Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 08. februar 2016

Ligestillingsudvalget - Referat - 08. februar 2016

Mødedato
08-02-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg om ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark
  2. Temadrøftelse om ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark
  3. Opfølgning på Ligestillingsudvalgets møde med ligestillingsministeren 15. januar 2016
  4. Opfølgning på Ligestillingsudvalgets møde med Det Sociale Netværk 15. januar 2016
  5. Sundhedsvæsnets digitale kommunikation med forældre
  6. Næste møde - 11. april 2016
  7. Evt


  Sagsnr. 16/581
  1. Oplæg om ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en præsentation af et netop overstået projekt på OUH, hvor man har haft succes med at løfte opgaven med flere ansatte på særlige vilkår.

  Oplægget forestås af Katja Holm Hansen, sekretariatschef og Anne Kragh-Sørensen, hotelchef på Patienthotellet, OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Udvalget hørte et oplæg om et netop overstået projekt på OUH, hvor man har haft succes med at løfte opgaven med flere ansatte på særlige vilkår. Oplægget blev forestået af Katja Holm Hansen, sekretariatschef og Anne Kragh-Sørensen, hotelchef på Patienthotellet, OUH. Udvalget tog oplægget til efterretning.

   

  Herdis Hanghøj deltog ikke i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  2. Temadrøftelse om ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlem af Ligestillingsudvalget for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, har anmodet om at udvalget orienteres om og drøfter mulighederne for, at øge antallet af ansatte i fleksjob og andre jobs på særlige vilkår ved Region Syddanmark.

  Der henvises i den forbindelse til sagsnr. 4. ”Region Syddanmark” som arbejdsplads (Sagsnr.  15/2233) på Ligestillingsudvalgets møde den 14. september 2015

  Sagsfremstillingen (fra mødet 14. september 2015):

  Medarbejdersammensætning i forhold til køn og alder

  Andelen af mænd er steget mest i aldersgruppen 0-19 år. Og lidt i aldersgrupperne 20-24 år, 25-29 år, 35-39 år og 40-44 år. Andelen af kvinder er faldet mest i aldersgruppen 0-19 år. Resten er stort set uændret. Samlet set er medarbejdersammensætningen stort set uændret. Der er stadig stor overvægt af kvinder (figur 1 i bilag 2 beskriver andel af ansatte mænd og kvinder i 2010 og 2014 opdelt på aldersgrupper).

  Etnisk ligestilling

  Region Syddanmark følger en politisk anbefaling fra regionsrådsmøde 27. februar 2012 om etnisk ligestilling. Anbefalingen peger på, at andelen af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk i videst muligt omfang skal afspejle den regionale arbejdsstyrkesammensætning.

  Region Syddanmark opfylder som arbejdsgiver ikke ovenstående politiske anbefaling, da andelen af ikke vestlige ansatte i 2014 er 2,8 pct. point lavere end andelen af befolkningen. I 2010 var andelen 2,3 pct. point lavere. Grundlæggende ansætter Region Syddanmark medarbejdere ud fra deres kompetencer og ikke etnicitet (tabel 1 i bilag 2 beskriver indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i Region Syddanmark geografisk og som arbejdsplads).

  Andelen af indvandrere og deres efterkommere i 2014 er højest på Syddanske Vaskerier med 13,3 pct. og lavest på de sociale centre med 4,3 pct. (tabel 2 i bilag 2 beskriver personalesammensætning fordelt på område og etnisk oprindelse).

  Læger og tandlæger udgør de største faggrupper med ansatte med anden etnisk oprindelse på henholdsvis 23 pct. og 21,2 pct. Den laveste andel findes hos ergoterapeuter med 2 pct. (figur 2 i bilag 2 beskriver personalesammensætning i udvalgte faggrupper).

  Ansættelser på særlige vilkår

  Antallet af ansatte på særlige vilkår (løntilskud og fleksjob) er i perioden 2010-2014 faldet fra 631 til 473. Samme tendens er gældende i de øvrige regioner og kommunerne.

  1. januar 2013 trådte en ny reform for førtidspension og fleksjob i kraft. Den har givetvis haft en betydning for faldet i antallet af ansatte i fleksjob, idet det er blevet vanskeligere at fastholde nuværende medarbejdere på arbejdspladsen i fleksjob. Medarbejderen skal forud for overgangen til evt. fleksjob have været ansat på arbejdspladsen i 12 mdr. under de sociale kapitler i overenskomsterne.

  1. januar 2015 trådte en ny beskæftigelsesreform i kraft. Det vurderes, at denne vil betyde, at der kommer færre ansatte i job med løntilskud. Region Syddanmark har som arbejdsgiver en udfordring med at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Udfordringen er blandt andet at skaffe kandidater med de rette kompetencer, ligesom det i en presset hverdag kan være svært at afsætte de fornødne ressourcer til at rumme en medarbejder, der er ansat på særlige vilkår.

  Regionen har i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2014 skulle opfylde et måltal for ansatte i løntilskud. Dette målkrav er bortfaldet med den nye beskæftigelsesreform (tabel 9 i bilag 2 beskriver ansatte på særlige vilkår i 2010 og 2014 i Region Syddanmark, Regioner i alt og alle kommuner).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at sekretariatet til et af de kommende udvalgsmøder udarbejder en samling af gode eksempler til et inspirationskatalog for sygehusene.

  Herdis Hanghøj deltog ikke i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  3. Opfølgning på Ligestillingsudvalgets møde med ligestillingsministeren 15. januar 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i Ligestillingsudvalgets drøftelser med ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, 15. januar 2016, samler udvalget op og drøfter eventuelle næste skridt for så vidt angår de drøftede temaer:

  • Ligestillingsredegørelserne
  • Mænds sundhed
  • Lighed i sundhed

  Ministeren frembragte den ligestillingsmæssige udfordring omkring kommunikation med forældre i sundhedsvæsnet. Dette udgør et selvstændigt punkt til drøftelse på nærværende dagsorden.

  Drøftelserne på mødet

  Ligestillingsredegørelser:
  På mødet med ministeren drøftedes i særlig grad ligestillingsredegørelserne. Udvalget havde forud for mødet fremsendt ministeren tentative overvejelser omkring en mulig revidering af fremtidige redegørelser, idet disse opleves både af administration og politisk som bureaukratiske, administrative tunge og med ringe udbytte.

  Formanden stillede blandt andet spørgsmålstegn ved om ligestillingsredegørelserne står mål med resultaterne, idet de kræver meget arbejdskraft.

  Ministeren var ikke umiddelbart villig til at revidere redegørelserne med henvisning til at de senest blev tilpasset og afbureaukratiseret i 2013, herunder gjort digitale. Hun anførte dels ønsket om konkrete bud på, hvad det så er der yderligere skal tilpasses og dels at hun vil afvente erfaringerne med de nuværende redegørelser og indberetningsformen.

  Hun afviste tillige, at redegørelserne ikke finder anvendelse, idet hun og ministeriet bruger dem til at følge op, monitorere og til at sætte fokus på området.

  Flere udvalgsmedlemmer foreslog ministeren, at gøre redegørelserne mere fokuserede, ved at udvælge fokusområder i ligestillingsredegørelsen.

  Fra ligestillingsministeriets side anførtes det, at de gerne vil understøtte et samarbejde mellem regionen og nogle kommuner omkring udvalgte ligestillingsemner.

  Derudover udspandt der sig en konstruktiv drøftelse omkring udbredelsen af gode erfaringer i arbejdet med ligestilling.

  Formanden bød på udvalgets og regionens vegne sig til i forhold til at være vært for en konference med udgangspunkt i resultaterne for de kommende ligestillingsredegørelser. Det kunne finde sted i andet halvår af 2016. Minister og hendes embedsfolk kvitterede for interessen og tilbuddet og var ikke afvisende over for et samarbejde herom. Ministeriet vil gerne inviteres, men ikke være medarrangør. De vil gerne bidrage med viden - systematisere de gode erfaringer.

  Mænds sundhed og lighed i sundhed:
  Begge områder blev kort drøftet under et.

  Udvalget redegjorde kort for regionens fokus på at skabe mere lighed i sundhed. Herunder det brede ligestillingsfokus, både på køn, etnicitet alder, uddannelse osv. Formanden bragte også de Indvandrermedicinske klinikker på banen.

  Ministeren henviste til, at netop disse områder (mænds sundhed og lighed i sundhed) hører til under andet ressort, men at regeringen, og ikke mindst sundheds- og ældreministeren er optaget af at mindste den sociale ulighed og den geografiske lighed, så man fx sikres lige god behandling og tilbud uanset, hvor man er bosat i Danmark

  Ligestillingsministeriet orienterede om, at man arbejder med kønnet kommunikation. Og de kom med en opfordring til "eksperimenter" på sygehusafdelinger omkring kommunikationen med fx mænd.

  Spørgsmålet omkring kønnet kommunikation har også været genstand for overvejelser i udvalget som udløber af studieturen i marts 2015. Som opfølgning på turen drøftedes bl.a. på udvalgsmødet 14. september 2015, dialog og kommunikationsmateriale til borgerne. Sekretariatet sendte via kommunikation sendt forespørgsler ud i organisationen.  Tilbagemeldingerne gav ikke et entydigt billede af, hvordan og i hvilken grad organisationen tænker ligestilling i forhold til dialog og kommunikationsmateriale til borgerne.             

  Udvalget kan set i lyset af ovenstående og ministerens udmeldinger drøfte perspektiverne i en afdækning af, hvorvidt der er evidens for, om det har en effekt at tænke ligestilling i forhold til dialog og kommunikationsmateriale og især på hvilke konkrete områder, det vil kunne have en effekt, (så det er muligt at fokusere en potentiel indsats).

  Ministeren nævnte desuden, at der er et initiativ på vej med at fremhæve virksomheder, der gør det godt i forhold til mænd på barsel. Regionen blev anmodet om, at bidrage hertil, og om muligt tjene som et godt eksempel. Ministeren blev lovet en tilbagemelding fra regionen, om vi har virksomheder, der gør en særlig indsats herfor.

  Status ift Region Syddanmark s indsatser for mænds barsel

  HR-sekretariatet i regionshuset har haft kontakt til de forskellige HR-afdelinger på sygehusene.

  Det korte af det lange er af, at der ikke af nogle af enheder, der har særlige tiltag angående mænd og barsel.

  Sygehus Lillebælt anfører blandt andet, at der kan være afdelinger/afsnit, der har igangsat decentral tiltag.

  For socialområdet er der ikke kendskab til særlige tiltag.

  I regionshuset findes der heller ikke centrale tiltag og det bemærkes, at man ikke ved, om mænd holder den barsel, de har mulighed for, da de ikke nødvendigvis har kendskab til, om de har fået barn og dermed udnytter de muligheder, der er for barsel.

  HR har tillige taget kontakt til Regional Udvikling i forhold til syddanske virksomheder. Regional Udvikling har meldt tilbage, at de internt ikke har kendskab til virksomheder, der gør en særlig indsats for mænd & barsel. Derfor kan det jo godt eksistere. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at sekretariatet på næste møde fremlægger mulige modeller for en konference, herunder emner og bud på outcome, samt bud på forskellige modeller for en pris, herunder økonomiske scenarier.

  Herdis Hanghøj deltog ikke i behandling af punktet.


  Sagsnr. 16/581
  4. Opfølgning på Ligestillingsudvalgets møde med Det Sociale Netværk 15. januar 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget følger op på udvalgets møde med Det Sociale Netværk i København 15. januar 2015.

  På mødet med udvalget deltog udover udvalgsmedlemmerne og sekretariatet, repræsentanter fra Det Social Netværk, herunder direktør Trine Hammershøy samt nuværende protektor, Poul Nyrup Rasmussen.

  Både Poul Nyrup og direktøren takkede for regionens støtte og opbakning til deres arbejde samt kvitterede for regionens fokus på psykisk sårbare grupper.

  Netværket gav en gennemgang af deres aktiviteter (oplæg vedlagt dette punkt), herunder om aktiviteterne i Headspace og samarbejdet med Region Syddanmark herom.

  Den økonomiske situation, herunder fremtidig drift, ift. Headspace blev drøftet.

  Formanden fortalte netværket om de indvandrermedicinske teams, hvilket Poul Nyrup kvitterede for, idet han anførte vigtigheden af den meget tidlige indsats, som jo er det, de står for.

  Poul Nyrup efterspurgte Region Syddanmarks faglige råd til, hvordan det for regionerne, kan blive nemmere at samarbejde (også økonomisk) med civilsamfundsprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at sekretariatet følger op ift. tilbagemelding til netværket med en afdækning til mulige barrierer for regionen ift. samarbejder med civilsamfundet. Der gives en status herom til udvalget på et af de kommende udvalgsmøder.

  Herdis Hanghøj deltog ikke i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  5. Sundhedsvæsnets digitale kommunikation med forældre
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsministeren bragte på møde med udvalget den 15. januar 2016 problemstillingen op omkring sundhedsvæsnets digitale kommunikation med forældre.

  Med henvisning til en analyse fra Institut for Menneskerettigheder fra 2015 (bilag 1) drøftedes på mødet udfordringer omkring særligt sygehusenes håndtering af udsendelse af indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, uanset om de er samboende eller ej.

  Analysen blandt sygehusene viser, at indkaldelsesbreve fra sygehusene som oftest sendes i barnets navn til barnets bopælsadresse. Bopælsadressen er således, i de fleste tilfælde, afgørende for, hvor brevene sendes til. Da mange forældre flytter fra hinanden eller ikke bor sammen, er der en stor sandsynlighed for, at kun den ene forælder får information fra sundhedsvæsenet vedrørende deres barn, når breve kun sendes til bopælsforælderen. Ifølge Institut for Menneskerettigheders analyse er cirka 85 procent af alle bopælsforældre er kvinder, og der er derfor rigtig mange fædre, der ikke modtager breve fra sygehusene.

  Der er derfor tale om en reel kønsligestillings-problematik. En udfordring der også gør sig gældende i forhold til Nem-sms sms (hvor der også kun kan kommunikeres til ét telefonnummer).

  Analysen viser desuden, at sygehusene ingen retningslinjer har for udsendelse af indkaldelser af børn til forældre med fælles forældremyndighed. It-systemerne besværliggør desuden udsendelse af indkaldelser til to forældre, da de ofte ikke kan håndtere udsendelse til flere, og den nødvendige data ofte ikke er tilgængelig.

  Det er instituttets vurdering, at der er behov for præcisering af såvel informationsforpligtelser som informationsrettigheder på området samt et øget fokus på at sikre tekniske løsninger og tilgængelig data, så udsendelse af post kan ske til alle parter.

  Forvaltningen har lavet en kort afdækning af praksis på sygehusene i Region Syddanmark. Afdækningen viser, at Psykiatrien har forskellige løsninger, der imødekommer problemerne de fleste gange (ved ikke-samboende), mens somatikken ikke gør noget aktivt pt.

   

  Det er ikke regionens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at samboende forældre med fælles forældremyndighed begge skal modtage en kopi af indkaldelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ligestillingsudvalget drøfter hvilke muligheder, der er for udvalget til at bidrage til regionen kan imødegå udfordringerne omkring sundhedsvæsnets henvendelser til borgere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at sekretariatet følger op med et oplæg på næste udvalgsmøde. Oplægget skal nærmere belyse de muligheder, der eksisterer i forhold til at sikre lige kommunikation til forældre med fælles forældremyndighed. Oplægget skal endvidere synliggøre de konsekvenser eventuelle beslutninger i kølvandet herpå vil give, herunder eventuelle ressourcemæssige konsekvenser.

   

  Herdis Hanghøj deltog ikke i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  6. Næste møde - 11. april 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orientering om planlagte punkter til de kommende møder i 2016.

  • 11. april:
   • Mindhelper – oplæg af projektlederen om projekt Mindhelper – et projekt målrettet unge, med fokus på mental sundhed.
   • Forskning orientering om forskning i Ulighed i sundhed: Shared Decision, Integrated Care og Telemedicin. Status fremtid og initiativer.

   

   

  • 6. juni:
   • Opfølgning på indikatorer vedr kønsmæssig ligestilling

  Der følges op på drøftelserne fra mødet 16/11-15.

  Der kan omkring sommerferien leveres data, som belyser kønsmæssige ligestilling, da nogle af regionale statistikker for 2015 (til benchmarking) er først tilgængelige i juni 2016.

  HR foreslår at lave et dataset, som indeholder de 4 første indikatorer i deres naturlige måleenheder:

  1.    Andel kvindelige ledere i forhold til andel af alle kvindelige ansatte
  (hvilket er tilsvarende den svenske indikator for karrieremulighederne)

  2.    Forskelle i løngennemsnit og lokale løndele
  (svarende til den svenske indikator for løn)

  3.    Forskelle i sygefravær mellem mand og kvinder (kort-, langtidssygefravær og i alt), (hvilket svarer til den svenske indikator for sygefravær)

  4.    Forskelle i graden af fuldtidsansættelser
  (svarende til den svenske indikator for fuldtidsarbejde)

  • 12. september:
   • Ligestillingsredegørelserne

  Udvalget følger op på regionens og evt. andre regioners redegørelser for 2015, når disse foreligger. Herunder kan ønsker om handling og tiltag drøftes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Blev taget til orientering.

  Herdis Hanghøj deltog ikke i drøftelserne


  Sagsnr. 16/581
  7. Evt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-02-2016

  Mette Bossen Linnet bragte et spørgsmål op vedrørende traumatisering af patienter i forbindelse med meget smertefulde indgreb (fx  i.f.m. punkteret lunge). Der efterspurgtes hvilken mulig opfølgning af voldsomme oplevelser, der stilles til rådighed.

  Sekretariatet følger op herpå og giver en tilbagemelding til udvalget snarest muligt.

  Herdis Hanghøj deltog ikke i drøftelserne


  Siden er sidst opdateret 10-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |