Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 06. januar 2016

Kontaktforum for Handicap - Referat - 06. januar 2016

Mødedato
06-01-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Autisme Center Holmehøj, Ringe

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Niels Vogensen

 • Afbud
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Niels Vogensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Autismecenteret
  2. Godkendelse af referat fra møde den 17. september 2015
  3. Status på kommunale beslutninger om overtagelser af regionale sociale tilbud pr. 1. januar 2017
  4. Samarbejde med forældre og pårørende
  5. Sundhed og egenomsorg på regionens sociale centre
  6. Status på aktuelle initiativer på socialområdet
  7. Rammeaftale 2016 - herunder centrale elementer i Udviklingsstrategien
  8. Temadag om rehabilitering og kerneopgaven den 19. november 2015
  9. Uddeling af Region Syddanmarks frivillighedspris den 14. november 2015
  10. Drøftelse af emner til kommende møder
  11. Gensidig orientering
  12. Mødekalender 2016
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 15/3247
  1. Orientering om Autismecenteret
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Autismecentret i Region Syddanmark tilbyder bo- og dagtilbud, konsulentydelser/støtte i eget hjem, rådgivning og undervisning.

  Målgruppen er børn og voksne med autisme og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

  Målgruppen har gavn af et meget struktureret og forudsigeligt tilbud.

  Autismecentret leverer ydelser indenfor Serviceloven: §§ 67, 85, 104, 107 og 108

  Centret består af følgende afdelinger:

  • Holmehøj i Ringe
  • Kirkevej i Kværndrup
  • Bihuset i Odense
  • Æblehaven i Kolding


  Centerledelsen omfatter Torben Bøg-Jensen, centerleder og Lene Stentoft, vicecenterleder.

  Torben Bøg-Jensen vil på mødet fortælle om Autismecentret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Torben Bøg- Jensen fortalte Kontaktforum for Handicap om Autismecentret.

  Autismecentret består af 4 afdelinger:

  Bihuset i Odense (børn med autisme)

  Holmehøj i Ringe (voksne med autisme)

  Kirkevej i Kværndrup (voksne med autisme)

  Æblehaven i Kolding (døvblinde med udviklingshæmning)

  Borgerne på Autismecentret har gavn af en meget struktureret og forudsige dagligdag, hvor personalet yder en specialpædagogisk indsats.

  Kendetegnende for målgruppen er, at de generelt har afvigelser i forhold til socialt samspil, kommunikation og har sterotype adfærdsmønstre/ særinteresser.

  Torben Bøg-Jensen fortalte, at de på centret oplever en stor opbakning fra de pårørende. Dette skyldes bl.a., at de pårørende kan se, at der sker en god udvikling med borgerne på Autismecentret. 

  Torben Bøg-Jensen fortalte, at man på hele centret har stort fokus på, at borgerne oplever, at de har værdighed. Eksempelvis gøres der meget ud af, at fortælle borgerne, at de ”går på arbejde” og ikke, at de skal i ”beskæftigelse” eller i ”dagtilbud”. Dermed oplever borgerne, at de skal bidrage med noget – og at de kan bidrage med noget. Personalet gør meget ud af at fortælle og vise borgerne, at de ting de laver på ”arbejde” kan bruges til noget i praksis.

  Værdierne på centret er:

  Musikalitet: Alle samspiller, lytter til hinanden og tænker kreativt.

  Autentisk: Det er vigtigt at personalet ved, at det er OK, at man er ked af det, hvis man fx bliver spyttet på eller sparket på af en borger. Det er også vigtigt, at personalet kan være åbne overfor borgerne, hvis der er noget man er ked af. Borgerne registrerer det med det samme.

  Ordentlighed i det vi gør og siger: Dette gælder både i personalegruppen og mellem personale og borger. 

  Der var en drøftelse omkring dilemmaet mellem selvbestemmelse og de faste strukturerede rammer på Autismecentret. Torben Bøg-Jensen sagde, at det helt klart kunne være en udfordring netop fordi borgerne har gavn af strukturerede og faste rammer. Derfor bliver der også blev gjort meget ud af, at fortælle om rammerne ved indflytning på centret, så der var en tydelig forventningsafstemning.

  Der var enighed om, at det er givtigt for målgruppen, at Odense Kommune ikke hjemtager Bihuset pr. 1. januar 2017. Det er en klar fordel for autismemålgruppen, at der er gode overgange f.eks. når man skal flytte fra et børnetilbud til et voksentilbud. Ved at Autismecentret har tilbud til børn/ unge og til voksne kan der arbejdes med at give de bedst mulige rammer i forhold til overgange og anvendelsen af pædagogiske metoder.

  Torben Bøg-Jensen fortalte, at der på voksenområdet pt. er en venteliste på 20 personer. Der arbejdes med at finde en løsning til disse borgere i regi af Handicapcenter Nordøstfyn. 

  For de borgere der har en psykiatridiagnose samtidig med deres handicap, er der tilknyttet en psykiater.


  Sagsnr. 15/3247
  2. Godkendelse af referat fra møde den 17. september 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Referatet blev godkendt.


  Sagsnr. 12/4460
  3. Status på kommunale beslutninger om overtagelser af regionale sociale tilbud pr. 1. januar 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed forelægges status medio november 2015 på kommunernes beslutninger om overtagelser af regionale sociale tilbud pr. 1. januar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget og regionsrådet er løbende blevet orienteret om den igangværende proces med kommunal stillingtagen til overtagelser af regionale tilbud, samt den lovgivningsmæssige baggrund herfor.

  Kommunerne i Syddanmark skal senest den 1. januar 2016 meddele regionen, hvilke tilbud man ønsker at overtage fra 1. januar 2017. Siden den sidste orientering af Psykiatri- og Socialudvalget den 26. november 2015 er der kommet endelig tilbagemelding fra alle kommuner. Det betyder, at følgende tilbud overtages af beliggenhedskommunerne:

  • Holtegården i Vejen Kommune
  • Senhjerneskadecentret, Kolding afd. afd. i Kolding Kommune 
  • Teglgårdshuset i Middelfart Kommune
  • Sydbo i Svendborg Kommune

  Det bertyder, at der er besluttet kommunale overtagelser af tilbud svarende til en reduktion af det regionale budget på socialområdet på ca. 14 %.

  Konsekvenser af kommunale overtagelser

  Som orienteret om tidligere pågår aktuelt overvejelser på administrativt niveau af, hvilke justeringer de kommende kommunale overtagelser giver anledning til. Eventuelle ændringer forventes forelagt til politisk beslutning primo 2016.

  Konsekvenserne af de forestående kommunale overtagelser indgik som en del af regionsrådets temadrøftelse den 26. oktober 2015 om det regionale socialområde. Regionsrådet drøftede her blandt andet mulighederne for fremadrettet yderligere at styrke samarbejdet med kommunerne om det regionale socialområde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Bente Gertz orienterede om, at pr. 1.1.2017 overtages Holtegården af Vejen Kommune, Koldingafdelingen under Center for Senhjerneskade overtages af Kolding Kommune, Sydbo hjemtages af Svendborg Kommune og Teglgårdshuset hjemtages af Middelfart Kommune. Regionen har besluttet, at man vil lukke Teglgårdskollegiet i løbet af foråret 2016 pga. manglende belægning.

  Samlet set sker der en hjemtagelse af tilbud, der svarer til ca. 14 % af det regionale socialområdes budget.

  Der blev orienteret om, at hjemtagningerne på sigt kan betyde, at der vil ske en omstrukturering af centerstrukturen. Der er p.t. udarbejdet et forslag til en omstrukturering, som der vil blive orienteret om i Psykiatri- og Socialudvalget den 19. januar 2016 og på mødet i Kontaktforum for Handicap den 3. marts 2016.

  De politiske repræsentanter fortalte, at det er vigtigt, at regionsrådspolitikerne og kommunalpolitikerne fremover afholder møder vedrørende fremtidens socialområde i regionalt regi. På de møder skal man drøfte de langsigtede løsninger og strategier. Det er vigtigt, at drøftelserne ikke kun sker på embedsmandniveau.

  Der blev gjort opmærksom på, at regionen tidligere har forsøgt at tage initiativ til drøftelser på politisk niveau omkring det fremtidige regionale socialområde, men at her ønskede kommunerne ikke, at der skulle ske en sådan drøftelse.

  Ole Lennart Hansen fremhævede, at de lokale handicapråd også bør være en del af de langsigtede drøftelser mellem regionen og kommunen

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3247
  4. Samarbejde med forældre og pårørende
  fold dette punkt ind Resume

  Med vægt på praktiske eksempler og regionens erfaringer vil der blive holdt et oplæg omkring samarbejdet med pårørende til voksne borgere med ophold på regionens sociale centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdets jurist Trine Andersen og vicecenterleder på Handicapcenter Nordøstfyn Kirsten Agerskov Nielsen vil holde oplæg omkring samarbejdet med pårørende til voksne borgere, der har ophold på regionens sociale centre. Oplægget vil omhandle samarbejdet med dels pårørende og dels værger, og herunder en kort introduktion til reglerne omkring værgemål, og hvilke problemstillinger, der kan føre til overvejelser om ansøgning om værgemål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Jurist Trine Andersen og vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen holdt oplæg om pårørendesamarbejde – uden og med værgemål.

  Oplægget sendes ud sammen med referatet.

  Oplægget omhandlede dels principperne for pårørendesamarbejdet herunder selvbestemmelsesret, tavshedspligt og omsorgspligt samt reglerne for værgemål.

  Oplægget gav anledning til følgende drøftelser:

  I forhold til pårørendesamarbejdet blev det fra Kirsten Agerskov Nielsen og Centerleder Torben Bøg-Jensen italesat, at det er vigtigt, at der er en klar forventningsafstemning med borgeren og de pårørende. På Handicapcenter Nordstfyn har man udarbejdet et decideret forventningsafstemningsskema. Det har man gode erfaringer med at anvende. Skemaet sendes ud sammen med referatet.

  Kirsten Agerskov Nielsen fortalte, at regionens sociale centre har søgt om dispensation fra nem-ID for de borgere, der ikke selv vil kunne administrere dette. 

  I forhold til værgemål blev det fortalt, at det er Statsforvaltningen der træffer afgørelse omkring, hvem der skal være værge. Prisen for et værgenål er 6.000 – 7.000 kr. pr. år i de tilfælde, hvor der ikke er en pårørende, der kan besidde værgemålet. Der var en drøftelse af, hvad der sker i de situationer, hvor borgeren ikke har råd til at betale for en værge? Fra praksis havde man ikke kendskab til sådanne situationer. Trine Andersen vil følge op på både den præcise pris for at få en værge samt hvad der sker i de situationer, hvor borgeren ikke har råd til at betale for en værge. 

  Det blev besluttet, at der til mødet med de pårørende i juni måned 2016 skal holdes et oplæg, hvor fokus er på:

  • Tavshedspligten

  • Omsorgspligten – herunder også fokus på sundhed – hvor meget må man ”pådutte” sundhed overfor borgerne

  • Værgemålsområdet

   

  Det vil være rigtigt fint, hvis oplægget bygges op omkring konkrete cases, hvor der skildres forskellige dilemmaer. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3247
  5. Sundhed og egenomsorg på regionens sociale centre
  fold dette punkt ind Resume

  Torben Bøg-Jensen og Kirsten Agerskov Nielsen vil på mødet fortælle om, hvordan man arbejder med borgernes sundhed på Autismecenter Holmehøj og Handicapcenter Nordfyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Kontaktforum for Handicap den 17. september 2015 blev der udtrykt ønske om, at man gerne vil høre mere uddybende om, hvordan man på socialområdets centre har fokus på borgernes sundhed, herunder hvordan man arbejder i grænsefladen mellem magt og egenomsorg.

  Torben Bøg-Jensen, der er centerleder på Autismecenter Holmehøj og Kirsten Agerskov Nielsen, der er centerleder på Handicapcenter Nordøstfyn, vil på mødet fortælle om, hvordan man arbejder med borgernes sundhed og, hvordan man lærer borgerne at tage vare på sig selv. I oplægget vil det også skitseres, hvilke udfordringer der ligger i dette.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Kirsten Agerskov Nielsen holdt oplæg om sundhed og egenomsorg på Handicapcenter Nordøstfyn.

  Generelt på det regionale socialområde har man stor fokus på den rehabiliterende tilgang, der også rummer et sundhedsperspektiv og et stort fokus på egenomsorgen.

  Kirsten Agerskov Nielsen fortalte om grænsefladerne mellem magt og egenomsorgen – relateret til sundhed. Magt bliver nogle gange anvendt, f.eks. hvis der skal tages blodprøver, og borgeren ikke ønsker at få taget en blodprøve.

  På Handicapcenter Nordøstfyn blev der i 2014 etableret projektet ”sund levevis”. Målet med projektet var bl.a., at borgerne dagligt skulle dyrke motion i en halv time. Der skulle indføres sunde kostvaner, årlige sundhedstjek og medicinske gennemgang og psykisk velvære ved Basal Stimulation.

  Der var på baggrund af oplægget en drøftelse vedrørende medicin og hvem der gennemfører den årlige medicinske gennemgang. Der er både fordele og ulemper ved, at det er en ekstern psykiater, der forestår denne gennemgang.

  Det blev aftalt, at sekretariatet på næste møde i Kontaktforum for Handicap vil undersøge muligheden for, at der kan blive holdt oplæg omkring psykofarmaka relateret til målgruppen på regionens sociale centre. 

  Torben Bøg-Jensen fortalte, at man på Autismecentret har et godt samarbejde med almen praksis i forbindelse med det årlige lægetjek.

  Der blev gjort opmærksom på, at der den 10. marts 2016 afholdes en konference om Lighed i Sundhed for borgere med en sindslidelse.

  Det blev aftalt, at invitationen til konferencen sendes til repræsentanterne i Kontaktforum for Handicap.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3247
  6. Status på aktuelle initiativer på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på aktuelle initiativer, som Region Syddanmarks socialområde arbejder med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der som fast punkt på møder i Kontaktforum for Handicap gives en status på aktuelle initiativer på det regionale socialområde.

  Socialområdet arbejder fortsat med at omsætte rehabiliteringsstrategien, som der bliver orienteret om i punkt 8. Der er et klart borgerperspektiv i den rehabiliterende tilgang, hvor målet er at skabe indsatser, der giver de bedste betingelser for at støtte borgeren i at fungere i hverdagen og leve et så selvstændigt liv som muligt.

   

  Socialområdet arbejder desuden fortsat med de temaer, der blev orienteret om på Kontaktforums møde i september 2015, herunder: Udvikling af selvbestemmelse og sammenhæng i indsatsen, evaluering af brugeroplevet kvalitet, resultater og effekter af indsatserne, velfærdsteknologi, samt opdatering af boligplanen for socialområdet.

  Der er endvidere i efteråret 2015 gennemført en evaluering af den nye takststruktur, der er fuldt implementeret på socialområdet fra 1. januar 2015. Dialog mellem de sociale centre og kommunerne i regi af nye takststruktur er et væsentligt samarbejdsfelt mellem region og kommuner, og derfor er det centralt, at dette samarbejde er velfungerende. 

  Evalueringen viser, at de overordnede formål med takststrukturen generelt er opnået, samtidig med at der peges på nogle fremadrettede opmærksomhedspunkter.

  Der arbejdes desuden fortsat på at udvikle samarbejdet med kommunerne, så det regionale socialområde imødekommer de behov, kommunerne har for højt specialiserede tilbud til borgerne. Dialogen foregår bl.a. i de kunderåd, der er skabt omkring de sociale centre. Den 1. december 2015 afholdes et fælles møde for alle kunderådene, hvor man drøfter tværgående temaer.

  Behovet for et tæt samarbejde med kommunerne aktualiseres, som tidligere drøftet i Kontaktforum for Handicap, af den igangværende proces med afklaring af, hvilke regionale sociale tilbud kommunerne beslutter at overtage fra den 1. januar 2017. Der foreligger ultimo december 2015 en endelig afklaring af omfanget af kommunale overtagelser.

  Der er i september 2015 indledt en dialog mellem kommunerne og regionen, i regi af Socialdirektørforum i Syddanmark, om hvordan det regionale socialområde hensigtsmæssigt kan udvikles i de kommende år. 

  Regionsrådet har desuden den 26. oktober 2015 haft en temadrøftelse om de udviklingstendenser, udfordringer og udviklingspotentialer, der er på det regionale socialområde. Regionsrådet debatterede her blandt andet muligheder for at udvikle det fremadrettede samarbejde med kommunerne, herunder potentialer for samarbejde om pladser til borgere indenfor konkrete målgruppeområder, bl.a. mennesker med autisme samt med senhjerneskader.

  Der gives en uddybende beskrivelse på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Bente Gertz orienterede kort om initiativerne på socialområdet. På næste møde gives en dybere beskrivelse.


  Sagsnr. 15/30925
  7. Rammeaftale 2016 - herunder centrale elementer i Udviklingsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  På sidste møde i Kontaktforum for Handicap blev givet en orientering om forslag til Rammeaftale 2016. Kontaktforum får hermed, efter ønske fra sidste møde, en uddybning af indholdet i Rammeaftalen, med fokus på centrale elementer i Udviklingsstrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen og kommunerne skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der samlet udgør en årlig Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark. Den årlige Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde dækker de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område samt en styringsaftale, der omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område.


  Rammeaftalen for 2016 skal være godkendt i alle kommuner og regionsrådet den 15. oktober 2015.


  Der er i Udviklingsstrategien 2016 fokuseret på en række af de aktiviteter, som allerede er igangsat i Syddanmark i 2014 og 2015, men som der samarbejdes om i et flerårigt perspektiv:

  • Samspil og styring på det specialiserede socialområde
  • National koordinationsstruktur
  • Tværgående kompetenceudviklingsprojekt
  • Metoder i botilbud

  Det er inden for temaet om samspil og styring på det specialiserede socialområde, at processer omkring overtagelser af regionale tilbud og drøftelser af samarbejde kommunerne imellem og med regionen finder sted.


  Herudover er der et nyt tema om videndeling, hvor det er aftalt, at der i 2016 afholdes tværkommunale/-regionale workshops om emner, der har en bredere interesse.


  I Styringsaftalen for 2016 fremgår en aftale omkring styring af udgifterne: ”Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, som minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL’s pris- og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.”


  Af bilaget fremgår en uddybning af centrale elementer i rammeaftalen, primært i forhold til temaerne i Udviklingsstrategien, der har fokus på det faglige indhold i tilbuddene på rammeaftalens område.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Bente Gertz orienterede om rammeaftalen for 2016.

  Det blev besluttet, at der på mødet i Kontaktforum for Handicap den 3. marts 2016 skal være et punkt om, hvordan det går med implementering af rammeaftalen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/49228
  8. Temadag om rehabilitering og kerneopgaven den 19. november 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Den 19. november 2015 blev der afholdt en fælles temadag for de sociale centre, hvor der var fokus på omsætning af rehabiliteringsstrategien i praksis samt på kerneopgaven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdets rehabiliteringsstrategi er et centralt omdrejningspunkt for en række udviklingstiltag på de sociale centre i 2015. Alle centre arbejder således med at udvikle de sociale indsatser til at blive mere systematisk rehabiliterende. Foruden de centervise aktiviteter afholdes også tværgående tiltag, der understøtter centrenes lokale arbejde.

  Den 19. november 2015 blev der afholdt en fælles temadag i Fredericia Messe C med omkring 220 deltagere fra alle sociale centre under overskriften ”Rehabilitering og kerneopgaven”. Anders Seneca var hovedoplægsholder, og et af hans budskaber var, at det at have styr på kerneopgaven er en forudsætning for at få en rigtig god opgaveløsning. Der blev bl.a. sat fokus på den store betydning det har for medarbejdernes motivation, at alle kender kerneopgaven.

  Der blev også sat fokus på, hvordan vi kan skabe fælles fokus og forankring af opgaveløsningen i en foranderlig hverdag. En af pointerne var, at vi ikke skal bruge så meget energi på at ”tænke ud af boksen”, men hellere tænke ”ind i boksen”, dvs. have styr på hvad kerneopgaven i det hele taget er. Anders Seneca gav, med sit afsæt i kerneopgaven, sine bud på, hvordan vi kan få succes med at omsætte rehabiliteringsstrategien fra ord til handling og løse opgaverne sammen med borgerne - frem for ”for borgerne”.

  På temadagen var der også oplæg af Knud Christensen, formand for SIND, der gav sit bud på, hvad der er vigtigt for de pårørende i en tid, hvor der satses målrettet på rehabilitering både i kommuner og regioner. Et af hans budskaber er, at de pårørende skal inddrages i samarbejdet omkring borgeren som en medspiller, der kan bidrage positivt. Det gælder bl.a. i forhold til de pårørendes viden om borgeren, men også at de pårørende ved at blive klædt på og få viden om betydning af sindslidelser og handicap, bedre kan støtte op om en god indsats for borgeren.

  Endelig var der et stort antal faglige workshops, hvor medarbejdere fra de sociale centre fortalte om konkrete faglige metoder, der anvendes på de sociale centre, og som hver især har et rehabiliterende perspektiv. Der blev således delt faglig viden på tværs af de sociale centre, der kan give inspiration lokalt.

  Der udarbejdes en kort videofilm fra dagen, der bl.a. kan anvendes lokalt på de sociale centre i det videre arbejde med at udvikle den rehabiliterende tilgang og holde fokus på kerneopgaven.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Bente Gertz orienterede om temadagen for rehabiliteringsstrategien.

  Det blev aftalt, at den film der er udarbejdet fra dagen udsendes sammen med referatet.


  Sagsnr. 15/3247
  9. Uddeling af Region Syddanmarks frivillighedspris den 14. november 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Den 14. november 2015 afholdt Region Syddanmark for første gang en frivillighedsdag, hvor fokus var på at hylde den frivillige indsats i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 14. november 2015 uddelte Region Syddanmark den første frivillighedspris. Omkring 100 frivillige, regionens medarbejdere og medlemmer af regionsrådet var samlet på Trinity Hotel- og Konferencecenter i Fredericia for at hylde frivilligheden i Region Syddanmark.

  Formålet med dagen var uddeling af regionens Frivillighedspris og Den Gode Idé. Priserne blev givet til indsatser, der fremmer frivilligheden i regionen og som kommer både patienter og regionens sygehuse, sociale tilbud, hospices og det præhospitale område til gode.

  Sisse Fisker var vært på dagen, som også bød på oplæg af Peter Mygind.

  På dagen skulle der uddeles to priser, hhv. Frivillighedsprisen på 50.000 kr. og Den Gode Idé på 10.000 kr. I alt fire frivillige indsatser var nomineret til de to priser.

  De nominerede og selve vinderne var udvalgt blandt flere gode ansøgninger, som et dommerpanel havde gennemgået. Kontaktforum for Handicap og regionens øvrige brugerråd var repræsenteret i dommerpanelet.

  Frivillighedsprisen 2015 gik til Langelands Hjertestarterforening, der særligt blev belønnet for det store engagement, foreningen udviser i et af regionens yderområder. I alt 100 hjertestartere og 215 frivillige engagerede bidrager dagligt til at hjælpe borgere, der rammes af hjertestop, og er dermed med til at redde liv.

  Den Gode Idé 2015 blev overrakt Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T på Odense Universitetshospital og deres Erfaringskonsulent, Knud Toft Nielsen.


  Erfaringskonsulenten er selv tidligere lungepatient på afdelingen og har sin gang på afdelingen, hvor han taler med nuværende lungepatienter og øser ud af sine egne erfaringer og gode råd. Erfaringskonsulenten bidrager med noget, det faste personale ikke kan – nemlig håb og en ligestillet at tale med.

  Frivillighed på det sociale område
  I forhold til det sociale område blev der den 12. marts 2015 afholdt en kick-off dag for frivillighedsstrategien. Her deltog medarbejdere, centerledere samt repræsentanter fra forskellige organisationer f.eks. SIND, LEV og PTU. Formålet med arrangementet var, at de sociale centre skulle få inspiration til arbejdet med frivillige og implementering af strategien. Strategien blev taget rigtigt godt imod, og flere gav udtryk for, at der var et stort potentiale i at inddrage frivillige på socialområdet. Efterfølgende har flere af de 8 sociale centre arbejdet konstruktivt på implementering af strategien. Flere af centrene er i dialog med frivillige organisationer omkring udvikling af samarbejdet, og der er taget initiativ til at igangsætte små frivillige projekter på de enkelte afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Bente Gertz orienterede om frivillighedsdagen, der fandt sted den 19. november 2015.

  Ole Lennart Hansen roste arrangementet.


  Sagsnr. 15/3247
  10. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  På kommende møder i Kontaktforum for Handicap ønskes bl.a. følgende punkter på dagsorden:

  • Frivillighedsstrategien – hvordan går det med implementeringen af strategien

  • Den nye centerdannelse

  • Boligplanen

  • Initiativer på socialområdet

   

  • Medicinering

  • Status på implementering af rammeaftalen

  • Til efteråret vil man gerne have fokus på hvilken strategi socialområdet har i forhold til hvad man blive tilbyde fremadrettet

  Sagsnr. 15/3247
  11. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Ole Lennart Hansen fortalte, at set i lyset af den kritik der i efteråret 2015 har været fremsat mod Region Syddanmark, vil han gerne have ført til referat, at han altid har følt sig godt behandlet i de mødefora han har deltaget i, i regi af regionen. Han oplever, at der i Region Syddanmark er en stor faglighed.


  Sagsnr. 15/3247
  12. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Torsdag den 3. marts 2016 fra kl. 14-16 ved Handicapcenter Sydøstfyn, Lilleskov

  Torsdag den 9. juni 2016 fra kl. 16-18 med efterfølgende middag (pårørende inviteres med til mødet) ved Handicapcenter Nordøstfyn, Nordlys

  Torsdag den 15. september 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Senhjerneskade, Kingstrup

  Torsdag den 15. december 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Børn og Unge, Stjernen

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  På et tidspunkt ønsker man at besøge Æblehuset i Kolding.


  Sagsnr. 15/3247
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 06-01-2016

  Ingen bemærkninger.


  Siden er sidst opdateret 28-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |