Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 21. januar 2016

Innovationsudvalget - Referat - 21. januar 2016

Mødedato
21-01-2016 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V
 • Simon Hempel-Jørgensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema - kl. 15.00
  2. Status på Patient@home - kl. 16.00
  3. Samarbejde mellem MedCom og CoLab Plug & Play
  4. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, Fase 2: Revideret tidsplan
  5. Region Syddanmarks videre deltagelse i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  6. Referat fra USE mødet 12. november 2015
  7. Mødeplan
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 16/918
  1. Mødested og tema - kl. 15.00
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense, og der vil på mødet blive givet en præsentation af CoLab Denmark samt demonstration af CoLab Plug & Play. Præsentationen bliver givet af Søren Lindgaard, konst. direktør for Syddansk Sundhedsinnovation.

  CoLab Denmark er igangsat med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger samt om i fællesskab at åbne op for samarbejdet med virksomheder om udvikling og test af konkrete løsninger.

  Fokus er på at skabe en samarbejdsmodel baseret på en struktur med lokalt forankrede test- og udviklingsmiljøer.

  CoLab Plug & Play er CoLab Denmarks’ test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse i udvikling, test og certificering af velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. CoLab Plug & Play gør det muligt at teste velfærdsteknologier til sundhedsområdet i konkrete brugsscenarier.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Kst. direktør Søren Lindgaard, SDSI, kst. direktør Dorthe Kusk, regional udvikling, direktør Peder Jest, OUH, og programchef Kenneth Mikkelsen præsenterede CoLab Denmark, CoLab Odense samt demonstrerede CoLab Plug & Play.

  Drøftedes, herunder bl.a. udviklingen siden området hed ”Center for borgernær velfærdsteknologi”, innovationstiltag i øvrige regioner, stigende behov for koordination og samlende organisation, fokus på national synliggørelse, fokus på evidens m.v.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1595
  2. Status på Patient@home - kl. 16.00
  fold dette punkt ind Resume

  Patient@home er Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor. Projektet er forankret i Region Syddanmark med Syddansk Universitet som projektleder og bygger på offentligt-privat projektsamarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner.

  Målet er i løbet af projektperioden (6 år) at udvikle 40 nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelser af patienter i egne hjem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Målsætningen for Patient@home er at udvikle 40 nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelser af patienter i egne hjem. Derudover skal projektet styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation gennem platforme, der har fokus på offentlig-privat innovation og videnspredning mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.

  Syddansk Universitet ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet er Lead Partner i projekt, hvor partnerne er Welfare Tech, Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og en række andre vidensinstitutioner, GTS-institutter og private virksomheder fra Danmark og udlandet samt en række danske kommuner. Projektets aktiviteter er samlet i to overordnede spor: et forskningsspor og et innovationsspor. Vægten var i projektets første periode på forskning, og i anden periode vil fokus primært være rettet mod, hvordan virksomhederne bruger og aktiverer den nye viden og forskning, som er udviklet i projektets første periode.

  Det samlede projektbudget er på 189 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. er midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation, den private medfinansiering udgør 78 mio. kr. mens medfinansiering fra Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum udgør 18,65 mio. kr. 

  COWI har i december 2015 midtvejsevalueret Patient@home for Syddansk Vækstforum. Projektet har fået en positiv evaluering. Et af de klare resultatmål er, at projektet allerede nu har opnået en højere grad af privat medfinansiering end de målsatte 78 mio. kr. Dette tyder på, at virksomhederne har et stort engagement og at de finder, at projektet igangsætter de rigtige aktiviteter. Desuden er der allerede nu udviklet 17 ud af de målsatte 40 produkter i hele projektperioden, hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af projektets fokus på forskning i den første periode.

  Rapporten peger på, at der er tilfredsstillende fremskridt for de fleste af projektets leverancer, men at der er enkelte forhold, som kræver øget opmærksomhed. Projektledelsen har allerede fulgt op på disse forhold, herunder at en af projektpartnerne på grund af intern udskiftning ikke leverede de aftalte input, og at projektet ikke har fået ansat de ønskede Erhvervs-PhD’er. Projektledelsen forventer dog at komme i mål med afholdelse af alle de planlagte aktiviteter i projektperioden.

  Derudover har projektledelsen udarbejdet en midtvejsrapport, som er sendt til Regionsrådet og kan ses på følgende link:

  http://www.patientathome.dk/media/128254/patient_home_rapport_web_16112015.pdf

  Projektets leder, professor Uffe Koch Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, deltager på udvalgets møde og vil præsentere status og perspektiver for Patient@home.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Projektleder, Professor Uffe Kock Will præsenterede status og perspektiver for Patient@Home.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/918
  3. Samarbejde mellem MedCom og CoLab Plug & Play
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har etableret et test- og demonstrationslaboratorium for borgernære velfærdsteknologiske produkter til sundhedsområdet, kaldet CoLab Plug & Play.

  MedComs styregruppe har godkendt, at MedCom indgår i et 2-årigt pilotprojekt med Colab Plug & Play om udvikling af koncept for test og certificering i forhold til nationale standarder for opsamling af hjemmemonitoreringsdata.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  CoLab Plug & Play er et test- og demonstrationslaboratorium for certificering af borgernære velfærdsteknologiske produkter til sundhedsområdet etableret i faciliteterne hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense. CoLab Plug & Play er en enhed under CoLab Denmark.

  I regi af CoLab Plug & Play er der skabt en infrastruktur for test af produkter til hjemmemonitorering og telemedicinske løsninger, som gør det mulig at validere forskellige delkomponenters evne til at samarbejde i en fælles løsning, sikkerhed samt performance af et produkt eller en løsning.

  Test-infrastrukturen er bygget op i henhold til nationalt besluttede standarder (Referencearkitektur) for opsamling af helbredsdata hos borgeren. I CoLab Plug & Play er det muligt at gennemføre tests på forskellige stadier i produktudviklingen– fra test af en prototype i et beskyttet sandkassemiljø til test af den færdige løsning i et driftslignende set-up – uden at skulle koble sig på eksisterende infrastrukturer med dertilhørende risici for driftsforstyrrelser.

  MedCom løser opgaver med fokus på at understøtte effektiv drift og trinvis udbygning af den nationale sundheds-it-infrastruktur på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger og finansieres i forening af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

  Som led heri varetager MedCom et ansvar for modning og udvikling af en national database for hjemmemonitoreringsdata (KIH-databasen) og herunder de relevante standarder i forbindelse hermed.

  MedComs styregruppe har på sit møde d. 10. december 2015 godkendt, at MedCom indgår i et 2-årigt pilotprojekt med Colab Plug & Play om udvikling af koncept for test og certificering i forhold til nationale standarder for opsamling af hjemmemonitoreringsdata i en national database.

  CoLab Plug & Play og MedCom har en klar gensidig interesse i dels at samarbejde om udvikling af tests og testscenarier mod KIH-databasen og dels at samarbejde om at stille konkrete muligheder for at gennemføre tests til rådighed.

  Samarbejdet skal føre frem til en samarbejdsaftale, som beskriver samarbejdsmodellen samt en beskrivelse af den underliggende forretningsmodel for henholdsvis MedCom og CoLab Plug & Play. 

  Samarbejdet vil udnytte potentiel synergi mellem MedCom og CoLab Plug & Play og gøre det lettere for virksomheder og offentlige institutioner at få testet og certificeret deres it-løsninger i forhold til overholdelse af relevante standarder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/5387
  4. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, Fase 2: Revideret tidsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges en revideret tidsplan for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til godkendelse. Tidsplanen indebærer en forlængelse af projektet med godt et år frem til august 2021. Den primære milepæl i Fase 2, sengebygningen, forventes dog uændret at være færdigbygget i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 26. maj 2015 dispositionsforslaget for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. I den forbindelse godkendte Regionsrådet en revideret tidsplan, som var forlænget med 2 måneder, og projektet (inkl. såkaldt risikotid) skulle dermed være afsluttet i maj 2020. 

  Som oplyst i 3. kvartalsrapport 2015, godkendt af Regionsrådet den 21. december 2015, så var der væsentlig risiko for, at rammerne i gældende tidsplan ville blive overskredet med omkring et år. Det blev endvidere oplyst, at en revideret tidsplan ville blive forelagt til Regionsrådets godkendelse, når den var færdig og ny udbudslov var vedtaget i Folketinget.

  På den baggrund forelægges hermed revideret tidsplan for Fase 2 til godkendelse. Som det fremgår er tidsplanen inkl. risikotid forlænget med godt et år frem til august 2021. Det er perioden for udbud, kontrakt og udførelse, som er blevet forlænget.

  Folketinget har for nyligt vedtaget en ny udbudslov med ikrafttrædelse den 1. januar 2016. Udbudsloven indeholder nye krav og åbner for nye muligheder, som er med til at forlænge Fase 2. Den nye udbudslov kræver, at projektmaterialet er færdiggjort inden projektet udbydes. Førhen var det muligt at starte udbudsprocessen samtidig med at projektmaterialet blev lavet helt færdigt. Kravet forlænger tidsplanen for Fase 2. Loven giver bygherren mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, og den mulighed vil styregruppen benytte for at sikre, at entreprenøren forstår projektet korrekt inden kontrakten lukkes. Det er vurderingen, at denne ekstra tid i kontraktfasen kommer til at gavne den samlede byggeproces.

  Projektafdelingen har i maj og juni 2015 afholdt markedsdialog med fem hovedentreprenører for at ”trykprøve” udbudsstrategien, som er udbud af nybyggeriet (sengebygningen) i hovedentreprise og udbud af ombygningsarbejderne i fagentrepriser som optioner til hovedentreprisen. Konklusionen af markedsdialogen var dels, at entreprenørerne syntes, at udbudsstrategien gav mening, og dels at entreprenørerne ønsker sig en lang tilbudsfrist, en efterfølgende projektgennemgang- og optimeringsperiode (jf. mulighederne i den ny udbudslov) samt en lang mobilisering. Det er ønsker, der tilsammen forlænger tidsplanen med 3-4 måneder. Baseret på Region Syddanmarks tidligere erfaringer, er det imidlertid vurderingen, at der ikke kommer noget godt ud af en tidsplan, som er presset fra start, hvorfor entreprenørernes ønsker er indarbejdet i den reviderede tidsplan.

  Tidsplanen for nybyggeri og ombygning har tidligere ikke været specificeret særskilt, men har blot været indeholdt i én samlet aktivitet. Det viser sig ved nærmere bearbejdning, at den tidsplan har været for stram. Efter totalrådgiver har kigget nærmere på de enkelte klinikkers ombygning og ibrugtagning - herunder den interne rokade på sygehuset, der skal foretages - viser det sig, at det kommer til at tage længere tid, end oprindeligt forudsat. Ombygningerne kommer til at stå klar midt i 2021 - et år senere end planlagt. Nybyggeriet af sengebygningen, som er den primære milepæl i Fase 2, kommer dog uændret til at stå færdig i 2019, som det hele tiden har været planlagt.

  Den tidsmæssige forskydning forventes at have en mindre økonomisk konsekvens på ca. 0,26 mio. kr., da der endnu ikke er indgået aftaler med entreprenører. Udgifterne skal afholdes inden for totalrammen til kvalitetsfondsprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At den reviderede tidsplan for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52779
  5. Region Syddanmarks videre deltagelse i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har deltaget i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring siden 2012. EU Kommissionen lancerer en ny periode for partnerskabet (2016 – 2018) og dermed skal Regionsrådet tage stilling til den fortsatte deltagelse i partnerskabet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Europæiske Innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring (EIP on AHA) blev igangsat i november 2011 af EU Kommissionen. Formålet var at skabe en frivillig samarbejdsplatform, hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kunne samarbejde om at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet.

  Målet med partnerskabet er at øge antallet af sunde leveår med 2 i 2020 i hele EU. Partnerskabet arbejder mod en triple-win for EU: Forbedre sundheden og livskvaliteten, understøtte et effektivt sundheds- og socialsystem samt forstærke EU industriens konkurrencedygtighed.

  Regionsrådet tiltrådte med en indstilling i juni 2012 Region Syddanmarks deltagelse i partnerskabet og har siden da været repræsenteret. Region Syddanmark er tillige udnævnt som et af 32 referencesteder i Europa, der står stærkt inden for innovation, smart specialisering og aktiv og sund aldring. Region Syddanmark har som eneste skandinaviske region opnået 3 stjerner – og er pt. eneste region i Danmark, der deltager i partnerskabet.

  Deltagelse i EIP on AHA har bl.a. bidraget til at realisere:

  -       Et større og stærkere europæisk netværk og synlighed om Region Syddanmark.

  -       Besøg af EU Sundhedskommissær Tonio Borg.

  -       Opbygning af LifeKic konsortiet og andre mindre konsortier.

  -       Godkendelse af ACT-at-Scale projektet under Public Health Programmet, hvor OUH er partner.

  -       Invitation af high level kliniske eksperter til internationale workshops/konferencer.

  -       Adgang for virksomheder til markedsanalyser og relationer inden for sundhed og aktiv aldring i europæiske regioner.

  -       Delegationsbesøg til Syddanmark fra offentlig og private organisationer.

  En uddybende beskrivelse fremgår af vedlagte bilag.

  EU kommissionen har netop bekendtgjort, at hvis man vil fortsætte i partnerskabet, så skal man ansøge igen, dels for at (for-)blive referencested og dels for at indgå i nye arbejdsgrupper omkring udvalgte emner. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016.

  Det forventes, at Region Syddanmark gennem deltagelse i EIP on AHA 2016 – 2018 vil kunne styrke sin internationale position yderligere og at det samlede partnerskab får mulighed for at påvirke EU-Kommissionens politikker. Herudover vil regionen få adgang til nye viden, nye samarbejdspartnere og for de syddanske virksomheder nye markeder. Udgifterne til deltagelse det vil sige medarbejdertimer og rejseomkostninger forventes afholdt inden for eksisterende budgetrammer.

  Såfremt Region Syddanmark skal ansøge om fortsat deltagelse i EIP AHA, vil ansøgningen til EU Kommissionen blive indsendt under forudsætning af godkendelse i Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At Region Syddanmark søger om at fortsætte i Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring 2016 – 2018.

  At ansøgningen indsendes under forudsætning af Regionsrådets godkendelse.

  At Innovationsudvalget holdes orienteret om fremdriften på partnerskabet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/4301
  6. Referat fra USE mødet 12. november 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 12. november 2015.

  Referat fra mødet den 12. november 2015, ”Rapport om brugen af private leverandører på det regionale sundhedsområde – Erfaringer fra konkurrenceudsættelse af fem typer af sundhedsydelser” samt oplæg ved Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør i Region Midtjylland og formand for Styregruppen for regionernes indkøb ”Implementeringen af den nye fælles indkøbsstrategi”, er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Til orientering.

  Dagsorden til næste møde i USE udsendes til udvalgets medlemmer.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 25. februar 2016, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 29. marts 2016, kl. 17.00-21.00 (ændret fra 310316)
  • Torsdag den 21. april 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 19. maj 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  Formanden orienterede om, at der på baggrund af Innovationsudvalgets studietur til Silicon Valley er etableret kontakt og samarbejde med til en amerikansk venturekapitalfond, herunder angående eventuelt samarbejde vedr. en konference.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016

  -

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap