør 20 mio. kr., hvoraf somatikkens andel udgør 17,9 mio. kr. Psykiatriens andel for de to bevillinger fremgår af nedenstående skema 2.

  Skema 2: Økonomioversigt - DP02, byggemodning

   

  Økonomioversigt (mio. kr.)

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Indeks

  137,1

  137,1

  137,1

  DP02 - byggemodning

  7,0

  16,8

  4,2

  27,9

  Projektkontor og besøgscenter

  2,1

  -

  -

  2,1

  Sagen er tiltrådt af styregruppen for Nyt OUH på møde den 4. december 2015.


  Indeværende sag har været behandlet på møde i forretningsudvalget den 13. januar 2016. Det sker med henblik på, at den kan behandles på regionsrådets møde den 25. januar 2016, hvor ovennævnte to bevillingssager vedrørende somatikkens andel af Delprojekt 01 og Delprojekt 02 ligeledes er på dagsordenen. På grund af tidsperspektivet i sagen har det ikke været muligt at få sagen behandlet i Psykiatri- og Socialudvalget før mødet den 19. januar 2016. Udvalgets indstilling vil fremgå til regionsrådsmødet den 25. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionsrådet anbefaler:

   

  At forslag til delprojekt 01 vedrørende psykiatriens andel af letbaneprojekt og delprojekt 02 vedrørende psykiatriens andel af byggemodning samt opførelse af projektkontor og besøgscenter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på

  • 8,1 mio. kr. (indeks 137,1) til delprojekt 01 – letbane
  • 27,9 mio. kr. (indeks 137,1) til delprojekt 02 – byggemodning
  • 2,1 mio. kr. (indeks 137,1) til opførelse af projektkontor og besøgscenter

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på de tre bevillinger i forhold til skema 1 og 2 finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for delprojekt 01, delprojekt 02 samt til opførelsen af projektkontor og besøgscenter inden for de meddelte bevillinger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2319
  5. Frigivelse af midler til COSMIC Mini-Patch Spor
  fold dette punkt ind Resume

  Etablering af et COSMIC Mini-Patch Spor indgår som et 1. prioritet projekt i den opdaterede Sundheds-It Strategi for Region Syddanmark. Den opdaterede Sundheds-It Strategi blev tiltrådt af regionsrådet på møde den 28. september 2015. Strategien angiver prioriteringer af relevante sundheds-it projekter i Region Syddanmark.

  COSMIC Mini-Patch Sporet har til formål at sikre en hurtigere håndtering og tilpasning ved nye behov i klinikken ved ændringsønsker, nye konstaterede fejl i COSMIC og nye myndighedskrav.

  Det anbefales, at der frigives anlægsmidler til håndtering af opgaven med Mini-Patch Spor i perioden 2016 og 2017. Beløbet er på i alt 6 mio. kr. i perioden og planlægges fordelt ligeligt på de to budgetår 2016 og 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med implementering af Elektronisk Patientjournal (EPJ) og det Patientadministrative System (PAS) på alle sygehuse i Region Syddanmark er der stadig et løbende behov for hurtigt og administrativt let at kunne tilpasse systemerne for klinikerne for at imødekomme nye krav og løbende at optimere i klinikken.

  COSMIC Mini Patch Sporet blev etableret i august 2014, grundet et udtalt behov for en hyppigere implementering af ændringsønsker og fejlrettelser i COSMIC, end det daværende COSMIC Roadmap i strategien gav mulighed for.

  Der har siden etablering af COSMIC Mini Patch Sporet været gennemført 5 Mini Patches (ændringer og rettelser), hvilket har givet god erfaring med hurtigere håndtering af nye behov fra klinikken. Det gælder ved nye ændringsønsker, nye konstaterede fejl og nye myndighedskrav. Dette har medført en reduktion af risikoen for fejl, der er forbundne med store opdateringer, der ofte sker sammen med nye projekter.

  De gennemførte rettelser er indtil nu finansieret af den systemansvarlige for COSMIC, Odense universitetshospital, men det er i Udvalg for Sundheds-it vurderet, at opgaven er af så stor værdi for alle brugere af COSMIC, at den bør finansieres fra central side.

  Odense Universitetshospital planlægger fire årlige COSMIC Mini-Patches i 2016 og 2017. Der er i perioden reserveret 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til dækning af de leverance- og projektstyringsmæssige omkostninger på Sundheds-it anlægsbudgettet.

  Omkostningerne forventes i 2016 og 2017 at fordele sig med 4,780 mio. kr. til ekstern leverandør, mens resten er interne personaleudgifter.

  Det understreges, at den forventede økonomi alene vedrører opdateringer og fejlrettelser til COSMIC-systemet og ikke til eventuelle andre systemer på sygehusene.

  Der anmodes om frigivelse af midler til fejlrettelser og opdateringer, som bliver systemforvaltet af Odense Universitetshospital i perioden.

  Sagen behandles også i Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionrådet anbefaler:

  At projekt vedr. COSMIC Mini Patch godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. (indeks 137,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr., fordelt på 2016-2017, til projektet, finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt vedr. COSMIC Mini Patch inden for den bevilgede økonomiske ramme. Forvaltningsansvaret er placeret hos Odense Universitetshospital, OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2319
  6. Frigivelse af midler til Nemmere fælles medicinkort (FMK)
  fold dette punkt ind Resume

  Det fælles medicinkort (FMK) har til formål at øge patientsikkerhed og brugervenlighed i forhold til medicinhåndtering. Klinikerne har med implementering af FMK påpeget en række kritiske mangler i systemet.

  Projektet ”Nemmere FMK”, som er 1. prioritetsprojekt i Sundheds-IT strategien 2015-2017, har som primært formål at levere en forbedret løsning for det Fælles Medicinkort (FMK) i COSMIC. Samtidig skal projektet bidrage til at give anbefalinger til de lokale sygehuse relateret til arbejdsgange, organisering, implementering, uddannelse m.v. i forhold til medicinhåndering.  

  Til gennemførelse af 1. prioritetsprojektet i Sundheds-IT strategien 2015-2017, godkendt på regionsrådets møde den 28. september 2015, ønskes 5,975 mio. kr. frigivet til gennemførelse af FMK-løsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med implementering af det fælles medicinkort (FMK) er der identificeret et stort klinisk behov for at få forbedret løsningen i COSMIC. Der er et stort potentiale i forbedringen af brugerfladen samt forbedring af performance. Tilsammen forventes disse forbedringer at mindske risikoen for utilsigtede hændelser og at effektivisere brugen af FMK.

  Projektet leverer følgende hovedleverancer i forbindelse med gennemførelsen:

  • Forbedre brugervenligheden af det fælles medicinkort (FMK) i COSMIC (funktionelle og non-funktionelle forbedringer).
  • Performancerettelser bl.a. i forhold til bedre svartider.
  • Anbefaling om fællesregionale arbejdsgange og forslag til, hvordan de kan implementeres.
  • Efterlevelse af skærpede certificeringskrav til den nationale løsning af det fælles medicinkort ved National Sundhedsdokumentation – og it (NSI).
  • Analyse af, hvad det kræver at komme på den næste version af FMK fra NSI, som forventes udrullet ved udgangen af 2016.

  De samlede omkostninger til projektet er på 5,975 mio. kr., der fordeler sig med 5,285 mio. kr. til ekstern leverandør, inkl. midler til uforudsete udgifter, og resten til interne personaleressourcer.

  Finansiering
  I Sundheds-IT strategien 2015-2017, godkendt på regionsrådets møde den 28. september 2015, er ”Nemmere FMK” et 1. prioritetsprojekt, det vil sige at projektet forudsættes gennemført i perioden. Den korrigerede ramme til at understøtte den beskrevne løsning er på 3,975 mio. kr.

  Som udgangspunkt er der i regionens budgetter til investeringer i sundheds-IT alene finansiering til strategiens 1. prioriteter, det vil sige projekter afledt af lovkrav, økonomiaftaler, RSI-pejlemærker m.v.

  Mulighederne for at finansiere nye projekter herudover eller finansiering af uforudsete merudgifter til strategiens prioriterede projekter inden for eksisterende IT-anlægsrammer for perioden 2016-2018 er begrænsede. Dog kan tidsforskydninger m.v. i prioriterede projekter i Sundheds-IT Strategien åbne mulighed herfor inden for de årligt afsatte anlægsrammer til formålet. Indtil der er klarhed over disse muligheder anbefales det, at projektet finansieres af de eksisterende rammer til investeringer i sundheds-IT.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 afdækkes samtidig mulighederne for finansiering af udgiften via konsolideringstiltag for 2016.

  Eventuelle afledte driftsomkostninger indarbejdes i budgetlægning for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At projektet ”Nemmere FMK” godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (indeks 137,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,975 mio. kr. i 2016 til projektet, finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it. Samtidig afdækkes mulighederne for finansiering af udgiften via konsolideringstiltag for 2016.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at frigive midler til leverandørbetaling, inkl. midler til uforudsete udgifter, på 5,285 mio. kr. efter godkendelse af detailbudget for den endelige løsning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42927
  7. Sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af samlingen af de retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, blev der etableret en sikkerhedsfunktion i en 2-årig forsøgsperiode. Ordningen er evalueret, og der er stor tilfredshed med ordningen og vagtselskabets varetagelse heraf. Der lægges på den baggrund op til en permanentgørelse af den eksterne varetagelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. juni 2013 godkendte regionsrådet etablering af en sikkerhedsfunktion på

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart i en 2-årig forsøgsperiode. Projektet blev bevilliget 2,74 mio. kr. i henholdsvis 2014 samt 2015 fra psykiatriens prioriteringspulje. Baggrunden for etableringen af en sikkerhedsfunktion var samlingen af de retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, hvor antallet samtidig blev udvidet til 70 pladser fra juni 2014. Den retspsykiatriske målgruppe stiller, qua deres retslige foranstaltning, særlige krav til sikkerhed og de fysiske rammer i døgnfunktionen for at undgå rømninger, indsmugling af stoffer, forsøg på indtrængen udefra mv.

  Formålet med sikkerhedsfunktionen var, via monitorering af de ydre fysiske rammer, at skabe tryghed for patienter, personale og besøgende. Sikkerhedsfunktionen blev etableret den 1. februar 2014, og den 2-årige forsøgsperiode nærmer sig således sin afslutning. Der er udført en uddybende evaluering af funktionen, hvor der blandt andet er udført fokusgruppeinterviews med patienter, personale samt interview med eksternt personale, der varetager funktionen. Konklusionen på evalueringen er, at patienter og personale udtrykker stor tilfredshed med funktionen samt vagtfirmaets varetagelse heraf, og at funktionen opfylder formålet om at skabe tryghed på en positiv måde.

  Det vurderes, at vagtfirmaet har en mere systematisk tilgang til overvågning og sikkerhed, samt at den eksterne varetagelse af opgaven sikrer driftsstabilitet i forhold til overvågningen, da vagtfirmaet sikrer døgndækning af funktionen året rundt. Personalet fra vagtfirmaet føler et tilhørsforhold til afdelingen og oplever, at besøgende ser dem som et servicetiltag og ikke et vagttiltag.

  Evalueringen viser, at funktionen virker betryggende for både patienter og personale, og afdelingen har et ønske om, at ordningen videreføres med vagtfirmaet. Kontrakten med vagtfirmaet er i oktober 2015 forlænget frem til den 31. april 2016. Kontrakten kan yderligere forlænges én gang med op til 12 måneder, herefter går den i udbud.

  Hvis funktionen ikke videreføres, vil afdelingen selv skulle etablere overvågning.

  Evalueringen af sikkerhedsfunktionen skal danne grundlag for en beslutning om, hvordan den ydre overvågning samt sikkerhed skal varetages efter den 1. april 2015 – via en videreførelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab eller via personale, der ansættes i afdelingen. Umiddelbart er det vurderingen, at det ikke er billigere, at psykiatrien selv varetager denne funktion.

  Uanset valg af løsning er der behov for finansiering af varetagelsen af de særlige behov for sikkerhed i forbindelse med de 70 retspsykiatriske sengepladser i Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionsrådet anbefaler:

   

  At der sker en videreførelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab i Middelfart.

  At psykiatrisygehusets budget opskrives med 1,782 mio. kr. fra 1. april 2016 og med 2,376 mio. kr. fra 2017 og frem finansieret af psykiatriområdets prioriteringspulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Ida Damborg og Andreas Lund Andersen tager forbehold.

   

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/53177
  8. Forslag til justering af Socialområdets organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Ledelsen på Socialområdet har udarbejdet et forslag til justering af Socialområdets organisering med henblik på at imødekomme de udfordringer, området står overfor. Det foreslås, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende 8 centre reduceres til 6 centre.

  Materialet er til administrativ høring i perioden 5. januar til 18. januar 2016.

  Forslaget skal ses i sammenhæng med resultaterne af den kommunale overtagelsesdagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Hertil kommer, at resultaterne af den kommunale overtagelsesdagsorden betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2017 i alt overtager tilbud, svarende til 14 % af det regionale budget på Socialområdet. 

  Med afsæt heri har Socialområdet besluttet at indlede arbejdet med en justering af den nuværende centerstruktur, der blev etableret 1. januar 2013.

  Socialområdets ledelse (centerledere, afdelingschef og driftsdirektør) har på baggrund heraf udarbejdet ”Forslag til justering af Socialområdets organisering”, der direkte berører organiseringen på 4 af de 8 nuværende centre, jf. vedlagte høringsmateriale. De berørte centre er: Autismecenter, Center for Senhjerneskade, Center for Misbrug og Socialpsykiatri samt Center for Børn og Unge.

  Ledelsen for Socialområdet foreslår, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende 8 centre reduceres til 6 centre.

  Det har været afgørende for valg af organisationsmodel, at den er baseret på målgrupper for herigennem at bibeholde den høje specialiseringsgrad og understøtte princippet om, at borgeren er i centrum. Samtidig med, at modellen kan håndtere de konkrete udfordringer omkring bæredygtig økonomi.

  Forslaget er sendt i høring i perioden 5.-18. januar 2016. Høringen er udsendt til det Fælles MED-udvalg for Socialområdet samt de Lokale MED-udvalg på de 8 nuværende centre.

  Høringsperioden er ikke afsluttet ved udsendelse af udvalgets dagsorden. Derfor vil de indkomne høringssvar samt eventuelle forslag til ændringer eller justeringer i det oprindelige forslag blive forelagt udvalget på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At den fremtidige model for organisering af Socialområdet - evt. med ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar - fortsat baseres på centermodellen, hvor de nuværende 8 centre reduceres til følgende 6 centre:

  • Autismecenter inkl. Børnehusene og Møllebakken
  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  • Center for Misbrug og Socialpsykiatri inkl. Senhjerneskade (Kingstrup) og Egely
  • Handicapcenter Nordøstfyn
  • Handicapcenter Sydøstfyn
  • Specialcenter for Voksne med Handicap
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Udvalget præciserer, at høringsudkast skal i udvalget inden udsendelse i høring, og udvalget har brug for mere tid til at gennemgå høringssvarene inden drøftelse i udvalget. På den baggrund udskyder udvalget punktet til næste møde.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/8248
  9. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - ny- og ombygning
  fold dette punkt ind Resume

  Bevilling til gennemførelse af ny- og ombygning på Bognæs søges forøget med 7,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 28. september 2015 byggeprogram vedrørende om- og nybyggeri på Bognæs i Bogense, der er en afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, samt meddelte anlægsbevilling, så den samlede bevilling til projektet blev 30,290 mio. kr.

  Den videre bearbejdning af projektet har vist, at det samlet vil give en bedre totaløkonomi, hvis der samtidig med de planlagte arbejder kan gennemføres en udvendig bygningsvedligeholdelse, herunder tagudskiftning, samt udføres energioptimering af de eksisterende bygninger. Det vil samlet give en mere rationel byggeproces og være økonomisk mere effektivt at gennemføre disse arbejder nu, frem for at skulle gøre det om få år (taget er vurderet til at have en restlevetid på ca. 5 år).

  Under det videre arbejde med sagen er der endvidere konstateret en jordforurening. Det er desuden konstateret, at forsinkelse med projektet har medført, at de særdeles vanskelige adgangsforhold ikke mere kan lettes ved færdsel over en nabogrund, idet der nu er byggeri i gang på nabogrunden. Dette medfører, at der skal laves byggepladsvej på egen grund, med efterfølgende behov for fuldstændig nyetablering af haveanlægget.

  Til gennemførelse af projektet foreslås derfor tillægsbevilget 7,7 mio. kr. fordelt med:

  • 3,700 mio. kr. vedr. udvendig vedligeholdelse
  • 2,700 mio. kr. vedr. energioptimering (indgår i regionens forpligtelse i Elena-projektet)
  • 0,600 mio. kr. vedr. jordforurening
  • 0,700 mio. kr. vedr. byggepladsvej/haveanlæg

   

  Merudgifterne vil kunne finansieres af rammer afsat på investeringsbudgettet for det sociale område.

  Byggeriet vil fortsat kunne udbydes i henhold til Tilbudsloven (skal ikke i EU-udbud). Byggeriet ventes påbegyndt i juni 2016 og afsluttet i december 2018, idet byggeriet gennemføres etapevis med henblik på at undgå genhusning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,700 mio. kr. (indeks 137,1) til gennemførelse af udvendig bygningsvedligeholdelse, energioptimering mv. i forbindelse med om- og tilbygning på Bognæs.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedr. om- og tilbygning på Bognæs tilsvarende forøges med 7,7 mio. kr. i 2016, der frigives, finansieret af 2,7 mio. kr. fra den afsatte ramme til energirenoveringer og 5,0 mio. fra restrammen vedr. erstatning for Strandvænget.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den samlede bevilgede ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/21850
  10. Status for udrednings- og behandlingsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om status på implementering af 30 dages udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal vedrørende monitorering af afslutning på udredning til og med 20. november 2015. Der fremlægges desuden forslag om ændret fremadrettet afrapportering af udrednings- og behandlingsretten til Psykiatri- og Socialudvalget. Endelig orienteres der om kommende ændringer i afregningsmodellen på baggrund af den ændrede udredningsret pr. 1. september 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget besluttede den 27. januar 2014, at status på implementeringen af 30 dages udredningsret skal indgå som et fast punkt på udvalgets møder, idet der i opstartsperioden i forhold til udrednings- og behandlingsretten har været ønske om at følge området tæt.

  Monitoreringen af udrednings- og behandlingsretten er hidtil primært sket via opgørelser af bagudrettede ventetider på udredning og behandling samt de fremadrettede ventetider. De bagudrettede ventetider viser tiden fra henvisning til første besøg i et forløb og har i mangel af bedre været brugt som en pejling på målopfyldelsen i forhold til udrednings- og behandlingsretten.

  I september 2015 lancerede Statens Serum Institut den nationale model for monitorering af udredningsretten, som i tråd med lovgivningen følger op på, hvor mange patienter der udredes indenfor 30 dage.

  Den seneste offentliggjorte nationale opgørelse viser, at 70 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien og 92 % af patienterne i voksenpsykiatrien i 3. kvartal 2015 er blevet udredt indenfor 60/30 dage. Offentliggørelsen relaterer sig til en periode, hvor der indtil 1. september 2015 var en national lovgivning, der gav ret til udredning indenfor 60 dage, og efter 1. september 2015 indenfor 30 dage.

  Sammenlignet med andre regioner har Region Syddanmark en målopfyldelse, der er blandt de 2-3 bedste.

  På baggrund af lanceringen af den mere præcise monitorering af udredningsretten foreslås det, at målopfyldelsen for udredningsretten fremadrettet alene følges med data fra den nationale monitorering af afslutning på udredning.

  Da implementeringen af udrednings- og behandlingsretten samtidig vurderes at være ovre den første opstartsperiode, foreslås det, at afrapporteringen fremover afstemmes med offentliggørelserne fra den nationale monitorering af afslutning på udredning. Der vil således blive afrapporteret status for opfyldelsen af udredningsretten på cirka hvert andet udvalgsmøde i 2016.

  Det foreslås samtidig, at afrapporteringen af bagudrettet ventetid til behandling indtil videre udgår. Bagudrettet ventetid til behandling monitorerer alene på ventetiden for patienter, der henvises direkte til behandling. Der er her tale om en mindre del af patientgruppen, og der gives dermed ikke et retvisende billede af den samlede ventetid til behandling i regionen.

  Danske Regioner har lavet en opgørelse, der viser, at der i forhold til behandlingsretten ikke vurderes at være skabt interne ventetider ved indførelsen af udredningsretten, da der ses en udvikling mod, at der er kortere tid mellem 1. og 2. besøg i et ambulant forløb (se bilag). Statens Serum Institut arbejder på en national monitorering af behandlingsretten, og når denne er tilgængelig, vil data herfra blive afrapporteret til Psykiatri- og Socialudvalget. Tidshorisonten herfor er ukendt.

  Ændring i afregningsmodellen

  Med ikrafttrædelsen af den fulde 30 dages udrednings- og behandlingsret pr. 1. september 2015 opstod der behov for en mindre justering af den del af psykiatriens afregningsmodel, hvor der hidtil er givet særlig afregning, når første besøg finder sted indenfor 30 dage.

  For at understøtte at patienter udredes inden for 30 dage, vil regionsrådet derfor, i forbindelse med 1. budgetjustering 2016, blive bedt om at tage stilling til at justere afregningsmodellen, så den understøtter de gældende patientrettigheder bedre. Konkret foreslås det, at psykiatrisygehuset afregnes med 40 % af den ambulante takst for ordinære ambulante besøg, hver gang en patient er udredt inden for 30 dage samt hver gang der, inden for samme tidsgrænse, af faglige årsager er udarbejdet en udredningsplan. Derved modtager psykiatrisygehuset 490 kr. hver gang et patientforløb overholder udredningsretten. For de patienter, som ved henvisning er udredt i en grad, så de kan gå direkte i behandling, foreslås det samtidig, at psykiatrisygehuset ligeledes afregnes med 40 % af den ambulante takst (490 kr.), hver gang 1. besøg til behandling finder sted indenfor 30 dage. Herved gives økonomiske incitamenter til hurtigt at tage hånd om patienterne, uanset om patienten ved henvisning er udredt eller ikke.

  Justeringen af afregningsmodellen vurderes at medføre en afregning på ca. samme niveau som med den afregningsordning, som udfases. Dette er der allerede afsat finansiering til på psykiatriområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget tager til efterretning:

  At der fremadrettet alene afrapporteres data vedr. afslutning på udredning fra den nationale monitorering som status på udrednings- og behandlingsretten til Psykiatri- og Socialudvalget.

  At afrapporteringerne følger den nationale offentliggørelse af data med 4 afrapporteringer årligt til Psykiatri- og Socialudvalget.

  At der foretages en ændring i afregningsmodellen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Udvalget ønsker fremadrettet at se tallene afdelingsvis.

  Med den tilføjelse taget til efterretning.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/308
  11. Drøftelse af sengeantal i børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa og Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ida Damborg ønsker en drøftelse af muligheden for at flytte 2 ungdomspsykiatriske senge fra Aabenraa til Esbjerg pr. 1. januar 2016.

  Anmodningen:

  Efter at have nærlæst belægningsprocenterne for vores ungdomspsykiatriske sengepladser i Sydjylland kan jeg (Ida Damborg, red.) konstatere, at B&U i Esbjerg har haft en belægning på over 100 % i 2014, samt at belægningen på Augustenborg/Kolding har været temmelig lav. Ydermere skal B&U i Esbjerg ifølge psykiatriplanen, snarest varetage døgn-akut-funktion for Sydjylland. Det er ikke til at sige, hvorvidt det vil påvirke belægningsprocenten, men nedadgående bliver den næppe. Desuden benytter dele af Vejen Kommune i dag B&U psyk. i Kolding, men med flytning til Aabenraa, vil borgere fra hele Vejen Kommune nok vælge Esbjerg, der ligger væsentlig tættere på.

  Jeg (Ida Damborg, red.) ønsker med disse begrundelser en behandling på udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Drøftedes.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/9216
  12. Opfølgning på sygefravær - Psykiatri- og Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalget orienteres hermed om måltal for sygefravær inden for psykiatri- og socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i oktober 2015, at Region Syddanmark fastholder ambitionen om at nå måltallet for sygefraværet på 4,1 %. Samtidig fastholdes det skærpede ledelsesmæssige fokus på sygefraværsindsatsen også efter udgangen af 2015, hvor den oprindelige indsats Sygefravær & Trivsel 2015 havde sin afslutning. Dette blandt andet på baggrund af, at regionen ikke ville nå måltallet i 2015.

  Socialområdet nåede deres måltal i 2014 på 6,3 %, mens Psykiatrien med 4,7 % ikke nåede deres måltal i 2014 på 4,3 %.

  Prognosen for årsresultat i 2015 i Psykiatrien ligger på 5,1 %, hvilket er 0,8 % point over måltallet for 2015. Psykiatrien når dermed heller ikke måltallet i 2015, men har i stedet en stigning i sygefraværet i forhold til 2014. Det samlede sygefravær i Psykiatrien ligger på 5,0 % i januar-november 2015, hvilket er en stigning på 0,4 % point sammenlignet med samme periode sidste år. Stigning i sygefravær ses på såvel det korte som det lange sygefravær.

  For Socialområdet ligger prognosen for årsresultat i 2015 på 6,1 %, hvilket indikerer, at Socialområdet ikke når måltallet på 5,7 % i 2015. Socialområdet besluttede sig imidlertid i begyndelsen af 2015 for at skærpe sin målsætning, og måltallet blev derfor reduceret med 10 % i 2015 fra 6,3 % til 5,7 %. Det betyder, at Socialområdet ville have nået det gamle måltal. Det samlede sygefravær på de sociale centre er i januar-november 2015 0,2 % point lavere end i samme periode i 2014, hvilket primært er en effekt af et fald i det lange sygefravær. Det er således tilfredsstillende, at ledelsesindsatsen på Socialområdet afspejler en nedgang i sygefraværet i 2015.

  Initiativer

  Arbejdet med sygefraværsindsatsen er en konstant og løbende del af at bedrive ledelse. Det centrale fokus med systematisk opfølgning, rådgivning, sparring og vidensdeling fastholdes derfor, så regionen ikke oplever en stigning i sygefraværet.

  Arbejdet skal fortsat understøttes af igangværende værktøjer, procedurer og initiativer, og arbejdet med en fortsat forankring i de lokale enheder skal prioriteres højt. Dette indebærer bl.a., at arbejdet med etablering af partnerskabsaftaler mellem enhederne og alle jobcentre i regionen gøres færdig. Koncern HR vil fortsat understøtte lederne og enhederne i arbejdet med at nedbringe sygefraværet og stå i spidsen for videndeling, så der eksempelvis kan læres af, hvad de bedste enheder og afdelinger gør for at nedbringe sygefraværet.

  Psykiatrien og Socialområdet har det seneste år skærpet opmærksomheden omkring arbejdet med sygefravær. På de områder, hvor der vurderes at være et potentiale for nedbringelse af sygefraværet, er der iværksat initiativer, der kan bringe potentialet i spil og derved medvirke til, at enhederne fremadrettet når måltallene. Eksempler på konkrete initiativer i Psykiatrien og på Socialområdet er:

  ·         Den ledelsesmæssige opfølgning er generelt skærpet. På Socialområdet har Koncern HR desuden været i dialog med samtlige centre med henblik på at understøtte ledelsen med erfaringsudveksling og videndeling fra øvrige enheder i regionen.

  ·         Til at understøtte ledernes arbejde med sygefravær og trivsel, er der både i Psykiatrien og på Socialområdet implementeret det IT-modul, som automatisk via mail giver lederen besked om, at lederen bør reagere på sygefraværsmønstrene hos en medarbejder.

  ·         Der er i forbindelse med opfølgning på MTU fortsat øget fokus på afdelingernes og centrenes sygefraværstal set i forhold til arbejdsmiljøet generelt.

  ·         Der arbejdes løbende med initiativer vedrørende målrettede uddannelsestilbud for ledere, TR og AMIR i begge områder.

  Sygehusdirektør Charlotte Josefsen og socialdirektør Christian Schacht-Magnussen vil på mødet give en orientering om de igangsatte og planlagte initiativer i forhold til nedbringelse af sygefravær.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/3568
  13. Status på indvandrermedicinsk team
  fold dette punkt ind Resume

  Med Region Syddanmarks budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres indvandrermedicinske teams på alle somatiske og psykiatriske sygehusenheder. Status er, at der i 2015 er gennemført et undervisningsforløb på fem dage for de ressourcepersoner, der indgår i det indvandrermedicinske team. I 2016 er der planlagt seks netværksmøder for ressourcepersonerne, hvor formålet er at skabe vidensudveksling og kompetenceudvikling på tværs af sygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med Region Syddanmarks budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres indvandrermedicinske teams på alle somatiske og psykiatriske sygehusenheder. Psykiatri- og Socialudvalget har i januar 2015 fået forelagt en status, og hermed gives en fornyet status for etablering af indvandrermedicinske teams i psykiatrisygehuset.

  I psykiatrisygehuset har der i 2014 været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at tilpasse en model for indvandrermedicinske teams i somatikken til forholdene i psykiatrisygehuset. I psykiatrisygehuset blev der valgt en model, hvor det indvandrermedicinske team består af ressourcepersoner fra alle kliniske afdelinger, organiseret via et centralt netværk. Teammedlemmerne blev udpeget i foråret 2015 og består af fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, læger og psykologer.

  Ressourcepersonerne har som en opstart i 2015 deltaget i et undervisningsforløb på fem dage. Formålet med undervisningsforløbet har været at øge ressourcepersonernes viden om målgruppen og få skabt en fælles referenceramme for det kommende netværk. Undervisningsdagene er afholdt i henholdsvis juni, september og oktober måned 2015. Undervisningen har blandt andet været med oplægsholdere fra Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, regionsfunktionen for transkulturelle psykiatriske patienter i Odense, Indvandrermedicinsk Klinik OUH og Dansk Flygtningehjælp.

  I november 2015 har ressourcepersonerne haft til opgave at præsentere det indvandrermedicinske netværk i de afdelinger, som ressourcepersonerne er ansat i. Præsentationen er typisk sket på allerede planlagte afdelingsmøder. Formålet med præsentationen har været at skabe kendskab til netværkets kompetencer og skabe dialog om netværkets muligheder. Med afsæt i den model, som er valgt i psykiatrisygehuset, har det været vigtigt at understrege, at formålet med det indvandrermedicinske netværk er at skabe vidensudveksling og kompetenceudvikling på tværs af sygehuset med afsæt i konkrete patientcases. Ressourcepersonerne kan videns- og erfaringsudveksle i netværket, når de i deres respektive afdelinger får kendskab til tværkulturelle problemstillinger. Det kan dog ikke forventes, at ressourcepersonerne varetager den specifikke patientbehandling.

  Som et led i den valgte model er der planlagt seks møder for det indvandrermedicinske netværk i 2016 af 2-3 timers varighed med opstart fra januar 2016. Første møde er dog et heldagsmøde fælles med de somatiske indvandrermedicinske teams, og mødet ledes af Indvandrermedicinsk Klinik. Herefter afklares det i hvilket omfang, der er behov for selvstændige netværksmøder for psykiatrisygehuset og den indholds- og metodemæssige del af de kommende netværksmøder planlægges.

  Modellen for indvandrermedicinsk team i psykiatrisygehuset evalueres januar 2017. Psykiatri- og Socialudvalget vil blive præsenteret for evalueringsrapporten, når denne foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/3618
  14. Puljemidler vedr. nedbringelse af tvang - Afrapportering
  fold dette punkt ind Resume

  I finansloven for 2014 er der indgået aftale om at skabe bedre psykiatri med en målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 % frem mod 2020. Til at understøtte målsætningen blev der nationalt afsat 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer med henblik på at nedbringe anvendelsen af tvang. Region Syddanmark fik den 28. marts 2014 bevilget 21,52 mio. kr. til formålet, svarende til det ansøgte beløb. Projekterne er nu afsluttet, og der orienteres om resultaterne af puljemidlerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. marts 2014 godkendte regionsrådet ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet til puljen vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet tilkendegav den 28. marts 2014, at de ansøgte 21,52 mio. kr. blev bevilget til følgende projekter med henblik på forbedring af de fysiske rammer:

  • Etablering af skærmede afsnit, Psykiatrisk Afdeling Odense og Kolding
  • Ombygning af skadestue, Psykiatrisk Afdeling Odense
  • Etablering af sanserum/mobileenheder, samtlige af regionens psykiatriske afdelinger
  • Udviklingsprojekt vedr. interaktive skærme til psykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Kolding
  • Motionsredskaber til udendørsbrug, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart
  • Etablering af multibaner og aktivitetssti, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart
  • Etablering af døgnrytmelys, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Esbjerg
  • Etablering af gårdhaver, Psykiatrisk Afdeling Svendborg
  • Etablering af udendørsmusikredskaber, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

   

  Samtlige projekter er nu afsluttet. I forbindelse med afslutning af projekterne er der udarbejdet en afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag). Af denne kan følgende projekter fremhæves:

  Etablering af sanserum

  Projektet består af et koncept, som både indeholder deciderede rum samt mobile sanseenheder. Samtlige afdelinger i Region Syddanmark har fået sansestimuliredskaber. Den sensoriske tilgang giver patienter et supplement til den behandling, der allerede er på afdelingerne. Det vil sige, at patienten får et tilbud om andet end medicin og/eller samtale. Det kan give patienten et ”frirum” med ro, sanseoplevelse, fornemmelse og beroligelse. 

  De første erfaringer er, at sanserummene og de mobile sanseenheder bliver brugt aktivt som en del af det terapeutiske arbejde. Selv meget ”opkørte” patienter har man hjulpet med at falde til ro og mærke sig selv. Man har forhindret bæltefiksering nogle gange f.eks. ved hjælp af ballstick-bolde. Patienter, der har været i sanserummet, har desuden sovet længere og mere sammenhængende.

  Etablering af multibaner og aktivitetssti

  Der er etableret multibaner i nærheden af de tre nybyggerier ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart samt en aktivitetssti ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Dette for at understøtte nedbringelsen af tvang ved at give patienter mulighed for udendørsaktivitet, som kan bidrage til positive oplevelser via social kontakt med medpatienter og personale. Forventningerne til multibaner og aktivitetssti var at skabe omgivelser med mulighed for indtryk og oplevelser af såvel sansemæssig som bevægelsesmæssig karakter. Dette med afsæt i og forventningen om, at gode positive oplevelser med kroppen bidrager til at mildne sindet.

  Personalet har forsøgt at inddrage bane og sti i træningssessioner, så patienter løbende gør sig gode erfaringer med brugen af redskaberne og banerne. Det skaber øget opmærksomhed på faciliteterne, så patienterne opsøger aktivitetsmulighederne uden for behandlingstiderne. Personalet er ikke i tvivl om, at den gavnlige effekt på anvendelsen af tvang, gør sig gældende på dette område. Der er et synlig øget aktivitetsniveau med hensyn til gåture rundt om husene og aktivitet på og ved multibanen.

  Etablering af døgnrytmelys

  Region Syddanmark har investeret i døgnrytmelys på de nye psykiatriske sygehuse. I den forbindelse var der et ønske om at udvide tilbuddet om døgnrytmebelysning på afdelingerne i Aabenraa og Esbjerg.

  På Psykiatrisk Afdeling Aabenraa blev døgnrytmelyset installeret i ECT-området. Det har muliggjort, at patienten, som modtager ECT-behandling, oplever døgnrytmebelysning i forberedelsesrum, behandlingsrum og i opvågningen. Det er muligt at vælge op til 6 lysscenarier, hvilket betyder, at den enkelte patient kan få ”energi” lys eller ”beroligende” lys – alt efter behov. Alt dette kan skabe et beroligende miljø for patienten i en ellers ubehagelig og utryg situation.

  På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er der installeret døgnrytmelys på alle seks afsnit. Det vil sige, at der er døgnrytmelys på alle 97 sengestuer, hvoraf lyset på 49 sengestuer er finansieret af puljemidlerne. Udover sengestuer er der døgnrytmelys i fællesarealer, gange og ophold.

  Fælles for begge afdelinger er, at der fra personalets side er kommet tilbagemeldinger om, at anvendelsen af tvang er betydeligt reduceret efter indflytning i de nye rammer, hvor lyset indgår i. Ydermere oplever særligt nattevagterne, at de får bedre søvn efter en vagt på grund af døgnrytmelyset. Det er for tidligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt, men det er fornuftige tendenser, der tegner sig for personalet og patienterne ved brug af døgnrytmelyset.

  Når det gælder reduktion i tvang, som var præmissen for projekterne, så viser det generelle billede, at tvangsanvendelsen på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er nedadgående. Specielt er mængden af fikseringer faldet markant. Den seneste KPI viser, at der i perioden januar til oktober 2015 ses 16,6 % færre fikseringer og 50,5 % færre fikseringer over 48 timer end baseline (gennemsnit af 2011-2013).

  Puljemidlerne er blevet brugt til flere forskellige projekter med henblik på at nedbringe tvang i psykiatrien i Region Syddanmark. Det er endnu for tidligt at konkludere i forhold til, om de enkelte projekter har været (med)årsagen til, at der er reduceret anvendelse af tvang på nogle afdelinger. Men projekterne vurderes at give et godt udgangspunkt i arbejdet med nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  Økonomien for projekterne har holdt sig inden for de bevilgede rammer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/22673
  15. Orientering vedr. "Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i psykiatrien 2013-2016"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har siden 2013 haft fokus på rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i sygehuset, og området indgår som en del af psykiatriens målbilleder. Der gives hermed status på indsatsen til Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2013 at igangsætte en bred rekrutterings- og kvalitetsindsats i psykiatrisygehuset. Regionsrådet afsatte 10 mio. kr. årligt frem til 2016 til indsatsen. På regionsrådsmødet den 28. januar 2013 blev oplæg til gennemførelse af den konkrete rekrutteringsindsats og opkvalificering godkendt.

   

  Rekruttering af udenlandske speciallæger

  Målet er, at psykiatrisygehuset i perioden 2013-2016 rekrutterer yderligere 20 udenlandske speciallæger.

  Der er i perioden 2013-2015 i alt ansat 15 udenlandske speciallæger. Det betyder, at der i 2016 skal ansættes yderligere 5 speciallæger i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri for at nå målet. Det er igennem det seneste år blevet vanskeligere at rekruttere kvalificerede udenlandske speciallæger, og efterspørgslen efter udenlandske speciallæger hos de afdelinger, der mangler læger, er dalende. Sygehuset vurderer på den baggrund, at det er realistisk at rekruttere 4 speciallæger i 2016.  

  Der er fokus på fastholdelse af de udenlandske speciallæger, og der samarbejdes med de kommunale bosætningskoordinatorer om løsningen af denne opgave.

   

  Rekruttering og uddannelse af specialpsykologer

  Der er fokus på at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet inden for psykiatri blandt psykologer ansat i psykiatrisygehuset.

  Målet er, at 75 % af psykiatrisygehusets psykologer i 2023 har en specialuddannelse, enten som specialpsykolog i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri eller som specialist indenfor en af de 7 specialistuddannelser.

  Ud af 186 ansatte psykologer i sygehuset har 25 en specialpsykologuddannelse i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri, og 43 har en specialistuddannelse. Af de 43 med en specialistuddannelse er de 22 også specialpsykologer og yderligere 10 er i merit til specialpsykolog, hvilket bringer det samlede antal psykologer, der er specialiserede op på i alt 36.

  Forudsætningerne for målopfyldelse i 2023 er i stigende grad udfordret af, at det ikke er muligt at få alle uddannelsesstillinger besat samt flaskehalse i meritforløbene. Udfordringerne er nationale, og de tilgås tilsvarende her samt lokalt i sygehuset.

  Ansættelse af specialpsykologer

  Målet er, at der oprettes 90 specialpsykologstillinger frem til 2023. Der er i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2015 oprettet i alt 24 specialpsykologstillinger, som alle er besatte.

  Der er løbende fokus på, at uddannede specialpsykologer bliver ansat i specialpsykologstillinger. Sygehuset forventer, på baggrund af det mindre antal uddannede specialpsykologer, at kunne besætte 5 specialpsykologstillinger i 2016. Det endelig måltal vil blive påvirket heraf.

   

  Videreuddannelse af sygeplejersker i psykiatri

  Målet er, at der optages 22 sygeplejersker på årlig basis. Målet er indfriet for 2013, 2014 og 2015.

  I vedlagte notat beskrives rekrutterings- og kvalitetsindsatsen nærmere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/415
  16. Orientering vedr. Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark har i 2015 igangsat Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018 som led i den overordnede nationale målsætning om at halvere brugen af tvang inden 2020. Målsætningen er formuleret i Partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Sundheds- og Ældreministeriet (2014). Formålet med planen er, gennem høj faglighed hos alle medarbejdergrupper i psykiatrisygehuset, at forebygge brugen af tvang. Der har i 2015 været 1.817 deltagere på en uddannelsesaktivitet under Kompetenceudviklingsplanen foruden deltagere på projekter. Alle faggrupper og alle afdelinger er repræsenteret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med baggrund i den daværende regerings plan for psykiatriområdet i maj 2014 besluttede Regionsrådet den 17. september 2014 at allokere satspuljemidler (43 mio.) til opkvalificering af psykiatrisygehusets medarbejdere med henblik på forebyggelse af tvang: Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018.

  Psykiatri- og Socialudvalget blev senest orienteret om status på sit møde den 20. marts 2015.

  Målet med aktiviteterne i planen er at højne de faglige kompetencer og dermed evnen til at forebygge brugen af tvang. Hermed styrkes kvaliteten af behandlingen, og der initieres en kulturændring i forhold til brug af tvang.

  Aktiviteterne i planen fordeler sig inden for fem hovedområder:

  1. Aktiviteter der knytter sig til partnerskabsaftalen
  2. Rekruttering- og fastholdelsesaktiviteter
  3. Aktiviteter der fremmer leder- og talentudvikling i sygehuset
  4. Kurser, konferencer og e-læring
  5. Projektunderstøttelse

  Sygehusets målsætninger for Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018 er:

  1. Brugen af tvang i psykiatrien i Region Syddanmark falder i perioden 2015-2018 med 50 %
  2. Kompetencemål fra Partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang opnås
  3. Kompetenceudviklingen øges for alle faggrupper og i hele psykiatrisygehuset
  4. Patienter inddrages i opfølgningen på en tvangsepisode
  5. Rekruttering og fastholdelse er succesfuld
  6. Ligeværd i fokus for indsatsen i forhold til mennesker med psykiske lidelser

  De kvantitative mål suppleres fra 2016 med kvalitative data indsamlet hos både medarbejdere, ledelser, patienter og pårørende.

  Efter første år med Kompetenceudviklingsplanen er status, at der har været 1.817 deltagere på en uddannelsesaktivitet. Alle faggrupper og alle afdelinger er repræsenteret.

  Kompetenceudviklingsplanen skal opnå sine mål og føre til forandring gennem en kontinuerlig proces af inddragelse og forankring. Både medarbejdere og afdelingsledelser inddrages og informeres gennem ledelsesstrengen, FMU, LMU samt de øvrige faglige og organisatoriske fora. Psykiatrisygehusets Videns- og Kompetenceudviklingsråd kvalitetssikrer og igangsætter løbende nye aktiviteter inden for planens ramme.

  I vedlagte bilag gives en uddybende beskrivelse af status på Kompetenceudviklingsplanen, ligesom mål, delmål og resultater er beskrevet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3437
  17. Redegørelse vedrørende Folketingets § 71- tilsyns uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets § 71-tilsyn har den 30. januar 2015 aflagt uanmeldt besøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Døgn-dagafsnit BUP-O. Udvalgets endelige rapport fra besøget forelå den 22. oktober 2015. Rapporten indeholder 6 udtalelser vedrørende forhold, tilsynet finder kritisable eller beklagelige. Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet vedlagte redegørelse for, hvad rapporten har medført af initiativer til imødegåelse af udtalelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets § 71-tilsyn har fremsendt endelig rapport om § 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Døgn-dagafsnit BUP-O, fredag den 30. januar 2015. Rapporten forelå den 22. oktober 2015.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har efterfølgende svaret på tilsynets opfølgende spørgsmål.

  Tilsynet anfører i rapporten,

  • at det er beklageligt, at der ikke har været fokus på at kunne følge udviklingen inden for tvangsanvendelse over tid i forbindelse med udvidelsen af afsnittet i september 2013.
  • at det er kritisabelt, at der er sket en voldsom stigning i anvendelsen af tvang i 2014, herunder i omfanget af og længden af langtidsbæltefikseringer.
  • at det er kritisabelt, at der ikke har været større fokus på at forebygge tvangsanvendelse, herunder at der endnu ikke er udarbejdet en lokal instruks for Børne- og Ungdomspsykiatrien, der beskriver personalets afholdelse af defusion efter hvert tilfælde af udøvet tvang, og at personalet oplyser, at der ikke er nok kuglestole og -dyner.
  • at der, i tråd med regionens egne overvejelser, burde være en retningslinje for procedure i forhold til patienter, der bliver vidne til tvang mod medpatienter.
  • at det er særdeles kritisabelt, at der ikke har været fokus på at sikre de fornødne personalemæssige ressourcer i forbindelse med udvidelsen af afsnittet i september 2013 med aldersgruppen 18-19 årige.
  • at det er beklageligt, at der har været store udskiftninger i personalegruppen, et stort forbrug af vikarer og en markant stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader i 2014. 

   

  Der er udarbejdet vedlagte redegørelse for baggrunden for tilsynets udtalelser, og hvad der i afdelingen efterfølgende er iværksat af initiativer til imødegåelse af udtalelserne. Døgn- og dagafsnittet har i hele 2015 arbejdet målrettet med at nedbringe anvendelse af tvang, mindske personalegennemstrømningen samt antallet af arbejdsskader og er inde i en positiv udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3437
  18. Redegørelse vedrørende Folketingets § 71- tilsyns anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets § 71-tilsyn har den 30. januar 2015 aflagt anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 og Børnepsykiatrisk afsnit U2. Udvalgets endelige rapport fra besøget forelå den 22. oktober 2015. Rapporten indeholder tre udtalelser vedrørende forhold, tilsynet finder beklageligt eller ikke tilfredsstillende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets § 71-tilsyn har fremsendt endelig rapport om § 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 og Børnepsykiatrisk afsnit U2 fredag den 30. januar 2015.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har efterfølgende svaret på tilsynets opfølgende spørgsmål.

  Tilsynet anfører i rapporten:

  ·         At der med fordel kunne være en procedure for opfølgning i forhold til patienter, der bliver vidne til tvang mod andre patienter.

  ·         At det er beklageligt, at der er større risiko for tvangsanvendelse i weekender og på helligdage grundet den vagtordning, der anvendes, og som - efter det oplyste - medfører, at der tilkaldes læger i akutte situationer, som hverken kender medarbejdere eller patienter i afsnittet.

  ·         At det ikke er tilfredsstillende, at der hvert år er tilfælde, hvor udskrivning ikke er mulig på grund af manglende indsats fra kommunens side.

  På baggrund af oplysninger fra afdelingsledelsen er der udarbejdet vedlagte redegørelse for, hvilke initiativer afdelingen efterfølgende har iværksat for at imødekomme udtalelserne.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet vedlagte redegørelse for, hvad rapporten efterfølgende har medført af initiativer i afdelingen.Af redegørelsen fremgår det, at afdelingen har implementeret procedure for opfølgning i forhold til patienter, der bliver vidne til tvang mod andre, afdelingen har øget fokus på nedbringelse af al tvang, smidige overgange og samarbejde med kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52723
  19. Kommunernes køb på regionale sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en status for fordelingen af kommunernes køb på de regionale sociale tilbud i Region Syddanmark. De årlige takstindtægter fra kommunerne er 656 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Socialområdet er regionen leverandør af højt specialiserede pladser.

   

  De to vedlagte oversigter viser en status for de årlige takstindtægter fra kommunernes køb på det regionale sociale tilbud.

  Den ene oversigt viser hver kommunes årlige køb på de regionale sociale tilbud beliggende i eller uden for kommunen. Oversigten viser, at kommunerne årligt samlet set køber for 656 mio. kr. på de regionale sociale tilbud. Heraf køber kommunerne for 121 mio. kr. (19 %) på regionale sociale tilbud beliggende i egen kommune.  

  Den anden oversigt viser, hvor meget hver kommune årligt køber på hvert enkelt tilbud. Det er samtidig muligt at se, hvor meget den enkelte kommune køber på de regionale sociale tilbud, som ligger i egen kommune.

  I oversigterne er de årlige takstindtægter beregnet ud fra de samlede takstindtægter for hele socialområdet med undtagelse af indtægter fra objektiv finansiering, VISO, konsulentydelser, abonnementsordninger samt beboerbetalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/7987
  20. Evaluering af ny takststruktur på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i efteråret 2015 gennemført en evaluering af den nye takststruktur på det regionale socialområde. Takststrukturen har været fuldt udrullet i 2015. Evalueringen viser, at formålene med at indføre den nye takststruktur samlet set er opnået. Der er blandt andet opnået øget gennemsigtighed i priser og indsatser over for borgerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens socialområde har implementeret en ny takststruktur på det sociale område med opstart i 2014 og fuld implementering i 2015 for hovedparten af regionens tilbud. Der er i efteråret 2015 foretaget en evaluering af den nye takststruktur for at vurdere, om formålene med den nye takststruktur er opnået. De centrale formål er:

  • Øget gennemsigtighed om priser, ydelser og indsatsen over for borgerne
  • Bedre beskrivelse af ydelsernes indhold
  • Udvikling i borgerens støttebehov kan i højere grad afspejles i priserne
  • Ingen særforanstaltninger – alle borgere indplaceres i en ydelsespakke

  Evalueringen er baseret på input fra de sociale centre samt ni kommuner, og evalueringen viser, at de overordnede formål samlet set er opnået. Desuden viser evalueringen, at den nye takststruktur, som en positiv sidegevinst, har givet bedre vilkår for økonomistyringen på de sociale centre. Samtidig peges der på nogle opmærksomhedspunkter i det fremadrettede samarbejde i regi af den nye takststruktur, herunder at der fortsat kan arbejdes med at blive endnu mere præcis i beskrivelserne af ydelserne til borgerne. 

  Evalueringen viser, at den nye takststruktur i høj grad har øget gennemsigtigheden i forhold til sammenhængen mellem pris og indsatsen for borgerne, ligesom kommunerne generelt har en positiv vurdering af beskrivelserne af ydelserne til den enkelte borger. Evalueringen viser desuden, at der internt på de sociale centre vurderes at være skabt en større bevidsthed om, hvordan ressourcerne anvendes, ligesom den nye takststruktur har bidraget til, at man er blevet mere skarp i beskrivelserne af de faglige indsatser overfor borgerne.

  Den nye takststruktur er et centralt omdrejningspunkt i det regionale socialområdes fortsatte rolle som leverandør af højt specialiserede sociale tilbud. Derfor vil der også helt naturligt i de kommende år være dialog om, hvordan takststrukturen fungerer i praksis. Flere kommuner giver udtryk for, at man ser det som naturligt, at samarbejdet løbende udvikler sig i forhold til den nye takststruktur i takt med, at både de sociale centre og kommunerne bliver mere erfarne i den nye måde at samarbejde på.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/176
  21. Orientering om årsrapport for psykiatrisk forskning
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har netop udgivet ny årsrapport for psykiatrisk forskning for 2015. Årsrapporten fremlægges hermed Psykiatri- og Socialudvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formidling har været et af kodeordene for forskningen i Psykiatrien i Region Syddanmark i 2015. Der er igangsat et arbejde med at styrke formidlingen blandt alle ansatte forskere, og flere af psykiatrisygehusets forskere har vundet priser for deres formidlingsevne i det forgangne år. Formidling er et fokuspunkt, fordi det er af afgørende betydning, at forskningen og forskningsresultaterne bliver delt med omverdenen, så de kan omsættes til praksis og dermed komme patienter og pårørende til gavn.

  Årsrapporten beskriver bl.a. de mange forskningsprojekter, der er igangsat. Forskningsprojekterne vedrører bl.a. etik i sundhedsvæsenet, knogletab ved spiseforstyrrelser, livet med depression i et pårørendeperspektiv, og om D3-vitamintilskud har betydning for patienter i behandling mod depression.

  I årsrapporten fremgår det også, at der i 2015 er oprettet et nyt center for psykiatrisk sygepleje- og sundhedsforskning. Centret er det første af sin art i Danmark, og er forankret i psykiatrien i Region Syddanmark.

  Centret skal bl.a. forske inden for områder som relationel psykiatrisk sygepleje og pårørende, reduktion af tvang, patientinddragelse mm.

  Dette og meget mere fremgår af Årsberetning for psykiatrisk forskning 2015, som er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52437
  22. Projekt om borgerinddragelse i regi af Borgernes Sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes på udvikling af et fælles projekt i de fem regioner om borgerinddragelse i regi af Borgernes Sundhedsvæsen. Projektet skal skabe dialog mellem politikere, borgere og medarbejderne i sundhedsvæsenet om bedre inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Projektet forventes både at indeholde fælles aktiviteter på tværs af regionerne samt lokale aktiviteter i de enkelte regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget er tidligere orienteret om Borgernes Sundhedsvæsen, der er et politisk projekt, som blev lanceret på Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015. Visionen er et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Projektet vil fremme en kultur i sundhedsvæsenet, hvor borgernes viden, behov og præferencer anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering. Indsatsen forventes at give bedre behandlingsresultater, bedre oplevelser og højere livskvalitet for patienter og pårørende.

  Med ’”Plan for Borgernes Sundhedsvæsen” er der udpeget 33 indsatser, som skal være med til at realisere visionen om et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. 

  Dialog mellem politikere og borgere om emnet borgerinddragelse er også en del af projekt Borgernes Sundhedsvæsen. Regionsdirektørkredsen har i juni 2015 nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde og implementere en flerårig plan for en sådan borgerdialog. Der er lagt op til, at nogle initiativer skal være fælles, mens andre er regionale.

  Det er planen, at der skal iværksættes en dialog mellem borgere og politikere, som har til formål at kvalificere og forbedre inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Målet er at gøre borgernes prioriteringer og ønsker til en central del af udviklingsarbejdet. Det er desuden højt prioriteret, at sundhedspersonalet også indgår i dialogerne.

  Der arbejdes p.t. på udvikling af et fælles koncept for aktiviteter på tværs af regionerne, herunder bl.a. afholdelse af dialogmøder i september 2016 mellem politikere, medarbejdere og borgere, herunder patienter og pårørende, jf. formålet med projektet.

  Ifølge tidsplanen for projektet skal en plan for borgerinddragelse i Borgernes Sundhedsvæsen forelægges Danske Regioners bestyrelse den 4. februar 2016.

  Regionsrådet har i 2015 både vedtaget Region Syddanmarks Strategi for patient- og pårørendeinddragelse i somatikken samt Region Syddanmarks Politik for patient- og pårørendesamarbejde i psykiatrien. Der arbejdes med at implementere begge politikker i praksis. Aktiviteterne i projekt borgerinddragelse i Borgernes Sundhedsvæsen koordineres derfor med de aktiviteter, der allerede er igangsat i Region Syddanmark, så projektet understøtter det lokale arbejde med at udvikle samarbejdet med patienter og pårørende.

  Udvalget orienteres igen om projektet i foråret 2016, når der foreligger en mere konkret projektplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/42778
  23. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har igangsat en række anlægsprojekter. Psykiatri- og Socialudvalget vil løbende blive holdt orienteret om status på de enkelte projekter.

  Anlægsprojekterne i psykiatrien vedrører:

  • Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg
  • Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa
  • Psykiatrisk Afdeling i Vejle
  • Nyt OUH

   

  Derudover bygges en række lokalpsykiatrier samt gennemførelse af projekterne ”Ny seng i psykiatrien” og ”Lys i psykiatrien”.

  I vedlagte bilag er der lavet en kortfattet status, som vil blive gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23124
  24. Satspuljen 2015-2018 "Børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser"
  fold dette punkt ind Resume

  I juni 2015 ansøgte Region Syddanmark og Aabenraa Kommune i fællesskab om midler fra satspuljen ”En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med en psykisk lidelse”. Sundhedsstyrelsen har den 9. december 2015 meddelt, at den indsendte ansøgning ikke er imødekommet, da puljen opslås med et bredere funderet puljeopslag forventeligt i februar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der afsat 4,2 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til satspuljen ”En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med en psykisk lidelse” til at implementere ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende”, der bl.a. omhandler tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet.

  Udvalget behandlede på mødet i august 2015 en ansøgning til puljen, hvor Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Aabenraa Kommune i fællesskab søgte om opstart af ”Projekt særlig indsats for børn og unge, der er pårørende til borgere med psykiske lidelser i Aabenraa Kommune”. Desuden skulle PsykInfo indgå som part i projektet.

  Sundhedsstyrelsen har den 9. december 2015 meddelt, at satspuljemidlerne endnu ikke er udmøntet, og ingen af de indsendte projekter imødekommes. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at puljeopslaget burde have været bredere funderet, således at kredsen af ansøgere havde været større.

  Satspuljepartierne har i satspuljeforliget 2016-2018 omprioriteret de afsatte midler og genopslår ultimo februar 2016 puljen med et udvidet formål, således at puljen omfatter børn, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig somatisk sygdom. Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet/den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra puljen, bygger videre på erfaringer fra lignende eksisterende projekter, herunder udbredelse af kendskab til oparbejdede erfaringer og tilgængelige ressourcer.

  Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer. Aabenraa Kommune er interesseret i at søge satspuljen givet satspuljens endelige formål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  25. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

  Tirsdag den 19. januar 2016, kl. 13.00-15.00

  Fredag den 11. marts 2016, kl. 13.00-15.00

  Tirsdag den 19. april 2016, kl. 15.00-17.00

  Tirsdag den 17. maj 2016, kl. 13.00-15.00

  Tirsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00-15.00

  Tirsdag den 23. august 2016, kl. 13.00-15.00

  Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 13.00-15.00

  Tirsdag den 22. november 2016, kl. 13.00-15.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016

  Forvaltningen kigger på mødekalenderen og kommer med et forslag til efteråret, så den 22/11 veksles til et møde primo november og et primo december.

  Mette Bossen Linnet og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  26. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
  1. Ida Damborg ønsker at ledelsen gør medarbejdere opmærksomme på deres ytringsfrihed.
  2. Ønske om at drøfte udeblivelse på næste udvalgsmøde, status og indsatser.
  3. Børnerådet har udgivet rapport om frihedsberøvelse af unge. Rapporten sendes ud til udvalget.
  4. Tak til Andreas Lund Andersen for god indsats i udvalget.

   

  Mette Bossen Linnet og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 21-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |