Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 28. januar 2016

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 28. januar 2016

Mødedato
28-01-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Siden sidst - gensidig orientering
  2. Interreg 5A-programmet - status og næste skridt
  3. Opfølgning på temadrøftelse om det grænseoverskridende arbejdsmarked
  4. Strategiprocessen i Region Sønderjylland-Schleswig
  5. Gennemførelse af årsplan 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten
  6. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  7. Informationskampagne på sundhedsområdet
  8. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  9. Kommende arrangementer
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/619
  1. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Der blev orienteret om:

  Møde på St. Franziskus-Hospitalet i Flensborg den 27. januar 2016.

  Arrangement på Syddansk Universitet d. 8. december 2015 og underskrivelse af et Letter of Interest mellem Syddansk Universitet og Fachhochschule Flensborg.

  Workshop på Syddansk Universitet den 1. december 2015 om ”Grænseregioner  udkantsområder koblet af metropolregionerne?”

  Udvalget drøftede desuden den aktuelle situation vedr. grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/45100
  2. Interreg 5A-programmet - status og næste skridt
  fold dette punkt ind Resume

  Programmet Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 kom for alvor i gang i 2015 med godkendelsen af de første projekter, der skal bidrage til vækst og udvikling i den dansk-tyske programregion. Der gives en status for gennemførelsen af programmet.

  Punktet indledes med oplæg ved sekretariatsleder Trine Spohr fra Interreg-sekretariatet og ved administrationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014 godkendte udvalget en køreplan for en proaktiv tilgang til udviklingen af strategiske projekter, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse i grænseregionen. I den forbindelse blev det godkendt, at der i løbet af programperioden 2014-2020 skulle arbejdes for at udvikle 10 strategiske (fyrtårns)projekter inden for områderne Cleantec, Offshore, Fødevarer, Velfærdsinnovation, Design, Videregående uddannelser, Transport, Turisme, Kultur og Praktikpladser.

  Efter Interreg-udvalgsmødet den 16. december 2015 er der igangsat fyrtårnsprojekter inden for fem af de 10 områder, hvilket omfatter cleantec, velfærdsinnovation, turisme, kultur og praktikpladser. Inden for områderne fødevarer og videregående uddannelser er der konkrete tiltag i gang, som skal lede til nye strategiske projekter.

  I den resterende del af programperioden planlægges der således gennemført initiativer inden for de sidste tre områder – offshore, design og transport.

  Der er vedlagt en status for gennemførslen af de 10 strategiske projekter. Desuden vedlægges en oversigt over de godkendte projekter på Interreg-udvalgets møde den 16. december 2015.

  I alt er der godkendt 18 projekter med et samlet støttebeløb på ca. 215 mio. kr. (29 mio. Euro), hvilket svarer til ca. 34 % af programmets samlede støttemidler. De godkendte projektansøgninger fordeler sig generelt på programmets forskellige indsatsområder, dog med undtagelse af indsatsområdet ”Arbejdsmarked og beskæftigelse”, hvor der ikke er modtaget ansøgninger.

  Samlet set vurderes det, at Region Syddanmarks indsats har understøttet udviklingen af større strategiske projekter, som forventes at bidrage til vækst og beskæftigelse i den dansk-tyske region.

  På udvalgsmødet gives der en status for gennemførelsen af programmet, herunder i forhold til Region Syddanmarks prioriteringer.

  Det foreslås, at udvalget drøfter de videre skridt i forhold til den strategiske udnyttelse af Interreg 5A-programmet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Udvalget drøftede status på Interreg 5A-programmet og de videre skridt i Interreg-samarbejdet, i det udvalget udtrykte opbakning til den igangsatte indsats.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/43365
  3. Opfølgning på temadrøftelse om det grænseoverskridende arbejdsmarked
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på udvalgets temadrøftelse på mødet den 28. oktober 2015 om det grænseoverskridende arbejdsmarked gives der en status, og det foreslås, at der arbejdes videre med det grænseoverskridende arbejdsmarked som et område, hvor Region Syddanmark ønsker, at der udvikles strategiske projekter i løbet af Interreg 5A-programperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sammenhæng i arbejdsmarkedet på tværs af grænsen har været et vigtigt element i det dansk-tyske samarbejde gennem en årrække.

  Samtidig har regionsrådet i forbindelse med budgetforliget besluttet en indsats for kvalificeret arbejdskraft i regionen, hvor et dansk-tysk element kan inddrages. På den baggrund havde udvalget på sit møde den 28. oktober 2015 en temadrøftelse om det grænseoverskridende arbejdsmarked. Administrationen blev bedt om at arbejde videre med temaet og løbende inddrage udvalget.

  Administrationen har været i dialog med aktører af relevans for området. Området blev ligeledes behandlet på Interreg-udvalgsmødet den 16. december 2015 i forbindelse med en status på afløb af programmidlerne. Programmet omfatter en prioritet til ”Arbejdsmarked og beskæftigelse”, hvor der endnu ikke er indkommet projektansøgninger, og Interreg-administrationen er ikke orienteret om ansøgninger til ansøgningsfristen den 20. januar 2016.

  Interreg-administrationen har på den baggrund udarbejdet et koncept for at opdyrke projekter inden for alle prioriteter, som blev præsenteret på Interreg-udvalgsmødet. Interreg-administrationen igangsætter på den baggrund en indsats vedr. arbejdsmarked i første halvår 2016. Indsatsen vil eksempelvis omfatte workshops med relevante aktører og studietur i regionen.

  Det foreslås, at Region Syddanmarks administration understøtter Interreg-administrationens indsats og fortsætter dialogen med partnerne med henblik på at understøtte udviklingen af større strategiske indsatser på området i løbet af Interreg 5A-programperioden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der arbejdes videre med det grænseoverskridende arbejdsmarked som et område, hvor Region Syddanmark ønsker, at der udvikles strategiske projekter i løbet af Interreg 5A-programperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Udvalget godkendte forslaget om, at der arbejdes videre med de foreslåede tiltag.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/383
  4. Strategiprocessen i Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sønderjylland-Schleswig har besluttet at gennemføre en strategiproces i første halvår af 2016. Der gives en status på den aktuelle økonomiske situation og en orientering om processen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som udvalget senest blev orienteret om på udvalgsmødet den 28. oktober 2015, pågår der i Region Sønderjylland-Schleswig diskussioner om økonomi og strategi for samarbejdet.

  Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Region Sønderjylland-Schleswig den 10. december 2015. Her drøftede man blandt andet den aktuelle økonomiske situation og den fremadrettede proces for at udarbejde en fælles strategi for organisationens arbejde.

  Økonomi

  En af de tyske parter, Kreis Schleswig-Flensburg, besluttede i efteråret 2014, at man ensidigt ville spare 20 % på sit bidrag til Region Sønderjylland-Schleswig. Man har fra Kreis Schleswig-Flensburgs side nu revideret denne beslutning, således at man betaler sin fulde andel i 2016, mens man afventer resultatet af strategiprocessen. Det er stadig uklart, hvorvidt Kreis Schleswig-Flensburg betaler det fulde beløb for 2015, eller om man vil fastholde denne besparelse.

  Der er dog allerede fundet en samlet besparelse på ca. 25.000 EUR på Region Sønderjylland-Schleswigs samlede budget for 2015. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2015, at denne besparelse ikke i første omgang betales tilbage til partnerne, men overføres til 2016 som reserve, mens man afventer situationen.

  Besparelsen videreføres på budgettet for 2016, hvor den fordeles mellem partnerne efter fordelingsnøglen. Hovedudfordringen i forhold til budgettet er således efter Region Sønderjylland-Schleswigs vurdering afklaret for nuværende.

  Strategiproces

  Region Syddanmark havde på bestyrelsens ønske i samarbejde med forvaltningsgruppen udarbejdet et forslag til kommissorium for den nye strategiproces.

  Kommissoriet, som er vedlagt som bilag, blev godkendt med enkelte justeringer. Der er lagt op til en proces, der afsluttes inden sommerferien og til en strategi, der skal:

  •          Være kort, enkel og resultatorienteret.

  •          Være fokuseret på Region Sønderjylland-Schleswigs kerneopgaver, som operationelt er det grænseoverskridende arbejdsmarked og kulturområdet.

  •          Forholde sig til, hvilken rolle Region Sønderjylland-Schleswig skal spille set i relation til andre grænseoverskridende samarbejdsfora mv.

  •          Understøtte bestyrelsens arbejde med at sætte relevante strategiske dagsordenener på nationalt niveau.

  •          Skabe rum for netværksdannelser mv. på tværs af grænsen.

  •          Være baseret på en fortsat 50-50 finansiering mellem dansk og tysk side.

  Det blev besluttet, at Regionskontoret i Bov bliver tovholder for processen. Efter planen afsluttes strategiprocessen med et døgnseminar inden sommerferien med bredere politisk deltagelse fra partnerne.

  Region Syddanmarks administration indgår i processen som forudsat i kommissoriet og tager i arbejdet udgangspunkt i regionsrådets svar på forespørgslen fra ad hoc-udvalget, hvor hovedbudskabet er en fokusering af opgaverne på arbejdsmarked og kultur.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38956
  5. Gennemførelse af årsplan 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en status for gennemførelse af årsplanen 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsplanen for 2015-2016 blev underskrevet i juni 2015 og inkluderer aktiviteter på følgende områder:

  1. Uddannelse og arbejdsmarked,
  2. Erhvervsudvikling: Udbygning af fælles styrker og etablering af grænseoverskridende klynger,
  3. Sundhedssamarbejde,
  4. Infrastruktur og mobilitet,
  5. Kulturelt samarbejde og mindretal.

  På nuværende tidspunkt, hvor halvdelen af årsplans-perioden er forløbet, kan der gives en status på de aftalte initiativer. I vedlagte notat gennemgås status på initiativerne. Samlet set vurderes det, at der er fremdrift i gennemførelse af årsplan 2015-16.

  Følgende gennemførte initiativer kan fremhæves:

  • Interreg-projektet ”Dansk-Tysk kompetencecenter” om samarbejde inden for erhvervsuddannelser blev igangsat i 2. halvår 2015.
  • Interreg-projektet ”FURGY Clean Innovation” om dansk-tysk energiklyngesamarbejde blev igangsat i 2. halvår 2015.
  • Der er i forbindelse med ministererklæringen om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland afsat midler til ”Infocenter Grænse/Grenze” fra det danske Erhvervs- og Vækstministerium til en fælles pendlerinformationstjeneste for hele den dansk-tyske grænseregion.

  Den dansk-tyske transportkommission fremlagde sin rapport i november 2015. Rapporten foreslår bl.a., at der igangsættes en strategisk analyse af den grænseoverskridende trafikudvikling og det fremtidige trafikbehov. Rapporten kan læses på følgende link: http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/transportinfrastruktur-i-jyllandskorridoren

  Analysen af en mulig dansk-tysk grænsebanegård forventes klar primo 2016.

  Bundesverkehrwegeplan, som er den tyske forbundsstats plan for infrastrukturinvesteringer, forventes besluttet sidst i 2016. Hermed vil det fremgå, hvilke slesvig-holstenske transportprojekter, der vil indgå i planen.

  Enkelte initiativer er under tilpasning eller forsinket i gennemførelsen. Det gælder blandt andet det grænseoverskridende forsknings- og universitetssamarbejde og sundhedssamarbejdet, jf. punkterne om regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen og informationskampagne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering. Administrationen blev bedt om at følge op på status til næste udvalgsmøde.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6503
  6. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  fold dette punkt ind Resume

  Det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark planlægger at afholde et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Topmødet vil have fokus på videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland, som blev indgået i april 2015 mellem delstaten Slesvig-Holsten og den daværende danske regering, blev det aftalt, at der tages initiativ til ”en styrket dialog om, hvordan konkrete uddannelsessamarbejder og mobilitet på tværs af grænsen kan styrkes med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen og stærke uddannelsesmiljøer”. Det fremgår ligeledes, at Region Syddanmark inddrages i dialogen.

  Det er desuden aftalt i den regionale vækstpartnerskabsaftale 2015 mellem den danske regering og Syddansk Vækstforum, at man vil styrke det dansk-tyske samarbejde inden for videregående uddannelser.

  Indtil videre er der fulgt op på initiativet i ministererklæringen og vækstpartnerskabsaftalen gennem en høring af de videregående uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen. Region Syddanmark har også indsendt et svar i den forbindelse. Der er desuden gennemført et studiebesøg fra Uddannelses- og Forskningsministeriets daværende departementschef til grænselandet.

  På baggrund af høringssvarene fra de videregående uddannelsesinstitutioner og efterfølgende administrativ dialog mellem det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen og Region Syddanmark planlægges der afholdt et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Formålet er at anspore til øget uddannelsessamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelsestopmødet arrangeres i fællesskab mellem de tre parter.

  Til topmødet forventes det, at der bliver udarbejdet forslag om en vision for styrket uddannelsessamarbejde i grænseregionen som platform for udvikling og vækst. Desuden fremlægges inspiration fra andre best practice eksempler på grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

  Det fremgår af både udkastet til den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt årsplanen 2015-16 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten, at Region Syddanmark ønsker at styrke det grænseoverskridende universitets- og forskningssamarbejde. Det vurderes, at et uddannelsestopmøde kan bidrage til denne målsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/41476
  7. Informationskampagne på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en status vedrørende den aftalte informationskampagne på praksisområdet, som er aftalt mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af årsplanen 2015-16 for samarbejdet mellem regionen og delstaten Slesvig-Holsten, at partnerne vil arbejde på at styrke det grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet.

  I 2015-16 er det aftalt at gennemføre en gensidig patientrettet informationskampagne, der skal oplyse om de eksisterende muligheder for at blive behandlet i praksissektoren på begge sider af grænsen. Efterfølgende evalueres effekten af kampagnen.

  I 2. halvår 2015 har der på tysk side været indledende drøftelser om muligheden for at gennemføre et Interreg-projekt på sundhedsområdet. Integration af informationskampagnen i dette projekt indgår i drøftelserne. På tysk side er det centrale aktører på praksisområdet i det grænsenære område, som indgår i drøftelserne.

  Det vurderes, at det vil styrke det grænseoverskridende sundhedssamarbejde, hvis informationskampagnen kan forankres hos sundhedsaktørerne på tysk side. Samtidig vil et Interreg-projekt give mulighed for, at kampagnens gennemslagskraft kan styrkes, og der kan gennemføres en mere tilbundsgående evaluering. På den baggrund afventes resultaterne af drøftelserne om et Interreg-projekt, inden der tages videre skridt i forhold til gennemførelse af informationskampagnen.

  En eventuel ansøgning vil tidligst kunne indsendes til ansøgningsfristen til Interreg i juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/26826
  8. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem Den Danske Kulturminister, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016. Punktet giver en status for arbejdet med den kommende Kulturaftale for perioden 2017-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med kulturaftalen er at sikre et grænseoverskridende, kommunalt, regionalt og statsligt samarbejde om at udvikle og højne den kunstfaglige kvalitet i kulturlivet på tværs af grænsen.

  Som opfølgning på den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 foreligger der nu, efter nogen forsinkelse, en evalueringsrapport, som skal danne grundlag for en kommende kulturaftale 2017-2020. Kulturudvalget for Sønderjylland-Schleswig tog på sit møde den 7. december 2015 rapporten til efterretning.

  Region Sønderjylland-Schleswig (Regionskontoret) er tovholder for processen omkring den ny kulturaftale, og kulturudvalget har bedt Regionskontoret om at inddrage evalueringens anbefalinger i det videre arbejde.

  Evalueringsrapportens anbefalinger

  Hovedbudskabet i evalueringsrapporten er, at der er taget et vigtigt skridt med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Mange respondenter har udtrykt tilfredshed med aftalen, men der har også været tilkendegivelser om, at 4 år ikke er nok for at indfri alle ambitioner med kulturaftalen.

  Rapporten bygger hovedsageligt på interviews/spørgeskemaer med medlemmer af Kulturudvalget, Kulturfaggruppen og projektaktører fra udvalgte projekter.

  Rapporten giver en række anbefalinger for det videre arbejde i en ny kulturaftaleperiode, bl.a.:

  • Behovsanalyse som grundlag for fastlæggelse af indsatsområder.
  • Vigtigt, at der er en tydelig strategi for arbejdet, herunder særligt strategi for markedsføring.
  • Store regionale projekter kan styrke kulturrummet, såkaldte makroprojekter.
  • Vigtigt med en videre udbygning af netværk.

  I rapportens forslag til kulturaftalemodeller er der lagt vægt på den videre udbygning af netværk, ligesom der under Interreg-projektet KursKultur er reserveret midler til netværksdannelse.

  Model for ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har på mødet den 7. december 2015 valgt en model for den kommende kulturaftale, som ikke indeholder en generel udviklingspulje. Modellen vil i stedet bestå af 2-3 indsatsområder afhængig af den økonomiske ramme.

  Det blev endvidere besluttet, at der i kulturaftalen 2017-2020 skal arbejdes med de to overordnede indsatsområder:

  • Talentudvikling
  • Kultur på kryds og tværs.

  Elementer fra det foreslåede indsatsområde ”1920-2020 – hvor er grænsen” skal indarbejdes i indsatsområdet ”Kultur på kryds og tværs”.

  Under hvert indsatsområde vil der blive gennemført store regionale projekter, der skal opfylde målene under de enkelte indsatsområder. Projekterne udvikles af samarbejdspartnerne i kulturaftalen.

  Det forventes, at modellen vil sikre kulturaftalen en større gennemslagskraft, større strategisk fokus og den ønskede regionale bredde i projekterne.

  Kulturudvalget ønsker, at der i forbindelse med den nye model arbejdes videre med nøgleordene fleksibilitet, engagement og involvering, og at det nærmere beskrives, hvordan udvalgets handledygtighed og kulturaktørernes inddragelse i det kreative udviklingsarbejde sikres i denne model.

  Økonomi

  Det økonomiske grundlag for den kommende kulturaftale 2017-2020 er endnu ikke forhandlet på plads hos de enkelte partnere, hvilket forventes at ske i løbet af foråret 2016.

  Kulturudvalget for Sønderjylland-Schleswig drøfter økonomien for kulturaftalen på sit næste møde den 4. februar 2016.

  Beslutningen om Region Syddanmarks økonomiske bidrag til kulturaftalen 2017-2020, afventer drøftelsen i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 4. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/619
  9. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Udvalgsmødet den 4. april 2016 planlægges afholdt på Syddansk Universitet i Sønderborg.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Muligheden for flytte udvalgsmødet den 29. august 2016 undersøges.

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 29-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |